Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin palvelutuotantoyksikkö"

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014

4

5 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne analyysi... 9 Palvelut tuotteittain Maisemataulut Aikuissosiaalityö Aikuisten psykososiaaliset palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Vammaispalvelut Vastaanotto Hallinto Erikoissairaanhoito Talousarvion toteutuminen Tulosalueiden ennusteet Henkilöstökulujen toteuma Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 1/70

6 Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 2/70

7 Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Palvelutuotantoyksikön eri tulosalueet järjestävät asiakasraatitilaisuuksia kuntalaisten osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi palveluiden kehittämisen tueksi. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat hallinnollisista muutoksista huolimatta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Avopalveluiden kehittäminen ja asumispalvelun ja laitospaikkojen käytön vähentäminen jatkuu vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa. Kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutus ovat kehittämisen painopisteenä. Asumispalveluiden ostoa vähennetään ja laajennetaan omaa palvelutuotantoa. Yhteistyö yhteistoimintaalueen muiden palvelutuotantoyksiköiden, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistä. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomioita kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 1/68

8 Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Tavoitteena on, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön mielenterveys- ja päihdepalvelujen uusi toimintamalli ja palvelurakenne käynnistyy terveyspalveluissa 2014 alussa. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2014 aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana myös erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste. Vanhusten palvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea ikäihmisten osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vanhusneuvosto toimii kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä lakisääteisesti alkaen. Toimintaa ohjaa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen) ja päivitetty laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma valmistuu vuoden 2013 aikana, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja ohjaa seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että ikäihminen saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän kautta. Asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma ja määritellään jatkossa vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä seuraa ja arvioi yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai edunvalvojan kanssa, miten palvelusuunnitelma toteutuu. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmat tehdään jokaiseen yksikköön lain edellyttämällä tavalla palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi ja pidetään julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Mipä-hanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen on tehty suunnitelma vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 aikana toteutetaan tehtyä suunnitelmaa. Tehostettua palveluasumista otetaan omaksi toiminnaksi ja kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutusta lisätään. Kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Mielenterveysasiakkaiden tehostetusta palveluasumisesta on pystytty siirtämään asiakkaita kevyempään asumismuotoon. Samanaikaisesti kuitenkin päihdeasiakkaiden tehostetussa palveluasumisessa on noussut (6 asiakasta lisää). Tupalantie 1:ssä sijaitseviin rivitaloihin on muuttanut 10 asukasta joko palveluasumisen piiristä tai kotoa. Kotoa muuttaneiden asiakkaiden vaihtoehtona on palveluasumiseen joutuminen. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 2/68

9 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelujen saatavuus ja monipuolisuus paranee, asiakkaan asema itsenäisenä toimijana vahvistuu, moniammatillinen työote vahvistuu sekä asumispalveluiden / laitoskuntoutuksen / erikoissairaanhoidon tarve vähenee. Toteuma edellä mainituille seikoille: Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 alusta alkaen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus yhdistyy terveyspalveluihin omaksi tulosyksikköryhmäksi. Tulosyksikköryhmä käsittää Mielenterveysvastaanoton, Mielen Maja talon ja Kinnarin asumispalveluyksikön kokonaisuudessaan. Lisäksi tulosyksikköryhmään siirtyy sosiaalipalvelujen aikuissosiaalityöstä kolme sosiaalityöntekijän virkaa, yksi sosiaaliohjaajan toimi ja yksi vastaanottosihteerin toimi sekä vanhuspalveluiden kotihoidon Mipätiimistä kaksi lähihoitajan toimea. Mielenterveys- ja päihdetyö on yksi kokonaisuus. Kokonaisuudella on nimetty johtaja. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiomuutos on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen SAS työpöytä myös mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Lupaus2016 toteuma: SAS työpöytää ei ole saatu käytäntöön. Työpöydän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 aikana, kun kyseiset palvelut siirtyvät palveluohjausyksikköön. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tehostetun asumispalvelun kustannukset/asiakas ovat noin euroa vuodessa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Toteuma talouden osalta: Mielenterveys- ja päihdeasiakkaita on siirtynyt kevyempään asumismuotoon, joka on alentanut asumispalveluita noin euroa, mutta samanaikaisesti uusia asiakkaita on tullut palveluiden piiriin ja asumispalveluihin varattu määräraha ei tule riittämään. Vuonna 2015 kyseinen toiminta siirtyy perustettavan palveluohjausyksikön toiminnaksi. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Kotiin vietävien palveluiden tuottaminen omana toimintana käynnistyy. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotikuntoutustoiminta on aloitettu helmikuussa Kotiin vietävien palvelujen piirissä on keskimäärin mielenterveys- ja päihdeasiakasta. Kotikuntoutuksessa työskentelee 2 lähihoitajaa. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 3/68

10 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palvelurakennemuutos toteutetaan (asumispalveluiden kotiuttaminen, kotiin vietävät palvelut lisääntyvät). Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Toteuma edellä mainituille seikoille: Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Lisää työn laaja-alaisuutta ja lisää osaamista. Otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja (esim. kotiin vietävät palvelut, kotikuntoutus). Vuoden 2014 alusta alkaen mielenterveys- ja päihdepalveluissa on työskennellyt 3 sosiaalityöntekijää ja 1 sosiaaliohjaaja. Työskentely on tapahtunut terveydenhuollon ja sosiaalityön toimintamalleja yhdistämällä. Lupaus2016 toteuma: Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Jos asumispalveluita onnistutaan purkamaan kotiin vietävien palveluiden avulla 15 henkilön osalta, säästövaikutus vuositasolla noin euroa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Toteuma talouden osalta: Toimintamalli on uusi. Vertailupohjaa aikaisempiin vuosiin ei ole. Säästövaikutus muodostuu ostopalvelujen vähenemisenä useamman vuoden aikana ja vuoden 2014 määrärahoihin säästövaikutus on hyvin pieni. Vuonna 2015 kyseinen toiminta siirtyy perustettavan palveluohjausyksikön toiminnaksi. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Laaditaan palvelupolku peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon nivelkohdista ja aloitetaan päällekkäisyyksien purkaminen. Päivystykseen on tehty alueellinen päivystyspotilaan hoitoon ohjauksen kriteeristö. Ohje ohjaa potilaan oikeaan hoitopaikkaan oikea- aikaisesti. Alueella on aloitettu systemaattinen puhelinkonsultaatio- toimintamalli. Alueellinen potilastietojärjestelmä antaa siihen mahdollisuuden. Potilaan hoitosuunnitelmat ovat yhteisessä käytössä. Tiimitoimintamallin avulla on vastattu PYLL-indeksin tuomiin haasteisiin, siten että tiimit vastaavat alueellisesti ennakkoon sovituista potilasryhmistä. Mini-interventio toimintamalli on käytössä vastaanotoilla ja neuvoloissa. Perusterveydenhuollon akuuttiosastot sijaitsevat sairaalakampuksella, ja ovat näin osa päivystyshoidon prosessia. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 4/68

11 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Toteuma edellä mainituille seikoille: Suunnitelmat ovat menossa Esso-hankkeen mukaisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Videovälitteisen vastaanottotoiminnan kehittäminen Lupaus2016 toteuma: Videovälitteinen vastaanottotoiminta ei ole käynnistynyt. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Erikoissairaanhoidon kustannukset vähenevät. Talouden toteuma: Kustannukset eivät ole vähentyneet sitäkään huolimatta, vaikka erikoissairaanhoidon osastopaikkoja on vähennetty. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke. Perusterveydenhuollon toimintojen siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja joidenkin toimintojen, kuten sairaalapalveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja Pankalammen tiloista luopumista. Eri työryhmät ovat kartoittaneet tilatarvetta ja yhteisiä toimintamalleja on alettu suunnitella. Perusterveydenhuollon näkemyksenä on, että ne toiminnot, jotka hyötyvät erikoissairaanhoidon toimintojen läheisyydestä; sijaitsevat tulevaisuudessa kampuksella; esim. aikuispsykiatria. Niiltä osin kuin kiinteä yhteistyökumppani on muu kuin nykyinen sairaanhoitopiiri; voi tämä toiminta sijaista muualla; esim. neuvolatoiminta. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 5/68

12 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Myös sosiaalityön integraatiota edistetään. Toteuma edellä mainituille seikoille: Perusterveydenhuollon fysioterapia on siirtymässä sairaalakampukselle syksyllä Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sairaalassa otetaan käyttöön uutta yhteistä tekniikkaa, jota hyödynnetään potilaan hoitoprosessin seurannassa sekä henkilöstön tehokkaan työajan seurannassa ja kulunvalvonnassa. Kuntalaisen mahdollisuus tiedon tuottamisessa vahvistuu. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhteen sovitetaan. Lupaus2016 toteuma: Työryhmä on aloittanut toimintansa (atk). Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintojen yhdistäminen toimiviin tiloihin luo mahdollisuudet kustannustehokkuuteen. Hankkeessa selvitetään tilakustannusten lisäksi logistiikkakustannuksia sekä optimoidaan tukipalvelutuotanto. Mikkelin keskussairaalan sairaalatoiminnan talousarvio on Mikkelin kaupungin osalta 65 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin avoterveydenhoidon ja vuodeosastohoidon talousarvio on 30 miljoonaa euroa. Jos integraation tuottamaksi hyödyksi lasketaan 5 % vuosittain, saadaan vuodessa 4,75 miljoonan euron hyöty. Talouden toteuma: Hankesuunnitelmaa ollaan laatimassa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Toteuma: PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen olemassa olevien hankkeiden ja projektien avulla: Liputushanke: Tietokonesovelluksen avulla luodaan yhteinen alusta jakaa huoli nuoresta. Samasta nuoresta huolissaan olevat toimijat tulevat tietoiseksi toisistaan ja voivat toimia yhteistyössä. Tavoitteena on nuorten mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen tukeminen ja auttaminen. Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden vakinaistaminen. Tavoitteena on lisäksi nuorten palveluiden yhteensovittaminen ja kehittäminen palveluverkostossa, poikkihallinnollisen nuorten ohjauspalveluprosessin luominen, yläkouluyhteistyön vahvistaminen sekä toiminnallisuuden ja osallisuuden varmistaminen nuorten ohjaus- ja tukipalveluissa. Tajua Mut-projekti on edennyt suunnitellusti ja valtakunnallista toimintamallia ja sitä tukevaa tietojärjestelmää on kehitetty nuoren tueksi ammattilaisten yhteistyötä kehittämällä. Ajalla on tehty 40 liputusta ja syntyneitä lippupareja on ollut 2. Ohjelman käyttöön on koulutettu 305 henkilöä 41 eri käyttäjätahosta. Olkkarin toiminta tullaan vakinaistamaan vuoden 2015 alusta tiiviissä yhteistyössä perhepalveluiden ja nuoriso ja liikuntatoimen kanssa. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 6/68

13 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavan johtamisen kehittäminen. Hyvis sähköiset palvelut, Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimenpideohjelman toimintamallit, Elixiirisentteri toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka kuntalaisille. Muut uudenmuotoiset matalan kynnyksen ja jalkautuvat palvelut: Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä julkisen sektorin kanssa, Kylä koulussa hanke ja Jelppikioski hanke kehittävät haja-asutusalueiden jalkautuvia palvelumalleja. Lasten, nuorten ja perheiden palveluita yhteen sovittavaa johtamista on kehitetty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeessa. Hankkeen painopiste on ollut oppilashuollon kehittäminen. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman päivitystyö on käynnissä. Hyvis sähköisten palveluiden kehittämistyöhön on projektisuunnitelma, jossa linjauksena on ottaa laajasti käyttöön sähköistä ajanvarausta, turvallista viestinvälitystä isoja volyymeja erityisesti isoja volyymeja sisältäviin palveluihin, kuten Marevan potilaiden hoitoprosessi. Käyttöönotot etenevät syksyllä Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) hanke kehittää terveyden edistämisen osallistavia toimintamalleja. Kumppanuuspöytä hanke on kehittämistyössä edistämässä Mikkelin seudun matalankynnyksen palveluita. Elixiiri Seniorisentteri on toiminut erityisesti ikäihmisten matalan kynnyksen paikkana. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Palveluneuvonta. Hyvinvointilähtöisyys ja asiakaslähtöisyys paranevat. Kuntalaisten omahoitoa ja osallisuutta tuetaan. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Toteuma edellä mainituille seikoille: Palveluiden saavutettavuutta on parannettu ja vaikuttavuutta on parannettu yllä mainituilla hankkeilla, joista osa on toteutettu poikkihallinnollisesti. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköiset palvelut (Hyvis- palvelut): kuntalaisten systemaattista opastamista sähköisten palveluiden käyttöön ja palveluiden testaamiseen. Sähköisiä palveluita otetaan laajemmin käyttöön: ajanvaraus (kiireetön hoito), turvallinen viestinvälitys, soittopyyntölomake, mahdolliset chat, mikäli esiselvitysten perusteella osoittautuu hyödylliseksi. Liputushankkeen sähköinen järjestelmä tietokonesovelluksen avulla saatetaan yhteistyöhön samasta nuoresta huolissaan olevia aikuisia. Sähköinen SAS-työpöytä koordinoi asiakkaiden sijoittelua asumispalveluihin ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koordinoi kotihoidon toimintaa. Videovälitteisen toiminnan kehittäminen. Lupaus2016 toteuma: Toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä kotihoidossa kaikilla alueilla. Toiminnanohjauksen optimointi ei vielä toimi täysin( omahoitajuus nousee, mutta matkat ei) ja sähkölukot saadaan vuoden lopussa, joten toiminnanohjauksen hyöty näkyy kokonaisuutena v Raportointiohjelman käyttökoulutus on syksyllä 2014, ja sitä hyödynnetään toiminnan johtamisessa. Sähköinen SAS- työpöytä on käytössä ja on lisännyt asiakassijoittelun varmuutta ja joustavuutta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Lisää kustannustehokkuutta. Toiminnalla vaikutetaan kustannusten kasvuun asiakasmäärän kasvaessa. Sähköinen SAS- työpöytä lisää palveluohjaustyöntekijöiden välitöntä työaikaa ja varmistaa asiakkaiden oikea-aikaisen sijoittelun. Talouden toteuma: Asiakasmäärän kasvaessa on pystytty turvaamaan kotihoidon palvelut nykyisellä hk-määrällä ja tilapäisen työvoiman ja varahenkilöyksikön käyttöastetta on vähennetty ja näkyy varahenkilöstössä tilapäisen työvoiman käytön vähenemisenä, yhteensä noin euroa eli noin 9 työntekijän tarve suhteessa poissaoloihin (s-loma, vuosilomat, ym. äkilliset poissaolot) Sähköinen SAS työpöytä on varmistanut asiakkaiden oikea-aikaisen sijoittelun. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 7/68

14 Vuodelle 2014 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: - vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa - lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa - vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa - toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa - sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa, toteutunut - ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk, toteutunut - yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % - terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk - yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % - hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika hammashoitoon 6 kk Toteutuma: Kaikki hoitotakuun velvoitteet ovat kesäkuun seurannan osalta täyttyneet paitsi yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse vastausprosentti on ollut: - Mikkelin osalta palvelutaso (5 min): 64 % - Puumalan osalta palvelutaso (5 min) : 78 % Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: - vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä: tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet Tilanne: Käyttöönotettu palvelun laatuun liittyvä ilmoitus, on jokaisessa yksikössä ja lähetetty omaisille ja asiakkaille. Mikkelin ammattikorkeakoulun toimesta palvelun laatuun liittyvä kysely henkilökunnalle toteutettu syksyn aikana ja tulokset saadaan marras- joulukuussa. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 8/68

15 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa arvioitua suurempina. Vakuutusyhtiön korvaukset sekä kuntakorvaukset toteutuvat laskutuksen mukaan jälkikäteen. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat myös viiveellä. Hirvensalmi: Hirvensalmen myyntituottajien arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Valtion maksamat korvaukset pakolaisten vastaanotosta realisoituvat jälkikäteen tehdyn laskutuksen mukaisesti. Puumala: Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan hieman arvioitua suurempana. Talousarviossa arvioitu myyntituotot euroa, joten euromääräisesti tällä ei ole suurta merkitystä. Tepa: Mikkeli: Myyntituotot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti vielä tällä hetkellä. Todennäköisesti talousarvioon määritelty summa saavutetaan, jopa hieman ylitetään. Hirvensalmi: Myyntituotot ovat kehittyneet yli talousarvion muissa toiminnoissa, paitsi suun terveydenhuollossa. Puumala: Myyntituotot ovat kehittyneet yli talousarvion muissa toiminnoissa, paitsi suun terveydenhuollossa. Vapa: Mikkeli: Kotikuntakorvaukset laskutetaan joulukuussa (n euroa) ja sotilasvammakorvaukset tasataan loppuvuonna. Arvion mukaan myyntituotot jäävät hieman alle TA:n. Yhteistoimintakorvauksia on arvioitu viime vuotta enemmän. (TP 2013 oli ja TA 2014 on , toteutunut 58,3 %) Hirvensalmi: Myyntituotot ovat kehittyneet yli talousarvion n euroa. Puumala: Toteuma 69,2 % johtuen oppisopimuksen tuotoista, mitä ei ole budjetoitu eli tuloja kertyy arvioitua enemmän. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 9/68

16 Maksutuottojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa arvioitua suurempina. Lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun hoitopäivien osalta maksutuotot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempina. Hirvensalmi: Hirvensalmen maksutuottojen ennustetaan jäävän talousarviossa varattua pienemmiksi. Puumala: Samoin Puumalan maksutuottojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Tepa: Mikkeli: Toteuma on alle arvioidun eli tuloja on arvioitu kertyvän enemmän; jos menee tasaisen kertymän mukaisesti; niin jää n euroa alle arvioidun. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa maksutuotot tulevat ylittymään noin euroa. Hirvensalmi: Toteuma on yli talousarvion muissa toiminnoissa, paitsi suun terveydenhuollossa. Toimintatuotot eivät ole kehittyneet toivotulla tavalla (39 %). Suuhygienistiresurssit ovat olleet vähäisemmät. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa mielenterveysasumisen palveluille ei ole ollut tarvetta ja suunnitellut maksutuotot eivät toteudu. Puumala: Terveyspalveluissa kokonaisuudessaan toteuma on alle talousarvion kaikissa eli tuloja arvioitu talousarviossa kertyvän enemmän, paitsi mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluissa tulot on arvioitu talousarviossa euroa alemmaksi, kuin seuranta osoittaa. Vapa: Mikkeli: Maksutuottoja kertyy lähes suunnitelman mukaisesti, arvioitu jäävän alle 0,4 %. Kotihoidon osalta tulot ovat myöhässä kaksi kuukautta. Maksutuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. asiakkaiden eläkkeiden suuruus ja maksujen huojennukset. Huojennuksia on tehty heinäkuuhun mennessä yhteensä euroa (Kotihoito Mikkeli ) Hirvensalmi: Toteutunut on 45,4 %. Maksutuottojen kertymä tasaantuu suunnitelman mukaisesti. Kesäkuu laskutettu, mutta tuotot eivät ole vielä kirjautuneet. Heinäkuu on laskuttamatta. Kotiinkuljetusaterioiden tuotot kirjautuvat vielä virheellisesti kotihoitoon tukipalvelujen sijaan. Puumala: Maksutuotot toteutuneet 48,3 % ja laskutus on ajallaan, joten tuloja ei kerry odotetusti (n arvioitua vähemmän) Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 10/68

17 Tuet ja avustukset Sopa: Mikkeli: Tukien ja avustustuen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Hirvensalmi: Perustoimeentulotuen osalta tuet ja avustuksen toteutuvat alle arvioidun. Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet arvioitua alhaisempana alkuvuonna Valtio korvaa 50 % perustoimeentulotuen menoista. Puumala: Tukien ja avustustuen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tepa: Mikkeli: Ennuste on, että jää alle talousarvion n euroa. Hirvensalmi: - Puumala: - Vapa: Mikkeli: Arvioidaan jäävän talousarviosta alle toteuman mukaan n euroa, ellei loppuvuonna tulokertymä tasaannu. Hirvensalmi: Tukia ja avustuksia ei ole arvioitu talousarvioon. Yhden työntekijän tyk-kuntoutuksen kuntoutusraha 425 euroa kirjautunut tilikohdalle. Puumala: Työllistämistuki toteutuu odotetusti Muun palveluasumisen yksikössä koskien yhtä työllistettyä. Toteuma 62,6 %, joten hieman enemmän tulee tuottoja, mitä on arvioitu Muut toimintatuotot Sopa: Mikkeli: Muiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Toimeentulotuen takaisinperintä toteutuu jälkikäteen joten tulot eivät ole kaikilta osin vielä realisoituneet. Hirvensalmi: Toimeentulotuen takaisinperintä näyttää toteutuvan jonkin verran talousarviota suurempana. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 11/68

18 Puumala: Toimeentulotuen takaisinperintä näyttää toteutuvan jonkin verran talousarviota pienempänä. Tepa: Mikkeli: Jää alle talousarvion; toteuma heinäkuussa on 10 %, jos menee tasaisen kertymän mukaisesti, kertymä on euroa vähemmän. Alituksesta euroa johtuu mielenterveys- ja päihdepalveluihin budjetoidusta asuntojen vuokratuotoista, jotka toimintamallin muutoksesta johtuen palvelutuottajat laskuttavat tänä vuonna suoraan asiakkailta. Hirvensalmi: Jää alle talousarvion. Puumala: Jää alle talousarvion. Vapa: Mikkeli: Vanhusten palveluissa näkyy yksityisten palvelutalojen vuokrien osuus vielä budjetissa, on euroa, mikä ei tule toteutumaan. Hirvensalmi: Muita toimintatuottoja 25 euroa. Puumala: Menot Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimeentulotuen käsittelyaika on edelleen haasteellinen ja paineita lisäresursointiin on olemassa, vaikka tähän ei ole talousarviossa varauduttu. Maahanmuuttopalveluissa on palkattu 1,5 ohjaajan resurssi, koska Mäntyharjun kunta ostaa ko. palvelut Mikkelin kaupungilta alkaen. Mäntyharjun kunta vastaa osaltaan kustannuksista kokonaisuudessaan. Hirvensalmi: Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Puumala: Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tepa: Mikkeli: Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 12/68

19 Ylitys henkilöstömenoissa on n euroa. Henkilöstömenojen kasvu jakaantuu hammashoitoon euroa, lääkäripalveluihin euroa ja akuuttiosastolle euroa. Vastaanoton ostopalvelua on purettu Pankalammen terveysasemalla, jonka vuoksi vakituista henkilöstöä on palkattu. Myös lääkäripalveluiden ostoa on vähennetty. Suun terveydenhoidossa hammaslääkäreitä on saatu palkattua avoimiin vakansseihin. Vuoden 2014 alusta aloittaneen mielenterveys- ja päihdepalvelujen uuden organisaation henkilöstömenot eivät ole kohdentuneet oikein ja oikaisu tehdään vuoden 2015 talousarviossa. Kesän aikana aloitetulla rekrytointikielolla henkilöstömenojen ylitystä ei pitäisi syntyä. Hirvensalmi: Henkilöstömenoissa pysytään talousarviossa. Puumala: Henkilöstömenoissa pysytään talousarviossa. Vapa: Mikkeli: Ylitys henkilöstömenoissa tulee olemaan noin euroa. Syyt ylitykseen: Oppisopimusmäärärahat puuttuivat TA:sta, noin euroa (TA:han on varattu euroa ja heinäkuun toteuma on euroa). Palkkakustannuksia (erilliskorvaukset + tilapäinen työvoima) on siirtynyt vuoden 2013 (joulu) arkipyhien johdosta tälle vuodelle noin euroa. Tämän lisäksi vuoden 2014 (joulun) arkipyhien kattaminen tulee suurimmaksi osaksi tämän vuoden kustannuksiin ja kustannusvaikutus on noin euroa. Tilapäinen työvoima: Varahenkilöstön tilapäisen määrärahan kulutus tältä vuodelta tulee olemaan noin euroa = noin 60 työntekijää= työpäivää (2014 TA ). Ja lisäksi varahenkilöstössä yhteensä 73 hoitajan vakanssia, jotka kattavat n työpäivää. Eli yhteensä peittoa työpäivää. Tarve: Vuosilomat: kun 650 hoitotyöntekijää (Vapa, Tepan akuutit osastot) ja ka. 30 vuosilomapäivää/työntekijä eli yhteensä työpäivää. Lisäksi sairauspoissaoloja tammi-heinäkuun välisenä aikana 6046 työpäivää ja ennuste vuodelle 2014 n työpäivää. Eli tarve yhteensä n työpäivää= n. 140 työntekijää (sis. Vapan, Tepan akuuttien osastojen kaikki sairauspoissaolot ja Vammaispalvelun kotihoidon äkilliset poissaolot). Yhteenveto: tarve on ollut työpäivää ja resurssi työpäivää= säästöä 1979 työpäivää= noin 9 työntekijän verran on järjestelty työt sisäisesti,( euroina kustannusvaikutus euroa). Varahenkilöstön määrä on riittämätön, joten joudutaan lisäksi ottamaan tilapäistä työvoimaa, jotta lakisääteinen mitoitus turvataan ympärivuorokautisissa yksiköissä ja kotihoidossa turvataan asiakaskäynnit. Sairauslomien määrä on kasvanut viimeisten kuukausien aikana ja vaikuttaa myös tilapäisen työvoiman käyttöön. Lisäksi tiukentuneen täyttölupamenettelyn vuoksi ja osittain rekrytointiongelmien vuoksi tietyillä alueilla on jouduttu varahenkilöstön resurssia käyttämään yksiköiden perustarpeiden kattamiseen, ja tämä on ollut pois siitä resurssista mihin varahenkilöstön resurssi on suunniteltu. TP vuonna 2013 oli henkilöstömenoissa ja TA 2014 on , vaikka henkilöstömäärä ei ole oleellisesti vähentynyt kuin kahdella lähihoitajalla (siirtyivät Mipään) euroa vä- Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 13/68

20 hemmän määrärahaa vuonna 2014, noin 16 työntekijän palkka. Ennusteessa on huomioitu toiminnanohjauksen vaikutus. Hirvensalmi: Vakituisen henkilöstön palkkamenoissa pysytään budjetissa. Mm. kolmen äitiys- ja vanhempainvapaan, yhden palkattoman vapaan ja yhden pitkäkestoisen tehtäväsiirron vuoksi vakituisen työvoiman palkkakustannukset alittuvat noin euroa. Ko. sijaisten palkkakustannukset tiliöityneet tilapäinen työvoima tilikohtaan. Palkkamenoerä noin euroa. Kotihoidossa toiminnanohjauksen käyttöönotto tehostaa henkilöstön käyttöä ja hillitsee palkkakustannuksia. Puumala: Vakituisen henkilöstön kuukausipalkka- arvio on toteutunut ja riittää jokaisessa yksikössä. Säästöä saadaan vakituisten kuukausipalkoissa laitos- ja asumispalveluissa sekä kotipalvelussa yhteensä noin euroa, johtuen henkilöstömitoituksen tarkistuksesta, Toiminnanohjelman käyttöönotto mahdollistanee vielä syksyn mittaan Kotihoidossa tapahtuvaa palkkakulujen säästöä. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Asiakaspalveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2,6 miljoonan euron ylityspaine. Palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun perhekoti- ja laitoshoidossa noin euroa, lastensuojelun avohuollon tukitoimissa noin euroa, vammaispalveluissa 1,2 miljoonaa euroa (henkilökohtainen avustajapalvelu euroa, kotipalveluiden ostot euroa, vaikeavammaisten päivätoiminta euroa, palveluasuminen euroa), kehitysvammapalveluissa euroa (asumispalvelut euroa ja päivätoiminta euroa) ja kuljetuspalveluissa euroa. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden kustannukset ovat alentuneet noin eurolla Vuolingonhovin omaan yksikköön perustamisen myötä. Vuolingonhoviin on sijoitettu 12 vaikeavammaista asiakasta. Muista toiminnoista säästetään euroa. Talousarvio vahvistettiin asiakaspalveluiden ostojen osalta 2,1 miljoonaa euroa alhaisempana kuin palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palveluiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset tilinpäätöksen 2013 mukaan olivat. Käytännössä ko. menojen karsiminen ja talousarviossa pysyminen edellyttäisi useiden asiakkaiden siirtymistä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä ei ole mahdollista. Kuljetuspalveluiden kustannusten kasvu jatkuu, koska matkojen välitys- ja yhdistelytoiminta ei ole toteutunut suunnitellusti vuonna Autoilijakilpailutuksen yhteydessä on kilpailutettu ns. päiväautoja, joihin on tarkoitus yhdistellä asiakaskyytejä. Yhdistelyä on nytkin tehty siinä määrin kuin sitä on ennalta tiedettyjen ryhmäkuljetustuen osalta ollut mahdollista. Päiväautojen täysi hyöty tullaan saamaan vasta kun kaikki kuljetukset ovat aidon yhdistelytoiminnan piirissä. Hirvensalmi: Hirvensalmen asiakaspalveluiden ostoihin varattu määräraha näyttäisi alittuvan noin eurolla edellyttäen, että palveluiden piiriin ei tule uusia asiakkaita. Puumala: Asiakaspalveluiden ostoihin sisältyy Puumalan osalta pieni ylitysriski. Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 Sivu 14/68

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut - 2017 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2014

Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimintakertomus vuodelta 2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Tuloskortti Tuotantolautakunta... 1 Mikkelin PTY:n tuloslaskelma... 13 Kuntavertailu... 15 Palvelut tuotteittain Mikkeli...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2016, tulosalueet, tulosyksikköryhmät, työyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Kattavaa seurantatietoa palvelusetelin käytöstä 29 kunnassa 7.9.2012 Smartum Oy:n palvelusetelin asiakastilanne (väestöpohjaluku) Tampere

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto

Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta - väestön palvelutarpeen

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain. Asian vireille tulo

Aluehallintovirasto. Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain. Asian vireille tulo Tuotantolautakunta LIITTEET 29.4.2015 Aluehallintovirasto Kuuleminen Itd-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue seudun Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot