Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA"

Transkriptio

1 Aikuiskulutusneuvstn julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA Aikuiskulutusneuvstn tutkimusjast 2005

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUSJAOSTON TEHTÄVÄ JA KOKOONPANO 2. TUTKIMUSJAOSTON TYÖSKENTELYSTÄ 3. AIKUISKOULUTUKSELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA ODOTUKSET Aikuiskulutuksen missi Aikuiskulutusplitiikkaan, aikuiskulutukseen ja aikuiskulutustutkimukseen vaikuttavat muutsvimat Aikuiskulutustutkimuksen lunne ja painpistealueet Aikuiskulutustutkimuksen skenaarit LIITE 1 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA TAI AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄT TUTKIMUSHANKKEET SUOMEN YLIOPISTOISSA VUODENVAIHTEESSA ELINIKÄINEN OPPIMINEN AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN SELVIYTYMINEN SOSIAALINEN PÄÄOMA SEN MERKITYS JA KASVATTAMINEN YHTEISKUNNALLINEN MURROS JA SOSIAALISET INNOVAATIOT SELVITÄ TILANTEESTA SUURET IKÄLUOKAT TYÖELÄMÄN KEHITYS TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN VÄLISTEN YHTEISTYÖMUOTOJEN KEHITTÄMINEN YRITTÄJYYS KANSALAINEN AIKUISOPISKELIJANA KOULUTUKSEEN MOTIVOITUMINEN KOULUTUKSEN MERKITYS ELÄMÄNKULULLE OPPIMISEN KONTEKSTIN LAAJENEMINEN AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA VERKOT VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUTKIMUS YLIOPISTOT, AMMATTIKORKEAKOULUT JA KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN TOIMINTA OSANA YHTEISKUNTAA AVOIN YLIOPISTO KOULUTUSPOLIITTISTEN UUDISTUSTEN ARVIOINTI, MUUT HALLINNOLLISET ARVIOINNIT AMMATTIKASVATUS JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN EU-KOULUTUSOHJELMIEN HANKKEET MUITA TUTKIMUKSIA LIITE 2 AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURAN LAUSUNTO AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TUTKIMUSJAOSTON MUISTIOON 18/2005

3 3 1. TUTKIMUSJAOSTON TEHTÄVÄ JA KOKOONPANO Valtineuvstn päätöksen mukaan aikuiskulutusneuvstn tehtävänä n seurata aikuiskulutuksen tutkimusta. Timintasuunnitelmassaan aikuiskulutusneuvst lupaa vaikuttaa siihen, että Sumessa harjitettava aikuiskulutustutkimus n nykyistä runsaampaa ja tukee aikuiskulutusplitiikan ja aikuiskulutuksen kehittämistä. Näiden tehtävien hitamiseksi aikuiskulutusneuvst perusti tutkimusjastn. Tutkimusjastn ensimmäinen tehtävä li seurata aikuiskulutustutkimusta ja sen tulksia sekä saattaa aikuiskulutusneuvstn työn kannalta tärkeät tutkimustulkset aikuiskulutusneuvstn tietn ja käyttöön. Tinen tehtävä li arviida aikuiskulutustutkimuksen suuntautumista, jtta aikuiskulutusneuvst vi tarpeen mukaan vaikuttaa siihen. Tutkimusjastn puheenjhtajaksi valittiin aikuiskulutusneuvstn jäsen rehtri, dsentti, Tim Lupajärvi. Muiksi jäseniksi kutsuttiin aikuiskulutusneuvstn varajäsenet jhtaja, KL, Antti Kauppi, pääsuunnittelija, VTT, Heikki Silvenninen, prfessri, FT, Yrjö Engeström Helsingin ylipiststa, prfessri, KT, Rist Rinne Turun ylipiststa, tutkimusprfessri, KT, KTT, dsentti Paula Kyrö Tampereen ylipistn kauppakrkeakulu sekä KT, dsentti Leena Kurki Tampereen ylipiststa. Jastn työhön kutsuttiin myöhemmin mukaan myös prfessri, FT, Jaakk Virkkunen Helsingin ylipiststa. Tutkimusjastn sihteerinä timi pääsihteeri, TKL, Matti Rppnen. 2. JAOSTON TYÖSKENTELYSTÄ Vidakseen arviida Sumessa harjitettavaa aikuiskulutustutkimusta, sen suuntautumista ja tulksia ja päätti tutkimusjast selvittää, mitä aikuiskulutuksen tai aikuiskulutusplitiikan kehittämisen kannalta mielenkiintisia tutkimushankkeita n Sumen ylipistissa vuden vaihteessa käynnissä tai suunnitteilla. Yksittäiset, mihinkään suurempaan tutkimuskknaisuuteen liittymättömät väitöskirjatutkimukset sekä kaikki pr gradu -työt jätettiin selvityksen ulkpulelle. Liitteenä 1 levaan luetteln valittiin tutkimushankkeita seuraavista sumalaisista ylipistista, niiden eri tiedekunnista, erillisistä laitksista ja yksiköistä: Helsingin ylipist Jensuun ylipist Jyväskylän ylipist Lapin ylipist Oulun ylipist Tampereen ylipist Turun ylipist Teknillinen krkeakulu Lappeenrannan teknillinen ylipist Tampereen teknillinen ylipist Helsingin kauppakrkeakulu Turun kauppakrkeakulu Svenska Handelshögsklan Åb Akademi

4 4 Aikuiskulutusneuvsta varten tehty selvitys laadittiin pääsin edellä mainittujen ylipistjen ja krkeakulujen, Sumen Akatemian ja eri ministeriöiden www-sivuilta löytyvien tutkimustietjen perusteella. Tutkimusjastn jäsenet auttivat man ylipistnsa salta tutkimushankkeita kskevien tietjen keräämisessä. Lisäksi prfessrit Anja Heikkinen Jyväskylän ylipiststa ja Kari Nurmi Lapin ylipiststa täydensivät luettela. Kustakin tutkimuksesta n esitetty sen nimi, vastuullinen jhtaja, tämän työpaikka (ylipist, sen tiedekunta, laits tai yksikkö). Selvitykseen tettuja tutkimuksia ja tutkimushankkeita vat pääasiassa rahittaneet Sumen Akatemia, petusministeriö, työministeriö, ssiaali- ja terveysministeriö sekä Eurpan Unini. Sumen akatemian rahitus n mainittu erikseen. Perehtyessämme keräämäämme materiaaliin havaitsimme, että tutkimusten kirj n laaja. Yhteistä linjaa ei löytynyt edes Akatemian rahittamista tutkimuskknaisuuksista. Lpputulema li, että emme löytäneet Sumessa tehtävälle aikuiskulutustutkimukselle selkeätä yhtenäistä linjaa. Edellä esitetyn perusteella tutkimusjast päätyi yksimielisesti siihen, että yksittäisiä tutkimushankkeita tarkastelemalla ei le mahdllista päästä hedelmälliseen keskusteluun. Tarvitaan uusi näkökulma. Jast hahmtteli aikuiskulutuksen missin, jtta vimme sen avulla tarkastella käynnissä ja suunnitteilla levaa tutkimusta missin antamasta näkökulmasta käsin. Vidakseen arviida laatimansa aikuiskulutustutkimusluetteln kattavuutta ja asianmukaisuutta sekä tutkimustiminnan suuntautumista, tutkimusjast teki lyhyen analyysin tellisuusmaita, Eurpan Uninin jäsenmaita ja Sumea kskevista merkittävistä ympäristön tilaa, yhteiskuntaa, kansalaisten asemaa ja työelämää kskevista muutksista, jilla jast katsi vivan lla vaikutusta Sumessa harjitettavaan aikuiskulutusplitiikkaan. Tehdyn analyysin jälkeen tutkimusjast phti, minkälainen tulisi lla aikuiskulutustutkimuksen visin ja millaisia skenaariita aikuiskulutustutkimukselle visi lähimpien viiden - kymmenen vuden kuluessa lla lemassa. Tutkimusjast pyysi Aikuiskasvatuksen tutkimusseuralta näkemystä selvityksestään. Antamassaan lausunnssa Aikuiskasvatuksen tutkimusseura katsi jastn tekemän työn tärkeäksi ja yhtyi jastn käsitykseen aikuiskulutustutkimuksen pirstaleisuudesta. Samalla se tivi jastn kiinnittävän humita aikuiskasvatus, aikuiskulutus, aikuisten ppiminen -käsitteiden käyttöön. Lisäksi se krsti mm., että aikuiskasvatustutkimuksen kehittämisen visiinnissa lisi syytä nstaa esille alan tutkimuksen mninaiset tekemisen paikat, tutkimuksen kansainvälinen tilanne ja yhteistyö, tutkimuksen suhde aikuisuuteen ja aikuisten elämän mninaisuuteen sekä aate-, käsite ja yhteiskuntahistriallisen aikuispedaggisen tutkimuksen tärkeys. Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran lausunt n liitteenä AIKUISKOULUTUKSELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA ODOTUKSET Aikuiskulutuksen missi Aikuiskulutuksen missin kuuluu käsityksemme mukaan sen eksplisiittinen havaitseminen, että mm. kansakunnan saamistasn khaminen, aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen, työssä kehittyminen, yrittäjyyteen kasvaminen ja klmanteen ikäkauteen valmistautuminen eivät vi lla pelkästään aikuiskulutuksen asiita. Kyse n lasten, nurten ja aikuisten elinikäisestä kasvamisesta kriittiseen ajatteluun kykeneviksi, itsenäisiä valintja tekeviksi kansalaisiksi, jtka elävät täyttä

5 5 elämää sekä persnina että yhteisöjensä jäseninä. Se tarkittaa myös vurpuhelua päivähit- ja kulukasvatuksen kanssa sekä kasvatusfilsfista reflektintia siitä, mitä n hyvä elämä ja miten aikuiskulutus vi sitä vurllaan malta saltaan tukea. Haaste vapaalle sivistystyölle sekä ammatilliselle ja krkeakulutasiselle aikuiskulutukselle n tällöin hyvin suuri. Aikuiskulutusplitiikkaan, aikuiskulutukseen ja aikuiskulutustutkimukseen vaikuttavat muutsvimat Aikuiskulutuksen tutkimuksen kenttää ja aikuiskulutuksen missin tteuttamista määrittävät Sumesta nusevien kehittämistarpeiden hella glbaali, maapallistumiseen liittyvä kehitys samin kuin tellisuusmaissa ja niissä erityisesti Eurpan Uninin jäsenmaissa vaikuttavat muutsvimat (Kuva 1). Muutsvimien vaikutusta leimaa plarisitumisen, eriarvisuuden ja epävarmuuden lisääntyminen. Hulimatta siitä, että havaituissa muutksissa krstuvat erilaiset uhat ja epävarmuustekijät, tarjavat ne myös haasteita ja mahdllisuuksia, jihin aikuiskulutusplitiikan, aikuiskulutustutkimuksen ja aikuiskulutuksen tulee reagida. Seuraavassa n kttu keskeisiä Sumessa tteutettavaan aikuiskulutusplitiikkaan vaikuttavia muutksia ja kehityskulkuja. Kansakuntien ja väestöryhmien plarisituminen jatkuu. Maapalln väestön rikkaimman viidenneksen suus maapalln bruttkansantutteesta, maapalllla tapahtuvasta viennistä, ulkmaisista investinneista ja internetin käytöstä n vähintään kaksi klmassaa, kun köyhimmän viidenneksen suus n alle sadassa. Teknlgisesta kehityksestä tutannssa, liikenteessä ja tietliikenteessä hyötyvät eniten rikkaat tellistuneet maat. Ne käyttävät suurimman san maailman tutkimusmenista. Tulert kasvavat ja absluuttisessa köyhyydessä elävien määrä kasvaa. Köyhyys khdentuu erityisesti naisiin. Alueellisen ja sukupulten välisen tasa-arvn kehittäminen krstuu entisestään Väestön keskittyminen suurkaupunkeihin jatkuu kiihtyvään tahtiin. Tutannlliset työpaikat siirtyvät halvan työviman maihin. Keskitetty maatalus autiittaa nykyisiä viljelmiä. Ympäristön kannalta edullisten paikallisten tutantketjujen kehittämisen tarve krstuu. Puhtaan ilman ja ympäristön turvaaminen, puhtaan veden saaminen sekä autiistumisen hillitseminen krstuvat entisestään Kehitysmaiden väestömäärä n kasvanut räjähdysmäisesti. Niiden väestö n hyvin nurta. Sumen ja Eurpan väestömäärän kasvu n hidastunut, väestö ikääntyy ja työikäisen väestön suus laskee. Valtiiden hultsuhde heikkenee. Läntisten tellistuneiden maiden taluden kasvuvauhti n laantunut 1900-luvun taslle. Niiden julkiset kulut bruttkansantutteesta vat nusseet krkeiksi. Niissä puretaan ja heikennetään yhteiskunnan palvelurakenteita ja turvaverkkja. Yksilöiden elämän hallinta siirtyy yhä enemmän henkilökhtaiseksi vastuuksi. Uudet työpaikat syntyvät pienissä yrityksissä. Pienyritysten merkitys työllisyyden, kansantaluden vakauden sekä ympäristön kannalta krstuu. YK:n kehitysjärjestön (UNDP) mukaan taludellinen ja rahituksellinen epävakaus, työpaikkjen ja tuljen epävarmuus, yhteisöllinen, pliittinen, kulttuurinen ja terveydellinen epävarmuus kasvavat. Samalla lisääntyy epävarmuus ihmisten turvallisuudesta ja ympäristön tilasta. Läntisten, vauraiden tellistuneiden maiden vastuulla n kantaa hulta maapalln väestökehityksestä sekä plarisitumisen estämisestä. Phjismaiden ja laajemmin OECD- maiden tehtävänä n hulehtia glbalisaatin mukanaan tumien paineiden sekä hyvinvintiyhteiskunnissa

6 6 tapahtuvien muutsten aiheuttamien ngelmien jäsentämisestä, tutkimisesta ja erilaisten ratkaisuvaihtehtjen etsimisestä. Näin riippumatta siitä, nk kyse muutsten haittavaikutusten lieventämisestä tai hyväksi havaittujen kehityskulkujen myönteisten vaikutusten vahvistamisesta. Edellä kuvattujen muutsten tulee vaikuttaa vimakkaasti kansallisten painpistealueiden valintaan. Muutkset tuvat myös Sumelle sekä kansainvälisiä vastuita että niihin liittyviä mahdllisuuksia. Tehtävien ratkaisujen merkitys hyvän elämän lumisessa kasvaa, sillä hyvän elämän lähtökhdat vat yhä useamman khdalla aikaisempaa enemmän uhattuna. Aikuiskulutuksella n tässä yhteydessä tärkeä rli sekä Sumen että maapalln väestön hyvinvinnin rakentamisessa. Kuva 1. Muutsvimien erilaiset vaikutusalueet Muutsvimat suuntaavat ja laajentavat aikuiskulutuksen ja sen tutkimuksen kenttää, khteita ja painpisteitä. Ne määrittävät, missä kntekstissa, verkstissa ja mistä näkökulmasta tutkimusta tteutetaan. Muutsvimat myös vaikuttavat siihen, että eri kntekstien kuluttajia ja tutkijita yhdistävät samat ngelmat. Tutkimuskysymyksiä ei enää aseteta pelkästään Sumen näkökulmasta, vaan kunkin kntekstin ja näkökulman hjaamana, jllin Sumi n sana määrittämässä kansainvälisiä knteksteja ja näkökulmia. Näkökulma painttuu eri tavin, js kyseessä n glbaali-, tellistuneiden maiden, Eurpan Uninin tai kansallinen suhde muutsvimiin. Tämä merkitsee sitä, että tutkimus n sa kansainvälistä kehitystä, eikä ainastaan Sumen näkökulmasta kuvaa tai svella sitä. Tutkimuksen suuntaamisessa ja rganisimisessa se merkitsee vimakasta kansainvälistymisen lisääntymistä. Tutkimusyhteistyö rakentuu tällöin sekä tiiviiden pitkäaikaisten kumppanuussuhteiden että laajjen mnimutkaisesti verkstituvien tutkimushankkeiden ja tutkijaverkstjen varaan.

7 7 Aikuiskulutustutkimuksen lunne ja painpistealueet Aikuiskulutustutkimuksessa n sattava nähdä sumalaisen hyvinvintiyhteiskunnan muuts. Muutksen analysinti vaatii vahvaa tieteiden välistä vurpuhelua. Muutksesta nusevat ilmiöt ja kehityssuunnat n sattava tunnistaa ja jäsentää. Samalla n kyettävä tiedstamaan, mitkä niistä vaativat aikuiskulutuspliittisia ja aikuiskulutusta kskevia kannanttja ja timenpiteitä. Ylipistjen ja tutkijiden autnmiaa kunniittaen n vitava käydä keskustelua aikuiskulutustutkimuksen sisällöstä, suuntautumisesta ja tutkimuksen mahdllisuuksista tuttaa sekä aikuiskulutuspliittisten päätösten tekemisessä että aikuiskulutusjärjestelmän kehittämisessä tarpeellista tieta. Sumen aikuiskulutustutkimuksen tulee lla myös nykyistä enemmän sa kansainvälistä aikuiskulutustutkimusyhteistyötä. Tutkijiden tulee sallistua nykyistä kattavammin Eurpan Uninin sisällä ja ulkpulella tapahtuvaan kansainväliseen vurpuheluun. Pelkkä kansainvälisen tutkimuksen seuraaminen ja sudattaminen eivät riitä. Sumalainen aikuiskulutustutkimus n krkeatasista ja hyvin jhdettua. Sen vuksi sumalaiset aikuiskulutustutkijat vivat hyvän saamisensa vuksi aktiivisesti pyrkiä mukaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin timien myös niiden jhtajina. Tällainen timinta ja kansainväliset (mm. EUtasiset) tutkimushankkeet ja -hjelmat vat edellytys glbaalien sekä useita tellisuusvaltiita kskettavien ngelmien ratkaisemisessa. Tutkimusyhteistyöhön sallistumisen tulee lla laajaa ja vähintäänkin keskeiset eurppalaiset kielialueet kattavaa. Vurpuhelu pelkästään anglsaksisen kielialueen kanssa ei riitä. Näin vimme edistää innvatiivista, uutta luvaa ja uudenlaisia lähestymistapja mukanaan tuvaa ajattelua. Vimme jutua jpa tarkistamaan vallitsevia paradigmjamme. Tutkimusjastn mielestä merkittäviä painpistealueita aikuiskulutustutkimuksen suuntautumisen ja tutkimusten sisällön kannalta vat ainakin Kriittiseen, itsenäiseen ajatteluun ja yhteisölliseen timintaan kykenevien aktiivisten kansalaisten kasvun tukeminen Demkratian ja kaikkinaisen tasa-arvn edistäminen Työllisyyden tukeminen ja työelämän muutksiin speutuminen Teknlgisen kehityksen mukanaan tumien mahdllisuuksien hyödyntäminen Tietyhteiskunnan haasteisiin vastaaminen Yrittäjyyden edistäminen Väestön ikääntymisen ngelmiin vastaaminen ja klmannen ikäkauden kysymysten ratkaiseminen Glbalisaatin tumien ngelmien ratkaiseminen ja sen tarjamien mahdllisuuksien hyödyntäminen Löytämämme linjaukset näyttävät suurelta sin levan yhteneväisiä nykyisen hallituksen esittämien plitiikkahjelmien kanssa. Verrattaessa tutkimusjastn löytämiä painpistealueita ja liitteeseen 1 kttujen tutkimushankkeiden suuntautumista vi tdeta, että Tutkimushankeluettelssa n jkaiselle painpistealueelle suuntautuvia tutkimushankkeita. Tutkimushankkeiden näkökulma tsin vaihtelee humattavasti Eniten tutkimushankkeita suuntautuu ppimisen, ppimistapahtuman ja kulutusjärjestelmän ympärillä tapahtuvien ilmiöiden ja kehityskulkujen selvittämiseen

8 8 Vähiten tutkimushankkeita n glbalisaatin tumien ngelmien ratkaisemisen ja sen tarjamien mahdllisuuksien hyödyntämisen painpistealueella Tutkimushankkeet tehdään pääsääntöisesti ktimaisin vimin. Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita n vähän. Jillakin tutkimushankkeilla n tsin englanninkielinen nimi, mutta se ei sellaisenaan tarkita, että tutkimushanke lisi kansainvälinen yhteistyöhanke Aikuiskulutustutkimuksen skenaarit Aikuiskulutustutkimuksen skenaarit eli mahdlliset tulevaisuudentilat vivat lla seuraavat: 1. Aikuiskulutustutkimus jatkaa nykyistä melk pirstaleista linjaansa. Se jhtaa vallitsevan tilanteen uusintamiseen uudistamisen sijaan 2. Aikuiskulutustutkimus painttaa vimakkaasti ktimaisia muutstekijöitä ja ktimaista kehitystä unhtaen kuitenkin glbaalin ulttuvuuden 3. Aikuiskulutustutkimus n kansainvälistä, mnialaista ja mnitieteistä ja khdistuu keskeisiin glbaaleihin ja ktimaisiin muutstekijöihin, niiden jäsentämiseen ja ymmärrettäväksi tekemiseen sekä niiden seurausvaikutuksien selvittämiseen Tutkimusjastn analyysin mukaan aikuiskulutustutkimusta tulee kehittää klmannen skenaarin mukaisesti

9 9 LIITE 1 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA TAI AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄT TUTKIMUSHANKKEET SUOMEN YLIOPISTOISSA VUODEN-VAIHTEESSA ELINIKÄINEN OPPIMINEN Kansanpistt - elinikäinen ppiminen. Jarkk Hautamäki. Kulutuksen arviintikeskus, Helsingin ylipist Life as Learning (LEARN) -hjelma. Sumen akatemian rahittama. Hannele Niemi. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist Ekspansiivisen ppimisen uudet mudt työssä: Yhteiskehittelyn maisema. Yrjö Engeström. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist L2-tekijä - ppimaan ppiminen kulussa n avain elinikäiseen ppimiseen. Jarkk Hautamäki. Kulutuksen arviintikeskus, Helsingin ylipist Yhteistyön ja ppimisen strategiat julkisen ja yksityisen sektrin verkstissa. Tuula Heiskanen. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen ylipist Yhteisöllisen ppimisen prsessi: Tieta tuttavat mekanismit ja piskeluun situtuminen krkeakulun ja työelämän ppimisympäristöissä. Päivi Häkkinen. Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist Krkeaa ja matalaa teknlgiaa yhdistävät kentät strategisina ppimisympäristöinä: funktinaalisten elintarvikkeiden kehittämisen kenttä. Osm Kivinen. Kulutusssilgian tutkimuskeskus, Turun ylipist Matematiikan pettajuuteen kasvaminen tietyhteiskunnassa (pettajankulutus) Kristiina Kumpulainen. Kasvatustieteen ja pettajankulutuksen yksikkö, Oulun ylipist Kehkeytyvät timintatapaympäristöt (hiljaisen tiedn tekeminen näkyväksi) Kari Lilja. Jhtamisen laits, Helsingin kauppakrkeakulu Tiedn lumisen mallit ja metdit tulevaisuudessa: Mbiiliteknlgiaa hyödyntävät mnitieteiset svellukset (Verkkphjainen piskelu ja mbiiliteknlgiat). Jari Multisilta, Prin krkeakuluyksikkö, Tampereen teknillinen krkeakulu, Tiedn ja saamisen kehittäminen kulutuksessa ja työssä - strategiana ngelmaperustainen ppiminen. Anna Raija Nummenmaa. Opettajankulutuslaits, Tampereen ylipist Opettavasta yhteiskunnasta ppimisyhteiskuntaan. Sukuplvien ppimis- ja selviytymismahdllisuudet. (Ihmisen elämänkaari n jateltu kuudeksi ikäplveksi. Erkki Olkinura. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist. Kulttuurien välinen työ uutena ppimisympäristönä (Maahanmuuttajat henkilöstökulutuksessa) (Learning intercultural cmpetency in the wrkplace) Pirkk Pitkänen. Karjalan tutkimuslaits, Jensuun ylipist, Ssiaaliset valinnat elämänlaajuisen ppimisen edistämisessä (Yksilöiden erilaiset elämän- ja työuran vaiheet ja sallisuuden sekä yksilöiden elämänpliittisten valintjen merkitys) Ask Suikkanen. Yhteiskuntatutkimuksen laits, Lapin ylipist MOREL - Mtivaati, itsesäätely ja ppiminen knventinaalisissa ja uusissa ppimisympäristöissä.

10 10 Marja Vauras. Opettajankulutuslaits, Turun ylipist. Opettajuuden tukeminen muuttuvassa työympäristössä Juni Välijärvi, Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Frm Teaching Sciety t Learning Sciety? Generatins and Their Pssibilities f Learning and Cping in Pstmdern Netwrk and Risk Sciety. Sumen Akatemian rahittama hanke. Erkki Olkinura, Rist Rinne ja muita. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist LEOSPAN-prjekti Supprting peple in accreditatin and certificatin f infrmal learning. Anja Heikkinen, Hanna Laaksnen ja muita tahja. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist sekä muita tahja Oppivat rganisaatit? Kkemuksia yritys-krkeakuluyhteistyöstä. Rist Taini ja muita, Jhtamisen laits, Helsingin kauppakrkeakulu Yritysten saamispääma (Tanskalainen lähestymistapa) Guy Ahnen ja Tmi Hussi. Svenska Handelshögsklan/Intangibles Management Finland Oy AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN SELVIYTYMINEN Demkratian glbalisaati: Kansalaisjärjestöt, yhteiskunnalliset liikkeet ja glbaali julkisuus. Tumas Ylä-Anttila. Ssilgian laits, Helsingin ylipist (Yksittäinen tutkimus) Julkinen kansalainen. Kansalaisuuden ja kansalaistiminnan representaatit (esiintymiset) Sumessa ja Ranskassa. Eeva Luhtakalli. Ssilgian laits, Helsingin ylipist (Yksittäinen tutkimus) Aktiivisen kansalaisuuden ppiminen (Etgace: Alankmaat, Belgia, Britannia, Espanja, Slvenia ja Sumi sekä Re-etgace: Rmania, Slvenia ja Unkari). Kari E Nurmi. Kasvatustieteen laits, Lapin Ylipist Täysin palvelleesta työntekijästä aktiiviseksi eläkeläiseksi. Rist Rinne ja muita. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist SOSIAALINEN PÄÄOMA SEN MERKITYS JA KASVATTAMINEN Ssiaalinen pääma ja luttamusverkstt - tutkimushjelma. Sumen Akatemian rahittama Pertti Jkivuri. Yhteiskuntatieteiden ja filsfian laits, Jyväskylän ylipist Ssiaalinen pääma ja demkratia. Dag Anckar. Statsvetenskap, Åb Akademi Yritystasn ssiaalisen pääman syntyminen, teknlginen innvaatitiminta ja kansallisten teknlgiahjelmien tehkkuus. Erkki Auti. Tutanttaluden sast, Teknillinen krkeakulu Yhdistykset ja luttamus instituutiihin. Kaj Ilmnen. Yhteiskuntatieteiden ja filsfian laits, Jyväskylä ylipist Työelämän vanhat, vihaiset ja väsyneet - kun luttamus pettää. Raija Julkunen. Yhteiskuntaplitiikan yksikö, Jyväskylän ylipist Sumalaisen palkkatyöyhteiskunnan synty. Ssiaalinen kheesi ja taludellinen ratinalisinti tisen maailmansdan jälkeisessä Sumessa. Pauli Kettunen, Yhteiskuntahistrian laits, Helsingin ylipist Luttamus, ssiaaliset verkst ja vastuun jakautuminen. Osm Kivinen. Kulutusssilgian tutkimuskeskus, Turun ylipist Ssiaalinen pääma ja hyvinvinti työelämän muutspaineessa. Psyklgian laits, Mika Kivimäki. Helsingin ylipist Ssiaalinen pääma, verkstt ja rganisatrinen muuts.

11 11 Harri Melin. Ssilgian laits, Turun ylipist Ssiaalinen pääma ja verkstt siirryttäessä työelämään: yksilöllinen ja rganisatrinen näkökulma. Jan-Erik Nurmi. Psyklgian laits, Jyväskylän ylipist Ssiaalinen pääma ja ssiaalinen tila: psitit, dispsitit ja kllektiivinen timinta. M hammed Sabur. Ssilgian laits, Jensuun ylipist YHTEISKUNNALLINEN MURROS JA SOSIAALISET INNOVAATIOT SELVITÄ TILANTEESTA Kulutus ja työmarkkinat murrksen yhteiskunnassa. Ask Suikkanen ja muita. Yhteiskuntatutkimuksen laits, Lapin ylipist Siirtymien työmarkkinajärjestelmä ja yksilöllistyvä epävarmuus. Ask Suikkanen ja muita. Yhteiskuntatutkimuksen laits, Lapin ylipist Ikääntymispalveluiden ennakinti. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist SUURET IKÄLUOKAT Suuret ikälukat sukuplvena. J.P. Rs, Tmmi Hikkala. Ssiaaliplitiikan laits, Helsingin ylipist Suuret ikälukat viidessäkympissä -tutkimus sukuplvien ssilgiasta. J.P. Rs, Tmmi Hikkala. Ssiaaliplitiikan laits, Helsingin ylipist TYÖELÄMÄN KEHITYS Palkansaajien työltutkimus. Anna-Maija Leht ja Jussi Simpura. Tilastkeskus Työlbarmetri. Pekka Ylöstal. Ssilgian laits, Helsingin ylipistn Uusien työn rganisintimutjen leviäminen ja sen esteet Sumessa. Pekka Ylöstal, Ssilgian laits, Helsingin ylipist Työyhteisöt ja jaksaminen vanhan ja uuden murrksessa. Yrjö Engeström. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Muutksen hallinta ppivissa rganisaatiissa. Yrjö Engeström. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Yhteiskehittelyyn perustuvan työterveyshulln uuden timintamallin kehittäminen (Lähtökhtana timinnan muutksen yhteistiminnallinen hallinta) Kirsti Launis. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö. Helsingin ylipist Innvatiivisten uusien työn mutjen vakiintuminen ja leviäminen ja ppiminen; kehittämisinterventiiden pitkän aikavälin vaikutukset ja jäljet. Yrjö Engeström ja muita. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Tutekehityksen, tutannn ja ylläpidn yhdistävän timijuuden kehittyminen yritysten välisessä, prsessien ptimintihjelmistihin perustuvassa yhteistyössä. Jaakk Virkkunen & muita. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist

12 12 Timintaknseptin sallistavan kehittämisen ppimisverkst. Uudenlaisen, eri rganisaatiissa uutta timintaknseptia kehittävien sisäisten kehittäjien välisen menetelmäkehityksen edellytykset. Jaakk Virkkunen. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist EK:n tulevaisuuslutain. Aaltnen Mika ja Kusa Tum. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakrkeakulu TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN VÄLISTEN YHTEISTYÖMUOTOJEN KEHITTÄMINEN Oppiminen, kulutus ja muuttuva työelämä. Tutkimushjelman tavitteena n tutkia kulutuksen ja työelämän välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä klmella eri taslla: 1) kulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan taslla, 2) ppilaitsten timinnan taslla ja 3) pedaggiikan, ppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. Tynjälä Päivi (Tutkimusryhmän jhtaja). Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist The dynamics f learning and knwing in cntexts f wrking life - DYNAMO. Annikki Järvinen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f creating scial capital within netwrks f learning and knwing - SCal. (Kriittinen teria) Esa Pikela ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f learning prcesses in different wrk and rganisatinal cntexts- PrWrk. (Wengerin tria) Annikki Järvinen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f prblem-based learning as a strategy fr develping knwledge and cmpetence in the cntext f educatin and wrk - PrBell. Anna-Raija Nummenmaa ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f pen learning and the change f schl culture -DOL. Marjatta Kangassal ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f creating new, pen and netwrking learning and schl culture - NOVA. Heleena Lehtnen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist Työssä ppiminen ammatillisessa aikuiskulutuksessa - Ohjausta, tukea ja arviintia. Marjut Silvenninen. Eduta-instituutti, Tampereen ylipist Työelämän muuts ja työssä ppiminen - haasteita työvimakulutukselle ja työelämän kehittämiselle. Anu Järvensivu-Kski. Tampereen ylipistn työelämän tutkimuskeskus, Tampereen ylipist Kulutuksen vaikutukset työuran kknaispituuteen. Esa Jkinen, Tampereen ylipistn työelämän tutkimuskeskus, Tampereen ylipist YRITTÄJYYS The dynamics f prfessinal grwth and entrepreneurial learning - PROFENTRE. Paula Kyröja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tampereen ylipist The dynamics f prfessinal grwth and develpment - PrGrwth. Pekka Ruhtie ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f entrepreneurial learning -ENTRE. Paula Kyrö ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f prfessinal and vcatinal grwth in welfare services - WellDyn.

13 13 Seija Mahlamäki-Kultanen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist ENTLEARN- research n entrepreneurial learning, cmparing results with survey f frmal and infrmal entrepreneurship training prgrammes, prviding results in print and web, prpsing a mdel prgramme fr Eurpean vcatinal examinatin f entrepreneur. Heinnen Jarna ja muita. Yritystiminnan tutkimus- ja kulutuskeskus, PK-instituutti, Turun kauppakrkeakulu. Entrepreneurship - an interesting pprtunity? Entrepreneurship prgramme fr the graduate students f the Academy f Finland in Heinnen Jarna ja muita. Yritystiminnan tutkimus- ja kulutuskeskus, PK-instituutti, Turun kauppakrkeakulu ENTREVA- Yrittäjyyskulutuksen evaluintikäytäntöjen, arviintityökalujen ja -metdien analysinti. Hytti Ulla ja Kupusjärvi Paula, Yritystiminnan tutkimus- ja kulutuskeskus, PK-instituutti, Turun kauppakrkeakulu KANSALAINEN AIKUISOPISKELIJANA Aikuisten sallistuminen ylipistkulutukseen. Ylipist-piskelijiden ikärakenne. Erja Mre. Ssilgian laits, Jensuun ylipist Aikuisten ppiminen arkipäivän ympäristöissä. Tapi Aittla. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist KOULUTUKSEEN MOTIVOITUMINEN Elinikäiseen ppimiseen mtivituminen. Jyri Manninen. Palmenia, Helsingin ylipist Mtivatin f peple with lwer qualificatin fr life lng learning. Jyri Manninen. Palmenia, Helsingin ylipist Osallistumattmuus aikuiskulutuksen haasteena. Erja Mre. Ssilgian laits. Jensuun ylipist Osallistuminen ja sallistumattmuus ppimisyhteiskuntaan. Mari Käyhkö ja Tiina Tikka. Ssilgian laits. Jensuun ylipist Mielikuvatutkimus (Adult participatin in dream sciety - images f adult educatin as mtivatinal barriers). Jyri Manninen ja muita. Palmenia. Helsingin ylipist Vähän kulutettujen mielikuvat kulutuksesta (Mielikuvatutkimuksen jatk). Jyri Manninen ja muita. Palmenia, Helsingin ylipist Mtivatin f peple with lwer qualificatins fr life lng learning (Lenard da Vinci reference materials prject). Jyri Manninen ja muita. Palmenia, Helsingin ylipist Elinikäiseen ppimiseen mtivituminen 2004 (Rinnakkaistutkimus vähän kulutettujen työntekijöiden mtivitumisesta kulutukseen). Jyri Manninen ja muita. Palmenia, Helsingin ylipist KOULUTUKSEN MERKITYS ELÄMÄNKULULLE Kulutus sulkeistajana ja avaajana - eurppalainen tutkimushanke. Hannu Simla. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist Kulutus, hyvinvintivalti ja syrjäytyminen: tutkimus niukan kulutuksen ja

14 14 marginalisitumisen yhteydestä Sumessa ja eräissä muissa maissa 1900-luvulla. Hannu Simla. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist. Oppiminen helsinkiläisten elämänkulussa Jyri Manninen ja muita. Palmenia. Helsingin ylipist (Tutkimus valmistui huhtikuussa 2004) Lahjakkuuden, ktitaustan ja kulumenestyksen yhteydet kulutus-, ammatti- ja työuraan ja muihin elämänrakenteen ja elämänhistrian merkittäviin tekijöihin lapsuudesta aikuisuuteen: 30 vuden seuruututkimus. Jrma Kuusinen ja muita. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist OPPIMISEN KONTEKSTIN LAAJENEMINEN Hetergeeninen ppimiskäyttäytyminen. Sepp Hnkaphja. Kansantalustieteen laits, Helsingin ylipist Yhteisöllinen teknlgia, ppiminen ja tiedn rakentelu. Kai Hakkarainen. Psyklgian laits, Helsingin ylipist Äänettömien taitjen geenipankki. Työssäppiminen ja hiljainen saaminen. Rist Rinne ja muita. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist OSKU - Osaamisen siirt saamiskulttuureissa (Piilevän tiedn siirt). Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist Kansainvälinen yhteistutkimus, jssa kehitetään uutta kulun mallia, jssa pyritään lähentämään kulua ja yhteiskuntaa mm. uuden tietyhteiskunnan avulla. Yrjö Engeström ja muita. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Oppiminen tilassa - (rakennettujen) piskeluympäristöjen vertaileva tutkimus. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA VERKOT Verkk-ppimisympäristöissä ppimista edistävät ja estävät tekijät. Kirsi Tirri. Käytännöllisen telgian laits, Helsingin ylipist IQ FORM - ppimisen laadun ja arviinnin tukijärjestelmän kehittämisprjekti (Virtuaaliylipistn pintjen hjaukseen ja tukemiseen liittyvä kehittämishanke). Hannele Niemi. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist Työn ja ppimisen yhteydet muutsvimana. (Erilaisten työssä ppimisen mallien analysintia) Sumen Akatemian rahittama prjekti. Marja-Leena Stenström ja muita. Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist Verkk-, lähi- ja mnimut-petuksen vertaileva arviinti. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist. Yhteistyössä Tartn ylipistn kanssa Sharing and cnstructing perspectives in virtual interactin (SHAPE). Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Vastavurinen ymmärtäminen ja jaettu mtivaati Sanna Järvelä, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Diskurssinäkökulmia verkkperustaiseen ppimiseen Maarit Saarenkunnas, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Yksilöiden representaatit verkstperustaisesta kllabratiivisesta vurvaikutuksesta Piritta Leinnen, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Jaetut ssiaaliset prsessit virtuaalisessa ympäristössä. Arja Byman, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist

15 15 Verkkperustaisen ppimisen ssiaalinen knteksti ja diskurssit. Leena Kuure, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Verkstperustaisen yhteisöllisen ppimisen kgnitiiviset ja mtivatinaaliset vaikutukset , tutkimus jatkuu Hannu Salvaara. Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Muita Oulun ylipistn Kulutusteknlgian tutkimusyksikön teknlgiaperustaiseen petukseen ja ppimiseen liittyviä prjekteja Aikuispiskelijiden kkemuksia verkk-piskelusta - fenmenlginen näkökulma Essi Kalli. Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Aikuispiskelijan mtivaati ja situtuminen verkkperustaiseen piskeluun. Ellen Laitila. Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Pedagginen strukturinti ja sen vaikutus vertaisvurvaikutukseen verkkphjaisessa yhteisöllisessä piskelussa. Minna Pesnen. Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Verkk-ppimisen tuki Merja Rutsalainen. Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Tulevaisuuden eurppalaiset edemkratian mallit (The Future Mdels f Eurpean edemcracy). Kusa Tum. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakrkeakulu VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUTKIMUS Kansan sivistys liikkeessä ja Tutkimus liikkeeseen. Tutkimushanke n esitetty Sumen Akatemian rahitettavaksi. Anja Heikkinen. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist; Jukka Tumist. Kasvatustieteen laits, Tampereen ylipist; Leena Kski. Ssilgian laits, Jensuun ylipist; Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö. Sivistyksen tarina. Jensuun ylipistn ja YLE:n yhteinen prjekti, jssa erilaisten tutkimustutteiden hella tutetaan dkumenttielkuva ja kahdeksansainen petushjelma sumalaisen sivistyksen histriasta aina Snellmanista elinikäiseen ppimiseen. Juha Kauppi ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Jensuun ylipist; Jarm Jääskeläinen ja muita. YLE The Plitics f Knwledge in an Infrmatin Sciety. Juha Suranta. Kulutuksen yhteiskunnalliskulttuurinen tutkimusyksikkö, Jensuun ylipist YLIOPISTOT, AMMATTIKORKEAKOULUT JA KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN TOIMINTA OSANA YHTEISKUNTAA Kansallinen kulutus, glbalisaati ja akateeminen kapitalismi. Jussi Välimaa ja krkeakulutuksen tutkimusryhmä. Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist Tiedsta saamiseen: Opetuksen tulevaisuudenkuvat. Anita Rubin. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakrkeakulu AVOIN YLIOPISTO Avimen ylipistn verkk-piskelijan mutkuva. Jyri Manninen. Palmenia, Helsingin ylipist (Tutkimus valmistui helmikuussa 2004)

16 16 Avimen väylän kautta ylipistn - Tutkimus avimesta väylästä Jensuun ylipistn kasvatustieteen piskelijiden kulutusplun sana. Anna-Liisa Hyvärinen. Ssilgian laits, Jensuun ylipist Avin ylipist ja aikuisten sisääntulväylät ylipistjen tutkintkulutukseen. Opiskelijan kkvartalkuvasta eriytyneisiin mutkuviin. Rist Rinne ja muita. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist KOULUTUSPOLIITTISTEN UUDISTUSTEN ARVIOINTI, MUUT HALLINNOLLISET ARVIOINNIT NOSTE eli Kulutustasn khttaminen aikuisiällä. Ari Antikainen. Ssilgian laits, Jensuun ylipist OPINTOLUOTSIN tutkimusprjekti Jyri Manninen ja muu. Palmenia, Helsingin ylipist Maahanmuuttajille suunnatut työllisyyttä ja ktutumista edistävät prjektit ja hankkeet Uudellamaalla vv Arja Haapakski ja Hanna Havas. Palmenia, Helsingin ylipist ESR- sarahitettujen ikääntyvien saamista, jaksamista ja työllistymistä tukevien hankkeiden tulkset ja vaikuttavuus Jyri Manninen ja muita. Palmenia, Helsingin ylipist Taitava Keski-Sumi arviintitutkimus. Päivi Tynjälä ja mnta muuta. Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist Aikuisten pint-hjauksen arviintiprjekti. Marjatta Vanhalakka-Ruhnen. Kasvatustieteen laits, Jensuun ylipist Kulutusvakuutusuudistuksen viivästetty arviinti. Kehitteillä leva hanke. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist Muuntkulutusten arviinti. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist PD-kulutusten arviinti. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist Ammattikrkeakulun ja alueen vurvaikutus. Eija-Mari Heikkilä. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Maahanmuuttajien työvimapliittisen ja maehtisen ktutumiskulutuksen evaluinti. Petri Uusikylä ja muita. Net Effect Oy AMMATTIKASVATUS JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN Ssiaalisesti inklusiivisen ammatillisen kasvun tukeminen. Anja Heikkinen ja Eeva Lamminpää. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist ja muita tahja Sumalaisen ammattikasvatuksen erityisyyttä etsimässä. Anja Heikkinen ja muita. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist COSTA11 - Flexibility, transferability and mbility as targets f VET. Anja Heikkinen ja Tuija Hytönen. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Frum fr Eurpean research in vcatinal educatin. Anja Heikkinen. Jyväskylän ylipist Ammatti- ja aikuiskasvatuksen histrialliset ja kulttuuriset perusteet. Anja Heikkinen ja muita tahja. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist

17 17 Glbalisaatin ja Eurpan integraatin haasteet työlle ja kulutukselle. Anja Heikkinen ja muita tahja. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Pikkikulttuurisen yhteistyön metdlgia työssä, kulutuksessa ja tutkimuksessa. Anja Heikkinen ja muita tahja. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Oppiminen, kasvu ja luvuus käsityöläisten elämänhistriissa. J.A. Cmeniuksen kasvatusfilsfiaan perustuva analyysi. Markku Leinnen. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Ikä ja kkemus työelämässä. Työntekijöiden iälle ja kkemukselle antamat merkitykset saamisessa ja sen kehittämisessä työssä. Susanna Palniemi. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist EU-KOULUTUSOHJELMIEN HANKKEET LEONARDO-II "Re-integratin". Trans-natinal evaluatin f scial and prfessinal reintegratin prgrammes. Anja Heikkinen ja muita. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist LEONARDO-Eurframe "Framewrk fr Cntinuing Prfessinal Develpment fr VET Prfessinals" + AKMO "Ammattikasvatuksen mnisaaja". Anja Heikkinen ja Virve Kalliniemi, Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist LEONARDO-Supprt f persns in the prcess f the accreditatin f nn-frmal learning. Anja Heikkinen ja Hanna Laaksnen, Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist SOCRATES-studies and analysis Re-enter "Imprving the transitin f lw achiewing schl leavers frm schl t vcatinal educatin and training" Anja Heikkinen ja muita, Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist SOCRATES studies & analysis-prject LIFEQUAL- Acquisitin f qualificatins fr lifelng learning. Anja Heikkinen ja muita, Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist MUITA TUTKIMUKSIA Ssiaalinen ppiminen, asiantuntijuuden kehittyminen. Anneli Eteläpelt. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Key qualificatins and gender (GENDERQUAL). Anja Heikkinen ja muita, Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist

18 18 LIITE 2 AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURAN LAUSUNTO AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TUTKIMUSJAOSTON MUISTIOON 18/2005 Yleistä ATS pitää tärkeänä, että Aikuiskulutusneuvst n paneutunut aikuiskulutuksen kehittämiselle perustavaan kysymykseen aihetta kskevan tutkimuksen tilasta. Kuten muistissa tdetaan, alan tutkimus n pirstaleista. Tutkimusseura n hyvin tietinen siitä, miten vaikean tehtävän edessä jast n. Sitä tehdään kvin mnilla tieteenalilla kasvatustieteissä, yhteiskunta- ja talus/kauppatieteissä, teknisissä tieteissä, psyklgiassa jne. -, vaihtelevin tereettisin ja metdlgisin rientaatiin ja käytännöllisin tavittein. Tämänkin takia n myös tärkeää, millaista terminlgiaa käytetään tutkimusta lunnehdittaessa ja lukiteltaessa. Aikuiskasvatustieteellistä tutkimusta edistävänä seurana ATS:lle n esimerkiksi tärkeää, että muistissa ilmenisi aikuiskasvatus-termin laaja-alaisuus verrattuna sitä suppeampiin aikuiskulutuksen, -petuksen ja -ppimisen käsitteisiin. Olisi myös hyvä, js muistissa selkeämmin tutaisiin esille, kenelle ja mihin tarkituksiin se n laadittu plitiikantekijöille, tutkijille, ylipistille, alan ppilaitksille vai käytännön timijille. Luku 3. Aikuiskulutukselle asetettavat tavitteet ja dtukset Luku 3 n hiukan paradksaalinen: alitetaan kk maailmantilasta ja päädytään muutaman rivin visitekstiin. Neuvstn tulkinta aikuiskasvatustutkimuksesta n lähes täysin plitiikkavetinen (Vanhasen hallituksen plitiikkahjelma). Lukuun n kyllä kttu kiitettävästi se tematiikka, jnka nimissä tutkimusrahitusta näinä aikina n mahdllista saada ja tämä vi hyödyttää aikuiskasvatusalan tutkimusta suunnittelevia. Outa n se, että elinikäisyyden ja hyvän elämän haaste n sitettu vain vapaalle sivistystyölle ja siten siis myös vain sen alaan kuuluvalle tutkimukselle? Termin aikuiskulutus käyttää erityisesti tältä kannalta udlta. Tutkimuksen ja tutkijiden kannalta lisi kulutuspliittisten hjelmien hella nstaa sumalaisen aikuiskasvatustutkimuksen kehittämisen visiinnissa vimakkaasti esiin 1. Aikuiskasvatustutkimuksen mninaiset disiplinaariset ja rganisatriset tekemisen paikat ja tutkimustematiikan painttuminen sen mukaan: tehdäänkö esimerkiksi jistakin aiheista khtuuttman paljn ja päällekkäistä tutkimusta useilla eri tieteenalilla ja yksiköissä ja jäävätkö jtkin aihepiirit ja lähestymistavat tyystin paitsin. 2. Aikuiskasvatustutkimuksen kansainvälinen tilanne ja kehityskulut: kansainvälisen tutkimusyhteistyön tila ja kehittämismahdllisuudet. 3. Aikuiskasvatustutkimuksen suhde aikuisuuteen ja aikuisten elämän mninaisuuteen taludessa, työssä ja ammatillisessa elämässä, kansalaiselämässä, harrasteissa ja itsensä tteuttamisessa, perhe-elämässä jne. sekä niissä tapahtuviin muutksiin. Aikuiskasvatustutkimuksen vankentamisessa n erityisesti tärkeää vahvistaa perustutkimusta aate-, käsite- ja yhteiskuntahistriallista, filsfista ja aikuispedaggista tutkimusta -, jita ilman tutkimusala hajaa entisestään muun muassa epämääräiseksi käyneen elinikäisen ppimisen retriikan alle.

19 19 Luku 4. Tutkimusten luettel Luettel näyttää pitkälti mututuneen tutkijiden tai tutkimusyksikköjen itse ilmittamien lunnehdintjen perusteella. Muistissa lisi syytä tdeta, että siitä tdennäköisesti puuttuu paljn j kasvatustieteissä tehtävää tutkimusta (esim. sadat väitöstutkimukset), puhumattakaan muilla tieteenalilla tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimusjaksen tivisi myös kmmentivan luettela luvussa 3 esittämiensä arviiden ja visiinnin perustalta. Lpuksi ATS tiv, että tehty selvitys n alku knkreettisiin pitkäntähtäimen timenpiteisiin aikuiskasvatustutkimuksen kartittamiseksi ja krdininniksi sekä aikuiskasvatuksellisesti ja tieteellisesti relevantin tutkimuksen tukemiseksi jatkssa. Aikuiskulutusneuvstn lisi hyvä ttaa muistissa myös humin meneillään leva tutkinnnuudistus, jka n edennyt klmannelle prtaalle. Näyttää siltä, että aikuiskasvatuksen kasvaneesta pliittisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, sitä ei le tutu selkeästi mana tieteellisen tutkimuksen ja kulutuksen alueena esille. Tutkimusseura tiv, että Aikuiskulutusneuvst kantaisi hulta myös siitä, että aikuiskasvatuksen tieteellisen tutkimuksen ja kulutuksen asema ei prsessissa pääse heikkenemään. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura Anja Heikkinen Prfessri Tutkimusseuran esihenkilö

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena Fenmengrafia laadullisena tutkimussuuntauksena 02/14/2012 MK 8.12.2012 Maarit Kallimäki Fenmengrafian peruslähtökhdat Fenmengrafia tutkii ihmisten käsitysten eravuuksia. Lähestymistavan perustajan Ference

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

HUMAN ART & FORUM JYVÄSKYLÄ ITSENÄISESTÄ SUOMESTA ITSENÄISEEN YKSILÖÖN

HUMAN ART & FORUM JYVÄSKYLÄ ITSENÄISESTÄ SUOMESTA ITSENÄISEEN YKSILÖÖN HUMAN ART & FORUM JYVÄSKYLÄ ITSENÄISESTÄ SUOMESTA ITSENÄISEEN YKSILÖÖN HUMAN ART & FORUM Jyväskylä - MISTÄ ON KYSYMYS? Human Art & Frum Jyväskylä n uusi, ajankhtainen ja puhutteleva tutantkknaisuus, jssa

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Bologna-asiantuntijaryhmän kokous 10.9.2010 klo 13 15.30. Paikka: CIMO, kokoushuone Tukholma

Bologna-asiantuntijaryhmän kokous 10.9.2010 klo 13 15.30. Paikka: CIMO, kokoushuone Tukholma Blgna-asiantuntijaryhmän kkus 10.9.2010 kl 13 15.30 Paikka: CIMO, kkushune Tukhlma Paikalla: Tmmi Haapaniemi, Jarm Kallunki, Lilian Sjöberg, Maija Innla, Sakari Ahla, Riitta Hakulinen, Maj-Britt Hedvall,

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen. Ilkka Raatikainen

YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen. Ilkka Raatikainen YJOA260 Jhdn ja henkilöstön kehittäminen Ilkka Raatikainen 5.2.2016 Jhdn ja henkilöstön kehittäminen Mitä henkilöstön kehittäminen n? Elinikäinen ppiminen ja ppiva rganisaati Henkilöstön jhtamisen menetelmiä

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

KOOTuki MUISTIO 16.6.2015 Sivu 1/6

KOOTuki MUISTIO 16.6.2015 Sivu 1/6 KOOTuki MUISTIO 16.6.2015 Sivu 1/6 Muisti Krkeakulujen piskelun ja petuksen tukipalveluiden ja hallinnn yhteistyöryhmän (KOOTuki) työpajasta ppijan ja pettajan viitearkkitehtuurityön käynnistämiseksi 16.6.2015,

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Ryhmäkeskustelujen tiivistelmät 1 June 2016 TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT ryhmä 1. pj. Sari Pietikäinen Avainkysymys: Mihin yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

Kokousaika: klo Kokouspaikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 1, kokoushuone Aapo ja Tuomas B237

Kokousaika: klo Kokouspaikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 1, kokoushuone Aapo ja Tuomas B237 VNK 0:00/006 OpetusTIME..007 Kkusmuisti Kkusaika:..007 kl 3-5 Kkuspaikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu, kkushune Aap ja Tumas B37 Osallistujat: Läsnä: Tim Lankinen, hallitusneuvs, petusministeriö,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012

Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012 Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012 Työ-ja elinkeinministeriön järjestämässä työpajassa Lahden Sibelius-tallla 6.6.12 käsiteltiin ikärakennemuutksen vaikutuksia alueellisesta näkökulmasta sekä ikärakennemuutksen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

HUMAN ART & FORUM JYVÄSKYLÄ ITSENÄISESTÄ SUOMESTA ITSENÄISEEN YKSILÖÖN

HUMAN ART & FORUM JYVÄSKYLÄ ITSENÄISESTÄ SUOMESTA ITSENÄISEEN YKSILÖÖN HUMAN ART & FORUM JYVÄSKYLÄ ITSENÄISESTÄ SUOMESTA ITSENÄISEEN YKSILÖÖN HUMAN ART & FORUM Jyväskylä - MISTÄ ON KYSYMYS? Human Art & Frum Jyväskylä n uusi, ajankhtainen ja puhutteleva tutantkknaisuus, jssa

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson)

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson) Neuvttelukunta Neuvttelukunnan kuudestista kkus Aika: Tiistai, 21. syyskuuta 2004, kl 15:00 Paikka: Turun ylipistn IT-laits, DataCity B, 5. krs Järjestäjä: Asialista 1. Kkuksen avaus (Haht) 2. Edellisen

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto Nurten tuki-hanke ja avin ammattipist Hanna Nuutinen, Ter Vrnanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avinammattipist OHJAAMO Ohjaavat/lähettävät taht 2.Asteen ppilaitkset Palveluun tutustuminen ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot