Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (11) Verohallinto Sari Wulff Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta Lausunnon antajasta Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. RAKLIa on kuultu käsittelyssä olevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa. RAKLI on antanut lakiehdotuksesta lausunnot , sekä RAKLI pitää tärkeänä saada viranomaisten käyttöön verovalvonnassa ja talousrikollisuuden torjumisessa tarvittavaa vertailutietoa. RAKLI haluaa kiinnittää erityistä huomiota laeissa edellytettyjen menettelyjen soveltamisrajauksiin kunnossapitotöissä ja pienissä korjaustöissä sekä tietosisältöön ja ilmoitusten korjauksiin liittyviin käytännön menettelyihin liittyviin haasteisiin. Verohallinnon ilmoitusmenettelyjä koskevat ohjeet soveltuvat mielestämme pienillä täsmennyksillä uudis- ja korjausrakennustyömaille, joissa työ on projektiluonteista ja toteutetaan ajallisesti tai alueellisesti rajattuna työmaana. Näille nimetään myös työtä johtava päätoteuttaja. Kiinteistöjen ja liikenneväylien ylläpitotoiminta sekä sen piiriin kuuluvat pienet korjaukset ovat sen sijaan ongelmallisia määriteltäessä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien ja kuulumattomien huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden rajauksia. Nämä työt ovat myös useissa tapauksissa sellaisia, ettei niihin työn

2 LAUSUNTO 2 (11) luonteesta johtuen nimetä erikseen päätoteuttajaa, jolloin myös päätoteuttajalle asetetut ilmoitusvelvollisuudet siirtyvät työn tilaajalle. Kiinteistönhoito- ja huoltotöiden yhteydessä tehdyt ylläpitokorjaukset ja muut vastaavat arvonlisäverolain kannalta rakentamistyöksi katsottavat työt eivät ole urakkakohtaisesti johdettua toimintaa. Ohjeessa tulisi eriyttää projektiksi organisoidut uudisja korjausrakentamistyöt sekä jatkuvaan kunnossapitoon liittyvät rakentamistyöt toisistaan. Kunnossapitoon liittyvien rakentamistöiden osalta tulee määritellä ilmoitusmenettelyt sekä tietosisältö ottaen huomioon toiminnan luonne, alan sopimusrakenteista johtuvat menettelyt sekä talous- ja muista tietojärjestelmistä saatavissa oleva tieto. Urakkaa ja työntekijöitä koskevia tietoja ei valtaosassa tapahtumia ole mahdollista ilmoittaa kunnossapitotöissä etukäteen. Näillä töillä ei myöskään ole työmaa-avainta tai työnumeroa ja pieniä töitä on vaikea kohdistaa ajallisesti edes kuukausitasolla. Vuosisumman arviointi on myös hyvin vaikeaa. Suuremmissa kiinteistöissä voidaan katsoa, että peräkkäin tapahtuvat kunnossapitotyöt muodostavat käytännössä jatkuvan työmaan. Tällöin myös tietojen säilyttämisvelvoitetta ei ole mahdollista kytkeä työn valmistumiseen. Ohjetta tulee edelleen täsmentää määrittelemällä tarkemmin käsitteet ja sen, mitä töitä ilmoitusvelvollisuus koskee. Erityisesti maa- ja vesirakentamisen kunnossapitotyöt esimerkiksi liikenneväylien ja verkostojen jatkuvan kunnossapidon osalta jäävät tulkinnanvaraisiksi. Aluehallintoviraston rakentamistöitä koskevat ohjeet, jotka perustuvat VNA 205/2009 perustelumuistion mukaisiin linjauksiin, eivät ole riittävän yksityiskohtaiset. Ohje ei nykyisessä muodossaan ota kantaa, miten kiinteistöalan moniportaisissa juridisissa hallintamuodoissa ilmoitusmenettelyjä käytännössä sovelletaan. Kiinteistönomistajilla on käytössään konsernitason sopimuksia, kiinteistöyhtiötasoisia sopimuksia sekä erilaisia osakkuuksiin ja vuokrasopimuksiin pohjautuvia sopimusrakenteita. Hallinnollisen taakan keventämiseksi tulisi näihin liittyvät ilmoitusmenettelyt ja tietojen yhdistäminen käsitellä verohallinnon ohjeessa.

3 LAUSUNTO 3 (11) RAKLI pitää tärkeänä, että verohallinnolla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä olla antamatta kaikkia tietoja tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäinen. Tähän liittyvät ohjeet ovat hyvin merkittävässä roolissa, kun tilaajat kehittävät omia toimintatapojaan ja talous- ja tietojärjestelmiään. Erityisesti tämä korostuu jo aiemmin mainituissa kunnossapitotöissä ja korjauksissa. Arvonlisäverolain rakentamispalveluksi katsottavien töiden ilmoitusmenettelyä koskeviin tulkintoihin esitämme myös helpotuksia, koska esimerkiksi hissien tai valvonta- ja turvajärjestelmien huoltoon liittyvien töiden osalta emme näe verovalvonnallisia perusteita sisällyttää niitä ilmoitusvelvollisuuden alaisiin töihin. Lisäksi kiinteistönhoitopalvelujen yhteydessä tehtävät, erikseen veloitettavat korjaustyöt tulisi vapauttaa ilmoitusvelvollisuuden piiristä. Ohjetta tulee tämän osalta vielä kehittää jäljempänä esitettävien kommenttien pohjalta. Ilmoitusten antamiseen ja tietojen korjaamiseen sekä säilyttämiseen liittyviin ongelmakohtiin esitämme jäljempänä tarkempia kommentteja. RAKLI haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, missä muodossa verottaja voi antaa ilmoittajille palautetta havaitsemistaan epäselvyyksistä tai esille tulleista toimittajia koskevista laiminlyönneistä. Palautetieto tilaajatahoille on erityisen tärkeää, jotta tilaaja voi osaltaan reagoida sopimuskumppaninsa velvoitteiden hoitamisessa esille nousseisiin ongelmiin. Näissä tilanteissa toimittaja ei välttämättä pysty täyttämään sopimuksenmukaisia velvoitteitaan. Verottajan palautetieto on tilaajille tärkeää hankkeen läpiviennin ja tilaajan vastuullisen toiminnan kannalta. Olemme liittäneet lausuntoomme myös koosteen kiinteistönomistajilta saamiamme yksityiskohtaisia kommentteja sekä laajasti suurten kiinteistönomistajien näkökulmia kuvastavan KESKO-konsernin lausunnon ohjeluonnokseen. Nämä ovat lausuntomme liitteinä 1 ja 2.

4 LAUSUNTO 4 (11) Ilmoittamisvelvollisuus ja yhteinen rakennustyömaa Yhteinen rakennustyömaa on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/ :n 1 kohdassa määritelty koskevan työpaikkaa, jolla rakennustyötä tekee samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Tämä määritelmä soveltuu hyvin työturvallisuutta koskevien säädösten soveltamiseen laajasti uudis- ja korjausrakentamiseen sekä kunnossapitoon, mutta ei ole käytännössä selkeä ilmoittamisvelvollisuutta rajattaessa. Pienet kunnossapitotyöt, kuten vikakorjaukset ja pienimuotoiset tilakorjaukset ja -muutokset sisältyvät työturvallisuusnäkökulmasta TTurvL 2 1 kohdan mukaiseen yhteisen työmaan määritelmään. Yhteinen rakennustyömaa- käsite kattaa laajasti pienetkin korjaus- ja kunnossapitotyöt, joissa ei ole nimettyä päätoteuttajaa. Tällaisissa tapauksissa päätoteuttajan velvoitteet siirtyvät rakennuttajalle eli viime kädessä kiinteistön omistajalle. Kiinteistöjen sekä erilaisten liikenneväylien ja verkostojen omistajilla on hyvin suuri määrä operatiivisesti nopealla aikataululla toimeksi annettavia pieniä korjaus- ja kunnossapitotöitä, jotka eivät luonteeltaan ole rakennustyömaaksi katsottavaa toimintaa, mutta täyttävät yhteisen työmaan määritelmän. Toimenpide käynnistyy vikailmoituksella tai huoltotilauksella ja toimeksiannot pohjautuvat vuosisopimuksiin tai pidemmäksi määräajaksi solmittuihin palvelusopimuksiin, joihin jo sovelletaan tilaajavastuulain määräyksiä. Jo yhdellä suurella kiinteistön omistajalla on tuhansia korjaus- ja kunnossapitotapahtumia vuodessa, joita tilaajan tulee jatkossa tulkita tapahtumakohtaisesti, kuuluvatko ne yhteisen työmaan käsitteen alle ja kuuluvatko ne siten ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tämän jälkeen ilmoitusvelvollisuudesta voi vapautua verohallinnon ohjeen mukaisesti tilanteissa, joiden arvo on vähäinen. Nämä tulkintatilanteet tulisi kuitenkin kyetä ennakkoon tunnistamaan ja määrittelemään ohjeistuksessa, jotta tilaajat voivat kehittää ilmoitusmenettelyjä tukevat toimintatavat ja toteuttaa hallinnolliset menettelyt ja tietojärjestelmämuutokset.

5 LAUSUNTO 5 (11) Esimerkkejä korjaus- ja kunnossapitotöistä, jotka lähtökohtaisesti ovat yhteisiä työmaita ja joihin sovelletaan ilmoitusmenettelyjä sekä tietojen 6 vuoden säilytysvelvoitetta: -vuokralaisen vaihtuessa tehtävät pienetkin korjaukset -kiinteistön ja sen laitteistojen vikakorjaukset ja kunnossapito -vesi-, viemäri- tai lämpöputken rikkoontuminen tai sähkökaapelin katkeaminen -liikenneväylien kunnossapitotyöt -päällysteen osittainenkin uusiminen ja reikien korjaaminen -huvivenesataman laiturin korjaus -tiealueiden vesakoiden raivaus -sähkö-, automatiikka- ja tietoliikenneverkkojen korjaukset -ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen -valomainoksen korjaus tai vaihtaminen Yksityiskohtaisia kommentteja verohallinnon ohjeluonnokseen 1.1 Tiedonantovelvollisuus Kunnossapitotoimintaa ja korjauksia koskeva maininta on lisättävä tekstiin. 1.2 Määritelmät Työmaa-avain ei ole yleisesti tunnettu termi, tästä voisi olla maininta alkuteksteissä tai määritelmissä. Urakkamuotoja koskevaa tekstiä voisi täsmentää esimerkiksi seuraavasti: Urakan suoritusvelvollisuuden laajuuden perusteella urakkamuodot jaetaan pääurakkamuotoihin, osaurakkamuotoihin ja suunnittele rakenna muotoihin. Jokaisesta päämuodosta on useita erilaisia sovelluksia. Pääurakkamuodoista useimmiten käytetään kokonaisurakkaa tai jaettua urakkaa. Kokonaisurakassa työn tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa. Tämä urakoitsija voi tehdä aliurakkasopimuksia, mutta näiden töiden tekijä eivät ole sopimussuhteessa työn alkuperäisen tilaajan kanssa. Jaetussa urakassa tilaaja tekee erilli-

6 LAUSUNTO 6 (11) siksi osiksi jaetuista urakoista erilliset urakkasopimukset. Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei ole lainkaan sopimussuhdetta. Sivu-urakka voi olla kuitenkin alistettu pääurakkaan. Suunnittelua sisältävissä urakoissa urakoitsija vastaa myös suunnittelusta. Osaurakkamuotoja kutsutaan usein projektinjohtorakentamiseksi. Työn tilaaja jakaa urakan osaurakoihin, jolloin rakennustyöstä tehdään erilliset sopimukset tilaajan kanssa. Kappaleeseen tulee lisätä ohjeessa esiintyvät rakentamista ja rakentamispalvelua sekä kunnossapitoa ja korjausta koskevat määritelmät. 2.1 Kuka on tiedonantovelvollinen Tässä tulisi tarkemmin määritellä, miten tilaaja voi esimerkiksi konsernirakenteessa yhdistää urakkatietojen ilmoituksia ja miten vastuut näissä tilanteissa määräytyvät. Tiedonantovelvollisiksi tulisi täsmentää rakentamispalvelua tilaavat. 2.2 Mistä töistä tiedot on annettava Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja ja niihin liittyviä yksittäisiä tulkintoja ei tulisi sellaisenaan soveltaa korjaus- ja kunnossapitotöitä koskevaan ilmoitusmenettelyyn. Kiinteistön- ja väylänpidon kannalta tulisi ohjeessa selventää, mitkä työt voidaan vapauttaa ilmoitusmenettelyn piiristä, koska niiden merkitys on taloudellisista ja verovalvonnallisista syistä vähäinen. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi olemassa olevien kiinteistöjen yleistä käyttöä palvelevien varusteiden ja laitteiden korjaaminen, huoltaminen ja säätäminen. Kiinteistönhoitopalvelujen yhteydessä tehtävät, erikseen veloitettavat korjaustyöt tulisi vapauttaa ilmoitusvelvollisuuden piiristä. Perusparannukseksi luettavat projektina johdetut työt, kuten putkisto- ja sähköremontit, vesikattojen uusiminen, rakennuksen julkisivu- ja sisäremontit. piha-alueen ja ajoluiskien päällystetyöt kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Kiinteistöjen käyttäjien suoraan toimittajilta tilaamat korjaus- ja muutostyöt tulisi käsitellä ohjeessa. Tämän osalta on myös tarpeen määritellä tarkemmin,

7 LAUSUNTO 7 (11) missä tilanteissa kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien laitteiden korjaaminen ja kunnossapitotyöt on vapautettu ilmoitusmenettelystä. Tätä kysymystä joudutaan tarkastelemaan mm. seuraavissa kiinteistötyypeissä: kauppa, terveydenhoito, opetus, tutkimus, erilaiset verkostoja ja järjestelmiä palvelevat laitetilat, teollisuus, energiantuotanto ym. Suunnittelua, valvontaa ja muuta niihin verrattavaa palvelua koskevaa rajausta tulisi selkeyttää maininnalla, että ilmoitusvelvollisuus ei koske rakennuttamistai projektinjohtopalveluja. Suunnittua sisältävissä urakkamuodoissa voidaan tekstiä täsmentää siten, että urakoitsijan ilmoittamaan urakkasummaan sisällytetään suunnittelua koskeva osa, mutta urakoitsijan ei tarvitse ilmoittaa omia tilauksia koskevissa ilmoituksissaan suunnittelua koskevia palveluja. Ohjeen kiinteistönhoito ja huoltotyötä koskevia rajauksia tulisi laajentaa myös maa- ja vesirakentamista sekä väylä- ja verkostorakenteita koskevin esimerkein. Näitä olisivat mm. liikenneväylien talvikunnossapito, vesakoiden raivaus, merkinnät, puhtaanapito ym. toiminnot. Peräkkäin tapahtuvien sopimusten raja-arvoa laskettaessa tulisi ohjetta täsmentää. Miten tulkitaan tilauskohtaisia vahinko- ja vikakorjauksia tai laskutyönä toteutettavia muutostöitä. Määräytyykö raja-arvo sopimuskohtaisesti, puitesopimuksessa tilauskohtaisesti, kohdekohtaisesti vai voisiko rinnalla soveltaa kuukausittaisiin maksuihin pohjautuvaa raja-arvoa? 2.4 Urakkatietojen tietosisältö Ohjeessa tulisi eriyttää projektiksi organisoidut uudis- ja korjausrakentamistyöt sekä jatkuvaan kunnossapitoon liittyvät rakentamistyöt toisistaan. Kunnossapitoon liittyvien rakentamistöiden osalta tulee määritellä ilmoitusmenettelyt sekä tietosisältö ottaen huomioon toiminnan luonne, alan sopimusrakenteista johtuvat menettelyt sekä talous- ja muista tietojärjestelmistä saatavissa oleva tieto. Vuosi- ja puitesopimuksia ei useinkaan yksilöidysti kohdisteta yksittäisille kohteille, vaan tilaajan koko kiinteistömassaan. Kunnossapitotöissä tilaukset voi-

8 LAUSUNTO 8 (11) daan useimmiten kohdistaa laskutustietojen perusteella jälkikäteen työkohteeseen, mutta ei kaikissa tilanteissa. Urakkaa koskevia tietoja ei valtaosassa tapahtumia ole mahdollista ilmoittaa etukäteen ja pieniä töitä on vaikea kohdistaa ajallisesti edes kuukausitasolla. Vuosisumman arviointi on myös hyvin vaikeaa, erityisesti jos se tulee kohdistaa kohteelle. Suuremmissa kiinteistöissä voidaan katsoa, että peräkkäin tapahtuvat kunnossapitotyöt muodostavat käytännössä jatkuvan työmaan. Miten näiden osalta menetellään? Miten konsernirakenteessa tai kiinteistömanageriyhtiötä käytettäessä määritellään ilmoittaja? Kiinteistön omistaja, tilaaja ja ilmoittaja eivät ole aina samassa organisaatiossa. Ulkomaalaisen ilmoittajan ja urakoitsijan tiedot voisi ohjeessa jaotella selvyyden vuoksi erikseen. Yhteyshenkilön tiedoissa osoite ei tule olla pakollinen. Miten työmaan numero tai työmaa-avain määräytyy, jos kyseessä on olemassa oleva kiinteistö? Tilaajilla on useita samaan kiinteistöön kohdistuvia vaihtuvia hankenumeroita. Uudiskohteessa voi myös olla peräkkäin useita työnumeroita sekä päätoteuttajia hankkeen eri vaiheissa ja urakoissa. Urakkasumma ja kohdekuukauden aikana maksettu määrä tulisi riittää, laskutettujen tietojen sisällyttäminen aiheuttaa useita tulkintakysymyksiä (ei maksukelpoiset, virheelliset, puutteelliset, korjaukset, hyvitykset, ). Miten toimitaan, kun urakan alku- ja päättymispäivämäärät ei ole tiedossa tai muuttuvat? Kohdekuukauden määräytyminen on täsmennettävä laskujen osalta (saapuminen, kirjaus kirjanpitoon, maksu?). Maksuja suoritetaan urakan päättymisajankohdan jälkeen vielä useiden kuukausien päästä, rakentamispalvelua sisältävissä elinkaarisopimuksissa jopa esim. 25 vuoden ajan. Miten ei toimintaa-kenttiä täytetään kunnossapitotöiden osalta?

9 LAUSUNTO 9 (11) 3.1 Kuka on tiedonantovelvollinen (työntekijätiedot) Kunnossapitotöiden osalta on hyvä korostaa, että mikäli työhön ei ole nimetty ilmoitusvelvollisuudesta vastuullista päätoteuttajaa, tiedonantovelvollisuus on tilaajalla itsellään. 3.2 Mistä töistä tiedot on annettava? Rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen numeron (VNA 205/2009) voisi lisätä tekstiin. Työmaalla työskentelevien listaan voisi lisätä myös vuokralaiset ja käyttäjät, jos he tekevät töitä yhteisellä rakennustyömaalla. Aluehallintoviraston tarkempi ohje ei ollut lausuntopyynnön liitteenä, mutta AVIn luonnosvaiheessa ollut ohje ei ole riittävän yksityiskohtainen ratkaistaessa verohallinnon ilmoitusmenettelyyn liittyviä määritelmiä ja tarvittavia rajauksia. 3.3 Mistä töistä työntekijätietoja ei tarvitse toimittaa? Tavarantoimitusten säännöllisyyteen pohjautuva määrittely ei ole käytännössä toimiva eikä tarkoituksenmukainen menettely arvioitaessa työmaalla työskentelyä ja tietojen ilmoittamista. Esimerkiksi ahtaiden kaupunkikeskustojen työmaille voi tulla kymmeniä pieniä toimituksia päivässä. Käytännössä tämä määräys johtaisi sitten siihen, että jokainen työmaalle tavaraa toimittava pitäisi viedä työntekijälistoihin ja jos kuormanpurku työmaalle kestää vaikkapa 5 min, kestäisi paperityöt sitten minuuttia ja katu tai työmaan piha olisi tukossa kuljetusajoneuvon vuoksi. Kuljetusalan harmaan talouden torjuntatoimia ei tule kohdistaa rakennusalan velvoitteiksi. Esitämme, että tavarantoimitusten kuljettajat tulkitaan työmaahenkilöstöön ainoastaan siinä tapauksessa, jos kuljetukseen liittyy muuta työmaalla suoritettavaa työtä. Prosessien käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt on rajattu pois VNA 205/2009 piiristä ja siten vapautettu myös ilmoitusmenettelystä. Tätä kysymystä tulisi tarkastella myös mm. seuraavissa kiinteistötyypeissä: kauppa, terveydenhoito, opetus, tutkimus, erilaiset verkostoja ja järjestelmiä palvelevat laitetilat, teollisuus, energiantuotanto ym.

10 LAUSUNTO 10 (11) Kiinteistössä peräkkäin tapahtuvien töiden osalta tulee tarkentaa, miten työntekijätietojen ilmoitusmenettely määräytyy. Työntekijätietoja ei ole kunnossapitotöissä pääsääntöisesti mahdollista ilmoittaa ennen työskentelyn alkua. Kunnossapitotöiden osalta tietosisältöä tulee rajata ja sopia sisällöstä yhdessä tilaajatahojen asiantuntijoiden kanssa. Ilmoituksen antajan identifioimiseksi tulisi riittää Y-tunnus/henkilötunnus. Ulkomaisen ilmoittajan osalta esitetään tarvittavat lisätiedot. Työntekijätietojen sisältöä tulee yksinkertaistaa ja työmaan kulkulupaluettelosta tulee saada tarvittavat tiedot. Osoite- ja puhelinnumerotietojen keräys ja ylläpito ei ole realistista eikä tarkoituksenmukaista. Työnantajan tunnistamiseksi riittää Y-tunnus. Ulkomaisen työnantajan ja työntekijän osalta esitetään tarvittavat lisätiedot. 4. Milloin tiedot on annettava? Kunnossapitotöiden osalta on tarpeen täsmentää tiedonantovelvollisuuden alkamista ja päättymistä. 5. Tietojen antamisen tapa Miten toimitaan tilanteissa, joissa sähköisen ilmoituksen antaminen ei olekaan mahdollista. Edellytykset laiminlyöntimaksulta välttymiseksi tulisi myös kuvata tässä yhteydessä sekä kohdassa Tietojen korjaaminen Kunnossapitotöiden osalta korjausilmoitusta edellyttävät muuttuneet tai virheelliset tiedot tulee määritellä erikseen yhdessä tilaajien kanssa toiminnan luonne huomioon ottaen. 7. Menettely, jos tietoja ei anneta Kunnossapitotöiden osalta on perusteltua ottaa ilmoitusmenettelyn laiminlyöntimaksuun siirtymäaikasäännökset.

11 LAUSUNTO 11 (11) 8. Tietojen säilyttämisaika Ilmoitustietojen ja sen perusteena olevien tietojen säilyttämisvelvoite olisi hyvä kuvata ohjeessa laajemmin. Kunnossapitotöiden osalta työmaan valmistumisvuosi ei ole käyttökelpoinen määrittely, vaan tulisi olla sidottu esimerkiksi ilmoitusvuoden päättymiseen? Ilmoitin.fi-palvelun arkistointiaika tulisi olla myös samanmittainen kuin ilmoitustietojen säilyttämisvelvoite. Ohjeluonnoksen viimeistelystä Ilmoitusvelvoitteiden täyttäminen edellyttää tilaajatahoilta yhtenäisiä toimintamalleja ja ilmoitusten tietojärjestelmiin pohjautuvaa automatisointia. Tapauskohtaista tulkintaa voidaan käyttää projektina hoidettavissa hankkeissa, mutta kunnossapitotoimintaan liittyvät velvoitteet tulee pystyä ennalta ohjeistamaan yksityiskohtaisesti, koska kiinteistöjen ja infrajärjestelmien määrä ja niihin kohdistuvat työt ovat muussa tapauksessa mahdoton hallita. Ehdotamme, että muodostamme kiinteistöjen ja infrajärjestelmien omistajista asiantuntijaryhmän verohallinnon avuksi ilmoitusmenettelyä koskevan ohjeen viimeistelemiseksi. Teemme mielellämme yhteistyötä sujuvan menettelyn luomiseksi. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ilpo Peltonen tekninen johtaja Liitteet: Liite 1. Kooste kiinteistönomistajien kommenteista ohjeluonnokseen Liite 2. KESKO-konsernin kommentit ohjeluonnokseen

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio)

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio) LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTOPYYNTÖ 4.8.2011 (VM068:00/2011), sen täydennys 17.8.2011 sekä STM:n 10.8.2011 esittämät lisäykset 4.8.2011 lausuntopyyntömateriaaliin

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA Lausunto 1 (6) Verohallinto Henkilöverotus, ohjaus- ja kehittämisyksikkö HEVEOKY Sari Wulff PL 325 00052 Vero sari.wulff@vero.fi Diaarinumero A48/200/2014 LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Urakka- ja henkilöraportoinnit Päivitetty 07/2017 Movenium Oy www.movenium.com Rakentamisen tiedonantovelvollisuus veroviranomaiselle Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalalla

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Entistä Parempi korjausrakentamisilta 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Uusia tuulia määräyksissä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle Rakennusvalvontojen yhdistyminen Lupapiste.fi

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Ville Lappalainen Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LAKIASIAA LUENNON SISÄLTÖ

AJANKOHTAISTA LAKIASIAA LUENNON SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA LAKIASIAA Tampuuri-Käyttäjäpäivät 2014 Lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm LUENNON SISÄLTÖ Ilmoitusvelvollisuus urakkasopimuksen tiedoista Ensikokemukset ja esimerkit Harmaan talouden

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Minä keskityn tänään hallinnolliseen hankesuunnitteluun Tuote-esittelijät kertovat putkiremontin teknistä toteutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle

Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle 1 / 5 14.5.2014 Vastaanottaja Rakennuttamistiedon asiakkaat Aihe Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle Rakennuttamistiedon vuoden 2014 vuosipäivitys lähestyy

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Rakennuskonepäivä 6.11.2014 Pekka Muinonen, Verohallinto Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot Rakennustöistä on

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ISÄNNÖINTI

ILMOITUSVELVOLLISUUS ISÄNNÖINTI ILMOITUSVELVOLLISUUS ISÄNNÖINTI 1 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI WWW.TYOMAAKORTTIHETI.COM PALVELULLA Taloyhtiöiden suurten korjaushankkeiden määrä kasvaa lähivuosina huikeasti.

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 18.9.2012 Tilaajan muistilista: 1. Halvin ei ole aina kokonais kustannuksiltaan

Lisätiedot

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12.2.2014 Pekka Muinonen Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

29.6.2012. Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi,

29.6.2012. Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, LAUSUNTO 1 (5) Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi kirsi.martinkauppi@ymparisto.fi Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, YM6/600/2012 Lausunnon antajasta

Lisätiedot

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus 1 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Uuden tiedonantovelvollisuuden taustat lainmuutoksien voimaantulo seuraukset jos tietoja ei anneta Rakennustyön tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.2014 Karri Kivioja Lähtökohta Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Lisätietoa

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014 Ohje asunto-osakeyhtiöille 1 (10) Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014 1. Taustaksi Talousrikollisuuden torjunta on yksi hallituksen painopistealueista. Veronumeromenettelyyn

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

urakka- ja työntekijätiedoista

urakka- ja työntekijätiedoista Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Eduskunta valtiovarainvaliokunta verojaos 31.3.2017 Selvityksen taustat Rakennusalalle on toteutettu useita

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Selvityksen julkaisutilaisuus 14.3.2017 Ohjelma ja esiintyjät 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus ja selvityksen taustat

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen VT Ville Wartiovaara Lakiuudistukset veronumeroon liittyen Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Verkkolomakkeen täyttöohje 1(6) Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Lähettävällä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa ennen työn aloittamista työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 :n mukaiset

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.04.2015 39 Kokousaika Torstai 16.04.2015 klo 19.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Juho-Heikki Iso-Oja SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE

Juho-Heikki Iso-Oja SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE Juho-Heikki Iso-Oja SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE Juho-Heikki Iso-Oja Opinnäytetyö Syksy 2014 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille Katariina Kempe Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tekijä Katariina

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

YRITYSTEN JULKISTEN VELVOITTEIDEN HELPOTTAMINEN HARMAAN TALOUDEN TORJUNNASSA

YRITYSTEN JULKISTEN VELVOITTEIDEN HELPOTTAMINEN HARMAAN TALOUDEN TORJUNNASSA LAUSUNTO 1 (5) YRITYSTEN JULKISTEN VELVOITTEIDEN HELPOTTAMINEN HARMAAN TALOUDEN TORJUNNASSA TYÖRYHMÄN KUULEMISTILAISUUS 1. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto

Lisätiedot

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri Käyttöönoton vaiheet Työmaarekisteri & laskupoimuri Laskupoimuri pähkinänkuoressa Verkkolasku Rakennustyön laskuosoite Poimuri Työn tilaajan oma sähköinen laskutusosoite Asiakkaan taloushallinnon järjestelmä

Lisätiedot