Sijoitusneuvojan tentti APV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusneuvojan tentti APV2 8.5.2015"

Transkriptio

1 Sijoitusneuvojan tentti APV SI I Tehtä vän #: ikea vasta us: Selitys: 1 Mikä seuraavista ei kuvaa arvostrategioita? Ammattimainen sijoittaminen, s , 221. a) Valitse sijoituskohteet esimerkiksi P/E- ja P/B-lukujen perusteella. V b) Pyri etsimään alihinnoiteltuja yrityksiä, jotka ovat jääneet vähälle V sijoittajien huomiolle ja joihin liittyy mahdollisuus yrityksen strategian muutoksesta ja/tai yrityksen osien myynnistä. c) Pyri hyödyntämään sijoituspäätöksissäsi osakkeiden tuki- ja vastustasoja. d) Valitse sellaisia osakkeita, joiden hinnat ovat ylireagoineet ikäviin V uutisiin ja ne ovat laskeneet tietyssä ajassa selvästi muita enemmän. 2 Eri yritysten P/E-lukuja verrattaessa tulee huomioida useita tekijöitä. Mikä seuraavista on vähiten sellainen? a) Yrityksen osakkeen pitkän aikavälin keskimääräinen tuotto pörssissä. b) Tuloksen poikkeuksellisuus. V c) Yritysten rahoitusrakenne. V d) Yritysten erilaiset kasvunopeudet. V 3 Laske osinkomallin avulla yhden osakkeen hinta oheisten tietojen avulla. man pääoman tuottovaade on yhdeksän prosenttia. Eilen maksettu osinko oli yksi euro per osake. sinkojen odotetaan kasvavan kolme prosenttia joka vuosi. a) Noin 11,11 euroa. V b) Noin 11,44 euroa. V c) Noin 16,66 euroa. V d) Jotain muuta. 4 Mikä seuraavista toteamuksista kuvaa vähiten sijoitusrahaston hyvää historiallista tuotto-riskisuhdetta? a) Korkea Sharpen mittarin arvo. V b) Korkea Treynorin mittarin arvo. V c) Korkea Jensenin mittarin (alfan) arvo. V d) Korkea tracking error -mittarin arvo. 5 Laske yrityksen pääoman keskimääräinen kustannus oheisten tietojen avulla. man pääoman kustannus on yhdeksän ja vieraan pääoman kustannus neljä prosenttia. maa pääomaa yrityksellä on taseessa 40 prosenttia, loput on vierasta pääomaa. Muista huomioida vieraan pääoman veroetu. leta yritysverokannaksi 20 prosenttia. a) 4,08 %. V b) 5,52 %. c) 5,92 %. V d) Jotain muuta. V Ammattimainen sijoittaminen, s Ammattimainen sijoittaminen, s Moderni rahoitus, s. 95. Ammattimainen sijoittaminen, s Ammattimainen sijoittaminen, s Moderni rahoitus, s. 189.

2 6 Mikä seuraavista organisaatioista yhdistetään vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteisiin (Principles for Responsible Investments)? a) Yhdistyneet kansakunnat (YK) b) Euroopan Unioni (EU) V c) Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) V d) Suomen pääomasijoitusyhdistys (FVCA) V Vastuullinen sijoittaminen s. 13 ja CC omistaa indeksilainan, jonka hän osti vuonna Lainan nimellisarvo oli euroa, ja ylikurssin johdosta CC maksoi siitä euroa. Indeksilaina erääntyy tänään, ja CC saa euron pääoman takaisin ja euroa indeksihyvitystä (ennen veroja). CC:n verotilanne on seuraava: a) euron luovutusvoitto V b) euron luovutusvoitto V c) euroa luovutusvoittoa ja korkotulon lähdeveron alaista tuloa d) euron luovutustappio ja euroa korkotulon lähdeveron alaista tuloa 8 Asiakkaasi AA on ostanut vuonna 2000 vapaa-ajan asunnon, jonka hän myy lapselleen BB:lle tänään. Vapaa-ajan asunnon alkuperäinen hankintameno on euroa, kauppahinta AA:n ja BB:n välillä , ja kohteen käypä hinta tänään euroa. Minkä suuruinen lahja on kyseessä BB:n lahjaverotuksessa? a) 0 euroa V b) euroa V V Sijoittajan vero-opas 2014, s. 13 c) euroa Fasoúlas-Manninen-Niiranen s. 281 d) euroa V 9 Jotta testamentti olisi pätevä, sille tarvitaan kaksi todistajaa. Mitä seuraavista näiden kahden todistajan EI tarvitse olla? a) Yhtä aikaa läsnä. V b) Esteettömiä suhteessa sekä testamentin tekijään että V omaisuutta testamentilla saaviin. c) Tietoisia siitä, että asiakirja on testamentti. V d) Tietoisia testamentin sisällöstä. Hoppu-Hoppu s AA kuolee. Hänen jäämistönsä arvo on euroa. AA:n perivät tasa-osuuksin rintaperilliset BB ja CC. AA on antanut BB:lle ennakkoperintönä euron arvoisen lahjan viisi vuotta sitten. Kuinka paljon BB perii nyt? a) 0 euroa V b) euroa c) euroa V d) euroa V Fasoúlas-Manninen-Niiranen s. 283

3 SI II ikea Selitys: Tehtä vän #: vasta us: 1 BKT:n laskemiseen on olemassa useita erilaisia Kansantalous, s menetelmiä. 2 Suhdannesyklien pituus on yleensä 2-3 vuotta. V Kansantalous, s EKP on lisännyt viime aikoina rahan tarjontaa. Väite: Kvantiteettiteorian mukaan rahan määrä, rahan kiertonopeus, inflaatio ja BKT liittyvät toisiinsa. Kansantalous, s Liikevoitto on yrityksen pääomarakenteesta riippumaton. Mitä tilinpäätös kertoo, s Rahoitusreservin avulla voidaan arvioida yrityksen omarahoitteista kasvu- ja kilpailukykyä. 6 Hinta/kasvu-luku eli PEG-luku = sakkeen hinta jaettuna velkaisuusasteen kasvulla. 7 Sijoittajan elämäntilanne vaikuttaa siihen miten hän suhtautuu riskiin. 8 Lisäarvomallia voidaan käyttää osakkeen arvon määritykseen. 9 Vertailtaessa kahta muuten samanlaista korkorahastoa, voidaan todeta, että se rahasto, jonka duraatio on korkeampi, arvo vaihtelee vähemmän. Mitä tilinpäätös kertoo, s V Mitä tilinpäätös kertoo, s maisuudenhoito, s. 29. Ammattimainen sijoittaminen, s V Ammattimainen sijoittaminen, s Asiakkaasi harkitsee MXH25-futuurien tai -indeksirahaston ostamista. Väite: futuurisijoituksella hän voi osallistua kyseessä olevan osakeindeksin hinnan nousuun ja laskuun huomattavasti indeksirahastosijoitusta pienemmällä sijoituksella ja silti voitot ja tappiot ovat rahamääräisesti yhtä suuria. 11 Häntäriski-termillä viitataan pienen todennäköisyyden omaavaan tapahtumaan, jolla voi kuitenkin olla suuri vaikutus sijoituksen arvoon. 12 Instituutiosijoittajan sijoituspolitiikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon instituution historia, strategia, velvoitteet ja tavoitteet sekä sidosryhmät. Ammattimainen sijoittaminen, s pi optiot, s. 30. Pääomaturvattu sijoittaminen, s maisuudenhoito, s. 34, Asiakkaasi kysyy sinulta CD-lainoista. Väite: CD-lainoilla tarkoitetaan pääomaturvattuja joukkolainoja. 14 Asiakkaasi on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa ja se on tehty Nokian osakkeeseen. Hän harkitsee sijoitusta toiseen yhtiöön. Väite: Hänen portfolionsa riskitaso pienenisi voimakkaasti jos hän löytäisi sijoituskohteen, jonka arvo laskee kun Nokian pörssikurssi nousee ja päinvastoin. 15 Enhanced index -rahastoilla tarkoitetaan rahastoja, joiden vertailuindeksi on niin sanottu tuottoindeksi. 16 Asiakkaallasi AA:lla on vapaaehtoinen sijoitussidonnainen eläkevakuutus. Hän on huolissaan siitä, mitä hänen vakuutuksensa piirissä oleville sijoitusrahasto-osuuksille tapahtuisi, jos vakuutusyhtiö joutuisi selvitystilaan. Väite: Kyseiset sijoitusrahasto-osuudet eivät nautti talletussuojaa, joten niitä voidaan rajoituksetta käyttää vakuutusyhtiön muiden velkojen kattamiseen. V Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 51-2, Miten sijoitan rahastoihin, s V Miten sijoitan rahastoihin, s V Eläkesäästäminen 2014 s. 18

4 17 BB on haastettu oikeuteen vahingosta, jonka hän on Y y:n toimitusjohtajana tuottamuksellisesti aiheuttanut yhtiölle. Väite: Vahingonkorvausta ei ole maksettava jos BB:n huolimattomuus on lievää. V Hoppu-Hoppu s Kovenantilla tarkoitetaan vakuussitoumusta, jossa takaajalle voi pääsääntöisesti syntyä maksuvelvollisuus, vaikka velkojan saatava päävelalliselta olisi epäselvä tai riitainen. 19 Lyhenne ESG viittaa sijoittamisessa ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviin seikkoihin (Environmental, Social and Governance issues). V Hoppu-Hoppu s. 223 Vastuullinen sijoittaminen s Finanssialan keskusliittoon kuuluvassa sijoituspalveluyhtiössä työskentelee sijoitusasiantuntija CC, joka käyttää työssään itsenäistä päätäntävaltaa antaessaan asiakkailleen sijoitusneuvontaa. CC osti Z yj:n pörssiosakkeita ja myy ne tänään. Väite: CC toimi kielletyllä tavalla. V Nousiainen-Sundberg s maisuudenhoitaja X:llä on osakevälittäjä Y:n kanssa ns. palkkionpalautusjärjestely. Toisin sanoen X:n sijoittaessa asiakkaittensa varoja Y:n kautta, X saa osan kauppojen välityspalkkiosta. DD on X:n täyden valtakirjan varainhoitoasiakas, ja myös hänen varoihinsa on sovellettu kyseistä palkkionpalautusjärjestelyä hänelle tiedottamatta. Väite: Palkkionpalautusjärjestelystä ei tarvinnut kertoa DD:lle. V Nousiainen-Sundberg s EU:n EMIR-asetuksen olennainen sisältö on rajoittaa pörssiosakkeiden lyhyeksimyyntiä. 23 Pörssiyhtiön toimitusjohtaja kertoo sisäpiirintietoa yhtiöstään ystävälleen. Tilanne ei liity henkilöiden työtehtäviin. Kummallakaan ei ole hyötymistarkoitusta eikä kumpikaan käytä tietoa hyväkseen. Väite: Tilanteessa ei rikottu lakia. 24 AA:lla on pääomatuloja muun muassa osakekaupoista ja asuntojen vuokratuloista. Hän ei ole kirjanpitovelvollinen. Väite: AA on velvollinen tekemään pääomatuloistaan verotusta varten muistiinpanoja, vaikka ei olekaan kirjanpitovelvollinen. 25 Sijoittaja BB on ostanut pörssiyhtiö X yj:n osakkeita tammikuussa eurolla ja myy ne tänään 800 eurolla. Hänellä ei ole muita omaisuuden myyntituloja vuonna letetaan että muita kuluja ei ole. Väite: BB maksaa luovutuksesta 240 euroa luovutusvoittoveroa. V Parkkonen-Knuts s. 617 V Parkkonen-Knuts s. 368 Sijoittajan vero-opas 2014, s. 6 V Sijoittajan vero-opas 2014, s CC tarvitsee ulkomaisen yliopiston lukukausimaksuihin euroa. Hänen vanhempansa maksavat summan suoraan yliopistolle. Väite: CC:n tulee tilanteessa maksaa lahjaveroa. V Fasoúlas-Manninen-Niiranen s. 281

5 27 DD omistaa metsää ja tekee puukaupat tulevasta hakkuusta elokuussa Puut kaadetaan marraskuussa staja maksaa puun myyntitulon DD:n pankkitilille tammikuussa Väite: Puun myyntitulo on DD:n verovuoden 2015 tuloa. Fasoúlas-Manninen-Niiranen s Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, Saksassa asuva Saksan kansalainen EE on käynyt kauppaa suomalaisen pörssiyhtiön X yj:n osakkeilla Helsingin pörssissä. X yj ei omista kiinteistöjä. EE:lle on syntynyt tästä luovutusvoittoa. Väite: EE ei ole luovutusvoitosta verovelvollinen Suomessa. Fasoúlas-Manninen-Niiranen s Asiakkaasi AA testamenttaa koko omaisuutensa muotomääräyksiä noudattaen suosimalleen hyväntekeväisyysjärjestölle. Hänellä on yksi rintaperillinen, poika BB. Väite: BB voi vaatiessaan saada puolet perinnöstä. 30 AA:lla ja BB:llä on yhteinen lapsi CC, ja AA:n isyys on vahvistettu. AA ja BB eivät ole olleet naimisissa keskenään. AA on mennyt naimisiin DD:n kanssa ja heillä on yhteinen lapsi EE. DD:llä on lisäksi edellisestä avioliitosta lapsi FF. Testamenttia ei ole. AA kuolee. Väite: CC ja EE perivät AA:n kumpikin puoliksi. Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013, s. 11 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013, s. 4 SI III: Avoimet kysymykset Lähde: 1 Mitä tarkoittaa keskiarvotus strukturoiduissa tuotteissa? Pääomaturvattu sijoittaminen, s Miten sijoittaja voi arvioida osakesijoituksen tuottoodotusta? Kerro muun muassa CAPM-mallista. 3 Malkien Sattuman kauppaa Wall Streetillä -kirjassa kerrotaan 4,5 %:n ratkaisusta. Kerro mihin se liittyy ja mistä 4,5 %:ia tulee. Voiko sitä soveltaa Suomessa? Ammattimainen sijoittaminen, s Sattuman kauppaa Wall Streetillä, s Mitä seikkoja tulee huomioida käytettäessä arvopaperien markkinoinnissa vertailua toisiin arvopapereihin? Nousiainen-Sundberg s Epäilyttäviä liiketoimia koskeva ilmoitusvelvollisuus sijoituspalveluiden tarjonnassa. Parkkonen-Knuts s

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO OSIO I 10 monivalintakysymystä, joihin kuhunkin liittyy neljä väittämää. 1 Mikä seuraavista ei kuvaa strukturoituja sijoitustuotteita oikein? Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 67, 97-99, 101, 107. a) Strukturoituihin

Lisätiedot

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua.

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua. KIRJOITA NIMESI SELVÄSTI TEKSTATEN KAIKKI ETUNIMET: SUKUNIMI: Syntymäaika (ppkkvvvv): OHJEET VASTAAMISEEN: Tentissä on kolme osiota. Tentin ensimmäisessä osiossa on 10 monivalintakysymystä, joihin liittyy

Lisätiedot

V Taloudellista pääomaa s. 61. V Taloudellista pääomaa s. 54. V Taloudellista pääomaa s. 53. V Taloudellista pääomaa s. 43.

V Taloudellista pääomaa s. 61. V Taloudellista pääomaa s. 54. V Taloudellista pääomaa s. 53. V Taloudellista pääomaa s. 43. 50 oikein tai väärin -kysymyksiä: 1 Valtionyhtiön osake ei voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä. 2 Oletetaan, että euron valuuttakurssi oli 1 euro = 1,3 USD ja se muuttuu siten, että se on

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 30.11.2007 ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Osakkeet. Osakkeet OPAS

Osakkeet. Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #1 Osakkeet OPAS # 1 BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Osakkeet 8 21 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Osta halvalla, myy kalliilla katso miten 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Lapselle säästäminen lapsiperheissä

Lapselle säästäminen lapsiperheissä Lapselle säästäminen lapsiperheissä Laurell, Marika 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Lapselle säästäminen lapsiperheissä Marika Laurell Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Elokuu, 2011

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Järvinen Taneli YRITYKSEN VARALLISUUDENHALLINTA TUOTTAVAKSI

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Järvinen Taneli YRITYKSEN VARALLISUUDENHALLINTA TUOTTAVAKSI SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Järvinen Taneli YRITYKSEN VARALLISUUDENHALLINTA TUOTTAVAKSI Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalouden koulutusohjelma Pk-yrityksen johtamisen suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Tuomas Paananen PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Opinnäytetyö Liiketalous Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.11.2010 Tekijä(t) Tuomas Paananen

Lisätiedot