Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA"

Transkriptio

1 Aikuiskulutusneuvstn julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA Aikuiskulutusneuvstn tutkimusjast 2005

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUSJAOSTON TEHTÄVÄ JA KOKOONPANO 2. TUTKIMUSJAOSTON TYÖSKENTELYSTÄ 3. AIKUISKOULUTUKSELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA ODOTUKSET Aikuiskulutuksen missi Aikuiskulutusplitiikkaan, aikuiskulutukseen ja aikuiskulutustutkimukseen vaikuttavat muutsvimat Aikuiskulutustutkimuksen lunne ja painpistealueet Aikuiskulutustutkimuksen skenaarit LIITE 1 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA TAI AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄT TUTKIMUSHANKKEET SUOMEN YLIOPISTOISSA VUODENVAIHTEESSA ELINIKÄINEN OPPIMINEN AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN SELVIYTYMINEN SOSIAALINEN PÄÄOMA SEN MERKITYS JA KASVATTAMINEN YHTEISKUNNALLINEN MURROS JA SOSIAALISET INNOVAATIOT SELVITÄ TILANTEESTA SUURET IKÄLUOKAT TYÖELÄMÄN KEHITYS TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN VÄLISTEN YHTEISTYÖMUOTOJEN KEHITTÄMINEN YRITTÄJYYS KANSALAINEN AIKUISOPISKELIJANA KOULUTUKSEEN MOTIVOITUMINEN KOULUTUKSEN MERKITYS ELÄMÄNKULULLE OPPIMISEN KONTEKSTIN LAAJENEMINEN AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA VERKOT VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUTKIMUS YLIOPISTOT, AMMATTIKORKEAKOULUT JA KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN TOIMINTA OSANA YHTEISKUNTAA AVOIN YLIOPISTO KOULUTUSPOLIITTISTEN UUDISTUSTEN ARVIOINTI, MUUT HALLINNOLLISET ARVIOINNIT AMMATTIKASVATUS JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN EU-KOULUTUSOHJELMIEN HANKKEET MUITA TUTKIMUKSIA LIITE 2 AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURAN LAUSUNTO AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TUTKIMUSJAOSTON MUISTIOON 18/2005

3 3 1. TUTKIMUSJAOSTON TEHTÄVÄ JA KOKOONPANO Valtineuvstn päätöksen mukaan aikuiskulutusneuvstn tehtävänä n seurata aikuiskulutuksen tutkimusta. Timintasuunnitelmassaan aikuiskulutusneuvst lupaa vaikuttaa siihen, että Sumessa harjitettava aikuiskulutustutkimus n nykyistä runsaampaa ja tukee aikuiskulutusplitiikan ja aikuiskulutuksen kehittämistä. Näiden tehtävien hitamiseksi aikuiskulutusneuvst perusti tutkimusjastn. Tutkimusjastn ensimmäinen tehtävä li seurata aikuiskulutustutkimusta ja sen tulksia sekä saattaa aikuiskulutusneuvstn työn kannalta tärkeät tutkimustulkset aikuiskulutusneuvstn tietn ja käyttöön. Tinen tehtävä li arviida aikuiskulutustutkimuksen suuntautumista, jtta aikuiskulutusneuvst vi tarpeen mukaan vaikuttaa siihen. Tutkimusjastn puheenjhtajaksi valittiin aikuiskulutusneuvstn jäsen rehtri, dsentti, Tim Lupajärvi. Muiksi jäseniksi kutsuttiin aikuiskulutusneuvstn varajäsenet jhtaja, KL, Antti Kauppi, pääsuunnittelija, VTT, Heikki Silvenninen, prfessri, FT, Yrjö Engeström Helsingin ylipiststa, prfessri, KT, Rist Rinne Turun ylipiststa, tutkimusprfessri, KT, KTT, dsentti Paula Kyrö Tampereen ylipistn kauppakrkeakulu sekä KT, dsentti Leena Kurki Tampereen ylipiststa. Jastn työhön kutsuttiin myöhemmin mukaan myös prfessri, FT, Jaakk Virkkunen Helsingin ylipiststa. Tutkimusjastn sihteerinä timi pääsihteeri, TKL, Matti Rppnen. 2. JAOSTON TYÖSKENTELYSTÄ Vidakseen arviida Sumessa harjitettavaa aikuiskulutustutkimusta, sen suuntautumista ja tulksia ja päätti tutkimusjast selvittää, mitä aikuiskulutuksen tai aikuiskulutusplitiikan kehittämisen kannalta mielenkiintisia tutkimushankkeita n Sumen ylipistissa vuden vaihteessa käynnissä tai suunnitteilla. Yksittäiset, mihinkään suurempaan tutkimuskknaisuuteen liittymättömät väitöskirjatutkimukset sekä kaikki pr gradu -työt jätettiin selvityksen ulkpulelle. Liitteenä 1 levaan luetteln valittiin tutkimushankkeita seuraavista sumalaisista ylipistista, niiden eri tiedekunnista, erillisistä laitksista ja yksiköistä: Helsingin ylipist Jensuun ylipist Jyväskylän ylipist Lapin ylipist Oulun ylipist Tampereen ylipist Turun ylipist Teknillinen krkeakulu Lappeenrannan teknillinen ylipist Tampereen teknillinen ylipist Helsingin kauppakrkeakulu Turun kauppakrkeakulu Svenska Handelshögsklan Åb Akademi

4 4 Aikuiskulutusneuvsta varten tehty selvitys laadittiin pääsin edellä mainittujen ylipistjen ja krkeakulujen, Sumen Akatemian ja eri ministeriöiden www-sivuilta löytyvien tutkimustietjen perusteella. Tutkimusjastn jäsenet auttivat man ylipistnsa salta tutkimushankkeita kskevien tietjen keräämisessä. Lisäksi prfessrit Anja Heikkinen Jyväskylän ylipiststa ja Kari Nurmi Lapin ylipiststa täydensivät luettela. Kustakin tutkimuksesta n esitetty sen nimi, vastuullinen jhtaja, tämän työpaikka (ylipist, sen tiedekunta, laits tai yksikkö). Selvitykseen tettuja tutkimuksia ja tutkimushankkeita vat pääasiassa rahittaneet Sumen Akatemia, petusministeriö, työministeriö, ssiaali- ja terveysministeriö sekä Eurpan Unini. Sumen akatemian rahitus n mainittu erikseen. Perehtyessämme keräämäämme materiaaliin havaitsimme, että tutkimusten kirj n laaja. Yhteistä linjaa ei löytynyt edes Akatemian rahittamista tutkimuskknaisuuksista. Lpputulema li, että emme löytäneet Sumessa tehtävälle aikuiskulutustutkimukselle selkeätä yhtenäistä linjaa. Edellä esitetyn perusteella tutkimusjast päätyi yksimielisesti siihen, että yksittäisiä tutkimushankkeita tarkastelemalla ei le mahdllista päästä hedelmälliseen keskusteluun. Tarvitaan uusi näkökulma. Jast hahmtteli aikuiskulutuksen missin, jtta vimme sen avulla tarkastella käynnissä ja suunnitteilla levaa tutkimusta missin antamasta näkökulmasta käsin. Vidakseen arviida laatimansa aikuiskulutustutkimusluetteln kattavuutta ja asianmukaisuutta sekä tutkimustiminnan suuntautumista, tutkimusjast teki lyhyen analyysin tellisuusmaita, Eurpan Uninin jäsenmaita ja Sumea kskevista merkittävistä ympäristön tilaa, yhteiskuntaa, kansalaisten asemaa ja työelämää kskevista muutksista, jilla jast katsi vivan lla vaikutusta Sumessa harjitettavaan aikuiskulutusplitiikkaan. Tehdyn analyysin jälkeen tutkimusjast phti, minkälainen tulisi lla aikuiskulutustutkimuksen visin ja millaisia skenaariita aikuiskulutustutkimukselle visi lähimpien viiden - kymmenen vuden kuluessa lla lemassa. Tutkimusjast pyysi Aikuiskasvatuksen tutkimusseuralta näkemystä selvityksestään. Antamassaan lausunnssa Aikuiskasvatuksen tutkimusseura katsi jastn tekemän työn tärkeäksi ja yhtyi jastn käsitykseen aikuiskulutustutkimuksen pirstaleisuudesta. Samalla se tivi jastn kiinnittävän humita aikuiskasvatus, aikuiskulutus, aikuisten ppiminen -käsitteiden käyttöön. Lisäksi se krsti mm., että aikuiskasvatustutkimuksen kehittämisen visiinnissa lisi syytä nstaa esille alan tutkimuksen mninaiset tekemisen paikat, tutkimuksen kansainvälinen tilanne ja yhteistyö, tutkimuksen suhde aikuisuuteen ja aikuisten elämän mninaisuuteen sekä aate-, käsite ja yhteiskuntahistriallisen aikuispedaggisen tutkimuksen tärkeys. Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran lausunt n liitteenä AIKUISKOULUTUKSELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA ODOTUKSET Aikuiskulutuksen missi Aikuiskulutuksen missin kuuluu käsityksemme mukaan sen eksplisiittinen havaitseminen, että mm. kansakunnan saamistasn khaminen, aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen, työssä kehittyminen, yrittäjyyteen kasvaminen ja klmanteen ikäkauteen valmistautuminen eivät vi lla pelkästään aikuiskulutuksen asiita. Kyse n lasten, nurten ja aikuisten elinikäisestä kasvamisesta kriittiseen ajatteluun kykeneviksi, itsenäisiä valintja tekeviksi kansalaisiksi, jtka elävät täyttä

5 5 elämää sekä persnina että yhteisöjensä jäseninä. Se tarkittaa myös vurpuhelua päivähit- ja kulukasvatuksen kanssa sekä kasvatusfilsfista reflektintia siitä, mitä n hyvä elämä ja miten aikuiskulutus vi sitä vurllaan malta saltaan tukea. Haaste vapaalle sivistystyölle sekä ammatilliselle ja krkeakulutasiselle aikuiskulutukselle n tällöin hyvin suuri. Aikuiskulutusplitiikkaan, aikuiskulutukseen ja aikuiskulutustutkimukseen vaikuttavat muutsvimat Aikuiskulutuksen tutkimuksen kenttää ja aikuiskulutuksen missin tteuttamista määrittävät Sumesta nusevien kehittämistarpeiden hella glbaali, maapallistumiseen liittyvä kehitys samin kuin tellisuusmaissa ja niissä erityisesti Eurpan Uninin jäsenmaissa vaikuttavat muutsvimat (Kuva 1). Muutsvimien vaikutusta leimaa plarisitumisen, eriarvisuuden ja epävarmuuden lisääntyminen. Hulimatta siitä, että havaituissa muutksissa krstuvat erilaiset uhat ja epävarmuustekijät, tarjavat ne myös haasteita ja mahdllisuuksia, jihin aikuiskulutusplitiikan, aikuiskulutustutkimuksen ja aikuiskulutuksen tulee reagida. Seuraavassa n kttu keskeisiä Sumessa tteutettavaan aikuiskulutusplitiikkaan vaikuttavia muutksia ja kehityskulkuja. Kansakuntien ja väestöryhmien plarisituminen jatkuu. Maapalln väestön rikkaimman viidenneksen suus maapalln bruttkansantutteesta, maapalllla tapahtuvasta viennistä, ulkmaisista investinneista ja internetin käytöstä n vähintään kaksi klmassaa, kun köyhimmän viidenneksen suus n alle sadassa. Teknlgisesta kehityksestä tutannssa, liikenteessä ja tietliikenteessä hyötyvät eniten rikkaat tellistuneet maat. Ne käyttävät suurimman san maailman tutkimusmenista. Tulert kasvavat ja absluuttisessa köyhyydessä elävien määrä kasvaa. Köyhyys khdentuu erityisesti naisiin. Alueellisen ja sukupulten välisen tasa-arvn kehittäminen krstuu entisestään Väestön keskittyminen suurkaupunkeihin jatkuu kiihtyvään tahtiin. Tutannlliset työpaikat siirtyvät halvan työviman maihin. Keskitetty maatalus autiittaa nykyisiä viljelmiä. Ympäristön kannalta edullisten paikallisten tutantketjujen kehittämisen tarve krstuu. Puhtaan ilman ja ympäristön turvaaminen, puhtaan veden saaminen sekä autiistumisen hillitseminen krstuvat entisestään Kehitysmaiden väestömäärä n kasvanut räjähdysmäisesti. Niiden väestö n hyvin nurta. Sumen ja Eurpan väestömäärän kasvu n hidastunut, väestö ikääntyy ja työikäisen väestön suus laskee. Valtiiden hultsuhde heikkenee. Läntisten tellistuneiden maiden taluden kasvuvauhti n laantunut 1900-luvun taslle. Niiden julkiset kulut bruttkansantutteesta vat nusseet krkeiksi. Niissä puretaan ja heikennetään yhteiskunnan palvelurakenteita ja turvaverkkja. Yksilöiden elämän hallinta siirtyy yhä enemmän henkilökhtaiseksi vastuuksi. Uudet työpaikat syntyvät pienissä yrityksissä. Pienyritysten merkitys työllisyyden, kansantaluden vakauden sekä ympäristön kannalta krstuu. YK:n kehitysjärjestön (UNDP) mukaan taludellinen ja rahituksellinen epävakaus, työpaikkjen ja tuljen epävarmuus, yhteisöllinen, pliittinen, kulttuurinen ja terveydellinen epävarmuus kasvavat. Samalla lisääntyy epävarmuus ihmisten turvallisuudesta ja ympäristön tilasta. Läntisten, vauraiden tellistuneiden maiden vastuulla n kantaa hulta maapalln väestökehityksestä sekä plarisitumisen estämisestä. Phjismaiden ja laajemmin OECD- maiden tehtävänä n hulehtia glbalisaatin mukanaan tumien paineiden sekä hyvinvintiyhteiskunnissa

6 6 tapahtuvien muutsten aiheuttamien ngelmien jäsentämisestä, tutkimisesta ja erilaisten ratkaisuvaihtehtjen etsimisestä. Näin riippumatta siitä, nk kyse muutsten haittavaikutusten lieventämisestä tai hyväksi havaittujen kehityskulkujen myönteisten vaikutusten vahvistamisesta. Edellä kuvattujen muutsten tulee vaikuttaa vimakkaasti kansallisten painpistealueiden valintaan. Muutkset tuvat myös Sumelle sekä kansainvälisiä vastuita että niihin liittyviä mahdllisuuksia. Tehtävien ratkaisujen merkitys hyvän elämän lumisessa kasvaa, sillä hyvän elämän lähtökhdat vat yhä useamman khdalla aikaisempaa enemmän uhattuna. Aikuiskulutuksella n tässä yhteydessä tärkeä rli sekä Sumen että maapalln väestön hyvinvinnin rakentamisessa. Kuva 1. Muutsvimien erilaiset vaikutusalueet Muutsvimat suuntaavat ja laajentavat aikuiskulutuksen ja sen tutkimuksen kenttää, khteita ja painpisteitä. Ne määrittävät, missä kntekstissa, verkstissa ja mistä näkökulmasta tutkimusta tteutetaan. Muutsvimat myös vaikuttavat siihen, että eri kntekstien kuluttajia ja tutkijita yhdistävät samat ngelmat. Tutkimuskysymyksiä ei enää aseteta pelkästään Sumen näkökulmasta, vaan kunkin kntekstin ja näkökulman hjaamana, jllin Sumi n sana määrittämässä kansainvälisiä knteksteja ja näkökulmia. Näkökulma painttuu eri tavin, js kyseessä n glbaali-, tellistuneiden maiden, Eurpan Uninin tai kansallinen suhde muutsvimiin. Tämä merkitsee sitä, että tutkimus n sa kansainvälistä kehitystä, eikä ainastaan Sumen näkökulmasta kuvaa tai svella sitä. Tutkimuksen suuntaamisessa ja rganisimisessa se merkitsee vimakasta kansainvälistymisen lisääntymistä. Tutkimusyhteistyö rakentuu tällöin sekä tiiviiden pitkäaikaisten kumppanuussuhteiden että laajjen mnimutkaisesti verkstituvien tutkimushankkeiden ja tutkijaverkstjen varaan.

7 7 Aikuiskulutustutkimuksen lunne ja painpistealueet Aikuiskulutustutkimuksessa n sattava nähdä sumalaisen hyvinvintiyhteiskunnan muuts. Muutksen analysinti vaatii vahvaa tieteiden välistä vurpuhelua. Muutksesta nusevat ilmiöt ja kehityssuunnat n sattava tunnistaa ja jäsentää. Samalla n kyettävä tiedstamaan, mitkä niistä vaativat aikuiskulutuspliittisia ja aikuiskulutusta kskevia kannanttja ja timenpiteitä. Ylipistjen ja tutkijiden autnmiaa kunniittaen n vitava käydä keskustelua aikuiskulutustutkimuksen sisällöstä, suuntautumisesta ja tutkimuksen mahdllisuuksista tuttaa sekä aikuiskulutuspliittisten päätösten tekemisessä että aikuiskulutusjärjestelmän kehittämisessä tarpeellista tieta. Sumen aikuiskulutustutkimuksen tulee lla myös nykyistä enemmän sa kansainvälistä aikuiskulutustutkimusyhteistyötä. Tutkijiden tulee sallistua nykyistä kattavammin Eurpan Uninin sisällä ja ulkpulella tapahtuvaan kansainväliseen vurpuheluun. Pelkkä kansainvälisen tutkimuksen seuraaminen ja sudattaminen eivät riitä. Sumalainen aikuiskulutustutkimus n krkeatasista ja hyvin jhdettua. Sen vuksi sumalaiset aikuiskulutustutkijat vivat hyvän saamisensa vuksi aktiivisesti pyrkiä mukaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin timien myös niiden jhtajina. Tällainen timinta ja kansainväliset (mm. EUtasiset) tutkimushankkeet ja -hjelmat vat edellytys glbaalien sekä useita tellisuusvaltiita kskettavien ngelmien ratkaisemisessa. Tutkimusyhteistyöhön sallistumisen tulee lla laajaa ja vähintäänkin keskeiset eurppalaiset kielialueet kattavaa. Vurpuhelu pelkästään anglsaksisen kielialueen kanssa ei riitä. Näin vimme edistää innvatiivista, uutta luvaa ja uudenlaisia lähestymistapja mukanaan tuvaa ajattelua. Vimme jutua jpa tarkistamaan vallitsevia paradigmjamme. Tutkimusjastn mielestä merkittäviä painpistealueita aikuiskulutustutkimuksen suuntautumisen ja tutkimusten sisällön kannalta vat ainakin Kriittiseen, itsenäiseen ajatteluun ja yhteisölliseen timintaan kykenevien aktiivisten kansalaisten kasvun tukeminen Demkratian ja kaikkinaisen tasa-arvn edistäminen Työllisyyden tukeminen ja työelämän muutksiin speutuminen Teknlgisen kehityksen mukanaan tumien mahdllisuuksien hyödyntäminen Tietyhteiskunnan haasteisiin vastaaminen Yrittäjyyden edistäminen Väestön ikääntymisen ngelmiin vastaaminen ja klmannen ikäkauden kysymysten ratkaiseminen Glbalisaatin tumien ngelmien ratkaiseminen ja sen tarjamien mahdllisuuksien hyödyntäminen Löytämämme linjaukset näyttävät suurelta sin levan yhteneväisiä nykyisen hallituksen esittämien plitiikkahjelmien kanssa. Verrattaessa tutkimusjastn löytämiä painpistealueita ja liitteeseen 1 kttujen tutkimushankkeiden suuntautumista vi tdeta, että Tutkimushankeluettelssa n jkaiselle painpistealueelle suuntautuvia tutkimushankkeita. Tutkimushankkeiden näkökulma tsin vaihtelee humattavasti Eniten tutkimushankkeita suuntautuu ppimisen, ppimistapahtuman ja kulutusjärjestelmän ympärillä tapahtuvien ilmiöiden ja kehityskulkujen selvittämiseen

8 8 Vähiten tutkimushankkeita n glbalisaatin tumien ngelmien ratkaisemisen ja sen tarjamien mahdllisuuksien hyödyntämisen painpistealueella Tutkimushankkeet tehdään pääsääntöisesti ktimaisin vimin. Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita n vähän. Jillakin tutkimushankkeilla n tsin englanninkielinen nimi, mutta se ei sellaisenaan tarkita, että tutkimushanke lisi kansainvälinen yhteistyöhanke Aikuiskulutustutkimuksen skenaarit Aikuiskulutustutkimuksen skenaarit eli mahdlliset tulevaisuudentilat vivat lla seuraavat: 1. Aikuiskulutustutkimus jatkaa nykyistä melk pirstaleista linjaansa. Se jhtaa vallitsevan tilanteen uusintamiseen uudistamisen sijaan 2. Aikuiskulutustutkimus painttaa vimakkaasti ktimaisia muutstekijöitä ja ktimaista kehitystä unhtaen kuitenkin glbaalin ulttuvuuden 3. Aikuiskulutustutkimus n kansainvälistä, mnialaista ja mnitieteistä ja khdistuu keskeisiin glbaaleihin ja ktimaisiin muutstekijöihin, niiden jäsentämiseen ja ymmärrettäväksi tekemiseen sekä niiden seurausvaikutuksien selvittämiseen Tutkimusjastn analyysin mukaan aikuiskulutustutkimusta tulee kehittää klmannen skenaarin mukaisesti

9 9 LIITE 1 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA TAI AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄT TUTKIMUSHANKKEET SUOMEN YLIOPISTOISSA VUODEN-VAIHTEESSA ELINIKÄINEN OPPIMINEN Kansanpistt - elinikäinen ppiminen. Jarkk Hautamäki. Kulutuksen arviintikeskus, Helsingin ylipist Life as Learning (LEARN) -hjelma. Sumen akatemian rahittama. Hannele Niemi. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist Ekspansiivisen ppimisen uudet mudt työssä: Yhteiskehittelyn maisema. Yrjö Engeström. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist L2-tekijä - ppimaan ppiminen kulussa n avain elinikäiseen ppimiseen. Jarkk Hautamäki. Kulutuksen arviintikeskus, Helsingin ylipist Yhteistyön ja ppimisen strategiat julkisen ja yksityisen sektrin verkstissa. Tuula Heiskanen. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen ylipist Yhteisöllisen ppimisen prsessi: Tieta tuttavat mekanismit ja piskeluun situtuminen krkeakulun ja työelämän ppimisympäristöissä. Päivi Häkkinen. Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist Krkeaa ja matalaa teknlgiaa yhdistävät kentät strategisina ppimisympäristöinä: funktinaalisten elintarvikkeiden kehittämisen kenttä. Osm Kivinen. Kulutusssilgian tutkimuskeskus, Turun ylipist Matematiikan pettajuuteen kasvaminen tietyhteiskunnassa (pettajankulutus) Kristiina Kumpulainen. Kasvatustieteen ja pettajankulutuksen yksikkö, Oulun ylipist Kehkeytyvät timintatapaympäristöt (hiljaisen tiedn tekeminen näkyväksi) Kari Lilja. Jhtamisen laits, Helsingin kauppakrkeakulu Tiedn lumisen mallit ja metdit tulevaisuudessa: Mbiiliteknlgiaa hyödyntävät mnitieteiset svellukset (Verkkphjainen piskelu ja mbiiliteknlgiat). Jari Multisilta, Prin krkeakuluyksikkö, Tampereen teknillinen krkeakulu, Tiedn ja saamisen kehittäminen kulutuksessa ja työssä - strategiana ngelmaperustainen ppiminen. Anna Raija Nummenmaa. Opettajankulutuslaits, Tampereen ylipist Opettavasta yhteiskunnasta ppimisyhteiskuntaan. Sukuplvien ppimis- ja selviytymismahdllisuudet. (Ihmisen elämänkaari n jateltu kuudeksi ikäplveksi. Erkki Olkinura. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist. Kulttuurien välinen työ uutena ppimisympäristönä (Maahanmuuttajat henkilöstökulutuksessa) (Learning intercultural cmpetency in the wrkplace) Pirkk Pitkänen. Karjalan tutkimuslaits, Jensuun ylipist, Ssiaaliset valinnat elämänlaajuisen ppimisen edistämisessä (Yksilöiden erilaiset elämän- ja työuran vaiheet ja sallisuuden sekä yksilöiden elämänpliittisten valintjen merkitys) Ask Suikkanen. Yhteiskuntatutkimuksen laits, Lapin ylipist MOREL - Mtivaati, itsesäätely ja ppiminen knventinaalisissa ja uusissa ppimisympäristöissä.

10 10 Marja Vauras. Opettajankulutuslaits, Turun ylipist. Opettajuuden tukeminen muuttuvassa työympäristössä Juni Välijärvi, Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist Frm Teaching Sciety t Learning Sciety? Generatins and Their Pssibilities f Learning and Cping in Pstmdern Netwrk and Risk Sciety. Sumen Akatemian rahittama hanke. Erkki Olkinura, Rist Rinne ja muita. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist LEOSPAN-prjekti Supprting peple in accreditatin and certificatin f infrmal learning. Anja Heikkinen, Hanna Laaksnen ja muita tahja. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist sekä muita tahja Oppivat rganisaatit? Kkemuksia yritys-krkeakuluyhteistyöstä. Rist Taini ja muita, Jhtamisen laits, Helsingin kauppakrkeakulu Yritysten saamispääma (Tanskalainen lähestymistapa) Guy Ahnen ja Tmi Hussi. Svenska Handelshögsklan/Intangibles Management Finland Oy AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN SELVIYTYMINEN Demkratian glbalisaati: Kansalaisjärjestöt, yhteiskunnalliset liikkeet ja glbaali julkisuus. Tumas Ylä-Anttila. Ssilgian laits, Helsingin ylipist (Yksittäinen tutkimus) Julkinen kansalainen. Kansalaisuuden ja kansalaistiminnan representaatit (esiintymiset) Sumessa ja Ranskassa. Eeva Luhtakalli. Ssilgian laits, Helsingin ylipist (Yksittäinen tutkimus) Aktiivisen kansalaisuuden ppiminen (Etgace: Alankmaat, Belgia, Britannia, Espanja, Slvenia ja Sumi sekä Re-etgace: Rmania, Slvenia ja Unkari). Kari E Nurmi. Kasvatustieteen laits, Lapin Ylipist Täysin palvelleesta työntekijästä aktiiviseksi eläkeläiseksi. Rist Rinne ja muita. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist SOSIAALINEN PÄÄOMA SEN MERKITYS JA KASVATTAMINEN Ssiaalinen pääma ja luttamusverkstt - tutkimushjelma. Sumen Akatemian rahittama Pertti Jkivuri. Yhteiskuntatieteiden ja filsfian laits, Jyväskylän ylipist Ssiaalinen pääma ja demkratia. Dag Anckar. Statsvetenskap, Åb Akademi Yritystasn ssiaalisen pääman syntyminen, teknlginen innvaatitiminta ja kansallisten teknlgiahjelmien tehkkuus. Erkki Auti. Tutanttaluden sast, Teknillinen krkeakulu Yhdistykset ja luttamus instituutiihin. Kaj Ilmnen. Yhteiskuntatieteiden ja filsfian laits, Jyväskylä ylipist Työelämän vanhat, vihaiset ja väsyneet - kun luttamus pettää. Raija Julkunen. Yhteiskuntaplitiikan yksikö, Jyväskylän ylipist Sumalaisen palkkatyöyhteiskunnan synty. Ssiaalinen kheesi ja taludellinen ratinalisinti tisen maailmansdan jälkeisessä Sumessa. Pauli Kettunen, Yhteiskuntahistrian laits, Helsingin ylipist Luttamus, ssiaaliset verkst ja vastuun jakautuminen. Osm Kivinen. Kulutusssilgian tutkimuskeskus, Turun ylipist Ssiaalinen pääma ja hyvinvinti työelämän muutspaineessa. Psyklgian laits, Mika Kivimäki. Helsingin ylipist Ssiaalinen pääma, verkstt ja rganisatrinen muuts.

11 11 Harri Melin. Ssilgian laits, Turun ylipist Ssiaalinen pääma ja verkstt siirryttäessä työelämään: yksilöllinen ja rganisatrinen näkökulma. Jan-Erik Nurmi. Psyklgian laits, Jyväskylän ylipist Ssiaalinen pääma ja ssiaalinen tila: psitit, dispsitit ja kllektiivinen timinta. M hammed Sabur. Ssilgian laits, Jensuun ylipist YHTEISKUNNALLINEN MURROS JA SOSIAALISET INNOVAATIOT SELVITÄ TILANTEESTA Kulutus ja työmarkkinat murrksen yhteiskunnassa. Ask Suikkanen ja muita. Yhteiskuntatutkimuksen laits, Lapin ylipist Siirtymien työmarkkinajärjestelmä ja yksilöllistyvä epävarmuus. Ask Suikkanen ja muita. Yhteiskuntatutkimuksen laits, Lapin ylipist Ikääntymispalveluiden ennakinti. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist SUURET IKÄLUOKAT Suuret ikälukat sukuplvena. J.P. Rs, Tmmi Hikkala. Ssiaaliplitiikan laits, Helsingin ylipist Suuret ikälukat viidessäkympissä -tutkimus sukuplvien ssilgiasta. J.P. Rs, Tmmi Hikkala. Ssiaaliplitiikan laits, Helsingin ylipist TYÖELÄMÄN KEHITYS Palkansaajien työltutkimus. Anna-Maija Leht ja Jussi Simpura. Tilastkeskus Työlbarmetri. Pekka Ylöstal. Ssilgian laits, Helsingin ylipistn Uusien työn rganisintimutjen leviäminen ja sen esteet Sumessa. Pekka Ylöstal, Ssilgian laits, Helsingin ylipist Työyhteisöt ja jaksaminen vanhan ja uuden murrksessa. Yrjö Engeström. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Muutksen hallinta ppivissa rganisaatiissa. Yrjö Engeström. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Yhteiskehittelyyn perustuvan työterveyshulln uuden timintamallin kehittäminen (Lähtökhtana timinnan muutksen yhteistiminnallinen hallinta) Kirsti Launis. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö. Helsingin ylipist Innvatiivisten uusien työn mutjen vakiintuminen ja leviäminen ja ppiminen; kehittämisinterventiiden pitkän aikavälin vaikutukset ja jäljet. Yrjö Engeström ja muita. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Tutekehityksen, tutannn ja ylläpidn yhdistävän timijuuden kehittyminen yritysten välisessä, prsessien ptimintihjelmistihin perustuvassa yhteistyössä. Jaakk Virkkunen & muita. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist

12 12 Timintaknseptin sallistavan kehittämisen ppimisverkst. Uudenlaisen, eri rganisaatiissa uutta timintaknseptia kehittävien sisäisten kehittäjien välisen menetelmäkehityksen edellytykset. Jaakk Virkkunen. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist EK:n tulevaisuuslutain. Aaltnen Mika ja Kusa Tum. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakrkeakulu TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN VÄLISTEN YHTEISTYÖMUOTOJEN KEHITTÄMINEN Oppiminen, kulutus ja muuttuva työelämä. Tutkimushjelman tavitteena n tutkia kulutuksen ja työelämän välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä klmella eri taslla: 1) kulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan taslla, 2) ppilaitsten timinnan taslla ja 3) pedaggiikan, ppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. Tynjälä Päivi (Tutkimusryhmän jhtaja). Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist The dynamics f learning and knwing in cntexts f wrking life - DYNAMO. Annikki Järvinen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f creating scial capital within netwrks f learning and knwing - SCal. (Kriittinen teria) Esa Pikela ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f learning prcesses in different wrk and rganisatinal cntexts- PrWrk. (Wengerin tria) Annikki Järvinen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f prblem-based learning as a strategy fr develping knwledge and cmpetence in the cntext f educatin and wrk - PrBell. Anna-Raija Nummenmaa ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f pen learning and the change f schl culture -DOL. Marjatta Kangassal ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f creating new, pen and netwrking learning and schl culture - NOVA. Heleena Lehtnen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist Työssä ppiminen ammatillisessa aikuiskulutuksessa - Ohjausta, tukea ja arviintia. Marjut Silvenninen. Eduta-instituutti, Tampereen ylipist Työelämän muuts ja työssä ppiminen - haasteita työvimakulutukselle ja työelämän kehittämiselle. Anu Järvensivu-Kski. Tampereen ylipistn työelämän tutkimuskeskus, Tampereen ylipist Kulutuksen vaikutukset työuran kknaispituuteen. Esa Jkinen, Tampereen ylipistn työelämän tutkimuskeskus, Tampereen ylipist YRITTÄJYYS The dynamics f prfessinal grwth and entrepreneurial learning - PROFENTRE. Paula Kyröja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tampereen ylipist The dynamics f prfessinal grwth and develpment - PrGrwth. Pekka Ruhtie ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f entrepreneurial learning -ENTRE. Paula Kyrö ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist The dynamics f prfessinal and vcatinal grwth in welfare services - WellDyn.

13 13 Seija Mahlamäki-Kultanen ja muita. Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen ylipist ENTLEARN- research n entrepreneurial learning, cmparing results with survey f frmal and infrmal entrepreneurship training prgrammes, prviding results in print and web, prpsing a mdel prgramme fr Eurpean vcatinal examinatin f entrepreneur. Heinnen Jarna ja muita. Yritystiminnan tutkimus- ja kulutuskeskus, PK-instituutti, Turun kauppakrkeakulu. Entrepreneurship - an interesting pprtunity? Entrepreneurship prgramme fr the graduate students f the Academy f Finland in Heinnen Jarna ja muita. Yritystiminnan tutkimus- ja kulutuskeskus, PK-instituutti, Turun kauppakrkeakulu ENTREVA- Yrittäjyyskulutuksen evaluintikäytäntöjen, arviintityökalujen ja -metdien analysinti. Hytti Ulla ja Kupusjärvi Paula, Yritystiminnan tutkimus- ja kulutuskeskus, PK-instituutti, Turun kauppakrkeakulu KANSALAINEN AIKUISOPISKELIJANA Aikuisten sallistuminen ylipistkulutukseen. Ylipist-piskelijiden ikärakenne. Erja Mre. Ssilgian laits, Jensuun ylipist Aikuisten ppiminen arkipäivän ympäristöissä. Tapi Aittla. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist KOULUTUKSEEN MOTIVOITUMINEN Elinikäiseen ppimiseen mtivituminen. Jyri Manninen. Palmenia, Helsingin ylipist Mtivatin f peple with lwer qualificatin fr life lng learning. Jyri Manninen. Palmenia, Helsingin ylipist Osallistumattmuus aikuiskulutuksen haasteena. Erja Mre. Ssilgian laits. Jensuun ylipist Osallistuminen ja sallistumattmuus ppimisyhteiskuntaan. Mari Käyhkö ja Tiina Tikka. Ssilgian laits. Jensuun ylipist Mielikuvatutkimus (Adult participatin in dream sciety - images f adult educatin as mtivatinal barriers). Jyri Manninen ja muita. Palmenia. Helsingin ylipist Vähän kulutettujen mielikuvat kulutuksesta (Mielikuvatutkimuksen jatk). Jyri Manninen ja muita. Palmenia, Helsingin ylipist Mtivatin f peple with lwer qualificatins fr life lng learning (Lenard da Vinci reference materials prject). Jyri Manninen ja muita. Palmenia, Helsingin ylipist Elinikäiseen ppimiseen mtivituminen 2004 (Rinnakkaistutkimus vähän kulutettujen työntekijöiden mtivitumisesta kulutukseen). Jyri Manninen ja muita. Palmenia, Helsingin ylipist KOULUTUKSEN MERKITYS ELÄMÄNKULULLE Kulutus sulkeistajana ja avaajana - eurppalainen tutkimushanke. Hannu Simla. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist Kulutus, hyvinvintivalti ja syrjäytyminen: tutkimus niukan kulutuksen ja

14 14 marginalisitumisen yhteydestä Sumessa ja eräissä muissa maissa 1900-luvulla. Hannu Simla. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist. Oppiminen helsinkiläisten elämänkulussa Jyri Manninen ja muita. Palmenia. Helsingin ylipist (Tutkimus valmistui huhtikuussa 2004) Lahjakkuuden, ktitaustan ja kulumenestyksen yhteydet kulutus-, ammatti- ja työuraan ja muihin elämänrakenteen ja elämänhistrian merkittäviin tekijöihin lapsuudesta aikuisuuteen: 30 vuden seuruututkimus. Jrma Kuusinen ja muita. Kasvatustieteen laits, Jyväskylän ylipist OPPIMISEN KONTEKSTIN LAAJENEMINEN Hetergeeninen ppimiskäyttäytyminen. Sepp Hnkaphja. Kansantalustieteen laits, Helsingin ylipist Yhteisöllinen teknlgia, ppiminen ja tiedn rakentelu. Kai Hakkarainen. Psyklgian laits, Helsingin ylipist Äänettömien taitjen geenipankki. Työssäppiminen ja hiljainen saaminen. Rist Rinne ja muita. Kasvatustieteiden laits, Turun ylipist OSKU - Osaamisen siirt saamiskulttuureissa (Piilevän tiedn siirt). Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist Kansainvälinen yhteistutkimus, jssa kehitetään uutta kulun mallia, jssa pyritään lähentämään kulua ja yhteiskuntaa mm. uuden tietyhteiskunnan avulla. Yrjö Engeström ja muita. Timinnan terian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin ylipist Oppiminen tilassa - (rakennettujen) piskeluympäristöjen vertaileva tutkimus. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA VERKOT Verkk-ppimisympäristöissä ppimista edistävät ja estävät tekijät. Kirsi Tirri. Käytännöllisen telgian laits, Helsingin ylipist IQ FORM - ppimisen laadun ja arviinnin tukijärjestelmän kehittämisprjekti (Virtuaaliylipistn pintjen hjaukseen ja tukemiseen liittyvä kehittämishanke). Hannele Niemi. Kasvatustieteen laits, Helsingin ylipist Työn ja ppimisen yhteydet muutsvimana. (Erilaisten työssä ppimisen mallien analysintia) Sumen Akatemian rahittama prjekti. Marja-Leena Stenström ja muita. Kulutuksen tutkimuslaits, Jyväskylän ylipist Verkk-, lähi- ja mnimut-petuksen vertaileva arviinti. Jyri Manninen. Kulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ylipist. Yhteistyössä Tartn ylipistn kanssa Sharing and cnstructing perspectives in virtual interactin (SHAPE). Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Vastavurinen ymmärtäminen ja jaettu mtivaati Sanna Järvelä, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Diskurssinäkökulmia verkkperustaiseen ppimiseen Maarit Saarenkunnas, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Yksilöiden representaatit verkstperustaisesta kllabratiivisesta vurvaikutuksesta Piritta Leinnen, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist Jaetut ssiaaliset prsessit virtuaalisessa ympäristössä. Arja Byman, Kulutusteknlgian tutkimusyksikkö, Oulun ylipist

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 11.10.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - OPPIMISTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot