vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien"

Transkriptio

1 Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien työmäärät kasvoivat edellisvuotisesta. Vain raivauksen, metsänlannoituksen ja metsäteiden perusparannuksen määrät pienenivät vuoteen 2000 verrattuna. Metsänviljelyala oli hehtaaria, josta hehtaaria (28 %) kylvettiin ja hehtaaria (72 %) istutettiin. Kylvöt olivat 94-prosenttisesti männyn kylvöjä. Kuusen istutuksia on tehty parina viime vuonna runsaasti. Vuonna 2001 kuusen istutusala oli hehtaaria eli 60 prosenttia koko istutusalasta. Uudistusaloja raivattiin hehtaaria ja muokattiin hehtaaria. Lähes puolet muokatuista aloista äestettiin. Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin hehtaarilla, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työmäärät ovat kasvaneet vuodesta 1997 mm. valtion lisääntyneen rahoitustuen ja tehostuneen neuvonnan ansiosta. Kunnostusojituksia tehtiin hehtaarilla, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteitä rakennettiin noin kilometriä ja perusparannettiin kilometriä. Uusia metsäteitä rakennettiin selvästi edellisvuotta enemmän, mutta perusparannusten määrä laski. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 237 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kustannusten arviointia kuvataan tarkemmin laatuselosteessa (s. 38). Yksityismetsien osuus kokonaiskustannuksista oli 80, metsä-teollisuuden 7 ja valtion 13 prosenttia. Metsänuudistamiseen käytettiin eniten varoja, 101 miljoonaa euroa (43 %). Taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen käytettiin 29, metsäteiden rakentamiseen, perusparannukseen sekä kunnossapitoon 17, kunnostusojitukseen 7 ja muihin töihin 4 prosenttia metsänhoito- ja perusparannusvaroista. Yksityismetsien kokonaiskustannuksista, 188 miljoonasta eurosta, 31 prosenttia katettiin valtion tuilla. Metsänomistajien oman rahoituksen ja työn arvo oli 130 miljoonaa euroa. Eniten tukea myönnettiin taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen. Tuen osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun metsäkeskusten alueilla. Hakkuualat Vuonna 2001 kokonaishakkuuala oli hehtaaria, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin edel-

2 2 lisvuonna. Yksityismetsien osuus kokonaishakkuualasta oli 77, metsäteollisuusyhtiöiden 9 ja valtion 14 prosenttia. Yksityismetsien osuus vuoden 2001 markkinahakkuiden puumäärästä (53,3 milj. m³) oli kuitenkin 85 prosenttia, yhtiöiden 7 ja Metsähallituksen 9. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna hakkuupintaala pieneni selvästi yksityismetsissä, mutta kasvoi metsäteollisuuden metsissä. Ensiharvennusten ala kasvoi kuitenkin kaikkien omistajaryhmien metsissä. Harvennushakkuiden osuus kokonaishakkuualasta oli 59 prosenttia ( hehtaaria) ja avohakkuiden 23 prosenttia ( hehtaaria). Vastaavat osuudet vuotta aiemmin olivat 54 ja 26. Hakkuiden puumäärästä noin kaksi kolmannesta saatiin uudistushakkuista ja yksi kolmannes kasvatushakkuista. Vuoden 2000 metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät ja kustannukset on julkaistu Metsätilastotiedotteessa ha Hakkuuala yhteensä Harvennushakkuu Siemen- ja suojuspuuhakkuu Avohakkuu Siemen- ja suojuspuiden poisto Kuva 1. Hakkuualat Kuva 2. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset vuoden 2001 rahaksi muunnettuna

3 TAULUKKOLUETTELO 3 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖIDEN TYÖMÄÄRÄT (uudet taulukot lihavoitu) sivu 1. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2001 omistajaryhmittäin koko maassa Uudistusalan valmistaminen 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain (luontaista uudistamista tai metsänviljelyä varten) Metsänviljely 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänviljely 2001 puulajeittain ja metsäkeskuksittain Pellonmetsitys 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänkylvöön (ml. täydennyskylvö) 2001 käytetty siemenmäärä omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänistutukseen ja täydennysistutukseen 2001 käytetty taimimäärä omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänuudistamisen jälkityöt 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Pystykarsinta 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänlannoitus 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Kunnostusojitus 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Hakkuupinta-alat 2001 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Hakkuumäärät 2001 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖIDEN KUSTANNUKSET 16. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset 2001 omistajaryhmittäin Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset 2001 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitus Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöihin, monimuotoisuuden turvaamiseen sekä luonnonhoitotöihin 2001 käytetyt valtion lainat ja tuet työlajeittain ja metsäkeskuksittain Metsänhoitotöiden yksikkökustannukset 2001 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Kunnostusojituksen yksikkökustannukset 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset 2001 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain... 36

4 TAULUKKO 1. METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN KOKO MAASSA 4 Työlaji I josta II III Yhteensä Yhteensä Muutos valtion metsänomistajan oma tukemia toimisesti tekemiä * UUDISTUSALAN VALMISTAMINEN Uudistusalan raivaus % Muokkaus yhteensä % Laikutus Äestys Mätästys % Säätöauraus % Pellon muokkaus % Kulotus % METSÄNVILJELY Metsänviljely yhteensä % Kylvö yhteensä % Männyn kylvö % Kuusen kylvö % Koivun kylvö Kylvöstä konekylvöä Kylvöön käytetty siemen, kg % Istutus yhteensä % Männyn istutus % Kuusen istutus % Koivun istutus % Muiden kotimaisen pl. istutus Ulkomaisten pl. istutus Istutukseen ja täydennysistutukseen käytetyt taimet, kpl % Pellonmetsitys yhteensä (sisältyy myös kylvön tai istutuksen aloihin) % Täydennysviljely (teholl. pinta-ala, ei koko metsikkökuvion) Heinäntorjunta Heinäntorjunnasta kemiallisesti hehtaaria * Metsänomistajan omatoimisesti tekemillä töillä tarkoitetaan tässä töitä, joihin ei ole saatu valtion tukea ja joita metsänhoitoyhdistykset tai metsäkeskukset eivät ole ole tehneet/valvoneet. Omatoimisten töiden määrä perustuu metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten tekemiin arvioihin tai selvityksiin. JATKUU

5 TAULUKKO 1. METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN KOKO MAASSA JATKOA hehtaaria Työlaji I josta II III Yhteensä Yhteensä Muutos valtion metsänomistajan oma tukemia toimisesti tekemiä * TAIMIKONHOITO % NUOREN METSÄN KUNNOSTUS % PYSTYKARSINTA % METSÄNLANNOITUS % Terveyslannoitus % Kasvatuslannoitus % KUNNOSTUSOJITUS % METSÄTEIDEN RAKENTAMINEN, PERUS- PARANNUS JA KUNNOSSAPITO Metsäteiden rakentaminen, km % Metsäteiden perusparannus, km % MUUT TYÖT Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Juurikäävän torjunta Kemiallinen hyönteisten torjunta * Metsänomistajan omatoimisesti tekemillä töillä tarkoitetaan tässä töitä, joihin ei ole saatu valtion tukea ja joita metsänhoitoyhdistykset tai metsäkeskukset eivät ole ole tehneet/valvoneet. Omatoimisten töiden määrä perustuu metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten tekemiin arvioihin tai selvityksiin. 5

6 6 TAULUKKO 2. UUDISTUSALAN VALMISTAMINEN 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN (LUONTAISTA UUDISTAMISTA TAI METSÄNVILJELYÄ VARTEN) Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Muokkaus Laikutus Äestys Mätästys I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -6 % 6 % 5 % -4 % 12 % 3 % 18 % 12 % JATKUU

7 TAULUKKO 2. UUDISTUSALAN VALMISTAMINEN 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN (LUONTAISTA UUDISTAMISTA TAI METSÄNVILJELYÄ VARTEN) JATKOA hehtaaria Metsäkeskus Muokkaus Kulotus Säätöauraus Pellon muokkaus Muokkaus yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 132 % % -31 % % 10 % 11 % 0 % 8 % 140 % 484 % 812 % 384 % 7

8 8 TAULUKKO 3. METSÄNVILJELY 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN hehtaaria Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 6 % 59 % -8 % 6 % 6 % 40 % 9 % 8 % 6 % 44 % 3 % 8 % Vuonna 2001: mäntyä kuusta koivua muita kotimaisia puulajeja ulkomaisia puulajeja

9 TAULUKKO 4. METSÄNVILJELY 2001 PUULAJEITTAIN JA METSÄKESKUKSITTAIN hehtaaria Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Muut kotim. Ulkomaiset Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Muut kotim. Ulkomaiset Yhteensä puulajit puulajit puulajit puulajit 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 8 % -24 %.. 6 % 6 % 14 % -18 % % 7 % 13 % % 9

10 TAULUKKO 5. PELLONMETSITYS 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN 10 hehtaaria Metsäkeskus I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 4 % - -80% 4 % Huom. Taulukon luvut sisältyvät taulukoiden 3 ja 4 lukuihin.

11 11 TAULUKKO 6. METSÄNKYLVÖÖN (ML. TÄYDENNYSKYLVÖ) 2001 KÄYTETTY SIEMENMÄÄRÄ OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN kilogrammaa Metsäkeskus I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 3 % 51 % 16 % 8 %

12 TAULUKKO 7. METSÄNISTUTUKSEEN JA TÄYDENNYSISTUKSEEN 2001 KÄYTETTY TAIMIMÄÄRÄ OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN kpl Metsäkeskus I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 9 % 33 % 13 % 11 %

13 TAULUKKO 8. METSÄNUUDISTAMISEN JÄLKITYÖT 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN hehtaaria Metsäkeskus Täydennysviljely ¹ Heinäntorjunta ² I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos ¹ Täydennysviljelyn "tehollinen" pinta-ala, ei koko sen metsikkökuvion pinta-ala, jolle täydennysviljelyä tehdään. ² Heinäntorjuntaa on sekä ennen uudistamista tehty torjuntatyö että taimikon varhaishoito. 13

14 14 TAULUKKO 9. TAIMIKONHOITO JA NUOREN METSÄN KUNNOSTUS 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN hehtaaria Metsäkeskus Taimikonhoito Nuoren metsän kunnostus Yhteensä I II III Yhteensä I II ¹ III ¹ Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 27 % 13 % 4 % 19 % 2 % 7 % -35 % 2 % 14 % 11 % 4 % 12 % ¹ Osa metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien nuoren metsän kunnostuksista sisältyy taimikonhoitoon.

15 TAULUKKO 10. PYSTYKARSINTA 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN Metsäkeskus hehtaaria I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 17 % % 13 % 15

16 16 TAULUKKO 11. METSÄNLANNOITUS 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN hehtaaria Metsäkeskus Terveyslannoitus Kasvatuslannoitus Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 38 % -100 % - 7 % -39 % 1.% -32 % -21 % 10 % -20 % -32 % -9 %

17 TAULUKKO 12. KUNNOSTUSOJITUS 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN Metsäkeskus Ojamäärä, kilometriä Ojitettu pinta-ala, hehtaaria I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 7 % 57 % 5 % 9 % 11 % 58 % 3 % 11 % 17

18 18 TAULUKKO 13. METSÄTEIDEN RAKENTAMINEN JA PERUSPARANNUS 2001 OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN kilometriä Metsäkeskus Metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 12 % 8 % 31 % 16 % -11 % 14 % -7 % -5 % 3 % 12 % 8 % 5 %

19 TAULUKKO 14. HAKKUUPINTA-ALAT 2001 HAKKUUTAVOITTAIN, OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN hehtaaria Metsäkeskus Kasvatushakkuut Ensiharvennukset Muut harvennukset Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 2 % 41 % 5 % 6 % -24 % 53 % -2 % -18 % -23 % -48 % -22 % -25 % -13 % 28 % -3 % -9 % Valtion ja teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 2001 todellisia hakkuualoja. Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuiden kokonaispinta-ala perustuu metsänkäyttöilmoituksiin. Yksityismetsien kokonaishakkuuala on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuutapojen suhteessa. JATKUU 19

20 20 TAULUKKO 14. HAKKUUPINTA-ALAT 2001 HAKKUUTAVOITTAIN, OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN JATKOA hehtaaria Metsäkeskus Uudistushakkuut Avohakkuut (ml. verhopuuhakkuut) Siemen- ja suojuspuuhakkuut Uudistushakkuut yhteensä (ml. kaistalehakkuut) I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -29 % 1 % 5 % -24 % -37 % -39 % -13 % -30 % -31 % -5 % -3 % -26 % Valtion ja teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 2001 todellisia hakkuualoja. Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuiden kokonaispinta-ala perustuu metsänkäyttöilmoituksiin. Yksityismetsien kokonaishakkuuala on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuutapojen suhteessa. JATKUU

21 TAULUKKO 14. HAKKUUPINTA-ALAT 2001 HAKKUUTAVOITTAIN, OMISTAJARYHMITTÄIN JA METSÄKESKUKSITTAIN Metsäkeskus Ei metsätaloudelliset hakkuut Hakkuin käsitelty ala yhteensä hehtaaria I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 38 % 148 % -33 % 34 % -18 % 20 % -4 % -14 % Valtion ja teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 2001 todellisia hakkuualoja. Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuiden kokonaispinta-ala perustuu metsänkäy Yksityismetsien kokonaishakkuuala on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuutapojen suhteessa. 21

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Veli-Matti Saarinen, Jukka Aarnio, Esa Uotila ja Esa-Jussi Viitala Veli-Matti Saarinen Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattavuus kestävän

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Miikka Mäenpää KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Opinnäytetyö Metsä- ja puutalouden markkinointi Kesäkuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 2.6.2006 Tekijä Miikka Mäenpää

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta ISBN 978-951-40-2232-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Kuusi ja lehtikuusi. - pääranka katkaistu toisen vuosikasvaimen kohdalta. kohdalta - pieni kuorivaurio. - pieni kuorivaurio

Kuusi ja lehtikuusi. - pääranka katkaistu toisen vuosikasvaimen kohdalta. kohdalta - pieni kuorivaurio. - pieni kuorivaurio N:o 367 1397 Liite 1 Puulajikohtaiset vaurioluokat (1 ) Ei vahinkoa Vaurioluokka I Vaurioluokka II Vaurioluokka III Vaurioluokka IV Mänty - vähäisiä oksavaurioita - pääranka katkaistu ensimmäisen vuosikasvaimen

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan

Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan Muistio / Veli Pohjonen 4.11.1998 Paavo Pelkonen Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan Taustaa 1. Maassamme on laadittu 1900-luvulla useita metsätalouden

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen,

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi?

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Matti Kärkkäinen professori ja puuntuottaja Elinvoimaa metsistä (EME) -hanke Talousmetsien mahdollisuudet käyttöön Padasjoki, valtuustosali 19.3.2013

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN t a i m i uutiset 3/ 2003 S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A METLA TÄSSÄ NUMEROSSA MM: SEMINAARI KOKOSI HAAPA- ASIANTUNTIJAT MAANMUOKKAUS JA KUUSEN TAIMIEN KASVATUS JUURIKÄÄVÄN LAHOTTAMAN KUUSIKON

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Karhu. Metsänomistajat Karhun jäsenlehti 1/2014 4.4.2014. Metsänhoitoyhdistys Karhu ry p. 02-572 3540 karhu@mhy.fi www.mhy.

Karhu. Metsänomistajat Karhun jäsenlehti 1/2014 4.4.2014. Metsänhoitoyhdistys Karhu ry p. 02-572 3540 karhu@mhy.fi www.mhy. Karhu Metsänomistajat Karhun jäsenlehti 1/2014 4.4.2014 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen sivu 2 Metsänhoitoyhdistyksien tarve tulevaisuudessa sivu 4 Veli Eromäki

Lisätiedot