Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2016 valmistelutilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2016 valmistelutilanne"

Transkriptio

1 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (1) 12 Asianro 6086/ /2015 Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2016 valmistelutilanne Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-ajatus Toimintaympäristö ja sen muutokset vuonna 2016 Jätelautakunta hoitaa lakisääteiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät ja kuntien erikseen päättämät jätehuoltoon liittyvät seuranta- ja kehittämistehtävät. Jätelautakunnan toiminnan tavoitteena on tehokkaan ja yhdenmukaisen viranomaispäätöksenteon turvaaminen koko toimialueella. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntijuus ja huomioidaan asiakkaiden erilaiset tarpeet jätehuoltojärjestelyissä. Jätelautakunta huolehtii, että alueen kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten ja kuntien jäteyhtiön sekä naapurialueen jätehuoltoviranomaisten kanssa tehdään riittävästi yhteistyötä. Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Seurannalla varmistetaan, että kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat kiinteistöt, kuten asuinkiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt, ovat kattavasti järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätelautakunnan toimialue pysynee entisellään eli kattaa 16 kuntaa. Epävarmuutta tilanteeseen tuo kuitenkin Outokummun kaupungin valmisteilla olevat muutokset kunnallisen jätehuollon järjestelyihin. Mikäli Outokummun kaupunki päättää liittyä Jätekukko Oy:n osakkaaksi, merkitsee se myös sitä, että jätelautakunnan toimialuettakin olisi laajennettava kattamaan Outokummun kaupungin alue. Mikäli em. muutos tapahtuu, jätelautakuntasopimus on uudistettava huomioiden muutkin toimintakentässä tapahtuneet muutokset. Jätehuoltoviranomaisen olisi huolehdittava yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön kanssa Outokummun jätehuoltojärjestelyjen vähittäisestä yhtenäistämisestä muun alueen kanssa ja asiakkaiden tiedottamisesta muutoksiin liittyen. Työtä olisi aloitettava myös rekistereiden yhtenäistämisen ja jätehuollon liittymisvelvollisuuden seuraamisen osalta. Jätehuoltoviranomaisen olisi käsiteltävä Outokummun alueen asiakkaiden yhteydenotot ja hakemukset, joita voi olla muutosvaiheessa normaalia tilannetta enemmän. Vuodelle 2016 toimintaympäristömuutoksen tuo kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistuminen. Muuttuva sääntely tulee vaikuttamaan jätelautakunnan käytännön työhön ja asiakkaiden jätehuollon järjestämiseen.

2 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (2) Toiminnan painopisteet vuonna 2016 Jätehuoltoviranomaisen työssä suurin osa työpanoksesta käytetään jatkuvaan jätehuollon liittymisvelvollisuuden seurantaan ja tilanteen ylläpitoon, asiakkaiden hakemusten käsittelyyn ja muuhun asiakaspalveluun. Työpanosta vaativat myös jätehuollon toiminnan ohjaamiseen liittyvät suuret kokonaisuudet, joista työn alla on vuonna 2016 jätepoliittisen ohjelman laatiminen ja heti sen jälkeen jätehuollon palvelutason määrittely. Myös sidosryhmäyhteistyö vaatii resursseja. Toiminnan painopisteet vuodelle 2016 ovat seuraavat: 1. Uudistettujen jätehuoltomääräysten toimeenpano ja ratkaisulinjojen tarkistaminen Vuonna 2015 uudistettavista jätehuoltomääräyksistä tiedotetaan yleisesti. Lisäksi tiedotetaan kohdennetusti niitä kiinteistöjä, joita muutokset koskevat. Uusien jätehuoltomääräysten mukaiset ratkaisulinjat viranhaltijapäätöksissä otetaan käyttöön ja niistä aiheutuvista muutoksista tiedotetaan niitä asiakkaita, joita koskien muutokset mahdollistavat entisestä poikkeavat järjestelyt. Vanhat kuntien myöntämät poikkeamapäätökset käydään läpi ja käsitellään uudelleen uudistettujen ratkaisulinjojen mukaisesti. Viranhaltijapäätösten määrää pyritään hillitsemään mahdollistamalla rajattujen asiakokonaisuuksien käsittely päätösten sijasta ilmoitusmenettelyllä tai asiakkaan yhteydenoton myötä tehtävällä merkinnällä jätehuollon asiakasrekisteriin. 2. Jätepoliittisen ohjelman seuranta ja uuden ohjelman laatiminen Jätelautakunnalla tarkastellaan, kuinka kuntien vuosille hyväksymä jätepoliittinen ohjelma on toteutunut. Yhteistyössä kuntien, kunnallisen jäteyhtiön ja muiden sidosryhmien kanssa valmistellaan uusi jätepoliittinen ohjelma. Ohjelman laatiminen on aloitettu vuonna 2015 ja pääosa työstä tehdään vuoden 2016 aikana. 3. Jätelautakunnan internet-sivujen uudistaminen ja sähköisen asioinnin mahdollistaminen Jätelautakunnan internet-sivut uudistetaan ilmeeltään ja rakenteeltaan asiakasystävällisimmiksi ja selkeämmiksi. Samalla uudistetaan tarpeen mukaan sisältö. Asiakkaiden toiveesta selvitetään sähköisen asioinnin käyttöön ottoa. 4. Jätehuollon seuranta: taloyhtiöiden hyötyjätehuolto sekä uusien asuin- ja vapaaajan rakennusten liittyminen jätehuoltojärjestelmään Kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen seuranta on jätelautakunnalla jatkuvaa työtä. Normaalin kiinteistöjen omistusmuutosten myötä tehtävän liittymisvelvollisuuden seurannan lisäksi vuodelle 2016 painopisteeksi otetaan taloyhtiöiden hyötyjätehuolto. Jätehuollon asiakasrekisterissä on edelleen sellaisia kiinteistöjä, joilla tulisi olla jätehuoltomääräysten mukaan erilliskeräys hyötyjätteille, mutta keräys puuttuu. Lisäksi velvoitteita tulee uudistettavien jätehuoltomääräysten myötä uusille kiinteistöille.

3 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (3) Toisena painopisteenä jätehuollon seurannassa on uusien, vasta valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten jätehuoltojärjestelmään liittymisen tarkastelu. Kuntien rakennusvalvontojen kanssa sovitaan käytännöt valmistuneiden rakennusten tietojen toimittamisesta jätehuoltoviranomaiselle, jotta nämä kiinteistöt saadaan säännöllisesti kehotettavien piiriin. Toiminta vuonna Jätepoliittisen ohjelman laadinnan jälkeen määritellään vuonna 2017 jätehuollon palvelutaso tuleville vuosille. Jätehuollon liittymisvelvollisuuden seurannassa otetaan työn alle uusia kokonaisuuksia kunnittain tai alueittain. Jätehuollon asiakasrekisterin päivittäminen on osoittautunut jatkuvaa työtä vaativaksi prosessiksi. Kiinteistöjen tilanteen muuttuessa ja sääntelyn kehittyessä on aina uusia asiakasryhmiä, jotka on käytävä läpi, tiedotettava ja huolehdittava jätehuoltojärjestelyjen toteutumisesta säännösten mukaisesti. Tähän mennessä jätehuoltoviranomainen ei ole voinut käytössä olevilla resursseillaan seurata kiinteistöllä syntyvien jätevesilietteiden jätehuollon järjestämistä. Lietteiden tyhjentämisestä ja asianmukaisesta käsittelystä on tiedotettu asuinkiinteistöjä, mutta varsinaista seurantatyötä tulisi aloittaa. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat myös edellyttämään ilmoitusten tekemistä jätehuoltoviranomaiselle lietteiden omatoimiseen käsittelyyn liittyen, mikä edellyttää asioinnin järjestämistä ja ilmoitusten käsittelyä. Toiminnan painopisteiden vaikutus osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Jätelautakunnalla on kolme vakituista viranhaltijaa/työntekijää ja yksi määräaikainen työntekijä. Määräaikainen projektisuunnittelija on lautakunnalla laatimassa jätepoliittista ohjelmaa, jätehuollon palvelutasoa ja tekemässä jätehuollon asiakasrekisterin päivittämis- ja kehittämistyötä. Projektisuunnittelija on joutunut kuitenkin hoitamaan myös asiakkaiden hakemusten käsittelyä ja asiakaspalvelua. Vuonna 2016 jätelautakunnalla on henkilöstöresurssina edelleen neljä henkilötyövuotta. Tarvetta on sille, että tämä henkilöstömäärä säilytetään jatkossa vakituisena. Yhdelle henkilölle olisi vastuutettava määräajoin päivitettävien jätehuoltoa koskevien strategioiden ja ohjelmien päivitystyö sekä jätevesilietteitä koskeva tiedotus- ja seurantatyö, tähän liittyviin asiakasyhteydenottoihin vastaaminen, lietteitä koskevien ilmoitusten käsittely ja rekisterin ylläpito näiltä osin. Neljä työntekijää myös varmistaisi riittävän asiakaspalvelun ja hakemusten käsittelyn joutuisuuden ruuhkaaikoina, työparityöskentelyn ja toimivan varamiesjärjestelyn. Alueellisen jätehuollon viranomaispalvelujen talousarvioluonnos Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla (perusmaksun jätelautakuntaosalla), joten nettotulos on nolla. Kuopion kaupungille ei aiheudu jätehuollon viranomaispalveluista kuluja. Savo-Pielisen jätelautakunnan talousarvio on osa Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Kuopion kaupungin talousarvioesitys on valmisteilla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion, lautakunnat hyväksyvät palve-

4 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (4) lualueiden käyttösuunnitelmat. Kun talousarviosta on päätetty, hyväksyy kaupunkirakennelautakunta kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa jätelautakunnan osio on mukana. Käyttösuunnitelmavaiheessa jätelautakunnan päätettäväksi tuodaan vielä jätehuollon viranomaispalvelujen osio. Vuoden 2016 menoiksi on arvioitu yhteensä euroa. Vuoteen 2015 verrattuna muutosta tulee henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut on laskettu nykyiselle henkilöstömäärälle (4 henkilöä), minkä lisäksi on varauduttu kesätyöntekijän palkkaamiseen. Aikaisemmin kesätyöllistäminen on tehty Kuopion kaupungin yhteisillä kesätyöllistämisvaroilla, mutta koska tämä rahoitus on vuosittain epävarmaa ja kesälomasijaisuuksiin on tarvetta saada työvoimaa jatkossakin, kustannuksiin varaudutaan jatkossa jätehuollon viranomaispalvelujen talousarviossa. Palvelujen ostoon tulee huomattavia muutoksia erityisesti siksi, että jätelautakunnan on jatkossa kustannettava itse sellaisia eriä, jotka ovat aikaisemmin jääneet isäntäkunnan maksettaviksi. Merkittävin uusi kustannuserä on internet-sivujen uusi alusta ja sivujen tekninen ylläpito. Lisäksi on varauduttu hankkimaan internet-sivujen ilmeen uudistaminen ja vieminen uudelle alustalle. Perusmaksuun sisältyvää jätelautakuntaosaa on tarvetta nostaa ensi vuonna niin, että vakituisten asuntojen jätelautakuntaosa olisi 2,68 euroa vuodessa (alv 0 %, ennen 2,50 euroa/vuosi) ja vapaa-ajan asuntojen 1,34 euroa vuodessa (alv 0 %, ennen 1,25 euroa/vuosi). Vaikutusten arviointi - Esitys Lautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen toiminnan painopisteet vuodelle 2016 sekä tulevien vuosien toiminnan suuntaviivat ja henkilöstötarpeen. Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioluonnoksen Liitteet /2015 Talousarvioluonnos 2016 Valmistelija Saija Pöntinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen. Päätös Merkitään, että jätetaksan valmistelussa selvitetään mahdollisuutta olla nostamatta perusmaksun jätelautakuntaosaa kustannusten noususta huolimatta, koska vuonna 2014 jätelautakunnan kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi ja kunnalliselta jäteyhtiöltä laskutettiin tuolloin vähemmän kuin jätelautakuntaosalla kerättiin.

5 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (5) Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/ (6)

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Jätehuollon yhteistyöstrategia

Jätehuollon yhteistyöstrategia Jätehuollon yhteistyöstrategia Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto Ehdotus

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ Projektin nimi (lyhenne): Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö Suunnitelman laatimispäivä: 16.3.2015 Suunnitelman laatijat: Leena Karppinen, Saija Pöntinen Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen

Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen 2008 2010 Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen Tietoja Pvm. Oulunkaaren kuntayhtymä 28.10.2010 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 2(24) Oulunkaaren kuntien

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/4 7.4.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/4 7.4.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (7) 4 V 23.4.2014, Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta HEL 2012-014519 T 00 00 03 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 aika: Tiistai 19.10.2011 klo 18.00 18.20 paikka: kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot