RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden"

Transkriptio

1 RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain 4 5 miljardin euron kokonaisverotulomenetykset. Kiinteistö- ja rakentamisalalta ei tarkkoja tietoja ole saatavissa, mutta menetykset ovat tämän alan osalta arviolta useita satoja miljoonia euroja. Kysymys ei ole pelkästään saamatta jääneistä verotuloista ja eläkemaksuista, vaan myös epäreiluista kilpailuolosuhteista yritysten välillä, työntekijöiden lainvastaisesta kohtelusta ja työturvallisuuden vaarantumisesta. Rakentamisessa mahdollisesti ilmenevät laatuvirheet ja rakennustöiden jälkivastuut jäävät myös usein viime kädessä tilaajan kannettavaksi. Huolimatta siitä, että tilaajavastuulaki tuli voimaan 2007 ja kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöt ovat sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan sopimuksin ja vapaaehtoisin toimenpitein, kehittyy talousrikollisuus alalla huolestuttavaan suuntaan. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry suosittelee jäsenilleen entistä voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi. RAKLI suosittelee tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten hankkimisen lisäksi seuraavia toimenpiteitä kirjattaviksi urakkaasiakirjoihin ja -sopimuksiin: 1. Rakennuttaja edellyttää, että kaikki hankkeen urakoitsijat liittyvät Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmaan, josta tilaajavastuulainmukaiset selvitykset ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Julkisissa hankinnoissa tulee hyväksyä myös muu vastaava selvitys. 2. Rakennuttaja määrittelee urakkasopimuksessa, millä edellytyksillä ja perusteilla hankkeessa voi käyttää aliurakointia. Rakennuttaja voi urakka-asiakirjoissa ja sopimuksissa rajoittaa aliurakointiketjun pituutta esimerkiksi kieltämällä pääurakoitsijan aliurakoitsijoiden töiden jakamisen edelleen aliurakoiksi ilman erityistä syytä. 3. Rakennuttajalla hyväksytetään kaikki hankkeen aliurakoitsijat. Rakennuttaja vaatii, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista pää- tai sivu-urakoitsija esittää rakennuttajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset aliurakoitsijasta, ja että aliurakoitsija sitoutuu ennen työn aloittamista yksilöimään työmaalla työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. 4. Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla ja valvoo tämän toteutumista tarkastuksilla. Tunnisteessa tulee olla näkyvillä veronumero. Rakennuttaja edellyttää, että kaikki hankkeen urakoitsijat liittyvät Veronumero.fi palveluun, josta veronumerolain edellyttämät tiedot ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Vuoden 2013 aikana rakennustyömailla otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva ilmoittamismenettely. Rakennuttaja velvoittaa sopimuksissaan päätoteuttajana toimivan urakoitsijan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla.

2 5. Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on perehdytettävä työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus- ja laaturiskit sekä kielitaitorajoitteiden tuomat haasteet. 6. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain päätoteuttajana toimivan urakoitsijan työnjohdon valvonnassa tai erikseen sovitun ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Tällöin on erityisesti valvottava hankekohtaisten kulkulupien käyttöä luvattoman työvoiman käytön estämiseksi. 7. Rakennuttaja ilmoittaa kaikkien solmimiensa, vähintään 7500 euron arvoisten urakkasopimusten tiedot neljännesvuosittain Verohallinnolle ja edellyttää, että pää- ja sivuurakoitsijat ilmoittavat vastaavat tiedot kaikkien alihankkijoidensa osalta Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Lisäksi pää- ja sivu-urakoitsijoiden on edellytettävä alihankintasopimuksissaan, että kaikki aliurakoitsijat ilmoittavat omien aliurakoitsijoidensa tiedot. 8. Urakkasopimuksissa määritellään sanktiot, joita sovelletaan, mikäli sopimusosapuoli ei noudata sopimusta alihankinnan järjestelyjen, normaalin työajan ulkopuolella tehtävän työskentelyn menettelytapojen, henkilötunnisteiden ja kulkulupien käytön tai työturvallisuusvelvoitteiden osalta. Sanktiona voi olla esimerkiksi sopimuksessa ennalta määritellyn suuruinen sopimussakko kustakin työmaalla ilman kuvallista henkilötunnistetta olevasta työntekijästä tai urakkasummasidonnainen sopimussakko ja sopimuksen purkautuminen aliurakointikiellon rikkomisesta. Liite 1: Esimerkkikirjauksia urakkaohjelmaan ja -sopimukseen

3 Liite 1: Esimerkkikirjauksia urakkaohjelmaan ja -sopimukseen Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Rakennuttaja edellyttää, että kaikki hankkeen urakoitsijat liittyvät Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmaan, josta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Ohjelmassa ovat mukana myös Rakentamisen Laatu RALA ry:n aiemman RALAperustietopalvelun yritykset. Tavoitteena on keskittää kiinteistö- ja rakentamisalan tilaajavastuutiedot yhteen yhteiseen rekisteriin. Se helpottaa lakisääteisten velvoitteiden hoitamista niin toimittajien kuin tilaajienkin kannalta. Yhteinen rekisteri on osa työtä, jota kiinteistö- ja rakentamisala itse tekee harmaan talouden torjumiseksi ja terveen kilpailun edistämiseksi. Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen, urakoitsijan on toimitettava seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä vaihtoehdon A, B tai C (julkiset hankinnat) mukaisesti: Vaihtoehto A: Urakoitsija kuuluu Luotettava Kumppani -ohjelmaan ja Luotettava Kumppani -raportti Mikäli raportissa on häiriömerkintä, tulee raportin lisäksi esittää: verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Vaihtoehto B: Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti ja kaupparekisteriote Mikäli raportissa on häiriömerkintä, tulee raportin lisäksi esittää: verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta

4 Vaihtoehto C (julkisissa hankinnoissa hyväksyttävä edellisten lisäksi): Todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista: Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Aliurakkatarjouksen antajan tulee valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittämään rakennuttajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset omalta osaltaan. Urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyväksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toimittanut edellä mainittuja selvityksiä. Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva pää- tai sivu-urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyväksymää erityistä syytä. Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää rakennuttajalla. Rakennuttaja vaatii, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista pää- tai sivu-urakoitsija esittää rakennuttajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset aliurakoitsijasta. Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa sivu- ja aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu ilman rakennuttajan nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrikkomuksesta Rakennusteollisuus RT ry:lle ja Rakentamisen laatu RALA ry:lle.

5 Rakennuttajalla on oikeus periä pää- tai sivu-urakoitsijalta sopimussakkoa 0,x % arvonlisäverottomasta urakkasummasta kultakin työpäivältä, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla. Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Tunnisteessa tulee olla näkyvillä veronumero. Rakennuttaja edellyttää, että kaikki hankkeen urakoitsijat liittyvät Veronumero.fi palveluun, josta veronumerolain edellyttämät tiedot ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Vuoden 2013 aikana rakennustyömailla otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva ilmoittamismenettely. Rakennuttaja velvoittaa päätoteuttajan toimivan urakoitsijan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla veronumero ja työnantajan nimi. Jokaisen aliurakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat päätoteuttajana toimivalle urakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuutus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassaolevaa työlupaa. Päätoteuttajana toimiva urakoitsija myöntää työmaalle kulkulupia, valvoo niiden käyttöä ja palauttamista sekä ylläpitää työntekijöiden kulkulupaluetteloa. Kulkulupaluetteloon tulee merkitä vähintään työntekijän nimi, syntymäaika, ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste, työnantaja, työnantajan yritystunnus, luvan voimassaoloaika sekä päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla sähköisessä muodossa. Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija- ja kulkulupaluetteloista sekä urakoitsijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio. Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on perehdytettävä työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus- ja laaturiskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan tulee luovuttaa jokaiselle työntekijälle

6 työntekijän turvaohje, jonka kukin työntekijä kuittaa perehdytyksen ohessa saaduksi erilliseen työntekijäluetteloon. Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus periä päätoteuttajana toimivalta urakoitsijalta xxx euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen tai kulkuluvan osalta. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain päätoteuttajana toimivan urakoitsijan työnjohdon valvonnassa tai työmaalla erikseen sovitun ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Tällöin on erityisesti valvottava hankekohtaisten kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä luvattoman työvoiman käytön estämiseksi. Urakoitsijatietojen ilmoittaminen Rakennuttaja ilmoittaa kaikkien solmimiensa, vähintään 7500 euron arvoisten urakkasopimusten tiedot neljännesvuosittain Verohallinnolle. Pää- ja sivu-urakoitsijan tulee ilmoittaa vastaavat tiedot kaikkien aliurakoitsijoidensa osalta Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, kun urakan yhteislaskutus (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma) ylittää 7500 euroa. Pää- ja sivu-urakoitsijan on myös edellytettävä aliurakkasopimuksissaan, että kaikki aliurakoitsijat ilmoittavat omien aliurakoitsijoidensa tiedot. Työmaan sijaintipaikkakunnan lääninverovirastolle ilmoitetaan neljännesvuosittain: urakoitsijan nimi-, yhteys- ja urakkatiedot: urakoitsijan nimi, Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi (ulkomaisista yrityksistä myös edustaja Suomessa), työmaan nimi, urakointilaji, urakkahinta, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

19.9.2013. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa.

19.9.2013. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa. SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE 1998 1 (5) Tarjous Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa oltava poikkeuksesta nimenomainen yksilöity maininta, jotta poikkeukseen voidaan vedota. Mahdollisesta

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Oskari Paukku Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto PAUKKU, OSKARI: Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 17/2011 Talousrikollisuuden ja

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista RFID rakennusalalla seminaari 7.5.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot