Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 24/2009 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Ensiharvennusten ala ennätykselliset vuonna 2008 Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 291 miljoonaa euroa vuonna Metsänviljelyn ja taimikonhoidon työmäärät kasvoivat hieman edellisestä vuodesta. Kunnostusojitusala putosi hehtaariin, mutta metsänlannoitusala kasvoi hehtaariin. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden määrät Vuoden 2008 metsänuudistamisen kokonaisala, , oli lähellä viiden edellisen vuoden keskiarvoa. Edeltävien vuosien laajat avohakkuut nostivat metsänviljelyalan hehtaariin. Toisaalta uudistushakkuiden väheneminen pudotti luontaisen uudistamisen alan hehtaariin, mikä oli vuodesta 1965 alkaneen aikasarjan pienin määrä. Kylvöalasta kylvettiin koneellisesti ja käsin. Kylvöihin käytettiin kilogrammaa valtaosin männyn siementä. Koko maan istutusalasta ( ha) melkein kolme neljäsosaa istutettiin kuusella. Kuusen osuus istutuksista oli korkein Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueella (91 %) ja alhaisin Lapissa (26 %). Koko metsänviljelyalasta kuusen osuus oli koko maassa vähän yli puolet. Uudistusalojen muokkaus pysyi edellisvuoden korkealla tasolla. Maata muokattiin metsänviljelyä varten kaikkiaan hehtaarilla. Työmenetelmistä mätästyksen suosio jatkui: koko muokkausalasta puolet mätästettiin, lähes kolmannes äestettiin ja alle viidennes laikutettiin. Pääasiassa raivaussahalla tehtäviä töitä tehtiin hehtaarilla. Tästä alasta reilulla kahdella kolmasosalla ( ha) hoidettiin taimikoita ja kunnostettiin nuoria metsiä. Uudistusalojen raivauksia tehtiin vielä enemmän ( ha) kuin kasvatushakkuiden ennakkoraivauksia ( ha). Yksityismetsissä taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen kokonaisala kasvoi hehtaariin, mikä oli kymmenyksen enemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Taimikonhoidon osuus koko alasta oli 58 prosenttia, ja alueittain osuus vaihteli Pohjois-Karjalan 73 prosentista Etelä-Pohjanmaan 45 prosenttiin. Yhtiöillä ja Metsähallituksella yhteensä taimikonhoidon osuus oli 82 prosenttia hehtaarin kokonaisalasta. Tällä hetkellä vain yhtiöiltä saadaan luotettavaa tietoa taimikoiden varhaishoidon määristä. Noin neljännes taimikonhoidon alasta oli yhtiöillä taimikoiden varhaishoitoa. Metsänlannoitusala kasvoi kalustopulasta huolimatta. Yhtiöiden ja Metsähallituksen edellisvuodesta kolminkertaistuneet kasvatuslannoitukset nostivat lannoitusalan hehtaariin. Terveyslannoituksia on tehty pääasiassa yksityismetsissä. Sielläkin niiden ala jäi vuonna 2008 alle hehtaariin eli puolittui viiden edeltävän vuoden keskiarvosta. Kunnostusojitusala väheni hehtaariin. Ala on ollut tätä pienempi viimeksi 1980-luvulla, jolloin tehtiin vielä uudisojituksia. Metsäteitä rakennettiin ja perusparannettiin yhteensä kilometriä. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 asetettiin juurikäävän torjunta-alan tavoitteeksi vuodessa. Yksityismetsänomistajille korvataan Kestävän metsätalouden rahoituslain (ns. Kemera-laki) perusteella kantokäsittelystä aiheutuneet kulut. Osaan kannonnostoista oli myös mahdollista saada tukea vuonna Näihin maksatuksiin perustuvat pinta-alat esitetään ensimmäistä kertaa tässä tiedotteessa. Yhtiöiltä ja Metsähallituksilta esitetään vastaavat tiedot torjunnasta omissa metsissään, joissa kannonnostoaloja lienee tulkittu Kemera-lakia väljemmin torjunnaksi. Vuoden 2008 kantokäsittelyn kokonaisala oli , mikä oli paljon suurempi kuin edellisen vuoden (juurikäävän torjunta-ala), vaikka varsinkin uudistushakkuualat olivat vuonna 2008 reilun kolmanneksen edellisvuotta pienemmät. Tämä selittyy sillä, että iso osa tukimaksatuksista ja siten myös pinta-alatiedoista siirtyi vuodelta 2007 seuraavalle vuodelle. Lisätietoja: Marja-Liisa Juntunen, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2009 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery

2 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 291 miljoonaa euroa vuonna Nimellisesti kustannukset nousivat 24 miljoonaa euroa (+9 %) edellisvuodesta. Reaalisesti kustannusten nousu jäi 8 miljoonaan euroon (+3 %). Aikaisempiin vuosiin verrattuna kasvatushakkuiden ennakkoraivaukset ovat lisääntyneet. Metsänomistajat käyttivät ennakkoraivauksiin yhteensä 13 miljoonaa euroa. Tämä kustannus ei kuitenkaan ole metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannuksissa mukana. Yksityismetsissä metsänhoito- ja metsänparannustöihin kului 203 miljoonaa euroa, josta valtion tukea ja lainaa oli 59 miljoonaa euroa (29 % kokonaiskustannuksista). Kun mukaan luetaan kasvatushakkuiden ennakkoraivaukset, nousevat kustannukset 216 miljoonaan euroon. Pääasiassa raivaussahalla tehtäviin töihin käytettiin kaikkiaan 81 miljoonaa euroa. Tästä summasta taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus nielaisivat 65 miljoonaa euroa, josta valtion tukea oli 27 miljoonaa euroa (41 %). Metsiä uudistettiin 83 miljoonalla eurolla, josta yli puolet (47 milj. ) kului taimien istutuksissa ja neljännes (24 milj. ) maanmuokkauksissa. Kahdeksan miljoonan valtion tuki kattoi uudistamiskustannuksista kymmenyksen. Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus käyttivät metsissään metsänhoito- ja metsänparannustöihin yhteensä 88 miljoonaa euroa. Summasta kolmannes kului raivaussahatöihin (31 milj. ), neljänneksellä (25 milj. ) tehtiin maanmuokkausta sekä metsänviljelytöitä ja toisella neljänneksellä (24 milj.) rakennettiin ja kunnostettiin teitä. Loppurahoituksesta pääosalla, 9 miljoonalla eurolla, lannoitettiin metsiä. Hakkuupinta-alat Hakkuiden kokonaisala, , pieneni edellisvuodesta vain 2 prosenttia, vaikka markkinahakkuista kertynyt puumäärä aleni 11 prosentilla 51 miljoonaan kuutiometriin (ks. Metsätilastotiedote 14/2009 Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2008 ). Hakkuiden pinta-alan vähäistä muutosta selittävät hakkuutavoissa tapahtuneet muutokset. Uudistushakkuiden kokonaisala pieneni hehtaariin. Yksityismetsissä uudistushakkuualat lähes puolittuivat edellisvuodesta, sitä vastoin yhtiöiden ja Metsähallituksen metsissä yhteensä uudistushakkuualat pysyivät ennallaan. Vuonna 2008 avohakkuita tehtiin vain hehtaarin alalla. Viimeksi avohakkuualat ovat olleet tätä suuruusluokkaa 1980-luvun lopulla. Kasvatushakkuiden alat kasvoivat kymmenyksellä hehtaarin. Yhtiöt ja Metsähallitus kasvattivat ensiharvennusten alaa neljänneksellä ja muiden harvennusten alaa yli kolmanneksella. Yksityismetsissä sen sijaan vain ensiharvennusten ala kasvoi neljänneksen hehtaariin. Ensiharvennusten kokonaisala, , ylitti alueellisten metsäohjelmien yhteenlasketun koko maan tavoitealan Kansallisen metsäohjelman 2015 metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärätavoitteet ja toteutuneet työmäärät 2008 Työlaji Tavoite/vuosi Toteutunut Kaikki metsänomistajat vuonna 2008 Metsänviljely, ha Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus, ha Kunnostusojitus, ha Metsäteiden rakentaminen, km Metsäteiden perusparannus, km Lannoitus, ha terveyslannoitus, ha kasvatuslannoitus, ha Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä, ha Lähde: Kansallinen metsäohjelma MMM:n julkaisu 3/ Metsätilastotiedote 24/2009

3 ha Kylvö Mänty Kuusi Muut Istutus Mänty Kuusi Muut Kuva 1. Metsänviljely puulajeittain milj. vuoden 2008 rahana Kokonaiskustannukset Yksityiset ym. Yhtiöt ja Metsähallitus Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat). Kuva 2. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

4 Taulukkoluettelo Metsänhoito- ja metsänparannustyöt sekä hakkuupinta-alat 2008 koko maassa... 5 Työmäärät omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain 2. Uudistusalan valmistaminen Metsänviljely Metsänviljely 2008 puulajeittain Pellonmetsitys, täydennysviljely ja heinäntorjunta Metsänkylvöön (ml. täydennyskylvö) käytetty siemenmäärä ja metsänistutukseen (ml. täydennysistutus) käytetty taimimäärä Taimikonhoito (ml. taimikon varhaishoito) ja nuoren metsän kunnostus Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus sekä pystykarsinta Metsänlannoitus Kunnostusojitus Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus Juurikäävän torjunta Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä yksityismetsissä 2008 hakkuutavoittain Hakkuupinta-alat 2008 hakkuutavoittain Hakkuumäärät 2008 hakkuutavoittain Kokonaiskustannukset 16. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset 2008 työlajeittain Yksityismetsänomistajien rahoituksen sekä valtion tukien ja lainojen osuus metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannuksista Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin käytetyt valtion tuet ja lainat Yksikkökustannukset omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain 20. Maanmuokkauksen yksikkökustannukset 2008 työlajeittain Kone- ja käsinkylvön ja paakkutaimien käsinistutuksen yksikkökustannukset Raivaussahatöiden ja pystykarsinnan yksikkökustannukset Metsänlannoituksen ja kunnostusojituksen yksikkökustannukset Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset Metsätilastotiedote 24/2009

5 1. Metsänhoito- ja metsänparannustyöt sekä hakkuupinta-alat 2008 koko maassa Työlaji I II Yhteensä Yhteensä Muutos josta valtion tukemia (ei sis. Ahvenanmaata) % Uudistusalan raivaus Kulotus Maanmuokkaus yhteensä Laikutus Äestys Mätästys Säätöauraus Pellon muokkaus Metsänviljely yhteensä Kylvö yhteensä Männyn kylvö Kuusen kylvö Koivun kylvö Istutus yhteensä Männyn istutus Kuusen istutus Koivun istutus Muiden kotimaisten puulajien istutus Ulkomaisten puulajien istutus Pellonmetsitys yhteensä (sisältyy kylvön tai istutuksen aloihin) Täydennysviljely ( tehollinen pinta-ala, ei koko metsikkökuvion) Heinäntorjunta yhteensä Heinäntorjunnasta kemiallista Kylvö, koneellisesti Kylvö, käsin Kylvöön käytetty siemen, kg Istutukseen ja täydennysistutukseen käytetyt taimet, kpl Taimikonhoito (ml. taimikon varhaishoito) Nuoren metsän kunnostus Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Energiapuun korjuu, k-m Energiapuun haketus, i-m Pystykarsinta Metsänlannoitus yhteensä Terveyslannoitus Kasvatuslannoitus Kunnostusojitus Metsätiet yhteensä, km Metsäteiden rakentaminen, km Metsäteiden perusparannus, km Juurikäävän torjunta yhteensä Torjunta kantokäsittelyllä Torjunta kannonnostolla Hakkuupinta-ala yhteensä Kasvatushakkuut yhteensä Ensiharvennukset Muut harvennukset Ylispuiden poisto Uuudistushakkuut yhteensä Luontaisen uudistamisen hakkuut Avohakkuut Muut hakkuut Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

6 2. Uudistusalan valmistaminen 2008 Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Kulotus Maanmuokkaus Muokkaus yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsäkeskus Maanmuokkaus Laikutus Äestys Mätästys Säätöauraus Pellon muokkaus I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsätilastotiedote 24/2009

7 3. Metsänviljely 2008 Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Vuonna 2008: mäntyä kuusta koivua muita kotimaisia puulajeja ulkomaisia puulajeja Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

8 4. Metsänviljely 2008 puulajeittain Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yht. Mänty Kuusi Koivu Muut Ulko- Yht. Mänty Kuusi Koivu Muut Ulko- Yht. kotim. maiset kotim. maiset puulajit puulajit puulajit puulajit 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Pellonmetsitys, täydennysviljely ja heinäntorjunta 2008 Metsäkeskus Pellonmetsitys 1 Täydennysviljely 2 Heinäntorjunta I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Pellonmetsityksen alat sisältyvät taulukoiden 3 ja 4 aloihin. 2 Täydennysviljelyn tehollinen pinta-ala, ei koko sen metsikkökuvion pinta-ala, jolle täydennysviljelyä tehdään. 8 Metsätilastotiedote 24/2009

9 6. Metsänkylvöön (ml. täydennyskylvö) käytetty siemenmäärä ja metsänistutukseen (ml. täydennysistutus) käytetty taimimäärä 2008 Metsäkeskus Siemenmäärä Taimimäärä I II Yhteensä I II Yhteensä kilogrammaa kpl 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

10 7. Taimikonhoito (ml. taimikon varhaishoito) ja nuoren metsän kunnostus 2008 Metsäkeskus Taimikonhoito (ml. taimikon varhaishoito) Nuoren metsän kunnostus Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus sekä pystykarsinta 2008 Metsäkeskus Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Pystykarsinta I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsätilastotiedote 24/2009

11 9. Metsänlannoitus 2008 Metsäkeskus Terveyslannoitus Kasvatuslannoitus Metsänlannoitus I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kunnostusojitus 2008 Metsäkeskus Ojitusala Ojamäärä I II Yhteensä I II Yhteensä kilometriä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

12 11. Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus 2008 Metsäkeskus Metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus Metsätiet yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä kilometriä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsätilastotiedote 24/2009

13 12. Juurikäävän torjunta 2008 Metsäkeskus Torjunta kantokäsittelyllä Torjunta kannonnostolla Torjunta yhteensä I 1 II Yhteensä I 2 II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kestävän metsätalouden rahoituslain maksatuksiin perustuva ala (osa torjunta-alasta on voitu käsitellä jo edellisenä vuonna) 2 Kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella korvauskelpoinen ala 13. Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä yksityismetsissä 2008 hakkuutavoittain Metsäkeskus Kasvatushakkuut Uudistushakkuut Yhteensä 1 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kestävän metsätalouden rahoituslain maksatuksiin perustuva ala (osa torjunta-alasta on voitu käsitellä jo edellisenä vuonna) Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

14 14. Hakkuupinta-alat 2008 hakkuutavoittain Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuualat perustuvat metsänkäyttöilmoituksiin. Yhtiöiden ja Metsähallituksen luvut ovat vuoden 2008 hakkuualoja. Metsäkeskus Kasvatushakkuut Ensiharvennukset Muut harvennukset Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsäkeskus Uudistushakkuut Avohakkuut (ml. verhopuuhakkuut) Luontaisen uudistamisen hakkuut Uudistushakkuut yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % JATKUU 14 Metsätilastotiedote 24/2009

15 14. Hakkuupinta-alat 2008 hakkuutavoittain (jatkoa) Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuualat perustuvat metsänkäyttöilmoituksiin. Yhtiöiden ja Metsähallituksen luvut ovat vuoden 2008 hakkuualoja. Metsäkeskus Muut hakkuut ¹ Hakkuin käsitelty ala yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Muita hakkuita ovat esimerkiksi hakkuut pellon raivausta varten, tie-, ojalinja- ja asutushakkuut sekä erityishakkuut. Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

16 15. Hakkuumäärät 2008 hakkuutavoittain Yksityismetsien ym. hakkuumäärät perustuvat metsänkäyttöilmoituksista saatuihin aloihin ja puunmyyntisuunnitelmista saatuihin hakkuukertymiin (m 3 /ha). Taulukko kuvaa lähinnä hakkuumäärien jakautumista eri hakkuutavoille. Vuoden 2008 markkinahakkuut yksityismetsistä olivat 41 miljoonaa kuutiometriä (Metsätilastotiedote 14/2009). Yhtiöiden ja Metsähallituksen määrät perustuvat vuoden 2008 hakkuisiin. Metsäkeskus Kasvatushakkuut Ensiharvennukset Muut harvennukset Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä m³ 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Osuus omistajaryhmän hakkuukertymästä, % JATKUU 16 Metsätilastotiedote 24/2009

17 15. Hakkuumäärät 2008 hakkuutavoittain (jatkoa) Yksityismetsien ym. hakkuumäärät perustuvat metsänkäyttöilmoituksista saatuihin aloihin ja puunmyyntisuunnitelmista saatuihin hakkuukertymiin (m 3 /ha). Taulukko kuvaa lähinnä hakkuumäärien jakautumista eri hakkuutavoille. Vuoden 2008 markkinahakkuut yksityismetsistä olivat 41 miljoonaa kuutiometriä (Metsätilastotiedote 14/2009). Yhtiöiden ja Metsähallituksen määrät perustuvat vuoden 2008 hakkuisiin. Metsäkeskus Uudistushakkuut Avohakkuut Luontaisen uudistamisen hakkuut Uudistushakkuut yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä m³ 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Osuus omistajaryhmän hakkuukertymästä, % JATKUU Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

18 15. Hakkuumäärät 2008 hakkuutavoittain (jatkoa) Yksityismetsien ym. hakkuumäärät perustuvat metsänkäyttöilmoituksista saatuihin aloihin ja puunmyyntisuunnitelmista saatuihin hakkuukertymiin (m 3 /ha). Taulukko kuvaa lähinnä hakkuumäärien jakautumista eri hakkuutavoille. Vuoden 2008 markkinahakkuut yksityismetsistä olivat 41 miljoonaa kuutiometriä (Metsätilastotiedote 14/2009). Yhtiöiden ja Metsähallituksen määrät perustuvat vuoden 2008 hakkuisiin. Metsäkeskus Muut hakkuut 1 Hakkuut yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä m³ 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Osuus omistajaryhmän hakkuukertymästä, % Muita hakkuita ovat esimerkiksi hakkuut pellon raivausta varten, tie-, ojalinja- ja asutushakkuut sekä erityishakkuut. 18 Metsätilastotiedote 24/2009

19 16. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset 2008 Työlaji I II Yhteensä Yhteensä Osuus kustan Muutos nuksista % % UUDISTUSALAN VALMISTAMINEN Uudistusalan raivaus Kulotus Muokkaus METSÄNVILJELY Kylvö Istutus Täydennysviljely Heinäntorjunta TAIMIKONHOITO JA NUOREN METSÄN KUNNOSTUS Taimikonhoito (ml. taimikon varhaishoito) Nuoren metsän kunnostus PYSTYKARSINTA METSÄNLANNOITUS Terveyslannoitus Kasvatuslannoitus KUNNOSTUSOJITUS Suunnittelukustannukset Kunnostusojitus METSÄTIET Suunnittelukustannukset Uusien metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus Metsäteiden kunnossapito JUURIKÄÄVÄN TORJUNTA KAIKKIAAN KAIKKIAAN Muutos, % KASVATUSHAKKUIDEN ENNAKKORAIVAUS Kustannusten sisällöstä kerrotaan tarkemmin laatuselosteessa: /metinfo/tilasto/laatu/mhmpp.htm Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

20 17. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset 2008 työlajeittain Metsäkeskus Uudistusalan valmistaminen: Metsänviljely: Taimikonhoito: Nuoren metsän kunnostus raivaus, kulotus, muokkaus kylvö, istutus, täydennysviljely ja taimikon varhaishoito ja heinäntorjunta taimikonhoito I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsäkeskus Pystykarsinta Metsänlannoitus Kunnostusojitus: Metsätiet: suunnittelu, suunnittelu ja ojitus rakentaminen ja perusparannus I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä I II Yhteensä Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kustannusten sisältö, katso laatuseloste. JATKUU 20 Metsätilastotiedote 24/2009

21 17. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset 2008 työlajeittain (jatkoa) Metsäkeskus Juurikäävän Metsänhoito- ja Metsäteiden Metsänhoito- ja Kasvatushakkuiden torjunta 1 metsänparannus töiden kunnossapito metsänparannustöiden ennakkoraivaus kustannukset kustannukset yhteensä metsäkeskuksittain I II Yht. I II Yht. I II 2 Yht. I II Yht. I 3 II Yht Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kestävän rahoituslain perusteella vuoden 2008 aikana maksetut tuet yksityismetsissä sekä yhtiöillä ja Metsähallituksella näihin tukiin perustuvan yksikkökustannuksen perusteella arvioidut kustannukset. 2 Kaikki tiedontoimittajat eivät ole pystyneet kohdistamaan kustannuksia metsäkeskusalueisiin. 3 Laskettu yhtiöiden yksikkökustannusten perusteella Kustannusten sisällöstä kerrotaan tarkemmin laatuselosteessa: /metinfo/tilasto/laatu/mhmpp.htm 18. Yksityismetsänomistajien rahoituksen sekä valtion tukien ja lainojen osuus metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannuksista 2008 Työlaji Oma rahoitus ja Valtion Valtion Yhteensä Valtion tuen oman työn arvo tuet 1 lainat 1 osuus % Metsänuudistaminen Kulotus Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Pystykarsinta Terveyslannoitus Kasvatuslannoitus Kunnostusojitus Metsäteiden rakentaminen, perusparannus ja kunnossapito Juurikäävän torjunta Yhteensä Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Yhteensä Energiapuun korjuu ja haketus Valtion tuet ja lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

22 19. Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin käytetyt valtion tuet ja lainat 2008 Metsäkeskus Metsän- Pellon- Kulotus Taimikonhoito ja nuoren Pysty- Terveys- Kunnostusojitus uudistaminen 1 metsitys metsän kunnostus karsinta lannoitus Tuki Tuki Tuki Tuki Laina Tuki Tuki Tuki Laina Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsäkeskus Metsäteiden raken- Juurikäävän Energiapuun Tuet ja lainat puuntuotannon taminen ja perusparannus torjunta korjuu ja haketus kestävyyden turvaamiseen Tuki Laina Tuki Tuki Tuki Laina Yhteensä Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsänuudistamiseen sisältyvät metsänviljelyn, luontaisen uudistamisen, muun avoimen maan metsityksen ja luonnon tuhoalueiden metsityksen tuet. JATKUU 22 Metsätilastotiedote 24/2009

23 19. Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin käytetyt valtion tuet ja lainat 2008 (jatkoa) Metsäkeskus Ympäristötuki 1 Tuki metsäluonnonhoitoon 2 Alueelliset hankkeet METSO-monimuotoisuusohjelma Luonnonarvokauppa ha Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Ympäristötuki: tuella korvataan metsänomistajalle vähäistä suurempi haitta, joka aiheutuu metsälain tärkeiden elinympäristöjen säilyttämisestä. 2 Tuki metsäluonnonhoitoon: luonnonhoitohankkeet ovat luontoa ja ympäristöä hyödyttäviä alueellisesti merkittäviä hankkeita, kuten elinympäristöjen kartoitukset ja hoitotyöt, vesiensuojelutyöt, maisemanhoito jne. METSO oli toimintaohjelma Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lähteet: Maa- ja metsätalousministeriö; Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

24 20. Maanmuokkauksen yksikkökustannukset 2008 työlajeittain Metsäkeskus Laikutus Äestys Mätästys Säätöauraus Pellonmuokkaus I II I II I II I II I II /ha 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kone- ja käsinkylvön ja paakkutaimien käsinistutuksen yksikkökustannukset 2008 Metsäkeskus Konekylvö 1 Käsinkylvö Paakkutaimien käsinistutus I II I II I II /ha 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Kustannukset eivät sisällä maanmuokkausta, vaan ns. kylvölisän, joka maksetaan muokkauksen yhteydessä tehtävästä kylvöstä. 24 Metsätilastotiedote 24/2009

25 22. Raivaussahatöiden ja pystykarsinnan yksikkökustannukset 2008 Metsäkeskus Taimikon varhaishoito, täysperkaus Taimikonhoito Nuoren metsän kunnostus I II I II I II /ha 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Pystykarsinta I II I II I II /ha 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Muutos, % Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

26 23. Metsänlannoituksen ja kunnostusojituksen yksikkökustannukset 2008 Metsäkeskus Metsänlannoitus Kunnostusojitus Kunnostusojitus I II I II I II /ha /m 0 Ahvenanmaa Rannikko ,57 0,44 2 Lounais-Suomi ,75 0,51 3 Häme-Uusimaa ,65 0,47 4 Kaakkois-Suomi ,01 0,61 5 Pirkanmaa ,73 0,48 6 Etelä-Savo ,59 0,55 7 Etelä-Pohjanmaa ,62 0,45 8 Keski-Suomi ,62 0,49 9 Pohjois-Savo ,55 0,45 10 Pohjois-Karjala ,51 0,40 11 Kainuu ,53 0,33 12 Pohjois-Pohjanmaa ,57 0,36 13 Lappi ,61 0,45 Koko maa ,60 0,41 Koko maa ,57 0,36 Muutos, % Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset 2008 Metsäkeskus Metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus I II I II /m 0 Ahvenanmaa - - 7,02-1 Rannikko 13,97-7,82-2 Lounais-Suomi 8,83 25,69 10,23 3,76 3 Häme-Uusimaa 10,15 9,01 6,33 7,20 4 Kaakkois-Suomi 10,90 10,91 8,73 2,31 5 Pirkanmaa 16,56 8,08 7,28 5,36 6 Etelä-Savo 9,13 9,03 6,78 6,41 7 Etelä-Pohjanmaa 12,71 9,24 8,32 5,18 8 Keski-Suomi 12,06 9,25 5,58 5,87 9 Pohjois-Savo 6,86 9,82 6,98 5,71 10 Pohjois-Karjala 10,00 12,01 8,10 6,54 11 Kainuu 8,08 12,52 8,25 6,87 12 Pohjois-Pohjanmaa 10,10 23,03 7,70 4,57 13 Lappi 11,78 12,97 10,41 6,96 Koko maa ,33 12,50 7,63 6,15 Koko maa ,60 9,17 7,30 5,98 Muutos, % Metsätilastotiedote 24/2009

27 Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2009 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos Vantaan toimintayksikkö Metsätilastollinen tietopalvelu PL Vantaa Sähköposti: /hanke/3006/index.htm Puhelin Faksi ISSN Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu) ISSN Metsätilastotiedote (verkkojulkaisu)

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 14/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 14.4.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoitotyöt vähenivät

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2011 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 14.4.2011 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito- ja metsänparannustöiden

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2013 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 22.5.2013 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

Vuoden 1994 metsänhoito- ja

Vuoden 1994 metsänhoito- ja Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 1995 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Irma Kulju 17.6.1997 392 Valtion metsänparannusrahoitus väheni edelleen Vuoden 1995 metsänhoito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 27/2013 11.6.2013 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 80 euroa hehtaarilta Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2010 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 28.5.2010 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.10.2018 Elinkeinopäällikkö Jouni Rantala, Lahti Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.9.217 Elinkeinopäällikkö, Jouni Rantala Sisältö Metsänhoitotyöt Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt hehtaaria 25 Nuoren metsän hoito,

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Karjala Leena Leskinen, elinkeinopäällikkö Joensuu 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2012 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 13.6.2012 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lounais-Suomi Tapio Nummi, elinkeinopäällikkö Pori 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelmien seuranta

Metsäohjelmien seuranta Metsäohjelmien seuranta Koko maa Seppo Leinonen, Lahti 1.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pirkanmaa Ari Lähteenmäki, elinkeinopäällikkö Tampere 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Martin Lövdahl, Vaasa 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt Nuoren metsän

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kaakkois-Suomi Jouni Väkevä, elinkeinopäällikkö 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 29.4.2019 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lappi Ulla Huusko, elinkeinopäällikkö Rovaniemi 27.5.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit KEMERA OHJELMAPÄVTYS 7.15 /2010 LTE 1 kustannuslajit 1 KEMERA-JÄRJESTELMÄ Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, teet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit Metsänuudistamin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 30.3.207 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2017 Valtion vuoden

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Seinäjoki 18.6.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 213 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Suomen Metsäkeskus Häme Uusimaa 17.8.21 Seppo Leinonen 212-215 seuranta Kasvatushakkuut 35 3 1 hehtaaria 25 2 15 1 5 Ylispuiden poisto

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoitustuet

Kestävän metsätalouden rahoitustuet Kestävän metsätalouden rahoitustuet 2012 2 Sisällys 1. TUKIEN KOKONAISKÄYTTÖ 3 2. TUKIEN KÄYTTÖ TYÖLAJEITTAIN 6 2.1 Uudistaminen 6 2.2 Haketus 7 2.3 Energiapuun korjuu 8 2.4 Nuoren metsän hoito 9 2.5 Terveyslannoitus

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet kasvoivat vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 154 000 hehtaaria; 124 000

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 16.4.2014 1 Uudistuksen taustaa Metsätalouden tukien uudelleenarviointi KMO 2015, Metsätalous ja energia-työryhmän

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2010

Metsämaan omistus 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2012 Metsämaan omistus 2010 20.2.2012 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 737 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin tai

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2006 keskeiset metsänhoitotöiden määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Metsiä uudistettiin yhteensä 146 000 hehtaaria; 119 000 hehtaaria viljellen ja 27 000 hehtaaria luontaisesti.

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto. 3 Metsien hoito Metsänhoito- ja metsänparannustöiden keskeiset suoritteet jatkoivat vuonna 2008 kasvuaan edellisvuodesta kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 150 000 hehtaaria;

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Niina Riissanen Maa- ja metsätalousministeriö 31.3.2014 1 Tuettavat työlajit Metsänuudistaminen - Suojametsäalueilla ja vajaapuustoisten alueiden uudistaminen

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset 2011 2 Sisällys 1. YLEISTÄ 3 2. AINEISTO 3 3. KEMERA-TARKASTUKSISSA KÄYTETTY ARVOSTELUASTEIKKO 4 4 TOTEUTETUIKSI ILMOITETTUJEN KEMERA-TÖIDEN OTANTATARKASTUKSET

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 28.3.2019 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2019 Valtion

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 Pvm Dnro 7.2.2008 411/01/2008 Voimassaoloaika 15.2.2008 toistaiseksi Muuttaa Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys 3 Metsien hoito Vuonna 2009 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet vähenivät vuotta aiemmasta, erityisesti metsäteollisuuden ja valtion metsissä. Taimikonhoidon kokonaisala pieneni 164 000 hehtaariin,

Lisätiedot

Alue Pääryhmä Hakkuun ajankohta hakkuuvuosina 2) Hakkuutapa km 2 % puuntuotannon

Alue Pääryhmä Hakkuun ajankohta hakkuuvuosina 2) Hakkuutapa km 2 % puuntuotannon Liitetaulukko 29. Hakkuupinta-alat inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella 1) puuntuotannon metsämaalla. % puuntuotannon Ahvenanmaa Kankaat Edellinen hakkuuvuosi 7 0 4 1 1 3 4 5 0 1 5 32 5,6 Edeltäneet

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito 3 Metsien hoito Vuoden 2011 metsänuudistamisala oli ennätyksellisen pieni. Ala supistui jo neljättä vuotta peräkkäin pienentyen edellisvuodesta 11 prosenttia 118 000 hehtaariin. Tästä 100 000 hehtaaria

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2008

Puun energiakäyttö 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2009 Puun energiakäyttö 2008 5.5.2009 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö ennätyslukemiin 2008 Metsähakkeen energiakäyttö kasvoi

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Kemera-työryhmä Kuuleminen Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi

Kemera-työryhmä Kuuleminen Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Kemera-työryhmä Kuuleminen 14.11.2013 Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Omaa taustaa Piirimetsänhoitaja- suunnittelupäällikkö E-Savon piirimetsälautakunta Kenttäpäällikkö-toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet VMI ja VMI maastotyövuodet VMI: alueittain VMI: koko maa vuosittain Puuston kokonaistilavuus kaikki puulajit VMI: milj. m³ VMI: 8 milj. m³ Muutos: +8 milj. m³ (+%) 8 Lappi VMI VMI Lehtipuut Kuusi Mänty

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2010 lähes kaikkia metsänhoito- ja metsänparannustöitä tehtiin 10 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kahden edellisen vuoden uudistushakkuiden pinta-ala oli poikkeuksellisen

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritemäärät jäivät lähes kaikissa työlajeissa edellisvuotta pienemmiksi ja monissa työlajeissa alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Mitä uusi Kemera-laki tuo tullessaan?

Mitä uusi Kemera-laki tuo tullessaan? Mitä uusi Kemera-laki tuo tullessaan? Lapin 57. Metsätalouspäivät 5.-6.2.2015 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 9.2.2015 1 Uudistuksen taustaa 1/2 KMO 2015:n Metsätalous ja energia -työryhmä

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2012

Metsä sijoituskohteena 1983 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 35/2013 Metsä sijoituskohteena 1983 2012 27.8.2013 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 2 prosenttia vuonna 2012 Yksityismetsien

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2009

Metsämaan omistus 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2010 Metsämaan omistus 2009 14.12.2010 Harri Hänninen Yrjö Sevola Metsänomistajia 739 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 2015-2020 Eduskunta hyväksynyt 12/ 2014 Laki notifioitavana EU komissiossa Uudistuksen tavoitteet Kannustavuus Tehokkuus Oikeat työt oikeaan aikaan Järjestelmän

Lisätiedot

Metsänhoito. Metsänomistajat

Metsänhoito. Metsänomistajat Metsänhoito Hoida metsääsi Hyvä metsän- ja ympäristönhoito alkaa kohteeseen perehtymisellä ja maastosuunnittelulla. Olet tervetullut mukaan metsään! Töiden suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon

Lisätiedot

Metsämaan omistus

Metsämaan omistus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2010 Metsämaan omistus 2006 2008 17.6.2010 Harri Hänninen Aarre Peltola Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot