Kunnanhallitus Kunnanhallitus OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Oulun kaupunki, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oy on lä het tä nyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkunnille ja Ou lun Ammattikorkeakoulun Oy:n omistuksesta kiin nos tu neil le kunnille päivätyn kirjeen. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti kaikista Suomen am mat ti korkea kou luis ta tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä. Käy tän nös sä yhtiömuoto tulee olemaan osakeyhtiö. Oulun seu dun ammattikorkeakoulu irtaantuu nykyisestä ylläpitäjästä Ou lun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK:sta lu kien ja sen toiminta siirtyy uudelle yhtiölle, Oulun am mat ti kor kea kou lu Oy:lle. Oulun kaupunki on jo perustanut Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tulevaisuudessa Ou lun ammattikorkeakoulu Oy, on opiskelijalla yksi Suo men suurimmista ammattikorkeakouluista. Am mat ti kor kea kou lun liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa vuodessa ja rahoitus toimintaan tulee pääosin Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riöl tä. Ammattikorkeakoulun henkilöstö on noin 800 työn te ki jää. Oamk Oy:n osakaspohjaa on tarkoitus laajentaa kevään 2013 aikana siten, että osakkaiksi tulisi kaikki OSEKK:n jä sen kun nat, sekä mahdollisesti myös muita osakkaita, kuten mui ta alueen kuntia, Oulun yliopisto ja Oulu alueen työ- ja elin kei no elä mää. Oamk Oy hallituksen arvioima yhtiön oman pääoman tarve on 10 miljoonaa euroa. Alustavan suunnitelman mukaisesti 10 miljoonan euron yli jää män palautuksesta maksetaan 5 miljoonaa euroa OSEKK:n omistajakunnille vuoden 2013 aikana. Jäljelle jää vä 5 miljoonan euron erä maksetaan omistajakunnille erik seen sovitussa aikataulussa huomioiden OSEKK:n kiin teis tö kaup po jen toteutumisen. Muilla alueen kunnilla, Oulun alueen elinkeinoelämällä ja Ou lun yliopistolla on mahdollisuus tulla Oamk Oy:n osak kaik si. Kaikki Oamk Oy:n osakkaiden tulee hyväksyä ja si tou tua osakassopimukseen, jonka pääkohdat on kuvattu.

2 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK tiedustelee Tyr nä vän kunnan kiinnostusta tulla Oamk Oy:n osakkaaksi. Si joi tus osuu dek si tulisi OSEKK:n omistusosuuden mu kai ses ti ,69 euroa 10 miljoonan pääomatavoitteella las ket tu na. Vastausta tiedusteluun on pyydetty men nes sä. Sitoutuminen sijoitusosuuteen vaatii valtuuston päätöksen, jo ten tässä vaiheessa se on alustava. Tyrnävän kunnan eu ro mää räi nen lopullinen maksuosuus määräytyy sen mukaan mi ten muut kunnat ovat mukana hankkeessa. Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat linjasivat seu raavas ti etenemisen Oamk Oy:n pääomittamisen suh teen pidetyssä palaverissa: "OSEKK hoitaa 10 miljoonan pääomittamisen kokonaan lai nal la, omalla pääomalla sisältäen kiinteistömyynnit. Kaikki ny kyi set OSEKKin omistajakunnat ovat jäseninä tulevassa Oamk Oy:ssä. Kunnat tiedostavat lainan kasvun OSEK Kis sa. OSEKKin lisälainanotto ei kuitenkaan saa näkyä OSEK Kin eikä Oamk Oy:n opetuksen järjestämisessä. Ta voit tee na on, että perustamiskokous saadaan pidettyä kesäkuussa ja hallituksessa olisi Oulun lisäksi muiden omistajakuntien edus ta ja elinkeinoelämän edustajan lisäksi." Esityslistan liitteenä on Oulun seudun kou lu tus kun ta yh ty män kirje liitteineen sekä Oulun seudun kuntien ja Ii:n valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien neu vot te lu muis tio Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta pitää Oamk Oy:n pääomittamisessa Oulun seu dun kuntien ja Ii:n valtuustojen ja hallitusten pu heen joh ta jien neuvottelumuistion linjauksia oikeana ja on alus ta vas ti kiinnostunut Oamk Oy:n osakkuudesta si joi tus osuu del la ,69 euroa. Lopullisen sitoumuksen antaa val tuus to. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin. KHALL 182 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päät tä nyt uuden osakkeen suunnatusta mak sul li ses ta osakeannista seuraaville kunnille: Hailuoto, Ii, Kem pe le, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Kuntien tulee merkitä osakkeet viimeistään ja pa laut taa merkintäilmoitus yhtiölle allekirjoitettuna ja päi vi tet ty nä. Yksittäisen merkintään oikeutetun tahon on merkittävä kaik ki sen merkittäväksi osoitetut osakkeet eli osit tais mer kin tö jä ei hyväksytä.

3 Merkinnän ehtona on, että merkitsijä hyväksyy yhtiön osa kas so pimuk sen. Sopimuksen tarkoituksena on määritellä yhtiön tuleva omis tus ra kenne, osapuolten keskinäiset oikeudet ja vel vol li suu det sekä vahvistaa ne periaatteet, joita sovelletaan yhtiön hal lin nos sa, rahoituksessa ja yhtiön toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Kopio osakassopimuksesta ja kunnan merkintälista ovat esi tys lis tan liitteenä. Lähtökohtaisesti Osekkin jäsenkunnat ovat oikeutettuja Osek kin omistusosuuttaan vastaavan omistusosuuteen Oam kis ta, mutta Osekkin ulkopuolisten uusien omistajien si joi tuk set pienentävät osapuolten omistusosuuksia omis tuk sen suhteessa. Suunnatun osakeannin jälkeen Tyrnävän kunnan omis tus osuus on euroa ja 2,70 %. Suurin omistaja on Ou lun kaupunki, jonka omistusosuus on euroa ja 77,95 %. Merkintähinta, yksi euroa per osake, on määritetty yhtiön ja osakkeen omis ta jien välisissä neuvotteluissa. Osakeannissa mer ki tyt osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeuden nii den rekisteröimisestä alkaen. Osakkeiden merkintähinta rahoitetaan palauttamalla Osek kis ta sen jäsenkunnille ylijäämää 10 miljoonaa euroa. Jä sen kun nat sijoittavat Osekkista tulleen ylijäämän pa lau tuk sen Oamkiin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tyrnävän kunta hy väk syy liitteenä olevan Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osa kas so pi muk sen ja merkitsee kappaletta Oulun Am mat ti kor kea kou lu Oy:n osakkeita osakeantitietojen pe rus teel la. Osakeantiin osallistuminen edellyttää, että Oulun seudun kou lu tuskun ta yh ty män yhtymäkokous päättää ylijäämän pa lau tuk ses ta edellä esitetyn mukaisesti. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu euroa osak kei den hankintaan. Kunnanvaltuusto hyväksyy li sä mää rä ra han euroa talousarvion investointiosaan osak kei den hankintaan. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot