3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa."

Transkriptio

1 3 Metsien hoito Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritemäärät jäivät lähes kaikissa työlajeissa edellisvuotta pienemmiksi ja monissa työlajeissa alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon. Poikkeuksena tästä metsänuudistamisen pinta-ala kääntyi kasvuun neljän vuoden laskun jälkeen. Metsiä uudistettiin kaikkiaan hehtaaria, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen kokonaisala supistui edellisvuodesta 7 prosenttia hehtaariin. Metsänlannoituksen pinta-ala pieneni kolmanneksen hehtaariin. Hakkuiden kokonaispinta-ala nousi edellisvuodesta 15 prosenttia hehtaariin. Valtaosa tästä, hehtaaria, oli kasvatushakkuita. Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 297 miljoonaa euroa, mikä oli reaalisesti 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä yksityismetsissä kului 213, metsäteollisuuden metsissä 34 ja valtion metsissä 50 miljoonaa euroa. Pääosa rahoituksesta meni metsänuudistamiseen ja nuoren metsän hoitoon. Eniten eli 15 prosenttia supistui metsänparannustöihin käytetty rahamäärä. Yksityismetsien metsänhoidon ja metsänparannuksen kustannuksista valtion tuki kattoi 61 miljoonaa euroa, minkä lisäksi energiapuun korjuuta ja haketusta tuettiin 23 miljoonalla eurolla. Luvussa tarkastellaan metsien hoitoa puuntuotannon näkökulmasta. Luku sisältää tietoja metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmääristä ja kustannuksista sekä hakkuupinta-aloista hakkuutavoittain. Lisäksi käsitellään metsänviljelymateriaalin tuotantoa. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. Metsänuudistaminen Metsiä uudistettiin vuonna 2012 kaikkiaan hehtaaria, josta hehtaaria viljelemällä ja hehtaaria luontaisesti. Uudistamisala kasvoi edellisvuodesta 8 prosenttia, mutta jäi 12 prosenttia pienemmäksi kuin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Metsänviljelyalasta istutettiin hehtaaria, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, sillä vuoden 2010 avohakkuu- ja myrskytuhoalueiden istutustyö jatkui vielä vuonna Kuusta istutettiin hehtaarille (+13 %) ja mäntyä hehtaarille (+5 %). Vuodesta 2006 lähtien kuusen osuus koko metsänviljelyalasta on ollut yli puolet. Kylvöala, joka koostui lähes kokonaan männyn kylvöistä, oli sama kuin vuotta aiemmin eli hehtaaria. Luontaisen uudistamisen ala kasvoi 11 prosentilla reiluun hehtaariin. Avohakkuualan supistuminen vuonna 2011 pienensi vuoden 2012 maanmuokkausalaa 4 prosentilla hehtaariin. Maanmuokkausalasta 59 prosenttia mätästettiin. Mätästyksen osuus muokkausalasta on kasvanut yli 30 prosenttiyksikköä viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja äestyksen ja laikutuksen osuudet ovat vastaavasti pienentyneet. Kotimaan taimitarhoilta toimitettiin metsänviljelyyn 166 miljoonaa tainta, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Taimien tuonti väheni 56 prosentilla 8 miljoonaan taimeen. Vuosi 2012 oli hyvä siemenvuosi, varsinkin kuusen osalta. Kuusen siementä kerättiin talteen kiloa, josta lähes kiloa saatiin siemenviljelmiltä. Tätä ennen kuusella oli hyvä siemenvuosi vuonna Metsätilastollinen vuosikirja

2 3 Silviculture Kuusen osuus taimitarhakylvöistä on kaikkein suurin, ja vuonna 2012 jalostettua kuusen siementä riitti vain 15 prosenttiin taimitarhakylvöistä. Nuoren metsän hoito Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen pintaala oli vuonna 2012 yhteensä hehtaaria. Tästä oli taimikonhoitoa hehtaaria ( 6 % edellisvuodesta) ja nuoren metsän kunnostusta hehtaaria ( 10 %). Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon verrattuna taimikonhoitoala kasvoi 4 prosenttia, kun taas nuoren metsän kunnostusala jäi neljänneksen pienemmäksi. Edellisen kerran nuoria metsiä on kunnostettu vuotta 2012 vähemmän vuonna Hakkuupinta-alat Hakkuiden kokonaispinta-ala kasvoi 15 prosenttia vuotta aiemmasta päätyen hehtaariin. Tästä hehtaarilla tehtiin kasvatushakkuita, hehtaarilla uudistushakkuita ja hehtaarilla muita hakkuita, joista pääosan muodostivat maankäytön muutoksiin johtavat hakkuut, kuten alueen muuttaminen pelloksi tai asutuksen käyttöön. Kasvatushakkuiden osuus hakkuualasta on kasvanut 2000-luvulla yli 10 prosenttiyksikköä ja niiden painopiste on samalla siirtynyt ensiharvennuksista myöhemmin tehtäviin harvennuksiin. Muutos on ollut samansuuntainen kaikkien metsänomistajaryhmien metsissä. Uudistushakkuissa luontaiseen uudistumiseen tähtäävien siemen- ja suojuspuuhakkuiden osuus on supistunut 6 prosenttiyksikköä. Metsänparannustyöt Uusien metsäteiden rakentamista lukuun ottamatta kaikkien metsänparannustöiden työmäärät supistuivat edellisvuodesta. Eniten eli kolmanneksen vähenivät metsänlannoitukset (terveys- ja kasvatuslannoitus), joiden pinta-ala vuonna 2012 oli hehtaaria. Vanhoja ojitusalueita kunnostettiin hehtaaria, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia metsäteitä rakennettiin 700 kilometriä eli 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, kun taas vanhojen metsäteiden perusparannus väheni yli viidenneksellä kilometriin. Merkittävimmin teiden perusparannus supistui valtion metsissä, joissa perusparannettu tiemäärä putosi kilometristä alle 800 kilometrin. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoitus Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 297 miljoonaa euroa. Tukkuhintaindeksillä muunnetut reaaliset kokonaiskustannukset pienenivät vuotta aiemmasta kaikkiaan 12 miljoonaa euroa eli 4 prosenttia. Kokonaiskustannusten aleneminen johtui valtion metsiin kohdistuneiden investointien supistumisesta 50 miljoonaan euroon ( 16 %). Yksityismetsissä metsänhoito- ja metsänparannustöihin kului 213 miljoonaa euroa ( 1 %) ja metsäteollisuuden metsissä reaalisesti saman verran kuin vuotta aiemmin eli 34 miljoonaa euroa. Kokonaisrahoituksesta 106 miljoonaa euroa meni metsänuudistamistöihin (+3 % edellisvuodesta) ja 102 miljoonaa nuoren metsän hoitoon ( 5 %). Metsänparannustöihin (metsänlannoitus, kunnostusojitus ja uusien metsäteiden rakentaminen) investoitiin puolestaan 65 miljoonaa euroa, mikä oli reaalisesti 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Investoinnit metsänparannustöihin alenivat kaikissa metsänomistajaryhmissä, mutta suhteellisesti eniten valtion metsissä ( 30 %). Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoa 84 miljoonalla eurolla ( 1 %). Varsinaisiin metsänhoito- ja metsänparannustöihin tuesta meni 61 miljoonaa euroa ( 6 %). Lopulla 23 miljoonalla eurolla tuettiin energiapuun korjuuta ja haketusta. Yksityismetsien keskeisten työlajien yksikkökustannuksista metsäteiden perusparannuksen kustannukset kasvoivat 8 prosenttia. Muissa työlajeissa yksikkökustannukset olivat edellisvuoden tasolla. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastointi Metla laatii vuosittain metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilaston, jossa esitetään näiden töiden työmäärät yksikkö- ja kokonaiskustannuksineen, valtion tuki yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöihin sekä metsien hakkuupinta-alat hakkuutavoittain. Suorite- ja kustannustilastot julkaistaan kahdessa erillisessä Metsätilastotiedotteessa. Tiedot esitetään myös Metsätilastollisessa vuosikirjassa ja Metinfo Tilastopalvelussa, josta on saatavilla myös tilaston aikaisempien vuosien tiedot. Aikasarjatarkastelussa on huomioitava, että tilaston sisältö ja siinä käytetyt määritelmät ovat muuttuneet useita kertoja. Vuodesta 2002 lähtien vuositiedot ovat melko vertailukelpoisia. Suurin muutos on kasvatushakkuiden ennakkoraivausten kustannusten lisääminen kokonaiskustannuksiin vuodesta 104 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

3 Metsien hoito 3 Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 asetut tavoitteet metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärille ja niiden toteutuminen Uudistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä vuosille hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa Ohjelman toiminta-ajatuksena on luoda kasvavaa hyvinvointia monipuolisella metsien hoidolla ja käytöllä. Puuntuotannon kestävyyden osalta ohjelman tavoitteeksi on asetettu metsien kasvukunnon paraneminen ja puuston kasvun lisääntyminen. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden lisääminen on yksi keino tavoitteisiin pääsemiseksi. KMO 2015:n uudistuksessa nuoren metsän hoidon vuotuinen tavoitepinta-ala nostettiin hehtaariin (aiemmin ha) ja kunnostusojituksen pinta-alaa laskettiin hehtaariin (aiemmin ha). Alla olevassa asetelmassa verrataan metsänhoito- ja metsänparannustöiden toteutuneita suoritteita ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Työlaji KMO 2015 Vuosi keskimäärin tavoite toteutunut toteutunut/ toteutunut toteutunut/ tavoite tavoite 1000 ha/v 1000 ha % 1000 ha % Ensiharvennus Metsänviljely (Kylvö ja istutus) Nuoren metsän hoito (Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus) Metsänlannoitus terveyslannoitus kasvatuslannoitus Kunnostusojitus Juurikäävän torjunta (Kantokäsittely) km km km Metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus Vuosina KMO:n tavoitteista on jääty suhteellisesti eniten metsänlannoituksessa, metsänviljelyssä ja kunnostusojituksessa. Metsäteiden rakentamisessa tavoite on ylittynyt vuosittain, mutta metsäteiden perusparannusmäärät eivät ole nousseet toivotulla tavalla. Merkittävin syy tavoitteista jäämiseen lienee tarkasteluajanjaksolla vallinnut taloudellinen tilanne: taantuma on hillinnyt metsään kohdistuvia investointeja, varsinkin vuonna Kun toteutuneet hakkuut ovat olleet lähes neljänneksen KMO:ssa asetettua tavoitetta (65 70 milj. m³/v) pienemmät, on metsänviljelyala jäänyt samassa suhteessa tavoitteesta. Juurikäävän torjuntaan on havahduttu. Torjunta-ala on ollut lähellä tavoitetta lähes vuosittain ja ylitti tavoitteen vuonna Vuoden 2013 aikana valmistui väliarviointi KMO 2015:sta. Arvioinnissa keskityttiin enemmän keskeisten tavoitekokonaisuuksien kuin yksittäisten toimenpiteiden toteutumisen arviointiin. Yleisarviointina todetaan, että erilaiset toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet vahvemmin ohjelman tavoitteiden toteutumiseen kuin ohjelman toimenpiteet. Lähteet: Kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä [verkkojulkaisu] Valtioneuvoston periaatepäätös Maa- ja metsätalousministeriö. 50 s. Saatavissa: Luoma P., Raivio T., Hakala L., Aho M., Kangas K. & Koistinen A Kansallinen metsäohjelma Väliarviointi [verkkojulkaisu]. Gaia Consulting Oy ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 71 s. Saatavissa: kmo/6joymivan/kmo_2015_valiarviointi_loppuraportti.pdf Teksti: Marja-Liisa Juntunen Metsätilastollinen vuosikirja

4 3 Silviculture 2008 lähtien. Tilaston muutoksia on kuvattu tarkemmin Metinfo Tilastopalvelussa olevassa laatuselosteessa. Tilasto esitetään työlajeittain, metsänomistajaryhmittäin ja Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen alueille (taulukot , ja ). Koska valtion tiedot ovat vuodesta 2008 lähtien vain Metsähallituksen tietoja, esitetään luvun taulukoissa tietosuojasyistä johtuen valtion suoritteista ja kokonaiskustannuksista vain koko maan luvut. Alueittaisissa taulukoissa metsäteollisuuden ja valtion tiedot on yhdistetty. Metsien hoito -luvussa käytetään seuraavaa metsänomistajaryhmittelyä: Yksityiset ym. = varsinaiset yksityismetsänomistajat, yhteismetsät, kunnat, seurakunnat ja säätiöt ym. yhteisöt Metsäteollisuus = metsää omistavat metsäteollisuusyhtiöt; tiedot kerätään A. Ahlström Oy:ltä, Metsä Group Oy:ltä, Tornator Oy:ltä ja UPM Metsältä Valtio = Metsähallitus, vuotta 2008 aiemmin myös Metla ja mm. oppilaitosten opetusmetsät Yksityismetsissä toteutettujen töiden suoritetiedot pyritään keräämään kaikilta palvelutuottajilta. Metsänomistajaliitot kokoavat tiedot alueensa metsänhoitoyhdistyksiltä ja välittävät ne Metlalle. Metsänhoitoyhdistysten suoritetiedot sisältävät sekä yhdistysten toimesta tehdyt työt että ne metsänomistajien tekemät työt, joihin yhdistys on hakenut valtion tukea ja toimittanut metsänviljelymateriaalin. Lisäksi mukana on arvio yksityismetsissä tehdyistä tietojärjestelmien ulkopuolisista suoritteista eli töistä, jotka metsänomistaja on teettänyt tai tehnyt omatoimisesti ilman valtion tukea. Entiset metsäkeskukset keräsivät oman toimintansa tiedot sekä tietoja alueensa muiden palvelutuottajien kuin metsänhoitoyhdistysten suoritteista vuoteen 2011 asti. Nämä tiedot tulivat Metlaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolta. Vuoden 2012 tiedoista lähtien Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen keskusyksikkö on vastannut alueillaan tapahtuvasta tietojen keruusta ja lähettänyt yhteenvedot Metlaan. Metsäteollisuuden palveluyhtiöt ovat toimittaneet tiedot yksityismetsissä tekemistään työmääristä suoraan Metlalle. Metsänhoitoyhdistykset ja Suomen metsäkeskus toimittavat Metlalle myös yksityismetsissä tekemiensä töiden laskutukseen perustuvat yksikkökustannustiedot, joista koostetaan alueittaiset eri työlajien keskimääräiset yksikkökustannukset. Yksikkökustannukset lasketaan työmäärillä painotettuina keskiarvoina. Metsäteollisuus ja Metsähallitus ilmoittavat omien metsiensä suoritemäärät Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen aluejaolla. Metsäteollisuuden kustannustiedot saadaan samalla aluejaolla kuin työmäärät, mutta Metsähallitus on toimittanut vuodesta 2006 lähtien kustannustietonsa oman aluejakonsa perusteella. Metsähallituksen suuralueet kattavat useamman Suomen metsäkeskuksen alueen, joten kunkin alueen kustannuslaskennassa käytetään sen suuralueen yksikkökustannuksia, jossa suurin osa laskettavasta alueesta sijaitsee. Kokonaiskustannukset lasketaan metsänomistajaryhmittäin kertomalla kunkin alueen yhteenlasketut työmäärät ko. alueen työlajin yksikkökustannuksilla. Vuodesta 2009 lähtien myös kunnostusojituksen sekä metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen kokonaiskustannukset on laskettu edellä kuvatulla tavalla. Tätä aiemmin ne ovat perustuneet tiedontoimittajien antamiin tietoihin. Kustannukset sisältävät kunkin työlajin tarkasteluvuoden aikaiset työ-, suunnittelu- ja työnjohdon palkat lakisääteisine sosiaalikuluineen ja työhön liittyvine lisineen sekä tarvikkeineen (taimet, lannoitteet, torjuntaaineet, polttoaineet yms.) sekä kone- ja kalustokustannukset. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Muista työlajeista poiketen kunnostusojituksen sekä metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen suunnittelukustannuksia ei sisällytetä työlajien yksikkökustannuksiin. Tiedot yksityismetsien suunnittelukustannuksista ja teiden kunnossapitokustannuksista saadaan Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen keskusyksiköstä. Metsäteollisuus ja Metsähallitus ovat harvoin pystyneet toimittamaan tietoja näiden työlajien suunnittelukustannuksista. Koko maan kustannukset saadaan laskemalla alueittaiset kustannukset yhteen. Vaikka tiedontoimittajille on täsmällisesti eritelty kuluerät, joita kustannuksiin pitäisi sisältyä, eri tiedontoimittajien kustannusseurannasta ei todennäköisesti saada tietoja aivan samansisältöisinä. Tämä vaikuttaa kustannustietojen luotettavuuteen ja vertailukelpoisuuteen. Metsänviljelyyn toimitettujen siementen ja taimien tuotanto- ja ulkomaankauppatiedot tuottaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (taulukot ). Metsänviljelyyn käytettyjen taimien ja siementen määrästä ei saada metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilaston keruun yhteydessä kattavia tietoja. Tiedot valtion yksityismetsien puutuotannon kestävyyden turvaamiseen maksamasta tuesta ja lainasta (laki Kestävän metsätalouden rahoituksesta 1094/1996) saadaan maa- ja metsätalousministeriöstä (taulukko 3.25). 106 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

5 Metsien hoito 3 Kirjallisuus Literature Muut tietolähteet Other sources of information Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta /1094 [verkkojulkaisu]. Saatavissa: Metsälaki /1093 [verkkojulkaisu]. Saatavissa: Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2012 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 17/2013. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 18 s. Saatavissa: Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 22/2013. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 12 s. Saatavissa: julkaisut/mtt/2013/mhmpk12.pdf Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja metsätalousministeriö, Metinfo Tilastopalvelu, Suomen metsäkeskus, Metsätilastollinen vuosikirja

6 3 Silviculture ha Yhteensä Total Istutus Planting Kylvö Seeding Luontainen uudistaminen Natural regeneration Kuva 3.1 Metsänuudistaminen Figure 3.1 Natural and artificial regeneration, ha Yhteensä Total Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu ja muut puulajit Birch and other species Kuva 3.2 Metsänviljely puulajeittain Figure 3.2 Artificial regeneration by tree species, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

7 Metsien hoito milj. tainta mill. seedlings Yhteensä Total Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch Muut puulajit Other species Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Source: Finnish Food Safety Authority Evira Kuva 3.3 Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet Figure 3.3 Number of domestic seedlings delivered for planting, ha Yhteensä Total Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. Metsäteollisuus Forest industries Valtio State Kuva 3.4 Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Figure 3.4 Tending of seedling stands and improvement of young stands, Metsätilastollinen vuosikirja

8 3 Silviculture ha Yhteensä Total Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. Metsäteollisuus Forest industries Valtio State Kuva 3.5 Metsänlannoitus Figure 3.5 Forest fertilisation, ha Yhteensä Total Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. Metsäteollisuus Forest industries Valtio State Vuosina ja vuodesta 2009 kunnostusojituksen pinta-alat on laskettu tilastoiduista ojamääristä. Vuosina pinta-alat ovat tiedontoimittajien ilmoittamia. In and since 2009, the area of ditch network maintenance is based on average length of ditches per hectare. In , the areas are those given by the data suppliers. Kuva 3.6 Kunnostusojitus Figure 3.6 Ditch network maintenance, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

9 Metsien hoito kilometriä kilometres Yhteensä Total Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. Metsäteollisuus Forest industries Valtio State Kuva 3.7 Metsäteiden rakentaminen Figure 3.7 Construction of forest roads, kilometriä kilometres Yhteensä Total Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. Metsäteollisuus Forest industries Valtio State Kuva 3.8 Metsäteiden perusparannus Figure 3.8 Basic improvement of forest roads, Metsätilastollinen vuosikirja

10 3 Silviculture ha Hakkuupinta-ala yhteensä Area treated with fellings, total Kasvatushakkuut Intermediate fellings Uudistushakkuut Regeneration fellings Muut hakkuut Other fellings Muita hakkuita ovat esimerkiksi maankäytön muutokseen johtavat hakkuut, kuten alueen muuttaminen pelloksi tai asutuksen käyttöön. Other fellings includes, for instance, felling to accommodate a change in land use, such as a change to agricultural use or housing. Kuva 3.9 Hakkuupinta-alat Figure 3.9 Area treated with fellings, milj. vuoden 2012 rahana mill. in 2012 monetary value Yhteensä Total Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. Metsäteollisuus Forest industries Valtio State Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Vuodesta 2008 lähtien kokonaiskustannukset sisältävät myös kasvatushakkuiden ennakkoraivauksen kustannukset. Since 2008, the total costs also include the costs for initial clearings of intermediate felling areas. Kuva 3.10 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset Figure 3.10 Total costs of silvicultural and forest improvement work, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

11 Metsien hoito milj. vuoden 2012 rahana mill. in 2012 monetary value Yhteensä Total Oma panos Own input Valtion tuki State subsidy Valtion laina State loan Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Vuodesta 2008 lähtien kokonaiskustannukset sisältävät myös kasvatushakkuiden ennakkoraivauksen kustannukset. Valtion tuki ei sisällä energiapuun korjuun ja haketuksen tukea. Since 2008, the total costs also include the costs for initial clearings of intermediate felling areas. The State subsidy for harvesting and chipping energy wood is excluded. Kuva 3.11 Yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoitus Figure 3.11 Financing of silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, = 100 Metsäteiden perusparannus Basic improvement of forest roads Taimikonhoito Tending of seedling stands Kunnostusojitus Ditch network maintenance Mätästys Mounding Istutus Planting Kylvö Seeding Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Kuva 3.12 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden reaalisten yksikkökustannusten kehitys yksityismetsissä Figure 3.12 Index of real unit costs of silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, Metsätilastollinen vuosikirja

12 3 Silviculture 3.0 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2012 Silvicultural and forest improvement work, 2012 Työlaji Type of work Työmäärä Kokonais- Työmäärien muutos Kustannusten reaalinen Amount kustannukset 2012/2011 muutos 2012/2011 Total costs Change in amounts, Change in total costs 2012/2011 in real terms, 2012/ ha % % Metsänhoito- ja metsänparannustyöt Silvicultural and forest improvement work Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration areas Uudistusalan raivaus Clearing of regeneration areas Kulotus Prescribed burning Maanmuokkaus Soil preparation Metsänviljely Artificial regeneration Kylvö Seeding Istutus Planting Täydennysviljely Supplementary seeding and planting Heinäntorjunta Grass suppression Nuoren metsän hoito Management of young stands Taimikonhoito Tending of seedling stands Nuoren metsän kunnostus Improvement of young stands Pystykarsinta Pruning Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Initial clearings of intermediate felling areas Juurikäävän torjunta Repelling of root-rot disease Metsänlannoitus Forest fertilisation Kunnostusojitus Ditch network maintenance Metsäteiden rakentaminen ja Construction and basic km perusparannus improvement of forest roads Metsäteiden kunnossapito Maintenance of forest roads Hakkuupinta-alat Area treated with fellings Kasvatushakkuut Intermediate fellings Ensiharvennus First thinning Muu harvennus Other thinning Ylispuiden poisto Removal of seed trees and shelterwood trees Uudistushakkuut Regeneration fellings Avohakkuu Clearcutting Luontaisen uudistamisen hakkuu Seed tree and shelterwood felling Muut hakkuut Other fellings Vertailussa edelliseen vuoteen rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Muita hakkuita ovat esimerkiksi maankäytön muutokseen johtavat hakkuut, kuten alueen muuttaminen pelloksi tai asutuksen käyttöön. To calculate the change in total costs in real terms since the previous year, the monetary values were adjusted using the wholesale price index (1949=100). 'Other fellings' includes, for instance, felling to accommodate a change in land use, such as a change to agricultural use or housing. 114 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

13 Metsien hoito Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät 2012 Amounts of silvicultural and forest improvement work, 2012 Työlaji Yksikkö Yksityiset ym. Metsäteollisuus Valtio Yhteensä Type of work Unit Non-industrial, private, etc. Forest State Total josta valtion tukemia industries of which subsidised by the state Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration areas Uudistusalan raivaus Clearing of regeneration areas ha Kulotus Prescribed burning Maanmuokkaus Soil preparation Laikutus Patch scarification Äestys Disc trenching Mätästys Mounding Säätöauraus Ploughing Pellon muokkaus Ploughing of fields Metsänviljely Artificial regeneration Kylvö ja istutus Seeding and planting ha Kylvö Seeding Kylvö puulajeittain Seeding by tree species Mänty Pine ha Kuusi Spruce Koivu Birch Kylvö työlajeittain Seeding by type of work Koneellisesti Mechanical seeding ha Käsin Manual seeding Istutus Planting " Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch Muut kotimaiset puulajit Other domestic tree species Ulkomaiset puulajit Introduced tree species Pellonmetsitys (sisältyy myös kylvön tai istutuksen aloihin) " Afforestation of arable land (included in seeding or planting) Täydennysviljely (tehollinen pinta-ala, ei koko metsikkökuvion) ha Supplementary seeding and planting (effective area, not total area) Heinäntorjunta Grass suppression ha Heinäntorjunnasta kemiallisesti Chemical grass suppression Nuoren metsän hoito Management of young stands Taimikonhoito Tending of seedling stands ha Nuoren metsän kunnostus Improvement of young stands Pystykarsinta Pruning Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus " Initial clearings of intermediate felling areas Juurikäävän torjunta Repelling root-rot disease " Torjunta kantokäsittelyllä Stump treatment " Torjunta kannonnostolla Stump extraction " Metsänlannoitus Forest fertilisation Terveyslannoitus Remedial fertilisation Kasvatuslannoitus Fertilisation for growth Kunnostusojitus Ditch network maintenance Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus km Construction and basic improvement of forest roads Metsäteiden rakentaminen Construction of forest roads km Metsäteiden perusparannus Basic improvement of forest roads Metsätilastollinen vuosikirja

14 3 Silviculture 3.2 Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration areas, I = Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. II = Metsäteollisuus Forest industries III = Valtio State Vuosi ja alue Uudistusalan raivaus Kulotus Maanmuokkaus Year and region Clearing of regeneration areas Prescribed burning Soil preparation I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total hehtaaria hectares ,5 6,7 15,6 114,8 1,5 0,1 2,1 3,8 97,0 9,2 21,2 127, ,3 6,7 13,0 130,1 0,8 0,1 0,5 1,4 96,7 10,5 19,0 126, ,8 7,0 12,7 105,6 0,9 0,2 0,9 2,0 82,2 14,6 20,2 117, ,8 8,0 11,0 92,8 0,6 0,1 0,3 1,0 79,6 18,9 21,8 120, ,9 4,1 7,3 78,2 0,7 0,1 0,8 1,7 79,6 18,4 20,3 118, ,8 1,7 6,5 81,0 0,7 0,0 0,6 1,4 96,8 11,8 18,2 126, ,7 1,1 4,4 73,2 0,5 0,0 0,4 0,9 101,4 7,1 19,5 128, ,2 1,4 7,0 70,5 0,5 0,0 0,5 1,0 97,0 6,1 17,1 120, ,5 1,3 11,0 73,8 0,2-0,4 0,6 97,5 5,3 17,1 120, ,9 2,0 11,4 67,3 0,5 0,0 0,8 1,3 95,2 6,0 17,8 119, ,6 2,5 12,9 70,0 0,3 0,0 0,2 0,5 93,6 7,5 18,4 119, ,2 2,7 13,5 67,4 0,7 0,1 1,5 2,3 102,7 8,2 18,4 129, ,5 2,8 15,0 66,2 0,8 0,3 1,0 2,0 91,4 8,8 22,5 122, ,0 2,8 16,4 70,1 0,5 0,0 0,9 1,3 102,5 6,7 22,1 131, ,3 3,1 14,7 66,1 0,2 0,0 0,0 0,2 93,4 8,6 21,1 123, ,1 2,2 12,8 63,1 0,5 0,0 0,6 1,1 91,5 9,7 20,4 121, ,6 6,1 12,9 62,6 0,5 0,0 0,5 1,0 94,1 10,3 18,0 122, ,9 7,9 11,9 68,7 0,3 0,0 0,2 0,5 94,8 15,4 20,0 130, ,0 6,6 12,9 63,4 0,2 0,1 0,1 0,4 96,3 17,8 21,2 135, ,7 5,6 11,8 53,1 0,3 0,0 0,4 0,7 77,5 12,2 19,3 109, ,0 5,1 13,9 49,1 0,1 0,0 0,1 0,2 65,7 12,4 19,5 97, ,2 5,0 14,5 46,6 0,1 0,0 0,4 0,6 77,2 14,3 22,4 113, ,6 5,8 13,1 48,5 0,1 0,0 0,2 0,3 73,7 14,4 21,1 109,2 I II + III Yhteensä I II + III Yhteensä I II + III Yhteensä Total Total Total hehtaaria hectares 2012 Koko maa Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsäteollisuuden ja valtion tiedot on yhdistetty tietosuojasyistä johtuen. For reasons of confidentiality, the regional data for the forest industries and the state are combined. 116 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

15 Metsien hoito Maanmuokkaus Soil preparation, I = Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. II = Metsäteollisuus Forest industries III = Valtio State Vuosi ja alue Laikutus Äestys Mätästys Year and region Patch scarification Disc trenching Mounding I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total hehtaaria hectares ,1 1,5 3,2 31,8 49,6 3,0 8,8 61,4 17,4 3,8 6,4 27, ,6 2,0 2,5 28,1 43,8 2,6 11,2 57,5 17,4 4,2 8,9 30, ,4 1,3 2,0 32,8 44,3 2,0 10,0 56,3 21,9 3,3 10,0 35, ,0 1,1 1,9 28,0 39,9 2,5 8,8 51,3 22,4 5,0 10,4 37, ,7 1,5 1,8 27,0 34,7 3,4 7,8 46,0 26,9 4,8 10,7 42, ,8 1,6 1,3 24,7 33,7 3,0 6,6 43,4 31,7 5,7 10,0 47, ,6 1,1 1,3 23,0 29,1 6,1 8,6 43,8 38,3 8,3 10,1 56, ,3 1,1 2,1 21,5 28,1 5,8 7,6 41,5 42,7 10,9 11,5 65, ,3 0,9 1,7 14,9 22,4 3,9 7,8 34,1 35,9 7,4 9,7 53, ,8 0,8 1,3 11,9 16,7 4,1 7,4 28,3 34,5 7,5 10,8 52, ,8 0,7 2,3 13,8 17,1 3,5 8,6 29,2 45,1 10,1 11,6 66, ,3 0,9 1,9 14,1 15,3 3,9 7,2 26,3 42,7 9,6 12,0 64,3 I II + III Yhteensä I II + III Yhteensä I II + III Yhteensä Total Total Total hehtaaria hectares 2012 Koko maa Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Lisäksi koko maassa tehtiin vuonna 2012 säätöaurausta hehtaarilla ja pellon muokkausta hehtaarilla. Furthermore, ploughing was accomplished on hectares and ploughing of fields on hectares in Metsätilastollinen vuosikirja

16 3 Silviculture 3.4 Metsänviljely omistajaryhmittäin Artificial regeneration by forest ownership category, I = Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. II = Metsäteollisuus Forest industries III = Valtio State Vuosi ja alue Kylvö Istutus Yhteensä Year and region Seeding Planting Total I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Kaikkiaan Total Total Grand total hehtaaria hectares ,1 1,3 6,5 23,9 74,3 6,9 16,0 97,2 90,4 8,2 22,5 121, ,5 1,4 7,6 28,5 81,9 6,4 14,2 102,5 101,4 7,7 21,8 130, ,5 1,0 5,8 23,4 77,4 9,3 12,4 99,1 93,9 10,3 18,3 122, ,0 2,4 6,0 22,4 65,6 10,9 12,0 88,5 79,5 13,4 18,0 110, ,6 3,6 8,3 28,5 55,8 12,3 11,4 79,5 72,4 15,9 19,7 108, ,9 2,5 6,6 32,0 57,7 11,9 10,6 80,3 80,7 14,4 17,2 112, ,2 1,7 6,4 35,2 65,8 7,4 10,7 83,9 92,9 9,1 17,0 119, ,1 1,8 5,0 33,8 64,4 5,4 9,5 79,3 91,4 7,1 14,5 113, ,3 1,2 4,3 32,8 65,3 3,9 9,4 78,5 92,6 5,1 13,6 111, ,9 1,2 6,1 36,2 65,7 3,7 9,3 78,8 94,6 4,9 15,4 114, ,7 1,3 5,7 33,7 69,3 4,3 9,7 83,3 96,0 5,6 15,4 117, ,4 2,0 5,2 35,7 73,6 6,1 10,5 90,2 102,0 8,1 15,8 125, ,6 2,2 5,4 33,2 69,9 6,6 11,6 88,0 95,4 8,8 16,9 121, ,0 1,6 6,7 32,2 69,8 5,5 11,3 86,5 93,7 7,1 18,0 118, ,4 2,1 7,3 33,7 71,1 5,6 12,1 88,9 95,5 7,7 19,4 122, ,4 2,6 6,1 31,1 69,4 6,3 11,8 87,6 91,9 8,9 17,9 118, ,5 2,8 7,2 30,4 70,8 6,5 11,3 88,6 91,2 9,2 18,5 119, ,3 6,0 7,4 32,7 71,4 8,6 10,9 90,9 90,6 14,6 18,3 123, ,6 6,1 6,9 32,6 74,8 8,6 12,1 95,5 94,5 14,7 19,0 128, ,7 4,0 6,6 27,4 74,0 9,3 12,1 95,4 90,7 13,4 18,8 122, ,4 4,3 6,8 24,6 64,7 7,5 12,1 84,3 78,2 11,8 18,9 108, ,0 3,7 6,7 23,4 54,3 9,2 12,8 76,3 67,3 13,0 19,5 99, ,7 4,2 6,5 23,4 60,8 9,6 14,0 84,4 73,5 13,8 20,5 107,8 I II + III Yhteensä I II + III Yhteensä I II + III Kaikkiaan Total Total Grand total hehtaaria hectares 2012 Koko maa Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

17 Metsien hoito Metsänviljely puulajeittain Artificial regeneration by tree species, Vuosi ja alue Kylvö Istutus Yhteensä Year and region Seeding Planting Total Mänty Kuusi Muu Yhteensä Mänty Kuusi Muu Yhteensä Mänty Kuusi Muu Kaikkiaan Pine Spruce Other Total Pine Spruce Other Total Pine Spruce Other Grand total hehtaaria hectares ,8 0,1 0,0 23,9 50,7 31,4 15,1 97,2 74,5 31,6 15,1 121, ,3 0,1 0,0 28,5 51,0 35,0 16,5 102,5 79,3 35,1 16,5 130, ,2 0,0 1,2 23,4 40,2 39,2 19,7 99,1 62,4 39,3 20,8 122, ,2 0,2 0,0 22,4 33,1 36,2 19,2 88,5 55,3 36,4 19,2 110, ,4 0,5 0,6 28,5 30,8 35,2 13,5 79,5 58,2 35,7 14,1 108, ,1 1,0 1,0 32,0 31,0 38,5 10,8 80,3 61,0 39,4 11,8 112, ,9 1,1 1,2 35,2 30,8 38,3 14,8 83,9 63,6 39,4 16,0 119, ,9 0,9 2,0 33,8 28,1 36,6 14,6 79,3 59,0 37,4 16,6 113, ,3 0,8 1,6 32,8 29,8 36,6 12,2 78,5 60,1 37,4 13,8 111, ,1 0,7 1,4 36,2 29,1 39,6 10,1 78,8 63,2 40,3 11,5 114, ,0 1,3 1,4 33,7 26,8 47,1 9,4 83,3 57,8 48,4 10,9 117, ,4 1,0 1,3 35,7 28,5 53,8 7,9 90,2 61,9 54,8 9,2 125, ,6 0,7 0,9 33,2 28,3 54,1 5,6 88,0 59,9 54,8 6,5 121, ,0 0,5 0,8 32,2 27,0 54,0 5,6 86,5 58,0 54,5 6,3 118, ,8 0,5 0,4 33,7 28,5 55,7 4,7 88,9 61,4 56,2 5,1 122, ,4 0,4 0,3 31,1 26,3 57,7 3,6 87,6 56,7 58,0 3,9 118, ,8 0,4 0,2 30,4 23,9 61,1 3,6 88,6 53,6 61,5 3,8 119, ,3 0,2 0,1 32,7 23,8 63,9 3,2 90,9 56,1 64,1 3,3 123, ,3 0,2 0,2 32,6 24,3 68,1 3,1 95,6 56,6 68,3 3,3 128, ,1 0,2 0,2 27,4 24,9 67,4 3,1 95,4 52,0 67,6 3,2 122, ,3 0,2 0,1 24,6 23,1 58,0 3,3 84,3 47,4 58,2 3,4 108, ,2 0,1 0,1 23,4 21,5 52,0 2,8 76,3 44,7 52,2 2,8 99, ,2 0,1 0,1 23,4 22,7 58,7 3,0 84,4 45,9 58,8 3,1 107,8 hehtaaria hectares 2012 Koko maa Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsätilastollinen vuosikirja

18 3 Silviculture 3.6 Pellonmetsitys Afforestation of arable land, I = Yksityiset ym. Non-industrial, private, etc. II = Metsäteollisuus Forest industries III = Valtio State Vuosi ja alue I II III Yhteensä Year and region Total hehtaaria hectares I II + III Yhteensä Total 2012 Koko maa Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Taulukon luvut sisältyvät taulukoiden lukuihin. The figures in this table are included in the figures of Tables Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

19 Metsien hoito Metsäpuiden siemenkeräykset Amounts of seed collected, Vuosi Mänty Scots pine Kuusi Norway spruce Year Testattu Alustavasti Valikoitu Siemenlähde Yhteensä Alustavasti Valikoitu Siemenlähde Yhteensä siemen testattu siemen tunnettu Total testattu siemen tunnettu Total Tested siemen Selected Source of siemen Selected Source of seed Qualified seed seed seed identified Qualified seed seed seed identified kg Vuosi Rauduskoivu Silver birch Muut puulajit Other species Year Alustavasti Valikoitu Siemenlähde Yhteensä Alustavasti Valikoitu Siemenlähde Yhteensä testattu siemen tunnettu Total testattu siemen tunnettu Total siemen Selected Source of siemen Selected Source of Qualified seed seed seed identified Qualified seed seed seed identified kg Vuosi = siementen tuleentumisvuosi Siemenluokat: Testattu: Siemenet kerätty siemenviljelyksiltä, joiden kloonit on valittu testitulosten perusteella. Alustavasti testattu: Siemenet kerätty siemenviljelyksiltä, joiden kloonit on valittu emopuiden ulkoasun perusteella. Valikoitu: Siemenet kerätty yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta ulkoisten ominaisuuksien perusteella valitusta rekisteröidystä siemenkeräysmetsiköstä. Siemenlähde tunnettu: Siemenet kerätty yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta siemenlähteestä tai metsiköistä. Muita puulajeja ovat mm. hies- ja visakoivu, tammi, siperianlehtikuusi ja tervaleppä. Year = Year of seed ripening Category of seed: Tested: Seeds collected from seed orchards, the components of which have been tested. Qualified: Seeds collected from seed orchards where the components have been phenotypically selected. Selected: Seeds collected from a stand located within a single region of provenance, which has been phenotypically selected. Source-identified: Seeds collected from either a seed source or stand located within a single region of provenance. Other species include, for example, downy and curly birch, pedunculate oak, Siberian larch and black alder. Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Source: Finnish Food Safety Authority Evira Metsätilastollinen vuosikirja

20 3 Silviculture 3.8 Metsäpuiden siementen tuonti ja vienti Imports and exports of forest tree seeds, Vuosi Mänty Kuusi Siperianlehtikuusi Muu Yhteensä Year Scots pine Norway spruce Siberian larch Other Total kg Tuonti Imports Vienti Exports Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Source: Finnish Food Safety Authority Evira 122 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

21 Metsien hoito Taimitarhakylvöt sekä testatun ja alustavasti testatun siemenen osuus siemenmäärästä Amounts of seed used in nurseries, and the proportion of tested and qualified seed of the total seed amount, Vuosi Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Muut puulajit Yhteensä Year Scots pine Norway spruce Silver birch Downy birch Other species Total kg % kg % kg % kg % kg % kg % Siemenen alkuperäluokka taimitarhakylvöissä 2012 Category of origin of seed in nurseries, 2012 Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Muut puulajit Yhteensä Scots pine Norway spruce Silver birch Downy birch Other species Total kg % kg % kg % kg % kg % kg % Yhteensä 451, , , , , ,2 100 Total Testattu 68, ,0 4 Tested Alustavasti testattu 199, , ,8 99 0, , ,7 24 Qualified Valikoitu , ,1 0 Selected Siemenlähde tunnettu 183, ,3 85 0,1 1 0, , ,4 72 Source-identified Siemenen alkuperäluokka, ks. taulukko 3.7. Vuonna 2012 'Muissa puulajeissa' ulkomaisten puulajien siemeniä oli 1,7 kg. Category of origin of seed, see Table 3.7. In 2012, the amount of seed of introduced species in 'Other species' was 1.7 kg. Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Source: Finnish Food Safety Authority Evira Metsätilastollinen vuosikirja

22 3 Silviculture 3.10 Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet Number of domestic seedlings delivered for planting, Vuosi Mänty Scots pine Kuusi Norway spruce Year Paakkutaimet Paljasjuuriset taimet Yhteensä Paakkutaimet Paljasjuuriset taimet Yhteensä Container seedlings Bare-rooted seedlings Total Container seedlings Bare-rooted seedlings Total tainta seedlings Vuosi Rauduskoivu Silver birch Hieskoivu Muut puulajit Kaikkiaan Year Paakkutaimet Paljasjuuriset taimet Yhteensä Downy birch Other species Grand Container seedlings Bare-rooted seedlings Total total tainta seedlings Vuonna 2012 muita kotimaisia puulajeja (hybridihaapa, siperianlehtikuusi, visakoivu ym.) toimitettiin istutukseen 0,54 miljoonaa tainta ja ulkomaisia puulajeja 0,09 miljoonaa tainta. In 2012, 0.54 million seedlings of other domestic species (hybrid aspen, Siberian larch, curly birch, etc.) and 0.09 million seedlings of introduced species were delivered for planting. Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Source: Finnish Food Safety Authority Evira 124 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito 3 Metsien hoito Vuoden 2011 metsänuudistamisala oli ennätyksellisen pieni. Ala supistui jo neljättä vuotta peräkkäin pienentyen edellisvuodesta 11 prosenttia 118 000 hehtaariin. Tästä 100 000 hehtaaria

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 14/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 14.4.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoitotyöt vähenivät

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen 3 Metsien hoito Vuonna 2013 metsänuudistamiseen liittyviä töitä tehtiin edellisvuotta vähemmän, sen sijaan metsänparannustöihin investoitiin. Metsänviljelyala 98 000 hehtaaria jäi ennätyksellisen pieneksi.

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2013 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 22.5.2013 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2011 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 14.4.2011 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito- ja metsänparannustöiden

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2006 keskeiset metsänhoitotöiden määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Metsiä uudistettiin yhteensä 146 000 hehtaaria; 119 000 hehtaaria viljellen ja 27 000 hehtaaria luontaisesti.

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet kasvoivat vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 154 000 hehtaaria; 124 000

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 24/2009 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 8.6.2009 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Ensiharvennusten ala ennätykselliset

Lisätiedot

Vuoden 1994 metsänhoito- ja

Vuoden 1994 metsänhoito- ja Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 1995 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Irma Kulju 17.6.1997 392 Valtion metsänparannusrahoitus väheni edelleen Vuoden 1995 metsänhoito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2010 lähes kaikkia metsänhoito- ja metsänparannustöitä tehtiin 10 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kahden edellisen vuoden uudistushakkuiden pinta-ala oli poikkeuksellisen

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys 3 Metsien hoito Vuonna 2009 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet vähenivät vuotta aiemmasta, erityisesti metsäteollisuuden ja valtion metsissä. Taimikonhoidon kokonaisala pieneni 164 000 hehtaariin,

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 3 METSIEN HOITO Vuonna 2003 metsiä uudistettiin 156 000 hehtaaria, josta 37 000 hehtaaria luontaisesti ja 119 000 hehtaaria viljellen. Istutuksen osuus metsänviljelystä oli kolme neljännestä ja kylvön

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2004 keskeisten metsänhoitotöiden määrät lisääntyivät edellisvuodesta. Metsiä uudistettiin yhteensä 156 000 hehtaaria; 33 000 hehtaaria luontaisesti ja 123 000 hehtaaria viljellen.

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto 3 METSIEN HOITO Luvussa käsitellään siemen- ja taimituotantoa sekä metsänhoito- ja perusparannustöitä. Vuonna 1999 metsien hakkuuala oli 525 000 hehtaaria, josta 66 prosentilla tehtiin kasvatushakkuita.

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto. 3 Metsien hoito Metsänhoito- ja metsänparannustöiden keskeiset suoritteet jatkoivat vuonna 2008 kasvuaan edellisvuodesta kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 150 000 hehtaaria;

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustannukset 2001

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustannukset 2001 3 METSIEN HOITO Vuonna 2001 useimpien työlajien työmäärät lisääntyivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin 161 000 hehtaaria, josta viljeltiin 126 000 hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli 72 prosenttia

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 27/2013 11.6.2013 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 80 euroa hehtaarilta Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002 3 METSIEN HOITO Vuonna 2002 lähes kaikkien metsänhoitotöiden määrät vähenivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin 158 000 hehtaaria, josta viljeltiin 121 000 hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.9.217 Elinkeinopäällikkö, Jouni Rantala Sisältö Metsänhoitotyöt Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt hehtaaria 25 Nuoren metsän hoito,

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto 3 METSIEN HOITO Luvussa käsitellään taimitarhojen siemen- ja taimituotantoa sekä metsänhoito- ja perusparannustöitä. Vuonna 1998 metsien hakkuuala oli 506 000 hehtaaria, josta 66 prosentilla tehtiin kasvatushakkuita.

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO 3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO Luvussa esitetään metsäpuiden jalostetun siemenen tuottamiseen liittyviä tilastotietoja ja taimituotantoa kuvaavia lukuja. Metsänjalostuksen osalta lähteenä on käytetty Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO

3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO 3 SIEMEN- JA TAIMITUOTANTO Havupuiden taimitarhakylvöjen määrä väheni vuonna 1996 hieman edellisvuodesta. Samanaikaisesti näihin kylvöihin käytetyn siemenen jalostusaste kuitenkin nousi. Kuusen osalta

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.10.2018 Elinkeinopäällikkö Jouni Rantala, Lahti Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

NordGen Metsä teemapäivä Karoliina Niemi Maa- ja metsätalousministeriö Metsäosasto

NordGen Metsä teemapäivä Karoliina Niemi Maa- ja metsätalousministeriö Metsäosasto Metsätalouden siemenhuolto ministeriön rooli NordGen Metsä teemapäivä..8 Karoliina Niemi Maa- ja metsätalousministeriö Metsäosasto Metsäpuiden siementen saatavuus - Siemenviljelykset - Siemenkeräysmetsiköt

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Karjala Leena Leskinen, elinkeinopäällikkö Joensuu 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lounais-Suomi Tapio Nummi, elinkeinopäällikkö Pori 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Martin Lövdahl, Vaasa 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt Nuoren metsän

Lisätiedot

Metsäohjelmien seuranta

Metsäohjelmien seuranta Metsäohjelmien seuranta Koko maa Seppo Leinonen, Lahti 1.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pirkanmaa Ari Lähteenmäki, elinkeinopäällikkö Tampere 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 Pvm Dnro 7.2.2008 411/01/2008 Voimassaoloaika 15.2.2008 toistaiseksi Muuttaa Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun

Lisätiedot

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 213 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Suomen Metsäkeskus Häme Uusimaa 17.8.21 Seppo Leinonen 212-215 seuranta Kasvatushakkuut 35 3 1 hehtaaria 25 2 15 1 5 Ylispuiden poisto

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset 2011 2 Sisällys 1. YLEISTÄ 3 2. AINEISTO 3 3. KEMERA-TARKASTUKSISSA KÄYTETTY ARVOSTELUASTEIKKO 4 4 TOTEUTETUIKSI ILMOITETTUJEN KEMERA-TÖIDEN OTANTATARKASTUKSET

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kaakkois-Suomi Jouni Väkevä, elinkeinopäällikkö 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2010 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 28.5.2010 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsämaan omistus

Metsämaan omistus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2010 Metsämaan omistus 2006 2008 17.6.2010 Harri Hänninen Aarre Peltola Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 30.3.207 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2017 Valtion vuoden

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2012 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 13.6.2012 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 29.4.2019 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Luontaisen uudistamisen projektit (Metlan hankkeet 3551 & 7540)

Luontaisen uudistamisen projektit (Metlan hankkeet 3551 & 7540) Luontaisen uudistamisen projektit (Metlan hankkeet 3551 & 7540) Pasi Rautio Rovaniemi 1 22.6.2015 Hankkeet 3551 (Metsän luontainen uudistaminen - pusikoita vai puun tuottamista): 1) Keskeisten kotimaisten

Lisätiedot

Alue Pääryhmä Hakkuun ajankohta hakkuuvuosina 2) Hakkuutapa km 2 % puuntuotannon

Alue Pääryhmä Hakkuun ajankohta hakkuuvuosina 2) Hakkuutapa km 2 % puuntuotannon Liitetaulukko 29. Hakkuupinta-alat inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella 1) puuntuotannon metsämaalla. % puuntuotannon Ahvenanmaa Kankaat Edellinen hakkuuvuosi 7 0 4 1 1 3 4 5 0 1 5 32 5,6 Edeltäneet

Lisätiedot

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013 Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet Ari Lemetti 25.9.2013 1 KEHITYSLUOKAT JA UUDISTAMINEN OSIO 3 kehitysluokkien merkitys metsänhoidossa, tuntomerkit ja keskeiset toimenpiteet kussakin kehitysluokassa

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lappi Ulla Huusko, elinkeinopäällikkö Rovaniemi 27.5.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2009

Metsämaan omistus 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2010 Metsämaan omistus 2009 14.12.2010 Harri Hänninen Yrjö Sevola Metsänomistajia 739 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Seinäjoki 18.6.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoitustuet

Kestävän metsätalouden rahoitustuet Kestävän metsätalouden rahoitustuet 2012 2 Sisällys 1. TUKIEN KOKONAISKÄYTTÖ 3 2. TUKIEN KÄYTTÖ TYÖLAJEITTAIN 6 2.1 Uudistaminen 6 2.2 Haketus 7 2.3 Energiapuun korjuu 8 2.4 Nuoren metsän hoito 9 2.5 Terveyslannoitus

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2012 Metsä sijoituskohteena 1983 2011 31.8.2012 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto jäi alle 2 prosentin vuonna 2011 Vuonna

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2012

Metsä sijoituskohteena 1983 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 35/2013 Metsä sijoituskohteena 1983 2012 27.8.2013 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 2 prosenttia vuonna 2012 Yksityismetsien

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2010

Metsämaan omistus 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2012 Metsämaan omistus 2010 20.2.2012 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 737 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin tai

Lisätiedot

Teema 3: Ajankohtaista akateemikoille

Teema 3: Ajankohtaista akateemikoille Teema 3: Ajankohtaista akateemikoille 1. Suomen metsät ja niiden omistus 2. Metsät muutakin kuin puuta Tavoite: Antaa kuva Suomen metsien omistuksesta ja metsien muusta kuin puuntuotannollisesta merkityksestä

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsä sijoituskohteena 1983 2013 15.12.2014 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 4 prosenttia vuonna 2013 Yksityismetsien

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen,

Lisätiedot

4 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT

4 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT 4 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTYÖT Vuonna 1996 metsien uudistusala oli 172 000 hehtaaria, josta 35 000 hehtaaria kylvettiin ja 84 000 hehtaaria istutettiin. Taimikkoja hoidettiin 154 000 hehtaarilla,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 24 26 ja niiden kehitys 1997-26 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI1/ 9.8.27 1 VMI1 Maastotyöt 24 28 Otantamittauksia

Lisätiedot

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet VMI ja VMI maastotyövuodet VMI: alueittain VMI: koko maa vuosittain Puuston kokonaistilavuus kaikki puulajit VMI: milj. m³ VMI: 8 milj. m³ Muutos: +8 milj. m³ (+%) 8 Lappi VMI VMI Lehtipuut Kuusi Mänty

Lisätiedot

Siemenviljelyohjelman tilannekatsaus

Siemenviljelyohjelman tilannekatsaus Siemenviljelyohjelman tilannekatsaus Jukka Antola Metsätaimitarhapäivät Peurunka, Laukaa 21.1.2015 2 Jukka Antola Sv 165 Pyhäjärvi, Jörkki 3 Jukka Antola Sv 170 Korpilahti, Heinämäki 1½-polven siemenviljelysten

Lisätiedot

Kemera-työryhmä Kuuleminen Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi

Kemera-työryhmä Kuuleminen Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Kemera-työryhmä Kuuleminen 14.11.2013 Johtaja Jukka Aula Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Omaa taustaa Piirimetsänhoitaja- suunnittelupäällikkö E-Savon piirimetsälautakunta Kenttäpäällikkö-toiminnanjohtaja

Lisätiedot