5 Hakkuut ja puun kuljetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 Hakkuut ja puun kuljetus"

Transkriptio

1 Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin 3, miljoonaa kuutiometriä, saadaan markkinahakkuiden määräksi 9,6 miljoonaa kuutiometriä vuonna Hakkuista 81 prosenttia eli 48,2 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtion metsien hakkuiden osuudeksi jäi 11,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuuta hakattiin 23,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kuitupuun määrä kasvoi 10 prosenttia 32,3 miljoonaan kuutiometriin. Puun korjuun ja kuljetuksen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2013 kaikkiaan vajaat miljoonaa euroa. Summasta puolet koostui puutavaran hakkuusta ja lähikuljetuksesta. Kaukokuljetusten osuus oli 39 ja yleiskustannusten osuus 11 prosenttia. Koneellinen puunkorjuu halpeni edellisvuodesta vajaan prosentin keskimäärin 11,2 euroon kuutiometriltä. Uudistushakkuussa keskikustannus oli 8,2 ja ensiharvennuksessa 17,87 euroa. Puun keskimääräinen kuljetusmatka tehtaalle oli 161 kilometriä. Kaukokuljetuksen yksikkökustannus laski edellisvuodesta vajaat 2 prosenttia 8,88 euroon kuutiometriltä. Metsäteollisuuden kotimaisen raakapuun hankinnan keskimääräiset yleiskustannukset olivat 2,0 euroa kuutiometriltä. Luvussa esitetään tietoja kotimaisen puun hakkuista, sekä teollisuuspuun hakkuun ja kuljetuksen kalustosta, menetelmistä, suoritteista ja kustannuksista. Teollisuuspuun lisäksi luvussa esitetään vuositasolla myös energiapuun hakkuumääriä. Energiapuun käyttöä koskevat tiedot on koottu lukuun 9. Hakkuumäärät Metsäteollisuustuotteiden kysynnän elpyminen ja tuotannon kasvu vuonna 2013 nostivat teollisuuspuun hakkuut 6,1 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuumäärä oli,4 miljoonaa kuutiometriä eli 11 prosenttia edellisvuotista suurempi ja kahdeksan prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvoa suurempi. Raakapuuta tuotiin 11,0 miljoonaa kuutiometriä eli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2013 hakkuista oli tukkipuuta 23,8 ja kuitupuuta 32,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä kasvoi 11 ja kuitupuun 10 prosenttia edellisvuodesta. Eniten tukkipuuta hakattiin kuusesta, kaikkiaan 12,6 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta puolestaan kertyi eniten männystä, jota hakattiin 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsissä teollisuuspuun hakkuumäärä nousi edellisvuodesta 13 prosenttia 44,7 miljoonaan kuutiometriin. Määrä vastaa 80 prosenttia teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 37,7 ja hankintakaupoista 7,0 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä nousi 18 prosenttia hankintakauppapuun määrän pysyessä edellisvuoden tasolla. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat omista metsistään puuta,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metsähallituksen valtion metsistä hakkaama puumäärä puolestaan kasvoi yhden prosentin 6,2 miljoonaan kuutiometriin. Metsätilastollinen vuosikirja

2 Removals and transportation of roundwood Puunkorjuu Metsäteho Oy:n osakkaiden (suurimmat metsäteollisuusyritykset ja Metsähallitus) puunkorjuun yksikkökustannukset olivat vuonna 2013 keskimäärin 11, euroa kuutiometriltä. Edellisvuoteen verrattuna yksikkökustannukset pienenivät reaalisesti (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100) 2 prosenttia. Koneellisen korjuun, jollaista puunkorjuu näillä toimijoilla lähes sataprosenttisesti on, yksikkökustannukset olivat 11,2 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuksessa yksikkökustannukset olivat 17,87, muussa harvennuksessa 14,89 ja uudistushakkuussa 8,2 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuksen osuus koneellisen korjuun puumäärästä oli 10 prosenttia, muun harvennuksen 32 ja uudistushakkuun 8 prosenttia. Kustannuksista ensiharvennusten osuus oli 16 prosenttia, muun harvennuksen 41ja uudistushakkuun 43 prosenttia. Tukkipuun koneellinen korjuu maksoi keskimäärin 7,74 euroa ja kuitupuun 14,27 euroa kuutiometriltä. Puutavaralajeittain tarkasteltuna kalleinta on lehtikuitupuun (pääosin koivukuitupuuta) korjuu. Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus laski edellisvuodesta 10 prosenttia 2,0 euroon kuutiometriltä. Sen sekä puunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannusten summana saatava koko puunhankinnan yksikkökustannus oli keskimäärin 22,93 euroa kuutiometriltä eli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kun sillä kerrotaan teollisuuspuun hakkuiden koko puumäärä, saadaan hakkuun ja kuljetuksen kokonaiskustannuksiksi vajaat miljoonaa euroa. Kaukokuljetus Kotimaisen puun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli vuonna 2013 edellisen vuoden tapaan noin 160 kilometriä. Kuljetetusta puumäärästä kolme neljäsosaa toimitettiin autolla suoraan tehtaalle. Rautateitse puusta kuljetettiin 22 prosenttia ja 2 prosenttia vesitse. Keskimääräinen autokuljetusmatka suoraan tehtaalle oli 108 kilometriä. Rautatiekuljetuksessa keskimääräinen matka oli 266, uitossa 281 ja aluskuljetuksessa 216 kilometriä. Kaukokuljetuksen keskimääräinen yksikkökustannus laski edellisvuodesta reaalisesti 3 prosenttia 8,88 euroon kuutiometriltä. Autokuljetus suoraan tehtaalle maksoi 8,02 euroa kuutiometriltä eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rautatiekuljetusketjussa yksikkökustannus laski reaalisesti 4 prosenttia 11,39 euroon ja vesitiekuljetuksissa prosenttia 10,9 euroon. Autolla suoraan tehtaalle toimitettuna kuljettaminen maksoi keskimäärin 7, senttiä yhtä puukuutiometriä ja kilometrin matkaa kohden. Rautatiekuljetusketjussa vastaava yksikkökustannus oli 3,6 ja vesitiekuljetusketjussa 3,7 senttiä. Hakkuiden ja puun kuljetuksen tilastointi Hakkuumäärät Teollisuuspuun hakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hakattu metsäteollisuuden käyttöön ja vientiin. Markkinahakkuut puolestaan sisältävät teollisuuspuun ohella myös runkopuusta valmistetun, markkinoiden kautta kulkevan energiapuun. Teollisuuspuun hakkuita koskevat tiedot kerätään puun ostajia edustavasta otoksesta, jossa puunostajia on noin 140. Puuta hankkivat yritykset ilmoittavat tekemiensä pystykauppojen ja omien metsien hakkuiden hakkuumäärät sekä hankintakaupoista vastaanotetut puumäärät. Lisäksi Metsähallitus luovuttaa hallinnassaan olevien valtion metsien hakkuutiedot. Metsäteollisuuden käyttöön ja vientiin tarkoitetun puun lisäksi puuta hankkivat yritykset ovat ilmoittaneet hankkimansa energiapuun määriä. Nämä tiedot eivät kuitenkaan kata läheskään kaikkea runkopuusta saatavaa energiapuuta. Tästä syystä kehitettiin energiapuun käyttöön perustuva menetelmä energiapuun hakkuumäärien selvittämiseksi. Laskennan kautta saadut energiapuun hakkuumäärien arviot korjattiin taannehtivasti markkinahakkuiden vuositilastoon vuosille Teollisuuspuun hakkuista julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta Suomen metsäkeskuksen toimialueittain (aiemmin metsäkeskusten alueittain) laadittavasta tilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Omistajaryhmät ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja valtio. Vuoden 2008 alusta Metsäntutkimuslaitoksen metsät siirtyivät Metsähallituksen hallintaan. Tietojen esittämistä omistajaryhmittäin on tietosuojasyistä muutettu siten, että vuodesta 2008 alkaen Metsähallituksen hallinnoimien valtionmetsien hakkuutiedot esitetään yhdistettyinä metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumääriin. Luvun taulukossa.8 julkaistaan kuitenkin edelleen kalenterivuosittainen aikasarja kaikkien omistajaryhmien hakkuista. Yksityismetsiin sisältyvät myös kuntien ja seurakuntien metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on vähäinen. Seurakunnat omistivat vuonna 2012 noin hehtaaria metsää ja niiden vuosittaiset 170 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

3 Hakkuut ja puun kuljetus hakkuut ovat viime vuosina olleet yli puoli miljoonaa kuutiometriä (vuonna 2012 lähes 0,7 milj. m³). Kunnat omistivat vuonna 2009 noin hehtaaria metsää, mutta niiden hakkuista ei ole erikseen tietoa saatavilla. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy, joissa metsäteollisuusyritykset ovat osakkaina. Metla on julkaissut hakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Hakkuukertymällä (taulukot.8.9) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua runkopuuta. Hakkuukertymä saadaan lisäämällä markkinahakkuisiin (teollisuuspuun hakkuutilastosta saadut hakkuumäärät lisättyinä arvioilla metsähakkeen raaka-aineeksi hakatusta runkopuusta) tiedot piensahoilla omista metsistä kotitarpeeksi sahatusta puusta (vuokra- eli rahtisahaus) sekä pientalojen polttopuuna käytetystä runkopuusta. Piensahoilla omaan käyttöön sahautetut puumäärät selvitetään erillistutkimuksilla, joita on tehty noin 10 vuoden välein. Viimeisin tutkimus kattaa vuodet Tuorein pientalojen (erilaiset asuinpientalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot) polttopuun käyttöselvitys koskee lämmityskautta 2007/2008. Puuston poistumaan (taulukot 1.27 ja 1.28) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Metsähukkapuun ja luonnonpoistuman tiedot perustuvat valtakunnan metsien 10. inventoinnin pysyviltä koealoilta tehtyihin mittauksiin. Vuonna 2013 poistuma muodostui seuraavasti (koko maan luvut, miljoonaa kuutiometriä): Teollisuuspuun hakkuut 6,08 + energiapuu metsähakkeesta 3,47 = Markkinahakkuut 9, + kotitarvepuu 0,34 + pientalojen polttoraakapuu,36 = Hakkuukertymä 6,2 + metsähukkapuu 9,20 + luonnonpoistuma 4,74 = Puuston poistuma 79,19 Hakkuu- ja poistumatilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Metsätilastot -palvelussa. Teollisuuspuun korjuu ja kaukokuljetus Puunkorjuulla tarkoitetaan puun hakkuuta, eli kaatoa ja katkomista, sekä hakatun puun kuljetusta metsästä välivarastolle. Metsässä tapahtuvaa kuljetusta kutsutaan myös lähikuljetukseksi. Puutavaran kaukokuljetus on puun kuljettamista välivarastolta eteenpäin varastoterminaaliin tai varsinaiselle käyttöpaikalle. Teollisuuspuun korjuuseen ja puun kaukokuljetukseen liittyvät tilastot ovat hakkuu- ja kuljetuskoneiden määriä lukuun ottamatta Metsäteho Oy:n laatimia. Se kokoaa vuosittain tiedot osakkaidensa (suurimmat metsäteollisuusyritykset ja Metsähallitus) puunkorjuun ja puun kaukokuljetuksen suoritteista ja kustannuksista (taulukot.0 ja.11.17). Puunkorjuun ja kuljetuksen kustannukset ovat pääasiassa yrittäjille maksettuja korvauksia ja työntekijöiden palkkakustannuksia. Metsäteollisuuden kotimaisen puunhankinnan yleiskustannus (taulukot.0 ja.17) muodostuu Metsäteho Oy:n osakasyritysten kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannuksista, joihin luetaan mm. metsäosastojen keskus- ja aluehallinnon johdon ja toimihenkilöiden palkka- ja matkakustannukset, tila-, tietohallinto-, markkinointi-, vakuutus-, koulutus- sekä tutkimus- ja kehityskustannukset. Puunhankintaan sitoutuneen pääoman korot eivät ole mukana yleiskustannuksissa. Metsäteho Oy:n korjuutilasto sisältää osakkaiden omien metsien puunkorjuun (vuonna 2013 yhteensä 11,4 milj. m³) sekä niiden yksityismetsistä korjaaman pystykauppapuun (37,7 milj. m³), mutta ei yksityismetsien hankintahakkuiden puuta. Vuonna 2013 tilasto kattoi yhteensä 71 prosenttia (39,8 milj. m³) teollisuuspuun kokonaishakkuumäärästä ja 81 prosenttia hankintahakkuiden ulkopuolella korjatusta puusta. Kaukokuljetuksissa Metsäteho Oy:n tilasto sisältää myös valtaosan hankintahakkuiden puusta, sillä puun ostaneet metsäteollisuusyritykset huolehtivat sen kuljettamisesta käyttöpaikoille. Vuonna 2013 kaukokuljetustilasto kattoi 81 prosenttia (4,2 milj. m³) teollisuuspuun kokonaishakkuumäärästä. Metla kerää teollisuuspuun hakkuumäärien tilastoinnin yhteydessä tietoja myös hakkuiden konemääristä. Tilasto sisältää metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston. Metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun metsäkonemääristä ei kuitenkaan ole kerätty tietoa vuoden 2011 jälkeen. Vuodelle 2013 nämä konemäärät arvioitin laskennallisesti vastaavien vuosien konemäärien ja kaikkien hankintahakkuiden puumäärien perusteella, ja niiden osuus kokonaismäärästä oli vajaa neljäsosa (taulukko.10). Tilasto ei sisällä metsänomistajien itse tekemien hankintahakkuiden kalustoa. Metsätilastollinen vuosikirja

4 Removals and transportation of roundwood Kirjallisuus Literature Hakkuukertymä ja puuston poistuma alueittain 2013 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 40/2014. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 8 s. Saatavissa: mtt/2014/kertyma_ja_poistuma13.pdf Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012 [verkkojulkaisu]. Kirkkohallitus s. Saatavissa: sakasti.evl.fi/sakasti. nsf/0/ed10b30f92b933ccc2277ae00428a63/$file/ Koko_vuosikirja_2012_ pdf Metsäteollisuuden ulkomaankauppa. [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: tilastot.metla.fi/ Piensahat 2010 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 17/2012. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 8 s. Saatavissa: piensahat_2010.pdf Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 3 s. Saatavissa: julkaisut/mtt/2009/pientalopolttopuu2008.pdf Puun energiakäyttö 2013 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 31/2014. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 7 s. Saatavissa: puupolttoaine2013.pdf Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2013 [verkkojulkaisu]. Metsätehon Katsaus 0/2014. Metsäteho Oy. 4 s. Saatavissa: 00_Puunkorjuu_ja_kaukokuljetus_vuonna_2013_ms.pdf Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 21/2014. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 6 s. Saatavissa: hakpoi13.pdf Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Metsätilastot, tilastot.metla.fi/ Metsäteollisuus ry, Metsäteho Oy, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

5 Hakkuut ja puun kuljetus Omistajaryhmittäin By forest ownership category Puutavaralajeittain By roundwood assortment Yksityismetsät Non-industrial, private forests Hankintakaupat Pystykaupat Delivery sales Standing sales 7,0 milj. m 3 mill. m 3 37,7 milj. m 3 mill. m 3 Lehtikuitupuu Hardwood pulpwood 8,2 milj. m 3 mill. m 3 Mäntytukit Pine logs 10,2 milj. m 3 mill. m 3 Kuusikuitupuu Spruce pulpwood 8,8 milj. m 3 mill. m 3 Kuusitukit Spruce logs 12,6 milj. m 3 mill. m 3 Metsäteollisuusyhtiöt ja valtio The forests of the forest industries and the state 11,4 milj. m 3 mill. m 3 Mäntykuitupuu Lehtitukit Pine pulpwood Hardwood logs 1,3 milj. m 3 mill. m 3 1,0 milj. m 3 mill. m 3 Kuva.1 Teollisuuspuun hakkuut 2013 Figure.1 Industrial roundwood removals milj. m³ mill. m³ Teollisuuspuun hakkuut Industrial roundwood removals Maksimi Maximum, Keskiarvo Average, Minimi Minimum, Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF; Finnish Forest Research Institute Kuva.2 Teollisuuspuun hakkuut Figure.2 Industrial roundwood removals Metsätilastollinen vuosikirja

6 Removals and transportation of roundwood milj. m³ mill. m³ Hakkuut yhteensä Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsähallitus State forests Metsäteollisuus Forest industries Kuva.3 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure.3 Commercial roundwood removals by forest ownership category, % Moottorisahahakkuu Motor-manual felling Uudistushakkuu Regeneration felling Koneellinen hakkuu Mechanised felling Muu harvennus Other thinning Ensiharvennus First thinning Luvut sisältävät suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen hakkuut. The figures include fellings by the biggest forest industry companies and Metsähallitus, which is a state enterprise administrating all state-owned forests. Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva.4 Hakkuiden koneellistamisaste Figure.4 Degree of mechanisation in timber fellings, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

7 Hakkuut ja puun kuljetus 200 kpl number Hakkuukoneet Harvesters Kuormatraktorit Forwarders Puutavara-autot Timber lorries Luvut sisältävät metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kaluston sekä arvion metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kalustosta. The figures include forestry machines used in commercial fellings carried out by the forest industries and Metsähallitus, and an estimate of machinery outsourced by local forest management associations. Kuva. Teollisuuspuun hakkuu- ja kuljetuskalusto Figure. Forestry machines operating in felling and transportation of industrial roundwood, Metsätilastollinen vuosikirja

8 Removals and transportation of roundwood 30 2 /m³, vuoden 2013 rahana in 2013 monetary value 30 2 /m³, vuoden 2013 rahana in 2013 monetary value Koneellinen puunkorjuu Mechanised harvesting Puunhankinnan yleiskustannus Overhead cost Kaukokuljetus Long-distance transportation Puunkorjuu Harvesting Keskimäärin Average Ensiharvennus First thinning Muu harvennus Other thinning Uudistushakkuu Regeneration felling Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Luvut sisältävät suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman markkinahakkuiden puun. The figures include domestic logs and pulpwood harvested and transported by the biggest forest industry companies and Metsähallitus. Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva.6 Teollisuuspuun toimitusketjun reaaliset yksikkökustannukset Figure.6 Real unit costs in procurement-chain of industrial roundwood, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

9 Hakkuut ja puun kuljetus.0 Teollisuuspuun hakkuut ja niiden yksikkökustannukset 2013 Volumes and unit costs in industrial roundwood removals, 2013 Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Teollisuuspuun hakkuut, m³ Industrial roundwood removals Yksityismetsät Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsät The forests of the forest industries and the state Yksikkökustannus, keskimäärin, /m³ Unit cost, average Koneellinen puunkorjuu 8,11 7,3 8,34 7,74 13,79 13,2 1,94 14,27 11,2 Mechanised harvesting Kaukokuljetus 8,24 6,89 10,22 7,6 10,34 8,82 9,16 9,6 8,88 Long-distance transportation Puunhankinnan yleiskustannus ,0 Overhead costs in roundwood procurement Yksikkökustannukset koskevat suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen toimintaa. Niiden puunkorjuu ei sisällä yksityismetsien hankintakauppojen hakkuita. Muista hakkuista tilasto kattoi vuonna 2013 yhteensä 81 %. Kaukokuljetusta koskevat tiedot kattoivat 81 % kaikista teollisuuspuun hakkuista. Unit cost information includes the biggest forest industry companies and Metsähallitus, which is a state enterprise administrating all state-owned forests. Their information on timber harvesting does not include delivery sale removals in private forests, but covered 81% of all other industrial roundwood harvested in The figures on long-distance transportation covered 81% of all industrial roundwood removals. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteho Oy Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

10 Removals and transportation of roundwood.1 Teollisuuspuun hakkuut kuukausittain Industrial roundwood removals by month Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Year and month Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot esitetään taulukoissa.3.6. Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

11 Hakkuut ja puun kuljetus.2 Teollisuuspuun hakkuut omistajaryhmittäin ja kuukausittain Industrial roundwood removals by forest ownership category and month Vuosi ja kuukausi Yksityismetsät Non-industrial, private forests Yhtiöiden ja valtion metsät Kaikkiaan Year and month Pystykaupat Hankintakaupat Yhteensä The forests of the forest industries Grand Standing sales Delivery sales Total and the state total m³ Tietosuojasyistä metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion tiedot on yhdistetty. Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot esitetään taulukoissa.3.6. For data confidentiality reasons, the data for forest industry companies and the state are combined. Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables.3.6. Metsätilastollinen vuosikirja

12 Removals and transportation of roundwood.3 Markkinapuun hakkuut alueittain 2013 Commercial roundwood removals by region, 2013 Alue Teollisuuspuu Industrial roundwood Energiapuu Kaikkiaan Region Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Teollisuuspuu Energy wood Grand total Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Industrial roundwood total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Energiapuun määrät on arvioitu käyttömäärien perusteella. Volumes of energy wood are estimates based on volumes used for energy purposes..4 Markkinahakkuut yksityismetsistä 2013 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests, 2013 Alue Teollisuuspuu Industrial roundwood Energiapuu Kaikkiaan Region Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Teollisuuspuu Energy wood Grand total Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Industrial roundwood total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Yksityismetsiksi luetaan myös kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen metsät. Non-industrial, private forests also include the forests owned by municipalities, parishes and other collective bodies. 180 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

13 Hakkuut ja puun kuljetus. Markkinahakkuut puutavaralajeittain Commercial roundwood removals by roundwood assortment, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Energiapuu Kaikkiaan Year Havupuu Softwood Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Muu Yhteensä Energy wood Grand total Mänty Kuusi Yhteensä Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Other Total Pine Spruce Total m³ Vuosien muu kuitupuu sisältää pikkutukit ja parrunaiheet, jotka on jaettu puulajeihin vuodesta Energiapuun määrät vuosina on arvioitu käyttömäärien perusteella. In , other pulpwood includes small-sized logs and beams, which, as of 1996, were divided into tree species. Volumes of energy wood in are estimates based on volumes used for energy purposes. Metsätilastollinen vuosikirja

14 Removals and transportation of roundwood.6 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Commercial roundwood removals by forest ownership category, Vuosi Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsäteollisuusyhtiöiden metsät Valtion metsät Yhteensä Year Pystykaupat Hankintakaupat Yhteensä The forest industries' forests State forests Grand total Standing sales Delivery sales Total m³ ¹ 8 42¹ ² ¹ 6 80¹ 33 31² ¹ 6 206¹ ² ¹ 6 349¹ 43 36² ¹ 7 336¹ ² ¹ 7 032¹ ² ¹ Sisältää vain teollisuuspuun. Includes only industrial roundwood. ² Sisältää myös energiapuun. Includes also energy wood. Vuosien tiedot ovat muuttuneet aiemmin julkaistuista; energiapuun määriä on korjattu ja nyt ne sisältyvät vain yksityismetsien kokonaishakkuumääriin. Samalla Metsäteollisuusyhtiöiden ja Metsähallituksen hakkuumääristä on poistettu energiapuun määrät kokonaan. The information for has changed from that previously published. The energy wood volumes have been amended and are now included only in the total felling volumes for non-industrial private forests. At the same time, energy wood volumes have been eliminated completely from the removal volumes for the forest industry companies and Metsähallitus. 182 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

15 Hakkuut ja puun kuljetus.7 Hakkuukertymä alueittain 2013 Total roundwood removals by region, 2013 Alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Alue Energiapuu Energy wood Kaikkiaan Grand total Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Hakkuukertymä = teollisuuspuun hakkuut + kotitarpeeksi piensahoilla sahattu omien metsien puu + pientalojen polttoraakapuu + energiapuu metsähakkeesta. Puuston poistumatiedot on esitetty taulukoissa Total roundwood removals = industrial roundwood removals + wood from own forest sawn in small sawmills for household use + energy wood. Growing stock drain data are presented in Tables Metsätilastollinen vuosikirja

16 Removals and transportation of roundwood.8 Yksityismetsien hakkuukertymä alueittain 2013 Total roundwood removals in non-industrial, private forests by region, 2013 Alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Alue Energiapuu Energy wood Kaikkiaan Grand total Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

17 Hakkuut ja puun kuljetus.9 Hakkuukertymä puutavaralajeittain Total roundwood removals by roundwood assortment, Vuosi Teollisuuden ainespuu Industrial roundwood Energiapuu Kaikkiaan Year Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Energy wood Grand total Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total milj. m³ mill. m³ Kaikki omistajaryhmät All forest ownership categories ,13 10,47 1,6 21,1 9,41 9,4,41 24,36 4,2 3,36 48, ,7 8,6 1,19 16,41 7,1 8,09 4,04 19,64 36,04 3,33 39, ,2 9,73 1,14 19,12 8,92 8,92 4,87 22,70 41,82 3,33 4, ,70 10,9 1,07 20,71 8,88 8,79 4,1 22,19 42,90 4,80 47, ,19 14, 1,2 2,98 9,96 9,66 4,69 24,31 0,29 4,73, ,17 14,21 1,30 2,68 10,87 10,09,3 26,31 1,99 4,72 6, ,48 13,29 1,09 23,86 10,37 9,09 4, 24,01 47,87 4,72 2, ,8 1,8 1,38 28,08 10,92 10,08,12 26,12 4,20 4,64 8, ,43 1,80 1, 28,78 12,1 9,98,32 27,44 6,22 4,7 60, ,87 16,01 1,34 28,22 12, 10,03,47 28,06 6,27 4,66 60, ,38 16,37 1,39 29,14 12,4 9,90,33 27,68 6,82 4,68 61, ,6 14,40 1,32 26,28 12,34 9,92,6 27,91 4,19,17 9, ,8 14,70 1,26 26,82 12,6 9,9,77 28,29,10,17 60, ,72 14,81 1,13 27,66 12,48 9,79 6,00 28,26,91,23 61, ,18 1,08 1,03 27,28 12,69 9,96 6,02 28,67,9,21 61, ,23 13,88 1,14 2,2 12, 9,66 6,06 28,27 3,1,17 8, ,61 13,01 1,01 24,63 12,20 8,97,91 27,08 1,71,23 6, ,67 14,94 1,27 28,89 13,77 9,42 6,60 29,79 8,68,18 63, ,97 10,69 1,1 21,81 14,6 8,23 7,33 30,21 2,02 6,31 8, ,69 8,63 0,77 17,09 10,98 6,97 6,32 24,28 41,37 6,93 48, ,64 11,31 0,91 21,86 14,26 8,42 7,42 30,09 1,96 7,73 9, ,68 11,41 0,99 22,08 14,41 8,28 7,30 29,99 2,07 8,36 60, ,2 11,30 0,90 21,72 14,43 8,0 6,82 29,31 1,03 8,88 9, ,33 12,70 1,0 24,09 1,28 8,82 8,23 32,33 6,42 8,84 6,2 Yksityismetsät Non-industrial, private forests ,3 9,24 1,46 18,23 7,39 8,10 4,67 20,17 38,39 3,32 41, ,84 7,02 1,08 12,9,09 6,21 3,22 14,3 27,47 3,2 30, ,68 8,17 1,02 14,87,78 6,93 3,74 16,4 31,32 3,28 34, ,00 8,87 0,93 1,80,94 6,68 3,61 16,23 32,03 4,71 36, ,09 12,90 1,14 22,14 7,0 8,08 4,00 19,8 41,71 4,68 46, ,64 13,43 1,2 23,32 8,77 8,99 4,86 22,62 4,94 4,69 0, ,66 12,1 1,03 20,83 8,12 7,86 4,09 20,07 40,91 4,69 4, ,20 1,14 1,34 2,67 8,76 9,2 4,68 22,68 48,3 4,64 2, ,82 1,02 1,0 26,33 9,9 9,18 4,87 23,6 49,98 4,74 4, ,10 14,90 1,28 2,28 9,62 8,91 4,94 23,47 48,7 4,66 3, ,33 1,28 1,32 2,93 9,48 8,7 4,76 22,99 48,92 4,67 3, ,70 13,28 1,2 23,23 9,1 8,63,04 22,82 46,0,17 1, ,9 13,73 1,21 23,89 9,7 8,69,12 23,38 47,26,16 2, ,62 13,71 1,07 24,40 9,2 8,44,27 23,22 47,62,21 2, ,10 14,00 0,96 24,0 9,8 8,9,2 23,42 47,47,20 2, ,27 12,82 1,07 22,1 9,39 8,28,33 23,00 4,16,17 0, ,0 11,46 0,91 19,88 8,38 7,12 4,90 20,40 40,28,22 4, ,66 13,0 1,18 24,34 9,62 7,70,64 22,96 47,30,17 2, ,2 9,4 1,06 18,03 10,32 6,74 6,30 23,3 41,39 6,31 47, ,26 7,3 0,71 13,33 7,77,62,38 18,77 32,09 6,93 39, ,14 9,9 0,83 17,93 9,61 6,82 6,29 22,71 40,64 7,73 48, ,34 10,16 0,92 18,43 9,2 6,68 6,07 22,26 40,69 8,36 49, ,09 9,99 0,82 17,91 9,38 6,46,48 21,32 39,23 8,88 48, ,09 11,6 0,98 20,62 10,29 7,31 6,82 24,42 4,04 8,84 3,88 Metsätilastollinen vuosikirja

18 Removals and transportation of roundwood.10 Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in felling and transportation of commercial roundwood, Vuosi Hakkuukoneet Kuormatraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries kpl number Taulukko sisältää vuoden aikana keskimäärin käytössä olleen metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen hakkuiden ja kuljetuksen kaluston sekä arvion metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kalustosta. The table includes annual averages of forestry machines used in standing sale fellings in non-industrial, private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries and the state, and an estimate of machinery outsourced by local forest management associations. 186 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

19 Hakkuut ja puun kuljetus.11 Teollisuuspuun kaukokuljetustavat ja keskikuljetusmatkat Transportation methods and mean transportation distances in long-distance transportation of industrial roundwood, Vuosi Osuus tehtaalle toimitetusta puumäärästä kuljetusketjuittain Keskikuljetusmatka kuljetusketjuittain Osuus kuljetussuoritteesta (m³km) kuljetustavoittain Year Roundwood volumes transported to mill by transportation sequence Mean transportation distance by transportation sequence Total transport volume (m³km) by transportation method Autokuljetus Rautatie- Vesitie- Yhteensä Autokuljetus Rautatie- Vesitie- Keskimäärin Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä tehtaalle kuljetusketju kuljetusketju Total tehtaalle kuljetusketju kuljetusketju Average yhteensä Rail Water Total By road Rail Water By road Rail Water Road transportation transportation to mill transportation transportation to mill transportation transportation transportation sequence sequence sequence sequence % km % Rautatie- ja vesitiekuljetusketjut sisältävät lähes aina autolla tapahtuvan alkukuljetuksen (ks. taulukko.1). Tilasto sisältää suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen puun, mikä vuonna 2013 kattoi 81 % teollisuuspuun hakkuista. Rail and water transportation sequences start almost every time with transportation in the timber lorry (see Table.1). The figures include domestic roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. In 2013, the coverage of the statistics was 81% of the total industrial roundwood removals in Finland. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

20 Removals and transportation of roundwood.12 Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain Unit costs in mechanised harvesting of roundwood by felling method, Vuosi Hakkuutapa Felling method Koneellinen korjuu keskimäärin Year Ensiharvennus Muu harvennus Uudistushakkuu Mechanised harvesting, average First thinning Other thinning Regeneration felling Yksikkökustannus, /m³ Unit cost, /m³ ,3 9,29 6,32 7, ,44 9,92 6,71 7, ,89 10,42 6,71 8, , 10,72 6,69 7, ,71 10,97 6,66 8, ,10 10,2 7,43 8, ,14 12,01 7,04 8, ,20 12,3 7,24 8, ,4 13,42 7,9 10, ,47 13,46 7,74 10, ,22 13,2 8,2 10, ,12 14,13 8,14 10, ,02 14,74 8,63 11, ,87 14,89 8,2 11,2 Osuus koneellisesti korjatusta puumäärästä, % Proportion of mechanically harvested roundwood, % Koneellinen puunkorjuu sisältää koneellisen hakkuun sekä koneellisen hakkuun ja moottorisahahakkuun jälkeen tapahtuvan lähikuljetuksen. Tilasto ei sisällä yksityismetsien hankintahakkuiden puuta. Muista hakkuista tilasto kattoi vuonna 2013 yhteensä 81 %. Mechanised harvesting includes both mechanised felling and forest haulage after mechanised felling and motor-manual felling. Figures do not include volumes harvested in delivery sales in non-industrial, private forests. In 2013, the coverage of the statistics was 81% of other roundwood removals. Lähde Source: Metsäteho Oy 188 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

21 Hakkuut ja puun kuljetus.13 Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset puutavaralajeittain Unit costs in mechanised harvesting by roundwood assortment, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikki Year Mänty Kuusi Lehtipuu Keskimäärin Mänty Kuusi Lehtipuu Keskimäärin keskimäärin Pine Spruce Hardwood Average Pine Spruce Hardwood Average Average, all /m³ 2000,6,4 4,80,0 9,06 9,30 8,73 9,08 7, ,99,8,31,72 10,11 10,03 10,2 10,11 7, ,89,80,2,83 10,38 10,09 9,9 10,19 8, ,67,62,4,64 10,47 9,90 10,97 10,38 7, ,87,47,71,64 10,46 10,02 11,18 10,47 8,09 200,96,88 6,02,92 11,80 10,64 11,78 11,41 8, ,20,98 6,89 6,11 11,33 10,49 12,68 11,3 8, ,48 6,10 7,43 6,32 11,68 11,06 12,74 11,71 8, ,19 6,69 7,63 6,97 12,93 12,28 1,00 13,21 10, ,11 6,63 7,67 6,90 12,48 12,34 1,10 13,10 10, ,48 6,98 8,00 7,2 12,61 12,3 14,9 13,11 10, ,77 7,11 7,97 7,4 12,73 12,94 1,17 13,37 10, ,16 7,7 8,2 7,88 13,98 13,4 1,67 14,26 11, ,11 7,3 8,34 7,74 13,79 13,2 1,94 14,27 11,2 Lähde Source: Metsäteho Oy.14 Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset puutavaralajeittain Unit costs in transportation of commercial roundwood by roundwood assortment, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikki Year Mänty Kuusi Lehtipuu Keskimäärin Mänty Kuusi Lehtipuu Keskimäärin keskimäärin Pine Spruce Hardwood Average Pine Spruce Hardwood Average Average, all /m³ 2000,48 4,98 6,41.. 6,36,89 6,27..,7 2001,80,08 6,3.. 6,48 6,14 6,16.., ,7,01 6,70.. 6,4,96 6,66.., ,2 4,89 6,69.. 6,9 6,0 6,69.., ,64,02 6,76.. 6,73 6,19 6,3.. 6, ,0,66 7,19.. 7,06 6,44 6,4.. 6, ,01,24 7,42,66 7,00 6,1 7,27 6,91 6, ,02,2 8,00,73 6,66 8,19 7,9 7,3 6, ,88 6,2 9,33 6,73 8,64 7,3 8,61 8,32 7, ,76,97 8,4 6,49 8,17 7,18 8,4 8,02 7, ,91,88 7,70 6,7 8,89 7,81 9,11 8,71 7, ,3 6,41 8,8 7,17 9,31 8,2 9,06 9,06 8, ,07 7,12 10,9 7,73 9,99 8,80 9,34 9,7 9, ,24 6,89 10,22 7,6 10,34 8,82 9,16 9,6 8,88 Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 217 Metsätehon tuloskalvosarja 8a/218 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016 Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Päivitetty 17.8.218 Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2012 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 1, miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Vuosi 2009 jää tilastoihin hiljaisimpana puukauppavuotena 25 vuoteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2003 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 2.2.2004 708 Reaalinen

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2.1 Tutkimusmenetelmä Kulkuvirroissa seurataan puun kuljetuksia leimikoiden hakkuista käyttöpaikoille. Hakkuun ja puun käytön välinen ajallinen viive on keskimäärin 5 6

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot