MITEN SELVIYDYN ASIANTUNTIJANA TYÖSSÄNI? Jouko Lönnqvist Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL/MIPO) HY/HUS/Psykiatrian klinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN SELVIYDYN ASIANTUNTIJANA TYÖSSÄNI? 18.03.2009. Jouko Lönnqvist Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL/MIPO) HY/HUS/Psykiatrian klinikka"

Transkriptio

1 MITEN SELVIYDYN ASIANTUNTIJANA TYÖSSÄNI? Jouko Lönnqvist Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL/MIPO) HY/HUS/Psykiatrian klinikka

2 Fig. 1. Diego Rivera's mural of factory workers at Ford's River Rouge assembly plant (detail) S. Bowles Science 320, (2008) Published by AAAS

3 Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa, että työntekijä ja työyhteisö työskentelevät osaavasti ja tuottavasti turvallisessa ja terveellisessä työssä, hyvin johdetussa organisaatiossa kokien työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämänhallintaa tukevaksi Työhyvinvointi kuvaa työntekijän kokemusta Työhyvinvointi on yhteydessä johtamiseen Työhyvinvointi johtaa sekä yksilön että organisaation perustehtävän kannalta myönteisiin seuraamuksiin

4 Työkyvyn ja työhyvinvoinnin arviointi Työntekijä yksilönä (vahvuudet ja heikkoudet) Työ ja työolot (mahdollisuudet ja uhat) Työyhteisö (sosiaalinen tuki vs. kuormitus) Johtaminen (tavoitteet, voimavarat ja valta)

5 Työuupumus Terveys 2000 tutkimuksessa: Maslach Burnout Inventory Kolme dimensiota: (1) Exhaustion Kokonaisvaltainen väsymys, (2) Cynicism Kyyniseksi muuttunut asenne työhön (3) Lack of Professional Efficacy Heikentynyt ammatillinen itsetunto

6 VÄESTÖN PSYYKKINEN KUORMITTUNEISUUS SUOMESSA 1980 JA

7 YKSILÖ JA ORGANISAATIO Henkilökohtainen mielikuva organisaatiosta vs. ulkoinen todellisuus Jokainen meistä lähestyy yhteistä organisaatiota omista ennakkokäsityksistään, työkokemuksistaan ja asemastaan käsin Jokaiselle syntyy oma subjektiivinen organisaatio ( organization in my mind ) Toiminnan perustana tulisi olla yhteinen ja todellinen kuva organisaatiosta

8 Vaikeus ja jopa kyvyttömyys hahmottaa organisaatio oikein Harry Levinson (1968): Many of the difficulties encountered by organizations and their members derive from this lack of understanding, or, more probably, from a misunderstanding: we think we know what is meant, but on closer examination it turns out that we do not

9 PERUSTEHTÄVÄ Yleistavoite (missio), joka tekee organisaation olemassaolon oikeutetuksi Ihmisillä on usein missiosta poikkeava epävirallinen ja subjektiivinen uskomus siitä, mitä varten organisaatio on olemassa Tämä näkemys saattaa korvata hetkittäin perustehtävän tai kilpailla sen kanssa

10 IHMISTEN JOHTAMINEN LEADERSHIP Ihmisten johtaminen eli leadership on tehokkaan liikkeen aikaansaamista ihmisten avulla organisaation ja ryhmän jäsenten yhteisten intressien suuntaan

11 CLINICAL LEADERSHIP Olsen & Neal BMJ 2005; 330: Huono kliinisentyön johtaminen selittää huonoja hoitotuloksia

12 How Physicians Can Change the Future of Health Care Porter & Teisberg, JAMA 2007; 297: Ensisijainen tavoite on potilaan hoidosta saama hyöty Terveydenhuolto on organisoitava keskeisten lääketieteellisten ongelmien ympärille = prosessiorganisaatio Hoidon tuloksia (outcome) on mitattava On tavoiteltava huippupalvelulinjoja ja parempaa yhteistyötä sekä potilaiden suurempaa roolia hoidossa Markkinapohjainen ja läkärijohtoinen järjestelmä

13 HYVÄ JOHTAJA idealisoitu myönteinen tilanteen mukainen vaikuttava tehokas voimaannuttava resonoiva autenttinen

14 FOLLOW ME Johtajan haasteena on sitoutua ja saada muutkin sitoutumaan sellaisiin selkeisiin ja myönteisiin tavoitteisiin, jotka saadaan toteutumaan Myönteiset mielikuvat tulevaisuudesta Konkreettinen strategia niiden toteuttamiseksi Ammatillisesti taitava operatiivinen toiminta Hyvä yhteistyö ja ilmapiiri Ydinjoukko johtamisen tukena Usko ja luottamuus sekä valmentava ote (mentor, supervisor, couch)

15 Peter F. Drucker Organizations are no longer built on force but on trust

16 Johtajuuden patologia Esimies idealisaation kohteena Negatiivisten projektioiden kohteena oleminen Johtajan yksinäisyys ja epävarmuus Container-funktio, hallinnan tunne ja hyvinvointi Itsetunnon tasapainon säätely

17 ITSENSÄ JOHTAMINEN Voiko omista kokemuksista oppia ja tehdä yleistyksiä?

18 URA-ANKKURIT Edgar H Schein (1978): Career dynamics: Matching individual and organizational needs Ura-ankkurilla tarkoitetaan henkilön minäkäsitystä siitä, mihin hän pyrkii, mitä hän haluaa ja millaisia arvoja hänellä on

19 PERUSANKKURIT Erityisammattitaito (spesialisti) Yleisjohtaminen (liikkeenjohdollinen pätevyys) Autonomia ja riippumattomuus Turvallisuus ja stabiilisuus Palvelu tai toiminta tietyn asian hyväksi Aito haasteellisuus Elämäntyylin integroituminen Yrittäjyys Muut mahdolliset ura-ankkurit

20 Strategia-Ohjaus-Tekeminen Asiantuntijassa yhdistyvät luova osaaminen (idea) ja toteuttaminen (toiminta) Asiantuntijapalvelut ovat yleensä aineettomia palveluita: neuvoja ja ohjeita tai niistä syntyviä konkreettisia tuotteita Aineeton pääoma kävelee ulos organisaatiosta

21 ASIANTUNTIJUUS JA PALVELU Oman osaamisen vahvuudet ja heikkoudet (SW) Toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat (OT) Ydinosaaminen ja ylivoimainen osaaminen Kilpailu ja kumppanuus Laatu ja keskittyminen Osuus jalostus- ja palveluketjussa Palvelutuotannon järjestäminen Asiakkaan asema

22 ASIANTUNTIJAN TUKEMINEN KEHITYSKESKUSTELUT: Asiantuntijan omien kehitystarpeiden ja urakehityksen nostaminen organisaation tarpeiden ja haasteiden rinnalle TYÖSTÄ JA KOKEMUKSISTA OPPIMINEN: Learning by doing; Learning by experience TUKEMINEN: Mentorointi, työnohjaus ja konsultointi

23 JOHTAJA VASTOIN TAHTOAAN? Asiantuntija on usein myös johtaja halusi tai ei! Valta on jaettu etukäteen, mutta sitä jaetaan myös kaiken aikaa: virallinen ja epävirallinen organisaatio Asiantuntijaorganisaatiossa valta perustuu asiantuntijaosaamiseen (yhteiskunnan antama valtakirja), systeemiosaamiseen (oman tehtävän suhteuttaminen laajempaan järjestelmään), asemaan organisaatiossa (valta ja vastuu) sekä taitoon ja kykyyn johtaa asioita ja ihmisiä

24 KENELLÄ ON VALTA JOHTAA? Mikä on arvokasta? Poliittinen valinta (Arvot) Mihin suuntaan edetään? Luottamushenkilöiden ja ylimmän asiantuntijajohdon strateginen suunnittelu ja johtaminen (Visiot) Mitkä strategisesti tärkeät tavoitteet halutaan toteuttaa? Ylimmän johdon tehtävä (Strateginen johtaminen) Mitkä tavoitteet toteutetaan annetussa ajassa ja annetuilla voimavaroilla? Keskijohdon toimeenpano (Operatiivinen johtaminen) Miten hoidetaan yksittäinen asia? Asiantuntijoiden lähijohtaminen, moniammatillisen tiimin johtaminen ja itsensä johtaminen

25 ASIAT JÄRJESTYKSEEN: Kokonaisuuden hallinta ja keskittyminen oleelliseen 1. PERUSTEHTÄVÄ Mitä varten organisaatiomme on olemassa? 2. ARVOT Mitkä periaatteet ovat meille pysyvästi tärkeitä? 3. TULEVAISUUS Minkälaiseksi haluamme rakentaa yhteisen tulevaisuutemme? 4. STRAGISESTI TÄRKEÄT TAVOITTEET Minkä tavoitteiden toteuttamisella turvaamme organisaatiomme tulevaisuuden? 5. STRATEGISET HANKKEET Millä hankkeilla ja miten organisaatiomme tulevaisuus varmistetaan?

26 ASIAT JÄRJESTYKSEEN: Mahdollisuuksien ja voimavarojen yhdistäminen 6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Mitkä toimintaympäristön haasteet ja uhat ovat meidän kannaltamme keskeisiä? 7. ASIANTUNTIJUUS Mistä ja miten hankitaan organisaatiomme vahvistamiseen tarvittava tieto ja taito? 8. VOIMAVARAT Miten turvataan organisaatiollemme välttämättömien voimavarojen saaminen?

27 ASIAT JÄRJESTYKSEEN: Mahdollisuuksien ja voimavarojen yhdistäminen 6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Mitkä toimintaympäristön haasteet ja uhat ovat meidän kannaltamme keskeisiä? 7. ASIANTUNTIJUUS Mistä ja miten hankitaan organisaatiomme vahvistamiseen tarvittava tieto ja taito? 8. VOIMAVARAT Miten turvataan organisaatiollemme välttämättömien voimavarojen saaminen?

28 ASIAT JÄRJESTYKSEEN: Jatkuva muutos 9. PALAUTE JA ARVIOINTI Miten organisaatiomme voisi jatkuvasti parantaa toimintaansa? 10. KEHITYSHAASTEET Mitkä ovat organisaatiomme lähitulevaisuuden keskeiset uudet haasteet? 11. JAKSAMINEN JA UUDISTUMINEN Mikä saa johdon ja koko henkilöstön jaksamaan ja kehittymään tehtävissään?

29 MIHIN KESKITYN OMASSA JOHTAMISTYÖSSÄNI? Tavoitteet ja tuloksellisuus Toimintaympäristön jäsentäminen Yhteistyösuhteiden priorisointi Rajojen säätely Rakenteiden kehittäminen Osaaminen ja ydinprosessit Yhteistyö Kokonaisuuden hallinta Työhyvinvointi ja jaksaminen

30 Riskien hallinta ja epävarmuus asiantuntijaorganisaatiossa Riskinsieto: Asiantuntijaorganisaatio kehittyy vain riskejä ottamalla Riski: Satunnaisen tapahtuman tunnettu todennäköisyys Epävarmuus: Syntyy satunnaisista tapahtumista, joiden todennäköisyyttä ei tunneta

31 Miten epävarmuutta voidaan sietää? Strateginen ennakointi (Anticipation): Keräämällä uutta tietoa ja heikkoja signaaleja kehitystä voidaan ennakoida ja mallittaa Organisaation ketteryys (Agility): Kehittämällä organisaation yleistä joustavuutta ja nopeaa reagointia Epävarmuuden absorpointi (Absorption): Kehittämällä rakenteita ja varaamalla voimavaroja yllätysten varalta

32 ELÄMÄNVAIHEAJATTELU Mikä on se keskeinen tehtävä tai haaste, joka selittää nykyistä elämänvaihettani? Mikä on seuraava suuri haaste, johon minun tulee varautua? Miten jaksotan vaiheisiin koko elämäni? Mikä on elämäni tarkoitus työelämän jälkeen? Mitä ylipäätään toivon voivani jättää seuraaville sukupolville?

33 ELÄMÄNI PELIKENTÄT Mikä on työn osuus ja asema elämässäni suhteessa elämän muihin pelikenttiin? Mitkä inhimilliset tarpeet voivat tyydyttyä työssäni, mitkä taas eivät? Mitä muita tärkeitä viiteryhmiä minulla on kuin työyhteisöni? Varautuminen pahimpaan: Miten kompensoin vaikeudet työssäni jollakin elämäni muulla osa-alueella?

34 Kolme kysymystä esimiehelle Mitä teen? Määritä tehtävä ja sovi tavoitteet Miten teen? Ohjaa tehtävän mukaiseen roolin hallintaan Miksi teen? Auta tehtävän merkityksen yleisessä ja henkilökohtaisessa avautumisessa

35 Mikä motivoi ihmisiä ja auttaa heitä jaksamaan? 1. Selkeät ja henkilökohtaiset tavoitteet 2. Myönteiset tunteet ja yhteiset arvot 3. Usko ja luottamuus omiin sekä muiden kykyihin, osaamiseen ja moraaliin

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

Minttu Koski-Juka. HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy

Minttu Koski-Juka. HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy Minttu Koski-Juka HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy Minttu Koski-Juka Opinnäytetyö

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI kyselytutkimus sairaanhoitajille Jari Haapala Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, terveystieteiden

Lisätiedot

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2014 HPär 12.8.2014 Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lisätiedot

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Pirjo Kyrö Hallintotieteen pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ Helena Hietalahti ja Raisa Pusenius Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Kaikki on hyvin epävarmaa,

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot