Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010"

Transkriptio

1 Viranhaltijapäätös ta koskeva päätös Yleiskaavoittaja Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010 Asemakaavan muutoksella Villähde kortteli 422 tontti 19, V097 on tarkoitus jakaa iso pientalotontti kahdeksi tontiksi. Asemakaavan muutoksesta on tullut hakemus maanomistajalta. Asemakaavan muutoksen laatimisesta on päätetty Nastolan kunnan kaavoitusohjelmassa Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on ilmoitettu Kaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Asemakaavasta laadittiin kaavaluonnos, joka oli nähtävillä Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin seitsemän lausuntoa ja kaksi kirjallista mielipidettä. Vastineet saapuineisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat tämän viranhaltijapäätöksen liitteenä. Asemakaavan muutoksesta on laadittu ehdotus, jossa on huomioitu valmisteluvaiheessa saatu palaute. Esitys: Päätös: (kaavoitusarkkitehti) Yleiskaavoittaja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 mukaisesti nähtäville ja ilmoittaa siitä osallisille ja pyytää siitä MRA 28 mukaisesti lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville, siitä ilmoitetaan osallisille ja pyydetään viranomaisilta lausunnot kaavoitusarkkitehdin esityksen mukaisesti. Yleiskaavoittaja Sanna Suokas Liite Asemakaavan muutosluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavoittajan vastineet Lisätietoja arkkitehti Katri Kuivalainen, puh katri.kuivalainen(a)nastola.fi Muutoksen hakeminen Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua.

2 Sivu 1 (4) Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097 Kaavaluonnoksesta saadut lausunnott ja mielipiteet sekää kaavoittajan vastineet Sisällysluettelo 1. Lausunnot Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskuss Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Rakennuskulttuuriyksikkö Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Arkeologian yksikkö Lahden seudun rakennusvalvonta Päijät-Hämeen pelastuslaitos Tekninen lautakunta Mielipiteet [--] Lausunnot 1.1. Hämeen ELY-keskus Korvaamme valmisteluvaiheen lausunnon tällää sähköpostikommentilla. Kaavamuutos on vähäinen, eikä siitä ole tarpeen pyytäää ehdotusvai- heen lausuntoa. Koska kaavamuutos koskee vain yhtä tonttia, on kaa- tai lähiympäristössä olevia vastaaviaa muita omakotitontteja voidaan jat- vaselostuksessaa syytä arvioida ja varmistaa, että samassa korttelissa kossa jakaa saman periaatteen mukaan, sitenn että tasapuolisuus ei vaarannu. Kaavaselostukseen lisätään seuraava teksti lukuun 5.4 Kaavan vaiku- tukset: Kaavamuutos koskee vuonna hyväksytyn Vaarna- vaihteleva kooltaan runsaasta puolesta hehtaarista neliöön. Osa tien asemakaav va-alueen yhtä tonttia. Kyseisenn kaava-alueen tontitt tonteista on maanomistajien toiveesta jo tuossa kaavassa osoitettu ja- ettavaksi kahdeksi tontiksi. Kaava-alueella suurimmat tontit ovat kytke- voi tyille omakotital oille ja muille pientaloille varattuja alueitaa (AP), joille rakentaa useamman kuin kaksi asuntoa. a *

3 Sivu 2 (4) Alueen tonteistaa suurin osa on rakennettuja jaa maastonmuodoiltaan jyrkkiä, joten tonttijako tulee kyseeseen vain osassa tonteista. Mikäli muut alueen maanomistajat haluavat tonttinsaa jaettavaksi, voidaan ky- Asemakaavan muutosalue sijaitsee Salpausselän harjualueella, joka on radonin kannalta erittäin korkeariskistä rakennusaluetta. Korkeina pitoisuuksina radon voi aiheuttaa ihmisille pitkällä aikavälillä merkittäviä terveysriskejä asunnoissa. Terveydensuojeluviranomaisen tietojen mu- seiset kaavoitustoiveet tapauskohtaisesti toteuttaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskuss kaan radon on huomioitu valmisteillaa olevassaa kunnan rakennusjärjes- yleisiin kaavamääräyksiin tulisi myöss lisätä maininta varautumisesta radonin torjuntaan rakentamisessa. tyksessä. Terveydensuojelun kannalta katson,, että tässää tilanteessa Kaavaehdotukseen lisätään määräys radonin torjunnasta Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Rakennuskulttuuriyksikkö Museolla ei ole kaavaan huomautett tavaa Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Arkeologian yksikkö Kaavan toteuttamiselle ei ole estettää Muinaismuistolain (295/1963)( osalta Lahden seudun rakennusvalvonta Lahden seudunn rakennusvalvonta on o korvannut lausunnon sähköposti- tulisi kommentilla, jossa kiinnitetään huomiota seuraavaan: Kerrosluku esittää kokonaisuudessaan selityssivuilla, ei siis niin, että alakerta ja ullakko ovat erillisinä selitysteksteinä. Kerrosluvun tulisi olla 2/3r II u2/3 eikä 2/3r I u2/3.. Kaavaehdotukseen korjataan kerrosluku ja selitysosiot yhdistetään n. Kerrosluvuksi tontille 20 osoitetaan 1/2kI(2/3), koska talo tulee sijoittu- osittaisena kellariratkaisuna. Ullakkomerkintä jätetään pois kaavamuu- toksen hakijoiden toiveista, jotta ei rajoiteta r talon arkkitehtuuria. maan jyrkkään rinteeseen, jolloin alin kerros on luontevinta toteuttaa a *

4 Sivu 3 (4) 1.6. Päijät-Hämeen pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomauttamistaa asemakaavan muutoksesta Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen lausunnot: Kunnallistekniikan tehtäväalue, kuntatekniikann mestari: Ei kommentoitavaa esitettyyn asemakaavan muutokseen. Vesihuoltolaitos, vesihuoltoinsinööri: Tontti sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Asemakaavamuu- kul- tos ei vaikuta mitenkään vesihuoltol aitoksen toimintaan. Tontin läpi kee olemassa olevat vesi- ja viemärijohdot, jotka asemakaavamuutok- sen linjauksen mukaan tulisivat sijoittumaan kahden tontin rajan untu- maan. Molemmille tonteille on olemassa olevat tonttiliitokset rakennet- kir- tuna. Vesi- ja viemärijohtojen sijainnista johtuva käyttörajoitus tulisi jata kiinteistörek kisteriin rasitteeksi tontille, jonka puolella johdot sijaitse- lausunto otetaan huomioon kaavan muutosehdotuksen valmistelus ssa. vat. Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, ettää vesihuoltoinsinöörin Tontteja lohkottaessa asemakaavaan merkitytt rasitteet huomioidaa an. 2. Mielipiteet 2.1. [--] Kaavamuutoksen hakija on mielipiteissään esittänyt seuraavaa: 1. Lohkominen suoralinjaisesti n. n 36 metriä tontin länsipuolen kul- alueen kaavoitetuissa alle 5000 m2 tonteissa, jotka on kaavoitet- tu likimain puoliksi ovat neliött m2. Olisiko mahdollista saada tuo sama jaettuna m2 rakennusoikeuksin tonteil- le? mamerkeistä. 2. Rakennusoikeuden neliöt olivat merkittyy m2. Muissa 3. Kerrossuhteet tulisi säilyttää ullakolla jaa kellarissaa 2/3 eikä muut- taa 1/3. a *

5 Sivu 4 (4) Tonttirajaa voidaan osoittaa suoraviivaisesti kaavaluonnoksessa esitetyn ojaa myötäilevän rajan sijaan. Rakennusoikeudeksi voidaann osoittaa 250m2 ja 350m2. 200m2 on liian pieni tontille, jonka koko on 1460 m m2 rakennus- 20 jyrkkään maastoon voidaan rakentaaa kellarillinen talo. Ylem- män kerroksen osuus voidaan osoittaa oikeus katsotaan riittäväksi 2658 m2 kokoiselle tontille. Kerroslukusuhteet muutetaann tonttikohtaisiksi siten, että tontin 2/3. Nastolassa 28. joulukuuta 2011 Yleiskaavoittajaa Sanna Suokas a *

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot