ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta saada lausua ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä. Kiinteistöpalvelut ry:stä Selvityksestä Lausunto Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla kaikkien kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Kiinteistöpalveluala työllistää henkilöä, joista 2/3 yksityinen sektori. Suomen kansallisvarallisuus on vajaa 800 mrd. euroa, josta rakennusten osuus on lähes puolet. Toimialalla on siten reilun 300 mrd. :n kansallisvarallisuus ylläpidettävänä. Kiinteistöpalveluita ovat erilaiset kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut kuten kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, energiahallintapalvelut, siivous, ulkoalueiden huolto jne. sekä erilaiset toimitila- ja käyttäjäpalvelut. Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista on laaja ja kattava kuvaus verotuksen nykytilasta ja valvonnan onnistumisen tarpeista. Työryhmän esittämät toimenpide-ehdotukset ovat hyväksyttäviä ja toteutuessaan tehokkaita harmaan talouden torjunnassa. Taustasta Suomen kansainvälistyvä harmaa talous tutkimuksessa on ehdotettu tilaajavastuulakia kehitettäväksi siten, että tilaajan vastuu laajennetaan koko aliurakoitsijaketjuun, laajennetaan tilaajan vastuu työehtosopimusten tosiasialliseen noudattamiseen sekä korotetaan

2 laiminlyöntimaksua ja kriminalisoidaan tilaajan laiminlyönti törkeimmissä tapauksissa. Kiinteistöpalvelut ry on syyskuussa 2012 liittokokouksen päätöksellä velvoittanut kaikki jäsenyrityksensä liittymään Tilaajavastuu.fi-palveluun mennessä. Samalla Kiinteistöpalvelut ry on velvoittanut kaikki jäsenyrityksensä varmistamaan, että näiden kaikki alihankkijat ja aliurakoitsijat myös liittyvät Tilaajavastuu.fi-palveluun. Lisäksi Kiinteistöpalvelut ry on velvoittanut jäsenyrityksensä hankkimaan kaikille työntekijöilleen kuvalliset, veronumerolla varustetut henkilötunnisteet mennessä. Velvoitteet pohjautuvat liiton omaehtoiseen toimintaan harmaan talouden torjunnassa, koska veronumeroa koskeva lainsäädäntö ei vielä koske kiinteistöpalvelualaa. Velvoitteet on kirjattu liiton sääntöihin ja liitolla on valvontavelvollisuus jäseniään kohtaan. Liiton hallitus päättää mahdollisista kurinpitotoimista laiminlyönti- ja sääntöjen rikkomistapauksissa. Kiinteistöpalvelut ry kannattaa ehdottomasti tilaajavastuulain kehittämistä Suomen kansainvälistyvä harmaa talous tutkimuksessa ehdotetun mukaisesti, koska liitolla on jo osa ehdotetuista toimenpiteistä käytössä. Lisäksi Kiinteistöpalvelut ry esittää harmaan talouden torjunnan tehostettujen toimenpiteiden laajentamista ns. riskialoille, joihin kiinteistöpalvelualan (erityisesti siivous, huolto ja lumenpudotus) katsotaan kuuluvan. Toimenpide-ehdotuksista Kiinteistöpalvelut ry pitää kannatettavana työryhmän ehdotusta siirtymisestä palkkatietojen palkanmaksukausittaiseen ilmoittamiseen vuosi-ilmoittamisen sijasta, kunhan ilmoittaminen tapahtuu sujuvasti eikä lisää byrokratiaa. Myös ulkomaiset työnantajat silloin, kun niiden työntekijät työskentelevät Suomessa, on saatava ilmoittamisvelvollisuuden piiriin. Reaaliaikaisten työntekijätietojen saaminen on erittäin tärkeää ja kannatettavaa harmaan talouden torjunnassa ja mikäli ehdotus ei etene Verohallinnon Valmis-hankkeen puitteissa, tulee rakennusalan kuukausi-ilmoitusvelvollisuutta vastaava menettely laajentaa myös muille toimialoille. Se, kenen vastuulle ilmoitusvelvollisuus jää, tulee selvittää tarkemmin erikseen. Kiinteistöpalvelut ry kannattaa ulkomaisten työnantajien palkanmaksukausittaisen ilmoitusvelvollisuuden ulottamista tietyille harmaan talouden kannalta luokiteltaville riskitoimialoille kuten kiinteistöpalvelualalle. Kiinteistöpalvelut ry kannattaa ehdottomasti veronumeron käytön laajentamista muille toimialoille, etenkin kiinteistöpalvelualalle, johon kuuluvaksi luetaan selvityksessä mainitut asennustyö, korjaus- ja huoltotyö sekä siivous. Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyrityksillä veronumerot ovat jo käytössä jäsenyyden velvoittamina, mutta veronumeron käyttö tulee laajentaa koskemaan myös toimialan järjestäytymättömiä yrityksiä. Veronumeroa koskeva lainsäädäntö tulee 2

3 ulottaa kiinteistöpalvelualalle mahdollisimman nopeasti. Kiinteistöpalvelualan työntekijät liikkuvat ja työskentelevät asiakaskohteissa, joten veronumeron näkyvillä oleminen kaikkien havaittavissa on erittäin tärkeää ja kannatettavaa. Lisäksi rakennusalan veronumerorekisteristä tulisi tehdä yleinen veronumerorekisteri, johon myös muiden ns. riskitoimialojen työntekijät merkittäisiin. Tällä hetkellä rakennusalan veronumerorekisteriin ei kelpuuteta muita työntekijöitä, kuin ne, jotka työskentelevät yhteisellä rakennustyömaalla. Edellä mainittu on verottajan kanta ja verottaja laajentaa rekisteriin merkittävien joukkoa vain, jos ja kun veronumeroa koskeva lainsäädäntö ulotetaan muille toimialoille Kiinteistöpalvelut ry kannattaa työryhmän ehdotusta, jossa Eläketurvakeskuksen tulisi välittää verotuksen kannalta tarpeelliset tiedot työntekijöiden työskentelystä sähköisessä muodossa Verohallinnolle. Kiinteän toimipaikan määritelmä tulee selkeyttää, jotta ulkomainen yritys, joka kilpailee samoilla markkinoilla suomalaisten yritysten kanssa, ei saa kilpailuetua siitä, että sitä ei verota Suomessa vastaavalla tavalla kuin suomalaisia yrityksiä. Kilpailuneutraliteetti suomalaisten ja ulkomaisten yritysten välillä pitää varmistaa myös verotuksen keinoin. Rakennuspalvelujen tilaajalle suunniteltuja velvoitteita tulee laajentaa koskemaan myös muita toimialoja kuten kiinteistöpalvelualaa, koska ilmoitusvelvollisuus Suomessa tehdystä työstä on tarpeellista verovalvonnan kannalta. Kiinteistöpalveluala on monessa suhteessa rinnastettavissa rakennusalaan, vaikka alalla ei pääsääntöisesti tehdä ns. projektitöitä, vaan muutaman vuoden mittaisia palvelusopimuksia. Kiinteistöpalvelualalla tehdään kuitenkin hyvin paljon ns. keikkaluonteisia töitä, kuten lumenpudotusta. Tällöin ilmoitusvelvollisuus tulisi tapahtua hyvin lyhyellä aikavälillä esim. kuukausittain, koska harvemmin tapahtuva ilmoitusvelvollisuus saattaisi ainakin keikkatöiden osalta olla tehoton. Kiinteistöpalvelut ry pitää kiinteän toimipaikan säännösten tulkinnan selkeyttämistä ja yhdenmukaistamista rakennus- ja asennustoiminnassa välttämättömänä. Tulkinta tulee olla niin yksiselitteinen, että kotimaiset ja ulkomaiset yritykset ovat yhdenvertaisessa asemassa kilpailluilla markkinoilla verovelvollisuuden ja verovalvonnan osalta. Kilpailuneutraliteetti pitää koskea myös ulkomaisia yrityksiä. Myös ennakkoperintärekisteröinnin osalta ulkomaiset yritykset tulee saattaa samaan asemaan kuin suomalaiset yritykset. Ulkomaisilta yrityksiltä vaadittava kotivaltion verovelkatodistus ennakkoperintärekisteröinnin edellytyksenä on tervetullut uudistus ja se pitää saada käyttöön nopeasti. Työryhmän esitykset liittyvät hallinnollisen toiminnan kehittämiseen eivätkä työryhmän mukaan vaadi lainsäädäntömuutoksia. Kiinteistöpalvelut ry katsoo, että myös lainsäädäntömuutostarpeet tulee selvittää, ainakin siltä osin, mikäli valvonta ulotetaan uusille ns. riskitoimialoille, sillä esim. veronumeron käyttöönoton ja 3

4 veronumerorekisterin laajentaminen muille toimialoille edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Työryhmän ehdotus yritystoiminnan verovelkatietojen saattamisesta julkisiksi on hyvä, ja Kiinteistöpalvelut ry kannattaa yritysten julkisen verovelkarekisterin luomista. Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritykset on velvoitettu liittymään Tilaajavastuu.fi-palveluun, jolle ne ovat antaneet valtakirjan yritystä koskevien tietojen saamiseen Verohallinnolta. Yksityisen sektorin tilaajat käyttävätkin palvelua ahkerasti. Sen sijaan julkisella sektorilla, etenkin kuntasektorilla tilaajana, olisi edelleen parantamisen varaa sopimuskumppaneiden tietojen tarkistamisessa. Näin ollen julkinen verovelkarekisteri tarjoaisi hankintalaissa tarkoitetuille valtion ja kuntien hankintayksiköille mahdollisuuden selvittää tarjoajayritysten verovelat, mikä olisi erittäin toivottavaa, jotta harmaan talouden yritykset ja muut talousrikolliset saataisiin suljettua pois tarjouskilpailusta. Lisäksi julkinen verovelkarekisteri laajentaisi verovelkatietojen käyttömahdollisuutta harmaan talouden torjunnan välineenä myös tilaajavastuulain ja hankintalain soveltamispiirin ulkopuolelle jäävissä sopimussuhteissa. Kiinteistöpalvelut ry pitää myös muita työryhmän ehdotuksia kannatettavina ja tärkeinä harmaan talouden torjunnan onnistumiseksi. Kunnioittavasti KIINTEISTÖPALVELUT RY Pia Gramén toimitusjohtaja, varatuomari 4

5 5

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi muodostuu kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä. Foorumi

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja 29.10.2013 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Mikko Wennberg, Olli Oosi ja Nita Korhonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Hanke VM0151:00/07/02/2000 18.12.2009 VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: JULKINEN - Työvoiman vuokraus on ollut kasvava toimiala 2000 luvulla. Kotimaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden

Lisätiedot

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 1 (7) Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO ASIA Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 Valtiovarainministeriö on antanut eri sidosryhmille mahdollisuuden lausua hallituksen

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

TEM raportteja 21/2012. Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti

TEM raportteja 21/2012. Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti TEM raportteja 21/2012 Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti Työelämä- ja markkinaosasto Loppuraportti 3.7.2012 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Siivouspalvelualan yritykset

Siivouspalvelualan yritykset Siivouspalvelualan yritykset HTSY Verohallinto 21.5.2013 Verohallinto 2 (5) SIIVOUSPALVELUALA Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut siivouspalvelualan yrityksiä koskeva ilmiöselvitys, jossa

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Liiketoimintakiellon tehostaminen

Liiketoimintakiellon tehostaminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset Tutkimusraportti Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Anne Alvesalo, Kaisa Eskola ja Työterveyslaitos ISBN 978956007 (84) Ulkomaiseen

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot