MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01 Pvm Dnro /00/2001 Voimassaoloaika toistaiseksi Kumoaa MMM:n asetuksen nro 1/01, Dnro 4625/00/2000 Valtuussäännökset L (1094/1996 muutoksineen) 3 :n 3 mom., 8 :n 1 mom., 9 :n 1 mom. ja 23 :n 1 mom. sekä A (1311/1996 muutoksineen) 6 :n 1 mom. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUKSESTA ANNETUN LAIN NOJALLA TEHTÄVÄN SUUNNITTELUN JA PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEKSI TEHTÄVIEN TÖIDEN RAHOITUKSESTA 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäville toimenpiteille keskimääräiset kustannukset, määrittää perusteet kokonaan tuella rahoitettaville kustannuksille ja rahoituksen määräytymisen toteutuneiden kustannusten perusteella sekä määrittää perusteet suunnittelusta ja toteutusselvityksen laadinnasta aiheutuville kustannuksille. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen, jäljempänä rahoitusasetus, (1311/1996) 6 :n 2 momentin mukaan jäljempänä mainitut kustannukset eivät sisällä arvonlisäveron osuutta. Mahdolliset työnjohdosta aiheutuvat kustannukset sisältyvät toteuttamiskustannuksiin. Työnjohdon kustannusten tulee noudattaa metsätaloudessa yleisesti käytössä olevaa työnjohdon kustannustasoa. 2 Keskimääräiset kustannukset ja kokonaan tuella rahoitettavat kustannukset Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain, jäljempänä rahoituslaki, (1094/1996) 9 :n 1 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa puuntuotannon kestävyyden

2 2 turvaamiseksi tehtäville toimenpiteille keskimääräiset kustannukset. Rahoitusasetuksen 6 :n 1 momentissa tarkoitetut keskimääräiset toteuttamiskustannukset, joiden perusteella valtion tuki määräytyy toteuttamiskustannuksiin, ovat seuraavat: Metsänuudistaminen euroa/ha -uudistusalan raivaus 63 - maanpinnan käsittely - äestys 91 - säätöauraus kaivurilaikutus ojitus-mätästys kylvö käsin 77 - konekylvö 29 - istutus, enintään 2000 paakkutainta/ha - I tukivyöhyke II tukivyöhyke III tukivyöhyke istutus, vähintään 2500 paakkutainta/ha - III tukivyöhyke istutus, enintään 2000 paljasjuuritainta/ha - I tukivyöhyke II tukivyöhyke III tukivyöhyke istutus, vähintään 2500 paljasjuuritainta/ha - III tukivyöhyke heinäntorjunta 65 Metsänuudistamisen yhteydessä uudistamisalueella toteutettavan ojituksen keskimääräinen toteuttamiskustannus on 0,30 euroa/m. Taimisuojien asettamisen keskimääräiset toteuttamiskustannukset ovat 0,06 euroa/suoja. Peltojen metsityksessä mahdollisesti tarvittavasta ravinneanalyysistä aiheutuvat kustannukset rahoitetaan suunnittelukustannuksina laskun mukaan. Milloin pellon metsityksen yhteydessä on todetun ravinne-epätasapainon korjaamiseksi suoritettava metsityslannoitus, voidaan lannoitekustannukset sisällyttää rahoituslain 8 :n 1 momentissa tarkoitettuihin metsänviljelystä aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin. Lannoitteen keskimääräiset levityskustannukset ovat 0,08 euroa/kg.

3 3 Tuen määräytymisperusteeksi otetaan metsänuudistamisessa todelliset kustannukset silloin, kun työt teetetään tilan ulkopuolisella työvoimalla. Toteutusilmoituksesta tulee ilmetä materiaalien ja työvaiheiden määrät sekä näiden todelliset kustannukset. Kokonaan tuella voidaan rahoittaa metsänviljelyssä käytettävien siementen, taimien ja muiden välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset. Taimikustannuksiin voidaan sisällyttää maksetun taimitarhahinnan lisäksi pakkaus- ja kaukokuljetuskustannukset sekä enintään 0,03 euroa/taimi välitys- ja lähikuljetuskustannuksia. Taimikustannuksiin sisältyy tarvittaessa tukkimiehentäin torjunnasta aiheutuvat kustannukset. Välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin voidaan sisällyttää taimisuojien välityskustannuksia enintään 0,03 euroa/suoja. Töissä, joissa metsänhoitoyhdistys toimittaa taimet tai siemenet, voi viranomaispäällikkö hyväksyä käytettäväksi rahoituslain tarkoittamina taimien ja siementen hankinnasta aiheutuvina kustannuksina metsänhoitoyhdistyksen ja taimitarhan sopimuksen perusteella metsänhoitoyhdistysalueella käytettäväksi hyväksyttyjä taimi- ja siemenlajeittaisia hintoja, jotka metsänhoitoyhdistys ilmoittaa ao. metsäkeskuksen viranomaispäällikölle tiedoksi. Tällöin edellytetään, että rahoituslain mukaisessa metsänuudistamisessa käytettävät viljelymateriaalin hinnat eivät saa olla muussa metsänuudistamisessa käytettäviä, vastaavia taimi- ja siemenlajeittaisia hintoja korkeammat ja että välityksestä ja lähikuljetuksesta veloitettavat kustannukset saavat olla enintään 0,03 euroa/taimi. Hinnoista tulee käydä ilmi varsinaisen taimen osuus ja pakkauskustannukset, kauko- ja lähikuljetuksen osuus, välityskustannuksen osuus sekä muiden mahdollisten tekijöiden osuudet. Muutoin metsänviljelyaineiston ja muiden tarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan laskun perusteella. Maanomistajan itsensä hankkiessa taimet ei välitys- eikä kuljetuskustannuksia korvata. Kulotus - kulotuksen keskimääräiset kustannukset 505 euroa/ha Kulotusta edeltävä raivaus sisältyy keskikustannuksiin. Kokonaan tuella rahoitettavia, kulotuksessa tarpeellisista vakuutuksista aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty keskimääräisiin toteuttamiskustannuksiin. Metsänterveyslannoitus - levitystyön keskimääräiset kustannukset 0,11 euroa/kg Lannoitekustannuksiin tuki myönnetään toteutuneiden kustannusten perusteella. Kaukokuljetuskustannukset sisältyvät lannoitekustannuksiin. Töiden suunnittelun yhteydessä tehtävistä ravinneanalyyseistä aiheutuvat kustannukset maksetaan laskun mukaan suunnittelukustannuksina, mikäli terveyslannoitus täyttää terveyslannoitukselle asetetut vaatimukset ja lannoitus toteutetaan.

4 4 Nuoren metsän hoito Rahoituslain 11 :ssä tarkoitettuna työllisyystyönä tehtävässä nuoren metsän hoidossa tuki määräytyy toteutuneiden kustannusten perusteella. Tällöin toteutusilmoituksesta tai toteutusselvityksestä tulee ilmetä työmäärät sekä näiden todelliset kustannukset. Muutoin rahoituksen perusteena käytetään keskimääräisiä toteuttamiskustannuksia. Nuoren metsän hoitokohteiden luokittelu: 1. luokka taimikonhoitokohteet, jotka tehdään maanomistajan omana työnä 2. luokka taimikonhoitokohteet, joiden tekemiseen on palkattu tilan ulkopuolista työvoimaa 3. luokka 2. kehitysluokan metsien kohteet ja erityisen vaikeat taimikonhoitokohteet, jotka tehdään maanomistajan omana työnä 4. luokka 3. luokan kohteet, joiden tekemiseen on palkattu tilan ulkopuolista työvoimaa Erityisen vaikeana taimikonhoitona pidetään työtä, jossa poistettavan puuston kappalemäärä ja kantoläpimitta asettuvat oheisen liitteen esittämässä kaaviossa määritellylle yli 2,5 henkilötyöpäivää/ha vaativalle alueelle. Erityisen vaikeata taimikonhoitokohdetta koskevan toteutusselvityksen laatimisen yhteydessä on mitattava ja rahoitushakemuksen yhteydessä ilmoitettava poistetun puuston kappalemäärä ja kantoläpimitta. Nuoren metsän hoitoa koskevat keskimääräiset toteuttamiskustannukset, joiden perusteella valtion tuki määräytyy toteuttamiskustannuksiin, ovat seuraavat: Keskimääräiset toteuttamiskustannukset ovat 1 luokassa 169 euroa/ha, 2 luokassa 253 euroa/ha, 3 luokassa 270 euroa/ha ja 4 luokassa 421 euroa/ha. Pystypuiden karsinta Karsintakorkeus vähintään 4 m Karsintakorkeus vähintään 5 m 337 euroa/ha 421 euroa/ha Energiapuun korjuu Milloin nuoren metsän hoitoon liittyy alueelta energiakäyttöön luovutettavan puun (ei sisällä omaan käyttöön korjattua energiapuuta) korjuuta, rahoituslain 9 :n 1 momentissa tarkoitettu tuki energiapuun korjuuseen on 7 euroa kiintokuutiometriä kohti. Tuki jakautuu kasauksen tukeen 3,50 euroa/k-m 3 ja kuljetuksen tukeen 3,50 euroa/k-m 3. Työllisyystyönä tehtävään energiapuun korjuuseen myönnetään työllisyystyöavustusta 1,70 euroa/k-m 3 eli yhteensä 8,70 euroa/k-m 3.

5 5 Kunnostusojitus ja metsätien tekeminen Yhden tilan hankkeiden kunnostusojituksen ja metsätien tekemisen keskimääräiset kustannukset ovat seuraavat: Kunnostusojitus 0,42 euroa/m Metsätien tekeminen metsätien rakentaminen - vähintään varsitietä vastaava tie euroa/km - vähintään aluetietä vastaava tie euroa/km Metsätien perusparannuksen keskimääräiset kustannukset ovat 70 % vastaavan tieluokan keskimääräisistä rakentamiskustannuksista. 3 Toteutuneet kustannukset Kun kyseessä on tilojen yhteisenä hankkeena tai yhteismetsässä toteutettava metsätie tai kunnostusojitus, myönnetään valtion rahoitus todellisten, toteutuneiden kustannusten perusteella. Suunnitelman perusteella maanomistajan on pyydettävä vähintään kolmelta eri urakoitsijalta tarjous laaditun suunnitelman toteuttamisesta. Maanomistajan tulee valita hinta-laatu -suhteeltaan paras tarjous ja perustaa toteutuksen rahoitushakemus tämän urakkatarjouksen pohjalle. Metsäkeskuksen viranomaispäälliköllä on oikeus pyytää maanomistajaa esittämään vaihtoehtoinen tarjous, jos maanomistajan valitsema tarjous ei vastaa samantyyppisten töiden toteutuksesta yleensä aiheutuvia kustannuksia. Rahoituslain 26 :ssä tarkoitettu rahoituspäätös tehdään ennen työn toteuttamista urakkasopimuksessa esitetyn urakkahinnan pohjalta. Työ voidaan tehdä myös maanomistajan ja työn toteuttajan kesken neuvotellun laskutusurakkasopimuksen perusteella. Työn toteuttaja vastaa osasuoritusten kilpailuttamisesta urakoitsijoilla. Laskutusurakassa rahoituslain 26 :ssä tarkoitettu rahoituspäätös tehdään alustavana rahoituspäätöksenä, jossa esitetään kokonaiskustannuksista ja valtion tuen määrästä mahdollisimman tarkka arvio. Laskutusurakassa lopullinen toteutuskustannus muodostuu osasuoritusten todellisten hintojen perusteella. Rahoitusasetuksen 18 :ssä tarkoitettu rahoituspäätös annetaan lopullisena työn toteutuksen jälkeen, jolloin tarkat toteutuskustannukset ovat selvillä. Ennen tätä rahoituspäätöstä rahoituksen saajan on annettava kirjallinen ilmoitus hankkeen loppuunsaattamisesta. Maksatusten ajoittumisesta päätettäessä tulee ottaa huomioon, että työn päättymisen jälkeen tulee maksettavaksi aina vähintään 25 % hankkeelle lopullisesti myönnettävästä valtion tuesta tai lainasta.

6 6 4 Rahoituskelpoisen metsänuudistamiskohteen määrittely Rahoitusasetuksen 3 :ssä tarkoitetut metsänuudistamista koskevat keskimääräiset uudistamiskustannukset, joita käytetään perusteena määritettäessä vähäpuustoisen tai vähäarvoista puustoa kasvavan metsän metsänuudistamistyön rahoituskelpoisuutta, ovat tukivyöhykkeittäin seuraavat: I tukivyöhyke II tukivyöhyke III tukivyöhyke 910 euroa/ha 760 euroa/ha 640 euroa/ha 5 Suunnitelman laadintakustannukset Rahoituslain 8 :n 1 momentissa tarkoitetut töiden suunnittelusta aiheutuvat kustannukset voidaan rahoittaa kokonaan valtion tuella. Rahoituslain 3 :n 3 momentissa säädetyn nojalla suunnitelman tulee täyttää maa- ja metsätalousministeriön sille asettamat vaatimukset. Rahoituslain toimeenpanosta johtuvia yleisiä hallintokustannuksia (esim. tarkastukset, hankekäsittely, päätösten valmistelu) ei oteta huomioon suunnittelukustannuksina. Metsäkeskuksen viranomaispäälliköllä on oikeus pyytää maanomistajaa esittämään vaihtoehtoinen suunnittelukustannustarjous, jos suunnitelman laatimiseksi tehdyssä rahoitushakemuksessa suunnittelukustannukset eivät vastaa samantyyppisten töiden suunnittelusta yleensä aiheutuvia kustannuksia. Yhtä tilaa koskevan suunnitelman laadinnasta aiheutuvat kokonaan valtion tuella rahoitettavat kustannukset voivat työlajeittain olla enintään seuraavan suuruisia: Työlaji Hankkeen Tuki koko, ha Metsänviljely - 1,2 59 euroa/ha 1,3-54 euroa + 17 euroa/ha Kulotus 170 euroa + 17 euroa/ha Metsänterveyslannoitus - 6,0 26 euroa/ha 6,1-118 euroa + 6 euroa/ha Kunnostusojitus Metsätien tekeminen (sis. perusparannus) 0,31 euroa/m 1,18 euroa/m

7 7 Nuoren metsän hoito työllisyystyönä, - 2,5 54 euroa/ha pystykarsinta 2,6-95 euroa + 17 euroa/ha Metsänviljelyhankkeen tukea käytetään metsänistutus-, pellonmetsitys- ja kylvöhankkeilla. Täydennysviljelysuunnitelman laadinnasta maksettava valtion tuki määräytyy täydennettävän tehopinta-alan mukaan. Luontaisen uudistamisen hankkeessa tuki on 40 % metsänviljelyhankkeen tuesta. Milloin nuoren metsän hoitoon liittyy alueelta energiakäyttöön luovutettavan puun kasausta ja metsäkuljetusta, maksetaan nuoren metsän hoidon mukaisesti määrättävä tuki 4,21 euroa/ha korotettuna sen alueen osalta, jolta energiapuuta kertyy. Metsälain 10 :n 2 momentissa tarkoitetun tärkeän elinympäristön hoitoa ja käyttöä varten mahdollisesti tarvittava suunnitelma rahoitetaan alueelta maksettavan ympäristötuen yhteydessä. Rahoituslain 20 :ssä tarkoitetun metsäluonnonhoitohankkeen suunnittelun rahoitus määräytyy hankekohtaisesti esitettyjen laskujen perusteella. Valtion tuki yhteishankkeena tai yhteismetsän hankkeena toteutettavan kunnostusojituksen suunnitteluun on enintään 135 euroa tilaa kohti ja 0,31 euroa suunniteltua tai suunniteltavaa ojametriä kohti. Kunnostusojituksen suunnittelukustannuksiin on sisällytetty kulkuyhteyksien järjestämisen ynnä muiden oheistöiden suunnittelusta aiheutuvat kustannukset. Mikäli suunnitelma ei sisällä tämäntyyppisiä töitä, tulee se ottaa huomioon suunnittelukustannusten rahoitusta alentavana tekijänä. Jos valtaojan perkauksen tai tavanomaista vaativampien vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelun yhteydessä vaaditaan tavanomaisesta ojitussuunnitelmasta poikkeavia lisätoimenpiteitä, voidaan tukea korottaa enintään 50 %:lla vastaamaan todetuista lisätoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. Valtion tuki yhteishankkeena tai yhteismetsän hankkeena toteutettavan uuden metsätien rakentamisen suunnitteluun on enintään 2,55 euroa/m. Tukea alennetaan 10 %:lla, kun osakastiloja on alle 4 tilaa, ja korotetaan 10 %:lla, kun osakastiloja on enemmän kuin 9 tilaa. Kun suunnitelma sisältää sillan suunnittelua tai muiden erityisen vaativien kohteiden suunnittelua, voi valtion tuki olla enintään 4,21 euroa/m. Jos silta suunnitellaan erillisenä hankkeena, voidaan suunnittelukustannukset rahoittaa todellisten kustannusten perusteella. Valtion tuki metsätien perusparannuksen suunnitteluun on 70 % edellä esitetystä uuden metsätien suunnittelutuesta. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella, lukuun ottamatta Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kuntia, sekä Kainuun metsä-keskuksen alueella voidaan edellä esitettyä, suunnittelusta maksettavan tuen määrää korottaa 7 %:lla ja III tukivyöhykkeellä 17 %:lla. Metsätien tekemisen suunnitteluun myönnettävässä valtion tuessa on huomioitu kustannukset, jotka aiheutuvat niistä maastosuunnittelun työvaiheista, jotka on määritelty Metsäteho Oy:n julkaisemassa metsäteiden rakentamista koskevassa metsätieohjeistossa. Metsätiesuunnitelmaan sisältyvä tieyksikkölaskelma laaditaan joko tietoimituksen yhteydessä tai suunnitelman laatijan toimesta. Mikäli tieyksikkölaskelma laaditaan tietoimituksen yhteydessä ja siitä aiheutuvat

8 8 kustannukset sisältyvät tietoimitusmaksuun, myönnetään valtion tuki suunnitelman laadintaan tieyksikkölaskelmasta aiheutuneiden kustannusten verran alennettuna. Metsätien tekemiseen ja kunnostusojitukseen liittyvät toimitus-, lupa- ym. maksut korvataan laskun perusteella kokonaan suunnittelukustannuksina valtion tuella. Toimituksessa osakastiloille mahdollisesti määrättäviä korvauksia ei voida rahoittaa valtion varoilla. Suunnitelman laatimiseksi tehtävässä rahoitushakemuksessa on oltava kaikkien suunnittelun alkuvaiheessa mukana olevien ja siihen sitoutuvien tilojen omistajien suostumus. Mikäli suunnitelma laajenee suunnitelman laatimisen rahoittamisesta annetun päätöksen jälkeen, voidaan suunnittelukustannuksiin myöntää valtion tukea laajempaa suunnitelma-aluetta varten. 6 Toteutusselvitys Rahoituslain 3 :n 3 momentissa tarkoitettuun toteutusselvitykseen kuuluu kohteen rahoituskelpoisuuden, rahoitusperusteiden ja työmäärien selvittäminen sekä rahoituksen hakemiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen. Milloin toimenpiteen rahoitus perustuu toteutuksen jälkeen annettavaan toteutusselvitykseen, voidaan toteutusselvityksen tekemisestä maksaa tukea maanomistajalle silloin, kun hän itse ei ole toteutusselvityksen laatija. Toteutusselvityksen laatija voi olla metsäkeskus, metsänhoitoyhdistys, metsätoimisto tai muu vastaava, riittävän ammattitaidon metsätalousasioissa omaava yhteisö tai metsäammattihenkilö. Tuen suuruus nuoren metsän hoidosta laadittavaan toteutusselvitykseen on vähintään 2,6 ha:n suuruisissa kohteissa enintään 71 euroa + 15,20 euroa/ha ja tätä pienemmissä kohteissa enintään 42,10 euroa/ha. Tuen suuruus työllisyystyönä tehtävästä nuoren metsän hoidosta laadittavaan toteutusselvitykseen on vähintään 2,6 ha:n suuruisissa kohteissa enintään 95 euroa + 17 euroa/ha ja tätä pienemmissä kohteissa enintään 54 euroa/ha. Milloin nuoren metsän hoitoon liittyy alueelta energiakäyttöön luovutettavan puun kasausta ja metsäkuljetusta, maksetaan nuoren metsän hoidon mukaisesti määrättävä tuki toteutusselvitykseen korotettuna 4,21 euroa/ha sen alueen osalta, jolta energiapuuta kertyy. Silloin kun rahoituslain 19 :ssä tarkoitettu ympäristötuen rahoitus ei perustu ennen toimenpiteen toteutusta laadittavaan suunnitelmaan, voidaan maanomistajan ja metsäkeskuksen kesken tehtyä ympäristötukea koskevaa sopimusta pitää toteutusselvityksenä, josta ei makseta erikseen tukea. Tuen suuruus kulotuksesta laadittavaan toteutusselvitykseen on enintään 34 euroa + 8,41 euroa/ha. Juurikäävän torjunnasta tehtävästä toteutusselvityksestä maksettava tuki on enintään 5,05 euroa/tila. Energiapuun haketuksesta tehtävässä toteutusselvityksessä tuen hakijan on osoitettava, että haketettu puu on kaadettu nuoren metsän hoitokohteesta. Toteutusselvityksestä on käytävä ilmi nuoren metsän hoitokohdetta ja/tai energiapuun korjuukohdetta koskevat tiedot, kohteelta korjatun energiapuun luovutus- tai mittaustodistukseen perustuva määrä sekä energiapuun haketukseen ja hakkeen vastaanottamiseen liittyvät asiakirjat, joista käy ilmi toimitettu hakemäärä irtokuutio-

9 9 metreinä, sekä hakkeen vastaanottaneen lämpö- tai voimalaitoksen taikka kiinteistön merkintä energiakäyttöön tarkoitetun hakkeen vastaanotosta. Toteutusselvityksen laatimisesta maksetaan tukea 0,09 euroa haketettua irtokuutiometriä kohti. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella, lukuun ottamatta Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Reisijärven, Sievin ja Ylivieskan kuntia, sekä Kainuun metsä-keskuksen alueella voidaan edellä esitettyä, toteutusselvityksestä maksettavan tuen määrä korottaa 7 prosentilla ja III tukivyöhykkeellä 17 prosentilla. 7 Maksatus Valtion rahoitus maksetaan rahoituksen saajalle tai hänen valtuuttamalleen ja yhteishankkeissa osakkaiden valitsemalle asiamiehelle tai hänen valtuuttamalleen. 8 Hakemuslomakkeet Rahoituksen hakemista varten on metsäkeskuksista saatavissa hakemuslomakkeita. 9 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Perustellusta syystä voidaan kuitenkin keskeneräisiin hankkeisiin soveltaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita tukiperusteita. Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen L i i t e

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 Pvm Dnro 7.2.2008 411/01/2008 Voimassaoloaika 15.2.2008 toistaiseksi Muuttaa Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 16.4.2014 1 Uudistuksen taustaa Metsätalouden tukien uudelleenarviointi KMO 2015, Metsätalous ja energia-työryhmän

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2013 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 22.5.2013 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 30.3.207 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2017 Valtion vuoden

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Niina Riissanen Maa- ja metsätalousministeriö 31.3.2014 1 Tuettavat työlajit Metsänuudistaminen - Suojametsäalueilla ja vajaapuustoisten alueiden uudistaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2011 Laki. kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2011 Laki. kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2011 100/2011 Laki kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 1 K E M E R A Soveltamisala Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 2) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen;

Lisätiedot

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit KEMERA OHJELMAPÄVTYS 7.15 /2010 LTE 1 kustannuslajit 1 KEMERA-JÄRJESTELMÄ Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, teet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit Metsänuudistamin

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset 2011 2 Sisällys 1. YLEISTÄ 3 2. AINEISTO 3 3. KEMERA-TARKASTUKSISSA KÄYTETTY ARVOSTELUASTEIKKO 4 4 TOTEUTETUIKSI ILMOITETTUJEN KEMERA-TÖIDEN OTANTATARKASTUKSET

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 28.3.2019 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2019 Valtion

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoitustuet

Kestävän metsätalouden rahoitustuet Kestävän metsätalouden rahoitustuet 2012 2 Sisällys 1. TUKIEN KOKONAISKÄYTTÖ 3 2. TUKIEN KÄYTTÖ TYÖLAJEITTAIN 6 2.1 Uudistaminen 6 2.2 Haketus 7 2.3 Energiapuun korjuu 8 2.4 Nuoren metsän hoito 9 2.5 Terveyslannoitus

Lisätiedot

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Kemera-koulutus Kemeran ympäristötuki Ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä

Lisätiedot

Kemeralain uudistaminen

Kemeralain uudistaminen Kemeralain uudistaminen Soiden maankäytön tulevaisuuden näkymät seminaari 25.11.2014 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö 1) Uudistuksen taustaa 2) Tavoitteet 3) Tukijärjestelmän

Lisätiedot

Mitä uusi Kemera-laki tuo tullessaan?

Mitä uusi Kemera-laki tuo tullessaan? Mitä uusi Kemera-laki tuo tullessaan? Lapin 57. Metsätalouspäivät 5.-6.2.2015 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 9.2.2015 1 Uudistuksen taustaa 1/2 KMO 2015:n Metsätalous ja energia -työryhmä

Lisätiedot

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus Kemera-koulutus Määrittely Tien liityttävä saumattomasti metsätalouden ympärivuotisen kuljetuksen mahdollistavaan tieverkostoon, mutta liikennettä voidaan

Lisätiedot

Rahoitushakemus taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon

Rahoitushakemus taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon Metsäkeskuksen merkintöjä Saapumispäivä Suomen metsäkeskus Kemeranumero Rahoitushakemus taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Tuen

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 2015-2020 Eduskunta hyväksynyt 12/ 2014 Laki notifioitavana EU komissiossa Uudistuksen tavoitteet Kannustavuus Tehokkuus Oikeat työt oikeaan aikaan Järjestelmän

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 25.1.2016 Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden rahoituksesta

Lisätiedot

HE 212/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 212/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden metsätalouden rahoitukseen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 198/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 198/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 198/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2004:7 Metsätalouden rahoituslakityöryhmän muistio Helsinki 2004

Työryhmämuistio MMM 2004:7 Metsätalouden rahoituslakityöryhmän muistio Helsinki 2004 Työryhmämuistio MMM 2004:7 Metsätalouden rahoituslakityöryhmän muistio Helsinki 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeriö asetti 22.1.2003 työryhmän valmistelemaan hallituksen

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 24/2009 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 8.6.2009 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Ensiharvennusten ala ennätykselliset

Lisätiedot

Vuoden 1994 metsänhoito- ja

Vuoden 1994 metsänhoito- ja Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 1995 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Irma Kulju 17.6.1997 392 Valtion metsänparannusrahoitus väheni edelleen Vuoden 1995 metsänhoito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Metsänhoidon tuet ja toimijat. Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA!

Metsänhoidon tuet ja toimijat. Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA! Metsänhoidon tuet ja toimijat Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA! 1 METSÄKESKUS HÄME-UUSIMAA VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSIKKÖ MIKKO KALLIOINEN ESITTELIJÄ, METSÄTALOUSINSINÖÖRI mikko.kallioinen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Vaikuta lähivesiin! -ilta, Pori Avustukset metsätalouden vesiensuojeluun Jarmo Uimonen, Suomen metsäkeskus

Vaikuta lähivesiin! -ilta, Pori Avustukset metsätalouden vesiensuojeluun Jarmo Uimonen, Suomen metsäkeskus Vaikuta lähivesiin! -ilta, Pori 27.9.2018 Avustukset metsätalouden vesiensuojeluun Jarmo Uimonen, Suomen metsäkeskus Kestävä metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015 Lain 4 määrittelee yleisesti

Lisätiedot

Metsänhoito. Metsänomistajat

Metsänhoito. Metsänomistajat Metsänhoito Hoida metsääsi Hyvä metsän- ja ympäristönhoito alkaa kohteeseen perehtymisellä ja maastosuunnittelulla. Olet tervetullut mukaan metsään! Töiden suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Tuen myöntämisen, maksamisen, käytön ja valvonnan muut perusteet

Tuen myöntämisen, maksamisen, käytön ja valvonnan muut perusteet 1 (6) Tuen myöntämisen, maksamisen, muut perusteet Toteutusilmoituksen sisältö Työn toteuttamisen jälkeen Metsäkeskukselle toimitettavassa toteutusilmoituksessa on ilmoitettava: hanketta koskevan rahoituspäätöksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 44/01

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 44/01 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 44/01 Pvm Dnro 15.5.2001 1803/633/2001 Voimassaoloaika 16.5.2001- toistaiseksi Kumoaa MMM:n määräykset nro 51/99, Dnro 1561/633/99 Valtuussäännökset Laki kestävän

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari 13.2.2017, Liminka Irmeli Ruokanen Kemeran oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015) 4 (rahoituksen saajat), 21 (luonnonhoitohanketyypit,

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 14/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 14.4.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoitotyöt vähenivät

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 718. Laki. kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 718. Laki. kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 718 722 SISÄLLYS N:o Sivu 718 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta... 1613 719 Asetus otsonikerrosta

Lisätiedot

KEMERAn uudistaminen: Energiapuun korjuu &

KEMERAn uudistaminen: Energiapuun korjuu & : Energiapuun korjuu & ennakkoraivaus Kalle Kärhä, Stora Enso Metsä Kestävän metsätalouden rahoituslain kokonaisuudistus -työryhmän kokous 24.1.2014, maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki 1 Työryhmän

Lisätiedot

HE 174/2004 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston

HE 174/2004 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja väliaikaisesti muutettavaksi

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2011 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 14.4.2011 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito- ja metsänparannustöiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 24.5.2018 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Suometsän hoito. Kemera-koulutus

Suometsän hoito. Kemera-koulutus Suometsän hoito Kemera-koulutus Suometsän hoito Tarkastelua kokonaisvaltaisesti aikanaan ojitetun alueen kunnostusojitustarvetta, ravinnetilannetta, kulkuyhteyksien järjestämistä ja metsien hoitoa sekä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 179/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä laiksi kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä Jyväskylässä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä Jyväskylässä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 Jyväskylässä Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-tukijärjestelmä Voimassaoleva kemeralaki (1094/1996) Kunnostusojituksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Suometsän hoito. Hämeenlinna Miriam Stenvall

Suometsän hoito. Hämeenlinna Miriam Stenvall Suometsän hoito Hämeenlinna 04.05.2017 Miriam Stenvall Suometsän hoito Kartoitetaan kokonaisvaltaisesti aikanaan ojitetun alueen puuston tilaa (mm. hoito- ja hakkuutyöt), kasvupaikan ravinnetilannetta,

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Metsätalous ja vesistöt seminaari 26.-27.9.2006 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsäpolitiikan perusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnonvaraosasto 25.1.2016 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnonvaraosasto 25.1.2016 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MUISTIO Luonnonvaraosasto 25.1.2016 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen VALTIONEUVOSTON ASETUS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN RAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN KEMERA-RAHOITUKSELLA. 1.3.2016 Jarmo Palmanen OTSO Metsäpalvelut

YKSITYISTEIDEN RAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN KEMERA-RAHOITUKSELLA. 1.3.2016 Jarmo Palmanen OTSO Metsäpalvelut YKSITYISTEIDEN RAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN KEMERA-RAHOITUKSELLA 1.3.2016 Jarmo Palmanen OTSO Metsäpalvelut Tuen myöntämisen edellytyksiä Tukea voidaan myöntää metsätalouden kuljetusten edellyttämän

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Metsäneuvos 5.4.2017 Marja Hilska-Aaltonen VALTIONEUVOSTON ASETUS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi. Metsätiet

Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi. Metsätiet Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi Metsätiet Metsänomistajien talouskoulu Lahti 22.2.2018 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme lauri.laaksonen@mhy.fi 2 Metsänomistajan kannalta olennaisia asioita

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Pernoon tilusjärjestely

Pernoon tilusjärjestely 1 Pernoon tilusjärjestely Tiedotuskokous 15.12.2016 Kalle Konttinen 2 Kokouksen sisältö Alkumuodollisuudet ja tiedottaminen Hankkeen aikaisemmat vaiheet Tilusjärjestelyn tarveselvitys Rahoituspäätös Tilusjärjestelyn

Lisätiedot

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsätiet kuntoon 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Tienteon historiaa Ensimmäiset puutavaran kuljetusta varten tehdyt tiet rakennettiin v.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KITEEN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta

KITEEN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KITEEN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta 1 KITEEN KAUPUNKI AVUSTUSOHJEET YKSITYISTIEKUNNILLE 2017 1.2.2017 2 1 YLEISTÄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 KUNNOSSAPIDON

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.9.217 Elinkeinopäällikkö, Jouni Rantala Sisältö Metsänhoitotyöt Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt hehtaaria 25 Nuoren metsän hoito,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot

Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsälainsäädännön kehittäminen: uudistusten lähtökohtia ja tulevaisuuden näkymiä Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Muuttuvat lait Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Energiapuun tuet - Kemera ja Petu

Energiapuun tuet - Kemera ja Petu Energiapuun tuet - Kemera ja Petu Voimassa olevaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annettuun lakiin (1094/1996) on tehty kokonaisuudistus, jossa on otettu huomioon perustuslaista ja valtionavustuslaista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 17/17

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 17/17 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 17/17 20.12.2017 Dnro 2021/01.04/2017 Voimassaoloaika 1.1.2018- toistaiseksi Kumoaa määräyksen D n r o 1 4 6 / 0 1. 0 4 / 2 0 17, 31.1.2017 Valtuussäännökset Kestävän

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.10.2018 Elinkeinopäällikkö Jouni Rantala, Lahti Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Metsäneuvos 7.4.2016 Marja Hilska-Aaltonen VALTIONEUVOSTON ASETUS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA Metsätalouden

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslaki

Kestävän metsätalouden rahoituslaki EDUSKUNNAN VASTAUS 280/2006 vp Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoitus metsäteille. Kati Kontinen, Tapio Oy

Kestävän metsätalouden rahoitus metsäteille. Kati Kontinen, Tapio Oy Kestävän metsätalouden rahoitus metsäteille Kati Kontinen, Tapio Oy Kemera-tuki Tukea voidaan myöntää metsätalouden kuljetusten edellyttämän yksityistien perusparannukseen uuden metsätien tekemiseen Yksityistien

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen Mikko Marjomaa

Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen Mikko Marjomaa Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen 19.12.2016 Mikko Marjomaa Muistin virkistämiseksi Alueen rajaus Tilastotietoa alueesta Koko alue 8925 ha 159 tilaa 6 yhteistä maa-aluetta 180 ha 462

Lisätiedot

Metsäohjelmien seuranta

Metsäohjelmien seuranta Metsäohjelmien seuranta Koko maa Seppo Leinonen, Lahti 1.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat

Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat Oulun kaupungin Haukiputaan Ulkometsän alueen tilusjärjestelytoimituksen toimituskokous 31. toukokuuta

Lisätiedot

Tappavatko Kemera-koukerot taimikonhoidon? Lapin 59. metsätalouspäivät

Tappavatko Kemera-koukerot taimikonhoidon? Lapin 59. metsätalouspäivät Tappavatko Kemera-koukerot taimikonhoidon? 3.2.2017 Lapin 59. metsätalouspäivät Anna Rakemaa Tukijärjestelmän taustalla: Pitkäaikainen metsäpoliittinen tavoite on metsähoidon tukijärjestelmällä: 1. Kannustaa

Lisätiedot

Lämpöyrittäjäpäivän ohjelma

Lämpöyrittäjäpäivän ohjelma Lämpöyrittäjäpäivän ohjelma 8.30 Kahvit 9.15 Avaus ja ajankohtaiskatsaus Urpo Hassinen, Metsäkeskus 9.30 Lämpöyrittäjyys auttaa Pohjois-Karjalaa öljystä vapaaksi Anniina Kontiokorpi, Maakuntaliitto 9.50

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Metsäneuvos 12.3.2018 Marja Hilska-Aaltonen VALTIONEUVOSTON ASETUS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Tausta

Lisätiedot

POP MAAKUNNAN ICT-VALMISTELU SOPIMUS PROJEKTIN TOTEUTTAMISESTA

POP MAAKUNNAN ICT-VALMISTELU SOPIMUS PROJEKTIN TOTEUTTAMISESTA POP MAAKUNNAN ICT-VALMISTELU SOPIMUS PROJEKTIN TOTEUTTAMISESTA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Projektin toteuttaja: Y-tunnus: Osoite: Projektin tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto Y-tunnus: 0922484-4 Osoite: Sepänkatu

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9. Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.2012 Janne Uitamo 1 Mihin ympäristötukea voi saada ja millä ehdoilla? Käytettävissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1284. Laki. siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1284. Laki. siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1284 1294 SISÄLLYS N:o Sivu 1284 Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta... 4415

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lounais-Suomi Tapio Nummi, elinkeinopäällikkö Pori 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 192 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 192 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 988 vp. - HE n:o 92 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänparannuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 3 päivänä helmikuuta 987 annetun metsänparannuslain

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot