Vanhemman työttömyys ja perheen/lasten hyvinvointi: Mitä kunta voi tehdä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhemman työttömyys ja perheen/lasten hyvinvointi: Mitä kunta voi tehdä?"

Transkriptio

1 Vanhemman työttömyys ja : Mitä kunta voi tehdä? MITEN VANHEMMAN TYÖTTÖMYYS VAIKUTTAA PERHEESEEN? keskustelufoorumi Valtuustosali, Salo, Matti Rimpelä, dosentti Tampereen yliopisto

2 Virikkeeksi 1. Mitä erityisesti pohdin nykyisin? Mitä tarkoittavat julkisen vallan näkökulmasta: Asiakkuus Asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrrys Arvon tuottaminen yhdessä Väestö/yhteisölähtöisyys erityisesti ja suhteessa ongelmalähtöisyyteen ja asiakaslähtöisyyteen Informastionalismi (ks. Uuden teknologian hyödyntäminen julkisissa palveluissa

3 Virikkeeksi 2. Miksi oppivelvollisuusikää on jatkettava? Ikärajat säädetty aivan erilaisessa maailmassa! Aikuistuvien ympäristö yhä kompleksisempi Tutkimustieto lapsen kehityksestä aikuiseksi Neljä perustelua 1. Suuret erot aikuistumisessa hitaasti kypsyvät/muuten erilaiset vaarassa 2. Tuki ja palvelut sirpaloituvat oppivelvollisuuden päättyessä 3. Oikeudenmukaisuus tuen ja palvelujen järjestämisessä 4. Osaoptimointi vs. julkisen vallan vastuu

4 Vanhemman työttömyys vs. Paljon tutkimustietoa Vanhemman työttömyys kiistatta parisuhteen, perheen ja lasten hyvinvoinnin RISKITEKIJÄ, mutta ei välttämättä aiheuta pahoinvointia Vaikutus riippuu perheen historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä

5 Keskimääräinen vastaus ei riitä: Tunnettava perheen oma polku Jokainen perhe kulkee omaa polkuaan Työttömyys tulee kaiken aikaisemman lisäksi Millainen työttömyys, millainen perhe? Toinen/molemmat vanhemmat Ensimmäinen, toistuva, kesto Toimeentulon tulevaisuuden näkymät Ympäristö Vanhempien hyvinvoinnin ja parisuhteen historia Lasten hyvinvointi, kehitysyhteisöt ja niiden kasvatuskumppanuus

6 Vanhemman työttömyys voi avata mahdollisuuksien ikkunan uuteen ja vahvistaa perheen ja lasten hyvinvointi tai laukaista aikaisemmin vaikuttaneet perheen/lasten hyvinvoinnin uhat murtaa perheen/lasten aikaisemmin vahvankin hyvinvoinnin perustan Ytimessä vanhempien/perheen pärjäämiskyky ja sen tukeminen

7 Vanhempien/ perheen pärjäämiskyky vrt. Ilmarisen työkyvyn talomalli

8 Lapsiperheen pärjäämiskyky kehittyy ajan myötä Äidin hyvinvointi - terveys (mielenterveys) - päihteet Perheen elinolot - asuinalue - perherakenne - toimeentulo Isän hyvinvointi - terveys (mielenterveys) - päihteet Parisuhde - ristiriitojen ratkaisu Läheistuki - saatavilla olevan tuen kuvaus Lapsiperheen hyvinvointiarviointi Vanhemmuus - mielikuvat vauvasta - kasvatusosaaminen -vuorovaikutus Sisarukset - lukumäärä ja ikä - hyvinvointi Lapsen hyvinvointi - kasvu, kehitys ja oppiminen - psykososiaalinen hyvinvointi - terveys: oireet, vammat ja taudit

9 Mitä tekisin, jos vastaisin kunnan toiminnasta? 1. Keskittyisin ensin pohtimaan asiakkuutta: Mitä tarkoittaa asiakkuus kuntaan?

10 Mitä tarkoittaa asiakkuus? Kaikki kunnan asukkaat ovat asiakkaita! Elinkeinopolitiikka, yhdyskuntasuunnittelu/ kaavoitus, vesi/viemäru/liikenne, talouden hallinta yms. Kuntapalveluissa kaksi rinnakkaista ja samanaikaista asiakkuutta: 1. universaalipalveluihin ja niihin sisältyvään yleiseen tukeen 2. tehostettuun /erityiseen tukeen

11 Mitä asiakkuudesta opetetaan hankkenilla? K Ojasalo: Palveluyrityksen tuottavuuden tehostaminen resurssien minimoimisesta asiakas-ajatteluun. ks. Grönroos ja Järvinen (toim.) Palvelut ja asiakassuhteet markkinoinnin polttopisteessä. Kauppakaari Oyj. Helsinki 2001, sivut Löytänä ja Korkiakoski: Asiakkaan aikakausi. Talentum 2014.

12 Tavaratuotannon tuottavuuden oletukset eivät toimi palveluyrityksissä, koska 1. tuotokset paljolti aineettomia, usein vaikea määritellä ja laskea kappaleina 2. palvelut ovat usein heterogeenisiä, räätälöityjä, laatu vaihtelee 3. tuotanto ja kulutus samanaikaista 4. asiakkaiden osallistuminen ja mukanaan tuomat panokset ratkaisevat 5. ei voida varastoida

13 Vastoin perinteisten tuottavuuskäsitteen periaatetta palveluyrityksissä resurssien minimoiminen ja tuotosten maksimoiminen eivät sellaisenaan saa olla tuottavuuden kasvattamiskeinoja. Perinteisistä sisäisistä kustannussäästöistä siirryttävä strategioihin, jotka ensisijaisesti tähtäävät asiakkaiden saaman arvon kasvattamiseen ja ulkoisen hyödyn tuottamiseen

14 Tavaratuotannossa voidaan kasvattaa tuottavuutta ilman että asiakkaat sitä huomaavat Palveluyritys harvoin pystyy parantamaan tuottavuutta ilman, että sillä on jonkinlaisia vaikutuksia lopputuotteeseen palveluliiketoiminnassa tuottavuuden (ymmärrettynä perinteisellä tavalla) kasvattaminen aiheuttaa yleensä asiakastyytyväisyyden laskun Asiakkaiden laatuarvioiden tulisi palveluyrityksissä olla keskeisellä sijalla

15 Tuottavuutta voidaan parantaa: 1. Asiakkaille aktiivinen rooli, opetetaan tuomaan oikealla tavalla omia panoksiaan. 2. Tunnetaan asiakkaiden odotukset ja palveluista saadut kokemukset 3. Tasataan kysynnän ja tarjonnan suhdetta 4. Sisäinen markkinointi keskeistä henkilöstön asenteet, tiedot, taidot, sitouttaminen henkilökunnan vaihtuvuuden vähentäminen asiakkaiden vaihtuvuuden vähentäminen ja asiakassuhteiden pidentäminen asiakkaiden opettaminen osallistumaan tuotantoon

16 Löytänä ja Korkiakoski 2014, Yrityksen asiakaskeskeisyyden neljä tasoa: 1. Keskittynyt: Asiakas tunnetaan, mutta fokus enemmän sisä- kuin ulkopuolella 2. Reagoiva: Aktiivista palautetta asiakkailta, otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen 3. Sitoutunut: Asiakkaisiin sitoudutaan, pyritään pitkiin asiakassuhteisiin 4. Innostunut: Pyritään ymmärtämään, mitä asiakas tavoittelee elämässään, uusia tapoja tuottaa asiakkaalle arvoa ennen kuin hän osaa kysyä sitä

17 Asiakaslähtöinen toiminta on parhaimmillaan asiakkaista innostumista. Yritys on päässyt tasolle, jossa se ennakoi asiakkaan tulevat tarpeet ja etsii uusia tapoja tuottaa tälle arvoa ennen kuin asiakas osaa sitä edes pyytää, uuden innovointi on kytketty tiukasti asiakkaan tarpeisiin

18 Strategian muuttuminen asiakaslähtöiseksi on matka! Ylimmän johdon sitoutumisen tasoja: 1. Kiinnostunut: Asiakaskokemus kiinnostava mahdollisuus 2. Tuloshakuinen: Valmis investoimaan asiakaskokemukseen 3. Vakuuttunut: Sijoittaa merkittävästi asiakaskokemukseen 4. Sitoutunut: Asiakaskokemus olennaiseksi osaksi strategiaa 5. Ylläpitäjä: Johto kokee itsensä asiakaslähtöisen strategian ja yrityskulttuurin ylläpitäjäksi ja edistäjäksi

19 Asiakokemuksen johtaminen kompastuu siiloutumiseen: Operatiivinen : Asiakas joutuu selittämään saman asian moneen kertaan Kanavakohtainen: Uusia yhteydenpidon mahdollisuuksia, vanhat pysyvät, vaihtoehdot lisääntyvät Hierarkinen: Päätöksenteko jakautuu useille tasoille, vastuu hajautuu Raskaat organisaatiot ja monimutkaiset prosessit tappavat mahdollisuuden uuden luomiseen

20 Miten asiakaskokemusta johdetaan? Vastuutetaan johdon ylimpään tasoon Asiakaskokemusjohtaja johtokuntaan Onko yritys kypsä? Strateginen mandaatti: Aito osa strategiaa, konkreettiset mittari osana muita liiketoiminnan mittareita Yrityskulttuuri: Asiakaskokemuksen kehitysprojektit jo tuottaneet liiketoimintahyötyjä, otetaan huomioon rekrytoinnissa, palkitsemisessa Toimeksianto: Tasavertainen ylimmän johdon jäsen, oikeus osallistua asiakaskokemuksen johtamiseen kaikilla tasoilla, oma budjetti ja mahdollisuus vaikuttaa muiden osa-alueiden budjetointiin Asiakaskokemusohjelma

21 Asiakkaan aikakaudella monikanava-ajattelu tulee tiensä päähän. Asiakkaat eivät halua rajoittua yritysten tarjoamiin palvelukanaviin vaan he haluavat asioida omilla ehdoillaan.

22 Ydinkäsitteistä Asiakaslähtöisyys Asiakasymmärrys Arvon yhteisluonti Palvelusysteemi Raisamiina Rimpelä : Kundnärhet och kundförståelse i utvecklingen av en kommunal tjänsteinnovation inom hälsovård. Institutionen för marknadsföring Svenska handelshögskolan, Helsingfors, 2014

23 Mitä tekisin, jos vastaisin kunnan toiminnasta? 2 Perheen laaja hyvinvointiarviointi mahdollisimman pian työttömyyden alkaessa Ensin sähköinen hyvinvointiarviointi Neuvolan, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, opiskeluhuollon, lastensuojelun yms. rekisterit -> riskiarviointi Tarvittaessa perheen tapaamiseen perustuva laaja hyvinvointiarviointi

24 2. Toiminnan perustaksi asiakaslähtöisyys ja asiakasymmärrys perheiden, lasten ja nuorten arjen ja elinolojen tunteminen luottamukseen perustuva vuorovaikutus erilaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen leimaamaton tuki ja palvelut räätälöidään perheen lasten ja nuorten ja asuinyhteisöjen erityisten tarpeiden mukaan yhteisösuuntautuneisuus takaisin asiakas- ja ongelmasuuntautuneisuuden rinnalle

25 3. Tuen tarve kolmella tasolla, ei sektorirajoja 1. Yleinen tuki Yhteiset palvelut, joissa tuen saaminen ei edellytä ongelman määrittämistä eikä vastaanottoasiakkuutta 2. Tehostettu tuki Edellisen lisäksi tarvetta erityisasiantuntemukseen konsultaatioina tai lyhyenä asiakkuutena 3. Erityinen tuki Edellisten lisäksi tarvetta ongelmasuuntautuneeseen erityisasiantuntemukseen pidempiaikaisessa asiakassuhteessa

26 4. Tehostaisin yleistä tukea Välitön arkinen tuki ilman ongelmamääritystä 1. Kasvatusvalmennus Vanhemmille ja muille kehitysyhteisöjen aikuisille (esim Voimaperheet 2. Perhetyö (ks. Imatran malli ) yhdistettynä neuvolaan, päivähoitoon ja alakouluun erityistä tukea tarvitsevalle perheelle personal trainer =PT/ key account manager =KAM) 3. Kodinhoitoapu (vanhempien jaksaminen), ja yhdistettynä neuvolaan, päivähoitoon ja peruskouluun 4. Nuorisotyö (noin ikävuodesta alkaen) yhdistettynä peruskouluun, toisen asteen koulutukseen erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle PT/KAM

27 Uudistaisin vähitellen organisaatiota

28 Tänään Suunnitelmallista tietoa vain taloudesta, ja sekin jakautuu lukuisiin osiin. Lukuisia erillisiä asiakastietojärjestelmiä Neuvolat Perussairaan hoito Varhaiskasvatus Asuminen, perhe, lapsi ja nuori Lastensuojelu Kaavoitus Amkot Perusopetus ja sen oppilashuolto Lukio Ei vertailukelpoisia tietoja toiminnasta eikä hyvinvoinnista. Ei kokonaiskuvaa kunnan johtamisen eikä myöskään perheen, lapsen ja nuoren näkökulmista.

29 Tavoite 2025 (Oulun seudun lapsi- ja nuorisopolitiikka 2025 tavoitehjelma, 2012) Kaikilla tasoilla vertailukelpoista ja ajantasaista tietoa hyvinvoinnista, toiminnasta ja taloudesta Tiedot tuottavat kokonaiskuvan kunnan johtamisen ja myös perheen, lapsen ja nuoren näkökulmista. Keskenään yhteensovitetut asiakastietojärjestelmät. Mahdollistaa kustannusvaikuttavuuden arvioinnin

30 Menestystarinasta Suomi oli perheiden, lasten ja nuorten menestystarina 1980-luvulle saakka Lähes kaikki hyvinvointi-indikaattorit kertoivat myönteisestä kehityksestä 1980-luvun jälkeen syntynyt yli miljoona syntyessään maailman terveimpiin lukeutuvaa lasta Olemme edelleen monien kv. vertailujen kärjessä Unicef (2013), Äitien hyvinvointi (2013)

31 ongelmiin Jotakin muuttui luvuilla muutos näkyviin 1990-luvun puolivälissä häiriöpalvelujen kuormitus alkoi kasvaa sijaishuolto, lasten- ja nuorten psykiatria, erityisopetus, koulunkäyntiohjaajat, yms. kasvu jatkunut tähän päivään saakka jopa miljardi uutta euroa häiriöpalveluihin Mikä muuttui - miksi menestystarinaan tuli säröjä?

32 Ismo Alanko Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä Minulle lehmät olivat kotieläimiä, lasten lapsilleni sirkuseläimiä Mailma, Suomi ja ihmisten arki ovat muuttuneet nopeasti ovatko kuntapalvelut pysyneet mukana? Eivät ole!!!

33 Kunnat vastaavat lapsiperheiden, lasten ja nuorten palveluista: Investointeja hyvinvointiin ja osaamiseen Tuottavuuden ratkaisee tosiasiatietojen ja heikkojen (herkkien) signaalien hyödyntäminen 1. kohtaamisessa ja Tunnistetaanko muutokset perheen, lapsen ja nuoren kehityksessä? Järjestyvätkö tuki/palvelut tarpeen mukaan? Vahvistuvatko hyvinvointi ja osaaminen? 2. johtamisessa Onko kokonaissuunnitelmaa, toteutuuko se käytännössä? Ovatko kunnan voimavarat tehokkaassa käytössä? Saadaanko aikaan odotettuja tuloksia?

34 Viestini ei ole uusi Intialainen viisaus: Kun aikuiset huomaavat joen alajuoksulla virrassa ajelehtiva lapsia, useimmat juoksevat heitä pelastamaan. Mutta viisaimmat kiirehtivät yläjuoksulle selvittämään, miksi lapset putoavat jokeen (ehkäiseminen/ prevention ) ja rakentamaan heille turvallisempia leikkipaikkoja (edistäminen/ promotion ) (Huomaa: Ei vain kaiteita silloille ja joen penkoille, vaan turvallisempia leikkipaikkoja)

35 Tarvitaan kokonaisnäkemys: Kunnan lapsipolitiikka tarkoittaa kaikkea uusien sukupolvien tuottamiseen suunnattua tukea ja toimintaa: raskauden alusta 29 v. yhdyskuntasuunnittelusta erikoissairaanhoitoon myös lapsiperheiden vanhempien tuet ja palvelut Julkinen valta, kansalaistoiminta, yritykset

36 Mitä kokonaisnäkemys ( kokonaisarkitehtuuri ) tarkoittaa käytännössä? Budjetoinnissa kunnan talous hajoaa hallintokuntiin, organisaatioyksiköihin ja momentteihin näkyy usein vain kolmen vuoden jaksolla Yksittäisten muutosten kokonaisvaikutukset/ vaikutukset ihmisten ovat jatkuvan kiistelyn kohteena Tarvitsemme väestölähtöistä budjetointia ainakin kahden vaalikauden jaksoille

37 YK:n LOS suosittanut 1990-> lapsibudjetointia Julkisen vallan toiminta- ja taloussuunnitelmissa tarkastellaan kokonaisuutena lapsiin kohdistuvia voimavaroja, ja niiden suhdetta tarpeisiin tehokkuutta/kustannusvaikuttavuutta: Käytetäänkö valtion/kunnan voimavaroja kokonaisuutena kustannusvaikuttavasti uusien sukupolvien tuottamisessa?

38 Mitä lasten/nuorten tuet/palvelut maksavat? Emme tiedä Suomessa ei sovelleta lapsibudjetointia Voimavarat jakautuvat kymmenille momenteille Läheskään kaikissa ei erikseen lapsiin/nuoriin kohdistuvia voimavaroja Ainoa usean vuoden kokonaisarvio Oulussa Kattaa kaikki alle 18-vuotiaiden kuntapalvelut Mukana tilat ja vyörytykset Sivistystoimesta erikoissairaanhoitoon Kustannuskehitys

39 Oulu: Alle 18 vuotiaiden kuntapalvelukustannukset. 2012: 480 milj. Noin 1/3 kunnan käyttömenoista Varhaiskasvatus/ koulutus 73% SoTe 21% Muutos %-yksikköinä v Varhaiskasvatus 24,2 % -2,5 % Esi- ja perusopetus 42,2 % 1,1 % Lukio 6,1 % -1,5 % Sote-palvelut 21,3 % 2,9 % Muut sivistyspalvelut 1,5 % 0,0 % Kulttuuri 1,2 % -0,2 % Liikunta 2,1 % 0,3 % Nuorisopalvelut 1,4 % -0,1 % Toimialat yhteensä 100,0 %

40 Oulu: Alle 18-vuotiaiden kuntapalvelukustannukset Vuoden 2012 rahassa, /alle 18-vuotias 0 Lapsiperheiden indeksikorjatut palvelukustannukset /alle 18-vuotias > Kasvua /alle 18 vuotias % Uusi Oulu

41 Oulu: Alle 18 vuotiaiden palvelukustannukset Muutos vuoden 2012 euroina Muutos /alle 18 v. Universaalipalvelut ja yleinen tuki % Tehostettu/erityinen tuki %

42 Päätelmiä Lapsipolitiikan osuus kunnan käyttömenoista on huomattavasti suurempi kuin yleisesti ajatellaan. Lapsipolitiikan voimavarat lisääntyivät huomattavasti Hallinnonalojen väliset siirrot pieniä, varhaiskasvatuksesta -> soteen Kustannusvaikuttavuus ratkaistaan (yli 70 %) varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Soten sisällä voimavarojen kasvu painottui häiriösuuntautuneisiin palveluihin

43 Oulussa valmis ohjeistus ja excellsovellutus lapsibudjetointiin Kunnasta tiedot alle 18-vuotiaiden palvelukustannuksista kustannustaulukkoon Puuttuvat tiedot estimoidaan Sovellutus tuottaa tunnusluvut, kuviot ja taulukot Mielellään kahden valtuustokauden ajalta Saadaan strateginen suunta ja sen mahdolliset muutokset näkyviin Voi soveltaa myös talousarviovalmisteluun Ehdotukset taulukkoon, nähdään heti, miten suhtautuvat aikaisempiin trendeihin

44 Yleistettynä koko maahan Alle 18-vuotiaiden kuntapalveluihin (tulonsiirrot, vanhempien tuet ja palvelut yms. puuttuvat) 2012 noin 12 miljardia euroa??? Kasvua (2012 rahassa) 2-3 miljardia??? Suomen lapsipolitiikan budjetti 2014? Mukana tulonsiirrot, yms. Noin 20 miljardin euron suuruusluokkaa??? Vain valistuneita arvauksia, kun tarkempia tietoja ei ole saatavissa

45 Millaisia palveluja lapsiperheet, lapset ja nuoret haluavat? on muodostettava asiakasta mitenkään leimaamattomia monipalvelukeskuksia, joiden puoleen voidaan kääntyä perhettä koskevissa kysymyksissä (Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsipoliittinen ohjelma 1974) Kotiin menevää leimaamatonta tukea pitäisi antaa ensisijaisesti jo ennen ja ilman lastensuojelun asiakkuutta. (Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014) Leimaamattomia

46 Poimintoja lähihistoriasta

47 Kv. lasten vuoden 1979 komitea. Helsinki 1980 kehittämisestä on valmistunut lukuisia selvityksiä ja toimenpideohjelmia. Ongelmana ei hyvien ehdotusten puute. Ei yksimielisyyttä painopistealueiden valinnasta eikä eikä asian tärkeydestä Lapsi- ja perhepolitiikka on ollut lyhytjänteistä ja sattumanvaraista.

48 Lastensuojelutoimikunta 1982, 3. osamietintö (1985) Palvelujen lisääntyminen merkitsi myös eriytymistä ja erikoistumista rajattuihin ongelmiin. Kielteiset seuraukset ihmisten avun tarpeen ja perheiden pirstoutuminen tuntuvat eniten siellä, missä avun tarve on suurin. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat ovat lyhyessä ajassa luonteeltaan muuttuneet.

49 Palveluiden lähtökohtana pidetään yhä yleisemmin eri hallintokuntien yhteistyön koordinoimista ja syventämistä. Voimavarojen käytön arviointi johtaa uusiin vaihtoehtoihin ja työtapojen uudistamiseen. Yhteistyötä tarvitaan ehdottomasti myös eri poliittisten ja hallinnollisten tasojen kanssa, jotta uudistumista tapahtuu käytännössä eikä ainoastaan puheissa ja pitkän tähtäimen tavoitteissa. (STM 1985)

50 Losten oikeuksien sopimus Suomen 1. maaraportti (UM 1994) esitykset eivät ole onnistunut murtamaan lapsiin kohdistuvaa rakenteellista välinpitämättömyyttä, jota aiheuttaa eri hallinnonalojen pitkälle edennyt sektoroituneisuus. Hallintokuntien eriytyneisyydestä seuraa: on vaikea luoda periaatteita ja käytäntöjä, joilla yhteen sovitetaan lapsipolitiikkaa ja lasten palveluja koko yhteiskunnan tasolla

51 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle VNS 2/1995 vp., sivu 23 Lastensuojelusta kohti lapsipolitiikkaa sosiaaliset turvaverkot ovat perustuneet sektorikohtaiseen työhön, neuvola, päivähoito, koulu ja nuorisotoimi tärkeimmät palvelut eri ammattikunnat, erillislait vaikea haaste on luoda palveluista järjestelmä, joka joka toimii yli hallinnon rajojen, tukee lasten myönteistä kehitystä, ja estää vaikeuksissa olevien perheiden lapsia syrjäytymästä tukien heitä suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti

52 Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma 2000 Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta Valmistelu käynnistyi 1998, hyväksyttiin 2000 Visio 2015 lapsuuden uudenlainen arvostus Suositus kunnan lapsipoliittisen ohjelman laatimiseksi tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointipoliittista päätöksentekoa, toiminnan johtamista ja kehittämistä sekä käytännön työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tavoitteena on saada laaja yhteinen sitoutuminen lapsipoliittisten päämäärien edistämiseen

53 Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma 2000 Visio 2015, pari poimintaa Lähipalveluina hyvin toimivat peruspalvelut tukevat lapsen ja perheiden arkea ja ennaltaehkäisevät vaikeuksia ja niiden kasautumista. Lapsilla ja perheillä on mahdollisuus käyttää joustavasti erityisosaamista vaativia korkeatasoisia ja laadukkaita tukitoimia ja erityispalveluja.

54 Lukuisia valtakunnallisia ohjelmia, suosituksia Kymmeniä työryhmiä ja selvityksiä Satoja kuntien hyvinvointisuunnitelmia Tuhansia projekteja ja hankkeita Missä olemme tänään?

55 Trendit jatkuvat ennallaan, vaikea löytää myönteisiä tietoja Esimerkkinä lastensuojelu Lastensuojelun asiakkuudet : Koko maa Uusi lastensuojelulaki Lastensuojelun kehittämisohjelma Kiireelliset sijoitukset : Koko maa Uusi lastensuojelulaki Lastensuojelun kehittämisohjelma

56 Missä olemme tänään? Rakenteellinen välinpitämättömyys jatkunut T&K suuntautunut hienosääntöön keskeisten rakenteiden ja valtasuhteiden pysyessä ennallaan Ylärakenteen muutos ei ole uudistanut palvelujen tuotantoa esimerkkinä Tampereen lapsi- ja nuorisopalvelut

57 Yli miljardi uutta euroa yhteensä lastensuojelun sijaishuoltoon, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, erityisopetukseen, koulunkäyntiavustajiin, yms. häiriö/ongelmasuuntautuneisiin hankkeisiin, projekteihin ja palveluihin

58 Varhaiskasvatus, esiopetus - Tampere: LANUN PALVELUKARTTA, sopimus nykytila (oma tuotanto ja ostopalvelut) Perusopetus, apip - sopimus Neuvola- ja terveydenhuoltosopimus 0-6/8 V. 6/8-15/16 V. 15/ V. Psykososiaalisen tuen sopimus Hyvinvoivat lapset, lapsiperheet ja nuoret Lapset, lapsiperheet ja nuoret, joilla hyvinvointi uhattuna (väliaikainen tuki) Lapset, lapsiperheet ja nuoret, joilla pidempikestoisen tuen tarve Alle 3-v. kokopäivähoito Perhepäivähoito Iltahoito Teemallinen varhaiskasvatuskerho (avk) Isyyden selvittäminen Tuettu esiopetus Ehkäisevän päihdetyön palvelut (1/2) Huolto- ja elatussopimukset (1/3) Perheryhmätyö Muut ryhmille ohjatut näyttelykierrokset Olosuhdeselvitykset (1/2) Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu (1/2) Tuettu päivähoito ja esiopetus (esim. Hippos) Sijais- ja jälkihuollon sos.asema (1/3) ERHO Yli 3-v. kokopäivähoito Vuorohoito Teemapäivä (avk) Tuettu päivähoito (pienryhmä, integroitu) Lasten ja nuorten puheterapia Kouluterveydenhuolto Hyvinvointineuvola Neuvolapsykologipalvelut Ohjaustyön palvelu (1/3) Ls-tarpeen selvitys (1/3) 0-17v. suun terveydenhuolto Valvotut tapaamiset (1/2) Yli 3-v. osapäivähoito (ml. eo) Perhekerho (avk) Ohjattu näyttelytoiminta perheille Yleisen tuen taidekaari Lasten ja nuorten ravitsemusterapia Esiopetus Joustava esi- ja alkuopetus Muut tapahtumat (työpajat, konsertit ) Tehostetun tuen taidekaari Yleisopetus 1-6 Koululaisten apip-toiminta Pikkunopea (1/2) Pikkunopea (2/2) Lapsiperheiden aik.sos.työ (1/3) Avohuollon sosiaalityö (1/3) Perhetyön palvelut Lapsiperheiden perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu (2/2) Lisäopetus Ehkäisevän päihdetyön palvelut (2/2) Vahvasti tuettu opetus (1-9) Tuettu lisäopetus Erityisen tuen päätöksen perusteella järjestettävä apip -toiminta Olosuhdeselvitykset (2/2) Ls-tarpeen selvitys (2/3) Yleisopetus v. suun terveydenhuolto Oppilashuolto Opiskeluterveydenhuolto 0-17v. suun terveydenhuolto Muu vammaisopetus (1-9) Valvotut tapaamiset (2/2) Sairaalaopetus Ls:n kuntoutus ja hoito (1/3) Perheoikeudelliset palvelut (1/3) Ls:n avohuollon tukipalvelut (1/3) Sos.päivystys (1/3) sos.työ (1/3) Sijais- ja jälkihuollon sos.asema (2/3) avohuollon tukipalvelut (Pp, K) (1/3) kuntoutus ja hoito (2/3) ERHO Salo/ Vanhempien työttömyys sijoituspalvelut ja (2/3) Mamujen valmistava opetus Huolto- ja elatussopimukset (2/3) Lapsiperheiden aik.sos.työ (2/3) Ohjaustyön palvelu (2/3) Avohuollon sosiaalityö (2/3) Ls:n kuntoutus ja hoito (1/2) Ehkäisevä tukihenkilötoiminta ja taloudellinen tuki Perhepiste Nopea Lanun kulttuurija vapaaaikasopimus Luokkamuotoinen erityisopetus Huostaanotto- ja sijoituspalvelut Sijaisperhehoidon Ls:n Ls:n Huostaanotto- (1/3) ja Sijaisperhehoidon sos.työ (2/3) Uniikkinuorisokahvila Nuorten harrastus ja vapaa-aika, osallisuus Ennakoiva nuorisotyö Ls:n avohuollon tukipalvelut (2/3) Nuorisopsykiatria (1/2) Tukihenkilötoiminta (ls) Keskuslastenneuvola Perheoikeudelliset palvelut (2/3) Sos.päivystys (2/3) Ls:n kuntoutus ja hoito (3/3) Laitoshoitosijoitusten sos.työ (1/2) Ls:n avohuollon tukipalvelut (Pp, K) (2/3) Perhesuunnitteluneuvola Perhesuunnitteluneuvola Keskuslastenneuvola 0-17v. suun terveydenhuolto Keskuslastenneuvola Perhesuunnitteluneuvola 0-17v. suun terveydenhuolto Hyvinvointineuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Nuorten psykologipalvelut Huolto- ja elatussopimukset (3/3) Lapsiperheiden aik.sos.työ (3/3) Ls-tarpeen selvitys (3/3) 0-17v. suun terveydenhuolto Sijais- ja jälkihuollon sos.asema (3/3) Huostaanotto- ja sijoituspalvelut (3/3) ERHO Nuorisoneuvola Nuorisoneuvola Perheoikeudelliset palvelut (3/3) Ohjaustyön palvelu (3/3) Avohuollon sosiaalityö (3/3) Jälkihuollon sosiaalityö Etsivän työn työparitoiminta Ls:n avohuollon tukipalvelut (3/3) Sijaisperhehoidon sos.työ (3/3) Nuorisopsykiatria (2/2) Sos.päivystys (3/3) Laitoshoitosijoitusten sos.työ (2/2) Ls:n avohuollon tukipalvelut (Pp, K) (2/3)

59 Oikeusministeriö: 8 -vuotiaan lapsen kuolemaan Sivu 63 Palvelujärjestelmä on hajanainen ja koordinoimaton eikä toimi lapsen edun toteutumiseksi. selkeä toimintaohjeistus puuttuu, eri tahojen välinen kommunikaatio on riittämätöntä riippuu yksittäisten työntekijöiden epävirallisista sosiaalisista verkostoista. pakottaa ylivarovaisuuteen, oman aseman turvaamiseen, ei lapsen edun kannalta elintärkeään herkkyyteen. Kellään ei ole kokonaiskuvaa yksittäisen lapsen tilanteesta ja eri tahoilla tehdyistä havainnoista.

60 Mikä mättää? Kuntapalvelut etääntyneet ihmisten arjesta sirpaloituneet keskittyneet häiröihin/ongelmiin omaksuneet poislähettämisen kulttuurin unohtaneet yhteisöt ja niiden tuntemisen

61 Palvelujen uudistuminen pysähtyi jo 1980-luvulla Sektoroitu ja vahvoihin ammattiryhmiin perustuva liiketoimintamalli oli tehokas, kun uusia palveluja rakennettiin tyhjään Suomeen Mutta 1980-luvulla Suomen palvelukenttä alkoi saturoitua Yksikkökoot kasvoivat Psykososiaaliset haasteet ensisijaisiksi Uuden rakentamisesta olisi pitänyt siirtyä jo1980- luvulla vanhan uudistamiseen - muutokseen

62 Mistä oikeastaan on kysymys? Häiriösuuntautunutta heimojohtamista säätyrakenteessa! Häiriö/ongelmasuuntautuneisuus reagoidaan vasta häiriöihin, palvelut ansaitaan ongelmilla + heimojohtaminen (ks. Tarzanin Afrikka) vain samanmuotoiset päät voivat johtaa samanmuotoisia päitä + säätyrakenne (Ks. Kaari Utrio) Terveydenhuolto -> aatelisto Sivistystoimi-> papisto Sosiaalitoimi-> talonpojat Nuorisotoimi-> loisia

63 Yhteenvetoa Suomen julkisen vallan rakenteet ja toimintaajatukset ovat luutuneet 1900-luvulle. Vastaavat yhä huonommin tulevaisuuden haasteisiin Tarvitaan laajaa hallinnon, johtamisen ja toiminnan kulttuurin ja rakenteiden - systeemistä muutosta/uudistumista Onnistuminen edellyttää systeemisen muutoksen teoriaan perehtymistä ja siitä lähtevää pitkäkestoista muutosohjelmaa

64 Kolme keskeistä teemaa Mitä hankkenilla opetetaan palveluyritysten johtamisesta? Asiakkuuden tulkinta Kompleksisuusajattelu Laadun hallinta

65 Mitä opetetaan hankkenilla? Grönroos ja Järvinen (toim.) Palvelut ja asiakassuhteet markkinoinnin polttopisteessä. Kauppakaari Oyj. Helsinki 2001!!! K Ojasalo: Palveluyrityksen tuottavuuden tehostaminen resurssien minimoimisesta asiakas-ajatteluun sivut 56-63

66 Tavaratuotannon tuottavuuden oletukset eivät toimi palveluyrityksissä, koska 1. tuotokset paljolti aineettomia, usein vaikea määritellä ja laskea kappaleina 2. palvelut ovat usein heterogeenisiä, räätälöityjä, laatu vaihtelee 3. tuotanto ja kulutus samanaikaista 4. asiakkaiden osallistuminen ja mukanaan tuomat panokset ratkaisevat 5. ei voida varastoida

67 Vastoin perinteisten tuottavuuskäsitteen periaatetta palveluyrityksissä resurssien minimoiminen ja tuotosten maksimoiminen eivät sellaisenaan saa olla tuottavuuden kasvattamiskeinoja. Perinteisistä sisäisistä kustannussäästöistä siirryttävä strategioihin, jotka ensisijaisesti tähtäävät asiakkaiden saaman arvon kasvattamiseen ja ulkoisen hyödyn tuottamiseen

68 Tavaratuotannossa voidaan kasvattaa tuottavuutta ilman että asiakkaat sitä huomaavat Palveluyritys harvoin pystyy parantamaan tuottavuutta ilman, että sillä on jonkinlaisia vaikutuksia lopputuotteeseen Tavaratuotannossa asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden kasvattaminen korreloivat yleensä positiivisesti kun taas palveluliiketoiminnassa tuottavuuden (ymmärrettynä perinteisellä tavalla) kasvattaminen aiheuttaa yleensä asiakastyytyväisyyden laskun Asiakkaiden laatuarvioiden tulisi palveluyrityksissä olla keskeisellä sijalla

69 Tuottavuutta voidaan parantaa: 1. Asiakkaille aktiivinen rooli, opetetaan tuomaan oikealla tavalla omia panoksiaan. 2. Tunnetaan asiakkaiden odotukset ja palveluista saadut kokemukset 3. Tasataan kysynnän ja tarjonnan suhdetta 4. Sisäinen markkinointi keskeistä henkilöstön asenteet, tiedot, taidot, sitouttaminen henkilökunnan vaihtuvuuden vähentäminen asiakkaiden vaihtuvuuden vähentäminen ja asiakassuhteiden pidentäminen asiakkaiden opettaminen osallistumaan tuotantoon

70 Toinen oppikirjaesimerkki Löytänä ja Korkiakoski: Asiakkaan aikakausi. Talentum 2014, Yrityksen asiakaskeskeisyyden neljä tasoa: 1. Keskittynyt: Asiakas tunnetaan, mutta fokus enemmän sisä- kuin ulkopuolella 2. Reagoiva: Aktiivista palautetta asiakkailta, otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen 3. Sitoutunut: Asiakkaisiin sitoudutaan, pyritään pitkiin asiakassuhteisiin 4. Innostunut: Pyritään ymmärtämään, mitä asiakas tavoittelee elämässään, uusia tapoja tuottaa asiakkaalle arvoa ennen kuin hän osaa kysyä sitä

71 Asiakaslähtöinen toiminta on parhaimmillaan asiakkaista innostumista. Yritys on päässyt tasolle, jossa se ennakoi asiakkaan tulevat tarpeet ja etsii uusia tapoja tuottaa tälle arvoa ennen kuin asiakas osaa sitä edes pyytää, uuden innovointi on kytketty tiukasti asiakkaan tarpeisiin

72 Strategian muuttuminen asiakaslähtöiseksi on matka! Ylimmän johdon sitoutumisen tasoja: 1. Kiinnostunut: Asiakaskokemus kiinnostava mahdollisuus 2. Tuloshakuinen: Valmis investoimaan asiakaskokemukseen 3. Vakuuttunut: Sijoittaa merkittävästi asiakaskokemukseen 4. Sitoutunut: Asiakaskokemus olennaiseksi osaksi strategiaa 5. Ylläpitäjä: Johto kokee itsensä asiakaslähtöisen strategian ja yrityskulttuurin ylläpitäjäksi ja edistäjäksi

73 Asiakokemuksen johtaminen kompastuu siiloutumiseen: Operatiivinen : Asiakas joutuu selittämään saman asian moneen kertaan Kanavakohtainen: Uusia yhteydenpidon mahdollisuuksia, vanhat pysyvät, vaihtoehdot lisääntyvät Hierarkinen: Päätöksenteko jakautuu useille tasoille, vastuu hajautuu Raskaat organisaatiot ja monimutkaiset prosessit tappavat mahdollisuuden uuden luomiseen

74 Miten asiakaskokemusta johdetaan? Vastuutetaan johdon ylimpään tasoon Asiakaskokemusjohtaja johtokuntaan Onko yritys kypsä? Strateginen mandaatti: Aito osa strategiaa, konkreettiset mittari osana muita liiketoiminnan mittareita Yrityskulttuuri: Asiakaskokemuksen kehitysprojektit jo tuottaneet liiketoimintahyötyjä, otetaan huomioon rekrytoinnissa, palkitsemisessa Toimeksianto: Tasavertainen ylimmän johdon jäsen, oikeus osallistua asiakaskokemuksen johtamiseen kaikilla tasoilla, oma budjetti ja mahdollisuus vaikuttaa muiden osa-alueiden budjetointiin Asiakaskokemusohjelma

75 Asiakkaan aikakaudella monikanava-ajattelu tulee tiensä päähän. Asiakkaat eivät halua rajoittua yritysten tarjoamiin palvelukanaviin vaan he haluavat asioida omilla ehdoillaan.

76 Ydinkäsitteistä Asiakaslähtöisyys Asiakasymmärrys Arvon yhteisluonti Palvelusysteemi Raisamiina Rimpelä : Kundnärhet och kundförståelse i utvecklingen av en kommunal tjänsteinnovation inom hälsovård. Institutionen för marknadsföring Svenska handelshögskolan, Helsingfors, 2014

77 Asiakasläheisyys ja ymmärrys palveluinnovaatiossa (Raisamiina Rimpelä 2014)

78 Kompleksisuusajattelusta Suosittelen: Vartiainen, Ollila, Raisio ja Lindell: Johtajana kaaoksen reunalla. Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista. Gaudeamus 2013

79 Cynefin on Dave Snowdenin (IBM:n Cynefin Center of Organizational Complexity) 1999 kehittämä ekologinen viitekehys sopivan johtamisstrategian valitsemiseen. Cynefin kuvaa ihmisen, omien kokemusten ja ympäristön vuorovaikutuksia ja auttaa selittämään, miksi erilaisissa ympäristöissä tarvitaan erilaista johtamista.

80 Cynefin jakaa ympäristöt viiteen pääluokkaan: Epäjärjestys: Olemme suurimman osan ajasta. Emme tunne syyn ja seurauksen välistä suhdetta emmekä siksi ympäristöä jossa olemme. Teemme päätöksen omassa mukavuustilassamme, vaikka todellinen ympäristömme vaatisi toisenlaista ajattelua ja lähestymistapaa Yksinkertainen: syyn ja seurauksen väliset suhteet ovat kaikille itsestään selvät. Havaitse luokittele vastaa. Parhaita käytäntöjä. Byrokraattisessa ympäristössä viettäneet kokevat tilanteet yksinkertaisiksi. Vaikea: Syyn ja seurauksen välisten suhteiden ymmärtäminen vaatii analysointia. Havaitse analysoi vastaa. Erilaisia hyviä käytäntöjä. Yhden parhaan käytännön tuputtaminen aiheuttaa helposti alaistensa turhautumista. Monimutkainen: Syyn ja seurauksen suhteet havaita usein vasta jälkeenpäin. Tutki havaitse vastaa. Tunnistetaan uusia käytäntöjä. Ongelmat ratkaistaan yhteistyöllä. Kaoottinen: Ei syyn ja seurauksen välisiä selkeitä vuorovaikutuksia. Toimi havaitse vastaa. Ainutlaatuisia käytäntöjä. Täällä haluamme vain käydä saadaksemme ideoita.

81

82

83 Miten uudistaisin lapsiperheiden, lasten ja nuorten palveluja? Tarvitsemme yhteisen ja uskottavan tarinan tulevaisuudesta Esitän oman ehdotukseni: Hienosäätö ei riitä. Tarvitaan laajaa systeemistä muutosta, jonka ydintä on sukupolvien uusiutumisen tukeminen mahdollisimman kustannusvaikuttavasti

84 Esimerkki käynnissä olevasta systeemisestä muutoksesta Informationalismi (Himanen 2012)

85 Informationalismi hyvinvointipalveluissa 1. Vuorovaikutus muuttuu Henkilökohtainen + sähköinen vuorovaikutus Vastaanotto ja hoito myös etänä Sähköiset konsultaatiot 2. Internet avusteinen koulutus/tuki/ hoito Poimintoja lv. tutkimuksen avainsanoista: it-based services, telemedicine, telerehabilitation, internetbased monitoring and pagtient education, internet-based therapy, technology-assisted psychotherapy, technology-based patient education 3. Yksi ja yhteinen asiakastietojärjestelmä

86 Cognitive behavior therapy via the Internet (ICBT) Hedman et al. /Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 2012;12/6: Comparison to conventional CBT showed that ICBT produces equivalent effects. Cost effectiveness data were relatively scarce but suggested that ICBT has more than 50% probability of being cost effective compared with no treatment or to conventional CBT The large effects and the limited therapist time required suggest that the treatment is highly cost effective for well-established indications.

87 Esimerkki: Voimaperheet Lasten käytöshäiriöiden hoito-ohjelma Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus Nelivuotiaan lapsen käytöshäiriö = häiriö vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa Vanhemmille kasvatusneuvontaa internetopetusohjelmalla ja puhelinvalmennuksella Kehitetty Kanadassa: Strongest Families Institute 2013 Manning Innovation Awards: Principal Award Vaikuttavuustutkimus Turussa, Kanadan valtion rahoitus 95% 500 perhettä, randomisoitu koe ja kontrolliryhmään

88 Alustavat tulokset rohkaisevia. Valmis malli uuden teknologian soveltamiseen lapsiperheiden, lasten ja nuorten tukemisessa Seuraavat haasteet Tuotteistaminen, käyttöönoton tuki Laajentaminen varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toisen asteen koulutukseen lapsiperheiden, lasten ja nuorten muihin ongelmiin Henkilöstön työnohjaus/täydennyskoulutus Mutta. Suomesta ei ole löytynyt rahoitusta

89 IT-avusteinen koulutus, tuki ja hoito Tänään uskomme peliteknologiaan pahoinvointitaloutta??? Tarvitsemme laaja investointiohjelma internet- avusteisiin hyvinvointi- ja koulutuspalveluihin yleensä ja erityisesti lapsiperheille ja lapsille Nopeasti kasvava trendi maailmalla Suomessa vahvaa hyvinvointi- ja mediaosaamista Vähentää erityisen tuen palvelujen kuormitusta Kustannusvaikuttavaa!!!

90 Toinen esimerkki: Kuntapalvelujen organisointi ja johtaminen Lapsiperheet, lapset ja nuoret

91 Mitä tarkoittaa yleinen tuki? Välitön arkinen tuki ilman ongelmamääritystä 1. Kasvatusvalmennus Vanhemmille ja muille kehitysyhteisöjen aikuisille (esim Voimaperheet 2. Perhetyö (ks. Imatran malli ) yhdistettynä neuvolaan, päivähoitoon ja alakouluun erityistä tukea tarvitsevalle perheelle personal trainer =PT/ key account manager =KAM) 3. Kodinhoitoapu (vanhempien jaksaminen), ja yhdistettynä neuvolaan, päivähoitoon ja peruskouluun 4. Nuorisotyö (noin ikävuodesta alkaen) yhdistettynä peruskouluun, toisen asteen koulutukseen erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle PT/KAM

92 Johtamisessa päähuomio kohtaamisiin 1. yksittäisenä tapahtumana ammattihenkilön osaaminen ja jaksaminen luottamukseen perustuva vuorovaikutus vanhempien ja lapsen osallisuuden varmistaminen 2. kaikista kohtaamisista lapsen elämänkulun myötä kasautuva polku Millainen kokonaisuus kohtaamisista palvelujen/ammattihenkilöstön kanssa rakentuu? Rakentuuko polku suunnitelmallisesti ja yhdessä perheen/lapsen kanssa?

93 Palvelut lapsen kehityksen mukaan -9 kk -> 8 v.: Neuvola, varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus yhdeksi kokonaisuudeksi oppivelvollisuus 5 v. integroituna varhaiskasvatukseen 9 15 v.: Vuosiluokkamuotoinen perusopetus kokopäiväkoulu, sisältää opiskeluhuoltopalvelut v: Yhdistelmä oppivelvollisuutta ja nuorisotakuuta, kaikille koulutusta/työharjoittelua/työtä 21. ikään saakka opiskeluhuoltopalvelut Järjestetään asuinalueittain kokonaisuutena Yhteinen johto, talous ja asiakastietojärjestelmä

94 Systeemiseen muutokseen tarvitaan 1. Kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoiteohjelma voimavarat mukaan uskottava tarina tulevaisuudesta 2. Systeeminen muutos tuottaa 2-5 vuoden viiveellä Ensin tarvitaan investointia Hallinnon muutos ei riitä: Toimintakulttuurin uudistuminen ratkaisee tarvitaan aikaa Kun erityisen tuen kuormitus vähenee, voidaan siirtää voimavaroja yleiseen tukeen

95 Mitä voidaan tänään tehdä? Esimerkkinä Imatra ( asukasta) Haastava ympäristö Korkea työttömyys Rajan läheisyys Häiriöpalvelujen kustannusten nopea kasvu 2000 alle 3 milj noin 8 milj. Pitkän valmistelun jälkeen 2008 päätettiin investoida hyvinvointineuvolaan leimaamatonta perhetyötä 6 perhetyöntekijää neuvoloihin alkaen kotikäyntejä, vertaisryhmiä, yms. ei vastaanttohuoneita

96

97 Häiriöpalvelumenot v ja muutos-% ed. vuoteen Ta2013 Ennalta ehkäisevä Salo/ toiminta Vanhempien Korjaava työttömyys toiminta (häiriöpalvelumenot) ja Yhteensä

Kohti kokonaisvaltaisesti järjestettyjä lasten ja nuorten palveluja

Kohti kokonaisvaltaisesti järjestettyjä lasten ja nuorten palveluja Kohti kokonaisvaltaisesti järjestettyjä lasten ja nuorten palveluja Lasten ja nuorten palvelut uudistuvassa kunnassa FEG-seminaari, Helsinki, 28.5.2014 Matti Rimpelä, dosentti Tampereen yliopisto Esitykseni

Lisätiedot

Millaisilla palveluilla vastaamme kustannusvaikuttavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteisiin 2020-2030 -luvuilla?

Millaisilla palveluilla vastaamme kustannusvaikuttavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteisiin 2020-2030 -luvuilla? Millaisilla palveluilla vastaamme kustannusvaikuttavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteisiin 2020-2030 -luvuilla? Dosentti Matti Rimpelä Tampereen Yliopisto Tulevaisuusseminaari Siilinjärvi 11.11.2013

Lisätiedot

Nuorten syrjäytyminen politiikan, toiminnan ja tutkimuksen haasteena: Mitä voimme oppia lähihistoriasta?

Nuorten syrjäytyminen politiikan, toiminnan ja tutkimuksen haasteena: Mitä voimme oppia lähihistoriasta? Nuorten syrjäytyminen politiikan, toiminnan ja tutkimuksen haasteena: Mitä voimme oppia lähihistoriasta? Matti Rimpelä Dosentti, Tampereen yliopisto Syrjäytymistä ja hyvinvointia kuka määrittelee ja kenen

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

Lapsi oppii hyvinvointia - ja myös pahoinvointia - kehitysyhteisöjen kasvatuskumppanuudessa

Lapsi oppii hyvinvointia - ja myös pahoinvointia - kehitysyhteisöjen kasvatuskumppanuudessa Lapsi oppii hyvinvointia - ja myös pahoinvointia - kehitysyhteisöjen kasvatuskumppanuudessa Nero-seminaari/MLL 7.5.2015 Matti Rimpelä Dosentti, Tampereen yliopisto Ajatuksiani löytyy myös: Rimpelä M. Kasvatuskaaoksesta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg ELÄMÄN EVÄÄT Kuva Lars Rosenberg Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa Päivitys 2011 28.1.2011 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TÄMÄN PÄIVÄN ONGELMAT, TRENDIT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET... 8 2.1

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Hanna Heinonen ja Päivi Sinko l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Onnistuneen

Lisätiedot

V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA

V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA Lapsi- ja perhepoliittinen toimikunta Vaasa 2001 TOIVEVANHEMPIEN - TOIVEKASVATTAJIEN MUOTOKUVA että niillä olisi aikaa lapsille eivät

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot