Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Liitteenä on päivätty Pomarkun vesiyhtymien esitys kunnalle vesi yh ty mien omistamien runkovesijohtojen siirrosta kunnan omistukseen ja ylläpidettäväksi. Esityksen ovat tehneet Uudenkylän vesijohdon 1., 2., 3. ja 4. vaiheen vesiyhtymät sekä Kivijärven vesiyhtymä. Vesiyhtymät perustelevat esitystään sillä, että omistuksen siirron myötä vesi yh ty mien osakkaat olisivat samassa asemassa muiden kuntalaisten kanssa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus suhtautuu asiaan periaatteessa myön teises ti ja antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Päätös: Asiasta käydyn keskustelun perusteella esittelijä täydensi ehdo tus taan seuraavasti: Lisäksi kunnanhallitus antaa tekniselle lau takun nal le tehtäväksi ottaa yhteyttä asiassa kaikkiin kunnan alueella sijait se viin vesiyhtymiin tai vastaaviin yhteenliittymiin, ja ottaa ne mahdol li sen selvityksen piiriin. Esittelijän ehdotus täydennyksineen hy väksyt tiin yksimielisesti. Kivijärven, Korvenkaupungin sekä Uudenkylän (4) vesiyhtymää ovat jät täneet Pomarkun kunnanhallitukselle esityksen että kunnan vesihuoltolaitos ot tai si yhtymien rakentamat vesijohdot omistukseensa ja ylläpidettäväksi. Pe rus te lu naan he esittävät olevansa nyt eriarvoisessa asemassa muihin ve sihuol to lai tok sen asiakkaisiin nähden. Kunnanhallitus on asiaa käsitellyt ja päättänyt että tekninen lautakunta valmis te li si asiaa ja selvittäisi kaikki kunnassa olevat vesiyhtymät ja ve si yhteen liit ty mät. Kankaanpää-Pomarkku (KAPO) vesijohdon runkolinja rakennettiin Po markun kunnan, Kankaanpään kaupungin sekä valtion varoilla 1990 luvun al kupuo lel la. Yksityiset vesihuoltolaitoksen asiakkaat sekä yhtymät ra ken si vat tästä runkolinjasta omia vesijohtojaan Kankaanpään rajalta kir kon ky lään asti. Näitä vesiyhtymiä on kymmeniä ja alla olevassa luettelossa ei kai ke ti ole ihan kaikki mukana ja osa nimistä saattaa olla vanhoja. Lisäksi täs tä linjasta rakennettiin mm Tuunajärven runkoputki joka lähti Kan kaan pään puolelta jatkuen Lavian rajalle. Pomarkun kunta vastasi runkoputken kus-

2 tan nuk sis ta ja siitä otettiin useita sivuhaaroja ja yksittäisiä talohaaroja joi den kustannuksista vastasi yhtymät ja yksityiset liittymät Em. lisäksi Kirkonkylän kaava-alueella ja välittömästi sen läheisyydessä on joi ta kin vesiyhtymiä jotka ovat kustannuksellaan rakentaneet omat lin jansa. Alla on luettelo vesiyhtymistä ja vesiyhteenliitymistä Anttilan Kosti/Eeva Honkakoski Petkeleen linja Honkakoski Vähäkallio/Frangen Honkakoski Heikin kaluste/jaakonniemi Honkakoski Vanhatalo Pentti/Nikkari/Huhtala Honkakoski Granholm/Maja Honkakoski Jokinen/Varis/Leppäniemi Honkakoski Marjamäen linja Honkakoski Jaakkola linja Honkakoski Ojakorven linja Ojakorpi Korvenkaupungin linja Honkakoski Myllymäen linja Honkakoski Rovion linja Honkakoski Valkjärven vesiosuuskunta Asemamäen linja kirkonkylä Lehtimäki/Lehtonen Pitkäkuja Erola/Painokallio Pitkäkuja Rossi/Alanissi/Hirvisuuli kirkonkylä Tuunajärven linja josta lähtee 7-10 erillistä haaraa Harjantien linja josta lähtee useita kiinteistö/yhtymä haaroja Uusikylä/Kiilholma 4 yhtymää Kivijärvenlinja Lisäksi muita mahdollisia yhteislinjoja joista ei löydy historiatietoja Em. linjoista läheskään kaikista ei ole olemassa kartta-/sijaintitietoja eikä kaik kia kiinteistökohtaisia venttiilejä ole asennettu. Linjojen rakentamisajat vaih te le vat Mikäli vesilinjojen vapaaehtoisessa haltuunotossa käytettäisiin Uudenkylän ja Kivijärven vesiyhtymien esittämää tasapuolista kohtelua tulisi nämä kaikki em linjat ottaa vesihuoltolaitoksen ylläpidettäväksi ja omistukseen ta lovent tii lei hin asti tai jos sellaista ei ole niin esimerkiksi 10 metrin päähän raken nuk sen seinästä. Toinen ja loogisin vaihtoehto mikäli edelleen nou da tetaan tasapuolisuutta, on että Uudenkylän vesiyhtymän ja Kivijärven ve si yhty män linjoista otetaan kunnan omistukseen ja ylläpidettäväksi runkolinja sa moin kuin nyt on KAPO-, Harjantien-, Tuunajärven linjat. Tämä koskisi Uuu den ky län linjasta osuutta joka lähtee Heinäsuon kohdalta ja päät tyy Mikkolanmäkeen. Kivijärvellä linja lähtee noin 2 km Pi sa-

3 kas ta Siikaisiin päin ja päättyy Siikaisten rajalle. (karttaliite) Tällä me ne telmäl lä kunnan omistuksessa ja hoidossa olisi kaava-alue ja kaikki ns. isot run ko lin jat kunnan alueella. Krkm ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että kun ta ottaisi Uudenkylän vesiyhtymien 1-4 ja Kivivijärven ve si yh ty män runkolinjat PEH 63/90/110 (karttaliite) ilman yhtäkään si vu haa raa omistukseen ja ylläpidettäväksi vastikkeetta. Siirrosta tehtäisiin kaikkien em. yhtymien kanssa kirjalliset sopimukset. Mikäli kunnan omistukseen jostain syystä esitettäisiin siirrettäväksi kaik ki em. vesiyhtymät ja yhteenliittymät tulee siirrosta pyytää kun nan tilintarkastajalta lausunto kuinka suuri negatiivinen vaikutus ve si huolto lai tok sen talouteen ja toimintaan olisi kaikkien linjojen vas tui den siirtämisestä laitokselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Mikko Rajakangas ja Aila Salmela poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus 48 Vesiyhtymien esitys ja kartat johtolinjoista ovat liitteenä. Vesijohtolinjoja siir tyi si kunnan omistukseen ja ylläpidettäväksi yhteensä 31 km, josta Uu siky län osuus olisi noin 21 km ja Kivijärven noin 10 km. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mu kai ses ti, että kunta ottaa omistukseensa ja ylläpidettäväksi vas tikkeet ta Uudenkylän vesiyhtymien 1-4 ja Kivijärven vesiyhtymän run kolin jat PEH 63/90/110 ilman yhtäkään sivuhaaraa. Koska vesijohtolinjojen siirtyminen kunnan omistukseen ja yl lä pi det täväk si aiheuttaa kunnalle taloudellisesti merkittävän vastuun, kun nanhal li tus saattaa päätöksensä tiedoksi kunnanvaltuustolle. Päätös: Keskustelun perusteella esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asian päätöksentekoa siirretään lisäselvityksiä varten. Esittelijän muutet tu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010

Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010 Viranhaltijapäätös ta koskeva päätös Yleiskaavoittaja 29.12.2011 5 Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010 Asemakaavan

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot