Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (11) Verohallinto Sari Wulff Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta Lausunnon antajasta Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. RAKLIa on kuultu käsittelyssä olevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa. RAKLI on antanut lakiehdotuksesta lausunnot , sekä RAKLI pitää tärkeänä saada viranomaisten käyttöön verovalvonnassa ja talousrikollisuuden torjumisessa tarvittavaa vertailutietoa. RAKLI haluaa kiinnittää erityistä huomiota laeissa edellytettyjen menettelyjen soveltamisrajauksiin kunnossapitotöissä ja pienissä korjaustöissä sekä tietosisältöön ja ilmoitusten korjauksiin liittyviin käytännön menettelyihin liittyviin haasteisiin. Verohallinnon ilmoitusmenettelyjä koskevat ohjeet soveltuvat mielestämme pienillä täsmennyksillä uudis- ja korjausrakennustyömaille, joissa työ on projektiluonteista ja toteutetaan ajallisesti tai alueellisesti rajattuna työmaana. Näille nimetään myös työtä johtava päätoteuttaja. Kiinteistöjen ja liikenneväylien ylläpitotoiminta sekä sen piiriin kuuluvat pienet korjaukset ovat sen sijaan ongelmallisia määriteltäessä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien ja kuulumattomien huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden rajauksia. Nämä työt ovat myös useissa tapauksissa sellaisia, ettei niihin työn

2 LAUSUNTO 2 (11) luonteesta johtuen nimetä erikseen päätoteuttajaa, jolloin myös päätoteuttajalle asetetut ilmoitusvelvollisuudet siirtyvät työn tilaajalle. Kiinteistönhoito- ja huoltotöiden yhteydessä tehdyt ylläpitokorjaukset ja muut vastaavat arvonlisäverolain kannalta rakentamistyöksi katsottavat työt eivät ole urakkakohtaisesti johdettua toimintaa. Ohjeessa tulisi eriyttää projektiksi organisoidut uudisja korjausrakentamistyöt sekä jatkuvaan kunnossapitoon liittyvät rakentamistyöt toisistaan. Kunnossapitoon liittyvien rakentamistöiden osalta tulee määritellä ilmoitusmenettelyt sekä tietosisältö ottaen huomioon toiminnan luonne, alan sopimusrakenteista johtuvat menettelyt sekä talous- ja muista tietojärjestelmistä saatavissa oleva tieto. Urakkaa ja työntekijöitä koskevia tietoja ei valtaosassa tapahtumia ole mahdollista ilmoittaa kunnossapitotöissä etukäteen. Näillä töillä ei myöskään ole työmaa-avainta tai työnumeroa ja pieniä töitä on vaikea kohdistaa ajallisesti edes kuukausitasolla. Vuosisumman arviointi on myös hyvin vaikeaa. Suuremmissa kiinteistöissä voidaan katsoa, että peräkkäin tapahtuvat kunnossapitotyöt muodostavat käytännössä jatkuvan työmaan. Tällöin myös tietojen säilyttämisvelvoitetta ei ole mahdollista kytkeä työn valmistumiseen. Ohjetta tulee edelleen täsmentää määrittelemällä tarkemmin käsitteet ja sen, mitä töitä ilmoitusvelvollisuus koskee. Erityisesti maa- ja vesirakentamisen kunnossapitotyöt esimerkiksi liikenneväylien ja verkostojen jatkuvan kunnossapidon osalta jäävät tulkinnanvaraisiksi. Aluehallintoviraston rakentamistöitä koskevat ohjeet, jotka perustuvat VNA 205/2009 perustelumuistion mukaisiin linjauksiin, eivät ole riittävän yksityiskohtaiset. Ohje ei nykyisessä muodossaan ota kantaa, miten kiinteistöalan moniportaisissa juridisissa hallintamuodoissa ilmoitusmenettelyjä käytännössä sovelletaan. Kiinteistönomistajilla on käytössään konsernitason sopimuksia, kiinteistöyhtiötasoisia sopimuksia sekä erilaisia osakkuuksiin ja vuokrasopimuksiin pohjautuvia sopimusrakenteita. Hallinnollisen taakan keventämiseksi tulisi näihin liittyvät ilmoitusmenettelyt ja tietojen yhdistäminen käsitellä verohallinnon ohjeessa.

3 LAUSUNTO 3 (11) RAKLI pitää tärkeänä, että verohallinnolla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä olla antamatta kaikkia tietoja tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäinen. Tähän liittyvät ohjeet ovat hyvin merkittävässä roolissa, kun tilaajat kehittävät omia toimintatapojaan ja talous- ja tietojärjestelmiään. Erityisesti tämä korostuu jo aiemmin mainituissa kunnossapitotöissä ja korjauksissa. Arvonlisäverolain rakentamispalveluksi katsottavien töiden ilmoitusmenettelyä koskeviin tulkintoihin esitämme myös helpotuksia, koska esimerkiksi hissien tai valvonta- ja turvajärjestelmien huoltoon liittyvien töiden osalta emme näe verovalvonnallisia perusteita sisällyttää niitä ilmoitusvelvollisuuden alaisiin töihin. Lisäksi kiinteistönhoitopalvelujen yhteydessä tehtävät, erikseen veloitettavat korjaustyöt tulisi vapauttaa ilmoitusvelvollisuuden piiristä. Ohjetta tulee tämän osalta vielä kehittää jäljempänä esitettävien kommenttien pohjalta. Ilmoitusten antamiseen ja tietojen korjaamiseen sekä säilyttämiseen liittyviin ongelmakohtiin esitämme jäljempänä tarkempia kommentteja. RAKLI haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, missä muodossa verottaja voi antaa ilmoittajille palautetta havaitsemistaan epäselvyyksistä tai esille tulleista toimittajia koskevista laiminlyönneistä. Palautetieto tilaajatahoille on erityisen tärkeää, jotta tilaaja voi osaltaan reagoida sopimuskumppaninsa velvoitteiden hoitamisessa esille nousseisiin ongelmiin. Näissä tilanteissa toimittaja ei välttämättä pysty täyttämään sopimuksenmukaisia velvoitteitaan. Verottajan palautetieto on tilaajille tärkeää hankkeen läpiviennin ja tilaajan vastuullisen toiminnan kannalta. Olemme liittäneet lausuntoomme myös koosteen kiinteistönomistajilta saamiamme yksityiskohtaisia kommentteja sekä laajasti suurten kiinteistönomistajien näkökulmia kuvastavan KESKO-konsernin lausunnon ohjeluonnokseen. Nämä ovat lausuntomme liitteinä 1 ja 2.

4 LAUSUNTO 4 (11) Ilmoittamisvelvollisuus ja yhteinen rakennustyömaa Yhteinen rakennustyömaa on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/ :n 1 kohdassa määritelty koskevan työpaikkaa, jolla rakennustyötä tekee samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Tämä määritelmä soveltuu hyvin työturvallisuutta koskevien säädösten soveltamiseen laajasti uudis- ja korjausrakentamiseen sekä kunnossapitoon, mutta ei ole käytännössä selkeä ilmoittamisvelvollisuutta rajattaessa. Pienet kunnossapitotyöt, kuten vikakorjaukset ja pienimuotoiset tilakorjaukset ja -muutokset sisältyvät työturvallisuusnäkökulmasta TTurvL 2 1 kohdan mukaiseen yhteisen työmaan määritelmään. Yhteinen rakennustyömaa- käsite kattaa laajasti pienetkin korjaus- ja kunnossapitotyöt, joissa ei ole nimettyä päätoteuttajaa. Tällaisissa tapauksissa päätoteuttajan velvoitteet siirtyvät rakennuttajalle eli viime kädessä kiinteistön omistajalle. Kiinteistöjen sekä erilaisten liikenneväylien ja verkostojen omistajilla on hyvin suuri määrä operatiivisesti nopealla aikataululla toimeksi annettavia pieniä korjaus- ja kunnossapitotöitä, jotka eivät luonteeltaan ole rakennustyömaaksi katsottavaa toimintaa, mutta täyttävät yhteisen työmaan määritelmän. Toimenpide käynnistyy vikailmoituksella tai huoltotilauksella ja toimeksiannot pohjautuvat vuosisopimuksiin tai pidemmäksi määräajaksi solmittuihin palvelusopimuksiin, joihin jo sovelletaan tilaajavastuulain määräyksiä. Jo yhdellä suurella kiinteistön omistajalla on tuhansia korjaus- ja kunnossapitotapahtumia vuodessa, joita tilaajan tulee jatkossa tulkita tapahtumakohtaisesti, kuuluvatko ne yhteisen työmaan käsitteen alle ja kuuluvatko ne siten ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tämän jälkeen ilmoitusvelvollisuudesta voi vapautua verohallinnon ohjeen mukaisesti tilanteissa, joiden arvo on vähäinen. Nämä tulkintatilanteet tulisi kuitenkin kyetä ennakkoon tunnistamaan ja määrittelemään ohjeistuksessa, jotta tilaajat voivat kehittää ilmoitusmenettelyjä tukevat toimintatavat ja toteuttaa hallinnolliset menettelyt ja tietojärjestelmämuutokset.

5 LAUSUNTO 5 (11) Esimerkkejä korjaus- ja kunnossapitotöistä, jotka lähtökohtaisesti ovat yhteisiä työmaita ja joihin sovelletaan ilmoitusmenettelyjä sekä tietojen 6 vuoden säilytysvelvoitetta: -vuokralaisen vaihtuessa tehtävät pienetkin korjaukset -kiinteistön ja sen laitteistojen vikakorjaukset ja kunnossapito -vesi-, viemäri- tai lämpöputken rikkoontuminen tai sähkökaapelin katkeaminen -liikenneväylien kunnossapitotyöt -päällysteen osittainenkin uusiminen ja reikien korjaaminen -huvivenesataman laiturin korjaus -tiealueiden vesakoiden raivaus -sähkö-, automatiikka- ja tietoliikenneverkkojen korjaukset -ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen -valomainoksen korjaus tai vaihtaminen Yksityiskohtaisia kommentteja verohallinnon ohjeluonnokseen 1.1 Tiedonantovelvollisuus Kunnossapitotoimintaa ja korjauksia koskeva maininta on lisättävä tekstiin. 1.2 Määritelmät Työmaa-avain ei ole yleisesti tunnettu termi, tästä voisi olla maininta alkuteksteissä tai määritelmissä. Urakkamuotoja koskevaa tekstiä voisi täsmentää esimerkiksi seuraavasti: Urakan suoritusvelvollisuuden laajuuden perusteella urakkamuodot jaetaan pääurakkamuotoihin, osaurakkamuotoihin ja suunnittele rakenna muotoihin. Jokaisesta päämuodosta on useita erilaisia sovelluksia. Pääurakkamuodoista useimmiten käytetään kokonaisurakkaa tai jaettua urakkaa. Kokonaisurakassa työn tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa. Tämä urakoitsija voi tehdä aliurakkasopimuksia, mutta näiden töiden tekijä eivät ole sopimussuhteessa työn alkuperäisen tilaajan kanssa. Jaetussa urakassa tilaaja tekee erilli-

6 LAUSUNTO 6 (11) siksi osiksi jaetuista urakoista erilliset urakkasopimukset. Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei ole lainkaan sopimussuhdetta. Sivu-urakka voi olla kuitenkin alistettu pääurakkaan. Suunnittelua sisältävissä urakoissa urakoitsija vastaa myös suunnittelusta. Osaurakkamuotoja kutsutaan usein projektinjohtorakentamiseksi. Työn tilaaja jakaa urakan osaurakoihin, jolloin rakennustyöstä tehdään erilliset sopimukset tilaajan kanssa. Kappaleeseen tulee lisätä ohjeessa esiintyvät rakentamista ja rakentamispalvelua sekä kunnossapitoa ja korjausta koskevat määritelmät. 2.1 Kuka on tiedonantovelvollinen Tässä tulisi tarkemmin määritellä, miten tilaaja voi esimerkiksi konsernirakenteessa yhdistää urakkatietojen ilmoituksia ja miten vastuut näissä tilanteissa määräytyvät. Tiedonantovelvollisiksi tulisi täsmentää rakentamispalvelua tilaavat. 2.2 Mistä töistä tiedot on annettava Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja ja niihin liittyviä yksittäisiä tulkintoja ei tulisi sellaisenaan soveltaa korjaus- ja kunnossapitotöitä koskevaan ilmoitusmenettelyyn. Kiinteistön- ja väylänpidon kannalta tulisi ohjeessa selventää, mitkä työt voidaan vapauttaa ilmoitusmenettelyn piiristä, koska niiden merkitys on taloudellisista ja verovalvonnallisista syistä vähäinen. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi olemassa olevien kiinteistöjen yleistä käyttöä palvelevien varusteiden ja laitteiden korjaaminen, huoltaminen ja säätäminen. Kiinteistönhoitopalvelujen yhteydessä tehtävät, erikseen veloitettavat korjaustyöt tulisi vapauttaa ilmoitusvelvollisuuden piiristä. Perusparannukseksi luettavat projektina johdetut työt, kuten putkisto- ja sähköremontit, vesikattojen uusiminen, rakennuksen julkisivu- ja sisäremontit. piha-alueen ja ajoluiskien päällystetyöt kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Kiinteistöjen käyttäjien suoraan toimittajilta tilaamat korjaus- ja muutostyöt tulisi käsitellä ohjeessa. Tämän osalta on myös tarpeen määritellä tarkemmin,

7 LAUSUNTO 7 (11) missä tilanteissa kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien laitteiden korjaaminen ja kunnossapitotyöt on vapautettu ilmoitusmenettelystä. Tätä kysymystä joudutaan tarkastelemaan mm. seuraavissa kiinteistötyypeissä: kauppa, terveydenhoito, opetus, tutkimus, erilaiset verkostoja ja järjestelmiä palvelevat laitetilat, teollisuus, energiantuotanto ym. Suunnittelua, valvontaa ja muuta niihin verrattavaa palvelua koskevaa rajausta tulisi selkeyttää maininnalla, että ilmoitusvelvollisuus ei koske rakennuttamistai projektinjohtopalveluja. Suunnittua sisältävissä urakkamuodoissa voidaan tekstiä täsmentää siten, että urakoitsijan ilmoittamaan urakkasummaan sisällytetään suunnittelua koskeva osa, mutta urakoitsijan ei tarvitse ilmoittaa omia tilauksia koskevissa ilmoituksissaan suunnittelua koskevia palveluja. Ohjeen kiinteistönhoito ja huoltotyötä koskevia rajauksia tulisi laajentaa myös maa- ja vesirakentamista sekä väylä- ja verkostorakenteita koskevin esimerkein. Näitä olisivat mm. liikenneväylien talvikunnossapito, vesakoiden raivaus, merkinnät, puhtaanapito ym. toiminnot. Peräkkäin tapahtuvien sopimusten raja-arvoa laskettaessa tulisi ohjetta täsmentää. Miten tulkitaan tilauskohtaisia vahinko- ja vikakorjauksia tai laskutyönä toteutettavia muutostöitä. Määräytyykö raja-arvo sopimuskohtaisesti, puitesopimuksessa tilauskohtaisesti, kohdekohtaisesti vai voisiko rinnalla soveltaa kuukausittaisiin maksuihin pohjautuvaa raja-arvoa? 2.4 Urakkatietojen tietosisältö Ohjeessa tulisi eriyttää projektiksi organisoidut uudis- ja korjausrakentamistyöt sekä jatkuvaan kunnossapitoon liittyvät rakentamistyöt toisistaan. Kunnossapitoon liittyvien rakentamistöiden osalta tulee määritellä ilmoitusmenettelyt sekä tietosisältö ottaen huomioon toiminnan luonne, alan sopimusrakenteista johtuvat menettelyt sekä talous- ja muista tietojärjestelmistä saatavissa oleva tieto. Vuosi- ja puitesopimuksia ei useinkaan yksilöidysti kohdisteta yksittäisille kohteille, vaan tilaajan koko kiinteistömassaan. Kunnossapitotöissä tilaukset voi-

8 LAUSUNTO 8 (11) daan useimmiten kohdistaa laskutustietojen perusteella jälkikäteen työkohteeseen, mutta ei kaikissa tilanteissa. Urakkaa koskevia tietoja ei valtaosassa tapahtumia ole mahdollista ilmoittaa etukäteen ja pieniä töitä on vaikea kohdistaa ajallisesti edes kuukausitasolla. Vuosisumman arviointi on myös hyvin vaikeaa, erityisesti jos se tulee kohdistaa kohteelle. Suuremmissa kiinteistöissä voidaan katsoa, että peräkkäin tapahtuvat kunnossapitotyöt muodostavat käytännössä jatkuvan työmaan. Miten näiden osalta menetellään? Miten konsernirakenteessa tai kiinteistömanageriyhtiötä käytettäessä määritellään ilmoittaja? Kiinteistön omistaja, tilaaja ja ilmoittaja eivät ole aina samassa organisaatiossa. Ulkomaalaisen ilmoittajan ja urakoitsijan tiedot voisi ohjeessa jaotella selvyyden vuoksi erikseen. Yhteyshenkilön tiedoissa osoite ei tule olla pakollinen. Miten työmaan numero tai työmaa-avain määräytyy, jos kyseessä on olemassa oleva kiinteistö? Tilaajilla on useita samaan kiinteistöön kohdistuvia vaihtuvia hankenumeroita. Uudiskohteessa voi myös olla peräkkäin useita työnumeroita sekä päätoteuttajia hankkeen eri vaiheissa ja urakoissa. Urakkasumma ja kohdekuukauden aikana maksettu määrä tulisi riittää, laskutettujen tietojen sisällyttäminen aiheuttaa useita tulkintakysymyksiä (ei maksukelpoiset, virheelliset, puutteelliset, korjaukset, hyvitykset, ). Miten toimitaan, kun urakan alku- ja päättymispäivämäärät ei ole tiedossa tai muuttuvat? Kohdekuukauden määräytyminen on täsmennettävä laskujen osalta (saapuminen, kirjaus kirjanpitoon, maksu?). Maksuja suoritetaan urakan päättymisajankohdan jälkeen vielä useiden kuukausien päästä, rakentamispalvelua sisältävissä elinkaarisopimuksissa jopa esim. 25 vuoden ajan. Miten ei toimintaa-kenttiä täytetään kunnossapitotöiden osalta?

9 LAUSUNTO 9 (11) 3.1 Kuka on tiedonantovelvollinen (työntekijätiedot) Kunnossapitotöiden osalta on hyvä korostaa, että mikäli työhön ei ole nimetty ilmoitusvelvollisuudesta vastuullista päätoteuttajaa, tiedonantovelvollisuus on tilaajalla itsellään. 3.2 Mistä töistä tiedot on annettava? Rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen numeron (VNA 205/2009) voisi lisätä tekstiin. Työmaalla työskentelevien listaan voisi lisätä myös vuokralaiset ja käyttäjät, jos he tekevät töitä yhteisellä rakennustyömaalla. Aluehallintoviraston tarkempi ohje ei ollut lausuntopyynnön liitteenä, mutta AVIn luonnosvaiheessa ollut ohje ei ole riittävän yksityiskohtainen ratkaistaessa verohallinnon ilmoitusmenettelyyn liittyviä määritelmiä ja tarvittavia rajauksia. 3.3 Mistä töistä työntekijätietoja ei tarvitse toimittaa? Tavarantoimitusten säännöllisyyteen pohjautuva määrittely ei ole käytännössä toimiva eikä tarkoituksenmukainen menettely arvioitaessa työmaalla työskentelyä ja tietojen ilmoittamista. Esimerkiksi ahtaiden kaupunkikeskustojen työmaille voi tulla kymmeniä pieniä toimituksia päivässä. Käytännössä tämä määräys johtaisi sitten siihen, että jokainen työmaalle tavaraa toimittava pitäisi viedä työntekijälistoihin ja jos kuormanpurku työmaalle kestää vaikkapa 5 min, kestäisi paperityöt sitten minuuttia ja katu tai työmaan piha olisi tukossa kuljetusajoneuvon vuoksi. Kuljetusalan harmaan talouden torjuntatoimia ei tule kohdistaa rakennusalan velvoitteiksi. Esitämme, että tavarantoimitusten kuljettajat tulkitaan työmaahenkilöstöön ainoastaan siinä tapauksessa, jos kuljetukseen liittyy muuta työmaalla suoritettavaa työtä. Prosessien käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt on rajattu pois VNA 205/2009 piiristä ja siten vapautettu myös ilmoitusmenettelystä. Tätä kysymystä tulisi tarkastella myös mm. seuraavissa kiinteistötyypeissä: kauppa, terveydenhoito, opetus, tutkimus, erilaiset verkostoja ja järjestelmiä palvelevat laitetilat, teollisuus, energiantuotanto ym.

10 LAUSUNTO 10 (11) Kiinteistössä peräkkäin tapahtuvien töiden osalta tulee tarkentaa, miten työntekijätietojen ilmoitusmenettely määräytyy. Työntekijätietoja ei ole kunnossapitotöissä pääsääntöisesti mahdollista ilmoittaa ennen työskentelyn alkua. Kunnossapitotöiden osalta tietosisältöä tulee rajata ja sopia sisällöstä yhdessä tilaajatahojen asiantuntijoiden kanssa. Ilmoituksen antajan identifioimiseksi tulisi riittää Y-tunnus/henkilötunnus. Ulkomaisen ilmoittajan osalta esitetään tarvittavat lisätiedot. Työntekijätietojen sisältöä tulee yksinkertaistaa ja työmaan kulkulupaluettelosta tulee saada tarvittavat tiedot. Osoite- ja puhelinnumerotietojen keräys ja ylläpito ei ole realistista eikä tarkoituksenmukaista. Työnantajan tunnistamiseksi riittää Y-tunnus. Ulkomaisen työnantajan ja työntekijän osalta esitetään tarvittavat lisätiedot. 4. Milloin tiedot on annettava? Kunnossapitotöiden osalta on tarpeen täsmentää tiedonantovelvollisuuden alkamista ja päättymistä. 5. Tietojen antamisen tapa Miten toimitaan tilanteissa, joissa sähköisen ilmoituksen antaminen ei olekaan mahdollista. Edellytykset laiminlyöntimaksulta välttymiseksi tulisi myös kuvata tässä yhteydessä sekä kohdassa Tietojen korjaaminen Kunnossapitotöiden osalta korjausilmoitusta edellyttävät muuttuneet tai virheelliset tiedot tulee määritellä erikseen yhdessä tilaajien kanssa toiminnan luonne huomioon ottaen. 7. Menettely, jos tietoja ei anneta Kunnossapitotöiden osalta on perusteltua ottaa ilmoitusmenettelyn laiminlyöntimaksuun siirtymäaikasäännökset.

11 LAUSUNTO 11 (11) 8. Tietojen säilyttämisaika Ilmoitustietojen ja sen perusteena olevien tietojen säilyttämisvelvoite olisi hyvä kuvata ohjeessa laajemmin. Kunnossapitotöiden osalta työmaan valmistumisvuosi ei ole käyttökelpoinen määrittely, vaan tulisi olla sidottu esimerkiksi ilmoitusvuoden päättymiseen? Ilmoitin.fi-palvelun arkistointiaika tulisi olla myös samanmittainen kuin ilmoitustietojen säilyttämisvelvoite. Ohjeluonnoksen viimeistelystä Ilmoitusvelvoitteiden täyttäminen edellyttää tilaajatahoilta yhtenäisiä toimintamalleja ja ilmoitusten tietojärjestelmiin pohjautuvaa automatisointia. Tapauskohtaista tulkintaa voidaan käyttää projektina hoidettavissa hankkeissa, mutta kunnossapitotoimintaan liittyvät velvoitteet tulee pystyä ennalta ohjeistamaan yksityiskohtaisesti, koska kiinteistöjen ja infrajärjestelmien määrä ja niihin kohdistuvat työt ovat muussa tapauksessa mahdoton hallita. Ehdotamme, että muodostamme kiinteistöjen ja infrajärjestelmien omistajista asiantuntijaryhmän verohallinnon avuksi ilmoitusmenettelyä koskevan ohjeen viimeistelemiseksi. Teemme mielellämme yhteistyötä sujuvan menettelyn luomiseksi. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ilpo Peltonen tekninen johtaja Liitteet: Liite 1. Kooste kiinteistönomistajien kommenteista ohjeluonnokseen Liite 2. KESKO-konsernin kommentit ohjeluonnokseen

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Ville Lappalainen Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Lisätietoa

Lisätiedot

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus 1 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Uuden tiedonantovelvollisuuden taustat lainmuutoksien voimaantulo seuraukset jos tietoja ei anneta Rakennustyön tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot)

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.2014 Karri Kivioja Lähtökohta Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Hankeprosessi. Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille

Hankeprosessi. Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille 19.1.2016 1 / 7 Hankeprosessi Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata in järjestelmäprosesseja liittyen PTS-korjauksiin sekä hankkeisiin. Ohjeessa kuvataan järjestelmien

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely 16.1.2014 Mika Huhtamäki varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi Sisältö 1. Suomen

Lisätiedot

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille Katariina Kempe Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tekijä Katariina

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Taustatietoa aiheesta 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Tietojen ilmoittaminen ja korjaaminen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia ja työturvallisuuslakia.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta SATOssa

Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa 2016 1(12) Sisällys 1 Miksi tätä tarvitaan? 3 2 Missä ja milloin käytetään? 3 3 Asiakirjojen arkistointi 4 4 Tilaajavastuulaki 4 5 Työturvallisuus

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(6) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Työmaan sähköinen kulunvalvonta ja työntekijöiden

Työmaan sähköinen kulunvalvonta ja työntekijöiden Työmaan sähköinen kulunvalvonta ja työntekijöiden tietojen ilmoittaminen sähköisesti verottajalle Asko Pitkänen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO- OHJE LIITE

ASIKKALAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO- OHJE LIITE ASIKKALAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO- OHJE LIITE 15 23.3.2016 Sisältö 1. KUNNOSSAPIDETTÄVÄT KOHTEET 1 1.1 Alueurakkaan kuuluvat kiinteistöpihat 1 2. YLEISET TOIMINTAOHJEET 2 2.2 Yleistä 2 2.3 Kiinteistöpihojen

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY 102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY Sisällysluettelo: Uudistamisen taustaa Uudistamisen päämäärät Uudistuva menettely / vuosi 2015 Uudistuva menettely 2016 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Ilmoittamisvelvollisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

26.8.2011 LAUSUNTO KAUKOJÄÄHDYTYKSEN SOPIMUS- JA MYYNTIEHDOISTA

26.8.2011 LAUSUNTO KAUKOJÄÄHDYTYKSEN SOPIMUS- JA MYYNTIEHDOISTA LAUSUNTO 1 (10) Energiateollisuus Fredrikinkatu 51-53 B PL 100, 00101 Helsinki Lausuntopyyntö 6.7.2011 LAUSUNTO KAUKOJÄÄHDYTYKSEN SOPIMUS- JA MYYNTIEHDOISTA Lausunnonantajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

Lisätiedot