Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. ISSN (Verkkolehti) Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...48 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...51 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...52 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...54 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...86 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...89 Oikaisuja Rättelser...90 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...92 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...93

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) E82 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) REINOT (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) REINO (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41 (111) (210) T (220) REINOKAUPPA (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41 (111) (210) T (220) KALEIDOSKOOPPI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) CONFRUTOS

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LTD HOREKA TEAM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) BIO+ (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3 (111) (210) T (220) TaxiLink (730) YRITYSPALVELU AVAINFACTA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Kariniemen Minuuttisuikale (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Mobiilivinkki (730) ELÄMÄ ON PARASTA HUUMETTA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 44 (111) (210) T (220) METSÄMANNUT (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 36, 44 (111) (210) T (220) MYLOCK (730) MEGALOCK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 9, 42, 45 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAUNO LAULUMAA OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) (730) BLOSSOM AB OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 14, 20 (111) (210) T (220) Freddy (730) PRIMA PET PREMIUM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 31, 44 (111) (210) T (220) Force by Andiamo (730) KENKÄKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LEXKURSSIT (730) OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS LEX RY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) HIETANEN, EINO TAPANI, TOIMINIMEN MOSKUNRAITO HALTIJANA, Sodankylä, Sodankylä, FI (511) 29, 30, 33 (111) (210) T (220) LEMMINKÄINEN

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LEMMINKÄINEN OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 1, 2, 6, 11, 16, 17, 19, 27, 35, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) LEMMINKÄINEN OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 1, 2, 6, 11, 16, 17, 19, 27, 35, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) LEMMINKÄINEN OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i vitt och orange. (511) 1, 2, 6, 11, 16, 17, 19, 27, 35, 36, 37, 42 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAAKSONEN, VILLE, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja vihreä. - Märket utförs i blått och grönt. (511) 42 (111) (210) T (220) (551) (730) HERMORATAHIERONNAN MESTARIT HRH RY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS, Joensuu, Joensuu, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja punainen. - Märket utförs i svart, grått och rött. (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) (730) RIZZO, ROBERTO, Vantaa, Vanda, FI (511) 43

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FIKSUT PÄIVÄT (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) NetAct (730) NOKIA SIEMENS NETWORKS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) ENIHELP (730) OY ENIRO FINLAND AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 35, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Fambit

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FAMILIQ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) L&T DUOMATIC (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 11 (111) (210) T (220) (730) ONNINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FOOTBALANCE SYSTEM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 10, 25, 44 (111) (210) T (220) Tapahtumakanava (730) TROI HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Pan.Code (730) PAN VISION FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 16, 28

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) INTRALINE (730) CPS COLOR GROUP OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220) Nikama (730) NIKAMA DESIGN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 6, 14, 20 (111) (210) T (220) Banbao (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35 (111) (210) T (220) O-Live

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN OTSONITERAPIA OY, Muurame, Muurame, FI (511) 5 (111) (210) T (220) HILE (730) NIKKANEN, HILJA KAARINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 20, 21 (111) (210) T (220) (730) KALLIOKOSKI DESIGN OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) CO-CREATIONS (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SET-SYSTEMS OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (511) 9, 11 (111) (210) T (220) (730) CILA OY, Masku, Masku, FI (511) 11, 20, 27 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) NAMUHINNAT (730) HELSINGIN KULTA- & KELLOPÖRSSI KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Pharma Box (730) OY ALFR.WILEN & CO AB, Vantaa, Vanda, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SI-TECNO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) IIR FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja keltainen. - Märket utförs i violett och gult. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) IIR FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja keltainen. - Märket utförs i violett och gult. (511) 41

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) IIR FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja keltainen. - Märket utförs i violett och gult. (511) 41 (111) (210) T (220) BrandStart (730) PROVOKE DESIGN OY, Turku, Åbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 35, 36, 43 (111) (210) T (220) (730) AURAPRINT OY, Turku, Åbo, FI (511) 16 (111) (210) T (220) POROPAK (730) WIPAK OY, Nastola, Nastola, FI (740) Wihuri Oy (511) 16, 17, 29 (111) (210) T (220) Mondo Fresco Home Deli

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MONDO FRESCO KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) MAKUNUOTTA (730) RÖNNQVIST, REIMA JAAKKO, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Tulivuorisalaatti (730) FAMIFARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIÑA MORANDE S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 33 (111) (210) T (220) (730) LOHI, MARKKU TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 16, 41, 44, 45 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OPTAX (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (561) Merkin translitteraatio on OPTAX. - Translitteration av märket är OPTAX. (511) 5 (111) (210) T (220) WehoAntistatic (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 17, 19 (111) (210) T (220) WehoChem (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 6, 17, 19

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) WehoDuo (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 17, 19 (111) (210) T (220) WehoFlex (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 6, 17, 19 (111) (210) T (220) WehoMini (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 11 (111) (210) T (220) WehoPlus (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 17, 19

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) WehoArctic (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 17, 19 (111) (210) T (220) WehoCoat (730) OY KWH PIPE AB (KWH PIPE LTD), Vaasa, Vasa, FI (511) 7, 17, 19 (111) (210) T (220) PUREXONE (730) TOPPI, ARI AHTI OLAVI, Kouvola, Kouvola, FI (511) 8, 22, 28 (111) (210) T (220) Noble Laku Shot (730) PROMILLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Noble Wiina (730) PROMILLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Noble Mint Liqueur Powerfull Pepper Mint (730) PROMILLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Mendor (730) IHQ INNOVATION HEADQUARTERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220) SENSITIVISM

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) Drilax (730) MÄNTYSALO INTERNATIONAL OY, Honkajoki, Honkajoki, FI (511) 25, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) IIR FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i grått och rött. (511) 41 (111) (210) T (220) HELSINKIMISSIO SENIORTRAINER (730) HELSINKIMISSIO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 45

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) WE CARE ICON. FASHION NAILS (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) WE CARE ICON. MAGNETIC EYES (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) WE CARE ICON. MAGNETIC LIPS (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) WE CARE ICON. PERFECT COVER

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) WE CARE ICON. SUN WEAR (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) WE CARE ICON. MATT WEAR (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) WE CARE ICON. PERFECT WEAR (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI WE CARE ICON. NATURAL WEAR (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) (730) PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Kangasalan Kesäpäivä (730) KANGASALAN KESÄPÄIVÄ OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Kuluttajaparlamentti

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN KULUTTAJALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 45 (111) (210) T (220) Point Transaction Systems (730) POINT TRANSACTION SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 36, 42 (111) (210) T (220) BUNGALOW MCC (730) BUNGALOW OY LEHTINEN, Espoo, Esbo, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) MARKKANEN, SUSANNE, TOIMINIMEN TREND PUBLISHING MARKKANEN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 18, 21, 25, 35

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Movely (730) CONGA GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41, 44 (111) (210) T (220) TULIPAASI (730) SAAVALAINEN, ARI, Kuopio, Kuopio, FI (511) 11, 21, 41 (111) (210) T (220) (730) FINE FOODS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 39, 41 (111) (210) T (220) Frooza (730) OY EVI INTERNATIONAL LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32 (111) (210) T (220) Ekinolis (730) NATURA MEDIA OY, Raisio, Reso, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Fensatiini (730) NATURA MEDIA OY, Raisio, Reso, FI (511) 5 (111) (210) T (220) AGENSSI (730) AGENSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Ligao (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 28 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAVINIEMI, ANU TALVIKKI, Kajaani, Kajana, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea, ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i ljusbrunt, brunt och vitt. (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) ISOKASKI, TIINA, TOIMINIMEN T:MI TIINA ISOKASKI HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja lila. - Märket utförs i svart, vitt och lila. (511) 44 (111) (210) T (220) FINNDATA-ASENNUSLATTIAT (730) LEENA SARVI CONSULTING KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) Splot

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FROZENBYTE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) VALIO MOBIKEITTOKIRJA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 35, 38, 41, 43 (111) (210) T (220) MER (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) TURN ON TOMORROW (730) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon, Suwon, KR (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 9, 11

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ENGSTRÖM, ULLA-MAARIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) VMP - TYÖELÄMÄN VOIMAVARA (730) SUOMEN VARAMIESPALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN VARAMIESPALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, rött och grått. (511) 35, 41

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) WE CARE ICON. WONDER LASHES (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) (730) STEMMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, vaaleanharmaa ja punainen. - Märket utförs i grått, ljusgrått och rött. (511) 20, 24, 35 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MUSIIKIN, KULTTUURIN JA TAITEEN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) TECALEMIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 7, 8, 11 (111) (210) T (220) PROGARAGE (730) TECALEMIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 7, 8, 11 (111) (210) T (220) NETTO-KEITTIÖT (730) NOVART OY (2), Nastola, Nastola, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 7, 11, 20, 37, 42

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) KEITTIÖMAAILMA (730) NOVART OY (2), Nastola, Nastola, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 7, 11, 20, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) HELSINKI STAR WALK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GUENTCHEVA, VIARA ANGEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 43 (111) (210) T (220) (730) GUENTCHEVA, VIARA ANGEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 43 (111) (210) T (220) (730) MIINAN HOITOLAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, vaaleanvihreä, tummanvihreä ja violetti. - Märket utförs i blått, vitt, ljusgrönt, mörkgrönt och violett. (511) 38, 41, 44

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ FIRDAPSE (730) HUXLEY PHARMACEUTICALS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Antworkshop (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 9, 28 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN MAKSUTURVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 42 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Empathgames (730) LAKITOIMISTO ACT LAW OFFICE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 24, 28 (111) (210) T (220) ANULIVING (730) RANTANEN, HYMY, Padasjoki, Padasjoki, FI (511) 9, 16, 23, 24, 25, 26, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) MELLANO LOISTAVA (730) MELLANO OY, Lapinlahti, Lapinlahti, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 19, 20 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ ORENCIA ERGOEASE (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ ORENCIA ADVANCEGRIP (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) bucketlist (730) HAKALA, MIIKA, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 25, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Kuutilo (730) LINDSTRÖM, JAN JUHAN, Sipoo, Sibbo, FI (511) 20, 28, 41 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LEHTISEPÄT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi ja aniliininpunainen. - Märket utförs i svart, orange och anilinrött. (511) 40 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) BRNO RIFLES, S.R.O., Brno-Zabrdovice, Brno-Zábrdovice, CZ (111) (730) LUNDIA OY (2), Hausjärvi, Hausjärvi, FI (111) (730) WALFOOD S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 40067, (730) RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH, Unterlüss, Unterlüss, DE (111) 43146, 67068, 74137, 91734, 98549, , (730) SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) BASF COATINGS AG, Münster, Münster, DE (111) (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 78418, (730) CROWN BRANDS LIMITED, Darwen, Lancashire, Darwen, Lancashire, GB (111) (730) EFTEC AFTERMARKET GMBH, Lüdge, Lüdge, DE (111) (730) CSL BEHRING AG, Bern, Bern, CH (111) (730) FLEXIM SECURITY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SHER-WOOD HOCKEY INC., Richmond Hill, Ontario, Richmond Hill, Ontario, CA (111) (730) PANACHE LINGERIE LIMITED, Sheffield, Sheffield, GB (111) (730) MASSRIDGE HOLDINGS LIMITED, Dublin, Dublin, IE (111) (730) DROPSA S.P.A. (2), Milano, Milano, IT (111) (730) OY GUST. RANIN, Kuopio, Kuopio, FI (111) , , (730) HOTEL SACHER, EDUARD SACHER GMBH, Wien, Wien, AT (111) , (730) LUMON INVEST OY, Kouvola, Kouvola, FI (111) (730) TURUSET OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) THE CHANCELLOR, MASTERS, AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, Cambridge, Cambridge, GB (111) (730) FMC TECHNOLOGIES, INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) OY ORASEL LTD, Noormarkku, Norrmark, FI (111) (730) TIKKURILA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (111) (730) KIRKKOPALVELUT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) WYBOROWA S.A., Poznan, Poznan, PL (111) (730) PARFUMS GIVENCHY, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (111) (730) ELOKUVATUOTANTO LUMIHIUTALE OY, Rovaniemi, FI (111) (730) OY BEAR & WATER AB, Espoo, Esbo, FI (111) , (730) L-TEC SPORT OY, Askola, Askola, FI (111) , (730) TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo Dnro ESAVI/340/04.08/2013 Etelä-Suomi Saap. Ant. 2 0. 08, 1014 r Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Viite HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN 10 Liite 9 ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2015 Veritas Eläkevakuutus Lasse Svens Synt. 1962, kotipaikka Turku kauppatieteiden maisteri Stiftelsen för Åbo Akademi, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutuksen hallitus (puheenjohtaja) Veritas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 Osakkeenomistajien ehdotus Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot