2 Kiinan valuutta devalvoitiin vähän aikaa sitten. Väite: Devalvaatiossa valuutan arvo ulkomaan valuutassa nousee.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Kiinan valuutta devalvoitiin vähän aikaa sitten. Väite: Devalvaatiossa valuutan arvo ulkomaan valuutassa nousee."

Transkriptio

1 Sijoituspalvelututkinto (APV1) oikein tai väärin -kysymyksiä: 1 Tulevaisuuden näkymät vaikuttavat kulutuspäätöksiin. Väite: Jos kotitalous odottaa tulojensa laskevan tulevaisuudessa, se lisää usein kulutustaan ottamalla velkaa. 2 Kiinan valuutta devalvoitiin vähän aikaa sitten. Väite: Devalvaatiossa valuutan arvo ulkomaan valuutassa nousee. 3 Finanssipolitiikan elvyttävä vaikutus pienenee, jos julkisen kysynnän lisäys on rahoitettu veroja korottamalla. 4 Kilpailun edistäminen jollain alalla on taipuvainen nostamaan sen alan tuotteiden hintoja. 5 Yritysten ulkomaankaupan kilpailukykyyn vaikuttaa paitsi yritysten tuotteiden hintakilpailukyky mutta myös reaalinen kilpailukyky. 6 Taseessa olevilla pysyvillä vastaavilla viitataan yrityksen omaisuuteen, joka pystyy tuottamaan tuloa useampana kuin yhden tulevan tilikauden aikana. 7 Nexstim Oyj raportoi alkuvuoden liiketappion olleen 4,9 miljoonaa euroa ja vastaavasti tilikauden tappion olleen 4,6 miljoonaa euroa. Väite: Yrityksen tiedotteessa oli virhe, tilikauden tappio ei voi olla pienempi kuin liiketappio. V Taloudellista pääomaa s. 14. V Taloudellista pääomaa s O Taloudellista pääomaa s V Taloudellista pääomaa s. 25. O Taloudellista pääomaa s O Mitä tilinpäätös kertoo?, s. 37. V Mitä tilinpäätös kertoo?, s Markkina-arvo/substanssi-tunnusluku = Price to book value eli P/BV. O Mitä tilinpäätös kertoo?, s Vapaa kassavirta = yrityksen myyntitulot vähennettynä veroilla. V Moderni rahoitus, s Market-to-book-luku kertoo pörssin selvitystoiminnan nopeuden eli missä ajassa sijoittaja saa ostamansa osakkeet markkinoilta omaan hallintaansa. 11 Ylimerkityssä osakeannissa voi käydä niin, että merkintävarauksia tehneet sijoittajat eivät saa kaikkia varaamiaan osakkeita. V Moderni rahoitus, s O Opi osakkeet, s. 50.

2 12 Koriarvokerroin liittyy indeksijohdannaisiin. 13 Asiakkaallasi on perintönä saatu suuri määrä Nokian osakkeita. Asiakas haluaa suojautua Nokian osakkeen hinnan laskua vastaan. Väite: Asiakkaasi voisi suojautua kurssilaskua vastaan Nokian osakewarranttien avulla. O Opi optiot, s. 10. O Opi optiot, s Osto-option haltija hyötyy kohde-etuuden arvon noususta. O Opi optiot, s Päivän lehdessä oli uutinen, jossa käsiteltiin Verkkokauppa.comin osakkeiden splittausta. Väite: Osakkeiden splittaus tarkoittaa sitä, että yhtiö mitätöi omassa hallussaan olevat osakkeet. 16 Sijoittaja tekee hinnallisen ostotarjouksen (limit order) osakkeiden ostamiseksi pörssistä. Väite: Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja määrää alimman hinnan millä hän on valmis ostamaan osaketta. 17 Tehokkailla markkinoilla osa osakkeista voi olla sattumanvaraisesti yli- tai aliarvostettuja. 18 Rahastojen kokonaisriskiä voidaan arvioida niiden volatiliteetilla. 19 Joukkolaina hinnoitellaan diskonttaamalla sen odotettavissa olevat kassavirrat nykyhetkeen. V Opi osakkeet, s. 22. V Opi osakkeet, s O Moderni rahoitus, s O Moderni rahoitus, s O Moderni rahoitus, s Synteettinen ETF on yksi teknisen analyysin kaupankäyntimenetelmistä. V Moderni rahoitus, s Osakeyhtiöillä voi olla erilaisia osakesarjoja. Väite: Osakesarjat voivat poiketa toisistaan esimerkiksi osinko-oikeuden suhteen. O Opi osakkeet s Termit Large Cap ja Small Cap ovat CAPM-mallin parametreja. V Opi osakkeet s. 18,

3 23 Asiakkaasi on kiinnostunut sijoittamaan vaihtovelkakirjalainaan. Väite: Vaihtovelkakirjalainoja voi ostaa myös jälkimarkkinoilta. 24 Sijoittajien tuottovaatimus = sijoittajien tuotto-odotus lisättynä riskittömällä korolla. O Moderni rahoitus, s. 42. LISÄPISTEMAHDOLLISUUS Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille V Moderni rahoitus, s Korkosijoitusten tuottojen korrelaatio on yleensä matalampi kuin osakkeiden. V Sijoittajan korko-opas s Luottoluokitusriskiä mitataan konveksiteetin avulla. V Sijoittajan korko-opas s Säästövakuutuksen tuotto voi olla takuutuottoinen tai sitten se voi olla riippuvainen asiakkaan valitseman rahaston tai muun kohde-etuuden arvonmuutoksesta. O Sijoittajan korko-opas, s Yritystodistus ja valtion velkasitoumus ovat esimerkkejä sijoitustodistuksista. O Sijoittajan korko-opas, s Strukturoidun tuotteen lanseeraukseen liittyy yleensä monia osapuolia, joiden roolit on syytä ymmärtää. Väite: Näihin osapuoliin kuuluvat ainakin liikkeeseenlaskija, järjestäjä ja jakelija. 30 Perinteisissä pääomaturvatuissa indeksilainoissa on usein niin sanottu kohde-etuusindeksin hintahavaintojen keskiarvotus. Väite: Keskiarvotus tarkoittaa tässä sitä, että lainan tuotto määräytyy kohde-etuuden arvon kehityksen ja tuottokertoimen tulona. LISÄPISTEMAHDOLLISUUS Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille O V Pääomaturvattu sijoittaminen, s Pääomaturvattu sijoittaminen, s UCITS-rahasto = Euroopan Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto. O Miten sij. rahastoihin, s Sijoitusrahasto voi sijoittaa varansa monella erilaisella periaatteella. Väite: Sijoitusrahaston sijoituskohteiden valintaperusteet voivat olla myös eettisyyttä tai laajemmin yhteiskuntavastuuta korostavia. 33 Diversifiointi on yksi teknisen analyysin menetelmistä. O Sijoitusrahasto-opas, s. 8. V Miten sij. rahastoihin, s. 96.

4 34 UCITS-rahaston juoksevat kulut -tunnusluku kertoo rahasto-osuuksien merkintään ja lunastukseen liittyvien kulujen suuruuden. 35 Termi AIFMD liittyy vaihtoehtorahastoihin. 36 AA on siirtänyt rahaa pitkäaikaissäästämistilille eli PStilille, minkä jälkeen PS-tilin varat on sijoitettu saman palveluntarjoajan korkorahastoon. Korkorahasto ajautuu ongelmiin luottotappioiden takia. Väite: Kyseinen sijoitus kuuluu talletussuojan piiriin. 37 Asiakas BB tekee pankissa lainasopimuksen. Sopimukseen liitetään valmiiksi painettu lomake pankin vakioehtoja. BB ei tutustu niihin, mutta allekirjoittaa sopimuksen johon vakioehdot on liitetty. Väite: Pankki ei voi vedota vakioehtoihin koska BB ei tutustunut niihin. 38 X Oyj:n johto on tyytymätön toimitusjohtaja CC:n kaudella tapahtuneeseen yhtiön tuloskehitykseen ja haluaa erottaa CC:n. CC vetoaa siihen, ettei hän ole tehnyt mitään virheitäkään. Väite: Osakeyhtiön toimitusjohtajan erottamiseen tarvitaan työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste. 39 Sijoituspalveluyhtiö X on tehnyt asiakkaalleen sijoitustuotteesta tarjouksen, joka on voimassa kaksi viikkoa tästä päivästä. Viikkoa myöhemmin X haluaisi perua tarjouksen, mutta asiakas on ehtinyt jo ottaa tarjouksesta selon ja tarjous on vaikuttanut määräävästi hänen toimintaansa. Väite: X on edelleen sidottu tarjoukseensa. 40 Sijoittajien korvausrahastosta voidaan maksaa sijoittajalle 90 prosenttia sijoittajan saatavasta, kuitenkin enintään euroa. 41 Meklari AA saa tietää tiettyä osaketta koskevasta poikkeuksellisen suuresta myyntitoimeksiannosta. Väite: Tämä ei ole sisäpiirintietoa, koska tieto koskee toimeksiantotilannetta eikä itse yhtiötä. V Sijoitusrahasto-opas, s O Sijoitusrahasto-opas, s. 5, 26-27,29. V Eläkesäästäminen 2014, s.18 V Hoppu-Hoppu s. 64 V Hoppu-Hoppu s. 294 O Hoppu-Hoppu s. 54 V Nousiainen-Sundberg s. 55 V Nousiainen-Sundberg s. 223

5 42 Rahastoyhtiö X perusti Y-sijoitusrahaston kaksi vuotta sitten. Rahaston markkinoinnissa X käyttää aiempien tuottojen aikasarjaa, jossa kaksi viimeistä vuotta perustuvat sijoitusrahaston tosiasialliseen arvonkehitykseen. Kahdeksan aikaisempaa vuotta sen sijaan perustuvat simulaatioon ja Y-rahaston sijoitusstrategiaan. Väite: X:n ei tarvitse markkinoinnissa ei-ammattimaisille asiakkaille mainita aikasarjan perustuvan osittain simulaatioon. 43 Sijoittaja AA on ostanut euron nimellisarvoisen indeksilainan kurssiin 105 prosenttia nimellisarvosta eli hintaan euroa. Hän pitää lainan eräpäivään saakka. Lainan kurssi on tuolloin 125 prosenttia nimellisarvosta, eli AA:lle maksetaan ennen veroja. Väite: Indeksilainan korkotuoton lähdeveron alainen tuotto on tässä tapauksessa euroa. 44 Sijoittaja BB:lle on vuonna 2015 syntynyt arvopaperien myyntitappiota. Väite: Kyseinen myyntitappio on vähennettävissä myyntivoitoista verovuosina Valtionyhtiön yksityistämisen yhteydessä saatujen bonusosakkeiden hankintamenona on verotuksessa käytettävä hankintameno-olettamaa, koska osakkeet on saatu ilmaiseksi. 46 Piensijoittaja CC omistaa sijoitusrahasto X:n tuottoosuuksia. Hän saa rahastosta 500 euron suorituksen tämän vuoden tuottona. CC:llä ei ole muita pääomatuloja. Väite: Kysymyksessä olevasta tulosta ei mene veroja, koska summa jää 1000 euron alarajan alle. V Sijoituspalveluopas s O Sijoittajan vero-opas 2015 s. 13 O Sijoittajan vero-opas 2015 s. 25 V Sijoittajan vero-opas 2015 s. 33 V Sijoittajan vero-opas 2015 s. 9 ja 23

6 47 Alijäämähyvityksellä tarkoitetaan jälkikäteen maksettavaa veroa, kun lopullisessa verotuksessa määrätty vero on suurempi kuin ennakkoperinnässä kannettu vero. 48 Asiakkaasi DD on saanut verovuonna 2015 pörssiyhtiö X Oyj:stä osinkoa euroa ennen veroja. Hänellä ei ole tänä vuonna muita pääomatuloja. Väite: DD maksaa osingosta veroa euroa. V Sijoittajan vero-opas 2015 s. 37 LISÄPISTEMAHDOLLISUUS Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille 49 AA ja BB ovat naimisissa eikä kummallakaan heistä ole lapsia. Heillä ei ole avioehtosopimusta eikä testamenttia. AA kuolee. AA:lla on elossa oleva äiti ja veli. Väite: BB perii AA:n omaisuuden. 50 CC ja DD elävät avoliitossa. Testamenttia ei ole. DD kuolee. Väite: Toisin kuin avioliitossa, CC:llä ei ole leskelle kuuluvaa oikeutta pitää puolisoiden yhteistä asuntoa jakamattomana halussaan. V Sijoittajan vero-opas 2015 s. 8 O O Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 s. 2 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 s. 8 Lisäpistekysymykset 24 Sijoittajien tuotto-odotus = tuottovaatimus. Jos tuotto-odotus on vaatimusta korkeampi, ostavat sijoittajat lisää kohdetta. Tämä jatkuu kunnes yhtäsuuruus toteutuu. Sama toimii myös toisinpäin. 30 Keskiarvotus tarkoittaa sitä, että indeksilainan kohde-etuuden arvo lasketaan useamman havainnon keskiarvona; esimerkiksi viimeisten kuuden kuukauden havaintojen keskiarvona. 48 Pörssiyhtiön osingosta 15 % on verovapaata, 85 % pääomatulona verotettavaa tapauksessa 30 %:n verokannan mukaan.

V Taloudellista pääomaa s. 61. V Taloudellista pääomaa s. 54. V Taloudellista pääomaa s. 53. V Taloudellista pääomaa s. 43.

V Taloudellista pääomaa s. 61. V Taloudellista pääomaa s. 54. V Taloudellista pääomaa s. 53. V Taloudellista pääomaa s. 43. 50 oikein tai väärin -kysymyksiä: 1 Valtionyhtiön osake ei voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä. 2 Oletetaan, että euron valuuttakurssi oli 1 euro = 1,3 USD ja se muuttuu siten, että se on

Lisätiedot

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO OSIO I 10 monivalintakysymystä, joihin kuhunkin liittyy neljä väittämää. 1 Mikä seuraavista ei kuvaa strukturoituja sijoitustuotteita oikein? Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 67, 97-99, 101, 107. a) Strukturoituihin

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan tentti APV2 8.5.2015

Sijoitusneuvojan tentti APV2 8.5.2015 Sijoitusneuvojan tentti APV2 8.5.2015 SI I Tehtä vän #: ikea vasta us: Selitys: 1 Mikä seuraavista ei kuvaa arvostrategioita? Ammattimainen sijoittaminen, s. 201-205, 221. a) Valitse sijoituskohteet esimerkiksi

Lisätiedot

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua.

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua. KIRJOITA NIMESI SELVÄSTI TEKSTATEN KAIKKI ETUNIMET: SUKUNIMI: Syntymäaika (ppkkvvvv): OHJEET VASTAAMISEEN: Tentissä on kolme osiota. Tentin ensimmäisessä osiossa on 10 monivalintakysymystä, joihin liittyy

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN?

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 26.11.2009 ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kandidaatintutkielma Marjo

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot