V Taloudellista pääomaa s. 61. V Taloudellista pääomaa s. 54. V Taloudellista pääomaa s. 53. V Taloudellista pääomaa s. 43.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V Taloudellista pääomaa s. 61. V Taloudellista pääomaa s. 54. V Taloudellista pääomaa s. 53. V Taloudellista pääomaa s. 43."

Transkriptio

1 50 oikein tai väärin -kysymyksiä: 1 Valtionyhtiön osake ei voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä. 2 Oletetaan, että euron valuuttakurssi oli 1 euro = 1,3 USD ja se muuttuu siten, että se on myöhemmin 1 euro = 1,2 USD. Väite: Euron arvo on siis vahvistunut. 3 Lehden otsikko tammikuussa toteaa, että "marraskuussa 2014 vaihtotase oli ylijäämäinen". Väite: Ylijäämäinen vaihtotase tarkoittaa sitä, että maa velkaantuu eli maan ulkomainen nettovelka kasvaa. 4 Lähdeverolla tarkoitetaan sitä, että ansio- ja pääomatulolähteitä verotetaan eri tavalla. 5 Taloustieteen näkökulmasta voidaan sanoa, että kotimainen kilpailu lisää kotimaisten tuotteiden kilpailukykyä myös maailmanmarkkinoilla. 6 Sekundääri- eli toissijaismarkkinat tarkoittavat rahoitusinstrumenttien jälkimarkkinoita. V Taloudellista pääomaa s. 61. V Taloudellista pääomaa s. 54. V Taloudellista pääomaa s. 53. V Taloudellista pääomaa s. 43. O Taloudellista pääomaa s. 25. O Moderni rahoitus, s Prime-korot eivät voi olla euribor-korkoja korkeampia. V Moderni rahoitus, s Korkojen hoitokate -tunnusluku kertoo kuinka monen vuoden korkomaksut liikevoitolla pystytään maksamaan, jos korot ja liikevoitto pysyvät jatkossa samalla tasolla kuin nyt. O Moderni rahoitus, s AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

2 9 Kerroinmenetelmämallien avulla voidaan arvioida yrityksen arvoa. O Moderni rahoitus, s Current ration avulla voidaan tarkastella yrityksen maksuvalmiutta. O Mitä tilinpäätös kertoo?, s. 202; Opi osakkeet, s ROCE-% = return on current equity eli oman pääoman tuottoprosentti. 12 Taseessa jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin saamisiin tehdään sen perusteella onko saaminen yksi maksutapahtuma vai useampia. 13 Pääomalainat voidaan oman pääoman negatiivisuutta laskettaessa lukea joissain tapauksissa yritykseen omaan pääomaan. V Mitä tilinpäätös kertoo?, s V Opi osakkeet, s. 77. O Mitä tilinpäätös kertoo?, s Myyntioptiolla aika-arvo on positiivinen, osto-optiolla negatiivinen. V Opi optiot, s Optioiden hinnoittelussa voidaan käyttää Black & Scholes -mallia. O Opi optiot, s. 37. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

3 16 Oheisessa taulukossa/kuviossa on Helsingin pörssin kulutustavaratsektoriin kuuluvien yhtiöiden efektiivinen osinkotuotto, oikaistu P/E-luku, tulos/osake sekä beta Kysymykset 16 ja 17 koskevat tätä taulukkoa. Suomisen efektiivinen osinkotuotto on annettuna päivänä 0,00 %:ia. Väite: Tämä tarkoittaa sitä, että Suomisen osaketta ostanut sijoittaja ei saa lainkaan osinkoa osakkeesta vuonna V Opi osakkeet, s Raision korkea P/E-luku (22,2) kertoo siitä, että yhtiön osakkeen pörssikurssi on korkea suhteessa yrityksen tulokseen per osake. 18 Pörssiin listatulla yhtiöllä markkina-arvo on yhtä kuin sen substanssiarvo. O Opi osakkeet, s V Moderni rahoitus, s. 89. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

4 19 Tutkimukset ovat osoittaneet, että pienet yritykset menestyvät miltei kaikilla osakemarkkinoilla paremmin (riskikorjatulla tuotolla mitattuna) kuin suuret tai keskisuuret yritykset. Väite: sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että tämä tilanne ei ole pysyvä, sillä on aikoja, jolloin pienet yhtiöt tuovat pienempiä tuottoja kuin suuret yritykset. 20 Heikosti tehokkailla markkinoilla fundamentaalianalyysistä ei ole hyötyä. 21 Capital asset pricing -malli kertoo miten yritysten luottoluokituksesta voidaan laskea tuottovaatimus yrityksen osakkeelle. 22 Asiakkaasi valitsee sijoitussalkkunsa portfolioteorian avulla. Väite: portfolioteorian perusteella sijoituskohteiden valinta perustuu niiden toteutuneisiin tuottoihin. Vinkki: vaihtoehtoina väitteelle ovat: "perustuu toteutuneisiin" tai "perustuu odotettuihin" tuottoihin. Arvioi tältä pohjalta onko annettu väite oikein. O Moderni rahoitus, s V Moderni rahoitus, s V Moderni rahoitus, s V Moderni rahoitus, s LISÄPISTEMAHDOLLISUUS Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille 23 Viime vuosina markkinoille on tullut uudentyyppisiä warranttituotteita. Väite: Ns. turbowarrantti on näistä yksi esimerkki. Vinkki: arvioi sitä, onko tällaista tuotetta ylipäätään olemassa äläkä sitä onko kyseessä mahdollisesti uusi tai vanha tuote. O Finanssivalvonta, www-sivu. 24 Sertifikaatin eli ETN-instrumentin arvo riippuu sen kohde-etuuden arvosta. O Opi osakkeet s. 56. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

5 25 Sijoitustodistukset ovat yleisesti ottaen joukkolainoja pidemmän juoksuajan omaavia korkoinstrumentteja. V Sijoittajan korko-opas s Indeksilaina on yksi esimerkki strukturoiduista sijoitustuotteista. O Sijoittajan korko-opas, s Korkotason muutokset eivät vaikuta korkorahaston arvoon. V Sijoittajan korko-opas, s Koronvaihtosopimuksen avulla voidaan vaihtaa muuttuvakorkoinen laina kiinteäkorkoiseksi. Vinkki: laina sinällään ei toki muutu, mutta arvioi sitä, voisiko asiakas vaihtaa muuttuvakorkoiset maksunsa kiinteäkorkoisiksi nettomaksuiksi mainitun sopimuksen avulla. 29 Pääomaturvattu sijoittaminen -kirjassa on esimerkki perinteisestä indeksilainasta. Lainasta on annettu lukijalle tiedoksi mm. lainan arvo sekä kohdeindeksin arvo. Väite: indeksilainan arvo on aina sama kuin kohdeindeksin arvo. 30 Yksi pääomaturvattujen sijoitustuotteiden eduista on se, että ne tarjoavat suojaa markkinoiden romahduksilta. 31 Sijoittaja pelkää rahastoyhtiön konkurssia. Väite: Rahastoyhtiön konkurssissa sen hallinnoimien rahastojen varat käytetään rahastoyhtiön vastuiden maksamiseen siltä osin kuin varoja riittää. 32 Rahastoista, jotka ovat yhdistettävissä PS-tiliin, käytetään nimitystä yhdistelmärahasto. O Sijoittajan korko-opas, s. 26. V Pääomaturvattu sijoittaminen, s O Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 56. V Sijoitusrahasto-opas, s. 5. V Sijoitusrahasto-opas, s. 10. LISÄPISTEMAHDOLLISUUS Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

6 33 Tammikuuilmiö = pörssikurssit laskevat usein tammikuussa. V Miten sijoitajan rahastoihin, s Indeksirahastossa pyritään valitsemaan arvopaperien painot vertailuindeksin mukaisesti. 35 Rahaston salkun kiertonopeus kertoo kuinka paljon rahastoon on virrannut rahaa sisälle ja ulos. 36 NN on sijoittanut yksilölliseen eläkevakuutukseen vuonna Vakuutus on sijoitussidonnainen. NN jää työttömäksi. Oltuaan puoli vuotta työttömänä NN on 50-vuotias ja pohtii mahdollisuutta nostaa eläkevakuutuksen säästö. Väite: Tapauksessa NN voi nostaa säästövarat. 37 AA ja BB ovat euron velasta solidaarisessa vastuussa. BB:n jätettyä osuutensa maksamatta AA joutuu maksamaan koko velan. Väite: AA:lle syntyy euron takautumis- eli regressioikeus BB:tä kohtaan. 38 Osakeyhtiön hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan aiheuttanut yhtiölle, riippumatta siitä onko hän toiminut tahallisesti tai huolimattomasti. O Sijoitusrahasto-opas, s. 11. V Miten sijoitan rahastoihin, s V Eläkesäästäminen 2014, s. 14 O Hoppu-Hoppu, s. 179 V Hoppu-Hoppu, s Kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt eivät ole oikeustoimikelpoisia. O Hoppu-Hoppu s AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

7 40 Sijoitusrahasto B:n markkinointiesitteessä mainitaan rahaston olevan UCITS-rahasto. Asiakkaasi haluaa tietää mitä tämä tarkoittaa. Väite: UCITS-rahastolla tarkoitetaan sijoitusrahastoa, jolla on lupa poiketa sijoitusrahastodirektiivin riskinhallintasäännöistä. 41 Toimit sijoituspalveluyrityksessä arvopaperien välitystehtävässä. Yritykselle tulee asiakkaalta liiketoimi jonka tavoitteena on syytä olettaa olevan arvopaperin kurssin vääristäminen. Väite: Sijoituspalveluyrityksen tulee ilmoittaa liiketoimesta Finanssivalvonnalle. 42 Asiakkaasi, piensijoittaja NN haluaa ilmoittaa firmasi rekistereihin olevansa ammattimainen sijoittaja. Väite: Tämä ei välttämättä ole NN:n etujen mukaista, sillä ammattimaiset sijoittajat eivät kuulu Sijoittajien korvausrahastoon. 43 Pankkitalletuksen korko on verovapaa, jos tili on Suomen talletussuojarahaston alaisessa pankissa. 44 Sijoittaja AA sai keväällä 2014 pörssiyhtiö X Oyj:stä euroa osinkoa. Väite: Osingosta 70 prosenttia on verotettavaa pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata. V Nousiainen-Sundberg s. 94 O Nousiainen-Sundberg, s. 245 O Nousiainen-Sundberg, s. 55 V Sijoittajan vero-opas 2014, s. 12 V Sijoittajan vero-opas 2014, s. 4 LISÄPISTEMAHDOLLISUUS Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

8 45 DD peri isältään X Oyj:n osakkeita. Osakkeiden arvo kuolinpäivänä ja perintöverotuksessa on euroa, perunkirjan allekirjoituspäivänä euroa ja perinnönjaon päivänä euroa. DD myy osakkeet kahden vuoden kuluttua kuolinpäivästä hintaan euroa. Väite: Verotettavaa luovutusvoittoa kertyi euroa. 46 Asiakkaasi EE myy tänä vuonna pörssiosakkeita ja saa niistä 1500 euroa. Hankintameno oli 800 euroa, joten luovutusvoitto on 700 euroa. Muita luovutusvoittoja EE:llä ei tänä vuonna ole. Väite: Luovutusvoitto ei ole verotettava, koska se jää alle 1000 euron rajan. 47 AA:lla on verovuodelta euroa arvopaperien luovutustappioita, eikä lainkaan luovutusvoittoja. Hänellä on euroa muita pääomatuloja. Väite: AA saa verotuksessa vähentää luovutustappion muista pääomatuloistaan. 48 Sijoittaja NN on verovuonna 2014 myynyt sijoitusrahastoja ja saanut siinä yhteydessä luovutusvoittoa. NN sai juuri esitäytetyn veroilmoituksen jossa luovutusvoitto on valmiiksi täytetty oikein. Väite: NN:n pitää tästä huolimatta ilmoittaa luovutusvoitto veroilmoituksen liitelomakkeella 9A. 49 AA ja BB ovat aviopuolisoita. Heillä ei ole lapsia. AA:lla on elossa olevat vanhemmat ja veli. Testamenttia tai avioehtoa ei ole. AA kuolee. Väite: BB perii AA:n omaisuuden, mutta AA:n vanhemmat ovat AA:n kuolinpesän niin sanottuja toissijaisia perillisiä. O Sijoittajan vero-opas 2014, s. 31 V Sijoittajan vero-opas 2014, s. 25 V Sijoittajan vero-opas 2014, s. 40 V Sijoittajan vero-opas 2014, s. 6 O Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013, s. 2 AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

9 50 Tilanne on muuten sama kuin kysymyksessä 49, mutta AA ja BB eivät ole naimisissa vaan avoliitossa. Väite: AA:n omaisuuden perivät AA:n vanhemmat. O Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013, s. 8 AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO OSIO I 10 monivalintakysymystä, joihin kuhunkin liittyy neljä väittämää. 1 Mikä seuraavista ei kuvaa strukturoituja sijoitustuotteita oikein? Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 67, 97-99, 101, 107. a) Strukturoituihin

Lisätiedot

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua.

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua. KIRJOITA NIMESI SELVÄSTI TEKSTATEN KAIKKI ETUNIMET: SUKUNIMI: Syntymäaika (ppkkvvvv): OHJEET VASTAAMISEEN: Tentissä on kolme osiota. Tentin ensimmäisessä osiossa on 10 monivalintakysymystä, joihin liittyy

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Tuomas Paananen PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Opinnäytetyö Liiketalous Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.11.2010 Tekijä(t) Tuomas Paananen

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot