5 Hakkuut ja puun kuljetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 Hakkuut ja puun kuljetus"

Transkriptio

1 Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Hakkuumäärän kasvu kohdistui tukkipuuhun, jonka osuus hakkuista oli 21,8 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuun määrä säilyi edellisvuoden tasolla ja sitä hakattiin 29,9 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 34,7 ja hankintakaupoista 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien hakkuumäärä oli yhteensä 11,4 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman markkinapuun hakkuut ja lähikuljetus on koneellistettu lähes kokonaan. Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannus oli vuonna 2011 keskimäärin 10,9 euroa kuutiometriltä, mikä oli reaalisesti prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uudistushakkuun keskikustannus oli 8,14 euroa ja ensiharvennuksen yli kaksinkertainen eli 17,12 euroa kuutiometriltä. Tehtaalle toimitetun markkinapuun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 162 kilometriä ja kuljetuskustannus 8,37 euroa kuutiometriltä. Kuljetusmatka pieneni edellisvuodesta 2 prosenttia ja yksikkökustannus 3 prosenttia. Autolla tehtaalle tuodun puun osuus oli kolme neljäsosaa, keskikuljetusmatka 111 kilometriä ja kuljetuskustannus 7,46 euroa kuutiometriltä. Metsäteollisuuden kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2011 keskimäärin 2,68 euroa kuutiometriltä. Se oli 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2011 kaikkiaan 1 1 miljoonaa euroa. Summasta puolet koostui puutavaran hakkuusta ja lähikuljetuksesta. Kaukokuljetusten osuus oli 38 ja yleiskustannusten osuus 12 prosenttia. Luvussa esitetään tietoja kotimaisen puun hakkuista, sekä markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kalustosta, menetelmistä, suoritteista ja kustannuksista. Metsistä saatavaa energiapuuta koskevat tiedot on koottu lukuun 9. Hakkuumäärät Vuoden 2011 alkupuoliskolla metsäteollisuuden tuotanto kasvoi edellisvuodesta, mikä heijastui raakapuumarkkinoille raakapuun kysynnän voimakkaana kasvuna. Vuoden loppua kohden kasvu laantui, mutta koko vuoden hakkuut ylsivät kuitenkin edellisvuoden tapaan yhtä suuriksi kuin 2000-luvun alkukymmenellä keskimäärin. Markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 2,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,4 miljoonaa kuutiometriä (+1%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsäteollisuuden käyttöön tuotiin myös runsaat 10 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta. Tämä oli noin miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2011 markkinahakkuista oli tukkipuuta 21,8 ja kuitupuuta 29,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä nousi yhden prosentin ja kuitupuun pysyi likimain samana edellisvuoteen verrattuna. Kokonaishakkuumäärän kasvu oli peräisin yksityismetsien hakkuista, joista kertyi puuta 41,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä vastaa 78 prosenttia teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 34,7 ja hankintakaupoista 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Hankintakauppapuun määrä kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia pystykauppojen puumäärän ollessa edellisvuoden tasolla. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään puuta,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,2 miljoonaa Metsätilastollinen vuosikirja

2 Harvesting and transportation of roundwood Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kokonaiskustannukset 2011 Puun hakkuusta ja kuljetuksesta vastaavat Suomessa metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset ja yksityiset metsänomistajat. Metsäteho Oy kerää vuosittain tiedot osakkainaan olevien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen hakkaaman ja kuljettaman markkinapuun määristä ja kustannuksista. Vuonna 2011 tämän tilaston puunkorjuuta koskeva osa kattoi 73 prosenttia kaikesta markkinahakkuiden puusta. Tilasto antaa hyvän kuvan Metsähallituksen ja metsäteollisuusyritysten omien metsien sekä yksityismetsien pystykauppojen hakkuun ja lähikuljetuksen kustannuksista. Se ei kuitenkaan sisällä yksityismetsien hankintahakkuiden puuta. Kaukokuljetuksen osalta tiedonkeruu on selvästi kattavampi (83 % markkinapuusta), koska metsäteollisuusyritykset ostavat ja kuljettavat myös valtaosan hankintapuusta. Kun Metsätehon selvittämät yksikkökustannukset yleistetään koskemaan myös muita toimijoita, saadaan vuoden 2011 markkinapuun hakkuun, kuljetusten ja yleiskustannusten kokonaismääräksi 1 1 miljoonaa euroa. Tästä puolet koostuu puutavaran hakkuusta ja lähikuljetuksesta. Kaukokuljetusten osuus on 38 ja yleiskustannusten 12 prosenttia. Teksti: Jukka Torvelainen Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kustannukset 2011 Markkinahakkuut yhteensä 2,4 milj. m³ Yksikkökustannus Kokonaiskustannukset /m³ milj. % Puunkorjuu 10, Kaukokuljetus 8, Yleiskustannus 2, Yhteensä 22, kuutiometriä eli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsähallituksen valtion metsistä hakkaama puumäärä puolestaan supistui 2 prosentilla 6,0 miljoonaan kuutiometriin. Kuukausittaiset markkinahakkuut olivat vuoden 2011 tammi elokuussa edellisvuoden määriä suurempia, mutta syyskuusta lähtien, lokakuun ollessa poikkeus, hakkuut jäivät edellisvuotista pienemmiksi. Yhtiöiden metsissä, samoin kuin valtion metsissä, hakattiin puuta kautta vuoden pääsääntöisesti reilusti keskimääräistä enemmän. Markkinahakkuiden tahti säilyi hyvänä myös vuoden 2012 alkupuoliskolla. Tammi kesäkuussa markkinahakkuista kertyi puuta 27, miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Puunkorjuu Puunkorjuulla tarkoitetaan puun hakkuuta, eli kaatoa ja katkomista, sekä hakatun puun kuljetusta metsästä välivarastolle. Metsässä tapahtuvaa kuljetusta kutsutaan lähikuljetukseksi. Hakkuutyömailla työskenteli vuonna 2011 keskimäärin hakkuukonetta ja lähikuljetuksessa kuormatraktoria. Hakkuukoneiden määrä kasvoi edellisvuodesta prosenttia kuormatraktoreiden määrän pysyessä ennallaan. Metsäteho Oy:n osakkaat (suurimmat metsäteollisuusyritykset ja Metsähallitus) korjasivat vuonna 2011 yhteensä 73 prosenttia maamme kaikista markkinahakkuista. Tämä kattoi niiden omien metsien tukki- ja kuitupuun (11 milj. m³) lisäksi lähes neljä viidesosaa (27 milj. m³) yksityismetsien pystykauppapuusta. Hakkuiden ja lähikuljetuksen koneellistamisaste oli noussut peräti 99,6 prosenttiin. Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannus oli keskimäärin 10,9 euroa kuutiometriltä, mikä oli tukkuhintaindeksillä deflatoituna reaalisesti prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vajaat puoli prosenttia Metsäteho Oy:n osakkaiden korjaamasta puusta hakataan metsurityönä moottorisahalla. Se oli koneellista hakkuuta kalliimpaa, joten kaiken puunkorjuun yksikkökustannukset olivat 10,99 euroa kuutiometriltä. Uudistushakkuista kertyi 9, ensiharvennuksista 11 ja muista harvennuksista 31 prosenttia puumäärästä. Harvennusten osuus koneellisen korjuun puumäärästä oli vajaat 42 prosenttia, kun se oli edellisen kolmen vuoden aikana ollut keskimäärin 40 prosenttia. Aikaisemmin 174 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

3 Hakkuut ja puun kuljetus 2000-luvulla harvennuksista on saatu selvästi pienempi osuus, keskimäärin 29 prosenttia puusta. Uudistushakkuissa puunkorjuun yksikkökustannukset jäävät pienimmiksi. Vuonna 2011 korjuu maksoi niissä 8,14 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuksissa koneellisen korjuun kustannukset olivat yli kaksinkertaiset eli 17,12 euroa ja muissa harvennuksissakin 14,13 euroa kuutiometriltä. Kuitupuun koneellinen korjuu maksoi keskimäärin 13,37 euroa ja tukkipuun korjuu 7,4 euroa kuutiometriltä. Puulajeittain tarkasteltuna lehtipuiden (pääosin koivua) korjuu on kalleinta. Lehtikuitupuun korjuu maksoi lähes viidesosan enemmän kuin havukuitupuun. Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2011 keskimäärin 2,68 euroa kuutiometriltä, mikä oli reaalisesti 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannusten sekä yleiskustannusten summana saatava puunhankinnan yksikkökustannus oli keskimäärin 22,04 euroa kuutiometriltä, 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hankintapuun omatoimisen korjuun hakkuu- ja lähikuljetustapojen osuuksista tai yksikkökustannuksista ei ole käytettävissä tuoretta tietoa. Markkinapuun lisäksi metsistä hankitaan myös suoraan energian tuotantoon tarkoitettua runko- ja jätepuuta. Valtaosa tästä energiapuusta korjataan markkinapuun hakkuukohteilta samojen korjuuorganisaatioiden toimesta kuin ainespuukin. Energiapuun tuotantoa koskevat tiedot esitetään taulukossa 9.. Kaukokuljetus Puutavaran kaukokuljetus on puun kuljettamista välivarastolta eteenpäin varastoterminaaliin tai varsinaiselle käyttöpaikalle. Vuonna 2011 kotimaisen markkinapuun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 162 kilometriä. Matka lyheni edellisestä vuodesta 4 kilometriä eli 2 prosenttia. Autolla suoraan tehtaalle kuljetetun puun osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä 76 prosenttiin. Raakapuuta kuljetti vuonna 2011 kuukausittain keskimäärin puutavara-autoa. Autokuljetusmatka välivarastolta tehtaalle oli keskimäärin 111 kilometriä, eli kilometrin pitempi kuin edellisvuonna. Rautateitse puusta kuljetettiin viidesosa ja loppu 3 prosenttia vesitse. Junavaunuissa tuodulla puulla kuljetusmatkan kokonaispituus oli keskimäärin 321 kilometriä, uitetulla puulla 362 kilometriä ja aluksilla tuodulla puulla 246 kilometriä. Näihin matkoihin sisältyi kuljetusketjujen alkupäässä autokuljetusta keskimäärin noin 0 kilometriä. Kaukokuljetuksen keskimääräinen yksikkökustannus oli 8,37 euroa kuutiometriltä. Kustannus pieneni reaalisesti 3 prosenttia edellisvuodesta. Autokuljetus suoraan tehtaalle maksoi 7,46 euroa kuutiometriltä eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rautatiekuljetusketjussa yksikkökustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla 11,30 eurossa ja vesitiekuljetuksissa ne laskivat 7 prosenttia 11,33 euroon. Autolla suoraan tehtaalle toimitettuna kuljettaminen maksoi keskimäärin 6,7 senttiä yhtä puukuutiometriä ja kilometrin matkaa kohden. Rautatiekuljetusketjussa vastaava yksikkökustannus oli 3, ja vesitiekuljetusketjussa 3,7 senttiä. Hakkuiden ja puun kuljetuksen tilastointi Hakkuumäärät Markkinahakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hakattu teollisuuden käyttöön ja vientiin. Näihin käyttötarkoituksiin puuta hankkivat yritykset ilmoittavat myös hankkimansa polttopuun määriä. Markkinahakkuutilaston polttopuu ei kuitenkaan kata läheskään kaikkea runkopuusta saatavaa energiapuuta. Muun muassa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tilastoima energiapuun korjuumäärä (ts. nuoren metsän kunnostuksesta saadun runkopuun määrä, yhteensä 2,0 milj. m³ vuonna 2011) jää suurimmaksi osaksi tilaston ulkopuolelle. Hakkuumääristä julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta metsäkeskusten alueittain laadittavasta tilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Omistajaryhmät ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja valtio. Vuoden 2008 alusta Metsäntutkimuslaitoksen metsät siirtyivät Metsähallituksen hallintaan. Tietojen esittämistä omistajaryhmittäin on muutettu siten, että vuodesta 2008 alkaen Metsähallituksen hallinnoimien valtionmetsien hakkuutiedot esitetään yhdistettyinä metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumääriin. Luvun taulukossa.8 julkaistaan kuitenkin edelleen kalenterivuosittainen aikasarja kaikkien omistajaryhmien markkinahakkuista. Yksityismetsiin sisältyvät myös kuntien ja seurakuntien metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on vähäinen. Seurakunnat omistivat vuonna 2011 noin hehtaaria metsää ja niiden vuosittaiset markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin puoli miljoonaa kuutiometriä. Kunnat omistivat vuonna 2009 Metsätilastollinen vuosikirja

4 Harvesting and transportation of roundwood noin hehtaaria metsää, mutta niiden hakkuista ei ole erikseen tietoa saatavilla. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy, joissa metsäteollisuusyritykset ovat osakkaina. Metla on julkaissut markkinahakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Hakkuukertymällä (taulukot.9.11) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua runkopuuta. Hakkuukertymä saadaan lisäämällä markkinahakkuutilastosta saatuihin hakkuumääriin tiedot kotitarpeeksi sahatusta puusta ja pientaloissa käytetystä polttoraakapuusta. Nämä erät selvitetään Metlassa erillisillä tutkimuksilla. Viimeisin tutkimus piensahojen puunkäytöstä kattaa vuodet 2009 ja Tästä tutkimuksesta saatiin tuoreimmat tiedot myös kotitarpeeksi sahatusta puusta (vuokra- eli rahtisahaus). Viimeisin selvitys polttopuun käytöstä pientaloissa (erilaiset pienasuintalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot) on lämmityskaudelta 2007/2008. Puuston poistumaan (taulukot 1.26 ja 1.27) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Metsähukkapuun ja luonnonpoistuman tiedot perustuvat valtakunnan metsien 10. inventoinnin pysyviltä koealoilta (noin kpl) tehtyihin mittauksiin. Vuonna 2011 poistuma muodostui seuraavasti (koko maan luvut, miljoonaa kuutiometriä): Markkinahakkuut 2,4 + pientalojen polttoraakapuu,4 + kotitarvepuu 0,3 = Hakkuukertymä 8,1 + metsähukkapuu 8,1 + luonnonpoistuma 4,7 = Puuston poistuma 70,9 Hakkuu- ja poistumatilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Tilastopalvelussa. Markkinapuun korjuu ja kaukokuljetus Markkinapuun korjuuseen ja puun kaukokuljetukseen liittyvät tilastot ovat pääosin Metsäteho Oy:n laatimia. Se kokoaa vuosittain tiedot osakkaidensa (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) puunkorjuun ja puun kaukokuljetuksen suoritteista ja kustannuksista (taulukot.0 ja.13.18). Vuodesta 2006 alkaen ei ole tilastoitu erikseen hakkuuta ja lähikuljetusta, vaan ainoastaan nämä molemmat työvaiheet sisältävä puunkorjuu. Uutena jaotteluna tilastointiin tulivat mukaan koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain (taulukko.14) ja puutavaralajeittain (taulukko.1). Näiden aikasarjat alkavat vuodesta Puunkorjuun ja kuljetuksen kustannukset ovat pääasiassa yrittäjille maksettuja korvauksia ja työntekijöiden palkkakustannuksia. Metsäteollisuuden kotimaisen puunhankinnan yleiskustannus (taulukot.0 ja.18) tarkoittaa Metsäteho Oy:n osakasyritysten kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannuksia, joihin luetaan mm. metsäosastojen keskus- ja aluehallinnon johdon ja toimihenkilöiden palkka- ja matkakustannukset, tila-, tietohallinto-, markkinointi-, vakuutus-, koulutus- sekä tutkimus- ja kehityskustannukset. Puunhankintaan sitoutuneen pääoman korot eivät ole mukana yleiskustannuksissa. Metsäteho Oy:n korjuutilasto sisältää osakkaiden omien metsien puunkorjuun (vuonna 2011 yhteensä 11,4 milj. m³) sekä yksityismetsistä korjaamaan pystykauppapuun (26,9 milj. m³), mutta ei yksityismetsien hankintahakkuiden puuta. Vuonna 2011 tilasto kattoi 73 prosenttia (38,3 milj. m³) markkinahakkuiden kaikesta puusta, mikä oli 83 prosenttia hankintahakkuiden ulkopuolella korjatusta puusta. Kaukokuljetuksissa Metsäteho Oy:n tilasto sisältää myös valtaosan hankintahakkuiden puusta, sillä puun ostaneet metsäteollisuusyritykset huolehtivat sen kuljettamisesta käyttöpaikoille. Vuoden 2011 kaukokuljetustilasto kattoi siten 83 prosenttia (43,7 milj. m³) kaikesta markkinahakkuiden puusta. Metla kerää markkinapuun hakkuumäärien tilastoinnin yhteydessä tietoja hakkuiden konemääristä. Tilasto kattaa metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston sekä arvion metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun metsäkoneista (taulukko.12). Se ei kuitenkaan sisällä metsänomistajien itse tekemien hankintahakkuiden kalustoa. Metla on aiemmin julkaissut laskelmia yksityismetsien hankintahakkuiden yksikkökustannuksista. Kustannusten julkaisemisesta luovuttiin laskelmiin liittyvien epätarkkuuksien vuoksi. 176 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

5 Hakkuut ja puun kuljetus Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2011 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 22/2012. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 9 s. Saatavissa: Kirkon tilastollinen vuosikirja 2011 [verkkojulkaisu]. Kirkkohallitus s. Saatavissa: Markkinapuun hakkuut ja työvoima [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Piensahat 2010 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 17/2012. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 8 s. Saatavissa: piensahat_2010.pdf Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 3 s. Saatavissa: julkaisut/mtt/2009/pientalopolttopuu2008.pdf Puun energiakäyttö 2011 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 16/2012. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 6 s. Saatavissa: Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2011 [verkkojulkaisu]. Metsäteho Oy. Metsätehon katsaus 48/ s. Saatavissa: Puunkorjuu_ja_kaukokuljetus_2011_ms.pdf Tapion vuositilastot 2011 [verkkojulkaisu]. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio s. Saatavissa: net/files/metsavastaa/tilastot/vuositilastot_2011_netti2.pdf Valkonen, J., Hourunranta, P., Koskipää, T. & Kauranen, S Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita s. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Metsäteho Oy, Metsätilastollinen vuosikirja

6 Harvesting and transportation of roundwood Omistajaryhmittäin By forest ownership category Puutavaralajeittain By roundwood assortment Yksityismetsät Non industrial, private forests Hankintakaupat Pystykaupat Delivery sales Standing sales 6,3 milj. m 3 mill.m 3 34,7 milj. m 3 mill.m 3 Lehtikuitupuu Hardwood pulpwood 7,3 milj. m 3 mill.m 3 Polttopuu Fuelwood 0,7 milj. m 3 mill.m 3 Mäntytukit Pine logs 9,6 milj. m 3 mill.m 3 Kuusikuitupuu Spruce pulpwood 8,3 milj. m 3 mill.m 3 Kuusitukit Spruce logs 11,3 milj. m 3 mill.m 3 Metsäteollisuusyhtiöt ja valtio The forests of the forest industries and the state 11,4 milj. m 3 mill.m 3 Mäntykuitupuu Lehtitukit Pine pulpwood Hardwood logs 14,4 milj. m 3 mill.m 3 1,0 milj. m 3 mill.m 3 Kuva.1 Markkinahakkuut 2011 Figure.1 Commercial roundwood removals, milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Maksimi Maximum, Keskiarvo Average, Minimi Minimum, Kuva.2 Markkinahakkuut kuukausittain Figure.2 Commercial roundwood removals by month 178 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

7 Hakkuut ja puun kuljetus milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut yhteensä Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsähallitus State forests Metsäteollisuus Forest industries Kuva.3 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure.3 Commercial roundwood removals by forest ownership category, % Moottorisahahakkuu Motor-manual felling Uudistushakkuut Regeneration fellings Koneellinen hakkuu Mechanised felling Muut harvennukset Other thinnings Ensiharvennukset First thinnings Metsäteho Oy:n osakkaiden (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) hakkuut. Fellings by the forest industries and Metsähallitus, which is a state enterprise administrating all state-owned forests. Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva.4 Hakkuiden koneellistamisaste Figure.4 Degree of mechanisation in fellings of commercial roundwood, Metsätilastollinen vuosikirja

8 Harvesting and transportation of roundwood 200 kpl number Hakkuukoneet Harvesters Kuormatraktorit Forwarders Puutavara-autot Timber lorries Luvut sisältävät metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The figures include forestry machines used in commercial fellings carried out by the forest industries and the state, and machinery outsourced by local forest management associations. Kuva. Markkinapuun hakkuu- ja kuljetuskalusto Figure. Forestry machines operating in felling and transportation of commercial roundwood, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

9 Hakkuut ja puun kuljetus 30 /m³, vuoden 2011 rahana in 2011 monetary value 30 /m³, vuoden 2011 rahana in 2011 monetary value Koneellinen puunkorjuu Mechanised harvesting Puunhankinnan yleiskustannus Overhead cost Kaukokuljetus Long-distance transportation Puunkorjuu Harvesting Keskimäärin Average Ensiharvennus First thinning Muu harvennus Other thinning Uudistushakkuu Regeneration felling Luvut sisältävät Metsäteho Oy:n osakkaiden (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) korjaaman ja kuljettaman markkinahakkuiden puun. The figures include domestic logs and pulpwood harvested and transported by the forest industries and Metsähallitus. Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva.6 Markkinapuun toimitusketjun reaaliset yksikkökustannukset Figure.6 Real unit costs in procurement-chain of commercial roundwood, Metsätilastollinen vuosikirja

10 Harvesting and transportation of roundwood.0 Markkinahakkuut ja niiden yksikkökustannukset 2011 Volumes and unit costs in commercial roundwood removals, 2011 Yksikkö Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Unit Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Markkinahakkuut m³ Commercial roundwood removals Yksityismetsät Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsät The forests of the forest industries and the state Yksikkökustannus Unit cost Koneellinen puunkorjuu /m³ 7,77 7,11 7,97 7,4 12,73 12,94 1,17 13,37 10,9 Mechanised harvesting Kaukokuljetus 7,3 6,41 8,8 7,17 9,31 8,2 9,06 9,06 8,37 Long-distance transportation Puunhankinnan yleiskustannus ,68 Overhead costs in roundwood procurement Markkinahakkuut kaikkiaan sisältää myös polttopuun. Koneellinen puunkorjuu sisältää koneellisen hakkuun sekä koneellisen hakkuun ja moottorisahahakkuun jälkeen tehdyn lähikuljetuksen. Yksikkökustannukset koskevat Metsäteho Oy:n osakkaiden (suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen) toimintaa. Niiden puunkorjuu ei sisällä yksityismetsien hankintahakkuita. Muista markkinahakkuista tilasto kattoi vuonna 2011 yhteensä 83 %. Kaukokuljetusta koskevat tiedot kattoivat 83 % kaikista markkinahakkuista. Fuelwood is included in the grand total of commercial roundwood removals. Mechanised harvesting includes both mechanised felling and forest haulage after mechanised felling and motor-manual felling. Metsäteho Oy collects unit cost information from its member companies and Metsähallitus, which is a state enterprise administrating all state-owned forests. Their information on timber harvesting does not include delivery sale removals in private forests, but covered 83% of all other commercial roundwood harvested in The information on long-distance transport covered 83% of all commercial roundwood removals. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteho Oy Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Metsäteho Oy 182 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

11 Hakkuut ja puun kuljetus.1 Markkinahakkuut kuukausittain Commercial roundwood removals by month, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Year and month Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot esitetään taulukoissa.3.6. Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables.3.6. Metsätilastollinen vuosikirja

12 Harvesting and transportation of roundwood.2 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin ja kuukausittain Commercial roundwood removals by forest ownership category and month, Vuosi ja kuukausi Yksityismetsät Non-industrial, private forests Yhtiöiden ja valtion metsät Yhteensä Year and month Pystykaupat Hankintakaupat Yhteensä The forests of the forest industries Grand Standing sales Delivery sales Total and the state total m³ Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot esitetään taulukoissa.3.6. Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

13 Hakkuut ja puun kuljetus.3 Markkinahakkuut metsäkeskuksittain 2011 Commercial roundwood removals by forestry centre, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Markkinahakkuut yksityismetsistä 2011 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Yksityismetsiksi luetaan myös kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen metsät. Non-industrial, private forests also include the forests owned by municipalities, parishes and other collective bodies. Metsätilastollinen vuosikirja

14 Harvesting and transportation of roundwood. Markkinahakkuut yksityismetsistä kauppamuodoittain 2011 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests by type of sale, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Pysty- ja hankintakaupat yhteensä Standing and delivery sales, total Koko maa Whole country Pystykaupat Standing sales Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Hankintakaupat Delivery sales Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu - Source: OSF: Finnish Forest Research Institute 186 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

15 Hakkuut ja puun kuljetus.6 Markkinahakkuut metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä 2011 Commercial roundwood removals in the forests of the forest industries and the state, 2011 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsätilastollinen vuosikirja

16 Harvesting and transportation of roundwood.7 Markkinahakkuut puutavaralajeittain Commercial roundwood removals by roundwood assortment, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Year Havupuu Softwood Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Muu Yhteensä Fuelwood Grand total Mänty Kuusi Yhteensä Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Other Total Pine Spruce Total m³ Vuosien muu kuitupuu sisältää pikkutukit ja parrunaiheet, jotka on jaettu puulajeihin vuodesta In , other pulpwood includes small-sized logs and beams, which, as of 1996, were divided into tree species. 188 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

17 Hakkuut ja puun kuljetus.8 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Commercial roundwood removals by forest ownership category, Vuosi Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsäteollisuusyhtiöiden metsät Valtion metsät Yhteensä Year Pystykaupat Hankintakaupat Yhteensä The forest industries' forests State forests Grand total Standing sales Delivery sales Total m³ Metsätilastollinen vuosikirja

18 Harvesting and transportation of roundwood.9 Hakkuukertymä metsäkeskuksittain 2011 Total roundwood removals by forestry centre, 2011 Alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Alue Polttopuu Fuelwood Kaikkiaan Total Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

19 Hakkuut ja puun kuljetus.10 Yksityismetsien hakkuukertymä metsäkeskuksittain 2011 Total roundwood removals in non-industrial, private forests by forestry centre, 2011 Alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Alue Polttopuu Fuelwood Kaikkiaan Total Region Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsätilastollinen vuosikirja

20 Harvesting and transportation of roundwood.11 Hakkuukertymä puutavaralajeittain Total roundwood removals by roundwood assortment, Vuosi Teollisuuden ainespuu Industrial roundwood Polttopuu Kaikkiaan Year Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Fuelwood Grand total Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total milj. m³ mill. m³ Kaikki omistajaryhmät All forest ownership categories ,69 9,67 1,69 22,0 8,1 9,33,4 22,93 44,98 3,90 48, ,81 9,14 1,39 19,33 7,92 8,77 4,37 21,07 40,40 3,0 43, ,8 9,41 1,6 19,82 8,99 10,06,2 24,8 44,39 3,41 47, ,62 10,43 1,66 21,71 9,26 10,40,80 2,46 47,17 3,4 0, ,06 10,62 1,64 22,32 9,91 10,16 6,26 26,33 48,6 3,39 2, ,13 10,47 1,6 21,1 9,41 9,4,41 24,36 4,2 3,36 48, ,7 8,6 1,19 16,41 7,1 8,09 4,04 19,64 36,04 3,33 39, ,2 9,73 1,14 19,12 8,92 8,92 4,87 22,70 41,82 3,33 4, ,70 10,9 1,07 20,71 8,88 8,79 4,1 22,19 42,90 4,80 47, ,19 14, 1,2 2,98 9,96 9,66 4,69 24,31 0,29 4,73, ,17 14,21 1,30 2,68 10,87 10,09,3 26,31 1,99 4,72 6, ,48 13,29 1,09 23,86 10,37 9,09 4, 24,01 47,87 4,72 2, ,8 1,8 1,38 28,08 10,92 10,08,12 26,12 4,20 4,64 8, ,43 1,80 1, 28,78 12,1 9,98,32 27,44 6,22 4,7 60, ,87 16,01 1,34 28,22 12, 10,03,47 28,06 6,27 4,66 60, ,38 16,37 1,39 29,14 12,4 9,90,33 27,68 6,82 4,68 61, ,6 14,40 1,32 26,28 12,34 9,92,6 27,91 4,19,17 9, ,8 14,70 1,26 26,82 12,6 9,9,77 28,29,10,17 60, ,72 14,81 1,13 27,66 12,48 9,79 6,00 28,26,91,23 61, ,18 1,08 1,03 27,28 12,69 9,96 6,02 28,67,9,21 61, ,23 13,88 1,14 2,2 12, 9,66 6,06 28,27 3,1,17 8, ,61 13,01 1,01 24,63 12,20 8,97,91 27,08 1,71,23 6, ,67 14,94 1,27 28,89 13,77 9,42 6,60 29,79 8,68,18 63, ,2 10,96 1,17 22,38 14,6 8,24 7,33 30,21 2,9,43 8, ,98 8,92 0,80 17,70 10,99 6,98 6,32 24,29 41,99,71 47, ,94 11,61 0,93 22,48 14,26 8,43 7,42 30,11 2,8,74 8, ,68 11,41 0,99 22,08 14,41 8,28 7,30 29,99 2,07 6,04 8,12 Yksityismetsät Non-industrial, private forests 198 8,83 8,73 1,61 19,17 6,08 7,77 4,60 18,4 37,62 3,76 41, ,20 7,94 1,29 16,43 6,03 7,32 3, 16,90 33,33 3,46 36, ,9 8,17 1,4 16,7 6,93 8,44 4,8 19,96 36,2 3,3 39, ,73 9,37 1,6 18,66 7,29 8,9 4,96 21,20 39,86 3,36 43, ,28 9, 1, 19,37 7,82 8,67,43 21,92 41,30 3,34 44, ,3 9,24 1,46 18,23 7,39 8,10 4,67 20,17 38,39 3,32 41, ,84 7,02 1,08 12,9,09 6,21 3,22 14,3 27,47 3,2 30, ,68 8,17 1,02 14,87,78 6,93 3,74 16,4 31,32 3,28 34, ,00 8,87 0,93 1,80,94 6,68 3,61 16,23 32,03 4,71 36, ,09 12,90 1,14 22,14 7,0 8,08 4,00 19,8 41,71 4,68 46, ,64 13,43 1,2 23,32 8,77 8,99 4,86 22,62 4,94 4,69 0, ,66 12,1 1,03 20,83 8,12 7,86 4,09 20,07 40,91 4,69 4, ,20 1,14 1,34 2,67 8,76 9,2 4,68 22,68 48,3 4,64 2, ,82 1,02 1,0 26,33 9,9 9,18 4,87 23,6 49,98 4,74 4, ,10 14,90 1,28 2,28 9,62 8,91 4,94 23,47 48,7 4,66 3, ,33 1,28 1,32 2,93 9,48 8,7 4,76 22,99 48,92 4,67 3, ,70 13,28 1,2 23,23 9,1 8,63,04 22,82 46,0,17 1, ,9 13,73 1,21 23,89 9,7 8,69,12 23,38 47,26,16 2, ,62 13,71 1,07 24,40 9,2 8,44,27 23,22 47,62,21 2, ,10 14,00 0,96 24,0 9,8 8,9,2 23,42 47,47,20 2, ,27 12,82 1,07 22,1 9,39 8,28,33 23,00 4,16,17 0, ,0 11,46 0,91 19,88 8,38 7,12 4,90 20,40 40,28,22 4, ,66 13,0 1,18 24,34 9,62 7,70,64 22,96 47,30,17 2, ,80 9,72 1,09 18,60 10,31 6,74 6,30 23,3 41,9,42 47, ,6 7,6 0,73 13,93 7,78,63,38 18,78 32,71,67 38, ,44 10,2 0,86 18,4 9,61 6,83 6,29 22,72 41,26,73 46, ,34 10,16 0,92 18,43 9,2 6,68 6,07 22,26 40,69 6,03 46, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

21 Hakkuut ja puun kuljetus.12 Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in felling and transportation of commercial roundwood, Vuosi Hakkuukoneet Kuormatraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries kpl number Taulukko sisältää vuoden aikana keskimäärin käytössä olleen metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The table includes annual averages of forestry machines used in standing sale fellings in non-industrial, private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries and the state, and machinery outsourced by local forest management associations. Metsätilastollinen vuosikirja

22 Harvesting and transportation of roundwood.13 Markkinapuun kaukokuljetustavat ja keskikuljetusmatka Transportation methods and mean transportation distances in long-distance transportation of commercial roundwood, Vuosi Osuus tehtaalle toimitetusta puumäärästä kuljetusketjuittain Keskikuljetusmatka kuljetusketjuittain Osuus kuljetussuoritteesta (m³km) kuljetustavoittain Year Roundwood volumes transported to mill by transportation sequence Mean transportation distance by transportation sequence Total transport volume (m³km) by transportation method Autokuljetus Rautatie- Vesitie- Yhteensä Autokuljetus Rautatie- Vesitie- Keskimäärin Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä tehtaalle kuljetusketju kuljetusketju Total tehtaalle kuljetusketju kuljetusketju Average yhteensä Rail Water Total By road Rail Water By road Rail Water Road transportation transportation to mill transportation transportation to mill transportation transportation transportation sequence sequence sequence sequence % km % Rautatie- ja vesitiekuljetusketjut sisältävät lähes aina autolla tapahtuvan alkukuljetuksen (ks. taulukko.16). Taulukko sisältää suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen puun, mikä vuonna 2011 kattoi 83 % kaikesta markkinahakkuiden puusta. Rail and water transportation sequences start almost every time with transportation in the timber lorry (see Table.16). The table includes domestic roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. In 2011, these figures included 83% of the total commercial roundwood removals in Finland. Lähde Source: Metsäteho Oy 194 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2012

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 217 Metsätehon tuloskalvosarja 8a/218 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016 Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Päivitetty 17.8.218 Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2.1 Tutkimusmenetelmä Kulkuvirroissa seurataan puun kuljetuksia leimikoiden hakkuista käyttöpaikoille. Hakkuun ja puun käytön välinen ajallinen viive on keskimäärin 5 6

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2012 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 1, miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Vuosi 2009 jää tilastoihin hiljaisimpana puukauppavuotena 25 vuoteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2003 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 2.2.2004 708 Reaalinen

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot