5 Hakkuut ja puun kuljetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 Hakkuut ja puun kuljetus"

Transkriptio

1 Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Hakkuumäärän kasvu kohdistui tukkipuuhun, jonka osuus hakkuista oli 21,8 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuun määrä säilyi edellisvuoden tasolla ja sitä hakattiin 29,9 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 34,7 ja hankintakaupoista 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien hakkuumäärä oli yhteensä 11,4 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman markkinapuun hakkuut ja lähikuljetus on koneellistettu lähes kokonaan. Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannus oli vuonna 2011 keskimäärin 10,9 euroa kuutiometriltä, mikä oli reaalisesti prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uudistushakkuun keskikustannus oli 8,14 euroa ja ensiharvennuksen yli kaksinkertainen eli 17,12 euroa kuutiometriltä. Tehtaalle toimitetun markkinapuun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 162 kilometriä ja kuljetuskustannus 8,37 euroa kuutiometriltä. Kuljetusmatka pieneni edellisvuodesta 2 prosenttia ja yksikkökustannus 3 prosenttia. Autolla tehtaalle tuodun puun osuus oli kolme neljäsosaa, keskikuljetusmatka 111 kilometriä ja kuljetuskustannus 7,46 euroa kuutiometriltä. Metsäteollisuuden kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2011 keskimäärin 2,68 euroa kuutiometriltä. Se oli 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2011 kaikkiaan 1 1 miljoonaa euroa. Summasta puolet koostui puutavaran hakkuusta ja lähikuljetuksesta. Kaukokuljetusten osuus oli 38 ja yleiskustannusten osuus 12 prosenttia. Luvussa esitetään tietoja kotimaisen puun hakkuista, sekä markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kalustosta, menetelmistä, suoritteista ja kustannuksista. Metsistä saatavaa energiapuuta koskevat tiedot on koottu lukuun 9. Hakkuumäärät Vuoden 2011 alkupuoliskolla metsäteollisuuden tuotanto kasvoi edellisvuodesta, mikä heijastui raakapuumarkkinoille raakapuun kysynnän voimakkaana kasvuna. Vuoden loppua kohden kasvu laantui, mutta koko vuoden hakkuut ylsivät kuitenkin edellisvuoden tapaan yhtä suuriksi kuin 2000-luvun alkukymmenellä keskimäärin. Markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 2,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,4 miljoonaa kuutiometriä (+1%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsäteollisuuden käyttöön tuotiin myös runsaat 10 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta. Tämä oli noin miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2011 markkinahakkuista oli tukkipuuta 21,8 ja kuitupuuta 29,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä nousi yhden prosentin ja kuitupuun pysyi likimain samana edellisvuoteen verrattuna. Kokonaishakkuumäärän kasvu oli peräisin yksityismetsien hakkuista, joista kertyi puuta 41,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä vastaa 78 prosenttia teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 34,7 ja hankintakaupoista 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Hankintakauppapuun määrä kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia pystykauppojen puumäärän ollessa edellisvuoden tasolla. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään puuta,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,2 miljoonaa Metsätilastollinen vuosikirja

2 Harvesting and transportation of roundwood Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kokonaiskustannukset 2011 Puun hakkuusta ja kuljetuksesta vastaavat Suomessa metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset ja yksityiset metsänomistajat. Metsäteho Oy kerää vuosittain tiedot osakkainaan olevien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen hakkaaman ja kuljettaman markkinapuun määristä ja kustannuksista. Vuonna 2011 tämän tilaston puunkorjuuta koskeva osa kattoi 73 prosenttia kaikesta markkinahakkuiden puusta. Tilasto antaa hyvän kuvan Metsähallituksen ja metsäteollisuusyritysten omien metsien sekä yksityismetsien pystykauppojen hakkuun ja lähikuljetuksen kustannuksista. Se ei kuitenkaan sisällä yksityismetsien hankintahakkuiden puuta. Kaukokuljetuksen osalta tiedonkeruu on selvästi kattavampi (83 % markkinapuusta), koska metsäteollisuusyritykset ostavat ja kuljettavat myös valtaosan hankintapuusta. Kun Metsätehon selvittämät yksikkökustannukset yleistetään koskemaan myös muita toimijoita, saadaan vuoden 2011 markkinapuun hakkuun, kuljetusten ja yleiskustannusten kokonaismääräksi 1 1 miljoonaa euroa. Tästä puolet koostuu puutavaran hakkuusta ja lähikuljetuksesta. Kaukokuljetusten osuus on 38 ja yleiskustannusten 12 prosenttia. Teksti: Jukka Torvelainen Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kustannukset 2011 Markkinahakkuut yhteensä 2,4 milj. m³ Yksikkökustannus Kokonaiskustannukset /m³ milj. % Puunkorjuu 10, Kaukokuljetus 8, Yleiskustannus 2, Yhteensä 22, kuutiometriä eli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsähallituksen valtion metsistä hakkaama puumäärä puolestaan supistui 2 prosentilla 6,0 miljoonaan kuutiometriin. Kuukausittaiset markkinahakkuut olivat vuoden 2011 tammi elokuussa edellisvuoden määriä suurempia, mutta syyskuusta lähtien, lokakuun ollessa poikkeus, hakkuut jäivät edellisvuotista pienemmiksi. Yhtiöiden metsissä, samoin kuin valtion metsissä, hakattiin puuta kautta vuoden pääsääntöisesti reilusti keskimääräistä enemmän. Markkinahakkuiden tahti säilyi hyvänä myös vuoden 2012 alkupuoliskolla. Tammi kesäkuussa markkinahakkuista kertyi puuta 27, miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Puunkorjuu Puunkorjuulla tarkoitetaan puun hakkuuta, eli kaatoa ja katkomista, sekä hakatun puun kuljetusta metsästä välivarastolle. Metsässä tapahtuvaa kuljetusta kutsutaan lähikuljetukseksi. Hakkuutyömailla työskenteli vuonna 2011 keskimäärin hakkuukonetta ja lähikuljetuksessa kuormatraktoria. Hakkuukoneiden määrä kasvoi edellisvuodesta prosenttia kuormatraktoreiden määrän pysyessä ennallaan. Metsäteho Oy:n osakkaat (suurimmat metsäteollisuusyritykset ja Metsähallitus) korjasivat vuonna 2011 yhteensä 73 prosenttia maamme kaikista markkinahakkuista. Tämä kattoi niiden omien metsien tukki- ja kuitupuun (11 milj. m³) lisäksi lähes neljä viidesosaa (27 milj. m³) yksityismetsien pystykauppapuusta. Hakkuiden ja lähikuljetuksen koneellistamisaste oli noussut peräti 99,6 prosenttiin. Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannus oli keskimäärin 10,9 euroa kuutiometriltä, mikä oli tukkuhintaindeksillä deflatoituna reaalisesti prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vajaat puoli prosenttia Metsäteho Oy:n osakkaiden korjaamasta puusta hakataan metsurityönä moottorisahalla. Se oli koneellista hakkuuta kalliimpaa, joten kaiken puunkorjuun yksikkökustannukset olivat 10,99 euroa kuutiometriltä. Uudistushakkuista kertyi 9, ensiharvennuksista 11 ja muista harvennuksista 31 prosenttia puumäärästä. Harvennusten osuus koneellisen korjuun puumäärästä oli vajaat 42 prosenttia, kun se oli edellisen kolmen vuoden aikana ollut keskimäärin 40 prosenttia. Aikaisemmin 174 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

3 Hakkuut ja puun kuljetus 2000-luvulla harvennuksista on saatu selvästi pienempi osuus, keskimäärin 29 prosenttia puusta. Uudistushakkuissa puunkorjuun yksikkökustannukset jäävät pienimmiksi. Vuonna 2011 korjuu maksoi niissä 8,14 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuksissa koneellisen korjuun kustannukset olivat yli kaksinkertaiset eli 17,12 euroa ja muissa harvennuksissakin 14,13 euroa kuutiometriltä. Kuitupuun koneellinen korjuu maksoi keskimäärin 13,37 euroa ja tukkipuun korjuu 7,4 euroa kuutiometriltä. Puulajeittain tarkasteltuna lehtipuiden (pääosin koivua) korjuu on kalleinta. Lehtikuitupuun korjuu maksoi lähes viidesosan enemmän kuin havukuitupuun. Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2011 keskimäärin 2,68 euroa kuutiometriltä, mikä oli reaalisesti 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannusten sekä yleiskustannusten summana saatava puunhankinnan yksikkökustannus oli keskimäärin 22,04 euroa kuutiometriltä, 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hankintapuun omatoimisen korjuun hakkuu- ja lähikuljetustapojen osuuksista tai yksikkökustannuksista ei ole käytettävissä tuoretta tietoa. Markkinapuun lisäksi metsistä hankitaan myös suoraan energian tuotantoon tarkoitettua runko- ja jätepuuta. Valtaosa tästä energiapuusta korjataan markkinapuun hakkuukohteilta samojen korjuuorganisaatioiden toimesta kuin ainespuukin. Energiapuun tuotantoa koskevat tiedot esitetään taulukossa 9.. Kaukokuljetus Puutavaran kaukokuljetus on puun kuljettamista välivarastolta eteenpäin varastoterminaaliin tai varsinaiselle käyttöpaikalle. Vuonna 2011 kotimaisen markkinapuun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 162 kilometriä. Matka lyheni edellisestä vuodesta 4 kilometriä eli 2 prosenttia. Autolla suoraan tehtaalle kuljetetun puun osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä 76 prosenttiin. Raakapuuta kuljetti vuonna 2011 kuukausittain keskimäärin puutavara-autoa. Autokuljetusmatka välivarastolta tehtaalle oli keskimäärin 111 kilometriä, eli kilometrin pitempi kuin edellisvuonna. Rautateitse puusta kuljetettiin viidesosa ja loppu 3 prosenttia vesitse. Junavaunuissa tuodulla puulla kuljetusmatkan kokonaispituus oli keskimäärin 321 kilometriä, uitetulla puulla 362 kilometriä ja aluksilla tuodulla puulla 246 kilometriä. Näihin matkoihin sisältyi kuljetusketjujen alkupäässä autokuljetusta keskimäärin noin 0 kilometriä. Kaukokuljetuksen keskimääräinen yksikkökustannus oli 8,37 euroa kuutiometriltä. Kustannus pieneni reaalisesti 3 prosenttia edellisvuodesta. Autokuljetus suoraan tehtaalle maksoi 7,46 euroa kuutiometriltä eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rautatiekuljetusketjussa yksikkökustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla 11,30 eurossa ja vesitiekuljetuksissa ne laskivat 7 prosenttia 11,33 euroon. Autolla suoraan tehtaalle toimitettuna kuljettaminen maksoi keskimäärin 6,7 senttiä yhtä puukuutiometriä ja kilometrin matkaa kohden. Rautatiekuljetusketjussa vastaava yksikkökustannus oli 3, ja vesitiekuljetusketjussa 3,7 senttiä. Hakkuiden ja puun kuljetuksen tilastointi Hakkuumäärät Markkinahakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hakattu teollisuuden käyttöön ja vientiin. Näihin käyttötarkoituksiin puuta hankkivat yritykset ilmoittavat myös hankkimansa polttopuun määriä. Markkinahakkuutilaston polttopuu ei kuitenkaan kata läheskään kaikkea runkopuusta saatavaa energiapuuta. Muun muassa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tilastoima energiapuun korjuumäärä (ts. nuoren metsän kunnostuksesta saadun runkopuun määrä, yhteensä 2,0 milj. m³ vuonna 2011) jää suurimmaksi osaksi tilaston ulkopuolelle. Hakkuumääristä julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta metsäkeskusten alueittain laadittavasta tilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Omistajaryhmät ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja valtio. Vuoden 2008 alusta Metsäntutkimuslaitoksen metsät siirtyivät Metsähallituksen hallintaan. Tietojen esittämistä omistajaryhmittäin on muutettu siten, että vuodesta 2008 alkaen Metsähallituksen hallinnoimien valtionmetsien hakkuutiedot esitetään yhdistettyinä metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumääriin. Luvun taulukossa.8 julkaistaan kuitenkin edelleen kalenterivuosittainen aikasarja kaikkien omistajaryhmien markkinahakkuista. Yksityismetsiin sisältyvät myös kuntien ja seurakuntien metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on vähäinen. Seurakunnat omistivat vuonna 2011 noin hehtaaria metsää ja niiden vuosittaiset markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin puoli miljoonaa kuutiometriä. Kunnat omistivat vuonna 2009 Metsätilastollinen vuosikirja

4 Harvesting and transportation of roundwood noin hehtaaria metsää, mutta niiden hakkuista ei ole erikseen tietoa saatavilla. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy, joissa metsäteollisuusyritykset ovat osakkaina. Metla on julkaissut markkinahakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Hakkuukertymällä (taulukot.9.11) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua runkopuuta. Hakkuukertymä saadaan lisäämällä markkinahakkuutilastosta saatuihin hakkuumääriin tiedot kotitarpeeksi sahatusta puusta ja pientaloissa käytetystä polttoraakapuusta. Nämä erät selvitetään Metlassa erillisillä tutkimuksilla. Viimeisin tutkimus piensahojen puunkäytöstä kattaa vuodet 2009 ja Tästä tutkimuksesta saatiin tuoreimmat tiedot myös kotitarpeeksi sahatusta puusta (vuokra- eli rahtisahaus). Viimeisin selvitys polttopuun käytöstä pientaloissa (erilaiset pienasuintalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot) on lämmityskaudelta 2007/2008. Puuston poistumaan (taulukot 1.26 ja 1.27) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Metsähukkapuun ja luonnonpoistuman tiedot perustuvat valtakunnan metsien 10. inventoinnin pysyviltä koealoilta (noin kpl) tehtyihin mittauksiin. Vuonna 2011 poistuma muodostui seuraavasti (koko maan luvut, miljoonaa kuutiometriä): Markkinahakkuut 2,4 + pientalojen polttoraakapuu,4 + kotitarvepuu 0,3 = Hakkuukertymä 8,1 + metsähukkapuu 8,1 + luonnonpoistuma 4,7 = Puuston poistuma 70,9 Hakkuu- ja poistumatilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Tilastopalvelussa. Markkinapuun korjuu ja kaukokuljetus Markkinapuun korjuuseen ja puun kaukokuljetukseen liittyvät tilastot ovat pääosin Metsäteho Oy:n laatimia. Se kokoaa vuosittain tiedot osakkaidensa (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) puunkorjuun ja puun kaukokuljetuksen suoritteista ja kustannuksista (taulukot.0 ja.13.18). Vuodesta 2006 alkaen ei ole tilastoitu erikseen hakkuuta ja lähikuljetusta, vaan ainoastaan nämä molemmat työvaiheet sisältävä puunkorjuu. Uutena jaotteluna tilastointiin tulivat mukaan koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain (taulukko.14) ja puutavaralajeittain (taulukko.1). Näiden aikasarjat alkavat vuodesta Puunkorjuun ja kuljetuksen kustannukset ovat pääasiassa yrittäjille maksettuja korvauksia ja työntekijöiden palkkakustannuksia. Metsäteollisuuden kotimaisen puunhankinnan yleiskustannus (taulukot.0 ja.18) tarkoittaa Metsäteho Oy:n osakasyritysten kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannuksia, joihin luetaan mm. metsäosastojen keskus- ja aluehallinnon johdon ja toimihenkilöiden palkka- ja matkakustannukset, tila-, tietohallinto-, markkinointi-, vakuutus-, koulutus- sekä tutkimus- ja kehityskustannukset. Puunhankintaan sitoutuneen pääoman korot eivät ole mukana yleiskustannuksissa. Metsäteho Oy:n korjuutilasto sisältää osakkaiden omien metsien puunkorjuun (vuonna 2011 yhteensä 11,4 milj. m³) sekä yksityismetsistä korjaamaan pystykauppapuun (26,9 milj. m³), mutta ei yksityismetsien hankintahakkuiden puuta. Vuonna 2011 tilasto kattoi 73 prosenttia (38,3 milj. m³) markkinahakkuiden kaikesta puusta, mikä oli 83 prosenttia hankintahakkuiden ulkopuolella korjatusta puusta. Kaukokuljetuksissa Metsäteho Oy:n tilasto sisältää myös valtaosan hankintahakkuiden puusta, sillä puun ostaneet metsäteollisuusyritykset huolehtivat sen kuljettamisesta käyttöpaikoille. Vuoden 2011 kaukokuljetustilasto kattoi siten 83 prosenttia (43,7 milj. m³) kaikesta markkinahakkuiden puusta. Metla kerää markkinapuun hakkuumäärien tilastoinnin yhteydessä tietoja hakkuiden konemääristä. Tilasto kattaa metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston sekä arvion metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun metsäkoneista (taulukko.12). Se ei kuitenkaan sisällä metsänomistajien itse tekemien hankintahakkuiden kalustoa. Metla on aiemmin julkaissut laskelmia yksityismetsien hankintahakkuiden yksikkökustannuksista. Kustannusten julkaisemisesta luovuttiin laskelmiin liittyvien epätarkkuuksien vuoksi. 176 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

5 Hakkuut ja puun kuljetus Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2011 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 22/2012. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 9 s. Saatavissa: Kirkon tilastollinen vuosikirja 2011 [verkkojulkaisu]. Kirkkohallitus s. Saatavissa: Markkinapuun hakkuut ja työvoima [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Piensahat 2010 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 17/2012. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 8 s. Saatavissa: piensahat_2010.pdf Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 3 s. Saatavissa: julkaisut/mtt/2009/pientalopolttopuu2008.pdf Puun energiakäyttö 2011 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 16/2012. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 6 s. Saatavissa: Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2011 [verkkojulkaisu]. Metsäteho Oy. Metsätehon katsaus 48/ s. Saatavissa: Puunkorjuu_ja_kaukokuljetus_2011_ms.pdf Tapion vuositilastot 2011 [verkkojulkaisu]. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio s. Saatavissa: net/files/metsavastaa/tilastot/vuositilastot_2011_netti2.pdf Valkonen, J., Hourunranta, P., Koskipää, T. & Kauranen, S Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita s. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Metsäteho Oy, Metsätilastollinen vuosikirja

6 Harvesting and transportation of roundwood Omistajaryhmittäin By forest ownership category Puutavaralajeittain By roundwood assortment Yksityismetsät Non industrial, private forests Hankintakaupat Pystykaupat Delivery sales Standing sales 6,3 milj. m 3 mill.m 3 34,7 milj. m 3 mill.m 3 Lehtikuitupuu Hardwood pulpwood 7,3 milj. m 3 mill.m 3 Polttopuu Fuelwood 0,7 milj. m 3 mill.m 3 Mäntytukit Pine logs 9,6 milj. m 3 mill.m 3 Kuusikuitupuu Spruce pulpwood 8,3 milj. m 3 mill.m 3 Kuusitukit Spruce logs 11,3 milj. m 3 mill.m 3 Metsäteollisuusyhtiöt ja valtio The forests of the forest industries and the state 11,4 milj. m 3 mill.m 3 Mäntykuitupuu Lehtitukit Pine pulpwood Hardwood logs 14,4 milj. m 3 mill.m 3 1,0 milj. m 3 mill.m 3 Kuva.1 Markkinahakkuut 2011 Figure.1 Commercial roundwood removals, milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Maksimi Maximum, Keskiarvo Average, Minimi Minimum, Kuva.2 Markkinahakkuut kuukausittain Figure.2 Commercial roundwood removals by month 178 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

7 Hakkuut ja puun kuljetus milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut yhteensä Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsähallitus State forests Metsäteollisuus Forest industries Kuva.3 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure.3 Commercial roundwood removals by forest ownership category, % Moottorisahahakkuu Motor-manual felling Uudistushakkuut Regeneration fellings Koneellinen hakkuu Mechanised felling Muut harvennukset Other thinnings Ensiharvennukset First thinnings Metsäteho Oy:n osakkaiden (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) hakkuut. Fellings by the forest industries and Metsähallitus, which is a state enterprise administrating all state-owned forests. Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva.4 Hakkuiden koneellistamisaste Figure.4 Degree of mechanisation in fellings of commercial roundwood, Metsätilastollinen vuosikirja

8 Harvesting and transportation of roundwood 200 kpl number Hakkuukoneet Harvesters Kuormatraktorit Forwarders Puutavara-autot Timber lorries Luvut sisältävät metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The figures include forestry machines used in commercial fellings carried out by the forest industries and the state, and machinery outsourced by local forest management associations. Kuva. Markkinapuun hakkuu- ja kuljetuskalusto Figure. Forestry machines operating in felling and transportation of commercial roundwood, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

9 Hakkuut ja puun kuljetus 30 /m³, vuoden 2011 rahana in 2011 monetary value 30 /m³, vuoden 2011 rahana in 2011 monetary value Koneellinen puunkorjuu Mechanised harvesting Puunhankinnan yleiskustannus Overhead cost Kaukokuljetus Long-distance transportation Puunkorjuu Harvesting Keskimäärin Average Ensiharvennus First thinning Muu harvennus Other thinning Uudistushakkuu Regeneration felling Luvut sisältävät Metsäteho Oy:n osakkaiden (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) korjaaman ja kuljettaman markkinahakkuiden puun. The figures include domestic logs and pulpwood harvested and transported by the forest industries and Metsähallitus. Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva.6 Markkinapuun toimitusketjun reaaliset yksikkökustannukset Figure.6 Real unit costs in procurement-chain of commercial roundwood, Metsätilastollinen vuosikirja

10 Harvesting and transportation of roundwood.0 Markkinahakkuut ja niiden yksikkökustannukset 2011 Volumes and unit costs in commercial roundwood removals, 2011 Yksikkö Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Unit Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Markkinahakkuut m³ Commercial roundwood removals Yksityismetsät Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsät The forests of the forest industries and the state Yksikkökustannus Unit cost Koneellinen puunkorjuu /m³ 7,77 7,11 7,97 7,4 12,73 12,94 1,17 13,37 10,9 Mechanised harvesting Kaukokuljetus 7,3 6,41 8,8 7,17 9,31 8,2 9,06 9,06 8,37 Long-distance transportation Puunhankinnan yleiskustannus ,68 Overhead costs in roundwood procurement Markkinahakkuut kaikkiaan sisältää myös polttopuun. Koneellinen puunkorjuu sisältää koneellisen hakkuun sekä koneellisen hakkuun ja moottorisahahakkuun jälkeen tehdyn lähikuljetuksen. Yksikkökustannukset koskevat Metsäteho Oy:n osakkaiden (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) toimintaa. Niiden puunkorjuu ei sisällä yksityismetsien hankintahakkuita. Muista markkinahakkuista tilasto kattoi vuonna 2011 yhteensä 83 %. Kaukokuljetusta koskevat tiedot kattoivat 83 % kaikista markkinahakkuista. Fuelwood is included in the grand total of commercial roundwood removals. Mechanised harvesting includes both mechanised felling and forest haulage after mechanised felling and motor-manual felling. Metsäteho Oy collects unit cost information from its member companies and Metsähallitus, which is a state enterprise administrating all state-owned forests. Their information on timber harvesting does not include delivery sale removals in private forests, but covered 83% of all other commercial roundwood harvested in The information on long-distance transport covered 83% of all commercial roundwood removals. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteho Oy Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Metsäteho Oy 182 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

11 Hakkuut ja puun kuljetus.1 Markkinahakkuut kuukausittain Commercial roundwood removals by month, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Year and month Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot esitetään taulukoissa.3.6. Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables.3.6. Metsätilastollinen vuosikirja

12 Harvesting and transportation of roundwood.2 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin ja kuukausittain Commercial roundwood removals by forest ownership category and month, Vuosi ja kuukausi Yksityismetsät Non-industrial, private forests Yhtiöiden ja valtion metsät Yhteensä Year and month Pystykaupat Hankintakaupat Yhteensä The forests of the forest industries Grand Standing sales Delivery sales Total and the state total m³ Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot esitetään taulukoissa.3.6. Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

13 Hakkuut ja puun kuljetus.3 Markkinahakkuut metsäkeskuksittain 2011 Commercial roundwood removals by forestry centre, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Markkinahakkuut yksityismetsistä 2011 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Yksityismetsiksi luetaan myös kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen metsät. Non-industrial, private forests also include the forests owned by municipalities, parishes and other collective bodies. Metsätilastollinen vuosikirja

14 Harvesting and transportation of roundwood. Markkinahakkuut yksityismetsistä kauppamuodoittain 2011 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests by type of sale, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Pysty- ja hankintakaupat yhteensä Standing and delivery sales, total Koko maa Whole country Pystykaupat Standing sales Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Hankintakaupat Delivery sales Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu - Source: OSF: Finnish Forest Research Institute 186 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

15 Hakkuut ja puun kuljetus.6 Markkinahakkuut metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä 2011 Commercial roundwood removals in the forests of the forest industries and the state, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsätilastollinen vuosikirja

16 Harvesting and transportation of roundwood.7 Markkinahakkuut puutavaralajeittain Commercial roundwood removals by roundwood assortment, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Year Havupuu Softwood Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Muu Yhteensä Fuelwood Grand total Mänty Kuusi Yhteensä Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Other Total Pine Spruce Total m³ Vuosien muu kuitupuu sisältää pikkutukit ja parrunaiheet, jotka on jaettu puulajeihin vuodesta In , other pulpwood includes small-sized logs and beams, which, as of 1996, were divided into tree species. 188 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

17 Hakkuut ja puun kuljetus.8 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Commercial roundwood removals by forest ownership category, Vuosi Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsäteollisuusyhtiöiden metsät Valtion metsät Yhteensä Year Pystykaupat Hankintakaupat Yhteensä The forest industries' forests State forests Grand total Standing sales Delivery sales Total m³ Metsätilastollinen vuosikirja

18 Harvesting and transportation of roundwood.9 Hakkuukertymä metsäkeskuksittain 2011 Total roundwood removals by forestry centre, 2011 Alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Alue Polttopuu Fuelwood Kaikkiaan Total Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

19 Hakkuut ja puun kuljetus.10 Yksityismetsien hakkuukertymä metsäkeskuksittain 2011 Total roundwood removals in non-industrial, private forests by forestry centre, 2011 Alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Alue Polttopuu Fuelwood Kaikkiaan Total Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsätilastollinen vuosikirja

20 Harvesting and transportation of roundwood.11 Hakkuukertymä puutavaralajeittain Total roundwood removals by roundwood assortment, Vuosi Teollisuuden ainespuu Industrial roundwood Polttopuu Kaikkiaan Year Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Fuelwood Grand total Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total milj. m³ mill. m³ Kaikki omistajaryhmät All forest ownership categories ,69 9,67 1,69 22,0 8,1 9,33,4 22,93 44,98 3,90 48, ,81 9,14 1,39 19,33 7,92 8,77 4,37 21,07 40,40 3,0 43, ,8 9,41 1,6 19,82 8,99 10,06,2 24,8 44,39 3,41 47, ,62 10,43 1,66 21,71 9,26 10,40,80 2,46 47,17 3,4 0, ,06 10,62 1,64 22,32 9,91 10,16 6,26 26,33 48,6 3,39 2, ,13 10,47 1,6 21,1 9,41 9,4,41 24,36 4,2 3,36 48, ,7 8,6 1,19 16,41 7,1 8,09 4,04 19,64 36,04 3,33 39, ,2 9,73 1,14 19,12 8,92 8,92 4,87 22,70 41,82 3,33 4, ,70 10,9 1,07 20,71 8,88 8,79 4,1 22,19 42,90 4,80 47, ,19 14, 1,2 2,98 9,96 9,66 4,69 24,31 0,29 4,73, ,17 14,21 1,30 2,68 10,87 10,09,3 26,31 1,99 4,72 6, ,48 13,29 1,09 23,86 10,37 9,09 4, 24,01 47,87 4,72 2, ,8 1,8 1,38 28,08 10,92 10,08,12 26,12 4,20 4,64 8, ,43 1,80 1, 28,78 12,1 9,98,32 27,44 6,22 4,7 60, ,87 16,01 1,34 28,22 12, 10,03,47 28,06 6,27 4,66 60, ,38 16,37 1,39 29,14 12,4 9,90,33 27,68 6,82 4,68 61, ,6 14,40 1,32 26,28 12,34 9,92,6 27,91 4,19,17 9, ,8 14,70 1,26 26,82 12,6 9,9,77 28,29,10,17 60, ,72 14,81 1,13 27,66 12,48 9,79 6,00 28,26,91,23 61, ,18 1,08 1,03 27,28 12,69 9,96 6,02 28,67,9,21 61, ,23 13,88 1,14 2,2 12, 9,66 6,06 28,27 3,1,17 8, ,61 13,01 1,01 24,63 12,20 8,97,91 27,08 1,71,23 6, ,67 14,94 1,27 28,89 13,77 9,42 6,60 29,79 8,68,18 63, ,2 10,96 1,17 22,38 14,6 8,24 7,33 30,21 2,9,43 8, ,98 8,92 0,80 17,70 10,99 6,98 6,32 24,29 41,99,71 47, ,94 11,61 0,93 22,48 14,26 8,43 7,42 30,11 2,8,74 8, ,68 11,41 0,99 22,08 14,41 8,28 7,30 29,99 2,07 6,04 8,12 Yksityismetsät Non-industrial, private forests 198 8,83 8,73 1,61 19,17 6,08 7,77 4,60 18,4 37,62 3,76 41, ,20 7,94 1,29 16,43 6,03 7,32 3, 16,90 33,33 3,46 36, ,9 8,17 1,4 16,7 6,93 8,44 4,8 19,96 36,2 3,3 39, ,73 9,37 1,6 18,66 7,29 8,9 4,96 21,20 39,86 3,36 43, ,28 9, 1, 19,37 7,82 8,67,43 21,92 41,30 3,34 44, ,3 9,24 1,46 18,23 7,39 8,10 4,67 20,17 38,39 3,32 41, ,84 7,02 1,08 12,9,09 6,21 3,22 14,3 27,47 3,2 30, ,68 8,17 1,02 14,87,78 6,93 3,74 16,4 31,32 3,28 34, ,00 8,87 0,93 1,80,94 6,68 3,61 16,23 32,03 4,71 36, ,09 12,90 1,14 22,14 7,0 8,08 4,00 19,8 41,71 4,68 46, ,64 13,43 1,2 23,32 8,77 8,99 4,86 22,62 4,94 4,69 0, ,66 12,1 1,03 20,83 8,12 7,86 4,09 20,07 40,91 4,69 4, ,20 1,14 1,34 2,67 8,76 9,2 4,68 22,68 48,3 4,64 2, ,82 1,02 1,0 26,33 9,9 9,18 4,87 23,6 49,98 4,74 4, ,10 14,90 1,28 2,28 9,62 8,91 4,94 23,47 48,7 4,66 3, ,33 1,28 1,32 2,93 9,48 8,7 4,76 22,99 48,92 4,67 3, ,70 13,28 1,2 23,23 9,1 8,63,04 22,82 46,0,17 1, ,9 13,73 1,21 23,89 9,7 8,69,12 23,38 47,26,16 2, ,62 13,71 1,07 24,40 9,2 8,44,27 23,22 47,62,21 2, ,10 14,00 0,96 24,0 9,8 8,9,2 23,42 47,47,20 2, ,27 12,82 1,07 22,1 9,39 8,28,33 23,00 4,16,17 0, ,0 11,46 0,91 19,88 8,38 7,12 4,90 20,40 40,28,22 4, ,66 13,0 1,18 24,34 9,62 7,70,64 22,96 47,30,17 2, ,80 9,72 1,09 18,60 10,31 6,74 6,30 23,3 41,9,42 47, ,6 7,6 0,73 13,93 7,78,63,38 18,78 32,71,67 38, ,44 10,2 0,86 18,4 9,61 6,83 6,29 22,72 41,26,73 46, ,34 10,16 0,92 18,43 9,2 6,68 6,07 22,26 40,69 6,03 46, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

21 Hakkuut ja puun kuljetus.12 Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in felling and transportation of commercial roundwood, Vuosi Hakkuukoneet Kuormatraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries kpl number Taulukko sisältää vuoden aikana keskimäärin käytössä olleen metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The table includes annual averages of forestry machines used in standing sale fellings in non-industrial, private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries and the state, and machinery outsourced by local forest management associations. Metsätilastollinen vuosikirja

22 Harvesting and transportation of roundwood.13 Markkinapuun kaukokuljetustavat ja keskikuljetusmatka Transportation methods and mean transportation distances in long-distance transportation of commercial roundwood, Vuosi Osuus tehtaalle toimitetusta puumäärästä kuljetusketjuittain Keskikuljetusmatka kuljetusketjuittain Osuus kuljetussuoritteesta (m³km) kuljetustavoittain Year Roundwood volumes transported to mill by transportation sequence Mean transportation distance by transportation sequence Total transport volume (m³km) by transportation method Autokuljetus Rautatie- Vesitie- Yhteensä Autokuljetus Rautatie- Vesitie- Keskimäärin Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä tehtaalle kuljetusketju kuljetusketju Total tehtaalle kuljetusketju kuljetusketju Average yhteensä Rail Water Total By road Rail Water By road Rail Water Road transportation transportation to mill transportation transportation to mill transportation transportation transportation sequence sequence sequence sequence % km % Rautatie- ja vesitiekuljetusketjut sisältävät lähes aina autolla tapahtuvan alkukuljetuksen (ks. taulukko.16). Taulukko sisältää suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen puun, mikä vuonna 2011 kattoi 83 % kaikesta markkinahakkuiden puusta. Rail and water transportation sequences start almost every time with transportation in the timber lorry (see Table.16). The table includes domestic roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. In 2011, these figures included 83% of the total commercial roundwood removals in Finland. Lähde Source: Metsäteho Oy 194 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2.1 Tutkimusmenetelmä Kulkuvirroissa seurataan puun kuljetuksia leimikoiden hakkuista käyttöpaikoille. Hakkuun ja puun käytön välinen ajallinen viive on keskimäärin 5 6

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä

Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 17/2012 Piensahat 2010 3.5.2012 Jukka Torvelainen Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 Samuli Hujo 1 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2006 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2006 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Esityksen sisältö Hankintakaupan historia Hankintahakkuiden nykypäivä Korjuumäärien

Lisätiedot

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Osakkaiden yhteishanke Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 57 11.6.1998 Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti

Lisätiedot

Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät?

Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät? Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät? Uudenmaan metsäenergiaselvitys Hyvinkää 27.9.2013 Olli-Pekka Koisti Sivu 1 Uusimaa lukuina pinta-ala n. 910 000 ha (2,7% Suomen p-alasta) metsämaata

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen,

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä

Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä Kestävän energian päivä III Hattula, Lepaa 30.10.2014 Sivu 1 30.10.2014 Häme-Uusimaa mk-alue (Päijät-Häme, Kanta-Häme, osa Uusimaata) Sivu 2 30.10.2014 Metsävarat

Lisätiedot

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001 Metsä sijoituskohteena 1972 2001 Toimittajat: Markku Penttinen Antrei Lausti 3.12.2002 651 Metsänomistamisen tuotto sijoituksena hiipui vuonna 2001 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa uudessa tiedotteessa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla

Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla Suomalais-venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi 19.10.2011 Majvik, Kirkkonummi Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa jussi.leppanen@metla.fi Yksityismetsien

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Suomen metsäenergiapotentiaalit

Suomen metsäenergiapotentiaalit Suomen metsäenergiapotentiaalit Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon iltapäiväseminaari: Logistiikan näkymät ja bioenergian mahdollisuudet 17.3.2009, Tapahtumatalo Bankin auditorio, Helsinki Puupolttoaineet

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3 PEFC/2-44-2 Puuenergian käyttö Metsätalouden organisaatio 212 kaikilla sormi metsäenergiapelissä => tulevaisuuden ala Manu Purola Toiminnanjohtaja 3.11.211 4-564433 www.mhy.fi/keskipohjanmaa Liitto ollut

Lisätiedot

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2001 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne 6.2.2002 610 Reaalinen kantohintataso laski 3,3 prosenttia vuonna 2001 Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia

Lisätiedot

SISÄLLYS (Contents, see page 16)

SISÄLLYS (Contents, see page 16) SISÄLLYS (Contents, see page 16) Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Käytetyt symbolit... 25 Puulajit... 26 Kartat... 27 Aluejaot... 27 Ilmasto... 31 * uusi kuva tai taulukko 1 METSÄVARAT Teksti...

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Energiapuun korjuu ja kasvatus

Energiapuun korjuu ja kasvatus Energiapuun korjuu ja kasvatus Jaakko Repola Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Metsähakkeen käyttö Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2001:

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2008

Metsä sijoituskohteena 1983 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 38/29 Metsä sijoituskohteena 198328 1.1.29 Esa Uotila Antrei Lausti Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

Energiapuukaupan tilastointi

Energiapuukaupan tilastointi Energiapuukaupan tilastointi Lämpöyrittäjäpäivä 5.4.2013, Tuupovaara Jukka Torvelainen & Antti Mutanen Metsätilastollinen tietopalvelu, Metla Sisältö 1. Taustaa 2. Tiedon toimittajat ja tilaston kattavuus

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2012

Metsä sijoituskohteena 1983 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 35/2013 Metsä sijoituskohteena 1983 2012 27.8.2013 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 2 prosenttia vuonna 2012 Yksityismetsien

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsä sijoituskohteena 1983 2013 15.12.2014 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 4 prosenttia vuonna 2013 Yksityismetsien

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

ENERGIAN JA KÄYTTÖAINEIDEN KULUTUKSEN SEKÄ PÄÄSTÖJEN LASKENTAMENETELMÄ Projektiryhmä

ENERGIAN JA KÄYTTÖAINEIDEN KULUTUKSEN SEKÄ PÄÄSTÖJEN LASKENTAMENETELMÄ Projektiryhmä Tutkimuskokonaisuus ENERGIAN JA KÄYTTÖAINEIDEN KULUTUKSEN SEKÄ PÄÄSTÖJEN LASKENTAMENETELMÄ Projektiryhmä Vesa Imponen ja Jouko Örn Rahoittajat Osakkaat A. Ahlström Osakeyhtiö, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy,

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsä sijoituskohteena Polvelta toiselle metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Jarmo Lahdenmaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa Esityksen sisältö Taustatietoa MHY Etelä-Pohjanmaasta Sijoittamisesta yleensä

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta

Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta 18.6.2007 1 18.6.2007 2 Puutavaralogistiikan haasteet metsäteollisuuden näkökulmasta Pekka Kauranen Metsätehon iltapäiväseminaari 14.6.2007 18.6.2007 3 Sisältö 1. Itämeren altaan puumarkkinat 2. Kuljetusmuodot

Lisätiedot

Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi

Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi JARI VALKONEN PERTTI HOURUNRANTA TUOMAS KOSKIPÄÄ SUVI KAURANEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 33 Nurmijärvi 2007 Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi

Lisätiedot

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala METSATEHO... ' 1 ~ ~.. ~ ' 1.. : 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE e Teppo Oijala Jari Terävä Metsätehossa on valmistunut metsäkoneiden ajanmenekkitutkimuksiin sekä PMP- ja VMI

Lisätiedot

Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus

Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus Matti Sirén, Metsäntutkimuslaitos 1 Kuva: Juha Laitila Metsissä riittää puuta 2 Puupolttoaineet 2007 Kokonaiskulutus 83 TWh metsäteollisuuden muut sivu- ja jätetuotteet,

Lisätiedot

Puutavaralajien hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa

Puutavaralajien hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 2/2007 Jari Viitanen ja Pekka Ollonqvist Uuden aluejaon vaikutus puumarkkinoiden hintainformaatioon Puutavaralajien hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa siirryttiin

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2007

Metsä sijoituskohteena 1983 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsä sijoituskohteena 198327 3/28 21.8.28 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto pysyi korkeana vuonna 27 Yksityismetsien hakkuut

Lisätiedot

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Päätoimittaja Editor-in-Chief: Aarre Peltola Tietopalvelusihteeri Secretary:

Lisätiedot

Introduction OSCAR soil impact seminar. Heikki Pajuoja 23.11.2011

Introduction OSCAR soil impact seminar. Heikki Pajuoja 23.11.2011 Introduction OSCAR soil impact seminar Heikki Pajuoja 23.11.2011 Two Aspects Machinery Information Use of resources, seasonal variation High cutting potential on peatlands 2 3 4 Seasonal variation of wood

Lisätiedot

Bioenergian metsä-seminaari 17.5.2011 Jukka Aula, johtaja Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi

Bioenergian metsä-seminaari 17.5.2011 Jukka Aula, johtaja Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi Bioenergian metsä-seminaari 17.5.2011 Jukka Aula, johtaja Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi Markkinointiyhtiö Lapin Metsämarkkinat Oy, Tavoitteet Tytäryhtiö: Pohjois-Pohjanmaan Metsämarkkinat Oy, Oulu

Lisätiedot

Tree map system in harvester

Tree map system in harvester Tree map system in harvester Fibic seminar 12.6.2013 Lahti Timo Melkas, Metsäteho Oy Mikko Miettinen, Argone Oy Kalle Einola, Ponsse Oyj Project goals EffFibre project 2011-2013 (WP3) To evaluate the accuracy

Lisätiedot

RAAKA-AINETTA BIOTALOUSINVESTOINNEILLE MITEN SE VARMISTETAAN? Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen vuosikokous, 18.11.2015

RAAKA-AINETTA BIOTALOUSINVESTOINNEILLE MITEN SE VARMISTETAAN? Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen vuosikokous, 18.11.2015 RAAKA-AINETTA BIOTALOUSINVESTOINNEILLE MITEN SE VARMISTETAAN? Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen vuosikokous, Sami Pastila, Principal, Pöyry Management Consulting Oy RAAKA-AINEEN TURVAAMINEN SUUNNITELLUILLE

Lisätiedot

Ensiharvennusten korjuuolot vuosina 2000 2005

Ensiharvennusten korjuuolot vuosina 2000 2005 Ensiharvennusten korjuuolot vuosina 2 25 25 Kalle KärhK rhä,, Metsäteho teho Oy Kalle Kärhä 1 Ensiharvennustavoite jäänyt saavuttamatta 2-luvulla ensiharvennuksia on tehty vuosittain 17 19 ha I VII. Asetettu

Lisätiedot

Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa

Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa Antti Asikainen, Metla BioE-BioD - sidosryhmätyöpaja 12.4.2012, Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

Käsitteitä. Aineistot

Käsitteitä. Aineistot 14 YKSITYISMETSÄTALOUDEN KANNATTAVUUSAINEISTOT Yksityismetsätalouden kannattavuusaineistoihin kerätään jo valmiina olevaa yksityismetsätalouden tuloihin ja menoihin liittyvää aineistoa ja tehdään sen perusteella

Lisätiedot

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3 Metsätalouden organisaatio 212 kaikilla sormi metsäenergiapelissä => tulevaisuuden ala Puuenergian käyttö Manu Purola Toiminnanjohtaja 3.11.211 4-564433 www.mhy.fi/keskipohjanmaa Energiaosuuskunnat K-P:lla

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2007 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry METSÄNTUTKIMUSLAITOS

Lisätiedot

23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla

23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla Kannattavan metsäenergiayrittämisen teknologiavalinnat ja asiakkuuksien hallinta Antti Asikainen,,p professori Metla, Joensuu 23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA

KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA Puunhankinta ja logistiikka - Teknologian kehitysnäkymät Lapin bioenergiaseminaari Rovaniemi 14.2.2008 ja Tornio 15.2.2008 Vesa Tanttu Esityksen sisältö Korjuukohteet

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2008

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2008 Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2008 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN

Lisätiedot

BIOENERGIAYRITTÄJYYS-SEMINAARI

BIOENERGIAYRITTÄJYYS-SEMINAARI BIOENERGIAYRITTÄJYYS-SEMINAARI Rovaniemi 1.12.2011 Wood Supply Finland Key Facts 2010 Personnel 650 Harvesters, forwarders, timber trucks Total Wood Procurement Net Sales Procurement Regions 1080 19,7

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002 3 METSIEN HOITO Vuonna 2002 lähes kaikkien metsänhoitotöiden määrät vähenivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin 158 000 hehtaaria, josta viljeltiin 121 000 hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli

Lisätiedot

Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne

Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne Metka-koulutus / Energiapuukauppa / Luontokeskus Haltia 4.10.2014 Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne Arto Kettunen TTS (Työtehoseura ry) 1. Energiapuun hintakehitys

Lisätiedot

1 Metsävarat. Metsien pinta-ala

1 Metsävarat. Metsien pinta-ala 1 Metsävarat Suomen maapinta-alasta metsätalousmaa kattaa 86 prosenttia eli 26,2 miljoonaa hehtaaria. Valtaosa tästä 20,3 miljoonaa hehtaaria on pääosin puuntuotantoon käytettävissä olevaa metsämaata.

Lisätiedot

Metsäsektori Suomessa

Metsäsektori Suomessa Metsäsektori Suomessa Metsävarat ja niiden kehitys Metsien omistus ja sen kehitys Metsien käyttöä ohjaavat tekijät Metsätalous ja metsäteollisuus Metsäohjelmat Metsävarat Metsätalousmaata 26 milj. ha,

Lisätiedot

PIENILÄPIMITTAISEN ENERGIAPUUN MYYNTIHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Urpo Hassinen 2011

PIENILÄPIMITTAISEN ENERGIAPUUN MYYNTIHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Urpo Hassinen 2011 PIENILÄPIMITTAISEN ENERGIAPUUN MYYNTIHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Urpo Hassinen 211 SISÄLTÖ 1. johdanto 2. tutkimuksen tavoite 3. toteutus 4. tulokset 5. johtopäätökset 1. JOHDANTO SUOMEN UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Puuntuotantomahdollisuudet Suomessa. Jari Hynynen & Anssi Ahtikoski Metsäntutkimuslaitos

Puuntuotantomahdollisuudet Suomessa. Jari Hynynen & Anssi Ahtikoski Metsäntutkimuslaitos Puuntuotantomahdollisuudet Suomessa Jari Hynynen & Anssi Ahtikoski Metsäntutkimuslaitos Taustaa Puulla ja biomassalla korvataan uusiutumattomia raaka-aineita Kilpailu maankäyttötavoista kovenee voidaanko

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2003:45 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod bioenergy and biodiversity in 22 and beyond bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 22 ja sen jälkeen (kaikki tulokset) Anniina Haatanen & Michael den Herder Projektin tavoitteet Tavoitteena

Lisätiedot

Metsänkäyttöilmoitukset 2013, yksityismetsät

Metsänkäyttöilmoitukset 2013, yksityismetsät Metsien käytön aktiivisuudessa suurta alueellista vaihtelua vuonna 2013 Vuoden 2013 seurantatilastot osoittavat, että metsien käytön aktiivisuudessa oli huomattavia eroja eri osissa maata. Itäisessä Suomessa

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2009

Metsä sijoituskohteena 1983 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 34/21 Metsä sijoituskohteena 198329 11.8.21 Esa Uotila Antrei Lausti Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 29 edelleen miinuksella

Lisätiedot

TUTKIJOIDEN METSÄPALAVERI Koli 15.-17.9.2004. Markku Rauhalahti METSÄTEKNOLOGIAN KEHITYSKUVIA

TUTKIJOIDEN METSÄPALAVERI Koli 15.-17.9.2004. Markku Rauhalahti METSÄTEKNOLOGIAN KEHITYSKUVIA TUTKIJOIDEN METSÄPALAVERI Koli 15.-17.9.2004 Markku Rauhalahti METSÄTEKNOLOGIAN KEHITYSKUVIA Noin viisi vuosisataa sitten puu ja siitä saatavat tuotteet terva, hiilet, polttopuu, sahatavara jne. alkoivat

Lisätiedot

7 Metsäsektorin työvoima

7 Metsäsektorin työvoima 7 Metsäsektorin työvoima Vuonna 2013 metsäsektorin työllisten määrä pysytteli edellisvuoden tasolla. Metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät 65 000 henkilöä, mikä vastasi 2,6 prosenttia kaikista työllisistä.

Lisätiedot

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta Uutta tietoa suometsätalouteen Suometsätalous tutkimusohjelman tulokset käytäntöön seminaari Sokos Hotelli Vantaa, Tikkurila 12.4.2011 Millaisia suometsät ovat :n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston

Lisätiedot