Työ ja ihminen. 3 / vuosikerta. Ihminen tietotyössä toim. Mikko Härmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ ja ihminen. 3 / 2004 18. vuosikerta. Ihminen tietotyössä toim. Mikko Härmä"

Transkriptio

1 Pääkirjoitus Työ ja ihminen 3 / vuosikerta Ihminen tietotyössä toim. Mikko Härmä Uusi teknologia ei tehnytkään autuaaksi stressin ehkäisy tietotyössä yhä tärkeämpää Mikko Härmä Katsaukset Käyttöliittymien visuaalinen käytettävyys Risto Näsänen Ihmisen ja tekniikan välisen vuorovaikutuksen toimivuuden arviointi monimutkaisissa tietointensiivisissä töissä Leena Norros, Paula Savioja Systemaattinen katsaus tietokonetyöhön kohdistuneiden ergonomisten interventioiden vaikuttavuudesta liikuntaelinten vaivoihin Esa-Pekka Takala Etätyö on varteenotettava vaihtoehto perinteiselle tietotyölle Sirkka Heinonen Työperäisten unihäiriöiden yleisyys, merkitys ja vähentämiskeinot Mikko Härmä, Mikael Sallinen Osaaminen tietotyössä käsityksiä, tuloksia, tutkimustarpeita Anneli Leppänen Artikkelit Tietotyön työajat Raija Julkunen, Jouko Nätti, Timo Anttila Henkisen kuormittuneisuuden vähenemisen edellytykset IT-ammattilaisen työssä teknisen kehityksen ja epävarmuuden oloissa Marketta Kivistö, Pekka Huuhtanen Kirja-arvio Kun rauta oli kuumaa Simo Salminen Sammandrag Summaries Kirjoittajat

2 Toimitus Anna-Liisa Karhula Kansi ja taitto Kati Kaivo ISSN Kirjapaino Vammalan Kirjapaino Oy 86

3 pääkirjoitus Uusi teknologia ei tehnytkään autuaaksi stressin ehkäisy tietotyössä yhä tärkeämpää T yöolosuhteiden kehitykseen Suomessa vaikuttavat tänä päivänä yhä enemmän taloudelliset ja kansainväliset tekijät luvun lopussa havahduttiin tietoyhteiskunnan merkitykseen taloudellisena kilpailutekijänä. Paavo Lipposen hallituksen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran vetämänä sitouduttiin strategiaan, jossa tekniikan, tiedon ja osaamisen avulla pyrittiin luomaan tuottava ja tehokas, mutta samalla myös turvallinen ja kestävä suomalainen tietoyhteiskunta. Samalla Suomi avautui Eurooppaan. Nyt viiden vuoden kuluttua voimme kysyä, olemmeko jo alkaneet hyödyntämään tekniikasta saatavaa apua, onko nähtävissä siihen liittyvää uutta hyvinvointia ja olemmeko päässeet lähemmäksi turvallisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. Kansantalous ja tuottavuus ovat kasvaneet joka vuosi, mutta samaan aikaan näyttävät myös vaatimukset lisääntyvän. Ulkomaisten investointien kasvu koko maailmassa oli viime vuonna voimallisinta Kiinassa. Suomi sai sen sijaan vähemmän investointeja ulkomailta kuin mitä se investoi muualle. Samalla kun olemme avanneet ovia ulos, investointien virta on kääntynyt poispäin, ulos myös koko Euroopan unionista. Työllisyys ei ole olennaisesti vähentynyt, vaan uusia työpaikkoja näyttää syntyvän enemmän Viroon ja Aasiaan. Hyvinvoinnin turvaaminen Suomessa näyttää siten vaativan yhä enemmän ponnisteluja. Erkki Liikanen sanoi Suomen Pankin pääjohtajan virkaan astuessaan, että tehokkaampi työnteko ja tuottavuuden lisääminen ovat Suomen keskeisimmät keinot talouselämän elvyttämiseen osaamisen ja teknologian tutkimuksen ohella. Tietoyhteiskunnan työntekijän tietotyöläisen kannalta työn vaatimukset pysyvät siten kireinä myös jatkossa. Vaikka teknologia lisää tehokkuutta, voisi väittää, ettei uusi teknologia ole vähentänyt työn kuormittavuutta. Työn vaatimukset sen sijaan kasvavat ja muuttavat myös jatkuvasti muotoaan. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle työelämän tilasta vuonna 2004 ei lupaa mitään olennaisia helpotuksia kuvatessaan työolojen ja työelämän kehitystä Suomessa. Vaikka raportin mukaan suomalaisten työ- ja toimintakyky, työtyytyväisyys ja työyhteisöjen tila ovat edelleen hyvällä tasolla, fysikaalisten ja kemiallisten kuormitustekijöiden sijalle ovat nousseet rasitusvammat, tapaturmavaara ja kiire. Työaikakäytännöt ovat Työ ja ihminen 18 (2004):3,

4 pääkirjoitus monipuolistuneet kaikilla tuotanto- ja palvelusektoreilla ja työaikojen määräytyminen on siirtymässä markkinoille. Vaikka ikääntyvien työkyky on parantunut, työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lisääntynyt mielenterveyden häiriöiden ja tukija liikuntaelinsairauksien vuoksi. Yli puolet työntekijöistä arvioi, että heidän työpaikallaan on työtehtäviin nähden liian vähän työntekijöitä. Tilastokeskuksen työolotutkimukset vuodesta 1977 vuoteen 2003 tukevat keskeisiltä osiltaan Valtioneuvoston käsitystä työolojen kehityksestä Suomessa. Palkansaajien koulutus-, kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet työelämässä ovat parantuneet lisäten työn imua 3. Toisaalta työtä koskevat uhat ja vaatimukset ovat samalla kasvaneet. Työelämän kiire, työuupumuksen pelko ja poikkeavat työajat ovat lisääntyneet, samoin työhön liittyvä epävarmuus ja epätietoisuus työpaikoilla tapahtuvista muutoksista on yleistynyt. Kiireen seurauksena väsymys, univaikeudet ja niska-hartiavaivat ovat lisääntyneet. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan muutosten takana on todennäköisesti yhä koveneva kilpailu yksityisellä sektorilla ja toisaalta henkilöstön riittämättömyys julkisella puolella. 3 Suurta julkisuutta ovat synnyttäneet tutkimukset, joiden mukaan työperäinen stressi on yhä selvemmin sydäninfarktin ja siihen liittyvän kuolleisuuden takana. Psykososiaaliset stressitekijät selittivät 52 maan yhteistutkimuksen mukaan länsieurooppalaisten naisten sydäninfarkteja esimerkiksi enemmän kuin tupakointi, ravitsemus, liikunta ja alkoholi yhteensä 7. Työelämässä tapahtuvat muutokset näyttävät myös heijastuvan nopeasti työstressin ilmenemiseen ja sitä kautta työntekijöiden terveyteen. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen tutkimuksessa henkilöstösupistukset kymmenen kaupungin aineistossa ennustivat sydän- ja verisuonitauteihin kuolleisuuden lisääntymistä 5. Stressin ehkäisystä modernissa tietotyössä on siten tullut paitsi psyykkinen myös lääketieteellinen ongelma. Mutta tutkijatkaan eivät tunnu olevan yksimielisiä siitä, mitä stressi on. Luultavasti stressiä voi syntyä työpaikalla sekä psykososiaalisten että fyysisten tekijöiden kautta. Siten esimerkiksi myös yötyö ja työpaikan melutaso ennustavat sydäninfarktien ilmaantumista työn psyykkisten vaatimusten ja vähäisten vaikutusmahdollisuuksien ohella 1, 6. Suomalaisen työelämän kiristyminen ja työterveyteen liittyvien riskien kasvaminen eivät merkitse sitä, että kansalliset työelämän tutkimus-, kehittämis- ja ohjaustoimenpiteet olisivat olleet tehottomia. Päinvastoin esimerkiksi kansallisten sektoritutkimuslaitosten toiminta ja suomalainen työterveystutkimus yleensäkin on kansainvälisissä arvioinneissa todettu jatkuvasti korkeatasoiseksi 2, 4. Epäedulliset muutokset työolosuhteissa johtunevat enemmänkin kansainvälisen kilpailun lisääntymisestä, henkilöstömäärän riittämättömyydestä ja yritystason yhteistyöverkostojen ja tukitoimien puutteista kuin käynnistettyjen kehittämistoimenpiteiden laadusta. Sen sijaan voidaan perustellusti kysyä, ovatko kansalliset voimavarat työterveyden edistämisessä olleet alimitoitettuja suhteessa työelämän asettamiin uusiin haasteisiin. Vaikka tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä voimavaroja on lisätty, uudet resurssit ovat menneet lähes kokonaan uuden teknologian ja teknologiasovellutusten tukemiseen. 88

5 Kroonisen stressin ehkäisy ja työssä jaksamisen edistäminen edellyttävät jatkossa yhä enemmän kansallisia voimavaroja. Toiminnassa tulee keskittyä ennaltaehkäisyyn ja niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin työympäristön parantamiseen. Tämä Työ ja Ihminen -lehden teemanumero Ihminen tietotyössä päättää viisi vuotta sitten alkaneen Tietointensiivinen työ -kärkiohjelman sekä Työterveyslaitoksen Ihminen ja tietotyö -ohjelman. Tietotyölle ominaisia työn kuormitustekijöitä ovat työn tietointensiivisyys, henkinen ja visuaalinen kuormitus, poikkeavat työajat sekä staattinen lihaskuormitus. Nämä työn piirteet tulevat olevaan keskeisiä myös tulevaisuuden työelämässä. Teemanumeromme tavoitteena on esitellä jo tänä päivänä toimivia malleja, joilla voimme edistää sekä terveellistä että luovaa työntekoa. Mikko Härmä KIRJALLISUUS 1. Boggild H & Knutsson A: Shift work, risk factors and cardiovascular disease. A review. Scand J Work Environ Health 25 (1999) Fingerhut M, Dijk F, Dybing E, Hagmar L, Hemminki K, Lambert J, Schneider T, Uusitalo H & Westlander G: Toward a better working life. International evaluation of the Finnish Institute of Occupational Health ( ). Reports of the Ministry of Social Affairs and Health 11 (2004): Lehto A-M & Sutela H: Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimusten tuloksia Tilastokeskus, Edita Prima, Helsinki Navarro A & Martin M: Scientific production and international collaboration in occupational health. A bibliometric study of the period Scand J Work Environ Health 30 (2004) Vahtera J, Kivimaki M, Pentti J, Linna A, Virtanen M, Virtanen P & Ferrie J: Organisational downsizing, sickness absence, and mortality: 10-town prospective cohort study. BMJ 328 (2004) Virtanen S & Notkola V: Socioeconomic inequalities in cardiovascular mortality and the role of work: a register study of Finnish men. International Journal of Epidemiology 31 (2002) Yusuf S, Hawken S, Ôunpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, McQueen M, Budaj A, Pais P, Varigos J & Lisheng L: Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 364 (2004) Työ ja ihminen 18 (2004):1,

6 katsaukset Käyttöliittymien visuaalinen käytettävyys Risto Näsänen Informaation visuaalinen esitystapa käyttöliittymissä vaikuttaa siihen, voiko käyttäjä prosessoida ja tulkita informaation nopeasti, virheettömästi ja vaivattomasti. Huonosti suunniteltu tiedon esitys voi hidastaa työskentelyä ja lisätä virheitä. Tässä kirjoituksessa käsitellään sitä, miten näköaistin ja näköhavainnon ominaisuudet tulisi ottaa huomioon käyttöliittymien visuaalisen esityksen suunnittelussa. Keskeisimpiä kysymyksiä ovat tiedon riittävän hyvä näkyvyys, selkeä tiedon sijoittelu ja tärkeiden käyttöliittymäkomponenttien tai tapahtumien esittäminen niin, että käyttäjän huomio kohdistuu niihin. Avainsanat: näköhavainto, tarkkaavaisuus, luettavuus, ikääntyminen, tietotekniikka 90

7 Käyttöliittymien visuaalinen käytettävyys JOHDANTO Useimmissa työtehtävissä käytetään enemmän tai vähemmän tietotekniikkaa, jossa käyttöliittymien informaatio esitetään pääosin visuaalisesti tekstinä ja graafisina symboleina. Visuaalisen informaation vastaanotto, käsittely ja virheetön tulkinta ovat työn tuloksellisuuden kannalta keskeisiä. Käyttöliittymiä ei aina ole suunniteltu näköhavainnon kannalta oikealla tavalla. Ongelmat visuaalisen informaation tulkinnassa korostuvat keski-iässä, jolloin silmään ja näköaistiin liittyvät muutokset alkavat vaikeuttaa informaation nopeaa ja virheetöntä havaitsemista. Hyvin suunniteltu visuaalinen esitys käyttöliittymissä auttaa tulkitsemaan informaatiota luotettavasti ja nopeasti ja voi osittain jopa poistaa ikääntymiseen liittyviä ongelmia. Visuaalinen käytettävyys on havaintoergonomiaa ja se koskee sitä, miten visuaalinen informaatio pitäisi esittää, jotta sen havaitseminen olisi nopeaa, virheetöntä ja mahdollisimman vaivatonta. KESKEISET NÄKÖAISTIN OMINAISUUDET VISUAALISEN KÄYTETTÄVYYDEN KANNALTA Vaaleuskontrastien ja värikontrastien havaitseminen Visuaalinen informaatio muodostuu valon kirkkauden (luminanssin) ja värin (aallonpituuskoostumuksen) vaihteluista eli kontrasteista, ajan ja paikan suhteen. Se, kuinka kontrastit välittyvät näköaistissa aivoihin, riippuu silmän optisen järjestelmän ja näön hermojärjestelmän ominaisuuksista. Silmän verkkokalvolle muodostuvassa kuvassa pienet yksityiskohdat piirtyvät heikkokontrastisempina kuin suurikokoiset objektit. Tämä johtuu valon leviämisestä optisessa järjestelmässä 21, 43. Valon leviäminen vaikuttaa myös ääriviivojen terävyyttä heikentävästi. Valon leviäminen on erityisen suurta ja verkkokalvokuvassa pienten yksityiskohtien toistuminen on heikentynyt erityisesti silloin, kun optiikan tarkennus ei ole kohdallaan 1, 3, kuten ikänäköisellä henkilöllä, jonka silmälasikorjaus ei ole oikea työssä tarvittavalle katseluetäisyydelle. Kirkkauden vaihteluiden havaitsemisessa näön neuraalinen järjestelmä pyrkii terävöittämään verkkokalvolle piirtynyttä kuvaa 10, 28 Neuraalinen järjestelmä kompensoi siten tietyissä rajoissa silmän optiikan aiheuttamaa epäterävyyttä 35. Värinäössä ei ole vastaavaa terävöitysjärjestelmää 19, 35. Tämän vuoksi näöntarkkuus puhtaalle värikontrastille on vain noin kolmasosa siitä, mitä se on kirkkauserojen havaitsemiselle. Tämä on erityisen tärkeä ottaa huomioon värien käytössä. Se kontrastitaso, jolla informaatio on havaittavaa, riippuu optisen ja neuraalisen järjestelmän kontrastia vaimentavista tai vahvistavista vaikutuksista, neuraalisen järjestelmän kohinasta eli vasteiden satunnaisluonteisesta vaihtelevuudesta sekä aivojen hahmontunnistusalueiden kyvystä käyttää hyväksi sinne saapunutta informaatiota 16, 34. Tiedonsiirron nopeus verkkokalvolta aivoihin riippuu kuvan kontrastista ja katseltavien kohteiden koosta. Matalakontrastisen ja pienikokoisen informaation siirtyminen aivoihin vie pidemmän ajan kuin korkeakontrastisen ja suurikokoisen 38, 41. Aivojen hahmontunnistusalueilla informaation käsittelyyn kuluva aika on kuitenkin riippumaton kontrastista ja koosta, paitsi jos kontrasti tai koko on hyvin pieni, jolloin käsittelyaika on pidentynyt 27. Käytännön näkemisen kannalta merkittävin kontrastinäön ominaisuus on, että suurikokoisille objekteille riittää pienempi kontrasti kuin pienikokoisille, jotta ne olisivat näkyviä. Suurikokoiset objektit myös havaitaan nopeammin. Tämä seikan merkitys korostuu erityisesti silloin, kun objektin havaitseminen perustuu lähinnä värieroihin 30. Työ ja ihminen 18 (2004):3,

8 R. Näsänen Silmänliikkeet Näemme tarkasti vain näkökentän keskiosassa. Tämä johtuu siitä, että verkkokalvon solutiheys (gangliosolut erityisesti) ja näöntarkkuus laskevat voimakkaasti katseen kohdistuspisteestä sivullepäin 42, 8. Tämä johtaa tarpeeseen kohdistaa silmiä eri suuntiin ympäristössämme. Normaalikatselussa silmät liikkuvat vähän väliä. Silloin kun katselemme liikkumattomia kohteita, silmät liikkuvat nykäyksittäin eli sakkadisesti. Sakkadien (eli nopeiden nykäysten) välillä silmät ovat lähes liikkumattomia 7. Näiden pysähdysten eli katseenkohdistusten (fiksaatioiden) aikana kerätään lähes kaikki näköinformaatio. Fiksaatioiden kestot vaihtelevat välillä 0,15 0,4 sekuntia riippuen tehtävästä ja ärsykkeen ominaisuuksista. Lukemisessa fiksaatioiden kestot ovat keskimäärin 0,25 sekuntia. Jos tekstin kontrasti on pieni, fiksaatioiden kesto kasvaa jonkin verran 15. Sama pätee myös visuaalisessa haussa, jossa katselija hakee esimerkiksi käyttöliittymäelementtiä muiden elementtien joukosta 24, 22, 23. Liikkuvia kohteita katsottaessa silmät seuraavat tasaisella liikkeellä kohdetta. Tällaista liikettä kutsutaan seurantaliikkeeksi (smooth pursuit). Liikkumattomia kohteita katsellessa silmät liikkuvat aina nykäyksittäin. Yhden silmänpysähdyksen eli fiksaation aikana nähdään tietty määrä informaatiota. Aluetta, josta tieto kerätään, kutsutaan näkyvyysalueeksi (visual span, perceptual span). Luettaessa näkyvyysalue on pitkänomainen ja rivien suuntainen. Luettaessa nähdään noin kymmenen merkkiä kerralla, kolme merkkiä katseen kohdistuspisteen vasemmalta puolelta ja seitsemän oikealta puolelta 39. Sanavälejä koskevaa tietoa kerätään kauempaakin. Visuaalisessa haussa näkyvyysalue on pysty- ja vaakasuunnassa ilmeisesti yhtä suuri ja sen koko riippuu siitä, minkälaista informaatiota haetaan. Esimerkiksi kirjain- ja numeromerkkejä käytettäessä alueen koko on noin 5 x 5 merkkiä 23, myös tietokoneikoneille se on noin 5 x 5 ikonia 17, mutta kasvokuville vain 2 4 kasvoa 25. Alueen koko näyttää riippuvan objektien monimutkaisuudesta niin, että monimutkaisille objekteille näkyvyysalueen koko on pienempi 25. Näkyvyysalueen perustavaa laatua oleva merkitys on se, että mitä pienempi näkyvyysalue on suhteessa informaation kokonaismäärään, sitä enemmän silmänliikkeitä tarvitaan ja sitä hitaampaa ja vaivalloisempaa on käyttöliittymäinformaation vastaanotto. Varovaisesti arvioiden teemme työpäivän aikana noin fiksaatiota. Jokainen fiksaatio vie aikaa ainakin 0,15 sekuntia, mutta usein selvästi enemmän. Koska yhteen fiksaatioon kuluvaa aikaa ei voi lyhentää, ainoa mahdollisuus visuaalisen havainnoinnin nopeuttamiseksi on yrittää vähentää fiksaatioiden lukumäärää. Näköhavainnon kannalta käyttöliittymät siis tulisi suunnitella sillä tavoin yksinkertaisiksi ja selkeiksi, että niiden käyttö vaatisi mahdollisimman vähän silmänliikkeitä ja fiksaatioita. Visuaalinen tarkkaavaisuus (attentio) eli huomion kohdistaminen Visuaaliset ympäristöt ovat yleensä erittäin monimutkaisia. Tämä pätee erityisesti luontoon, jonka havaitsemiseen näköaisti on suurelta osin kehittynyt. Myös keinotekoiset ympäristöt, kuten liikenneympäristöt ja tietokoneiden graafiset käyttöliittymät, sisältävät paljon informaatiota. Jotta aivot voisivat järkevästi tulkita ympäröivää informaatiota, näköaistin välittämää tietoa on valikoitava ja käsiteltävä yksinkertaisempina osina. Niitä toimintoja, jotka ohjaavat tiedon valikointia, kutsutaan visuaaliseksi attentioksi. Arkisemmin ilmaistuna kysymys on siis huomion kohdistamisesta. Attentiota ohjataan kahdella päätavalla. Niin sanottujen preattentiivisten mekanismien avulla ympäristöstään poikkeavat ärsykkeet vetävät automaattisesti huomion puoleensa (alhaalta ylöspäin suuntautuva eli bottom up -ohjaus). Toisaalta voimme enemmän tai vähemmän tietoisesti ohjata huomion kohdistumista (ylhäältä alaspäin suuntautuva eli top down -ohjaus). 92

9 Käyttöliittymien visuaalinen käytettävyys Vaikka subjektiivinen kokemuksemme on, että näemme selvästi kaiken sen, mitä katsomme, emme havaitse tietoisesti sellaista, mihin huomiomme ei kohdistu. Olemme siis sokeita kaikelle, mihin huomio ei kohdistu. Attention suuntaamiseen liittyy usein silmänliikkeet. Etsiessämme esimerkiksi jotain käyttöliittymäelementtiä silmämme liikkuvat näytön eri osissa, kunnes löydämme etsimämme. Ääreisnäköön yllättäen ilmestyvät ympäristöstään poikkeavat ärsykkeet vetävät attention ja silmänliikkeen puoleensa 37. Voimakkaasti huomiota puoleensa vetävät kohteet voivat myös estää tai häiritä huomion kohdistumista työn kannalta oleelliseen informaatioon. Visuaalisen haun on todettu hidastuvan yllättäen näkökenttään ilmestyvien objektien vaikutuksesta 44. Kaavio käyttöliittymäinformaation käsittelystä näköjärjestelmässä Kuvassa 1 on esitetty kaavio, joka esittää tiivistetysti ne tekijät, jotka vaikuttavat käyttöliittymän sisältämän näköinformaation käsittelyyn. Käyttöliittymästä tieto siirtyy silmien ja näköratojen kautta aivoihin. Aivoissa kullakin hetkellä oleellinen tieto valikoidaan tulkintaa varten. Tulkitun tiedon perusteella käyttäjä tekee jonkin tai joitain toimintoja, esimerkiksi klikkaa hiirellä jotain käyttöliittymäkomponenttia, mikä puolestaan aiheuttaa muutoksen käyttöliittymässä. Alhaalla oleva katkoviiva Toiminnasta Käyttöliittymään edustaa käyttäjän toiminnan vaikutusta tietokoneeseen, mikä näkyy muutoksena käyttöliittymässä. Muuttuneesta käyttöliittymästä tieto siirtyy uudelleen silmien ja näköradan kautta aivoihin. Tiedon valintaa ohjaa attentio, joka puolestaan on riippuvainen tiedon tulkinnasta (top down -ohjaus) sekä vastaanotetusta tiedosta (bottom up -ohjaus). Attentio myös ohjaa silmänliikkeitä eli silmien suuntausta käyttöliittymän eri osiin ja sitä kautta vaikutta informaation valitaan. Ikääntymisen vaikutus näköhavaintoon Näköaisti muuttuu iän myötä monella eri tavalla. Ehkä parhaiten tunnettu muutos on ns. ikänäköisyys eli presbyopia, jossa silmän linssin mukautumiskyky eri katseluetäisyyksille vähitellen vähenee iän myötä. Tämä on Kuva 1. Kaavio käyttöliittymäinformaation prosessoinnista näköaistissa ja aivoissa. Työ ja ihminen 18 (2004):3,

10 R. Näsänen edelleen jonkinasteinen ongelma muun muassa tietokonetyöskentelyssä, jossa joudutaan katselemaan eri etäisyyksillä ja eri suunnissa sijaitseviin kohteisiin, kuten näyttöön, näppäimistöön ja mahdolliseen paperilla olevaan tekstiin. Moniteholaseillakaan ei aina saada verkkokalvolle riittävän terävää kuvaa kaikilta tarpeellisilta etäisyyksiltä kaikissa katselukulmissa. Ikä tuo myös muita muutoksia silmän optiseen järjestelmään. Erilaiset optiikan vääristymät (aberraatiot) lisääntyvät ja heikentävät verkkokalvolle muodostuvan kuvan terävyyttä, vaikka taittovirheet olisi korjattu 9, 2. Myös pupillin koko pienenee iän myötä (senile miosis), mikä osin kompensoi optiikan vääristymien vaikutuksia. Lisäksi optisten väliaineiden valon läpäisevyys vähenee. Verkkokalvolle muodostuvan kuvan kirkkaus heikkenee täten iän myötä. Varsin merkittävä optinen muutos on myös häikäistymisalttiuden kasvu, joka liittyy pääosin silmän linssin vähittäiseen samentumiseen ja aberraatioiden lisääntymiseen. Tällä on merkitystä erityisesti liikenneammateissa, mutta myös toimisto-olosuhteissa ikkunoista tuleva valo tai näkökentässä olevat valaisimet voivat aiheuttaa häikäistymistä. Häikäisy heikentää verkkokalvolle muodostuvan kuvan kontrastia. Useat tutkimukset osoittavat, että näön kontrastiherkkyys, eli kyky nähdä pieniä kontrasteja, heikkenee iän myötä 6, 32, 4. Pääosin kontrastiherkkyyden heikentymistä tapahtuu kuitenkin vain niin sanotuilla melko korkeilla paikkataajuuksilla (spatial frequency), mikä tarkoittaa sitä, että heikentyminen koskee vain pienehköjen yksityiskohtien havaitsemista. Suuret objektit havaitaan melkein yhtä hyvin kuin nuorena. Osa tästä selittyy yllä mainituilla optisilla tekijöillä, mutta osa kontrastiherkkyyden alenemisesta perustuu näön hermojärjestelmän informaationkäsittelyn hyötysuhteen (efficiency) pienenemiseen. Käytettävissä olevasta informaatiosta pienempi osa pystytään siirtämään aivoihin taikka kyetään tulkitsemaan 32, 4. Se, mitkä tekijät näön hermojärjestelmässä huononevat ikääntyessä, on vielä avoin kysymys. Myös havaintonopeus mitattuna visuaaliseen etsintään kuluvana aikana hidastuu iän myötä niin, että keskimäärin vuotiailla hakuajat ovat noin kaksinkertaiset vuotiaisiin verrattuna 26. Koska edellä mainitussa tutkimuksessa käytetyt ärsykkeet olivat suhteellisen suuria, on ilmeistä, etteivät iän mukanaan tuomat silmän optiikan muutokset selitä tulosta, vaan tulos heijastanee aivojen näköinformaation prosessointinopeuden hidastumista. MITEN INFORMAATION ESITYKSESSÄ TULISI OTTAA HUOMIOON NÄKÖAISTIN OMINAISUUDET Koon ja kontrastin vaikutukset käyttöliittymäinformaation havaitsemiseen Merkkien (kirjainten ja numeroiden) koolla ja kontrastilla on huomattava vaikutus alfanumeerisen tiedon tulkintanopeuteen. Korkealla kontrastilla lukunopeuden kannalta riittävä keskimääräinen kirjaimen koko on noin 0,4 näkökulman astetta 13. Tämä vastaa 0,4 cm katseluetäisyydeltä 57 cm, 0,5 cm katseluetäisyydeltä 70 cm ja 0,7 cm etäisyydeltä 100 cm. Jos kirjainkoko puolitetaan tästä arvosta, lukunopeus myös puoliintuu 13. Typografiassa kirjainkoko on määritelty pienen x:n korkeuden mukaan. On kuitenkin huomattava, että näinkin määriteltynä kirjainkoko on hieman epätarkka ilmaisu, koska kirjainten korkeus ja leveys vaihtelee ja riippuu myös kirjasinlajista (typeface, font). Lukunopeus 15 ja visuaalisen haun nopeus 23, 24 pienenevät, kun merkkien tai symbolien (ikonien) kontrasti pienenee. Silmän optinen järjestelmä ja näön neuraalinen järjestelmä vaimentavat pienten kirjainten kontrastia. Siksi pienten kirjainten ja matalan kontrastin yhteisvaikutus on erityisen haitallinen lukunopeuden ja visuaalisen haun kannalta. Tämä pätee sekä alfanumeerisen tiedon että graafisen tiedon visuaaliseen hakuun 22,

11 Käyttöliittymien visuaalinen käytettävyys tekstiä tai graafista esitystä katsellaan etäisyydeltä, joka on noin kolminkertainen normaaliin katseluetäisyyteen verrattuna (tai vastaavasti koossa, joka on kolmasosa suunnitellusta koosta). Jos informaatio on vielä tällöin juuri tunnistettavissa, se on riittävän näkyvää normaalilta katseluetäisyydeltä. Tiedon sijoitus (Layout) Kuva 2. Lukunopeuden riippuvuus kirjainkoosta 13. Yksi aste vastaa yhden cm:n kokoa katseltuna 57 cm:n etäisyydeltä. Mikäli käytetään muitakin värejä kuin pelkästään harmaan eri sävyjä, vaaleuskontrasti heikkenee yleensä ainakin jonkin verran, mutta toisinaan vaaleuskontrasti voi hävitä kokonaan. Näköaistin erotuskyky, sekä kontrastiherkkyys pienille objekteille että näöntarkkuus, ovat puhtaita värieroja käytettäessä huomattavasti pienemmät kuin vaaleuseroja käytettäessä 19, 20. Lukunopeus ja visuaalisen haun nopeus hidastuvat dramaattisesti silloin, kun vaaleuskontrasti pienenee, vaikka värikontrasti olisikin lähes maksimaalinen, esimerkiksi vihreät kirjaimet punaisella taustalla 30. Tämä johtaa siihen, että katsottaessa täytyy käyttää useampia silmänliikkeitä ja silmän pysähdysten kesto pitenee. Erittäin suurikokoiselle tekstille lukunopeus voi kuitenkin olla hyvä 14 Yllä olevasta seuraa, että teksti, numerot ja muut graafiset symbolit on esitettävä riittävän suuressa koossa. Jos käytetään värejä tai vaaleuskontrasti on muutoin pienempi kuin maksimaalinen (valkoinen ja musta), tulisi käyttää vieläkin suurempia merkki- tai symbolikokoja. Informaation riittävän hyvä näkyminen voidaan varmistaa eräällä yksinkertaisella käytännöllisellä keinolla, nyrkkisäännöllä : Työtehtävän sujuvuuden kannalta tiedon sijoittelun tulisi tukea tiedon nopeaa löytymistä ja ymmärrettävyyttä. Yleensä haetun tiedon löytymiseen kuluva aika on suoraan verrannollinen kokonaistiedon määrään. Tämän vuoksi näytöllä ei pitäisi olla sellaista tietoa, joka on tehtävän kannalta epäolennaista. Informaation haku monimutkaiselta näytöltä vaatii yleensä aina useita silmänliikkeitä, koska vain melko pieni osa näytöstä voidaan nähdä tarkasti keskeisessä näössä eli katseen kohdistuskohdassa tai sen läheisyydessä. Jokaista silmän liikahdusta seuraa silmän pysähdys, fiksaatio, joka vie aikaa 0,15 0,4 sekuntia. Mitä enemmän silmänliikkeitä tarvitaan, sitä enemmän aikaa kuluu ja sitä vaivalloisempaa näytön katselu on. Jos informaatio on sijoitettu niin, että kullakin katseen kohdistuksella voidaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa, katseen kohdistuksia on vähemmän ja näytön havaitseminen on sujuvampaa. Toisaalta tiedonsijoittelun tulisi ohjata katseen kohdistusta kertomalla, missä kohdassa näyttöä on oleellista informaatiota. Jos yhdellä katseen kohdistuksella keskelle näyttöä pystyy näkemään kaikki näytön pääosat, layout on riittävän yksinkertainen antamaan tietoa siitä, missä kohdassa näyttöä oleelliset käyttöliittymäkomponentit ovat. Eräs mahdollinen tapa selkeyttää tiedon sijoittelua on merkitä oleelliset alueet käyttöliittymässä haaleilla väreillä, jotka voidaan nähdä ääreisnäössä 40. Epäterävä ääreisnäkö antaa käyttäjälle vihjeitä siitä, mihin silmiä kannattaa seuraavaksi kohdentaa. Tämä vähentää tarvetta tehdä aikaa kuluttavia silmänliikkeitä. Työ ja ihminen 18 (2004):3,

12 R. Näsänen Tiedon tiheys Se, kuinka lähekkäin toisiaan ikonit on sijoitettu, ei vaikuta kohdeikonin hakemiseen kuluvaan aikaan, mutta ikonien sijoittaminen kovin lähekkäin toisiaan koetaan erittäin epämiellyttäväksi. Suositeltava väli ikonien välissä on noin yhden ikonin mittainen leveys 17. Tällä on merkitystä erityisesti suunniteltaessa käyttöliittymiä mobiililaitteisiin, joissa näyttöjen koko on pieni ja täten houkutus sijoittaa tietoa tiheästi on suuri. Alfanumeerinen informaatio Listan suunta Valikoissa informaatio on tyypillisesti esitetty alfanumeerisesta informaatiosta koostuvina listoina. Listan suunta voi yleensä olla joko vaaka, pysty tai useammalla rivillä. Ojanpää työtovereineen 31 tutkivat kohdesanojen löytymistä vaaka- ja pystysuuntaisista sekä useita rivejä käsittävistä listoista. Hakuajat eivät riippuneet listan konfiguraatiosta, mutta pystysuuntaiset listat kyettiin prosessoimaan pienemmällä määrällä silmänliikkeitä. Pystylistoista koehenkilöt kykenivät lukemaan yhdellä silmän kohdistuksella 4 5 sanaa, kun taas vaakalistoissa kyettiin lukemaan vain 1 2 sanaa 31. Silmänliikkeiden kannalta on siis parempi suosia pystylistoja. Tekstin esittäminen mobiililaitteiden pienillä näytöillä ei aina salli normaalilevyisten palstojen käyttöä. Laarni ryhmineen 12 havaitsi, että jos palstan leveys on vain yksi sana, lukunopeus on vain hieman huonompi kuin normaalilevyisiä palstoja käytettäessä. Toisin kuin pystysuorassa menuhaussa 31 yhdellä katseen kohdistuksella voitiin lukea vain yksi sana kerrallaan. Se, ettei useampaa kuin yhtä sanaa voitu lukea yhdellä katseen kohdistuksella, johtuu todennäköisesti normaalitekstin ajatuksen sarjallisesti etenevästä luonteesta, jolloin sanat prosessoidaan ajallisesti peräkkäin eikä esimerkiksi 4 5 sanaa samanaikaisesti. Rivien väli ei saisi olla suurempi kuin kaksi kirjaimen korkeutta 31. Listojen tasaus Yleinen käytäntö (katso ISO ) on, että pystysuuntaiset sanalistat tasataan vasempaan reunaan. Numeeriset listat, joissa on desimaalipiste tai -pilkku, tasataan pisteen tai pilkun mukaan. Jos numeerisessa listassa ei ole desimaalipilkkua, se tasataan oikealle. Kirjasinlajin vaikutus informaation luettavuuteen Kirjasinlajin vaikutusta informaation luettavuuteen pohditaan usein. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että kirjasinlajilla on vain vähän merkitystä lukunopeuden kannalta, kunhan kirjainten koko on riittävä. Kirjasinlaji, jossa kirjaimen viemä tila on suhteutettu kirjaimen leveyteen, nopeuttaa lukemista hieman verrattuna suhteuttamattoman kirjasinlajin käyttöön, luultavaksi siksi, että tällöin yhdellä katseen kohdistuksella nähdään hieman enemmän kirjaimia 18. Graafinen informaatio Usein graafinen informaatio, ikonit ja muut graafiset symbolit ja kuvaukset, voivat nopeuttaa ja helpottaa visuaalisen informaation käsittelyä näköaistissa ja aivoissa verrattuna siihen, että sama informaatio olisi esitetty sanallisessa muodossa. Esimerkiksi kättä esittävä hiiren kursori, jossa etusormi on osoittavassa asennossa, voidaan havaita vain yhdellä katseen kohdistuksella. Vastaava informaatio tekstimuodossa paina tätä nappia vaatisi ainakin kaksi silmän pysähdystä ja siksi ainakin kaksinkertaisen tulkinta-ajan. Liikennemerkit ovat erittäin hyviä esimerkkejä kuvakielestä, jonka havaittavuus ja tulkinta tapahtuu erittäin nopeasti verrattuna siihen, että sama informaatio esitettäisiin tekstinä. Näköärsykkeenä tekstimuotoinen esitystapa on usein paljon monimutkaisempaa kuin hyvin suunniteltu graafisten symbolien käyttö. Mutta ollakseen tehokkaita graafiset symbolit pitää suunnitella yksinkertaisiksi ja samalla tietyn symbolijoukon kunkin symbolin tulee erota toisistaan selkeästi. Jos graafiset symbolit ovat 96 Työ ja ihminen 18 (2004):3, xx xx

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Työterveyslaitos Helsinki 2007 Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Kalakoski Virpi Akila Ritva Haavisto Marja-Leena Hublin Christer

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Tietoyhteiskunta, terveys ja työ. Jorma Rantanen ja Suvi Lehtinen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Tietoyhteiskunta, terveys ja työ. Jorma Rantanen ja Suvi Lehtinen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Tietoyhteiskunta, terveys ja työ Jorma Rantanen ja Suvi Lehtinen SITRA 164 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra

Lisätiedot

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja?

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Valokuvat: Kai Tirkkonen (13, 23, 24, 27,30, 32, 33, 35, 36, 38, 48, 50, 60, 68, 74, 75, 83, 93, 94, 99, 113, 135, 136, 138) Jukka Lehojärvi (14, 19, 20, 28, 51,

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Huyen Tran ja Samira Zagai Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Tarkastelun kohteena Alcon AcrySof ReSTOR Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi Optometrian koulutusohjelma Opinnäytetyö 30.10.2012

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen Tämän artikkelin kannalta keskeisin kysymys valelääkäritapauksessa liittyy asiantuntemuksen tunnistamisen haasteisiin. Miten on mahdollista, että valelääkärit saattoivat työskennellä ammattiyhteisössä

Lisätiedot

Mobiililaitteiden käytettävyys

Mobiililaitteiden käytettävyys Mobiililaitteiden käytettävyys Simo Niiranen 02.06.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Pienikokoiset, vähän virtaa kuluttavat ja langattomilla verkkoyhteyksillä

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet

IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet Lukuvuosi 2007-2008 Luentomoniste v. 1.1 osa a / Melakoski-Vistbacka SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI...2 2. STANDARDIT KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA...3 2.1 VISUAALINEN

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio i Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat Nina Sainio Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Roope Raisamo Joulukuu 2005 ii Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Hannele Seeck and Marjo-Riitta Parzefall Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli

Hannele Seeck and Marjo-Riitta Parzefall Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli Hannele Seeck and Marjo-Riitta Parzefall Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli Book section Original citation: Seeck, Hannele and Parzefall, Marjo-Riitta (2008) Johtaja innovatiivisuuden

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Fysioterapian koulutusohjelma, Fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.4.2007 Jenni Jauhiainen Jonna Alaspää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot