Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;"

Transkriptio

1 1 K E M E R A

2 Soveltamisala Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 2) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen; 3) metsäluonnon hoitohankkeet; 4) toimintaa tukevat muut edistämistoimenpiteet 2

3 Rahoituksen saajat Yksityiset maanomistajat Em. toimenpiteisiin voidaan rahoitusta hakemuksesta myöntää myös muulle hakijalle kuin yksityiselle maanomistajalle, jos rahoitettavat toimenpiteet edistävät yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä sekä sellaista luonnollisten henkilöiden muodostamaa yhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä taikka säätiötä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen, sekä yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa. 3

4 KEMERA työlajit Kemera.mom. 1) Metsänuudistaminen 2) kulotus 3) nuoren metsän hoito, pystypuiden karsinta 4) energiapuun korjuu, haketus 5) metsänterveyslannoitus, juurikäävän torjunta 6) kunnostusojitus 7) metsätien tekeminen ja perusparannus Lh-mom. 1) Ympäristötuki 2) Lh-hankkeet 4

5 Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden suunnittelu Toimenpiteiden rahoitus perustuu joko ennalta hyväksyttävään suunnitelmaan tai toteutuksen jälkeen annettavaan toteutusselvitykseen. Suunnitelma tulee hyväksyä metsäkeskuksessa ennen työn toteutusta. 5 Suunnitelmaa edeltävät työlajit: metsänuudistaminen metsänterveyslannoitus kunnostusojitus metsätien tekeminen kulotus (tarvittaessa) työllisyystyönä tehtävä nuoren metsän hoito (tarvittaessa) Työn jälkeen annetaan toteutusselvitys ja rahoitetaan kulotus nuoren metsän hoito energiapuun korjuu juurikäävän torjunta energiapuun haketus työllisyystyönä nuoren metsän hoito

6 metsänuudistaminen KEMERA Metsänuudistaminen Tukea metsänuudistamiseen voi saada silloin kun uudistamisen kustannukset suhteessa saatavaan hakkuutuloon ovat suuret. Puuston arvo ei saa ylittää yhdessä kolmen viime vuoden hakkuutulojen kanssa seuraavassa taulukossa esitettyjä summia. Tukea saa myös, kun metsitettävä alue on ennestään puuton tai taimikko joudutaan uudistamaan viljelemällä myrsky-, lumi- tai muun luonnontuhon vuoksi. 6

7 metsänuudistaminen Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä 7

8 metsänuudistaminen Mitä tuki kattaa? Tuki kattaa kokonaan taimien ja siementen hinnan sekä suunnittelun. Muihin tarvittaviin töihin, kuten heinäntorjuntaan, muokkaukseen ja istutukseen, maksetaan rahoitusvyöhykkeen mukaista toteutustukea. Metsänomistaja saa tukea myös omalle työlleen. 8

9 nuoren metsän hoito KEMERA Nuoren metsän hoito on kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukainen työmuoto, jota tuetaan valtion varoin. Siihen kuuluvat varsinainen taimikonhoito sekä nuoren kasvatusmetsän harvennus ja sen yhteydessä puunkorjuuta haittaavan pieniläpimittaisen puuston poistaminen. Hoitotyöllä lisätään puiden kasvua ja nopeutetaan metsikön kehittymistä myyntikelpoiseksi ensiharvennuskohteeksi. 9

10 nuoren metsän hoito Lisäksi tuen piiriin kuuluu pystypuiden karsinta. Myös energiapuun korjuuta nuoren metsän hoidossa tuetaan valtion varoin. Valtion tuen osuus on Etelä- ja Keski-Suomessa 50 % hoitotyön keskimääräisistä laskennallisista kustannuksista. Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tukiosuus on 60 % ja Pohjois-Suomessa 70 %. Työllisyystyössä tuki lasketaan todellisten kustannusten perusteella ja tukiosuus on 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellä. 10

11 nuoren metsän hoito Työnjohtokustannukset sisältyvät laskennallisiin toteutuskustannuksiin eli tuki kattaa niistäkin tukiprosentin mukaisen osan. Muu osa työnjohtokustannuksista jää metsänomistajan maksettavaksi. Tuet ovat metsänomistajalle verovapaita tuloja. Tukea saa sekä omatoimiselle että ulkopuolisella teetetylle työlle. 11

12 nuoren metsän hoito Nuoren metsän hoitokohteelle asetetut ehdot Rahoitettavan kohteen on oltava kooltaan vähintään yksi hehtaari. Se voi muodostua useammasta metsikkökuviosta. Tukivaroja voidaan käyttää vain kerran samalla alueella puuston kiertoaikana. Taimikonhoito voidaan kuitenkin uusia, jos metsikkö uhkaa vesoittua uudelleen. Pystykarsinta voidaan tehdä erillisenä työnä, jos se on tarkoituksenmukaista. 12

13 nuoren metsän hoito Nuoren metsän hoitotyö ei vaadi etukäteen tehtävää hoitosuunnitelmaa. Tuki maksetaan tehdyn työn jälkeen metsäkeskukselle jätetyn hakemuksen perusteella. Hakemukseen on liitettävä toteutusselvitys. Tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa. Suunnitelma on ajan tasalla, jos sen voimassaolon umpeutumisesta on kulunut enintään 5 vuotta. 13

14 nuoren metsän hoito Tukea käytetään vain kohteessa, jossa on taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko. Poistettavan puuston on haitattava kasvatettavan taimikon kehitystä. Tarpeetonta siistimistä on riistan ja luonnon hoidon vuoksi vältettävä. 14

15 taimikonhoito KEMERA Taimikonhoito Taimikonhoidossa puita on poistettava vähintään 2000 kpl/ha. Kasvatettavia taimia jätetään puulajin mukaan kpl/ha maan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin metsäkeskusten alueilla määrä on kpl/ha. 15

16 taimikonhoito Taimikko voidaan jättää normaalia tiheämmäksi hyvin tiheässä kasvaneissa taimikoissa sekä alueilla, jolla hirvi-, lumi- tai muun luonnontuhon riski on huomattava. Jäävän puuston tiheys saa olla enintään 3000 kpl/ha. Tukea saa erityistapauksessa verhopuuston poistoon tai harvennukseen. Ehtona on, ettei toimenpide kuulu metsälain mukaiseen maanomistajan velvollisuuteen aikaansaada uusi puusto. Poistettavan verhopuuston määrän on oltava vähintään 1000 runkoa/ha. 16

17 taimikonhoito 17

18 nuoren kasvatusmetsän harvennus KEMERA Nuoren kasvatusmetsän harvennus Nuoren kasvatusmetsän harvennus kohdistuu 2. kehitysluokan metsään. Kantoläpimitaltaan vähintään 4 cm:n puita on poistettava yli 1000 kpl/ha. Jäävän puuston keskiläpimitan on oltava rinnan korkeudelta alle 16 cm. Kasvatettavia puita jätetään puulajin mukaan kpl/ha. 18

19 nuoren kasvatusmetsän harvennus Harvennuksen jälkeen ei saa jäädä välitöntä ensiharvennustarvetta. Jos lähtöpuusto on ylitiheä ja harvennus aiheuttaa tuhoriskejä, kasvamaan jätettävän puuston tiheys saa olla enintään 2000 kpl/ha. 19

20 nuoren kasvatusmetsän harvennus Ala- ja laatuharvennuksella tehdyn käsittelyn jälkeen puuston valtapituus ei saa olla havupuumetsiköissä yli 14 metriä eikä lehtimetsissä yli 15 metriä. Mikäli korjattava puu käytetään kokonaan energiapuuksi, voi valtapituus olla tätä suurempi. Tukea ei saa ennen harvennushakkuuta tehtävään pelkkään raivaukseen. Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. 20

21 nuoren kasvatusmetsän harvennus Toteutustuen suuruus ilmenee oheisesta taulukosta. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä. 21

22 metsätie KEMERA Metsätien tekeminen Nykyaikainen puunkorjuu ja metsätalous edellyttävät kunnollista ja riittävän tiheää metsätiestöä. Metsätie palvelee sekä puunkorjuuta että metsänhoitotöitä. Tien varressa olevasta leimikosta saa paremman hinnan ja metsänhoitotöiden kustannukset laskevat. 22

23 metsätie KEMERA Uuden metsätien tekeminen tuen edellytyksenä, että tiellä voidaan liikennöidä ympärivuotisesti ja yli puolet tieyksiköistä on metsäliikennettä tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, yhden tilan hankkeen tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä 23

24 metsätie 24

25 metsätie KEMERA Metsätien perusparannus Tukea saa, jos parannettavan tien kunnossapidosta on huolehdittu ja tie on aikanaan rakennettu ympärivuotiseen käyttöön. Metsäliikenteen osuuden oltava vähintään 40 %. Tien rakenteet jääneet nykytarpeita ajatellen alimittaisiksi ja kuljetusolot ovat muuttuneet Metsänparannusvaroin rakennetun tien valmistumisesta on kulunut yli 20 vuotta. 25

26 metsätie KEMERA Metsätien perusparannus Yhteishankkeena osakaskiinteistö voi tuen sijasta saada lainaa työkustannuksiin, jos kiinteistön osuus kustannuksista on vähintään Laina maksetaan takaisin valtiolle 12 prosentin vuotuismaksuin, josta korko on 4 prosenttia. 26

27 kunnostusojitus KEMERA Kunnostusojitus Vanhat ojitusalueet vaativat kunnostusta vuotta ojittamisen jälkeen. Kunnostaminen kannattaa tehdä silloin, kun alueen puusto vaatii harvennusta ja taimikot hoitoa. Kunnostusojituksen yhteydessä tuleekin huolehtia kiireellisistä hoito ja hakkuutöistä. Kunnostusojitus voidaan tehdä joko yhdelle tilalle tai yhteishankkeena useammalle tilalle. Ojitus on useimmiten paras toteuttaa yhteishankkeena. 27

28 kunnostusojitus Rahoitettavan kunnostusojitushankkeen on oltava kooltaan vähintään kaksi hehtaaria. Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, yhden tilan hankkeen tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä. Yhteishankkeessa kustannukset ositetaan yleensä osakastiloille kaivettujen ojametrien mukaan. Kunnostusojitukseen voidaan sisällyttää myös piennarteiden tekoa ja vesiensuojelutoimia. 28

29 kunnostusojitus 29

30 metsänterveyslannoitus KEMERA Metsänterveyslannoitus Terveyslannoituksella korjataan maan ravinneepätasapainoa havupuuvaltaisilla kangas- ja turv la sekä lehtipuuvaltaisilla entisillä maatalousmailla. Tuen saanti edellyttää, että metsän kehitys on ravinne-epätasapainon vuoksi taantuvaa metsänhoidosta huolimatta. Lannoitetarve, -määrä ja -koostumus selvitetään ravinneanalyysillä, joka on metsänomistajalle maksuton. 30

31 metsänterveyslannoitus Boori-NP lannoitus 500 kg/ha, tilalla on metsäsuunnitelma Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä. 31

32 kulotus KEMERA Kulotus Kulotus parantaa maan ravinnetaloutta jopa kymmeniksi vuosiksi. Toteutustukea saa hakkuutuloista riippumatta valmisteleviin töihin ja kulotukseen. Kulotuksen vakuutusmaksu korvataan kokonaan. 32 Rahoitettavan kulotusalueen koon on oltava vähintään kaksi hehtaaria. Jos alue koostuu kahden tai useamman omistajan uudistusaloista, yhteiskulotuksen osakas saa tukea, vaikka osakkaan ala olisikin alle kaksi hehtaaria.

33 kulotus Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä. 33

34 juurikäävän torjunta KEMERA Juurikäävän torjunta Juurikääpä aiheuttaa kuusella tyvilahoa ja männyllä tyvitervastautia. Juurikääpää torjutaan käsittelemällä kannot puunkorjuussa torjuntaaineella. Tukea juurikäävän torjuntaan saa juurikäävän leviämisen riskialueella, kun hakkuu tehdään sulan maan aikaan eli Torjunta on tehtävä hakkuun yhteydessä. 34

35 juurikäävän torjunta Kuusenjuurikäävän leviämisen riskialueen pohjoisraja on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten alueiden pohjoisraja. Männynjuurikäävän leviämisen riskialue muodostuu Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten alueista. Tuki levitystyön kustannuksiin on kasvatushakkuissa 0,44 ja uudistushakkuissa 0,22 hakattua kuutiometriä kohti. Tuki kattaa kokonaan torjunta-ainekustannukset. 35

36 Energiapuun korjuu KEMERA Energiapuun korjuu Korjuutuki 36 Energiapuun korjuutukea saa, kun puuta kertyy nuoren metsän hoitokohteelta vähintään 20 kiintokuutiometriä ja se luovutetaan energiakäyttöön. Metsäkeskukselle on annettava vakuutus puun luovutuksesta energiakäyttöön. Energiapuun korjuun tuki on 7 /kiinto-m³ (kasaus 3,50 /kiinto-m³, kuljetus 3,50 /kiinto-m³). Työllisyystyönä tehtyyn korjuuseen myönnetään lisätukea 1,70 /kiinto-m³.

37 Energiapuun korjuu Haketustuki Energiapuun haketuksen tuki on 1,70 / haketettu irto-m³. Tuki maksetaan haketta toimittavalle sen jälkeen, kun hakkeen käyttäjä on vastaanottanut energiakäyttöön ostamansa hakkeen. 37

38 Pystypuiden karsinta KEMERA Pystypuiden karsinta Pystypuiden karsintakohteiksi hyväksytään: ensisijassa tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden männiköt ja vastaavat ojitettujen turvemaiden männiköt lehtomaisten kankaiden ja vastaavien ojitettujen turvemaiden männiköt, jos puusto täyttää karsinnan vaatimukset mänty- ja koivuvaltaiset sekametsiköt lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden rauduskoivikot. 38

39 Pystypuiden karsinta Karsintakohteen puuston on oltava terve, kasvuisa sekä tiheydeltään ja ikärakenteeltaan tasainen. Karsintakelpoisia puita eli ainakin karsintakorkeuteen saakka suoria ja virheettömiä pää- ja lisävaltapuita on oltava vähintään 350 runkoa/ha. Kaikki puut on voitava karsia samaan korkeuteen, alin korkeus 4 m. Rauduskoivulla sopiva karsinta-aika on kesäelokuu ja havupuilla alkuvuosi sekä kesä lukuun ottamatta kevään nilakautta. Pystykarsintaan saa lisätukea 10 prosenttiyksikköä, kun se tehdään työllisyystyönä. 39

40 Pystypuiden karsinta 40

41 KEMERA Ympäristötuki ja metsäluonnonhoito Ympäristötukea voi saada erityisen arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisestä aiheutuvaan tulonmenetykseen tai näiden elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen. Tuesta ja alueen käytöstä tehdään määräaikainen sopimus metsäkeskuksen ja metsänomistajan välillä. 41

42 Ympäristötuki Tuen määrä Peruskorvaus Keskikantohinta x 10 x alkava ha Hakkuuarvokorvaus Välittömästi hakattavissa oleva puusto x keskikantohinta - omavastuu Muu korvaus Ympäristötöistä Suunnitelmien tekemisestä Tuki maksetaan 10-vuotisjaksoina 42

43 Metsäluonnonhoitohanke Erillisinä metsäluonnon hoitohankkeina voidaan suunnitella ja toteuttaa: 1) usean tilan alueelle ulottuvia, tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä; 2) metsälain 10 :n 2 momentissa tarkoitettujen monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen kartoitusta; 3) talousmetsien maisemanhoidon kannalta merkittäviä metsän kunnostustöitä; 4) metsäojitusalueiden laskeutusaltaiden tyhjentämistä tai metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämistä tai korjaamista, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle; 5) metsäojitusalueen ennallistamista luonnonarvoiltaan tärkeällä alueella; sekä 6) muita edellä mainittuja vastaavia metsäluonnonhoitoa sekä metsien monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostavia, alueellisesti merkittäviä hankkeita. Metsäluonnon hoitohankkeet suunnitellaan ja toteutetaan metsäkeskuksen toimesta tai valvonnassa. Hankkeisiin sisältyvät työt tulee suunnitella yhteistyössä maanomistajan kanssa ja töiden suorittaminen edellyttää maanomistajan suostumusta. 43

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095 SISÄLLYS N:o Sivu 1093 Metsälaki... 3217 1094 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta... 3226 1095 Laki rikoslain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013. 1308/2013 Valtioneuvoston asetus. metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013. 1308/2013 Valtioneuvoston asetus. metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1308/2013 Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta ISBN 978-951-40-2232-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu - Työryhmän mietintö Heikki Pajula ja Lasse Järvenpää (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010 Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. MetsäPäijänne KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3 Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiakaslehti 1/7.5.2010 Luonto muutti suunnitelmia Yhdistyksen

Lisätiedot

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa?

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Sinulla on vapaus: * Jakaa kopioida, levittää, näyttää

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot