Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Suuntautumisvaihtoehto: Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja viestintä Tekijä(t): Opinnäytetyön nimi: Työn ohjaaja: Työn tarkastaja(t): Opintojen aloitusvuosi: 2004 Valmistumisvuosi: 2007 TIIVISTELMÄ Maria Paananen ja Jaana Peltokorpi Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy:n markkinoinnin kehittäminen Pekka Paajanen Pekka Paajanen Sivumäärä: 71+5 Opinnäytetyön toimeksiantajana on Haapajärvelle vuonna 2006 perustettu Kenkä- ja asusteliike Stiletto Oy. Yritykselle ei ole aikaisemmin tehty minkäänlaista markkinoinnin kehittämistehtävää eikä asiakastyytyväisyys- ja ostokäyttäytymistutkimusta. Opinnäytetyön tehtävänä oli kehittää Kenkä- ja asusteliike Stiletto Oy:n markkinointia. Opinnäytetyö koostui tutkimus- ja kehittämistehtävästä. Tutkimustehtävä jaettiin kahteen pääongelmaan: 1. Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Kenkä- ja asusteliike Stilettoon? ja 2. Millaista on Stileton asiakkaiden ostokäyttäytyminen? Ensimmäinen pääongelma jaettiin kolmeen alaongelmaan: 1. miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Stileton tarjoomaan? 2. miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Stileton asiakaspalveluun? ja 3. miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Stileton ulkoiseen ja sisäiseen saatavuuteen? Toinen pääongelma jaettiin neljään alaongelmaan: 1. mitä asioita asiakkaat arvostavat kenkä- ja asusteliikkeessä? 2. kuinka paljon asiakkaat käyttävät rahaa kenkiin ja asusteisiin kuukaudessa? 3. miten Stileton mainokset huomataan paikallislehdissä? ja 4. kuinka usein liikkeessä asioidaan? Teoriaosuudessa käsitellään markkinoinnin käsitettä ja toimintamuotoja, asiakastyytyväisyyttä, ostokäyttäytymistä, markkinoinnin kilpailukeinoja sekä markkinoinnin suunnittelua. Teoriaosuuden tarkoituksena on antaa yritykselle ideoita toiminnan kehittämiseksi. Yleisesti ottaen tutkimustuloksista voimme päätellä, että Kenkä- ja Asusteliike Stiletto on miellyttävä ostopaikka, jossa on helppo asioida. Asiakaspalvelua pidetään lähes erinomaisena; henkilökunta on ammattitaitoista ja ystävällistä sekä palvelu nopeaa ja sujuvaa. Tuotteiden ajatellaan olevan muodikkaita ja laadukkaita ja hinta-laatusuhteeltaan hyviä. Liikkeen mainontaa pidetään näkyvänä, mielenkiintoisena ja riittävänä. Markkinointisuunnitelma tehtiin kyselyn vastausten pohjalta. Kehittämisehdotuksiamme Stileton markkinointiin ovat internet-sivujen teettäminen, tuote-esittelyillan järjestäminen sekä markkinoinnin kohdentaminen enemmän miehille ja iäkkäämmille ihmisille. Avainsanat: markkinointi, markkinointisuunnitelma, markkinoinnin kilpailukeinot, asiakastyytyväisyys, ostokäyttäytyminen

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERISITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Option: Business Administration Marketing and Communication Author(s): Name of thesis: Supervisor: Inspector: Starting year of studies: 2004 Year of graduation: 2007 ABSTRACT Maria Paananen and Jaana Peltokorpi Marketing development for Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy Pekka Paajanen Pekka Paajanen Number of pages: 71+5 Our employer of the thesis was Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy which is established in 2006 to Haapajärvi. There are no marketing researches or marketing plan made to this company before. The purpose of the study was to develop company s marketing. The study consists of marketing research and marketing plan. Research task was divided into two main problems. 1. How satisfied are the customers of Kenkä- ja Asusteliike Stiletto? and 2. How is customer s purchasing behavior? First main problem was divided into three subproblems: 1. how satisfied are the customers supply? 2. how satisfied are the customers to customer service? 3. how satisfied are the customers to external and internal availability? Second main problem was divided into four subproblems: 1. what matters customers value in shoe and clothing shop? 2. how much money customers spend for shoes and clothes in a month? 3. how Stiletto s advertisements are noticed in magazines? and 4. how often customers do business in Stiletto? In the theoretical part of the thesis main coharts were marketing, customer satisfaction, purchasing behavior, marketing-mix and marketing plan. The purpose of theory part was to give new ideas to Stiletto for develop their marketing operations. The results of this study showed that Kenkä- ja Asusteliike Stiletto is considered as pleasant place of purchase. Customer service is almost excellent; staff is skilled, friendly and service is quick and current. Products are fashionable, high-quality and price-quality ratio is good. Advertising of the company is considered as visible, interesting and adequate. Key words: Marketing, marketing plan, marketing-mix, customer satisfaction, purchasing behavior

4 LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA Sivunumero Kuvio 1 Teoreettinen viitekehys 3 Kuvio 2 Maslowin tarveportaikko 27 Kuvio 3 Ostajan ostoprosessin vaiheet 38 Kuvio 4 Suunnitteluprosessi 44 Kuvio 5 SWOT-analyysi 45 Kuvio 6 Vastaajien sukupuoli 52 Kuvio 7 Vastaajien ikäjakauma 53 Kuvio 8 Lapsitaloudet 54 Kuvio 9 Asuinkunta 55 Kuvio 10 Kenkiin ja asusteisiin käytetty rahamäärä kuukaudessa 56 Kuvio 11 Liikkeen yleisilme 58 Kuvio 12 Liikkeen palvelu 59 Kuvio 13 Tietolähteiden tärkeys 61 Kuvio 14 Tuotetyytyväisyys 62 Taulukko 1 Asiointitiheys 57 Taulukko 2 Liikkeen mainonta 59 Taulukko 3 Tietolähteet 60 Taulukko 4 SWOT-analyysi 67 Taulukko 5 Esittelyillan budjetti 69

5 SISÄLTÖ Sivunumero 1 JOHDANTO Opinnäytetyön lähtökohdat Tutkimus- ja kehittämistehtävän rajaus Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Teoreettinen viitekehys 3 2 MARKKINOINNIN KÄSITE JA TOIMINTAMUODOT Markkinoinnin määritelmä ja tehtävät Markkinoinnin toimintamuodot Sisäinen markkinointi Ulkoinen markkinointi Vuorovaikutusmarkkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinointimix Tuote Hinta Saatavuus Markkinointiviestintä Asiakaspalvelu Yhteenveto 15 3 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Asiakastyytyväisyyden muodostuminen Asiakastyytyväisyyden peruselementit Odotusulottuvuudet Kokemusulottuvuudet Asiakastyytyväisyyslaatu Tyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät Tyytyväisyysasteet Tyytyväisyyden aikaansaaminen ja tyytymättömyyden minimointi Asiakaskunnan luokittelu Yhteenveto 22 4 OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Demografiset tekijät Psykologiset tekijät Elämäntyylit Sosiaaliset tekijät Taloudelliset tekijät Ostotilanteet ja ostajatyypit Ostoprosessi Tarpeen tiedostaminen Tiedonkeruu Vaihtoehtojen vertailu Ostopäätöksen tekeminen Oston jälkeinen käyttäytyminen 41

6 4.3 Yhteenveto 41 5 MARKKINOINNIN SUUNNITTELU Markkinoinnin suunnittelun määritelmä Markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu Markkinointisuunnittelun vaiheet Lähtökohta-analyysit Strategiavalinta Tavoiteasetanta Toimintasuunnitelma Toteutus ja seuranta Yhteenveto 49 6 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS JA ARVIOINTI Asiakaskysely Kyselyn toteutus ja luotettavuus Tutkimusaineiston kuvaus Kehittämistehtävän toteutus 55 7 TUTKIMUSTULOKSET Kenkiin ja asusteisiin käytetty rahamäärä kuukaudessa sekä asiointitiheys Vastaajien mielipiteet liikkeestä Vastaajien mielipiteet liikkeen palvelusta Vastaajien mielipiteet liikkeen mainonnasta Tiedonsaanti eri tietolähteistä Eri tietolähteiden tärkeys Vastaajien mielipiteet liikkeen tuotteista Ehdotuksia uusiksi asuste- ja kenkämerkeiksi valikoimaan Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 63 8 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Perustiedot yrityksestä Lähtökohta-analyysi Markkinointistrategiat ja tavoitteet Markkinointisuunnitelma Seuranta 69 LÄHTEET 70 LIITTEET 72

7 1 1 JOHDANTO 1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat Asiakastyytyväisyyttä on hyvä seurata jatkuvasti, jotta tyytyväisyyden kehitys voidaan nähdä pitemmällä tähtäimellä ja osataan kehittää ajoissa uusia palvelutapoja. Asiakastyytyväisyystutkimukset kohdistetaan yrityksen nykyisiin asiakkaisiin, ja niissä selvitetään yrityksen ja tuotteiden toimivuus suhteessa asiakkaan odotuksiin. Kokemusten lisäksi pitäisi siis mitata asiakkaan odotuksia ja niiden toteutumista. Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttaa ostokäyttäytyminen. Ostopäätökset ohjaavat esimerkiksi sitä, millä perusteilla valintoja tehdään sekä mitä, mistä ja miten ostetaan. Yksilön ostohalun eli koko ostokäyttäytymisen laukaisevat tarpeet ja sitä ohjaavat motiivit. Tarpeita ja motiiveja muovaavat ostajan erilaiset ominaisuudet ja myös markkinoivien yritysten toiminta. Yrityksen on vastattava markkinoilla oleviin tarpeisiin säilyäkseen ja menestyäkseen. Yksittäisten kuluttajien ostokäyttäytyminen ja sitä seuraava ostopäätöksen tekeminen on monenlaisten tekijöiden aikaansaamaa toimintaa. Ostokäyttäytymisen taustalla vaikuttavat ympäröivä yhteiskunta ja markkinoivien yritysten toimenpiteet. Ostajien ostohaluun ja ostokykyyn vaikuttavat myös ostajan henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka ilmenevät lopullisissa valinnoissa. Opinnäytetyömme aihevalintaan vaikuttivat kiinnostuksemme markkinointitutkimuksia kohtaan. Vaihtoehtoja miettiessämme, päädyimme ehdottamaan Kenkä- ja Asusteliike Stiletolle markkinointitutkimuksen tekemistä. Koska yritys on suhteellisen uusi, ei sille ole tehty minkäänlaisia asiakastyytyväisyys- tai ostokäyttäytymistutkimuksia, joiden avulla yritys olisi voinut kehittää toimintaansa asiakkaiden toivomaan suuntaan.

8 2 1.2 Tutkimus- ja kehittämistehtävän rajaus Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy:n asiakastyytyväisyyttä sekä asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Lisäksi tavoitteenamme on laatia markkinointisuunnitelma, jonka pohjalta yrityksen on helpompi toteuttaa markkinointiaan. Markkinointisuunnitelma tehdään asiakkaiden keskuudessa suoritetun kyselyn pohjalta. Opinnäytetyölle asetettiin kaksi tutkimusongelmaa sekä kehittämistehtävä. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 1. Pääongelma Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Kenkä- ja Asusteliike Stilettoon? Tämä pääongelma jaettiin seuraaviin alaongelmiin: Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Stileton tarjoomaan? Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Stileton asiakaspalveluun? Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat ulkoiseen ja sisäiseen saatavuuteen? 2. Pääongelma Millaista on Stileton asiakkaiden ostokäyttäytyminen? Toinen pääongelma jäsennettiin alaongelmiin seuraavasti: Mitä asioita asiakkaat arvostavat kenkä- ja asusteliikkeessä? Kuinka paljon asiakkaat käyttävät rahaa kenkiin ja asusteisiin kuukaudessa? Miten Stileton mainokset huomataan paikallislehdissä? Kuinka usein liikkeessä asioidaan? Opinnäytetyömme kehittämistehtävänä on markkinointisuunnitelman laatiminen. Markkinointisuunnitelman laatimisen pohjana käytämme liikkeessä tehdyn tutkimuksen tuloksia.

9 3 1.3 Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Kenkä- ja asusteliike Stiletto Oy aloitti toimintansa Haapajärvellä maaliskuussa 2006, entisen K-Kengän tiloissa. Edellisen yrittäjän lopetettua toimintansa Stiletto sai valmiin liiketilan sekä laajan asiakaskunnan. Yritys työllistää tällä hetkellä kahden yrittäjän lisäksi yhden työntekijän. Stiletossa on monipuolinen lajitelma vaatteita, kenkiä ja asusteita, niin naisille kuin miehillekin. Vaatevalikoima koostuu lähinnä nuorille suunnatuista vaatteista, merkkeinä muun muassa Esprit EDC, BlendShe, Sisters Point sekä Blend of America. (Maijala Kimmo, henkilökohtainen tiedonanto, ) 1.4 Teoreettinen viitekehys Kuviossa 1 on esitetty työn teoreettinen viitekehys. Ostajan demografiset tekijät Ostajan psykologiset tekijät Ostajan sosiaaliset tekijät Elämäntyyli OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Ostoprosessi MARKKINOINTI- SUUNNITELMA Ostopäätös ASIAKASTYYTYVÄISYYS Odotukset Kokemukset KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys

10 4 Ostajan demografiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät muodostavat ostajan elämäntyylin. Elämäntyyli selittää ostajan ostokäyttäytymistä, ostoprosessin etenemistä sekä ostopäätöksen tekemistä ja sen merkitystä ostajalle. Ostamisen jälkeen tapahtuu kuluttajan arviointi ja kokeilu ostamaansa tuotetta tai palvelua kohtaan. Erilaiset tyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät muodostuvat erilaisten ostotilanteiden tapahtumista ja tuotteiden ominaisuuksista. Näiden pohjalta kuluttaja tekee päätöksen ostaako samasta liikkeestä jatkossakin vai siirtyykö hän seuraavalla kerralla kilpailijalle. Asiakastyytyväisyys muodostuu asiakkaan vertaillessa saamaansa palvelukokemusta ja ostamaansa tuotetta ennakko-odotuksiinsa. Markkinointisuunnitelman laatiminen pohjautuu asiakastyytyväisyyden ja ostokäyttäytymisen tutkimustuloksiin.

11 5 2 MARKKINOINNIN KÄSITE JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Markkinoinnin määritelmä ja tehtävät Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yritykselle kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan kaikkia osapuolia tyydyttäviä, kannattavia suhteita (Bergström & Leppänen 2004, 20). Rope (2000, 42) toteaa markkinoinnin olevan erityisesti ajatustapa liiketoiminnan toteuttamiseksi kohderyhmän valintaan perustuvaa tarveperusteisia hyödykkeitä kehittävää kilpailuetuperusteisen (= kohderyhmän parempana pitämän) tarjonnan aikaansaavaa liiketaloudellisesti kannattavaa ja tuloksellista toimintaa, jossa ostohalua synnyttämällä (= tuotteen houkuttelevuusastetta nostamalla) ja asiakaskohdejoukolle ostamisen helpoksi tekemällä lunastetaan rakennetut odotukset sisäisellä toiminnalla sekä painottamalla asiakassuhteen syventämistä tehdään tuloksellinen liiketoiminta. Määritelmä kattaa kaikki suhteet, joista markkinoijan on huolehdittava. Markkinoinnin pääkohteena ovat kuitenkin asiakkaat sekä nykyiset että mahdolliset ostajat joten muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen on asiakassuhteiden rakentamisen taustalla. (Bergström & Leppänen 2004, ) Yrityksen tehtävänä on luoda sellaisia tuotteita, joita asiakkaat haluavat ostaa, ja tuoda ne asiakkaiden tietoisuuteen ja saataville. Markkinoinnin välityksellä annetaan tietoa sekä asiakkaille että muille sidosryhmille. (Bergström & Leppänen 2004, 21.) Bergströmin ja Leppäsen (2004, 21 22) mukaan markkinoinnin tehtäviä on neljä. Ensimmäinen tehtävä on kysynnän ennakointi ja selvittäminen. Markkinoijan on tunnettava nykyisten ja potentiaalisten ostajien tarpeet ja ostokäyttäytyminen: mitä, miten ja mistä asi-

12 6 akkaat ostavat, miksi heidän ostokäyttäytymisensä on sellaista. Kysynnän ennakointi on pohja tuotekehitykselle, markkinointiviestinnälle ja muille markkinointiratkaisuille. Toisena tehtävä on kysynnän luominen ja ylläpito. Yritys luo kysyntää tekemällä tuotteistaan kilpailijoistaan erottuvia ja asiakkaita houkuttelevia sekä viestimällä asiakkaita puhuttelevalla tavalla. Ostohalukkuutta ja kysyntää luodaan muun muassa omalle kohderyhmälle suunnatun mainonnan ja myynninedistämisen avulla. Mainonnan, myyntityön, asiakaspalvelun ja suhdetoiminnan avulla ylläpidetään asiakassuhteita, jotta asiakkaat ostaisivat uudelleen ja suosittelisivat yrityksen tuotteita muillekin. (Bergström & Leppänen 2004, ) Kenkä- ja Asusteliike Stiletto luo ostohalukkuutta mainostamalla lehdissä kohderyhmälleen suunnatun mainonnan avulla. Kolmantena tehtävänä on kysynnän tyydyttäminen niin, että yrityksessä kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeista lähtien uusia tuotteita ja toimintatapoja. Kysynnän tyydyttämistä on myös tavaroiden ja palvelujen saatavuudesta huolehtiminen: tuotteiden on oltava mahdollisimman helposti saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja erilaisilla maksujärjestelyillä helpotetaan ostamista. Asiakaspalvelun sujuvuus ja henkilöstön osaaminen vaikuttavat merkittävästi asiakastyytyväisyyteen ja asiakassuhteen kestoon. (Bergström & Leppänen 2004, ) Stiletto pyrkii mahdollisimman sujuvaan ja osaavaan asiakaspalveluun. Neljäntenä tehtävänä on kysynnän säätely. Kysyntää pyritään sopeuttamaan tarjontaan esimerkiksi tasoittamalla sesonkihuippuja hinnoittelun avulla tai ohjaamalla kysyntää yrityksen muihin tuotteisiin, kun kysytty tuote on tilapäisesti tai kokonaan loppunut. Kysyntää joudutaan joskus jopa hillitsemään, ja asiakkaita kannustetaan odottamaan uutta tuoteerää. Kysyntää hillitään myös silloin, jos markkinoille on päässyt virheellisiä tuotteita. Avoin ja nopea tiedottaminen virheistä on silloin erityisen tärkeää yrityksen ja tuotteen imagon säilyttämiseksi. Kysynnän säätelynä voitaneen pitää demarkkinointia, jolla pyritään pysyvästi alentamaan jonkin haitallisen tuotteen käyttöä, esimerkiksi alkoholin tai rasvan kulutusta. (Bergström & Leppänen 2004, )

13 7 2.2 Markkinoinnin toimintamuodot Sisäinen markkinointi Sisäinen markkinointi kohdistuu omaan henkilöstöön, ja sen tavoitteena on varmistaa, että koko henkilökunta on mukana markkinoimassa yritystä ja sen tuotteita. Sisäiseen markkinointiin kuuluu muun muassa tiedottaminen, kouluttaminen ja motivoiminen. (Bergström & Leppänen 2004, 26.) Henkilöstölle tiedotetaan yrityksen asioista ennen kuin niitä markkinoidaan ulospäin. Näin varmistetaan työntekijöiden tyytyväisyys ja se, että asiakkaiden odotuksiin pystytään aikanaan vastaamaan. Tyytyväinen henkilöstö palvelee asiakkaita paremmin, ja jokainen työntekijä osaa tavallaan toimia yrityksen markkinoijana. (Bergström & Leppänen 2002, 19.) Ulkoinen markkinointi Ulkoinen markkinointi kohdistetaan uusille ja nykyisille asiakkaille, joskus myös entisille asiakkaille (Bergström & Leppänen 2002, 19). Tavoitteena on luoda myönteisiä mielikuvia, kiinnostusta ja ostohalua. Ulkoisen markkinoinnin keinoja ovat esimerkiksi mainonta, myynninedistäminen sekä tiedotus- ja suhdetoiminta. Yrityksestä ulospäin suunnattu markkinointiviestintä vaikuttaa voimakkaasti yrityksen ja tuotteiden imagoon. (Bergström & Leppänen 2004, 26.) Esimerkiksi vaateputiikin markkinoija ilmoittelee lehdissä, lähettää mainoskirjeitä ja mainostaa liikkeensä ulkopuolella (Bergström & Leppänen 2002, 20). Kenkä- ja Asusteliike Stiletto mainostaa liikkeensä ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun liikkeellä on pidennetty aukioloaika tai jotain muuta erikoista Vuorovaikutusmarkkinointi Vuorovaikutusmarkkinointi jatkaa siitä, mihin ulkoisella markkinoinnilla päästiin. Asiakas ja myyjä kohtaavat henkilökohtaisesti tai esimerkiksi puhelimen välityksellä, jolloin lunastetaan ulkoisessa markkinoinnissa luodut odotukset. Tästä käytetään usein nimitystä totuuden hetki. Vuorovaikutuksen tavoitteena on saada asiakas ostamaan, ja keinoja ovat esi-

14 8 merkiksi myyntityö, tuote-esittelyt, asiakaspalvelu ja neuvonta sekä toimipaikan sisustus ja toimipaikkamainonta. (Bergström & Leppänen 2004, 26.) 2.3 Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinointimix Perinteisesti markkinoinnin kilpailukeinoiksi on nimetty tuote, hinta, jakelu ja viestintä. Kilpailukeinojen yhdistelmästä käytetään nimitystä markkinointimix. Markkinointimixin muodostumiselle on oleellista eri kilpailukeinojen painotus vallitsevan tilanteen mukaan. (Kivikangas & Vesanto 1998, 94.) Tuote Tuote on yrityksen markkinointimixin keskeisin kilpailukeino, sillä muut kilpailukeinoratkaisut rakentuvat tuotteen ympärille. Liikeideassa määritellään asiakasryhmät, joiden tarpeita halutaan tyydyttää, ja sen jälkeen määritetään, millä tuotteilla tarpeisiin pyritään vastaamaan. Tuote voidaan määritellä markkinoitavaksi hyödykkeeksi, jota tarjotaan markkinoille arvioitavaksi, ostettavaksi ja/tai kulutettavaksi niin, että asiakkaiden tarpeet, odotukset ja mielihalut tyydytetään. (Bergström & Leppänen 2004, 165.) Tuote on markkinoinnillinen kokonaisuus. Se ei tarkoita yrityksen tuotannon tulosta sellaisenaan, vaan siitä markkinoinnin avulla luotua kokonaisuutta, joka tuo ostajalleen arvoa. Asiakas ei osta tuotetta sinänsä, vaan hän ostaa hyötyjä ja mielihyvää, joita tuote hänelle tarjoaa. (Bergström & Leppänen 2004, 165.) Tarjoomalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ensinnäkin eri tuotteiden yhdistelmää, jota yritys tarjoaa markkinoille. Toiseksi sillä tarkoitetaan yksittäisen tuotteen kokonaisuutta, jolla tyydytetään ostajan tarpeet. Yrityksen tarjoomaan liittyvien päätösten tavoitteena on aikaansaada järkevä ja toimiva kokonaisuus. (Bergström & Leppänen 2004, 168.) Lajitelmaja valikoimapäätökset ovat tuotteiden valinta- ja lukumääräpäätöksiä: mitä erilaisia tuottei-

15 9 ta otetaan mukaan, jotta saadaan järkevä ja toimiva kokonaisuus. Lajitelmalla tarkoitetaan kaikkia yrityksen markkinoimia tuotteita yhdessä ja valikoimalla taas eri vaihtoehtoja yhden tuoteryhmän sisällä. Vaatekaupassa lajitelma on kaikki erilaiset vaatteet, joita yritys myy, ja valikoima esimerkiksi kaikki erilaiset naisten puserot kokoineen, malleineen ja väreineen. Lajitelmasta käytetään usein nimitystä tuotemixin leveys, kun taas valikoima ilmaisee tuotemixin syvyyden. (Bergström & Leppänen 2004, 169.) Kaupassa on tärkeää koko lajitelman kannattavuus. Kun tavoitteena on ostajien tarpeiden tyydyttäminen hyvällä kokonaisuudella ja palvelulla, on tärkeätä, että tuotteet täydentävät toisiaan. Lajitelma- ja valikoimaratkaisut ovat yritykselle huomattavia päätöksiä. On myös tärkeää, että tuotteet ovat sopivan hintaisia ja että tuotteita on saatavilla, kun asiakkaat niitä tarvitsevat. Lajitelmien ja valikoimien muodostamisessa otetaan huomioon yrityksen tavoitteet, voimavarat, kilpailu markkinoilla ja ostajien ostotavat. (Bergström & Leppänen 2002, ) Laatu ei ole itseisarvo, vaan se kytkeytyy erittäin voimakkaasti markkinointiin ja kannattavuuteen. Asia on periaatteessa hyvin yksinkertainen: tuotteiden pitää olla laadukkaita, jotta ne menisivät kaupaksi. Hyvä tai huono laatu syntyvät vasta tuotteen käyttövaiheessa. (Lahtinen & Isoviita 1998, 116.) Lahtisen ja Isoviidan (1998, 117) mukaan laatu tarkoittaa asiakkaiden käsityksiä siitä, kuinka hyvin tuote ratkaisee heidän ongelmansa verrattuna muihin vastaavantasoisiin tuotteisiin (= laatumielikuva). Laatu on tavaran tai palvelun kyky täyttää asiakkaan siihen kohdistamat odotukset niin, että toiminta synnyttää kanta-asiakkuutta (=asiakassuuntainen laatumääritelmä). (Lahtinen & Isoviita 1998, 117.) Hinta Hinta on tuotteen arvon mittari. Hinta on tärkeä kilpailukeino, koska se vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Tuotteet on osattava hinnoitella niin, että ne käyvät kaupaksi ja tuottavat yritykselle voittoa. Tuotteiden hinta on esitettävä houkuttelevasti ja erilaiset säännökset huomioon ottaen. (Bergström & Leppänen 2002, 106.)

16 10 Tuotteen hinnan määrittelyssä on otettava huomioon monta tekijää. On mietittävä, mitä myydään, kenelle myydään ja millä hinnalla kilpailijat myyvät. Tuotteen aiheuttamat kustannukset on maksettava ja voittotavoitteisiin on päästävä. Lisäksi on noudatettava viranomaisten määräyksiä ja säännöksiä. (Bergström & Leppänen 2002, ) Saatavuus Saatavuuspäätösten tarkoituksena on varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus saada haluamansa tuotteet nopeasti, täsmällisesti ja vähäisin ponnistuksin. Saatavuus on tuote- ja hintapäätösten ohella yksi markkinoinnin peruskilpailukeinoista. (Lahtinen & Isoviita 2001, 155.) Saatavuuspäätöksillä varmistetaan markkinoinnin tavoitteiden saavuttaminen (Lahtinen & Isoviita 1998, 198). Palveluyrityksen saatavuuspäätökset jaetaan ulkoisen ja sisäisen saatavuuden päätöksiin. Ulkoinen saatavuus on erityisen tärkeätä asiakashankintavaiheessa. Liikkeen tulee sijaita hyvällä paikalla, sen tulee herättää asiakkaan mielenkiinto, ja sen julkisivun tulee olla puoleensavetävä. Toisaalta vasta sisäinen toimivuus varmistaa asiakkaan tyytyväisyyden. (Lahtinen & Isoviita 1998, 211.) Ulkoinen saatavuus tarkoittaa tekijöitä, joiden avulla helpotetaan asiakkaan saapumista yritykseen. Syyt ulkoisen saatavuuden tärkeyteen ovat seuraavat (Lahtinen & Isoviita, 2001, 164): 1. asiakas tunnistaa yrityksen muiden yritysten joukosta 2. asiakas löytää yritykseen 3. yrityksestä luodaan myönteinen ensivaikutelma. Ulkoiseen saatavuuteen vaikuttavia kilpailukeinoja ovat liikkeen sijainti, liikenneyhteydet (myös tietoliikenneyhteydet), aukioloajat, paikoitustilat ja liikekiinteistön julkisivu (Lahtinen & Isoviita 2001, 164). Stileton sijainti on hyvä, sillä liike on kaupungin keskustassa ja helposti löydettävissä.

17 11 Tärkein ulkoiseen saatavuuteen vaikuttava tekijä on yrityksen sijainti (Bergström & Leppänen 2002, 120). Asiakkaille on kerrottava, missä yrityksen toimipaikka sijaitsee tai miten muuten yrityksen kanssa voi asioida. Erityisen tärkeää sijainnista tiedottaminen on, jos yritys on vasta perustettu, yritys on muuttanut tai yritys sijaitsee vaikeasti löydettävässä paikassa. Yhteyden ottamisen yritykseen on oltava helppoa, ja asiakkaille on tarjottava vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja. Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien on oltava sujuvia. Sähköpostin käyttömahdollisuus pitäisi myös olla tarjolla. (Bergström & Leppänen 2004, 245.) Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kenkä- ja Asusteliike Stilettoon niin puhelimen kuin sähköpostin välityksellä. Aukioloaika on toinen keskeinen palveluyrityksen ulkoisen saatavuuden markkinointikeino. Aukioloaikojen suunnittelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Liikkeiden pitää palvella silloin, kun asiakkailla on tarve, halu ja mahdollisuus asioida. Aukioloajan lyhyys voi olla ongelmallista, kun esimerkiksi paikkakunnalta käydään paljon muualla töissä. (Lahtinen & Isoviita 2001, 164.) Kauppojen aukioloaikaa säädellään liikelaissa, mutta hajaasutusalueilla kaupan aukiolo on kuitenkin yrittäjän itsensä päätettävissä (Bergström & Leppänen 2004, 246). Stiletto käyttää aina silloin tällöin jatkettua aukioloaikaa. Pysäköintimahdollisuuksilla on merkitystä erityisesti kaupunkien keskustoissa ja taajamissa, joissa saman kadun varrella sijaitsee useita yrityksiä. Samoin silloin, kun asiakas asioi samanaikaisesti useassa keskuksen yrityksessä, on paikoitustiloilla ja erityisesti niiden puuttumisella vaikutusta siihen, mihin keskukseen asiakas menee. (Lahtinen & Isoviita 2001, 165.) Julkisivu ja näyteikkunat pitää suunnitella ja rakentaa niin, että yritys erottuu kilpailijoistaan ja ympäristöstä. Piha-alueen ja liikepaikan edustan on oltava aina hyvässä kunnossa. Se on ensimmäinen kontakti asiakkaan ja liikepaikan välillä. Julkisivu on yrityksen käyntikortti, jonka tehtävänä on tuoda yritystä positiivisesti esille muusta ympäristöstä. Julkisivu toimii myös tiedotusvälineenä nimikilvet, tunnukset, sisäänkäynti, ovet, näyteikkunat, markiisit ja teippaukset on oltava kunnossa. Näyteikkunat ovat osa yrityksen markkinointia. Näyteikkunamainonnan tehtäviä ovat huomion ja mielenkiinnon herättäminen, hyvän ensivaikutelman luominen, asiakkaiden saaminen yritykseen ja ostoherätteiden antaminen. (Lahtinen & Isoviita 2001, ). Kenkä- ja Asusteliike Stiletolla on käytettävissään isot näyteikkunat, joilla se pyrkii herättämään kuluttajien huomion.

18 12 Palveluyrityksen sisäisen saatavuuden päätöksillä pyritään siihen, että asiakkaiden on helppo ja miellyttävä asioida yrityksessä. Ratkaisut vaikuttavat myös siihen, kuinka kauan asiakkaat viihtyvät yrityksessä ja kuinka paljon he ostavat. Henkilökunnan tulee päivittäin huolehtia siitä, että yritys on asiakaspalvelukunnossa. Henkilökunnan täytyy olla palvelualtista ja helposti saavutettavissa. Tärkeintä on luonnollisesti henkilökunnan asenne asiakkaaseen. (Lahtinen & Isoviita 1998, 214.) Sisäinen saatavuus on jaettu kuuteen osatekijään, joita ovat palveluympäristö, valikoimien monipuolisuus, tuotteiden esillepano, esite- ja opasmateriaalit, henkilökunnan saavutettavuus ja palvelualttius sekä muiden asiakkaiden vaikutus (Lahtinen & Isoviita 1998, ). Palveluympäristöllä tarkoitetaan yrityksen sisämiljöötä sekä asiakkaan asiointia ja palvelua helpottavia ratkaisuja (Lahtinen & Isoviita 1998, 166). Myymäläkalusteiden tehtävänä on esitellä tuotteet näyttävästi, edustavasti ja myyvästi, säilyttää ne hyväkuntoisina ja antaa asiakkaalle mahdollisuus tarkastella tuotteita. Kalusteilla luodaan myös positiivista liikepaikkakuvaa ja saadaan aikaan heräteostoja. Asiakaskierron suunnittelun tarkoitus on saada asiakas kulkemaan myymälässä niin että hän ostaa useita eri tavaroita ja on silti poistuessaan tyytyväinen. (Lahtinen & Isoviita 1998, 214.) Palveluyrityksen valikoimien monipuolisuus on paitsi tuotepäätöksiin liittyvä asia myös saatavuuspäätös. Asiakkaat arvostavat erikoistavarakaupassa monipuolista valikoimaa. Yrityksen on tarjottava asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita. Vaikka kannibaalituotteet syövät toistensa myyntiä niin, että kun toisen tuotteen myynti kasvaa, toisen puolestaan pienenee, ne kuitenkin luovat asiakkaille mielikuvaa runsaasta valikoimasta. Käyttöyhteysartikkelit tukevat monipuolisuuskuvaa ja saatavuutta. (Lahtinen & Isoviita 1998, 214; Kari 2001.) Stileton yrittäjät ovat hyvin oivaltaneet käyttöyhteysartikkeleiden merkityksen, sillä asiakkaalla on mahdollisuus ostaa kaikki tarvitsemansa samasta liikkeestä; kengät, vaatteet, laukut sekä muut asusteet. Tavarat sijoitetaan myymälässä niin, että asiakkaat löytävät haluamansa tuotteet helposti ja vaivattomasti. Tavaroiden esillepanossa täytyy kiinnittää huomiota asiakaskierron lisäksi hylly- ja muihin esittelypaikkapäätöksiin. Asiakkaan on nähtävä koko myymälä ja sen va-

19 13 likoima yhdellä silmäyksellä heti sisääntulohetkellä. Erikoisliikkeissä toiminta on hyvin kausiluonteista, mikä johtaa siihen, että esittelyjä on vaihdettava usein. Somistuksen merkitys erikoisliikkeissä on tärkeää. Somistuksessa oleellista on ideoivuus, omaperäiset ratkaisut, selkeys, välineiden oikea käyttö, hyvä värien ja valaistuksen valinta, tarkka alaan ja kauteen sopivuus sekä näkyvyys ja puoleensavetävyys. (Lahtinen & Isoviita 1998, ) Sisäisen saatavuuden päätöksiin liittyvät myös esite- ja opasmateriaalit. Esitemateriaalien tulee olla helposti saatavilla. Tavaroiden löytymistä ja saatavuutta voidaan parantaa erilaisilla opasteilla, kuten hyllypuhujalla, joka on hyllystä esiin pistävä mainos. Julisteiden avulla asiakkaille voidaan informoida tuotteen hinta ja maksuehdot, valmistaja, merkki ja materiaali. Asiakkaat arvostavat tuotteista saatavilla olevaa tietoa. (Lahtinen & Isoviita 1998, 215.) Palveluhenkilöstön vaivaton saavutettavuus on tärkeä yrityksen sisäisen saatavuuden tekijä. Asiakkaan on voitava tavoittaa palveluhenkilökuntaan kuuluvat henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjeitse silloin, kun hän haluaa. Jatkuva palvelualttius on tärkeä osa ammattitaitoa. (Lahtinen & Isoviita 1998, 215.) Saatavuus on asiakkaan näkökulmasta huono, kun hän joutuu odottamaan palvelua muiden asiakkaiden vuoksi. Jonotustilannetta voidaan helpottaa kiinnittämällä huomiota henkilökunnan määrään, joustaviin siirtoihin työpisteestä toiseen, käyttämällä osa-aika työntekijöitä ja jonotusjärjestelmiä sekä puhelin- ja ennakkotilauksia. (Lahtinen & Isoviita 2001, 166.) Markkinointiviestintä Markkinointiviestintä on kattotermi niille kilpailukeinoille, joiden avulla yritys pyrkii tavalla tai toisella kertomaan tuotteistaan ja toiminnastaan asiakaskohderyhmälle ja muille sidosryhmille (Rope 2000, 277). Ropen (2000, 277) mukaan markkinointiviestinnän keinot voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen sekä suhde- ja

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot PS 6 K2014 Attraktion määrittely Myönteisten tunteiden synnyttämä vetovoima yksilöä tai ryhmää kohtaan Attraktion syveneminen ja ylläpito vaatii

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Päätöksentekoa. Case-harjoitus

Päätöksentekoa. Case-harjoitus Päätöksentekoa Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto 19. lokakuuta 2004 Case-harjoitus Muodostakaa kolmen hengen ryhmiä Oikein hyvästä syystä yksinkin voi tehdä Valitkaa oheisesta listasta itseänne kiinnostava

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 Kyselyn toteutuksesta Kysely lähetetty kaikkiin kuntiin, joilla on asiakkaita säätiön palveluasumisessa Samalla vastaajalla voi olla useita asiakkaita

Lisätiedot

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet)

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Karl-Magnus Spiik Oy Sisäisen palvelun arviointi / sivu 1 SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Yritysten ja organisaatioiden toiminnat muodostavat prosessin, joka tuottaa asiakkaille tavaraa / palvelua

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot