3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen"

Transkriptio

1 3 METSIEN HOITO Vuonna 2004 keskeisten metsänhoitotöiden määrät lisääntyivät edellisvuodesta. Metsiä uudistettiin yhteensä hehtaaria; hehtaaria luontaisesti ja hehtaaria viljellen. Metsänviljelystä kolme neljännestä tehtiin istuttamalla ja neljännes kylvämällä. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen työmäärät ovat lisääntyneet 1990-luvun puolivälin aallonpohjasta hehtaariin. Uusia soita ei enää ojiteta, mutta vanhoja ojitusalueita kunnostettiin hehtaaria. Metsätietyöt painottuivat olemassa olevien teiden perusparannukseen ja kunnossapitoon, jota tehtiin kilometriä. Uusia metsäteitä rakennettiin 831 kilometriä. Vuonna 2004 kansallisen metsäohjelman (KMO 2010) vuotuiset metsänhoitotavoitteet täyttyivät kunnostusojitusta lukuunottamatta. Vuonna 2004 hakkuiden pinta-ala oli hehtaaria, ja se lisääntyi neljä prosenttia edellisvuodesta. Metsän kasvatukseen tähtäävien hakkuiden osuus oli 66 prosenttia hakatusta pinta-alasta. Uudistushakkuiden osuus pinta-alasta oli 32 prosenttia. KMO:n hakkuutavoitteista ensiharvennusten pinta-alatavoite ( ha) ei täyttynyt, sillä ensiharvennukset jäivät lisääntymisestään huolimatta hehtaariin. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset säilyivät edellisvuotisella tasolla ja olivat 218 miljoonaa euroa. Yksityismetsien osuus kustannuksista oli 77 prosenttia, valtion metsien 14 prosenttia ja metsäteollisuuden metsien 9 prosenttia. Eniten rahaa meni metsänuudistamiseen, 90 miljoonaa euroa. Taimikonhoitoon kului 43 miljoonaa euroa ja nuoren metsän kunnostukseen 30 miljoonaa euroa. Metsätiestön rakentaminen ja ylläpito nieli 31 miljoonaa euroa. Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoa 65 miljoonalla eurolla. Metsänuudistaminen Vuonna 2004 uudistushakkuiden pinta-ala oli hehtaaria. Neljä viidesosaa pinta-alasta avohakattiin ( ha) ja loput uudistettiin luontaisesti. Avohakkuiden osuus uudistushakkuista on ollut kasvussa 1990-luvun lopulta lähtien (taulukot , kuva 3.9). Avohakkuualoja uudistettiin joko istuttamalla ( ha) tai kylvämällä ( ha). Kaikkiaan metsänviljelyala ylsi hehtaariin. Kymmenvuotiskaudella metsänviljelypinta-alat vaihtelivat hehtaarin välillä. Lähes kaikki kylvöt tehtiin männyn siemenellä. Istutuspinta-alasta vajaa kaksi kolmasosaa uudistettiin kuuselle ja noin kolmannes männylle. Männyn vuotuinen istutusala on pienentynyt vähitellen 1980-luvun alun jälkeen ja kuusen suurentunut. Koivun vuosittainen istutusala on supistunut vajaaseen kolmannekseen 1990-luvun alun huippuvuosista (taulukot , kuvat ). Metsänistutukseen on 1990-luvun puolivälistä lähtien tuotettu vuosittain noin 150 miljoonaa tainta. Vuonna 2004 metsänistutukseen toimitettiin 163 miljoonaa kotimaista tainta, joista 96 prosenttia oli paakkutaimia. Taimitarhojen tuottamista taimista 61 prosenttia oli kuusta. Kotimaisen tuotannon lisäksi Suomeen tuotiin 10 miljoonaa tainta lähinnä Ruotsista ja hieman myös Virosta. Tuonnista 92 prosenttia koostui kuusen paakkutaimista. Metsäpuiden taimien vienti ulkomaille oli erittäin vähäistä (taulukko 3.8, kuva 3.3). Taimitarhoilla kylvettiin taimituotantoa varten kiloa siementä vuonna Taimitarhakylvöjen määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta käytetyn siemenen jalostusaste on noussut. Siementä taimitarha- ja metsänkylvön tarpeisiin kerättiin siemenviljelyksiltä, siemenkeräysmetsiköistä ja aluekeräyksinä (taulukko 3.9, kuva 3.4). Metsätilastollinen vuosikirja

2 3 Silviculture Metsän kasvatus Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin hehtaaria vuonna 2004, mikä oli hieman edellisvuotta ja viidenneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa enemmän. Valtion rahoitustuen lisääminen ja neuvonta ovat nostaneet pinta-alat 1990-luvun puolivälin lukemista nykytasolle (taulukot , kuva 3.5). Kasvatushakkuiden pinta-ala ylsi hehtaariin. Arviolta kolmannes Suomen metsistä hakatusta puumäärästä kertyi kasvatushakkuista. Kasvatushakkuista ensiharvennuksia oli hehtaaria, muita harvennuksia hehtaaria ja ylispuiden poistoja hehtaaria. Kansallisen metsäohjelman ensiharvennustavoite ( ha) jäi täyttymättä, vaikka ensiharvennusten pinta-ala on kasvanut viime vuosina (taulukot , kuva 3.9). Metsien perusparannustyöt Suomen soista on ojitettu 4,9 miljoonaa hehtaaria (ks. luku 1, taulukko 1.4). Vuotuiset uudisojituspinta-alat kohosivat 1960-luvun lopussa ojituksen ollessa kiivaimmillaan lähes hehtaariin. Tämän jälkeen uudisojitukset vähenivät tasaisesti ja loppuivat kokonaan vuosituhannen vaihteessa. Nykyään vanhojen ojitusalueiden puuntuotoskykyä ylläpidetään vuoden välein tehtävien kunnostusojituksien avulla. Vuonna 2004 kunnostusojitusala oli hehtaaria ( kilometriä ojalinjaa), ja kunnostusojituksen pinta-ala palautui entiselle tasolleen pienen notkahduksen jälkeen. Kansallisen metsäohjelman vuotuinen kunnostusojitustavoite on hehtaaria (taulukot , kuva 3.7). Metsäteitä on rakennettu maahamme noin kilometriä. Vuonna 2004 uusia metsäteitä rakennettiin 831 kilometriä ja vanhoja perusparannettiin kilometriä luvun alun jälkeen uusien metsäteiden rakentaminen on vähentynyt voimakkaasti, ja tietöissä painopiste on siirtynyt vanhojen teiden kunnostukseen (taulukot , kuvat 3.8). Kustannukset Metsänhoitoon ja perusparannustöihin käytettiin vuonna 2004 yhteensä 218 miljoonaa euroa eli suunnilleen yhtä paljon kuin edellisvuonna. Kustannukset vastasivat 13 prosenttia metsistä kertyneistä bruttokantorahatuloista (1 715 miljoonaa euroa). Yksityismetsien osuus kustannuksista oli 77 prosenttia, metsäteollisuuden 9 prosenttia ja valtion 14 prosenttia. Metsänuudistamiseen meni eniten rahaa eli 90 miljoonaa euroa. Taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen käytettiin 73 miljoonaa euroa. Metsätiestön ylläpitoon ja rakentamiseen kului 31 miljoonaa euroa, kunnostusojitukseen 18 miljoonaa euroa ja erinäisiin muihin töihin 6 miljoonaa euroa (taulukot , kuvat ). Valtio tuki vuonna 2004 yksityismetsien puuntuotantoa 65 miljoonalla eurolla. Tästä perinteisiin metsänhoito- ja perusparannustöihin käytettiin 57 miljoonaa euroa. Loput 8 miljoonaa euroa meni juurikäävän torjuntaan sekä energiapuun korjuuseen ja haketukseen. Runsaat kolme neljännestä valtion tuesta kului töiden toteutukseen ja loput töiden suunnitteluun sekä työnjohtoon. Eniten tukea myönnettiin taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen. Tuen osuus metsänhoitotöiden rahoituksesta oli suurinta Pohjois-Suomessa (taulukot , kuva 3.11). Metsien käyttöä ohjaavat säädökset ja metsien hoidon periaatteet Metsien hoitoa ja käyttöä ohjaavat säädökset luovat puitteet metsätaloudelle. Tärkein ohjenuora on Metsälaki, jonka "tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään". Metsälaki määrittelee metsänhoidon vähimmäistason. Sen perusteella kasvatushakkuissa pitää jättää jäljelle riittävästi kasvatuskelpoista puustoa. Uudistushakkuita saa tehdä vasta puuston järeydyttyä tai ikäännyttyä riittävästi. Uudistushakkuun jälkeen edellytetään, että kohtuuajassa syntyy taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko. Laissa velvoitetaan myös säilyttämään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet. Valtio tukee yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöitä. Kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella yksityismetsänomistaja voi saada valtion rahoitusta puuntuotannon kestävyyden turvaamisen ohella myös metsien biologisen monimuo- 104 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

3 3 Metsien hoito toisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitoon. Metsien puuntuotannollisen kestävyyden ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi rahoitusta myönnetään metsänuudistamiseen ja metsittämiseen, kulotukseen, nuoren metsän hoitoon (taimikonhoito, nuoren metsän kunnostus ja pystykarsinta), energiapuun korjuuseen ja haketukseen, metsänterveyslannoitukseen, kunnostusojitukseen, metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen sekä juurikäävän torjuntaan. Suomen metsäsertifiointijärjestelmä asettaa metsälakia yksityiskohtaisempia vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle. FFCS (Finnish Forest Certification System) -metsäsertifiointijärjestelmään kuuluu Suomessa metsänomistajaa ja 22 miljoonaa metsähehtaaria eli noin 95 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. Suomen metsäsertifiointijärjestelmä hyväksyttiin toukokuussa 2000 osaksi kansainvälistä PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) -metsäsertifiointia. Metsäsertifiointijärjestelmän standardit tarkistettiin työryhmässä vuosina ja uudet standardit otettiin käyttöön vuonna Tarkistetuissa standardeissa sertifioinnin käytännön toteutusta ja toimijoiden menettelyjä koskevat säännöt on täydennetty. Myös metsässä mitattavat tunnukset ja muut sertifioinnin määritelmät ovat aiempaa yksiselitteisempiä. Metsien hoitoa ja käyttöä ohjaavat myös KMO 2010 ja metsätalouden alueelliset tavoiteohjelmat. KMO 2010:n tavoitteena on lisätä ainespuun hakkuukertymä miljoonaan kiintokuutiometriin vuoteen 2010 mennessä. Tämä edellyttää investointeja metsänhoitoon ja perusparannukseen. Metsätalouden alueellisilla tavoiteohjelmilla pyritään tasapainottamaan talousmetsien eri käyttömuotojen tavoitteet. Metsänhoidon perustehtäviä on metsän uudistaminen. Tavoitteena on saada kasvupaikalle sopivan puulajin täystuottoinen taimikko kohtuuajassa. Jos se ei onnistu luontaisella uudistamisella, alue kylvetään tai istutetaan. Uudistuminen varmistetaan uudistusalan raivauksella, maanpinnan muokkauksella tai kulotuksella, heinäyksellä ja tarvittaessa täydennysviljelyllä. Uudistamisvaihetta seuraa metsän kasvatusvaihe. Taimikonhoidolla järjestellään puulajisuhteita, keskitetään kasvu parhaisiin puuyksilöihin ja huolehditaan puuston terveydestä. Taimikonhoidon laiminlyönti hidastaa puuston järeytymistä. Harvennushakkuissa noudatetaan pääasiassa alaharvennuksen periaatetta, ja poistetaan pienimmät puut sekä vioittuneet, huonorunkoiset ja vajaalatvuksiset puut. Metsikkö harvennetaan 1 3 kertaa kiertoajan kuluessa puulajista ja kasvupaikan viljavuudesta riippuen. Kullakin kerralla poistetaan prosenttia puuston sen hetkisestä tilavuudesta. Metsänparannustyöt ovat pitkävaikutteisia puun tuottamisen investointeja. Perusparannustöitä ovat kunnostusojitus, metsäteiden rakentaminen ja perusparannus, metsän lannoitus, pystypuiden karsinta, vajaatuottoisten metsien uudistaminen ja peltojen metsittäminen. Metsänhoito- ja perusparannustöiden tilastointi Tiedot perustuvat pääosin Metsäntutkimuslaitoksen vuosittain laatimaan metsänhoito- ja perusparannustyötilastoon. Lisäksi Kasvintuotannon tarkastuskeskus kokoaa tilastot taimitarhojen toiminnasta ja metsäpuiden taimituotannosta (taulukot ja kuvat ). Metsänhoito- ja perusparannustöiden tilastossa esitetään kyseisten töiden työmäärät yksikkö- ja kokonaiskustannuksineen, valtion tuki yksityismetsien metsänhoitoon ja hakkuupinta-alat. Tiedot esitetään työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain. Tilasto perustuu kaikilta metsänomistajaryhmiltä kerättyyn kokonaisaineistoon. Yksityismetsänomistajien tiedot kootaan pääosin metsänhoitoyhdistysten, mutta myös metsäkeskusten ja metsäteollisuusyritysten tietojärjestelmistä. Tilastointia uudistettiin vuonna 2002, ja muutokset koskivat lähinnä yksityismetsien tiedonkeruuta. Metsäkeskukset keräävät alueensa yksityismetsien työmäärätiedot, jotka sisältävät metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten ja metsäteollisuusyritysten yksityismetsissä tekemät työt sekä arvion yksityismetsissä tehdyistä ns. tietojärjestelmien ulkopuolista töistä. Arvio kattaa metsänomistajan omatoimiset tai metsäpalveluyrittäjillä teetetyt työt, joihin ei ole saatu valtiolta tukea. Metsäkeskukset toimittavat alueensa yksityismetsien työmäärätiedot Metsäntutkimuslaitokselle. Metsäntutkimuslaitos kerää metsäteollisuuden metsien tiedot UPM Metsältä, Tornator Oy:ltä, Metsämannut Oy:ltä ja A. Ahlström Oy:ltä. Valtion metsien työmäärät kootaan Metsähallitukselta, Metsäntutkimuslaitokselta ja opetusmetsiä hallinnoivilta oppilaitoksilta. Metsätilastollinen vuosikirja

4 3 Silviculture Metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskukset toimittavat Metsäntutkimuslaitokselle myös yksityismetsissä tekemiensä töiden yksikkökustannukset, jotka perustuvat metsänomistajilta laskutettuihin summiin. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Metsäntutkimuslaitos laskee niistä metsäkeskuksittain yksityismetsien työlajeittaiset yksikkökustannukset. Kokonaiskustannukset arvioidaan kertomalla työmäärät yksikkökustannuksilla. Laskennassa oletetaan omatoimisten töiden yksikkökustannukset samansuuruisiksi kuin jos ne olisi teetetty metsänhoitoyhdistyksillä ja metsäkeskuksilla. Metsäteollisuusyritykset ja valtion organisaatiot ilmoittavat yksikkö- ja kokonaiskustannustietonsa valmiiksi metsäkeskuksittain laskettuina. Valtion organisaatioiden ilmottamista kustannuksista puuttuvat työnjohdon ja suunnittelun palkat kuluineen sekä työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset ja koulutuspäivä-, sairaspäivä- sekä pekkasvapaakustannukset. Valtion kokonaiskustannukset muunnetaan laskennallisesti yhteismitallisiksi muiden omistajaryhmien kustannusten kanssa korottamalla niitä prosentilla työlajista riippuen. Kestävän metsätalouden rahoituslain tuella tehtyjen töiden määrät sekä tuki- ja lainavarojen käyttötiedot kerätään maa- ja metsätalousministeriöstä ja metsäkeskuksilta. Vuosina 2000 ja 2001 yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden todellisista yksikkökustannuksista ei saatu tilastotietoja lukuunottamatta metsäkeskusten toteuttamia metsäojituksia ja metsäteiden rakentamis- ja perusparannustöitä. Näiden vuosien yksityismetsien yksikkö- ja kokonaiskustannukset arvioitiin muuntamalla yksityismetsien vuoden 1999 yksikkökustannuksia valtion ja metsäteollisuusyritysten kustannuskehityksen mukaisesti. Tilastointia uudistettaessa kustannustiedon sisältöä laajennettiin. Vuodesta 2002 lähtien kustannukset sisältävät myös työlajiin liittyvät työsuojeluvaruste- ja työmaakuljetuskulut sekä sääpäivä-, koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Suunnittelun ja työnjohdon palkkakustannukset sivukuluineen sisältyivät aiemmin vain kokonaiskustannuksiin, mutta muutoksen jälkeen ne sisältyvät myös yksikkökustannuksiin. Metsien hoito luvun tilastoissa käytetty omistajaryhmäluokitus poikkeaa lukujen 1 (Metsävarat) ja 4 (Puukauppa ja hakkuut) luokituksista. Metsien hoito luvun luokitus on seuraava: Yksityiset ym. = varsinaiset yksityismetsänomistajat, yhteismetsät, kunnat, seurakunnat ja säätiöt ym. yhteisöt sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto Metsäteollisuus = metsää omistavat metsäteollisuusyritykset sekä niitä lähellä olevat yritykset ja säätiöt (ml. Tornator Oy) Valtio = Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos Työlajien yksityiskohtaiset määritelmät esitetään Metinfo Tilastopalvelussa Yksikkökustannukset sisältävät kunkin työlajin tarkasteluvuoden aikaiset työ-, suunnittelu- ja työnjohdon palkat lakisääteisine sosiaalikuluineen ja työhön liittyvine lisineen sekä tarvike- (taimet, lannoitteet, torjunta-aineet, polttoaineet yms.), kone- ja kalustokustannukset. Myös työlajiin liittyvät työsuojeluvaruste- ja työmaakuljetuskulut sekä sääpäivä-, koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset sisältyvät yksikkökustannukseen. Yksikkökustannus lasketaan suoriteyksikköä kohti. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Muista työlajeista poiketen kunnostusojituksen sekä metsätien rakentamisen ja perusparannuksen suunnittelukustannuksia ei kuitenkaan sisällytetä työlajin yksikkökustannukseen. Näiden työlajien osalta ilmoitetaan tarkasteluvuoden aikana valmistuneiden hankkeiden keskimääräiset yksikkökustannukset koko hankkeen kestoajalta. Kokonaiskustannukset sisältävät samat kuluerät kuin yksikkökustannuksetkin. Kunnostusojituksen, metsätien rakentamisen ja metsätien perusparannuksen kokonaiskustannukset sisältävät tarkasteluvuoden aikaiset kustannukset, vaikka niiden työmääräja yksikkökustannustiedot koskevatkin tarkasteluvuoden aikana valmistuneita hankkeita. 106 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

5 3 Metsien hoito Kirjallisuus Literature Aarnio, J. (toim.) Julkinen tuki yksityismetsätaloudessa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain Metsätilastotiedote 775. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 12 s. Hyvän metsänhoidon suositukset Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, julkaisusarja 13/ s. Kaivola, A Metsäsertifioinnin vaatimukset tarkistettavina. Työtehoseuran metsätiedote 11/ s. Kansallinen metsäohjelma Maa- ja metsätalousministeriö, julkaisusarja 2/ s. Kansallinen metsäohjelma 2010, seurantaraportti Maa- ja metsätalousministeriö, julkaisusarja 4/ s. Kauranen, S Metsäammattilaisten arviot hankintahakkuista sekä omatoimisten metsänhoito- ja metsänparannustöiden tietolähteistä vuonna Opinnäytetyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Metsätalouden koulutusohjelma. 40 s. Koho, R., Hänninen, H., Karppinen, H. & Ovaskainen V Omatoimisuus metsätaloudessa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta /1094 Laki metsänviljelyaineiston kaupasta /241 Metsälaki /1093 Metsänhoito- ja perusparannustyöt Metsätilastotiedote 778. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 36 s. Piiparinen, H Metsäteiden kunnossapitokustannukset Etelä-Suomen yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja 3/ s Suomen metsätalouden tila Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 5/ Maa- ja metsätalousministeriö. 71 s. + liitteet. Tapion vuositilastot Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 57 s. Uotila, E Puoli vuosisataa tientekoa metsänparannusvaroilla. Metsätieteen aikakauskirja 2/2003: Muut tietolähteet Other sources of information FFCS Metsäsertifiointi Suomessa, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, kasvinsuojeluosasto, Maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsätilastollinen vuosikirja

6 3 Silviculture ha Yhteensä - Total Istutus - Planting Luontainen uudistaminen - Natural regeneration Kylvö - Seeding Luontaisen uudistamisen ala on siemen- ja suojuspuuhakkuiden ala. Area of natural regeneration is the area of the seed tree and shelterwood fellings. Kuva 3.1 Metsänuudistaminen Figure 3.1 Natural and artificial regeneration, ha Metsänviljely - Artificial regeneration Avohakkuu - Clear fellings Kuva 3.2 Metsänviljely- ja avohakkuupinta-alat Figure 3.2 Artificial regeneration and clear fellings, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

7 3 Metsien hoito milj. tainta - mill. seedlings Yhteensä - Total Mänty - Pine Kuusi - Spruce Koivu - Birch Lähde: Kasvintuotannon tarkastuskeskus Source: Plant Production Inspection Centre Kuva 3.3 Taimitarhoilta istutukseen toimitetut taimet Figure 3.3 Number of seedlings delivered for planting, % Mänty - Pine Kuusi - Spruce Rauduskoivu - Silver birch Lähde: Kasvintuotannon tarkastuskeskus Source: Plant Production Inspection Centre Kuva 3.4 Alustavasti testatun siemenen osuus taimitarhakylvöistä puulajeittain Figure 3.4 Proportion of qualified seed used in nurseries by main tree species, Metsätilastollinen vuosikirja

8 3 Silviculture ha Yhteensä - Total Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio Kuva 3.5 Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Figure 3.5 Tending of seedling stands and improvement of young stands, ha Yhteensä - Total Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio Kuva 3.6 Metsänlannoitus Figure 3.6 Forest fertilisation, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

9 3 Metsien hoito ha Uudisojitus First-time ditching Kunnostusojitusala - Ditch cleaning and supplementary ditching Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio Vuosien kunnostusojitusalat ovat arvioituja. During the areas of ditch cleaning and supplementary ditching were estimated. Kuva 3.7 Metsäojitus Figure 3.7 Forest drainage, kilometriä - kilometres Metsäteiden rakentaminen Construction of forest roads, total Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio - Metsäteiden perusparannus Basic improvement of forest roads Kuva 3.8 Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus Figure 3.8 Construction and basic improvement of forest roads, Metsätilastollinen vuosikirja

10 3 Silviculture ha Hakkuupinta-ala yhteensä - Area treated with fellings, total Harvennushakkuu - Thinnings Siemen- ja suojuspuuhakkuu - Seed tree and shelterwood fellings Siemen- ja suojuspuiden poisto - Removal of seed trees and shelterwood Avohakkuu - Clear fellings Muut hakkuut - Other fellings Muihin hakkuisiin sisältyvät oja- ja tielinjahakkuut, pellon raivaus jne. Other fellings include fellings done along ditch and road construction lines, fellings when clearing land for agriculture. Kuva 3.9 Hakkuupinta-alat Figure 3.9 Area treated with fellings, milj. vuoden 2004 rahana - mill. in 2004 money Kokonaiskustannukset - Total costs Yksityiset ym. - Nonindustrial, private etc. Metsäteollisuus Valtio - Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat Wholesale price index/domestic goods Kuva 3.10 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset Figure 3.10 Total costs of silvicultural and forest-improvement works, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

11 3 Metsien hoito milj. vuoden 2004 rahana - mill. in 2004 money Kokonaiskustannukset - Total costs Oma panos - Own input Valtion tuet - grants Valtion lainat - loans Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat Wholesale price index/domestic goods Kuva 3.11 Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitus Figure 3.11 Financing of silvicultural and forest-improvement works in non-industrial, private forests, prosenttia kustannuksista - per cent of costs Metsäautoteiden rakentaminen, perusparannus ja kunnossapito Construction, basic improvement and maintenance of forest roads Metsäojitus - Forest drainage Forest fertilisation Metsänlannoitus ja muut kustannukset and other costs Taimikonhoito, nuoren metsän kunnostus ja pystykarsinta Tending of seedling stands, improvement of young stands and pruning 20 0 Metsänviljely - Artificial regeneration Uudistusalojen valmistaminen - Preparation of regeneration areas Kuva 3.12 Eri työlajien osuudet metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannuksista Figure 3.12 The proportions of different silvicultural and forest-improvement works in the total costs, Metsätilastollinen vuosikirja

12 3 Silviculture 3.0 Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2004 lyhyesti Silvicultural and forest-improvement works in brief, 2004 Työlaji Type of work Työmäärä Kokonais- Työmäärien muutos Kustannusten muutos Amount kustannukset vuodesta 2003 vuodesta 2003 Total costs Change in amounts, Change in total costs, 2003/ / ha % % Metsänhoito- ja perusparannustyöt Silvicultural and forest-mprovement works Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration area Raivaus Clearing of regeneration area Muokkaus Soil preparation Kulotus Prescribed burning Metsänviljely Artificial regeneration Kylvö Seeding Istutus Planting Täydennysviljely Supplementary seeding and planting Heinäntorjunta Grass suppression Taimikonhoito Tending of seedling stands Nuoren metsän kunnostus Improvement of young stands Pystykarsinta Pruning Metsänlannoitus Forest fertilisation Kunnostusojitus Ditch cleaning and supplementary ditching Metsäteiden rakentaminen, perusparannus Construction, basic improvement and 2877 km ja kunnossapito 1 maintenance of forest roads 1 Hakkuupinta-ala Area treated with fellings Kasvatushakkuut Intermediate fellings Harvennushakkuut Thinnings Siemen- ja suojuspuiden poisto Removal of seed trees and 52-5 shelterwood trees Uudistushakkuut Regeneration fellings Avohakkuut Clear fellings Siemen- ja suojuspuuhakkuut Seed tree and shelterwood fellings Muut hakkuut 2 Other fellings Työmäärä sisältää sekä uusien metsäteiden rakentamisen että metsäteiden perusparannuksen. The amount includes both the construction and basic improvement of forest roads. 2 Muita hakkuita ovat esimerkiksi tie- ja ojalinjahakkuut ja hakkuut pellon raivausta varten. Fellings done along ditch and road construction lines, fellings when clearing land for agriculture. 114 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

13 3 Metsien hoito 3.1 Metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät 2004 Amounts of silvicultural and forest-improvement works, 2004 hehtaaria hectares Työlaji I II III Yhteensä Type of work josta valtion tukemia Total of which subsidied by state Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration areas Uudistusalan raivaus Clearing of regeneration areas Muokkaus yhteensä - Soil preparation, total Laikutus Scarification Äestys Harrowing Mätästys Mounding Säätöauraus Ploughing Pellon muokkaus Ploughing of fields Kulotus Prescribed burning Metsänviljely Artificial regeneration Metsänviljely yhteensä Artificial regeneration, total Kylvö yhteensä Seeding, total Männyn kylvö Seeding of pine Kuusen kylvö Seeding of spruce Koivun kylvö Seeding of birch Kylvöstä konekylvöä Seeded by machine Kylvöön käytetty siemen, kg Amount of seed used in seeding, kg Istutus yhteensä Planting, total Männyn istutus Planting of pine Kuusen istutus Planting of spruce Koivun istutus Planting of birch Muiden kotimaisten puulajien istutus Planting of other domestic tree species Ulkomaisten puulajien istutus Planting of foreign tree species Istutukseen ja täydennysistutukseen käytetyt taimet, kpl Number of seedlings used in planting and supplementary planting, seedlings Pellonmetsitys (sisältyy myös kylvön tai istutuksen aloihin) Afforestation of arable land Täydennysviljely (teholl. pinta-ala, ei koko metsikkökuvion) Supplementary seeding and planting Heinäntorjunta Grass suppression Heinäntorjunnasta kemiallisesti Chemical grass suppression Taimikonhoito Tending of seedling stands Nuoren metsän kunnostus Improvement of young stands Pystykarsinta Pruning Metsänlannoitus Forest fertilisation Terveyslannoitus Remedial fertilisation Kasvatuslannoitus Fertilisation for growth Kunnostusojitus Ditch cleaning and supplementary ditching Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus Construction and basic improvement of forest roads Metsäteiden rakentaminen, km Construction of forest roads, km Metsäteiden perusparannus, km Basic improvement of forest roads, km Muut työt Other works Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Initial clearings of intermediate felling areas Juurikäävän torjunta Repelling root-rot disease Energiapuun korjuu, k-m³ Energywood harvesting, k-m³ Energiapuun haketus, i-m³ Energywood chipping, i-m³ Metsätilastollinen vuosikirja

14 116 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Uudistusalan valmistaminen 2004 Preparation of regeneration areas, 2004 hehtaaria hectares Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Muokkaus Forestry centre Clearing of regeneration areas Soil preparation Laikutus Äestys Mätästys Scarification Harrowing Mounding I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total Total Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Silviculture Jatkuu Continues

15 3.2 Jatkoa Continuation hehtaaria hectares Metsätilastollinen vuosikirja Metsäkeskus Kulotus Forestry centre Prescribed burning Säätöauraus Pellon muokkaus Muokkaus yhteensä Ploughing Ploughing of fields Soil preparation, total I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total Total Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsien hoito

16 3 Silviculture 3.3 Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration areas, hehtaaria hectares Vuosi Uudistusalan raivaus Muokkaus Kulotus Year Clearing of regeneration areas Soil preparation Prescribed burning I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total ,6 29,4 97,5 196,6 2,2 0,6 5,2 8,0 8,4 8,4 15,5 32, ,3 38,4 94,3 203,0 1,7 0,9 9,3 11,9 6,3 8,3 13,2 27, ,3 41,2 109,2 229,7 1,8 1,0 7,4 10,2 6,7 12,1 16,0 34, ,5 36,3 66,2 172,0 1,8 1,5 10,9 14,2 5,0 8,9 13,1 27, ,4 36,2 47,7 151,3 1,5 1,7 7,7 10,9 4,1 7,7 6,7 18, ,5 33,4 44,5 170,5 2,5 1,5 13,1 17,1 3,9 6,1 3,9 13, ,6 37,8 42,0 187,4 4,9 2,8 19,2 26,9 4,9 6,6 3,1 14, ,0 37,2 44,5 207,6 14,8 4,5 32,5 51,7 11,2 9,1 12,5 32, ,3 37,7 37,2 217,2 15,7 11,4 31,6 58,7 5,7 6,4 4,2 16, ,7 35,7 26,8 205,2 18,8 19,6 35,5 74,0 4,6 5,4 3,7 13, ,0 32,3 24,1 184,4 20,5 19,6 31,0 71,1 2,1 4,0 4,5 10, ,8 22,8 27,8 176,4 18,0 15,0 38,2 71,2 1,2 1,6 2,1 4, ,2 20,5 19,4 141,1 14,0 13,7 27,0 54,6 0,4 0,5 1,4 2, ,4 19,6 15,3 174,3 19,2 14,0 26,0 59,1 0,3 0,3 0,4 1, ,2 11,6 9,0 162,8 28,9 9,5 23,5 61,9 0,2 0,3 0,4 0, ,9 9,4 9,1 159,4 45,0 7,7 21,5 74,1 0,1 0,1 0,3 0, ,1 9,7 6,1 175,0 47,5 7,0 21,1 75,7 0,2 0,2 0,2 0, ,6 11,8 6,7 155,0 48,1 10,5 19,5 78,1 0,5 0,0 0,1 0, ,9 8,6 10,0 151,5 48,9 8,4 18,0 75,3 0,7 0,0 0,1 0, ,1 12,9 18,0 166,0 68,8 13,3 19,0 101,1 0,1 0,1 0,1 0, ,4 13,9 15,6 155,9 52,4 12,7 18,0 83,1 0,4 0,0 0,2 0, ,4 16,3 20,3 152,1 54,6 16,6 17,5 88,8 1,4 0,2 0,3 1, ,5 14,8 17,0 140,3 57,0 13,3 18,4 88,8 0,1 0,2 0,4 0, ,9 12,0 18,8 135,7 62,9 14,1 21,8 98,9 0,3 0,1 0,5 0, ,4 11,0 15,4 148,8 82,3 12,9 22,3 117,6 0,6 0,2 0,9 1, ,3 10,1 16,3 166,7 94,6 11,7 21,1 127,4 0,3 0,1 0,1 0, ,6 10,4 17,8 161,9 98,7 12,6 23,2 134,5 0,5 0,2 0,9 1, ,5 10,8 17,1 149,4 84,7 12,1 22,3 119,0 0,4 0,2 0,8 1, ,5 13,2 17,8 142,5 76,5 14,6 21,8 112,9 0,6 0,2 1,0 1, ,1 13,7 21,2 145,9 83,0 17,1 22,7 122,8 0,5 0,1 2,8 3, ,6 6,6 16,9 132,1 83,5 10,5 24,1 118,1 0,9 0,2 2,1 3, ,8 9,3 19,6 131,8 92,6 10,8 21,4 124,9 0,2 0,1 0,8 1, ,8 8,4 15,2 125,4 85,8 11,6 24,6 122,0 2,0 0,1 3,4 5, ,2 7,4 14,7 128,3 98,9 10,5 22,5 131,8 1,7 0,1 1,7 3, ,5 6,7 15,6 114,8 97,0 9,2 21,2 127,4 1,5 0,1 2,1 3, ,3 6,7 13,0 130,1 96,7 10,5 19,0 126,2 0,8 0,1 0,5 1, ,8 7,0 12,7 105,6 82,2 14,6 20,2 117,0 0,9 0,2 0,9 2, ,8 8,0 11,0 92,8 79,6 18,9 21,8 120,4 0,6 0,1 0,3 1, ,9 4,1 7,3 78,2 79,6 18,4 20,3 118,3 0,7 0,1 0,8 1, ,8 1,7 6,5 81,0 96,8 11,8 18,2 126,8 0,7 0,0 0,6 1, ,7 1,1 4,4 73,2 101,4 7,1 19,5 128,0 0,5 0,0 0,4 0, ,2 1,4 7,0 70,5 97,0 6,1 17,1 120,2 0,5 0,0 0,5 1, ,5 1,3 11,0 73,8 97,5 5,3 17,1 120,0 0,2-0,4 0, ,9 2,0 11,4 67,3 95,2 6,0 17,8 119,0 0,5 0,0 0,8 1, ,6 2,5 12,9 70,0 93,6 7,5 18,4 119,5 0,3 0,0 0,2 0, ,2 2,7 13,5 67,4 102,7 8,2 18,4 129,4 0,7 0,1 1,5 2, ,5 2,8 15,0 66,2 91,4 8,8 22,5 122,6 0,8 0,3 1,0 2, ,0 2,8 16,4 70,1 102,5 6,7 22,1 131,3 0,5 0,0 0,9 1, ,3 3,1 14,7 66,1 93,4 8,6 21,1 123,1 0,2 0,0 0,0 0,2 118 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

17 3 Metsien hoito 3.4 Metsänviljely 2004 Artificial regeneration, 2004 hehtaaria hectares Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä Forestry centre Seeding Planting Total I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsätilastollinen vuosikirja

18 3 Silviculture 3.5 Metsänviljely omistajaryhmittäin Artificial regeneration by forest-ownership category, hehtaaria hectares Vuosi Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä Year Seeding Planting Total I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total ,1 15,0 11,6 41,8 15,6 4,1 4,6 24,3 30,7 19,1 16,3 66, ,8 14,2 9,4 36,4 16,7 4,3 4,4 25,3 29,5 18,4 13,7 61, ,4 12,7 8,2 33,2 18,8 4,1 9,1 31,9 31,2 16,8 17,3 65, ,1 11,4 16,4 42,9 22,8 3,6 5,5 31,9 38,0 15,0 21,9 74, ,0 11,5 21,6 54,1 24,4 3,3 4,8 32,4 45,3 14,8 26,3 86, ,8 14,9 25,3 75,0 29,1 3,5 3,5 36,0 63,9 18,4 28,8 111, ,8 13,7 26,8 77,3 41,0 5,4 7,7 54,1 77,7 19,1 34,6 131, ,5 12,0 23,6 75,1 49,6 6,3 8,6 64,4 89,1 18,3 32,2 139, ,8 14,7 14,9 62,4 52,1 6,4 11,7 70,2 84,8 21,1 26,7 132, ,0 17,9 10,0 60,9 58,6 6,6 16,8 81,9 91,6 24,4 26,8 142, ,1 13,0 7,6 43,8 61,3 7,1 19,9 88,3 84,4 20,1 27,6 132, ,7 9,9 6,9 31,4 70,7 8,3 22,4 101,4 85,4 18,2 29,2 132, ,1 8,7 7,5 31,3 74,4 8,3 24,2 106,9 89,5 17,0 31,7 138, ,0 5,7 6,2 29,9 84,2 9,1 22,2 115,5 102,2 14,7 28,5 145, ,3 4,3 5,3 29,9 83,0 7,0 21,3 111,3 103,3 11,3 26,6 141, ,7 2,4 8,1 28,2 78,5 7,9 18,1 104,4 96,1 10,3 26,2 132, ,1 2,5 6,9 26,4 75,8 9,9 14,2 99,9 92,8 12,4 21,1 126, ,9 2,5 8,1 27,4 74,1 8,8 11,2 94,0 90,9 11,2 19,2 121, ,3 4,2 8,3 34,8 70,9 10,7 12,0 93,6 93,2 14,8 20,3 128, ,7 3,7 7,5 26,9 66,1 12,7 11,8 90,6 81,8 16,4 19,3 117, ,7 3,2 7,3 24,2 65,5 13,5 12,4 91,3 79,2 16,6 19,6 115, ,5 2,7 9,2 24,4 64,7 14,1 11,9 90,8 77,3 16,9 21,1 115, ,0 2,5 9,3 24,9 77,3 13,5 13,0 103,8 90,4 16,1 22,3 128, ,4 2,0 7,8 24,2 89,7 11,8 15,8 117,3 104,1 13,8 23,5 141, ,2 1,2 7,2 26,5 96,8 11,3 16,5 124,5 115,0 12,4 23,6 151, ,6 0,9 6,2 28,6 88,7 11,4 16,8 116,9 110,3 12,3 23,0 145, ,0 1,6 6,4 26,0 84,0 11,7 18,8 114,5 102,0 13,3 25,2 140, ,7 1,7 5,4 21,8 76,6 12,5 18,3 107,4 91,3 14,2 23,7 129, ,9 1,5 6,2 23,6 79,6 10,4 19,9 110,0 95,5 11,9 26,1 133, ,8 1,4 6,0 21,3 74,3 8,6 17,5 100,4 88,1 10,1 23,5 121, ,9 1,1 5,4 17,5 69,0 8,2 16,2 93,5 79,9 9,4 21,6 110, ,5 1,5 6,5 20,4 74,3 8,7 16,9 99,9 86,8 10,2 23,4 120, ,1 1,3 6,5 23,9 74,3 6,9 16,0 97,2 90,4 8,2 22,5 121, ,5 1,4 7,6 28,5 81,9 6,4 14,2 102,5 101,4 7,7 21,8 130, ,5 1,0 5,8 23,4 77,4 9,3 12,4 99,1 93,9 10,3 18,3 122, ,0 2,4 6,0 22,4 65,6 10,9 12,0 88,5 79,5 13,4 18,0 110, ,6 3,6 8,3 28,5 55,8 12,3 11,4 79,5 72,4 15,9 19,7 108, ,9 2,5 6,6 32,0 57,7 11,9 10,6 80,3 80,7 14,4 17,2 112, ,2 1,7 6,4 35,2 65,8 7,4 10,7 83,9 92,9 9,1 17,0 119, ,1 1,8 5,0 33,8 64,4 5,4 9,5 79,3 91,4 7,1 14,5 113, ,3 1,2 4,3 32,8 65,3 3,9 9,4 78,5 92,6 5,1 13,6 111, ,9 1,2 6,1 36,2 65,7 3,7 9,3 78,8 94,6 4,9 15,4 114, ,7 1,3 5,7 33,7 69,3 4,3 9,7 83,3 96,0 5,6 15,4 117, ,4 2,0 5,2 35,7 73,6 6,1 10,5 90,2 102,0 8,1 15,8 125, ,6 2,2 5,4 33,2 69,9 6,6 11,6 88,0 95,4 8,8 16,9 121, ,0 1,6 6,7 32,2 69,8 5,5 11,3 86,5 93,7 7,1 18,0 118, ,4 2,1 7,3 33,7 71,1 5,6 12,1 88,9 95,5 7,7 19,4 122,6 Omistajaryhmän Yksityiset ym. kylvö- ja istutusaloihin sisältyvät myös täydennyskylvöt ja -istutukset vuosina The ownership category also includes supplementary seeding and planting during Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

19 3 Metsien hoito 3.6 Metsänviljely puulajeittain Artificial regeneration by tree species, hehtaaria hectares Vuosi Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä Year Seeding Planting Total Mänty Kuusi Muut Yhteensä Mänty Kuusi Muut Yhteensä Mänty Kuusi Muut Yhteensä Pine Spruce Other Total Pine Spruce Other Total Pine Spruce Other Total ,3 1,1 0,0 31,3 67,2 37,5 2,2 106,9 97,4 38,5 2,2 138, ,1 0,8 0,0 29,9 76,2 33,4 5,9 115,5 105,2 34,2 5,9 145, ,6 0,3 0,0 29,9 72,0 31,4 7,8 111,3 101,6 31,8 7,8 141, ,7 0,4 0,0 28,2 72,2 23,1 9,1 104,4 100,0 23,6 9,1 132, ,1 0,4 0,0 26,4 70,1 20,2 9,6 99,9 96,2 20,6 9,6 126, ,1 0,3 0,0 27,4 66,4 20,8 6,8 94,0 93,5 21,1 6,8 121, ,5 0,2 0,0 34,8 72,9 13,1 7,5 93,6 107,4 13,4 7,5 128, ,9 71,3 14,6 4,7 90, , ,8 0,4 0,0 24,2 74,1 14,2 3,0 91,3 97,9 14,6 3,0 115, ,4 73,1 15,0 2,6 90, , ,8 0,1 0,0 24,9 85,2 16,1 2,5 103,8 110,0 16,3 2,5 128, ,1 0,1 0,0 24,2 95,5 19,4 2,3 117,3 119,6 19,5 2,3 141, ,3 0,1 0,0 26,5 97,2 24,5 2,9 124,5 123,5 24,6 2,9 151, ,5 0,1 0,0 28,6 90,6 22,9 3,4 116,9 119,2 23,0 3,4 145, ,9 0,1 0,0 26,0 86,5 23,8 4,2 114,5 112,5 23,9 4,2 140, ,7 0,1 0,0 21,8 77,8 23,3 6,2 107,4 99,5 23,5 6,2 129, ,5 0,1 0,0 23,6 75,5 27,3 7,1 110,0 99,0 27,4 7,1 133, ,2 0,1 0,0 21,3 68,4 24,6 7,4 100,4 89,6 24,7 7,4 121, ,4 0,1 0,0 17,5 58,4 26,5 8,5 93,5 75,8 26,6 8,5 110, ,4 0,0 0,0 20,4 58,7 29,0 12,3 99,9 79,0 29,0 12,3 120, ,8 0,1 0,0 23,9 50,7 31,4 15,1 97,2 74,5 31,6 15,1 121, ,3 0,1 0,0 28,5 51,0 35,0 16,5 102,5 79,3 35,1 16,5 130, ,2 0,0 1,2 23,4 40,2 39,2 19,7 99,1 62,4 39,3 20,8 122, ,2 0,2 0,0 22,4 33,1 36,2 19,2 88,5 55,3 36,4 19,2 110, ,4 0,5 0,6 28,5 30,8 35,2 13,5 79,5 58,2 35,7 14,1 108, ,1 1,0 1,0 32,0 31,0 38,5 10,8 80,3 61,0 39,4 11,8 112, ,9 1,1 1,2 35,2 30,8 38,3 14,8 83,9 63,6 39,4 16,0 119, ,9 0,9 2,0 33,8 28,1 36,6 14,6 79,3 59,0 37,4 16,6 113, ,3 0,8 1,6 32,8 29,8 36,6 12,2 78,5 60,1 37,4 13,8 111, ,1 0,7 1,4 36,2 29,1 39,6 10,1 78,8 63,2 40,3 11,5 114, ,0 1,3 1,4 33,7 26,8 47,1 9,4 83,3 57,8 48,4 10,9 117, ,4 1,0 1,3 35,7 28,5 53,8 7,9 90,2 61,9 54,8 9,2 125, ,6 0,7 0,9 33,2 28,3 54,1 5,6 88,0 59,9 54,8 6,5 121, ,0 0,5 0,8 32,2 27,0 54,0 5,6 86,5 58,0 54,5 6,3 118, ,8 0,5 0,4 33,7 28,5 55,7 4,7 88,9 61,4 56,2 5,1 122,6 Metsätilastollinen vuosikirja

20 3 Silviculture 3.7 Pellonmetsitys Afforestation of arable land, hehtaaria hectares Metsäkeskus Vuosi I II III Yhteensä Forestry centre Year Total Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Taulukon luvut sisältyvät taulukoiden lukuihin. The figures in this Table are included in the figures of Tables Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

21 3 Metsien hoito 3.8 Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet Number of domestic seedlings delivered for planting, tainta seedlings Vuosi Mänty Pine Kuusi Spruce Year Paakkutaimet Paljasjuuriset taimet Yhteensä Paakkutaimet Paljasjuuriset taimet Yhteensä Container seedlings Bare-rooted seedlings Total Container seedlings Bare-rooted seedlings Total Vuosi Rauduskoivu Silver birch Hieskoivu Muut puulajit Kaikkiaan Year Paakkutaimet Paljasjuuriset taimet Yhteensä Downy birch Other species Grand Container seedlings Bare-rooted seedlings Total total Vuonna 2004 muista EU-maista markkinoitiin Suomeen 10,0 miljoonaa tainta. In million seedlings were marketed from other EU-countries to Finland. Vuonna 2004 muita kotimaisia puulajeja toimitettiin istutukseen (visakoivu, siperianlehtikuusi, tervaleppä, hybridihaapa, tammi ym.) 1,3 miljoonaa tainta ja ulkomaisia puulajeja 0,1 miljoonaa tainta. In 2004 other domestic species delivered for planting (curly birch, Siberian larch, black alder, hybrid aspen, pedunculate oak etc.) 1.3 million seedlings and foreign species 0.1 mill. seedlings. Lähteet: Kasvituotannon tarkastuskeskus; maa- ja metsätalousministeriö Sources: Plant Production Inspection Centre; Ministry of Agriculture and Forestry Metsätilastollinen vuosikirja

22 3 Silviculture 3.9 Taimitarhakylvöt 2004 Amounts of seed used in nurseries, 2004 Siemenen alkuperäluokka Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Muut kotimaiset Ulkomaiset Yhteensä Category of origin of seed Pine Spruce Silver birch Downy birch puulajit puulajit Grand total Other domestic Foreign species species kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % KAIKKIAAN 621, , , , , , ,0 100 GRAND TOTAL Alustavasti testattu 327, , ,9 90 0, , ,6 64 Qualified Valikoitu ,2 3 0, , ,6 2 Selected Siemenlähde tunnettu 293, ,3 27 2,1 9 0,1 15 2,2 7 2, ,8 34 Source-identified Taimitarhakylvöjen siemenmäärä ja alustavasti testatun siemenen osuus siitä Amounts of seed used in nurseries and the proportion of qualified seed of the total seed amount, Metsänviljelyaineiston luokat: Alustavasti testattu: Perusaineisto, joka koostuu siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista klooneista tai klooniyhdistelmistä, joiden yksilöt on valittu fenotyypin perusteella. Valikoitu: Perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta, fenotyypin perusteella valitusta metsiköstä. Siemenlähde tunnettu: Perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta siemenlähteestä tai metsiköistä. Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Muut puulajit Yhteensä Pine Spruce Silver birch Downy birch Other species Total kg % kg % kg % kg % kg % kg % Category of reproductive material: Qualified: Basic material which shall be seed orchards, parents of families, clones or clonal mixtures, the components of which have been phenotypically selected. Selected: Basic material which shall be a stand located within a single region of provenance, which has been phenotypically selected. Source-identified: Basic material which may be either a seed sorce or stand located within a single region of provenance. Lähteet: Kasvintuotannon tarkastuskeskus; maa- ja metsätalousministeriö Sources: Plant Production Inspection Centre; Ministry of Agriculture and Forestry 124 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 3 METSIEN HOITO Vuonna 2003 metsiä uudistettiin 156 000 hehtaaria, josta 37 000 hehtaaria luontaisesti ja 119 000 hehtaaria viljellen. Istutuksen osuus metsänviljelystä oli kolme neljännestä ja kylvön

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2006 keskeiset metsänhoitotöiden määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Metsiä uudistettiin yhteensä 146 000 hehtaaria; 119 000 hehtaaria viljellen ja 27 000 hehtaaria luontaisesti.

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

Vuoden 1994 metsänhoito- ja

Vuoden 1994 metsänhoito- ja Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 1995 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Irma Kulju 17.6.1997 392 Valtion metsänparannusrahoitus väheni edelleen Vuoden 1995 metsänhoito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2013 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 22.5.2013 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritemäärät jäivät lähes kaikissa työlajeissa edellisvuotta pienemmiksi ja monissa työlajeissa alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon.

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto 3 METSIEN HOITO Luvussa käsitellään siemen- ja taimituotantoa sekä metsänhoito- ja perusparannustöitä. Vuonna 1999 metsien hakkuuala oli 525 000 hehtaaria, josta 66 prosentilla tehtiin kasvatushakkuita.

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 14/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 14.4.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoitotyöt vähenivät

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustannukset 2001

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustannukset 2001 3 METSIEN HOITO Vuonna 2001 useimpien työlajien työmäärät lisääntyivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin 161 000 hehtaaria, josta viljeltiin 126 000 hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli 72 prosenttia

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet kasvoivat vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 154 000 hehtaaria; 124 000

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito 3 Metsien hoito Vuoden 2011 metsänuudistamisala oli ennätyksellisen pieni. Ala supistui jo neljättä vuotta peräkkäin pienentyen edellisvuodesta 11 prosenttia 118 000 hehtaariin. Tästä 100 000 hehtaaria

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2011 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 14.4.2011 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito- ja metsänparannustöiden

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002 3 METSIEN HOITO Vuonna 2002 lähes kaikkien metsänhoitotöiden määrät vähenivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin 158 000 hehtaaria, josta viljeltiin 121 000 hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 24/2009 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 8.6.2009 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Ensiharvennusten ala ennätykselliset

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen 3 Metsien hoito Vuonna 2013 metsänuudistamiseen liittyviä töitä tehtiin edellisvuotta vähemmän, sen sijaan metsänparannustöihin investoitiin. Metsänviljelyala 98 000 hehtaaria jäi ennätyksellisen pieneksi.

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys 3 Metsien hoito Vuonna 2009 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet vähenivät vuotta aiemmasta, erityisesti metsäteollisuuden ja valtion metsissä. Taimikonhoidon kokonaisala pieneni 164 000 hehtaariin,

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto. 3 Metsien hoito Metsänhoito- ja metsänparannustöiden keskeiset suoritteet jatkoivat vuonna 2008 kasvuaan edellisvuodesta kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 150 000 hehtaaria;

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2010 lähes kaikkia metsänhoito- ja metsänparannustöitä tehtiin 10 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kahden edellisen vuoden uudistushakkuiden pinta-ala oli poikkeuksellisen

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 27/2013 11.6.2013 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 80 euroa hehtaarilta Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto 3 METSIEN HOITO Luvussa käsitellään taimitarhojen siemen- ja taimituotantoa sekä metsänhoito- ja perusparannustöitä. Vuonna 1998 metsien hakkuuala oli 506 000 hehtaaria, josta 66 prosentilla tehtiin kasvatushakkuita.

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO 3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO Luvussa esitetään metsäpuiden jalostetun siemenen tuottamiseen liittyviä tilastotietoja ja taimituotantoa kuvaavia lukuja. Metsänjalostuksen osalta lähteenä on käytetty Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO 3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO Havupuiden taimitarhakylvöjen määrä väheni vuonna 1996 hieman edellisvuodesta. Samanaikaisesti näihin kylvöihin käytetyn siemenen jalostusaste kuitenkin nousi. Kuusen osalta

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.9.217 Elinkeinopäällikkö, Jouni Rantala Sisältö Metsänhoitotyöt Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt hehtaaria 25 Nuoren metsän hoito,

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.10.2018 Elinkeinopäällikkö Jouni Rantala, Lahti Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelmien seuranta

Metsäohjelmien seuranta Metsäohjelmien seuranta Koko maa Seppo Leinonen, Lahti 1.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Karjala Leena Leskinen, elinkeinopäällikkö Joensuu 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

HÄMEEN-UUDENMAAN METSIEN ENSIHARVENNUSOHJELMAN JA OMATOIMISTEN HANKINTAHAKKUIDEN EDISTÄMISOHJELMA

HÄMEEN-UUDENMAAN METSIEN ENSIHARVENNUSOHJELMAN JA OMATOIMISTEN HANKINTAHAKKUIDEN EDISTÄMISOHJELMA HÄMEEN-UUDENMAAN METSIEN ENSIHARVENNUSOHJELMAN JA OMATOIMISTEN HANKINTAHAKKUIDEN EDISTÄMISOHJELMA 2011-2014 Kriteeri 8: Yksityismetsien ensiharvennus- ja hankintahakkuita edistetään puuston kasvukunnon

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lounais-Suomi Tapio Nummi, elinkeinopäällikkö Pori 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 Pvm Dnro 7.2.2008 411/01/2008 Voimassaoloaika 15.2.2008 toistaiseksi Muuttaa Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pirkanmaa Ari Lähteenmäki, elinkeinopäällikkö Tampere 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 29.4.2019 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 24 26 ja niiden kehitys 1997-26 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI1/ 9.8.27 1 VMI1 Maastotyöt 24 28 Otantamittauksia

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoitustuet

Kestävän metsätalouden rahoitustuet Kestävän metsätalouden rahoitustuet 2012 2 Sisällys 1. TUKIEN KOKONAISKÄYTTÖ 3 2. TUKIEN KÄYTTÖ TYÖLAJEITTAIN 6 2.1 Uudistaminen 6 2.2 Haketus 7 2.3 Energiapuun korjuu 8 2.4 Nuoren metsän hoito 9 2.5 Terveyslannoitus

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Martin Lövdahl, Vaasa 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt Nuoren metsän

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat 2005 2006 ja niiden kehitys 1998-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 19.10.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lappi Ulla Huusko, elinkeinopäällikkö Rovaniemi 27.5.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2001-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt 2004 2008

Lisätiedot

Suomen avohakkuut

Suomen avohakkuut Suomen avohakkuut 195 217 Matti Kärkkäinen emeritusprofessori Metsänhoitoklubi Viljelymetsien kasvu ja tuotos -seminaari 31.1.218 Helsingin yliopiston päärakennus Auditorio XII Fabianinkatu 33, Helsinki

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kaakkois-Suomi Jouni Väkevä, elinkeinopäällikkö 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 30.3.207 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2017 Valtion vuoden

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset 2011 2 Sisällys 1. YLEISTÄ 3 2. AINEISTO 3 3. KEMERA-TARKASTUKSISSA KÄYTETTY ARVOSTELUASTEIKKO 4 4 TOTEUTETUIKSI ILMOITETTUJEN KEMERA-TÖIDEN OTANTATARKASTUKSET

Lisätiedot

4 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT

4 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT 4 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT Vuonna 1996 metsien uudistusala oli 172 000 hehtaaria, josta 35 000 hehtaaria kylvettiin ja 84 000 hehtaaria istutettiin. Taimikkoja hoidettiin 154 000 hehtaarilla,

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Eteläsavolainen metsätalous pähkinänkuoressa

Eteläsavolainen metsätalous pähkinänkuoressa Eteläsavolainen metsätalous pähkinänkuoressa Toimintaympäristö Väkiluku 1.1.2017 148 975 Etelä-Savon pinta-ala n. 19 130 km 2, josta maapinta-alaa n. 14 257 km 2 ja sisävesiä n. 4 874 km 2 Väestöntiheys/km

Lisätiedot

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 213 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Suomen Metsäkeskus Häme Uusimaa 17.8.21 Seppo Leinonen 212-215 seuranta Kasvatushakkuut 35 3 1 hehtaaria 25 2 15 1 5 Ylispuiden poisto

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Seinäjoki 18.6.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 16.4.2014 1 Uudistuksen taustaa Metsätalouden tukien uudelleenarviointi KMO 2015, Metsätalous ja energia-työryhmän

Lisätiedot

Kemera-työryhmä Kuuleminen Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi

Kemera-työryhmä Kuuleminen Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Kemera-työryhmä Kuuleminen 14.11.2013 Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Omaa taustaa Piirimetsänhoitaja- suunnittelupäällikkö E-Savon piirimetsälautakunta Kenttäpäällikkö-toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen. 3 miljonaa euroa ja tuki metsäluonnon hoitoon noin 2 miljoonaa euroa.

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen. 3 miljonaa euroa ja tuki metsäluonnon hoitoon noin 2 miljoonaa euroa. 3 METSIEN HOITO Metsätaloudessa vuosi 2005 oli poikkeava: hakkuupinta-alat jäivät alle tavanomaisen ja myös noususuuntaisena alkuvuosituhannen jatkunut metsänhoito- ja perusparannustöiden suoritetaso hieman

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Taimikonhoito. Jari Hynynen, Karri Uotila, Saija Huuskonen & Timo Saksa

Taimikonhoito. Jari Hynynen, Karri Uotila, Saija Huuskonen & Timo Saksa Taimikonhoito Jari Hynynen, Karri Uotila, Saija Huuskonen & Timo Saksa Metsäteollisuus 20 mrd. Metsätalous 3 mrd. Metsänhoito 0,3 mrd. Lähde: Suomen virallinen tilasto (2013), Metsätilastollinen vuosikirja

Lisätiedot

Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot

Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot Metsätieteen päivä 26.11.2018 Tuula Packalen, Juha-Pekka Hotanen, Hannu Hökkä, Kari T. Korhonen, Olli Salminen 1 26.11.2018 Metsämaan pinta-ala on kasvanut 1960-luvulta

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa vuonna 2002 Toimittaja: Esa Ylitalo 25.4.2003 670 Metsähakkeen

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen,

Lisätiedot

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet VMI ja VMI maastotyövuodet VMI: alueittain VMI: koko maa vuosittain Puuston kokonaistilavuus kaikki puulajit VMI: milj. m³ VMI: 8 milj. m³ Muutos: +8 milj. m³ (+%) 8 Lappi VMI VMI Lehtipuut Kuusi Mänty

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Metsämaan omistus

Metsämaan omistus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2010 Metsämaan omistus 2006 2008 17.6.2010 Harri Hänninen Aarre Peltola Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Alue Pääryhmä Hakkuun ajankohta hakkuuvuosina 2) Hakkuutapa km 2 % puuntuotannon

Alue Pääryhmä Hakkuun ajankohta hakkuuvuosina 2) Hakkuutapa km 2 % puuntuotannon Liitetaulukko 29. Hakkuupinta-alat inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella 1) puuntuotannon metsämaalla. % puuntuotannon Ahvenanmaa Kankaat Edellinen hakkuuvuosi 7 0 4 1 1 3 4 5 0 1 5 32 5,6 Edeltäneet

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Kuusi. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Kuusi. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Kuusi Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Harvinaisemmat

Lisätiedot

Mikä on taimikonhoidon laadun taso?

Mikä on taimikonhoidon laadun taso? Mikä on taimikonhoidon laadun taso? MMT Timo Saksa Luonnonvarakeskus Suonenjoen toimipaikka Pienten taimikoiden laatu VMI:n mukaan Tyydyttävässä taimikossa kasvatettavien taimien määrä on metsänhoito-suositusta

Lisätiedot

Metsänhoito. Metsänomistajat

Metsänhoito. Metsänomistajat Metsänhoito Hoida metsääsi Hyvä metsän- ja ympäristönhoito alkaa kohteeseen perehtymisellä ja maastosuunnittelulla. Olet tervetullut mukaan metsään! Töiden suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2009

Metsämaan omistus 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2010 Metsämaan omistus 2009 14.12.2010 Harri Hänninen Yrjö Sevola Metsänomistajia 739 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Niina Riissanen Maa- ja metsätalousministeriö 31.3.2014 1 Tuettavat työlajit Metsänuudistaminen - Suojametsäalueilla ja vajaapuustoisten alueiden uudistaminen

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Mänty Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Harvinaisemmat

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Metsätalous ja vesistöt seminaari 26.-27.9.2006 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsäpolitiikan perusta

Lisätiedot

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 1 K E M E R A Soveltamisala Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 2) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen;

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

NordGen Metsä teemapäivä Karoliina Niemi Maa- ja metsätalousministeriö Metsäosasto

NordGen Metsä teemapäivä Karoliina Niemi Maa- ja metsätalousministeriö Metsäosasto Metsätalouden siemenhuolto ministeriön rooli NordGen Metsä teemapäivä..8 Karoliina Niemi Maa- ja metsätalousministeriö Metsäosasto Metsäpuiden siementen saatavuus - Siemenviljelykset - Siemenkeräysmetsiköt

Lisätiedot

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Päivän teemat Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Metsätaloutta koskevia lakeja Metsälaki (muutos 1.1.2014) Laki puutavaran mittauksesta (muutos 1.7.2013) Laki

Lisätiedot