Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit"

Transkriptio

1 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen, Johanna Kaipio, TkT, DI Tutkijatohtori ja opettaja Strategisen käytettävyyden tutkimusryhmä

2 Alkupohdinta: Mitä haasteita tuote- tai ohjelmistokehitykseen ja käytettävyyssuunnitteluun liittyy? Mihin prosessimalleja tarvitaan? Millaista tukea niiden avulla pyritään tarjoamaan?

3 Luennon aiheet Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ISO standardin mukaan Mitä käyttäjäkeskeinen suunnittelu on? Miten periaatteet tulisi huomioida ja toteuttaa käytännössä? Käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessimallit ISO Nielsenin Usability Engineering Life Cycle -malli LUCID (Logical User-Centered Interactive Design) Mitä yhteisiä piirteitä näissä prosessimalleissa on havaittavissa? Miten käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet tulevat esiin prosessimalleissa? Minkälaista tukea mallit tarjoavat käytännön suunnittelutyön tueksi? Käyttäjän Suunnittelijan Asiakkaan näkökulma Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

4 ISO (2010) International standard: Ergonomics of human-system interaction, Part 210: Human-centred design for interactive systems. First edition Reference number ISO :2010(E). Miten käytettävyyttä suunnitellaan? Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet 1. Suunnittelun lähtökohtana käyttäjiin, tehtäviin ja käyttöympäristöön liittyvä ymmärrys 2. Käyttäjät mukana suunnittelun ja tuotekehityksen eri vaiheissa 3. Suunnittelua ohjaa käyttäjälähtöinen arviointi 4. Iteratiivinen prosessi 5. Suunnittelun kohteena käyttäjäkokemus 6. Monitieteellinen / -alainen suunnittelutiimi

5 Periaate 1: Suunnittelun lähtökohtana käyttäjiin, tehtäviin ja käyttöympäristöön liittyvä ymmärrys Keitä ja millaisia käyttäjät/käyttäjäryhmät ovat? Käyttökontekstin kuvaus Käyttäjät Tehtävät Laitteet Ympäristö (nykyinen ja tuleva) Tavoitteena: Lähtötilanteen ymmärrys ja siitä kumpuavien vaatimusten määrittäminen, ja tarkentaminen

6 Periaate 2: Käyttäjät mukana suunnittelun ja tuotekehityksen eri vaiheissa Käyttäjien huomioimisen kautta tieto käyttökontekstista, tarpeista, käyttötavoista, jne. Käyttäjät mukana suunnittelussa Perinteinen lähestymistapa: käyttäjät tiedon lähteenä - suunnittelijat keräävät tietoa ja hyödyntävät sitä suunnittelutyössään Osallistuva suunnittelu (participatory design): käyttäjät ovat suunnittelutiimin jäseniä Käyttäjien kanssa toteutettavat arvioinnit Oikeat tai potentiaaliset käyttäjät

7 Periaate 3: Suunnittelua ohjaa käyttäjälähtöinen arviointi Arvioida suunnitteluratkaisuja suhteessa todelliseen maailmaan ja käyttötilanteisiin Suunnitteluratkaisujen arviointi eri vaiheissa Tuotekehitysprosessin aikana tavoitteena Minimoida riskit ja tuoda faktatietoa suunnittelupäätösten tueksi Missä maali, ja mennäänkö sitä kohti? Loppuvaiheissa tavoitteena Hyväksyttämistestaus & täyttääkö suunniteltu tuote määritellyt vaatimukset Tietoa pitkän aikavälin käytöstä juontuvista asioista Tietoa uusien tuotteiden suunnittelun lähtökohdaksi

8 Periaate 4: Iteratiivinen prosessi ISO : Vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi Tunnistetaan tarve käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle Käyttökontekstin ymmärtäminen ja määrittäminen Suunnitteluratkaisujen arviointi vaatimuksia vasten Käyttäjävaatimusten määrittäminen Lopputulos vastaa määriteltyjä vaatimuksia Suunnitteluratkaisujen tuottaminen

9 Periaate 4: Iteratiivinen prosessi Miksi? Kerralla hyvää ja valmista? Mahdotonta! olipa suunnittelija miten hyvä tahansa Mitä? Suunnittelu ja arviointi -vaiheiden kertaamista valintoja, tarkentamista, uudelleen kohdentamista, tarvittaessa paluuta taaksepäin Milloin? Eri tuotekehityksen vaiheissa Miten? Erilaisten prototyyppien ja arviointimenettelyjen (asiantuntija-arviot, käyttäjien kanssa tehtävä testaus) avulla

10 Periaate 5: Suunnittelun kohteena käyttäjäkokemus Lähtökohta: Tarkoituksenmukainen työnjako tuotteen / laitteen / palvelun ja käyttäjän välille Suunnittelun ulottuvuuksia: Tuotteen ulkoasu ja esitystapa, toiminnallisuudet, vuorovaikutteiset piirteet, jne. Käytettävyyden osa-alueet: käyttäjän tavoitteet, tyytyväisyys, tunnepuoli, Käyttäjän vahvuudet, rajoittuneisuudet, preferenssit, odotukset, Huomioitava: organisatoriset vaikutteet, dokumentaatio, käytönaikainen tuki ja ylläpito, koulutus, pitkän aikavälin käyttö, tuotteen paketointi, brändäys, markkinointi, jne.

11 Periaate 6: Monitieteellinen / -alainen suunnittelutiimi Suunnittelun tulisi huomioida monenlaiset tarkastelunäkökulmat Esim. terveydenhuollon tietojärjestelmien suunnittelu Käyttäjä- ja hyödyntäjätahot, rajoitukset, sovellusalakohtaiset ominaispiirteet, Suunnittelussa tarvitaan monenlaista osaamista Loppukäyttäjä (sovellusalan asiantuntemus), liiketoiminta, markkinointi, käyttöliittymäsuunnittelija, käyttäjäkeskeisen suunnittelun (UCD) asiantuntija, tekninen toteutus, ergonomia, kouluttaja/tuki,

12 Kysymykset: Mitä käyttäjäkeskeinen suunnittelu on? Miten käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet tulisi huomioida ja toteuttaa käytännössä?

13 Tunnetuimpia käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessikuvauksia Vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi Kuvattu ISO standardissa ja päivitetty versio ISO standardissa Jakob Nielsen: Usability Engineering Life Cycle LUCID (Logical User-Centered Interactice Design) Mayhewin käytettävyyden elinkaarimalli Contextual Design Scenario-Based Design Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

14 Vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi (ISO ja ISO standardit) Tunnistetaan tarve käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle Käyttökontekstin ymmärtäminen ja määrittäminen Suunnitteluratkaisujen arviointi vaatimuksia vasten Käyttäjävaatimusten määrittäminen Lopputulos vastaa määriteltyjä vaatimuksia Suunnitteluratkaisujen tuottaminen Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

15 Käytettävyysalan ISO standardit: ja 13407/ Käyttäjä Tehtävä Laitteisto Ympäristö Tarkoitettu Tavoitteet lopputulos Käytettävyys Tuloksellisuus Tehokkuus Käyttökonteksti Tuote Vuoro- vaikutuksen tulos Tyytyväisyys Käytettävyyden mittarit ISO (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals; Guidance on usability. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

16 Usability Lifecycle (J. Nielsen) 1) Käyttäjien ymmärtäminen 2) Kilpailevien tuotteiden analysointi 3) Käytettävyystavoitteiden asettaminen 4) Rinnakkaissuunnittelu 5) Osallistuva suunnittelu 6) Prototyyppien rakentaminen Koordinoitu kokonaisvaltainen suunnittelu Tyyliohjeistusten ja heurististen sääntöjen hyödyntäminen 7) Empiirinen testaus 8) Palautteen keruu Esisuunnittelu Iteratiivinen suunnittelu Nielsen, J., (1993). Usability Engineering. Academic Press, Inc, San Diego, USA. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

17 LUCID (Logical User-Centered Interactive Design) Ideointi ja visiointi Käyttäjä- ja tehtäväanalyysit Suunnittelu ja prototyyppien rakentaminen Arviointi ja jalostaminen Yksityiskohtainen suunnittelu ja tuotanto Tuotteen julkaisu ja seuranta Johanna Viitanen Kreitzberg, C. (1998). The LUCID Design Framework (Logical User-Centered Interaction Design). Cognetics Corporation, Princeton, USA. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

18 Kysymykset: Mitä yhteisiä piirteitä edellä kuvatuissa prosessimalleissa on havaittavissa? Miten käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet tulevat esiin prosessimalleissa? Minkälaista tukea mallit tarjoavat käytännön suunnittelutyön tueksi?

19 Käyttäjän Asiakkaan Suunnittelijan näkökulma Asiakas- ja käyttäjälähtöisyydestä puhutaan paljon mutta mitä sillä tarkoitetaan?

20 Asiakaslähtöisyys = lähestymistapa, jossa palvelu tai tuote pyritään tekemään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi (lähde: Wiktionary)

21 Yleinen ongelma Asiakas / ostaja luulee tietävänsä, mitä loppukäyttäjät tarvitsevat. Suunnittelijat toteuttavat järjestelmän, jollaisen luulevat ostajan haluavan. Millaisen järjestelmän käyttäjät saavat? Miten hyvin se vastaa heidän (työtehtäviään ja) tarpeitaan?

22 Keinukuva Kuva lainattu kirjasta Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu (Sinkkonen, I., Nuutila, E., Törmä, S. 2009), s. 15.

23 Asiakkaan suunnittelija käyttäjän roolit Asiakkaan monet roolit Asiakas ostajana Asiakas loppukäyttäjänä Ketkä ovat palvelun käyttäjiä? Minkälaisia tehtäviä he suorittavat palvelun / järjestelmän avulla? Suunnittelija ei ole käyttäjä! Käyttäjä ei ole suunnittelija! Käyttäjillä on harvoin suunnitteluratkaisujen tuottamiseen liittyvää asiantuntemusta Käyttäjät ovat aidon käyttäjätiedon lähde

24 Yhteenvetoa: Miksi arvaaminen tuotekehityksessä ei johda hyvään lopputulokseen? Suunnittelijat eivät ole käyttäjiä Omille suunnitelmille sokeutuu nopeasti Ostaja (asiakas) ei välttämättä ole loppukäyttäjä Käyttäjien tarpeiden ja toiminnan tuntemus? Käyttäjät ovat aidon käyttäjätiedon lähde Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

25 Yhteenvetoa: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Suunnittelun 6 periaatetta Kuvaavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun luonteen Lähteenä ISO standardi Prosessimallit Esim. ISO 13407/ , Usability Engineering Life Cycle, LUCID Suunnittelijoille tarkoitettuja käsitteellisiä toimintaohjekehikoita Tietoa käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmien ja menettelytapojen sovittamisesta eri tilanteisiin sopivalla tavalla Onnistuneeseen lopputulokseen pyrittäessä käyttäjäkeskeisen suunnittelun (/käytettävyyssuunnittelun) tulee olla kiinteä ja systemaattisesti toteutettu osa järjestelmien / palveluiden kehittämistyötä.

26 Mitä haasteita tuote- tai ohjelmistokehitykseen ja käytettävyyssuunnitteluun liittyy? Mihin prosessimalleja tarvitaan? Millaista tukea niiden avulla pyritään tarjoamaan? Mitä käyttäjäkeskeinen suunnittelu on? Miten käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet tulisi huomioida ja toteuttaa käytännössä? Mitä yhteisiä piirteitä käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessimalleissa on havaittavissa? Miten käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet tulevat esiin prosessimalleissa? Minkälaista tukea mallit tarjoavat käytännön suunnittelutyön tueksi? Miksi tuotekehityksessä arvaaminen ei johda hyvään lopputulokseen? Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

27 Lisätietoa ja lähteitä: Muita käytettävyyssuunnittelua tukevia prosessimalleja Perinteinen / yleinen tuotekehitysprosessi Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D. (1995). Product Design and Development. LUCID (Logical User-Centered Interactive Design) Kreitzberg, C. (1998). The LUCID Design Framework (Logical User-Centered Interaction Design). Mayhew n käytettävyyden elinkaarimalli Mayhew, D. J. (1999). The usability engineering lifecycle. A practitioner s handbook for user interface design. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. KESSU UPA Jokela, T. (2001). Assessment of user-centred design process as a basis for improvement action An experimental study in industrial settings.phd Thesis. Scenario-Based Design Rosson, M. B. & Carroll, J. M. (2002). Usanbility Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction. Contextual Design Beyer, H. & Holtzblatt, K. (1998). Contextual design: defining customer-centered systems, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä?

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? 6.5.2010 Timo Jokela Timo Jokela FT (2001), dosentti (Oulun yliopisto 2009) historiaa 1990-luvun alussa VTT:llä käyttöliittymien mallinnusta 1995 Nokia Mobile Phones,

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät Sampsa Hyysalo nnistunut tuotekehitys vaatii syvällistä ymmärtämystä Okäyttä jien toimista, tyyleistä ja haluista. Käyttäjätiedon puute on puolestaan

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tutkimalla oppiminen ammattikorkeakoulussa välineiden ja mallien käytön kehittäminen niiden käytössä ja käyttöyhteydessä

Tutkimalla oppiminen ammattikorkeakoulussa välineiden ja mallien käytön kehittäminen niiden käytössä ja käyttöyhteydessä Olli Vilkki, Satu Luojus, Eeva Haikonen Laurea ammattikorkeakoulu, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (digitaalinen media) Tutkimalla oppiminen ammattikorkeakoulussa välineiden ja mallien käytön kehittäminen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia

1. Johdanto. Ohjelmistotuotannon ongelmia 1. Johdanto Mitä ohjelmistotuotanto on? ohjelmointi + ohjelmisto + tekniikat + insinööritaito + kurinalainen työskentely Määritelmä (60-luvun ohjelmistokriisi): The establishment and use of sound principles

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

UUDEN TUOTTEEN KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ TENTTI 13.10.2008. Lue ensin kaikki kysymykset läpi ennen kuin aloitat vastaamisen.

UUDEN TUOTTEEN KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ TENTTI 13.10.2008. Lue ensin kaikki kysymykset läpi ennen kuin aloitat vastaamisen. TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS UUDEN TUOTTEEN KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ TENTTI 13.10.2008 Aineistotentissä vastauksilta vaaditaan hieman enemmän perinteiseen ulkomuistitenttiin verrattuna, koska

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Oppeja kehitysprojekteista

Oppeja kehitysprojekteista Oppeja kehitysprojekteista jari.paranko@tut.fi 12.12.2014 cost Ability for profit Sisältö Kokemuksia kentältä Jälkilaskenta edellä HiTech ympäristö Tavoitekustannuslaskentacase Järjestelmänäkökulma Tilanne

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

Muutos ja mahdollisuus

Muutos ja mahdollisuus Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:15 Eero Lahtinen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Päivi Rouvinen-Wilenius, Päivi Tuominen Muutos ja mahdollisuus Terveyden edistämisen tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö

Lisätiedot