Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin palvelutuotantoyksikkö"

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014

4

5 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne analyysi... 9 Palvelut tuotteittain Maisemataulut Aikuissosiaalityö Aikuisten psykososiaaliset palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Vammaispalvelut Vastaanotto Hallinto Erikoissairaanhoito Talousarvion toteutuminen Tulosalueiden ennusteet Henkilöstökulujen toteuma Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 1/70

6 Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 2/70

7 Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Palvelutuotantoyksikön eri tulosalueet järjestävät asiakasraatitilaisuuksia kuntalaisten osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi palveluiden kehittämisen tueksi. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat hallinnollisista muutoksista huolimatta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Avopalveluiden kehittäminen ja asumispalvelun ja laitospaikkojen käytön vähentäminen jatkuu vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa. Kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutus ovat kehittämisen painopisteenä. Asumispalveluiden ostoa vähennetään ja laajennetaan omaa palvelutuotantoa. Yhteistyö yhteistoimintaalueen muiden palvelutuotantoyksiköiden, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistä. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomioita kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 1/68

8 Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Tavoitteena on, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön mielenterveys- ja päihdepalvelujen uusi toimintamalli ja palvelurakenne käynnistyy terveyspalveluissa 2014 alussa. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2014 aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana myös erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste. Vanhusten palvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea ikäihmisten osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vanhusneuvosto toimii kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä lakisääteisesti alkaen. Toimintaa ohjaa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen) ja päivitetty laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma valmistuu vuoden 2013 aikana, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja ohjaa seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että ikäihminen saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän kautta. Asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma ja määritellään jatkossa vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä seuraa ja arvioi yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai edunvalvojan kanssa, miten palvelusuunnitelma toteutuu. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmat tehdään jokaiseen yksikköön lain edellyttämällä tavalla palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi ja pidetään julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Mipä-hanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen on tehty suunnitelma vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 aikana toteutetaan tehtyä suunnitelmaa. Tehostettua palveluasumista otetaan omaksi toiminnaksi ja kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutusta lisätään. Kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Mielenterveysasiakkaiden tehostetusta palveluasumisesta on pystytty siirtämään asiakkaita kevyempään asumismuotoon. Samanaikaisesti kuitenkin päihdeasiakkaiden tehostetussa palveluasumisessa on noussut (6 asiakasta lisää). Tupalantie 1:ssä sijaitseviin rivitaloihin on muuttanut 10 asukasta joko palveluasumisen piiristä tai kotoa. Kotoa muuttaneiden asiakkaiden vaihtoehtona on palveluasumiseen joutuminen. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 2/68

9 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelujen saatavuus ja monipuolisuus paranee, asiakkaan asema itsenäisenä toimijana vahvistuu, moniammatillinen työote vahvistuu sekä asumispalveluiden / laitoskuntoutuksen / erikoissairaanhoidon tarve vähenee. Toteuma edellä mainituille seikoille: Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 alusta alkaen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus yhdistyy terveyspalveluihin omaksi tulosyksikköryhmäksi. Tulosyksikköryhmä käsittää Mielenterveysvastaanoton, Mielen Maja talon ja Kinnarin asumispalveluyksikön kokonaisuudessaan. Lisäksi tulosyksikköryhmään siirtyy sosiaalipalvelujen aikuissosiaalityöstä kolme sosiaalityöntekijän virkaa, yksi sosiaaliohjaajan toimi ja yksi vastaanottosihteerin toimi sekä vanhuspalveluiden kotihoidon Mipätiimistä kaksi lähihoitajan toimea. Mielenterveys- ja päihdetyö on yksi kokonaisuus. Kokonaisuudella on nimetty johtaja. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiomuutos on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen SAS työpöytä myös mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Lupaus2016 toteuma: SAS työpöytää ei ole saatu käytäntöön. Työpöydän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 aikana, kun kyseiset palvelut siirtyvät palveluohjausyksikköön. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tehostetun asumispalvelun kustannukset/asiakas ovat noin euroa vuodessa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Toteuma talouden osalta: Mielenterveys- ja päihdeasiakkaita on siirtynyt kevyempään asumismuotoon, joka on alentanut asumispalveluita noin euroa, mutta samanaikaisesti uusia asiakkaita on tullut palveluiden piiriin ja asumispalveluihin varattu määräraha ei tule riittämään. Vuonna 2015 kyseinen toiminta siirtyy perustettavan palveluohjausyksikön toiminnaksi. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Kotiin vietävien palveluiden tuottaminen omana toimintana käynnistyy. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotikuntoutustoiminta on aloitettu helmikuussa Kotiin vietävien palvelujen piirissä on keskimäärin mielenterveys- ja päihdeasiakasta. Kotikuntoutuksessa työskentelee 2 lähihoitajaa. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 3/68

10 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palvelurakennemuutos toteutetaan (asumispalveluiden kotiuttaminen, kotiin vietävät palvelut lisääntyvät). Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Toteuma edellä mainituille seikoille: Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Lisää työn laaja-alaisuutta ja lisää osaamista. Otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja (esim. kotiin vietävät palvelut, kotikuntoutus). Vuoden 2014 alusta alkaen mielenterveys- ja päihdepalveluissa on työskennellyt 3 sosiaalityöntekijää ja 1 sosiaaliohjaaja. Työskentely on tapahtunut terveydenhuollon ja sosiaalityön toimintamalleja yhdistämällä. Lupaus2016 toteuma: Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Jos asumispalveluita onnistutaan purkamaan kotiin vietävien palveluiden avulla 15 henkilön osalta, säästövaikutus vuositasolla noin euroa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Toteuma talouden osalta: Toimintamalli on uusi. Vertailupohjaa aikaisempiin vuosiin ei ole. Säästövaikutus muodostuu ostopalvelujen vähenemisenä useamman vuoden aikana ja vuoden 2014 määrärahoihin säästövaikutus on hyvin pieni. Vuonna 2015 kyseinen toiminta siirtyy perustettavan palveluohjausyksikön toiminnaksi. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Laaditaan palvelupolku peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon nivelkohdista ja aloitetaan päällekkäisyyksien purkaminen. Päivystykseen on tehty alueellinen päivystyspotilaan hoitoon ohjauksen kriteeristö. Ohje ohjaa potilaan oikeaan hoitopaikkaan oikea- aikaisesti. Alueella on aloitettu systemaattinen puhelinkonsultaatio- toimintamalli. Alueellinen potilastietojärjestelmä antaa siihen mahdollisuuden. Potilaan hoitosuunnitelmat ovat yhteisessä käytössä. Tiimitoimintamallin avulla on vastattu PYLL-indeksin tuomiin haasteisiin, siten että tiimit vastaavat alueellisesti ennakkoon sovituista potilasryhmistä. Mini-interventio toimintamalli on käytössä vastaanotoilla ja neuvoloissa. Perusterveydenhuollon akuuttiosastot sijaitsevat sairaalakampuksella, ja ovat näin osa päivystyshoidon prosessia. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 4/68

11 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Toteuma edellä mainituille seikoille: Suunnitelmat ovat menossa Esso-hankkeen mukaisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Videovälitteisen vastaanottotoiminnan kehittäminen Lupaus2016 toteuma: Videovälitteinen vastaanottotoiminta ei ole käynnistynyt. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Erikoissairaanhoidon kustannukset vähenevät. Talouden toteuma: Kustannukset eivät ole vähentyneet sitäkään huolimatta, vaikka erikoissairaanhoidon osastopaikkoja on vähennetty. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke. Perusterveydenhuollon toimintojen siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja joidenkin toimintojen, kuten sairaalapalveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja Pankalammen tiloista luopumista. Eri työryhmät ovat kartoittaneet tilatarvetta ja yhteisiä toimintamalleja on alettu suunnitella. Perusterveydenhuollon näkemyksenä on, että ne toiminnot, jotka hyötyvät erikoissairaanhoidon toimintojen läheisyydestä; sijaitsevat tulevaisuudessa kampuksella; esim. aikuispsykiatria. Niiltä osin kuin kiinteä yhteistyökumppani on muu kuin nykyinen sairaanhoitopiiri; voi tämä toiminta sijaista muualla; esim. neuvolatoiminta. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 5/68

12 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Myös sosiaalityön integraatiota edistetään. Toteuma edellä mainituille seikoille: Perusterveydenhuollon fysioterapia on siirtymässä sairaalakampukselle syksyllä Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sairaalassa otetaan käyttöön uutta yhteistä tekniikkaa, jota hyödynnetään potilaan hoitoprosessin seurannassa sekä henkilöstön tehokkaan työajan seurannassa ja kulunvalvonnassa. Kuntalaisen mahdollisuus tiedon tuottamisessa vahvistuu. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhteen sovitetaan. Lupaus2016 toteuma: Työryhmä on aloittanut toimintansa (atk). Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintojen yhdistäminen toimiviin tiloihin luo mahdollisuudet kustannustehokkuuteen. Hankkeessa selvitetään tilakustannusten lisäksi logistiikkakustannuksia sekä optimoidaan tukipalvelutuotanto. Mikkelin keskussairaalan sairaalatoiminnan talousarvio on Mikkelin kaupungin osalta 65 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin avoterveydenhoidon ja vuodeosastohoidon talousarvio on 30 miljoonaa euroa. Jos integraation tuottamaksi hyödyksi lasketaan 5 % vuosittain, saadaan vuodessa 4,75 miljoonan euron hyöty. Talouden toteuma: Hankesuunnitelmaa ollaan laatimassa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma: PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen olemassa olevien hankkeiden ja projektien avulla: Liputushanke: Tietokonesovelluksen avulla luodaan yhteinen alusta jakaa huoli nuoresta. Samasta nuoresta huolissaan olevat toimijat tulevat tietoiseksi toisistaan ja voivat toimia yhteistyössä. Tavoitteena on nuorten mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen tukeminen ja auttaminen. Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden vakinaistaminen. Tavoitteena on lisäksi nuorten palveluiden yhteensovittaminen ja kehittäminen palveluverkostossa, poikkihallinnollisen nuorten ohjauspalveluprosessin luominen, yläkouluyhteistyön vahvistaminen sekä toiminnallisuuden ja osallisuuden varmistaminen nuorten ohjaus- ja tukipalveluissa. Tajua Mut-projekti on edennyt suunnitellusti ja valtakunnallista toimintamallia ja sitä tukevaa tietojärjestelmää on kehitetty nuoren tueksi ammattilaisten yhteistyötä kehittämällä. Ajalla on tehty 40 liputusta ja syntyneitä lippupareja on ollut 2. Ohjelman käyttöön on koulutettu 305 henkilöä 41 eri käyttäjätahosta. Olkkarin toiminta tullaan vakinaistamaan vuoden 2015 alusta tiiviissä yhteistyössä perhepalveluiden ja nuoriso ja liikuntatoimen kanssa. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 6/68

13 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavan johtamisen kehittäminen. Hyvis sähköiset palvelut, Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimenpideohjelman toimintamallit, Elixiirisentteri toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka kuntalaisille. Muut uudenmuotoiset matalan kynnyksen ja jalkautuvat palvelut: Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä julkisen sektorin kanssa, Kylä koulussa hanke ja Jelppikioski hanke kehittävät haja-asutusalueiden jalkautuvia palvelumalleja. Lasten, nuorten ja perheiden palveluita yhteen sovittavaa johtamista on kehitetty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeessa. Hankkeen painopiste on ollut oppilashuollon kehittäminen. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman päivitystyö on käynnissä. Hyvis sähköisten palveluiden kehittämistyöhön on projektisuunnitelma, jossa linjauksena on ottaa laajasti käyttöön sähköistä ajanvarausta, turvallista viestinvälitystä isoja volyymeja erityisesti isoja volyymeja sisältäviin palveluihin, kuten Marevan potilaiden hoitoprosessi. Käyttöönotot etenevät syksyllä Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) hanke kehittää terveyden edistämisen osallistavia toimintamalleja. Kumppanuuspöytä hanke on kehittämistyössä edistämässä Mikkelin seudun matalankynnyksen palveluita. Elixiiri Seniorisentteri on toiminut erityisesti ikäihmisten matalan kynnyksen paikkana. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Palveluneuvonta. Hyvinvointilähtöisyys ja asiakaslähtöisyys paranevat. Kuntalaisten omahoitoa ja osallisuutta tuetaan. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Toteuma edellä mainituille seikoille: Palveluiden saavutettavuutta on parannettu ja vaikuttavuutta on parannettu yllä mainituilla hankkeilla, joista osa on toteutettu poikkihallinnollisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköiset palvelut (Hyvis- palvelut): kuntalaisten systemaattista opastamista sähköisten palveluiden käyttöön ja palveluiden testaamiseen. Sähköisiä palveluita otetaan laajemmin käyttöön: ajanvaraus (kiireetön hoito), turvallinen viestinvälitys, soittopyyntölomake, mahdolliset chat, mikäli esiselvitysten perusteella osoittautuu hyödylliseksi. Liputushankkeen sähköinen järjestelmä tietokonesovelluksen avulla saatetaan yhteistyöhön samasta nuoresta huolissaan olevia aikuisia. Sähköinen SAS-työpöytä koordinoi asiakkaiden sijoittelua asumispalveluihin ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koordinoi kotihoidon toimintaa. Videovälitteisen toiminnan kehittäminen. Lupaus2016 toteuma: Toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä kotihoidossa kaikilla alueilla. Toiminnanohjauksen optimointi ei vielä toimi täysin( omahoitajuus nousee, mutta matkat ei) ja sähkölukot saadaan vuoden lopussa, joten toiminnanohjauksen hyöty näkyy kokonaisuutena v Raportointiohjelman käyttökoulutus on syksyllä 2014, ja sitä hyödynnetään toiminnan johtamisessa. Sähköinen SAS- työpöytä on käytössä ja on lisännyt asiakassijoittelun varmuutta ja joustavuutta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Lisää kustannustehokkuutta. Toiminnalla vaikutetaan kustannusten kasvuun asiakasmäärän kasvaessa. Sähköinen SAS- työpöytä lisää palveluohjaustyöntekijöiden välitöntä työaikaa ja varmistaa asiakkaiden oikea-aikaisen sijoittelun. Talouden toteuma: Asiakasmäärän kasvaessa on pystytty turvaamaan kotihoidon palvelut nykyisellä hk-määrällä ja tilapäisen työvoiman ja varahenkilöyksikön käyttöastetta on vähennetty ja näkyy varahenkilöstössä tilapäisen työvoiman käytön vähenemisenä, yhteensä noin euroa eli noin 9 työntekijän tarve suhteessa poissaoloihin (s-loma, vuosilomat, ym. äkilliset poissaolot) Sähköinen SAS työpöytä on varmistanut asiakkaiden oikea-aikaisen sijoittelun. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 7/68

14 Vuodelle 2014 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: - vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa - lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa - vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa - toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa - sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa, toteutunut - ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk, toteutunut - yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % - terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk - yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % - hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika hammashoitoon 6 kk Toteutuma: Kaikki hoitotakuun velvoitteet ovat kesäkuun seurannan osalta täyttyneet paitsi yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse vastausprosentti on ollut: - Mikkelin osalta palvelutaso (5 min): 64 % - Puumalan osalta palvelutaso (5 min) : 78 % Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: - vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä: tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet Tilanne: Käyttöönotettu palvelun laatuun liittyvä ilmoitus, on jokaisessa yksikössä ja lähetetty omaisille ja asiakkaille. Mikkelin ammattikorkeakoulun toimesta palvelun laatuun liittyvä kysely henkilökunnalle toteutettu syksyn aikana ja tulokset saadaan marras- joulukuussa. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 8/68

15 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa arvioitua suurempina. Vakuutusyhtiön korvaukset sekä kuntakorvaukset toteutuvat laskutuksen mukaan jälkikäteen. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat myös viiveellä. Hirvensalmi: Hirvensalmen myyntituottajien arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Valtion maksamat korvaukset pakolaisten vastaanotosta realisoituvat jälkikäteen tehdyn laskutuksen mukaisesti. Puumala: Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan hieman arvioitua suurempana. Talousarviossa arvioitu myyntituotot euroa, joten euromääräisesti tällä ei ole suurta merkitystä. Tepa: Mikkeli: Myyntituotot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti vielä tällä hetkellä. Todennäköisesti talousarvioon määritelty summa saavutetaan, jopa hieman ylitetään. Hirvensalmi: Myyntituotot ovat kehittyneet yli talousarvion muissa toiminnoissa, paitsi suun terveydenhuollossa. Puumala: Myyntituotot ovat kehittyneet yli talousarvion muissa toiminnoissa, paitsi suun terveydenhuollossa. Vapa: Mikkeli: Kotikuntakorvaukset laskutetaan joulukuussa (n euroa) ja sotilasvammakorvaukset tasataan loppuvuonna. Arvion mukaan myyntituotot jäävät hieman alle TA:n. Yhteistoimintakorvauksia on arvioitu viime vuotta enemmän. (TP 2013 oli ja TA 2014 on , toteutunut 58,3 %) Hirvensalmi: Myyntituotot ovat kehittyneet yli talousarvion n euroa. Puumala: Toteuma 69,2 % johtuen oppisopimuksen tuotoista, mitä ei ole budjetoitu eli tuloja kertyy arvioitua enemmän. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 9/68

16 Maksutuottojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa arvioitua suurempina. Lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun hoitopäivien osalta maksutuotot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempina. Hirvensalmi: Hirvensalmen maksutuottojen ennustetaan jäävän talousarviossa varattua pienemmiksi. Puumala: Samoin Puumalan maksutuottojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Tepa: Mikkeli: Toteuma on alle arvioidun eli tuloja on arvioitu kertyvän enemmän; jos menee tasaisen kertymän mukaisesti; niin jää n euroa alle arvioidun. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa maksutuotot tulevat ylittymään noin euroa. Hirvensalmi: Toteuma on yli talousarvion muissa toiminnoissa, paitsi suun terveydenhuollossa. Toimintatuotot eivät ole kehittyneet toivotulla tavalla (39 %). Suuhygienistiresurssit ovat olleet vähäisemmät. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa mielenterveysasumisen palveluille ei ole ollut tarvetta ja suunnitellut maksutuotot eivät toteudu. Puumala: Terveyspalveluissa kokonaisuudessaan toteuma on alle talousarvion kaikissa eli tuloja arvioitu talousarviossa kertyvän enemmän, paitsi mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluissa tulot on arvioitu talousarviossa euroa alemmaksi, kuin seuranta osoittaa. Vapa: Mikkeli: Maksutuottoja kertyy lähes suunnitelman mukaisesti, arvioitu jäävän alle 0,4 %. Kotihoidon osalta tulot ovat myöhässä kaksi kuukautta. Maksutuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. asiakkaiden eläkkeiden suuruus ja maksujen huojennukset. Huojennuksia on tehty heinäkuuhun mennessä yhteensä euroa (Kotihoito Mikkeli ) Hirvensalmi: Toteutunut on 45,4 %. Maksutuottojen kertymä tasaantuu suunnitelman mukaisesti. Kesäkuu laskutettu, mutta tuotot eivät ole vielä kirjautuneet. Heinäkuu on laskuttamatta. Kotiinkuljetusaterioiden tuotot kirjautuvat vielä virheellisesti kotihoitoon tukipalvelujen sijaan. Puumala: Maksutuotot toteutuneet 48,3 % ja laskutus on ajallaan, joten tuloja ei kerry odotetusti (n arvioitua vähemmän) Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 10/68

17 Tuet ja avustukset Sopa: Mikkeli: Tukien ja avustustuen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Hirvensalmi: Perustoimeentulotuen osalta tuet ja avustuksen toteutuvat alle arvioidun. Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet arvioitua alhaisempana alkuvuonna Valtio korvaa 50 % perustoimeentulotuen menoista. Puumala: Tukien ja avustustuen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tepa: Mikkeli: Ennuste on, että jää alle talousarvion n euroa. Hirvensalmi: - Puumala: - Vapa: Mikkeli: Arvioidaan jäävän talousarviosta alle toteuman mukaan n euroa, ellei loppuvuonna tulokertymä tasaannu. Hirvensalmi: Tukia ja avustuksia ei ole arvioitu talousarvioon. Yhden työntekijän tyk-kuntoutuksen kuntoutusraha 425 euroa kirjautunut tilikohdalle. Puumala: Työllistämistuki toteutuu odotetusti Muun palveluasumisen yksikössä koskien yhtä työllistettyä. Toteuma 62,6 %, joten hieman enemmän tulee tuottoja, mitä on arvioitu Muut toimintatuotot Sopa: Mikkeli: Muiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Toimeentulotuen takaisinperintä toteutuu jälkikäteen joten tulot eivät ole kaikilta osin vielä realisoituneet. Hirvensalmi: Toimeentulotuen takaisinperintä näyttää toteutuvan jonkin verran talousarviota suurempana. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 11/68

18 Puumala: Toimeentulotuen takaisinperintä näyttää toteutuvan jonkin verran talousarviota pienempänä. Tepa: Mikkeli: Jää alle talousarvion; toteuma heinäkuussa on 10 %, jos menee tasaisen kertymän mukaisesti, kertymä on euroa vähemmän. Alituksesta euroa johtuu mielenterveys- ja päihdepalveluihin budjetoidusta asuntojen vuokratuotoista, jotka toimintamallin muutoksesta johtuen palvelutuottajat laskuttavat tänä vuonna suoraan asiakkailta. Hirvensalmi: Jää alle talousarvion. Puumala: Jää alle talousarvion. Vapa: Mikkeli: Vanhusten palveluissa näkyy yksityisten palvelutalojen vuokrien osuus vielä budjetissa, on euroa, mikä ei tule toteutumaan. Hirvensalmi: Muita toimintatuottoja 25 euroa. Puumala: Menot Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimeentulotuen käsittelyaika on edelleen haasteellinen ja paineita lisäresursointiin on olemassa, vaikka tähän ei ole talousarviossa varauduttu. Maahanmuuttopalveluissa on palkattu 1,5 ohjaajan resurssi, koska Mäntyharjun kunta ostaa ko. palvelut Mikkelin kaupungilta alkaen. Mäntyharjun kunta vastaa osaltaan kustannuksista kokonaisuudessaan. Hirvensalmi: Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Puumala: Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tepa: Mikkeli: Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 12/68

19 Ylitys henkilöstömenoissa on n euroa. Henkilöstömenojen kasvu jakaantuu hammashoitoon euroa, lääkäripalveluihin euroa ja akuuttiosastolle euroa. Vastaanoton ostopalvelua on purettu Pankalammen terveysasemalla, jonka vuoksi vakituista henkilöstöä on palkattu. Myös lääkäripalveluiden ostoa on vähennetty. Suun terveydenhoidossa hammaslääkäreitä on saatu palkattua avoimiin vakansseihin. Vuoden 2014 alusta aloittaneen mielenterveys- ja päihdepalvelujen uuden organisaation henkilöstömenot eivät ole kohdentuneet oikein ja oikaisu tehdään vuoden 2015 talousarviossa. Kesän aikana aloitetulla rekrytointikielolla henkilöstömenojen ylitystä ei pitäisi syntyä. Hirvensalmi: Henkilöstömenoissa pysytään talousarviossa. Puumala: Henkilöstömenoissa pysytään talousarviossa. Vapa: Mikkeli: Ylitys henkilöstömenoissa tulee olemaan noin euroa. Syyt ylitykseen: Oppisopimusmäärärahat puuttuivat TA:sta, noin euroa (TA:han on varattu euroa ja heinäkuun toteuma on euroa). Palkkakustannuksia (erilliskorvaukset + tilapäinen työvoima) on siirtynyt vuoden 2013 (joulu) arkipyhien johdosta tälle vuodelle noin euroa. Tämän lisäksi vuoden 2014 (joulun) arkipyhien kattaminen tulee suurimmaksi osaksi tämän vuoden kustannuksiin ja kustannusvaikutus on noin euroa. Tilapäinen työvoima: Varahenkilöstön tilapäisen määrärahan kulutus tältä vuodelta tulee olemaan noin euroa = noin 60 työntekijää= työpäivää (2014 TA ). Ja lisäksi varahenkilöstössä yhteensä 73 hoitajan vakanssia, jotka kattavat n työpäivää. Eli yhteensä peittoa työpäivää. Tarve: Vuosilomat: kun 650 hoitotyöntekijää (Vapa, Tepan akuutit osastot) ja ka. 30 vuosilomapäivää/työntekijä eli yhteensä työpäivää. Lisäksi sairauspoissaoloja tammi-heinäkuun välisenä aikana 6046 työpäivää ja ennuste vuodelle 2014 n työpäivää. Eli tarve yhteensä n työpäivää= n. 140 työntekijää (sis. Vapan, Tepan akuuttien osastojen kaikki sairauspoissaolot ja Vammaispalvelun kotihoidon äkilliset poissaolot). Yhteenveto: tarve on ollut työpäivää ja resurssi työpäivää= säästöä 1979 työpäivää= noin 9 työntekijän verran on järjestelty työt sisäisesti,( euroina kustannusvaikutus euroa). Varahenkilöstön määrä on riittämätön, joten joudutaan lisäksi ottamaan tilapäistä työvoimaa, jotta lakisääteinen mitoitus turvataan ympärivuorokautisissa yksiköissä ja kotihoidossa turvataan asiakaskäynnit. Sairauslomien määrä on kasvanut viimeisten kuukausien aikana ja vaikuttaa myös tilapäisen työvoiman käyttöön. Lisäksi tiukentuneen täyttölupamenettelyn vuoksi ja osittain rekrytointiongelmien vuoksi tietyillä alueilla on jouduttu varahenkilöstön resurssia käyttämään yksiköiden perustarpeiden kattamiseen, ja tämä on ollut pois siitä resurssista mihin varahenkilöstön resurssi on suunniteltu. TP vuonna 2013 oli henkilöstömenoissa ja TA 2014 on , vaikka henkilöstömäärä ei ole oleellisesti vähentynyt kuin kahdella lähihoitajalla (siirtyivät Mipään) euroa vä- Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 13/68

20 hemmän määrärahaa vuonna 2014, noin 16 työntekijän palkka. Ennusteessa on huomioitu toiminnanohjauksen vaikutus. Hirvensalmi: Vakituisen henkilöstön palkkamenoissa pysytään budjetissa. Mm. kolmen äitiys- ja vanhempainvapaan, yhden palkattoman vapaan ja yhden pitkäkestoisen tehtäväsiirron vuoksi vakituisen työvoiman palkkakustannukset alittuvat noin euroa. Ko. sijaisten palkkakustannukset tiliöityneet tilapäinen työvoima tilikohtaan. Palkkamenoerä noin euroa. Kotihoidossa toiminnanohjauksen käyttöönotto tehostaa henkilöstön käyttöä ja hillitsee palkkakustannuksia. Puumala: Vakituisen henkilöstön kuukausipalkka- arvio on toteutunut ja riittää jokaisessa yksikössä. Säästöä saadaan vakituisten kuukausipalkoissa laitos- ja asumispalveluissa sekä kotipalvelussa yhteensä noin euroa, johtuen henkilöstömitoituksen tarkistuksesta, Toiminnanohjelman käyttöönotto mahdollistanee vielä syksyn mittaan Kotihoidossa tapahtuvaa palkkakulujen säästöä. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Asiakaspalveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2,6 miljoonan euron ylityspaine. Palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun perhekoti- ja laitoshoidossa noin euroa, lastensuojelun avohuollon tukitoimissa noin euroa, vammaispalveluissa 1,2 miljoonaa euroa (henkilökohtainen avustajapalvelu euroa, kotipalveluiden ostot euroa, vaikeavammaisten päivätoiminta euroa, palveluasuminen euroa), kehitysvammapalveluissa euroa (asumispalvelut euroa ja päivätoiminta euroa) ja kuljetuspalveluissa euroa. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden kustannukset ovat alentuneet noin eurolla Vuolingonhovin omaan yksikköön perustamisen myötä. Vuolingonhoviin on sijoitettu 12 vaikeavammaista asiakasta. Muista toiminnoista säästetään euroa. Talousarvio vahvistettiin asiakaspalveluiden ostojen osalta 2,1 miljoonaa euroa alhaisempana kuin palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palveluiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset tilinpäätöksen 2013 mukaan olivat. Käytännössä ko. menojen karsiminen ja talousarviossa pysyminen edellyttäisi useiden asiakkaiden siirtymistä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä ei ole mahdollista. Kuljetuspalveluiden kustannusten kasvu jatkuu, koska matkojen välitys- ja yhdistelytoiminta ei ole toteutunut suunnitellusti vuonna Autoilijakilpailutuksen yhteydessä on kilpailutettu ns. päiväautoja, joihin on tarkoitus yhdistellä asiakaskyytejä. Yhdistelyä on nytkin tehty siinä määrin kuin sitä on ennalta tiedettyjen ryhmäkuljetustuen osalta ollut mahdollista. Päiväautojen täysi hyöty tullaan saamaan vasta kun kaikki kuljetukset ovat aidon yhdistelytoiminnan piirissä. Hirvensalmi: Hirvensalmen asiakaspalveluiden ostoihin varattu määräraha näyttäisi alittuvan noin eurolla edellyttäen, että palveluiden piiriin ei tule uusia asiakkaita. Puumala: Asiakaspalveluiden ostoihin sisältyy Puumalan osalta pieni ylitysriski. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 14/68

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.3.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli, Hirvensalmi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin

Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Arvioidaan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2014

Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimintakertomus vuodelta 2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Tuloskortti Tuotantolautakunta... 1 Mikkelin PTY:n tuloslaskelma... 13 Kuntavertailu... 15 Palvelut tuotteittain Mikkeli...

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2016, tulosalueet, tulosyksikköryhmät, työyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto

Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta - väestön palvelutarpeen

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot