OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN"

Transkriptio

1 OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa. Fysiikan harjoitustöiden tärkeimpiä tavoitteita onkin työselostusten laatimisen avulla totuttaa opiskelijoita raporttien kirjoittamiseen ja tieteellisen tekstin tuottamiseen. Selostuksen laatiminen alkaa jo työhön valmistauduttaessa. Jo tässä vaiheessa kannattaa työtä ajatella siitä näkökulmasta, että sen mittauksista, tuloksista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä tullaan raportoimaan. MITTAUSPÖYTÄKIRJASTA Tärkeänä apuna selostuksen laatimisessa on mittauspöytäkirja, jonka tarkoituksena on auttaa muistamaan, mitä mittauksissa on tehty. Mittauspöytäkirjassa ei oikeastaan voi olla liikaa tietoa. Hyvään mittauspöytäkirjaan merkitään selvästi ja tarkasti kaikki mittauksiin vaikuttavat asiat. Varsinaiset mitatut arvot merkitään sellaisenaan, siis kuten ne mittarista tai vastaavasta luetaan. Laskutoimitukset tehdään vasta tulosten käsittelyvaiheessa. Myös mitattujen arvojen yksiköt merkitään huolellisesti näkyviin. Mittauspöytäkirjaan kirjataan lisäksi virheen arviointia varten tarvittavat tiedot. Mittauspöytäkirjaan on usein syytä kirjata myös tietoja mittauksessa käytetyistä välineistä. Osassa tämän kurssin töistä mittauspöytäkirjaan on valmis pohja, joka löytyy näiltä sivuilta työohjeen yhteydestä. Osassa töistä mittauspöytäkirjan suunnittelu on annettu opiskelijan tehtäväksi. Mittauspöytäkirjaa suunniteltaessa yleisen muodon voi tehdä samantapaiseksi kuin valmiissa pohjissa. Yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten kannattaa lukea työohjeesta huolellisesti erityisesti kohta Mittaustehtävät, jossa on kerrottu, millaisia mittauksia ja missä järjestyksessä työssä on tarkoitus tehdä. Jos työssä on monia vaiheita, joihin jokaiseen liittyy oma mittaussarjansa, kannattaa niihin liittyvät taulukot sijoitella mittauspöytäkirjaan erillisiksi kokonaisuuksiksi. Mitattavat suureet symboleineen löytyvät työohjeesta, mutta yksiköihin on kiinnitettävä erityistä huomiota mittaustilanteessa, koska yleensä suureiden yksiköitä ei ole työohjeessa annettu. Etukäteen kannattaa myös miettiä, mitä tietoja virheen arviointia varten on kirjattava mittauspöytäkirjaan. MITEN JA KENELLE SELOSTUS KIRJOITETAAN? Työselostus kirjoitetaan joko tietokoneella tai käsin kuivamustekynällä. Selostuksen sivut niitataan yhteen, ei siis käytetä paperiliittimiä. Selostus tulee kirjoittaa hyvällä suomen kielellä käyttäen kokonaisia lauseita.

2 Tieteelliset raportit on tapana kirjoittaa ajatellen kuviteltua lukijaa, joka kuuluu samaan vertaisryhmään kuin kirjoittaja. Selostusta kirjoitettaessa voi siis ajatella lukijana toista opiskelijaa, jolla on perustiedot fysiikasta, mutta joka ei ole tehnyt kyseistä työtä, eikä siksi tunne sen yksityiskohtia. MITÄ SELOSTUKSESSA KUULUU OLLA? Koska selostuksen laatimisen avulla on tarkoitus harjoitella tieteellistä raportointia, vaaditaan selostukselta yleensä tiettyä muotoa. Yksi esimerkki selostuksen muodosta on annettu jatkossa. Annettua mallia ei tarvitse noudattaa orjallisesti, esimerkiksi kaikkia kappaleita ei tarvita kaikissa töissä. Myös kappaleiden otsikointi voi vaihdella. Koska työselostuksen kuitenkin on tarkoitus olla lyhyt ja selväpiirteinen raportti siitä, mitä työssä on tehty, kuuluu sen perusvaatimuksiin esittää - mitä ilmiöitä on tutkittu - teoreettinen tausta - koeolosuhteet ja välineet - välittömät mittaustulokset havaintotilanteessa - mittaustulosten matemaattinen käsittely - mittaustulosten tarkkuuden tai luotettavuuden arviointi - lopputulokset ja niistä tehdyt päätelmät. Selostusmalleja löytyy kurssin P Fysiikan laboratoriotyöt 1 noppasivuilta. Seuraavassa on ehdotus selostuksen muodoksi: Kansilehti Kansilehdellä tulee näkyä: - Tiedot työstä: Työn nimi ja se, mihin kurssiin työ kuuluu - Tiedot tekijästä: Nimi, sähköpostiosoite ja koulutusohjelma - Työn tekemiseen liittyvät tiedot: Mittauspäivä ja työn ohjaajan nimi. Johdanto Johdantokappaleessa kuvataan lyhyesti ja täsmällisesti eli muutamilla lauseilla työn tarkoitus, siis sen tärkeimpänä kohteena olleet ilmiöt, laitteet tms. Lisäksi kuvaillaan mittausmenetelmät sekä ne tutkittavat suureet, joiden arvot oli määritettävä. Suureet ilmaistaan tässä sanallisesti, ei symboleilla.

3 Teoria Tässä kappaleessa esitetään lyhyt katsaus työn teoriaan. Kaikki tarvittavat yhtälöt esitetään numeroituina ja ilman johtoa (ellei erikseen vaadita). Yhtälöissä esiintyvät suureiden symbolit on määriteltävä yksikäsitteisesti. Esityksen pohjana voi käyttää työohjetta, sopivan kurssin luentoja tai muuta kirjallisuutta. Asia on kuitenkin esitettävä omin sanoin kopioimatta lähteen tekstiä sellaisenaan. Teoriaosa ei siis ole pelkkä luettelo kaavoja ja symboleita ilman selittäviä lauseita, mutta ei myöskään työohjeen teoriaosan tai luentojen tapainen pitkä, yksityiskohtainen ja perusteellinen selitys työhön liittyvästä fysikaalisesta mallista. Hyvä selostuksen teoriaosa on omaperäinen ja johdonmukainen tiivistelmä työssä tarvittavasta mallista yhtälöineen esitettynä kuvitellulle vertaislukijalle. Mittauslaitteisto ja kokeelliset menetelmät Tässä esitellään käytetty koelaitteisto ja kuvataan suoritetut mittaukset. Työssä käytetyt välineet voi esittää esimerkiksi luettelona. Mahdollisista sähköisistä kytkennöistä esitetään kytkentäkaaviot ja nimetään niissä esiintyvät komponentit. Kytkentäkaavio voi esiintyä myös teoriaosassa, jolloin siihen voi viitata. Koska yksi kuva kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa, voi myös muita kuin sähköisiä mittauslaitteistoja esittää sopivan kaaviokuvan avulla. Mittaustulokset ja niiden käsittely Tämän kappaleen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten mittaustuloksista päästään tuloksiin. Mittaustulokset sijoitetaan teoriaosassa esitettyihin yhtälöihin, joihin viitataan numeroin. Yksi mallisijoitus kustakin laskettavasta suureesta on kirjoitettava yksikköineen näkyviin. Laskuissa tulee käyttää riittävää tarkkuutta, välituloksia ei pidä pyöristää, vaan kaikki pyöristykset tehdään vasta lopputuloksiin. Selventävien taulukoiden ja graafisten esitysten käyttö on luonteenomaista tieteelliselle raportoinnille. Etenkin sellaiset taulukot, joissa esitetään lopputuloksia tai tärkeitä välituloksia, on numeroitava ja otsikoitava. Graafisten esitysten tulee olla selkeitä. Akselit on nimettävä yksikköineen ja jaoteltava selvästi. Havaintopisteet tulee sijoittaa kuvaan mielekkäästi niin, että ne täyttävät mahdollisimman suuren osan kuvan alasta. Havaintopisteet merkitään niin, etteivät ne jää pisteisiin liittyvän kuvaajan alle. Pisteet voi merkitä esimerkiksi rastein tai niiden ympärille voi piirtää ympyrän. Kuvaajia piirrettäessä tulee tehdä graafinen tasoitus eli kuvaajia ei piirretä pisteestä

4 pisteeseen, vaan pisteitä myötäillen. Kuvaajien piirtämiseen ja graafiseen tasoitukseen on käytettävissä myös tietokoneohjelmia, jotka sovittavat annettuun pistejoukkoon suoran tai halutun tyyppisen käyrän. Kuvaajat on numeroitava ja otsikoitava ja ne on piirrettävä millimetripaperille tai tulostettava tietokoneella. Jos kuvat ovat erillisillä papereilla, ne on liitettävä työselostuksen loppuun. Myös tietokoneohjelmiin syötetyt taulukot sekä tiedot ohjelmilla tehdyistä sovituksista kannattaa tulostaa ja liittää selostukseen. Taulukoiden ja kuvaajien käytöstä selostuksessa on ohjeita myös kurssin P Fysiikan laboratoriotyöt 1 NOPPA-sivulla työn nro 3 ohjeissa. Tulosten luotettavuuden arviointi Tulosten luotettavuuden arvioinnin voi esittää joko omana kappaleenaan tai se voi olla osana mittaustulosten käsittelyä. Mittaustulosten luotettavuutta arvioidaan monissa töissä tekemällä erillinen virheen arviointi. Sopivan virheenarviointimenetelmän valintaan on kiinnitettävä huomiota. Mittauksissa esiintyviä systemaattisia virheitä ja niiden vaikutusta ja merkitystä voi tarkastella tässä työselostuksen osassa. Työohjeissa on lisätietoja virheen arvioinnin tarpeellisuudesta ja suoritustavasta eri tapauksissa. Kun satunnaisvirhettä arvioidaan kokonaisdifferentiaalia käyttäen, differentiaalilauseke on yleensä johdettava ja ainakin mallisijoitus esitettävä. Jos virheen arviointi on tehty tietokoneella, esimerkiksi pienimmän neliösumman suoran sovituksen avulla, tiedot sovituksesta on liitettävä selostukseen. Lopputulosten ilmoittamista varten vaaditaan pääsääntöisesti absoluuttisen maksimivirheen laskeminen. Myös suhteellinen maksimivirhe, joka eräissä tapauksissa voi olla havainnollisempi ja myös laskennollisesti vaivattomampi johtaa, voidaan arvioida ja ilmoittaa. Virheen arvioinnin perusteita käsitellään P Fysiikan laboratoriotyöt 1 kurssin NOPPA-sivuilla Lopputulokset Tähän kappaleeseen kootaan selkeästi näkyville työn lopputuloksena saadut suureitten arvot. Selkeyden vuoksi lopputulokset kannattaa esittää samassa järjestyksessä kuin mitattavat suureet kohdassa Työn tarkoitus. Lopputulosten numeeriseen tarkkuuteen ja esitysmuotoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lopputulokseen mukaan otettavien numeroiden määrän tulee vastata tuloksen laskettua tai arvioitua absoluuttista virhettä.

5 Virheraja ilmoittaa suoraan, kuinka monta yksikköä kunkin numeron epävarmuus on. Yhtään oikeata numeroa ei jätetä ilmoittamatta, ts. mukaan otetaan kaikki merkitsevät numerot. Merkitsevinä numeroina voidaan pitää numeroita, joiden epävarmuus on enintään 15 yksikköä. Siispä esim. tulos 1,76 ± 0,32 on ilmoitettava muodossa 1,8 ± 0,4, koska tuloksen numeron 6 epävarmuus on 32 yksikköä. Lopputulos ja virheraja ilmoitetaan aina samalla desimaalisella tarkkuudella. Kaikki tulokset ilmaistaan SI-yksiköissä tai eräissä sallituissa lisäyksiköissä. Lopputulosten numeerisessa esitysmuodossa tulee käyttää kymmenen potenssia. Samoin on suositeltavaa käyttää etuliitteitä. Esim. 5, s tai 5,2 ms (ei: 0,0052 s). Johtopäätökset Tässä selostuksen tärkeimmässä kappaleessa arvioidaan saatuja tuloksia ja niiden oikeellisuutta esimerkiksi vertaamalla niitä teoreettisiin arvoihin tai vertaamalla keskenään esimerkiksi erilaisin kokeellisin menetelmin saatuja tuloksia. Myös muut omat päätelmät työstä esitetään tässä. Mikäli tuloksia ei ole kovin paljon, kaksi viimeistä kappaletta voi myös yhdistää esimerkiksi otsikon Tulokset ja niistä saadut johtopäätökset alle. Liitteet Jokaisessa selostuksessa tulee olla liitteenä mittauspöytäkirja, josta löytyvät tiedot mittaustilanteesta ja välittömät havaintoarvot. Lisäksi liitteenä on usein kuvaajia ja esimerkiksi tietoja tietokoneohjelmilla tehdyistä sovituksista. Myös ennakkotehtävien ratkaisut pannaan liitteeksi selostukseen. Liitteeksi voi sijoittaa joskus myös isompia kuvia esimerkiksi mittausjärjestelystä tai joitakin pidempiä laskuja. Liitteet on numeroitava ja otsikoitava ja niihin on muistettava viitata selostuksen tekstissä.

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Millainen on toimiva potilasohje?

Millainen on toimiva potilasohje? Katsaus RIITTA HYVÄRINEN Hyvä kieliasu varmistaa sanoman perillemenon Hyvän potilasohjeen juonirakenne on kunnossa: tarina etenee loogisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että juonessa ei ole yllättäviä hyppäyksiä

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot