TYÖYMPÄRISTÖN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖYMPÄRISTÖN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN"

Transkriptio

1 TYÖYMPÄRISTÖN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN Turvallisuusinsinööri Satu Sonkajärvi 1 TALVIVAARA LYHYESTI - Talvivaara on nuori, vielä käynnistysvaiheessa oleva kaivosyhtiö - Länsi-Euroopan suurin nikkelikaivos - Toiminta-ajatus: Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja Hyödyntää biokasaliuotusteknologiaa Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioidaan useita kymmeniä vuosia Hakemus kaivospiirin laajentamiseksi n. 70 km :lla jätettiin kesäkuussa 011 Kaivoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ohjelma kuulutettiin maaliskuussa 01 Uraanin talteenottolaitoksen käyttöönotto vuonna 01 Arvioitu vuotuinen tuotanto täydessä mittakaavassa Nikkeli tonnia Sinkki tonnia Kupari tonnia Koboltti tonnia Uraani 50 tonnia 1

2 TUOTANTOPROSESSI TUOTANTOPROSESSI KUVINA Kaivos Primäärimurskaus Kasaus Liuotuskasat Sakeuttimet Lopputuote (ZnS) 4

3 KESKEISEN TÄRKEÄÄ: TURVALLISUUS Päämääränä on turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa nolla tapaturmaa on arkipäivää Toiminnan turvallisuutta valvovat työsuojeluviranomaiset, turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES (kaivos ja kemikaalien käyttö) Kemikaaliturvallisuus - EU:n Seveso II direktiivi - REACH kemikaaliasetus - CLP tuoteinformaatiovaatimukset 5 TYÖYMPÄRISTÖN RISKIT 6

4 RISKINARVIOINTI Riskejä arvioidaan useista eri näkökulmista: - Työturvallisuus ja -terveys - Ympäristö - Suuronnettomuusvaara 7 RISKINARVIOINTI Perinteinen menetelmä työturvallisuusriskien arvioimiseen on käytössä. Riskin toteutumisen todennäköisyys (T) Todennäköinen Vähäinen 6 Kohtalainen 9 Merkittävä 1 Sietämätön 15 Mahdollinen 4 Vähäinen 6 Kohtalainen 8 Merkittävä 10 1 Epätodennäköinen 1 4 Vähäinen 5 Riskin seurausten vaikutus (S) Olematon 1 Vähäinen Haitallinen Vakava 4 Erittäin vakava 5 8 4

5 RISKINARVIOINTI LUOKKA SANALLINEN KUVAUS 1 Olematon ei aiheuta työtapaturmaa tai ammattitautia (ei aiheuta olennaista vaaraa tai haittaa työntekijän terveydelle) Vähäinen Haitallinen työtapaturma; työkyvyttömyysajan pituus alle 10 vrk työhygieeninen altistuminen vähäistä, alle 10% HTP-arvosta mekaanisten tapaturmien haitta-ja vaaratekijät (esim. päänsärky, nyrjähdys, kolhu tai mustelma) fysikaaliset haitta-ja vaaratekijät (kts. edellinen) kemikaalien aiheuttamat haitta-ja vaaratekijät (esim. ärsytys, päänsärky tai ohimenevä lievä sairaus) ergonomiaan liittyvät haitta-ja vaaratekijät (esim. epämukavuus, ärsytys, ohimenevä kuormitus) henkiset haitta-ja vaaratekijät (esim. tilapäistä väsymistä ja turhautumista, satunnaisia poissaoloja) työtapaturma; työkyvyttömyysajan pituus 11-9 vrk (aiheuttaa pitkäkestoisen, mutta lievän haitan työntekijän terveydelle) työhygieeninen altistuminen kohtalaista, 10-50% HTP-arvosta mekaanisten tapaturmien haitta-ja vaaratekijät (esim. nivelsiteen venähdys, viiltohaavat tai lievät palovammat) fysikaaliset haitta-ja vaaratekijät (esim. tilapäinen korvien tinnitys, nivelsiteiden venähdys, viiltohaavat tai lievät paleltuma- tai palovammat) kemikaalien aiheuttamat haitta-ja vaaratekijät (esim. ihottuma, lievät palo-, paleltuma- tai paranavat ihovammat) ergonomiaan liittyvät haitta-ja vaaratekijät (esim. tenniskyynärpää, pysyvät lievät haitat, toistuvia satunnaisia lyhyehköjä poissaoloja) henkiset haitta-ja vaaratekijät (esim. alentunut keskittymis- ja toimintakyky, esiintyy avuttomuutta ja levottomuutta, toistuvia poissaoloja) 9 RISKINARVIOINTI 4 Vakava 5 Erittäin vakava työtapaturma; työkyvyttömyysajan pituus yli 0 vrk (aiheuttaa vakavia pitkäkestoisia haittoja työntekijän terveydelle tai pysyvän vamman josta suoritetaan työsuojelupiirin ja/tai poliisin tutkinta) työhygieeninen altistuminen merkittävää, % HTP-arvosta mekaanisten tapaturmien haitta-ja vaaratekijät (esim. luunmurtuma, vakava sairaus, pitkäaikainen palautuva työkyvyttömyys) fysikaaliset haitta-ja vaaratekijät (esim. kuulovaurio, murtuma, vakava sairaus, osittainen työkyvyttömyys, pysyvä lievä haitta, pitkäkestoinen vakava vaikutus) kemikaalien aiheuttamat haitta-ja vaaratekijät (esim. lievä myrkytys, pitkäaikainen altistus, paranava vakava sairaus, osittainen tai määräaikainen työkyvyttömyys) ergonomiaan liittyvät haitta-ja vaaratekijät (esim. palautuvat, vakavat haitat tai sairaudet, pitkiä toistuvia poissaoloja, osittainen työkyvyttömyys) henkiset haitta-ja vaaratekijät (esim. toivottomuutta, voimakas masennus, jatkuvia poissaoloja, voi aiheuttaa vakavan sairauden) kuolemantapaus tai pysyvään työkyvyttömyyteen johtava tapaturma tai ammattitauti työhygieeninen altistuminen liiallista, yli 100% HTP-arvosta mekaanisten tapaturmien haitta-ja vaaratekijät (esim. pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema) fysikaaliset haitta-ja vaaratekijät (esim. ihosyöpä, astma, näön menetys, sydänkohtaus, pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema) kemikaalien aiheuttamat haitta-ja vaaratekijät (esim. työperäinen syöpä, vakavat myrkytykset, elämää lyhentävät sairaudet, pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema) ergonomiaan liittyvät haitta-ja vaaratekijät (esim. pysyvät, vakavat vaikutukset työterveyteen, pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema) henkiset haitta-ja vaaratekijät (esim. voi johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen tai burn outiin) 10 5

6 RISKINARVIOINTI RISKIN SANALLINEN KUVAUS RISKILUKU Mekaaniset tapaturmariskit T V R Fysikaaliset tapaturmariskit T V R Kemikaalien tapaturmariskit T V R Ergonomiset tapaturmariskit T V R Henkiset tapaturmariskit T V R 11 RISKINARVIOINTI VAARAN KUVAUS RISKILUK TOIMENPITEET/ PARANNUSEHDOTUS AIKATAULU VASTUUHENKI HYVÄKSYJÄ U LÖ Mekaaniset Fysikaaliset Kemialliset Ergonomiset Henkiset 1 6

7 TYÖHYGIEENISET MITTAUKSET OSANA RISKINARVIOINTIA Mittaukset tehdään joka vuosi, aloitettu Työterveyslaitos suorittaa mittaukset ja analyysit sekä pitää palautetilaisuuden henkilöstölle 1 TYÖHYGIEENISET MITTAUKSET Mitataan: - Hengittyvä epäorgaaninen pöly ja sen sisältämät metallit - Kiinteistä pisteistä (+1 hengitysvyöhykenäyte) 14 7

8 TYÖHYGIEENISET MITTAUKSET Toimenpidesuosituksia: - Pölyn, kvartsin ja metallipitoisuuksien torjunta - Esimiesten tulee valvoa suojatoimien noudattamista ja toiminnallaan tukea hyvää turvallisuuskäyttäytymistä. - Tiedotettava alueella työskenteleville urakoitsijoille suojatoimista sekä mittausten tuloksista. - Kerrattava suojatoimia palavereissa ja koulutuksissa. - Perehdytettävä työterveyshuollon henkilöstö olosuhteisiin ja suojautumistarpeeseen. 15 VARAUTUMINEN 16 8

9 PEREHDYTYS Huomioi työskennellessäsi, että kaivosalueella on pölyä ja liuoksia, joissa on vaaralliseksi luokiteltavia aineita. Jotkin näistä aineista voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Hyvä siisteystaso työtiloissa, taukotiloissa ja ajoneuvoissa on työhygienian kannalta tärkeää. Työskentele aina niin, ettei vaarallisia aineita joudu pienessäkään määrin iholle tai suuhun ja sitä kautta elimistöösi. Käytä tarvittaessa suojahansikkaita ja hengityssuojaimia. 17 PEREHDYTYS Älä syö tai juo pölyisissä tiloissa tai käsitellessäsi kemikaaleja. Pese kädet usein ja aina ennen ruokailua. Ennen ruokailua pese tarvittaessa myös kasvosi ja jätä takki naulakkoon. Pidä työvaatteet ja suojaimet mahdollisimman puhtaina. Opasta tarvittaessa työkaveria oikeaan käyttäytymiseen. Mene toimistotiloihin, valvomoihin ja ruokailutiloihin vain puhtailla kengillä. - Pese tai pussita likaiset kengät. - Pesu- ja pussituspaikkoja on rakennusten sisäänkäyntien yhteydessä. 18 9

10 PEREHDYTYS Hätätilanteita varten rakennuksissa on sammutuskalustoa sekä ensiaputarvikkeita. Iholle tai silmiin kohdistuneiden kemikaaliroiskeiden varalle on hätäsuihkut ja silmänhuuhtelupullot. Altaiden reunat ovat liukkaat. Noudata altaiden läheisyydessä erityistä varovaisuutta liukastumisvaaran takia. 19 HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Perusvarustus kaikkialla ja kaikilla: - Kypärä - Suojalasit - Huomiovaatteet - Turvakengät Jonka lisäksi töistä riippuen - Hanskat - Kuulonsuojaus - Hengityksensuojaus - Kaasumittari - Hätäpoistumislaite - Jne. 0 10

11 SUOJAINMATRIISIT 1 BIOMONITOROINTI Seurataan: - Nikkeli, koboltti ja uraani - Virtsanäytteistä - Työterveyshuolto tekee testit sovituille ammattiryhmille. Ennen töiden aloitusta 0-näyte ja sen jälkeen määrävälein. - Vakituisille ja yli 6 kk:n työsuhteessa oleville Toimenpiderajan ylittyessä esimies selvittää työntekijän kanssa altistuman syyn ja yhdessä tekevät toimenpiteitä altistuman vähentämiseksi. 11

12 ASA-REKISTERI Työnantajan on pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niitä sisältävistä tuotteista sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille työssään merkittävästi enemmän kuin sellaiset henkilöt, joilta puuttuu erityinen altistuminen tekijälle. Rekisteriin ilmoitetaan vuosittain Talvivaaran palkkalistoilla tuotantoosastoilla työskentelevät henkilöt. Talvivaarassa syöpävaaralliset aineet ovat malmissa ja liuoksissa olevat nikkeli- ja kobolttisuolat. - Lisäksi malmissa on kvartsia joka todennäköisesti tullaan lisäämään syöpävaaralliseksi aineeksi tulevaisuudessa, joten myös kvartsipölyn altistus on ilmoitettu vuodesta 011 saakka. TYÖPAIKKAKÄYNNIT Työpaikkaselvitystä varten työterveyshenkilöstö selvittää työnantajalta työpaikan tietoja, kuten henkilöstön ikärakennetta, sairauspoissaolotietoja, tapaturmatietoja ja työprosesseja, työmenetelmiä ja työaikoja. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työpaikan altisteet, työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaarat - Melumittaus - Työpiste-ergonomia - Työskentelyolosuhteet - Jne. 4 1

13 MUUTA Turvakierrokset Tapaturmien/Vaaratilanteiden/Ympäristöpoikkeamien tutkinnat 5*miksi menetelmällä Johdon turvakierrokset Turvallisuushavainnot Turvavartit Jne. 5 KIITOS! Lisätietoja Satu Sonkajärvi puh

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Työturvallisuustyö Pk-yritysten työturvallisuuden parantamiselle on monta hyvää perustetta. Tapaturmien ehkäisy tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mikä ennakoivana

Lisätiedot

Työperäisen altistumisen arviointi

Työperäisen altistumisen arviointi tieteessä Riitta Sauni LT, dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Katri Suuronen FT, erityisasiantuntija Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus 5 alusöljyvahingon Työterveys ja -turvallisuus torjunnassa SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Työterveys ja -turvallisuus alusöljyvahingon rantatorjunnassa Kotka 2011 Kymenlaakson

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Marika Kontio Työsuojelun toimintaohjelma Muokattava toimintaohjelma kaupan alan erikoismyymälöihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ

VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ Leo Virtanen 18.2.2007 Pro gradu -tutkielma Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot