Jätehuollon yhteistyöstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuollon yhteistyöstrategia"

Transkriptio

1 Jätehuollon yhteistyöstrategia Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto Ehdotus

2 1. Johdanto Taustaa Eri toimijoiden jätehuoltotehtävät Kunnan jätehuoltotehtävät Valtion jätehuoltotehtävät Tuottajayhteisöjen jätehuoltotehtävät Yhteistyöstrategiatyö jätepoliittisessa ohjelmassa Nykytila Roolien selkeys Käytännön yhteistyö Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueelle nykyisin Yhteistyö kuntiin Yhteistyö Jätekukon kanssa Yhteistyö kuljettajien kanssa Alueellinen yhteistyö Yhteistyö tuottajayhteisöjen kanssa Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa Yhteistyöstrategian laadintatyön eteneminen Kyselytutkimusten toteutus Kunnille osoitetut kyselyt Jätekukolle osoitetut kyselyt Alueelliseen yhteistyöhön liittyvät kyselyt Tuottajayhteisöille osoitettu kysely ELY -keskuksille osoitetut kyselyt Luottamushenkilöille osoitetut kyselyt Isännöitsijöille (taloyhtiöt) sekä kiinteistöyhdistyksille ja omakotiyhdistyksille osoitettu kysely (omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot) Kyselytulokset Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja roolien selkeys Jätekukon kanssa tehtävä yhteistyö ja roolien selkeys Alueellinen yhteistyö Tuottajayhteisöjen yhteistyö ELY-keskusten yhteistyö Luottamushenkilöyhteistyö

3 6.7. Tiedonkulku asiakkaisiin päin Työpajatyöskentelyn antia Esiin nousseet kehittämiskohteet ja niistä aiheutuvat toimenpiteet Yhteistyö ja tiedottaminen jatkossa Lopuksi...24 Liitteet

4 1. Johdanto Jätehuollon toimijoiden kentässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuntien jätehuollon palvelutehtävät siirrettiin vuonna 2001 Kuopion lähialueen kuntien yhdessä perustamalle jäteyhtiö Jätekukko Oy:lle. Perustamisensa jälkeen Jätekukko on laajentunut lounaaseen ja koilliseen. Kuntien lukumäärä on vaihdellut toisaalta alueen laajentumisen, mutta myös kuntaliitosten myötä. Nykyisin Jätekukon toiminta-alueella on 17 kuntaa. Jätekukon osakaskunnat perustivat alueellisen jätelautakunnan, joka aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Jätelautakunta päätti ottaa myöhemmin samana vuonna käyttöönsä nimen Savo-Pielisen jätelautakunta. Alueen kunnat olivat hieman aikaansa edellä, sillä velvoite kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamiseen alueilla, joissa jätehuollon palvelutehtävät hoidetaan yhtiön kautta, on sen jälkeen kirjattu myös voimaan tulleeseen jätelakiin. Jätehuollon valvonnasta vastaavat edelleen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jätelain pohjalta on tullut myös joukko tuottajayhteisöjä jätehuollon toimijoiden kenttään. Yhteistyöstrategian laadinnan tarkoituksena on kartoittaa Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella eri jätehuollon sektoreilla olevat toimijat sekä näiden toimijoiden yhteistyön ja työnjaon nykytila. Selvitystyön aikana kartoitetaan myös eri toimijoiden tarpeita yhteistyön kehittämiselle ja työnjaon selkeyttämiselle. Tavoitteena on, että eri jätehuollon toimijat tietävät omat roolinsa ja rajapinnat eri toimijoiden kesken niin, että jätehuolto hoituu jouhevasti asiakkaita palvellen. Tässä yhteistyöstrategiassa tuodaan esille nykytila, kuvataan tarvittavat kehittämiskohteet ja tavoitteet sekä se, millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan sekä kuka on vastuussa mistäkin toimenpiteestä. 2. Taustaa 2.1. Eri toimijoiden jätehuoltotehtävät Kunnan jätehuoltotehtävät Kunnille kuuluvat lakisääteiset jätehuoltotehtävät voidaan jakaa jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviin, palvelutehtäviin ja valvontatehtäviin (kuva 1). Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätehuollon palvelutehtävät hoitaa samalla alueella toimiva kuntien yhtiö, Jätekukko, tehdyn osakassopimuksen mukaisesti. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät. Kuntien tekemän sopimuksen mukaan jätelautakunta päättää mm. - jätteenkuljetuksen, hyötykäytön ja käsittelyn periaatteista, - jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta, - jätetaksasta ja jätemaksuista sekä - jätehuollon palvelutasosta. Kuntien jäteyhtiöstä tekemän osakassopimuksen mukaan: - Yhtiö järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, jonka kunta on jätelain mukaan velvollinen järjestämään. Yhtiö voi sopimuksella järjestää muunkin jätteen kuljetuksen. - Yhtiö järjestää sellaisen sopijakuntien alueella syntyvän jätteen vastaanoton, hyödyntämisen ja käsittelyn, jonka kunta on jätelain mukaan velvollinen järjestämään. 4

5 Yhtiö voi sopimuksella ottaa vastaan muutakin jätettä sekä järjestää sen hyödyntämisen ja käsittelyn. - Yhtiö huolehtii myös osakaskuntiensa puolesta tarpeellisesta jätehuollon neuvonta, tiedotus- ja valistustehtävistä. - Yhtiö laatii kunnille tarpeelliset seurantaraportit sekä tekee valvontaa varten tarpeellisia tilastoja ja tutkimuksia. - Yhtiöllä on omistusoikeus keräämiinsä tai vastaanottamiinsa jätteisiin tai hyödynnettäväksi tarkoitettaviin aineisiin ja niistä lajittelemalla tai jalostamalla saatuihin tuotteisiin Myös peruskunnille kuuluu tiettyjä jätehuollon palvelutehtäviä, joita ei ole annettu jäteyhtiön hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa vanhojen kaatopaikkojen hoito, puutarhajätteiden ja kantojen sekä ylijäämämaiden vastaanotto. Kunnille kuuluu myös omistajaohjaus. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Kuntien ympäristönsuojeluviranomainen toteuttaa jätehuollon valvontaa mm. valituksiin liittyvin tarkastuskäynnein. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo roskaamiskiellon toteutumista kunnassa. Kuva 1. Jätehuoltotehtävät ja yhteistyö Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon järjestämisen palvelutehtävät Kunnat (osakassopimus) omistajaohjaus Jätehuollon valvontatehtävät Savo-Pielisen jätelautakunta Jätekukko Oy Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset YHTEISTYÖ ELY -keskukset Jätelautakunta koordinoi jätehuollon neuvottelukunnan ja sen alaisten työryhmien toimintaa Jätehuollon neuvottelukunta ja työryhmät sekä alueelliset palaverit Valtion jätehuoltotehtävät Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus-, seuranta- ja kehittämistoimivalta kuuluu valtiolle, jonka puitteissa tehdään esim. valtakunnallinen ja alueelliset jätesuunnitelmat. Toimivaltaa näiden tehtävien osalta on ympäristöministeriöllä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla. Valtion viranomaisille kuuluu myös jätteen kansainvälisen siirron (toimijana Suomen ympäristökeskus) sekä tuottajavastuuta (toimijana 5

6 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) koskevien tehtävien valvonta, ohjaus ja edistäminen. Lisäksi jätehuollon valvonnassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on tärkeä rooli Tuottajayhteisöjen jätehuoltotehtävät Jätelain mukaan tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto sekä vastattava näiden jätteiden jätehuollosta aiheutuvat kustannukset. Tuottajalla on lain mukaan nimenomaisesti ensisijainen oikeus järjestää kyseisten käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat akut ja paristot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, ajoneuvot, renkaat, paperi sekä pakkaukset Yhteistyöstrategiatyö jätepoliittisessa ohjelmassa Jätekukon osakaskuntien hyväksymässä jätepoliittisessa ohjelmassa on esitetty kuntien yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja millaisin periaattein jätehuoltoa kehitetään kunnissa kaudella Ohjelmassa on keskitytty kuuteen asiakokonaisuuteen, joiden yhteisenä tavoitteena ovat jätelain etusijajärjestyksen toteuttaminen, jätehuollon haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen, riittävän jätehuollon palvelutason tarjoaminen toimialueen asukkaille sekä toimijoiden työnjaon ja vastuiden edelleen selkeyttäminen. Selkeiden jätehuollon toimijoiden roolien ja toimivan yhteistyön osalta tavoite on kirjattu seuraavasti: Tavoite vuoteen 2015 Jätehuollon viranomaistehtävät hoidetaan yhtenäisesti ja tehokkaasti. Eri toimijoiden työnjako ja roolit on selkeästi määritelty, ja myös kuntalaiset tuntevat eri tahojen vastuualueet. Osakaskuntien ja jäteyhtiön välistä vuorovaikutteista yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. Myös yhteisviranomainen (jätelautakunta) tekee sujuvaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Jätepoliittisen ohjelman valmisteluvaiheessa tehdyn luottamushenkilökyselyjen perusteella työnjakoa jätehuollon toimijoiden välillä ei koettu riittävän selväksi. Epäselvyyttä oli sekä kunnan ja jäteyhtiön tehtävien ja vastuunjakoa koskien, että valvovan viranomaisen ja jätehuollon järjestävän viranomaisen töiden osalta. Myös kuntien jätehuollon viranomaisille tehdyssä kyselyssä yli 90 % vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että jätehuollon vastuut ja tehtävien jako nostetaan käsittelyyn jätepoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä. Lisäksi tuli esille, että toimijoiden työnjaosta ja vastuista sekä yhteistyöhön liittyvistä käytännöistä tulee tiedottaa aktiivisesti myös kuntalaisia. Jätepoliittisen ohjelman valmisteluvaiheessa kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta oli tehty päätös ja jätelautakunta aloittanut juuri toimintansa Kuopion kaupungin organisaatioon kuuluvana itsenäisenä lautakuntana. Jätelautakunnan odotettiin parantavan jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävien hoitoa ja selkeyttävän jätehuollon toimijoiden roolia. Jätepoliittisessa ohjelmassa on kehittämistavoitteiden lisäksi esitetty näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Yhteistyöstrategian laadinta nostettiin yhdeksi jätepoliittisen ohjelman toimenpiteeksi, jonka vastuutahona on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta. Yhteistyöstrategiassa määritellään työnjako ja toimijaroolit sekä toimijoiden yhteistyö. Kuntalaisille tiedotetaan työnjaosta ja yhteistyöstä ymmärrettävästi ja selkeästi. 6

7 Jätepoliittisen ohjelman seuranta ja osaltaan myös toteuttaminen kuuluu jätelautakunnalle. 3. Nykytila 3.1. Roolien selkeys Jätelautakunnan aloittaessa toimintaansa laadittiin tehtävälistaus selkeyttämään kunnille kuuluvien lakisääteisten jätehuoltotehtävien parissa toimivien tahojen, kuntien jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan, Jätekukon ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, tehtäväjakoa (tehtävälistaus liitteenä 1.) Tehtävälistaus annettiin tiedoksi esim. kaikkien osakaskuntien vaihteisiin ja neuvontapisteisiin. Jo tämä yksinkertainen toimenpide selkeytti kunnan jätehuoltotehtäviä hoitavien tahojen rooleja. Näiden tahojen rooleja tuodaan esille myös jätelautakunnan ja kuntien nettisivuilla ja esitteissä. Tiedottamisessa on monta toimijaa. Kunnat ovat antaneet Jätekukolle tehtäväksi huolehtia jätehuollon neuvonnasta, tiedotus- ja valistustehtävistä kunnille kuuluvan jätehuoltotehtävän osalta. Itä-Suomessa kuntien jäteyhtiöt hoitavat tätä tehtävää yhteistyössä. Tuottajien on jätelain mukaan tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista ja aukioloajoista, niissä vastaanotettavista jätteistä sekä muista vastaanoton toimivuuden kannalta tarpeellisista asioista. Tuottajien on tarvittaessa järjestettävä tiedottaminen yhdessä kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden kanssa. Eri jätejakeiden keräyspistetietoja on saatavissa mm. jätelaitosyhdistyksen ylläpitämillä sivuilla Käytännön yhteistyö Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueelle nykyisin Yhteistyö kuntiin Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella on vahvat perinteet kuntien ja jäteyhtiön väliselle yhteistyölle. Alueella on ollut yhteisiä tapaamisia ja työryhmiä jo Jätekukon alkuajoista lähtien. Jätelautakunta on koordinoinut perustamisensa jälkeen Jätekukon aloittamaa yhteistyötä kuntien kanssa. Kunnissa on jätehuollon yhteyshenkilöt sekä teknisen toimen 1 että ympäristönsuojelunviranomaisen osalta. Nämä henkilöt ovat linkkinä tietojen vaihtoon kunnan ja jätelautakunnan sekä kunnan ja Jätekukon kesken. Heille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista ja käytössä on myös yhteinen intranet, jota parasta aikaa kehitetään. Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö sisältää myös alueittaiset palaverit, joiden tarkoituksena on kuntiin tutustuminen ja kuntien kuuleminen. Palavereissa käydään läpi kullakin alueella ajankohtaiset jätehuoltoasiat keskustellen. Aluepalavereihin osallistuu Jätekukon ja jätelautakunnan edustajien lisäksi kuntien yhteyshenkilöt sekä käsiteltävien asioiden mukaan muita kuntien viranhaltijoita. Viimeisimmässä aluepalaverissa oli mukana mm. rakennusvalvonnan henkilöstöä. 1 tekninen toimi kuntien organisaatioon kuuluva toimija, joka vastaa mm. kunnan vastuulle jääneiden jätehuollon järjestämiseen liittyvien palvelutehtävien kuten ylijäämämaiden, puutarhajätteiden ja kantojen vastaanoton ja hyötykäytön järjestämisestä sekä vanhojen kaatopaikkojen hoidosta. Toimijasta käytetään kunnasta riippuen erilaista nimitystä esim. Siilinjärvellä teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan palvelualue, Kuopiossa kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluva rakentamisen ja kunnossapidon palvelut. Yleisesti pienemmissä kunnissa terminä käytetään tekninen toimi tai tekniset palvelut. 7

8 Koko aluetta koskeva kuntien viranhaltijoiden, Jätekukon ja lautakunnan ajankohtaisten asioiden keskustelufoorumi, jätehuollon neuvottelukunta kokoontuu tätä nykyä kerran vuodessa. Aikaisemmin, ennen jätelautakunnan toiminnan aloittamista kokoontumisia oli keväisin ja syksyisin, sillä jätehuollon toimijoiden toimintatapoja pyrittiin saamaan yhtenäiseksi ja tiedonvaihtotarve oli runsaampaa. Kunnista kutsuttuna jätehuollon neuvottelukuntaan ovat kaikki kuntien jätehuollon yhteyshenkilöt. Kuntien toimintatapojen yhtenäistämiseksi on perustettu myös työryhmiä eri aihekokonaisuuksien tiimoilta. Ennen jätelautakunnan aloittamista työryhmiä toimi esim. perusnoutoalueen määrittelyn, jätehuoltomääräysten ja jätelautakunnan perustamisen valmistelun osalta. Samoin omaa työryhmätoimintaa oli aluekeräyspisteverkoston yhtenäistämiseen ja kokonaisuutena palvelutasoon liittyvissä asioissa. Työryhmäkäytäntö on nykyisellään vähäisempää, sillä jätelautakunta, kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena, luo ja pitää yllä yhtenäistä käytäntöä esim. asiakkaiden hakemusten käsittelyssä. Työryhmille on tarve edelleenkin kokoamaan näkemyksiä ja keskustelemaan linjoista. Tällä hetkellä toimii kaksi työryhmää, VALVO ja PALPO. VALVO-työryhmä koostuu kaikkien kuntien ympäristösuojeluviranomaisen viranhaltijaedustajista, jätelautakunnan ja Jätekukon työntekijöistä. Työryhmässä käydään läpi yhdessä kuntien valvovia viranomaisia koskevia asioita mm. jätehuollon seurantaan ja valvontaan liittyvää yhteistyötä. Tarkoituksena on saada yhdenmukaiset käytännöt ja toimintatavat valvontatyöhön. Lisäksi työryhmätyöskentelyn tavoitteena on yhteinen kieli eli se, että asiakas saa samansisältöisen tiedon kysyipä hän tietoja kunnasta, jätelautakunnalta tai Jätekukolta. VALVO-työryhmässä käsitellään myös mm. jätehuoltomääräyksiä ja osin jätepoliittisen ohjelman toteutusta. PALPO-työryhmä koostuu Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueen seuduittaisista kuntien teknisen toimen ja ympäristönsuojeluviranomaisen sekä jätelautakunnan ja Jätekukon työntekijöistä. Työryhmään on nimetty edustajat eri alueilta niin, että työryhmän kautta voidaan tehdä yhteistyötä kuntien kesken seuduittain. Työryhmässä käydään läpi palvelutason ja jätepoliittiseen ohjelman toteutumista ja seurantaa. PALPO-työryhmä on toiminut myös tämän yhteistyöstrategiatyön työryhmänä. Kuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tarkoituksena selkeyttää tehtäväjakoa, vaihtaa tietoa puolin ja toisin, saada aikaan asiakkaiden yhtenäinen opastus sekä hyödyntää kuntien henkilöstön paikallistuntemusta. Kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa tehdään tällä hetkellä yhteystyötä käyttökelvottomien kiinteistöjen ja epäselvien rakennusrekisteritietojen selvittelyssä. Jätelautakunta antaa tiedoksi kunnan rakennusvalvonnalle rakennuksen poistamisen jätehuollon asiakasrekisteristä, mikäli rekisteristä poisto ei perustu kunnan rakennusvalvonnan lausuntoon. Jätekukko tekee yhteistyötä kuntien kanssa edelleen mm. yleisten jätteenkeräyspisteiden sijoituspaikkojen etsimisessä. Lisäksi Jätekukko avustaa peruskuntia niille kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien hoitamisessa esim. puutarhajätteiden ja kantojen vastaanoton järjestämisessä. Jätekukon neuvoja on mukana kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen pitämillä kompostointivalvontakierroksilla. Kunnille kuuluu myös Jätekukon omistajaohjaus. Jonkin verran tuottajayhteisöt, lähinnä paperinkeräyksen osalta, ovat olleet yhteydessä kuntiin jätteenkeräyspisteiden sijoittamisasioissa. 8

9 Yhteistyö Jätekukon kanssa Jäteyhtiö ja jätelautakunta pitävät noin kerran kuukaudessa yhteistyöpalaverin. Palavereissa viedään eteenpäin yhteisiä asioita mm. jätetaksojen valmistelua. Lisäksi sovitaan yhteisiä pelisääntöjä, toimintamalleja. Tarvittaessa töiden aikataulutuksia sovitaan yhteistyöpalavereissa. Esim. erilaisten kehotuskirjeiden postittaminen viranomaisessa saa puhelimet soimaan myös jäteyhtiössä. Palaverissa käydään aina läpi myös ajankohtaiset asiat. Yhteistyöstrategiakyselyn jälkeen jätelautakunta ja Jätekukon asiakaspalvelu ovat luoneet yhteiset pelisäännöt, joihin on kirjattu mm. jätemaksujen korjaamis- ja jätehuoltopalvelujen keskeytyskäytännöt. Yksittäisiä asiakastapauksia käydään lisäksi läpi puhelimitse ja sähköpostitse lähes päivittäin jäteyhtiön ja lautakunnan kesken Yhteistyö kuljettajien kanssa Jätelautakunta ei ole suoraan yhteydessä kuljettajiin ns. kuivajätteen osalta. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljettajien kanssa on sitä vastoin pidetty keskustelutilaisuus ja oltu yhteydessä kirjeitse kaikkien lietekaivojen tyhjennystapahtumien saamiseksi jätehuollon asiakasrekisteriin. Kuljettajat antavat arvokasta palautetta Jätekukolle mm. eko- ja aluekeräyspisteiden astiakapasiteetin riittävyydestä, sinne kuulumattomien jätteiden tuomisesta ja rakenteiden kunnosta. Näin saadaan täsmätietoa astioiden tyhjennysrytmien suunnitteluun ja pisteiden siivousja korjaustarpeeseen. Jätekukko pitää kaikkien urakoitsijoiden kanssa säännöllisesti palaverit 2-4 kertaa vuodessa. Näissä käydään läpi yhteisiä asioita ja mm. informoidaan uusista asioista ja kehitetään toimintaa yhdessä Alueellinen yhteistyö Itä-Suomen alueelle on perustettu jo useita kuntien yhteisiä jätehuoltoviranomaisia, jätelautakuntia tai vastaavia toimielimiä. Lautakuntien toimistojen väki on kokoontunut erilaisilla kokoonpanoilla muutamia kertoja vuosittain vaihtaen ajatuksia ajankohtaisista asioista ja pohtien yhteisiä toimintatapoja. Itä-Suomen jäteyhtiöiden kesken on yhteistä alueellista tiedotusta. Tämän tiimoilta on tehty mm. yhteisiä nettisivujen osioita, esitteitä, asiakaslehteä ja kalenteri. Jätekukko ja Joensuun alueella toimiva kunnallinen jäteyhtiö Puhas Oy hoitaa yhteistyössä yhtiöiden asiakaspalvelua. Jäteyhtiöt tekevät yhteistyötä myös jätehuollon järjestämisen osalla. Esim. naapuriyhtiön alueella olevien aluekeräyspisteiden käytöstä on osin saatu sovittua joustavasti asiakkaita palvellen. Lisäksi yhtiöt ovat tehneet kilpailutuksia yhdessä. Itä-Suomen alueelle on perustettu Riikinvoima Oy, joka tuottaa lämpöä ja sähköä materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomasta syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä. Riikinvoima Oy:ssä seitsemän kunnallista jäteyhtiötä tekevät yhteistyötä energiahyödyntämisen edistämiseksi. Laitoksessa polttoaineena hyödynnettävät jätteet kerätään pääosin Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilta Yhteistyö tuottajayhteisöjen kanssa Jätelautakunta ei ole ollut tuottajayhteisöjen kanssa yhteydessä Paperinkeräys Oy:tä lukuun ottamatta. Paperinkeräys Oy:n aloitteesta keskusteltiin yhdessä palaverissa 9

10 paperinkeräyspisteverkostosta ja he esittelivät Kuopion toimipisteen toimintaa. Samansuuntaista keskustelua Paperinkeräys on käynyt myös muutamien kuntien kanssa. Jätekukko pitää tällä hetkellä yllä ekopisteitä, jossa on myös paperinkeräysastioita. Laajentuvan tuottajavastuun piiriin kuuluvista pakkauksista ei ole vielä luotu pelisääntöjä, kuinka ekopistepalvelut kuntalaisille tarjotaan jatkossa Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella toimivien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten edustajat ovat olleet kutsuttuina jätelautakunnan vuosittain järjestämään keskustelufoorumiin, jätehuollon neuvottelukuntaan. Toisaalta kuntien, jätelautakunnan ja jäteyhtiön edustajia on ollut kutsuttuina alueellisen jätesuunnitelman toteutumisen seurantaan liittyviin kokouksiin. ELYkeskuksista pyydetään lausuntoa tärkeimmistä asioista. Jätelain mukaan maksujen määräämispäätöksiä lukuun ottamatta jätehuoltoviranomaisen viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi ELY -keskuksille. ELY -keskukset antavat tarvittavat tiedot Jätekukkoon jätehuoltorekisteriin merkityistä jätteiden kuljettajista. ELY -keskukset tekevät yhteistyötä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa jätehuollon valvontaan liittyen Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa Jätekukko lähettää tiedossaan oleville kuntien valtuustojen, hallitusten, ympäristönsuojeluviranomaisen ja teknisen toimen lautakuntien jäsenille muutamia kertoja vuodessa asiakastiedotteen. Samalle luottamushenkilöiden joukolle jätelautakunta lähettää vuosittain katsauksen edellisen vuoden toimintaansa. Jätelautakunnan kokousten lisäksi jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet kutsutaan vuosittain yhteiseen seminaariin. Seminaareissa on käsitelty mm. jätetaksan muutostarpeita ja jätehuoltomääräysten kokonaisuudistusta. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat olleet kutsuina myös syksyisin lautakunnan toimiston väen toimesta järjestettävään kuntien, Jätekukon, ELY -keskusten edustajien keskustelufoorumiin, jätehuollon neuvottelukuntaan. 4. Yhteistyöstrategian laadintatyön eteneminen Yhteistyöstrategian laadintatyö nostettiin esille jo syksyllä 2011 kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoista koostuvassa VALVO -työryhmässä ja neuvottelukunnassa. Tämän perusteella Savo-Pielisen jätelautakunta nimesi yhteistyöstrategian laadinnan yhdeksi jätepoliittisen ohjelman toteuttamisen painopistealueeksi jo vuodelle Laadintatyötä ei kuitenkaan voitu tällöin käynnistää jätelautakunnan vakituisella henkilöstöresurssilla. Savo-Pielisen jätelautakunnassa toimi kesä-lokakuun 2013 määräaikainen projektisuunnittelija, jonka yhtenä tehtävänä oli yhteistyöstrategian laadintatyön eteenpäinvieminen. Laadintatyön vastuutahona on Savo-Pielisen jätelautakunta. Strategian laadintatyö alkoi projektisuunnitelman tekemisellä. Aluksi kartoitettiin hankkeessa huomioitavat yhteistyötahot ja näiden yhteistyötahojen yhteystiedot. PALPO-työryhmä kokoontui elokuussa miettimään, miten toteutetaan yhteistyötahoille lähettävät kyselyt, joilla selvitettiin eri toimijoiden roolien ja yhteistyön nykytila ja kipukohdat. Kyselyt toteutettiin syksyn 2013 ja tammikuun 2014 aikana. 10

11 Laadintatyön aikana selvitettiin myös, onko muilla alueilla toimivia yhteistyökuvioita, joista voitaisiin ottaa mallia. Syksyn jätehuollon neuvottelukunnassa annettiin projektin tilannekatsaus tiedoksi. Neuvottelukunnan kokouksen yhteydessä myös ideoitiin kehittämiskohteita ja -tapoja työpajoissa. Strategiatyön loppuunsaattaminen tapahtui alkuvuodesta Kyselytutkimusten toteutus 5.1. Kunnille osoitetut kyselyt Kunnissa työskenteleville lähettiin kaksi eri kyselyä. Kuntien jätehuollon yhteyshenkilöille, kuntien rakennusvalvonnan yhteyshenkilöille ja vesihuoltolaitosten yhteyshenkilöille (yhteensä 59 henkilöä) osoitettiin Webropol-kysely yhteistyöstä ja rooleista. Yhteisten kysymysten lisäksi kyselyssä oli myös kohdennettuja kysymyksiä eri viranomaistehtävissä toimiville henkilöille. Kyselylomake on liitteenä 2. Kyselyyn vastasi 22 henkilöä. Kuntien palvelupisteissä toimiville henkilöille lähti erillinen Webropol-kysely, jossa kartoitettiin jätehuoltoasioiden tiedonsaannin toimivuutta sekä toiveita ja kehittämisideoita toiminnan parantamiseksi. Kyselylomake on liitteenä 3. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä kyselyn saaneesta 52 henkilöstä Jätekukolle osoitetut kyselyt Jätekukolle lähettiin eri kohderyhmille erisisältöisiä kyselyjä. Jätekukon Maaherran toimiston väelle (asiakaspalvelu, taloushallinto, logistiikka) ja johtoryhmälle osoitettiin Webropol-kysely jätelautakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja toimijoiden rooleista. Kyselyn avulla selvitettiin miten tarpeellisiksi nykyiset Jätekukon ja lautakunnan väliset yhteistyötavat koetaan ja miten yhteistyötä tulisi kehittää. Lisäksi kysyttiin onko jätelautakunnan, Jätekukon ja kuntien roolit ja vastuut selvät sekä missä asioissa Jätekukon ja jätelautakunnan rooleja ja vastuita tulisi vielä erityisesti selventää. Kyselylomake on liitteenä 4. Kyselyyn vastasi 15 henkilöä kyselyn saaneesta 32 henkilöstä. Jätekukon johtoryhmälle (5 henkilöä) lähettiin sähköpostikysely kuntien ja tuottajayhteisöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Sähköpostiviestissä pyydettiin pohtimaan mm. seuraavia asioita: Jätekukon yhteistyö kuntiin päin: o Minkä kunnissa olevien tahojen kanssa teet yhteistyötä? o Miten hoidat yhteistyötä nykyisin? o Miten Jätekukon kannalta yhteistyötä toivoisit parannettavan? o o Onko rooleissa kuntien ja Jätekukon välillä vielä selvennettävää? Miten yhteistyö toimii ja onko selkeyttämistarvetta - puutarhajätteiden vastaanoton, - ylijäämämaiden vastaanoton, - aluekeräyspisteiden sijoittamisen osalta? o Onko mielestäsi eroja yhteistyötavoissa eri kuntien kanssa ja mistä ne mielestäsi johtuvat? Onko tarvetta yhtenäistämisellä? Jätekukon yhteistyö tuottajiin päin: 11

12 o o o o Minkä tuottajayhteisötahojen kanssa teet yhteistyötä? Miten ja kuinka usein teet yhteistyötä nykyisin? Miten Jätekukon kannalta yhteistyötä toivoisit parannettavan? Onko rooleissa tuottajayhteisöjen ja Jätekukon välillä vielä selvennettävää? Kyselyyn vastasi kaksi Jätekukon johtoryhmään kuuluvaa henkilöä Alueelliseen yhteistyöhön liittyvät kyselyt Valtakunnallisen Suomen kuntaliiton pitämän kuntien jätehuoltoviranomaisten sähköpostilistan kautta kysyttiin toimivista yhteistyökuvioista eri aluilla. Pohdittaa auttamaan esitettiin seuraavat kysymykset: o Miten teidän alueella yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehdään? o Mitä toimijoita yhteistyökuvioissanne on tällä hetkellä mukana? o Mitkä ovat ne rajapinnat, joissa eri toimijoiden työnjakoa ja rooleja pohditaan yhä edelleen? Lisäksi Itä-Suomen alueella toimien jätehuoltoviranomaisten työntekijöille lähettiin erikseen sähköpostiviestillä pyyntö esittää toiveita meidän alueen yhteistyöstä kysymyksin: o Mitä toiveita Sinulla on alueelliselle yhteistyölle? o Minkälaisia asioita mielestäsi pitäisi käsitellä kokoontumisissamme? o Kuinka usein mielestäsi yhteispalaverimme tulisi olla? o Mitä asioita voisimme viedä yhdessä eteenpäin? Riikinvoima Oy:n perustajajäteyhtiöiden asiakaspalvelusähköposteihin lähettiin viesti kysymyksin: o Miten teidän alueella yhteistyötä jätehuollon eri toimijoiden kanssa tehdään? o Mitä toimijoita yhteistyökuvioissanne on tällä hetkellä mukana? o Kuinka hedelmälliseksi koet tämänhetkisen yhteistyön? Miten sitä tulisi mielestäsi kehittää? o Mitkä ovat ne rajapinnat, joissa eri toimijoiden työnjakoa ja rooleja pohditaan? Alueelliseen yhteistyöhön liittyen tuli neljä vastausta Tuottajayhteisöille osoitettu kysely Ympäristöhallinnon nettisivujen mukaisille tuottajayhteisöille (pois lukien renkaiden ja ajoneuvojen tuottajayhteisöt) lähettiin Webropol-kysely koskien kunnallisten jäteyhtiöiden, kuntien jätehuoltoviranomaisten (jätelautakuntien), kuntien teknisten toimien, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja ELY -keskusten kanssa tehtävää yhteistyötä. Kyselylomake on liitteenä 5. Webropol-kyselyyn saatiin 8 vastausta, sekä yksi henkilö vastasi sähköpostilla. Kysely lähti kaiken kaikkiaan 13 henkilölle ELY -keskuksille osoitetut kyselyt Jätelautakunnan järjestämään neuvottelukuntaan osallistuville Savo-Pielisen toiminta-alueen ELY - keskusten henkilöille lähettiin sähköpostilla kysely, jossa pyydettiin pohtimaan: o Miten hedelmälliseksi koet jätelautakunnan kokoon kutsumaan jätehuollon neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisen? o Miten neuvottelukunnan kokouksia mielestäsi tulisi kehittää? o Miten mielestäsi nykyinen yhteistyö muissa asioissa toimii Savo-Pielisen jätelautakunnan kanssa? 12

13 o o o o o o Miten yhteistyötä lautakunnan kanssa tulisi kehittää? Missä asioissa ja kuinka usein olet tällä hetkellä yhteistyössä Jätekukon kanssa? Miten mielestäsi nykyinen yhteistyö toimii Jätekukon kanssa? Miten yhteistyötä Jätekukon kanssa tulisi kehittää? Miten yhteistyötä ELY-keskusten ja kuntien kesken tehdään jätehuollon järjestämisen osalta? Miten yhteistyötä ELY-keskusten ja kuntien kanssa tehdään valvonnan osalta? Kysely lähettiin viidelle henkilölle, joista neljä vastasi. Lisäksi erikseen kysyttiin tuottajavastuun valvonnasta vastaavalta Pirkanmaan ELY-keskukselta: o Teettekö yhteistyötä jäteyhtiöiden/kuntien jätehuoltoviranomaisten/kuntien teknisen toimen ja ympäristötoimen kanssa tuottajavastuuasioissa? Millä tavalla yhteistyötä tehdään? Miten mielestäsi yhteistyötä tulisi kehittää? o Millä tavalla tiedotatte tuottajayhteisöasioista jäteyhtiöitä /kuntien jätehuoltoviranomaisia/ kuntien teknistä toimea ja ympäristötoimea? Kysely lähettiin yleiseen tuottajavastuu sähköpostiosoitteeseen mutta vastausta ei saatu Luottamushenkilöille osoitetut kyselyt Koska lautakunnan toimistoväen yhtenä tärkeänä yhteistyötahona ovat jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet, lähettiin sekä nykyisille, että edellisen kauden luottamushenkilöille sähköpostikysely. Nykyisiä luottamushenkilöitä pyydettiin pohtimaan: o Miten jätelautakunnan toimiston tulisi mielestäsi pitää yhteyttä luottamushenkilöihin? o Millaisissa asioissa toivot lautakunnan toimiston Sinulle erikseen tiedottavan? o Millaista koulutusta ym. tapaamisia toivot kokousten lisäksi? Edellisen kauden luottamushenkilöitä selvitettiin kokemuksia yhteistyön sujumisesta ja esityksiä parannuksista luottamushenkilöiden ja lautakunnan toimiston välisestä yhteistyöstä. Kokemuksiaan voi kertoa myös esim. jäsenen edustaman kunnan/seutu-alueen ja luottamushenkilön välisestä yhteistyöstä. Lautakunnan luottamushenkilöistä 8 vastasi kyselyyn Isännöitsijöille (taloyhtiöt) sekä kiinteistöyhdistyksille ja omakotiyhdistyksille osoitettu kysely (omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot) Isännöitsijöille ja omakoti- ja kiinteistöyhdistyksille osoitetun kyselyn (liitteenä 6) avulla pyrittiin selvittämään jätehuoltotiedon riittävää saatavuutta sekä toiveita tiedottamisen ja muun yhteistyön tiivistämiseksi. Omakoti- ja kiinteistöyhdistyksille (yhteensä 16 kpl) kysely meni kirjepostina nettisivuilla (http://www.omakotiliitto.fi/ ja olleiden yhteystietojen mukaisesti. Samaa kyselylomaketta käytettiin myös jätehuollon asiakasrekisterin mukaisille isännöitsijöille. Suuren isännöitsijäaineiston takia kysely rajattiin niin, että kyselyä ei lähetty isännöitsijöille, jotka isännöivät vain yhtä taloyhtiötä. Niille isännöitsijöille, joilla löytyi käytössä oleva sähköpostiosoite, kysely meni sähköisesti, lopuille kirjepostina. Isännöitsijäkyselyjä lähti 88 kpl. Tähän kyselyaiheistoon saatiin yhteensä vain 21 vastausta. 13

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ Projektin nimi (lyhenne): Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö Suunnitelman laatimispäivä: 16.3.2015 Suunnitelman laatijat: Leena Karppinen, Saija Pöntinen Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

TKK:N PÄÄKIRJASTON JA ERILLISKIRJASTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

TKK:N PÄÄKIRJASTON JA ERILLISKIRJASTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ OTA-kirjasto E 2 Espoo 2004 TKK:N PÄÄKIRJASTON JA ERILLISKIRJASTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Työntekijöiden mielipiteet Jaana Marvia ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 2 Espoo 2004 TKK:N PÄÄKIRJASTON

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot