TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS"

Transkriptio

1 TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

2 VAKUUTUSEHDOT Vakuutuksen sisältö 1.1 Vakuutetun työntekijän kuoltua makse taan näiden vakuutusehtojen mukainen korvaus. 2 Vakuutetut 2.1. Työntekijä tulee vakuutetuksi, kun 1) hänen työsuhteensa on jat kunut vä hintään yhden kuukauden ja hänen tästä työsuh teesta saamansa työansio on vä hintään työntekijän elä kelain 141 :ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla 6; tai 2) hänelle on viimeisen työ suhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuu kauden aikana kertynyt työansioita vä hintään työnte kijän eläkelain 141 :ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla Työntekijä kuuluu vakuutuksen piiriin, kun työ- tai virkasuhde päättyy va kuutusai kana tai vakuutus päättyy muun syyn kuin vakuutuksenottajan irtisanomisen takia. Työntekijä lakkaa olemasta vakuu tettu, kun: 1) on kulunut kolme vuotta siitä, kun hä nen työ- tai virkasuh teensa päättyi; 2) on kulunut viisi vuotta siitä, kun hä nen työtai virkasuhteensa päättyi täydelle työkyvyttömyys eläk keelle siirtymisen pe rusteella; 3) hän seuraavan työ- tai vir kasuhteen tai maatalousyrittäjätoimin nan perus teella tulee vastaa van tur vajärjestel män piiriin; 4) hän työ- tai virkasuhteen tai va kuutuk sen päättyessä kuuluu vas taa van turva järjestelmän pii riin rinnak kai sen työ- tai virkasuhteen tai maa talo usyrittäjätoimin nan perusteella; 5) hän alkaa saada vanhuus eläkettä; tai 6) hän täyttää 68 vuotta ja hä nellä ei ole kohdassa 2.1 tarkoitettua työsuh detta Työntekijä säilyy vakuutettuna lakisää teisellä perhevapaalla ollessaan. Jos työ- tai virkasuhde päättyy samana päivänä, jolta viimeksi mak settiin palkkaa, työ- tai vir kasuhteen katsotaan päätty neen kyseisenä päi vänä. Jos työ- tai vir kasuhde jatkuu tätä pitempään, kertyneet vuosiloma päivät ja työajan lyhennyspäi vät lisä tään työ- tai virkasuhteen päätty misajan kohtaa määriteltäessä siihen päi vään, jolta tehdyn työajan tai saira usajan palkkaa viimeksi mak settiin. Vanhuuseläkkeellä tarkoitetaan sellaista eläkettä, joka tarkoittaa lopul lista ratkai sua eläkkeelle siirtymisestä iän perus teella Työntekijä ei kuitenkaan kuulu vakuu tuksen piiriin, jos hän rinnakkaisen työ- tai virkasuhteen tahi maatalous yrittäjätoiminnan perusteella kuuluu muun tätä vakuutusta vastaavan tur vajärjestelmän piiriin ja jos hänen tuosta työ- tai virkasuhteesta tahi maatalousyrittäjätoiminnasta saa mansa an siotulo on suurempi kuin hänen tähän vakuutukseen oikeutta vasta työ- tai virkasuhteesta saamansa ansiotulo, tai jos tuo työ- tai vir kasuhde tahi maatalousyrittäjätoi minta on päättynyt tämän vakuutuk sen piiriin viimeksi kuuluneen työ- tai virkasuhteen päättymispäi vän jäl keen. Ansiotulolla tarkoitetaan työ- tai vir kasuhteen tahi maatalousyrit täjätoi minnan päättymispäivää välittömästi edeltäneen yhden kuukauden pituisen ajanjakson aikana tästä työ- tai virkasuhteesta tahi maata lous yrittäjätoi minnasta saatua ansiotuloa. Maa talo usyrittäjän ansiotulona pidetään hä nelle maata lousyrittäjien eläkelain säännösten mukaan vahvistettua työtuloa Työntekijä on vakuutettu vain yhden työ- tai virkasuhteen perusteella. 3 Vakuutuksenottaja 3.1. Vakuutuksenottaja on työnantaja, jonka työntekijät on vakuutettu näiden ehtojen mukaisesti. 4 Vakuutuksenantaja 4.1. Vakuutuksenantajana ovat yhteisvas tuulli sesti vakuutuskirjassa mainitut vakuutusyh tiöt. 5 Edunsaajat 5.1. Vakuutussummaan ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat: 1) vakuutetun puoliso; 2) rekisteröidyn parisuhteen osapuoli; 3) vakuutetun alle 18-vuotiaat lapset; ja 4) vakuutetun vuotiaat päätoimisesti opiske levat lapset, jotka vakuutetun kuolinhetkellä ansiotyössä ole matta opiskelevat vastaista ammatti aan varten. Opiskelun tulee johtaa ammatillisen pätevyyden saamiseen tai ylioppilastutkintoon. Opiskeluna ei pidetä täydennyskoulutusta, muuta yleissivistävää koulutusta ja harrastusluonteista koulutusta. Ansiotyöksi ei katsota työtä oppilaitosten loma-aikana eikä työtä, josta saatavat ansiot ovat satunnaisia tai vähäisiä. Opiskelevana lapsena pidetään myös lasta, joka on vakuutetun kuolinhetkellä jättänyt hakemuksen tämän kohdan toisen virkkeen tarkoittamaan opiskelupaikkaan ja joka tulee tämän hakemuksen perusteella valituksi kyseiseen opiskelupaikkaan ja on ottanut opiskelupaikan vastaan Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutettu kuollessaan 1) oli avioliitossa; tai 2) eli jatkuvasti yhteisessä ta loudessa avioliitonomaisissa olosuh teissa ja jonka kanssa

3 vakuute tulla oli tai oli ollut yhteinen lapsi tai jonka kanssa vakuutetulla oli viran omaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuk sesta. Kohdan 1 tarkoittamalla aviopuolisolla ei ole oikeutta vakuutussummaan, jos vakuutettu oli kuol lessaan edellä tar koitetussa avoliitossa ja hakemus avioliiton purkamisesta oli vireillä. Kohdan 2 tarkoittamalla avopuolisolla ei ole oikeutta vakuutussummaan, jos vakuutettu oli kuollessaan avio liitossa eikä hakemusta avioliiton purkami sesta ollut vireillä Vakuutetun lapsella tarkoitetaan 1) vakuutetun omaa lasta; 2) vakuutetun ottolasta; 3) aviopuolison lasta, jonka huoltaja mainittu aviopuoliso on; 4) avioliiton ulkopuolella synty nyttä lasta, johon nähden va kuutetun elatusvelvollisuus on oikeu den pää töksellä tai sopimuksella vahvistettu; ja 5) lasta, jonka elatuksesta va kuutettu on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut Edunsaajamääräystä ei saa muuttaa. 6 Vakuutussumma 6.1. Korvausta maksetaan vain yhden työ- tai virkasuhteen perusteella Vakuutussumma muodostuu perus sum masta, lapsikorotuksista ja tapa turmakoro tuksesta. Niiden suu ruus mää räytyy vakuu tetun kuolinvuoden perusteella liitteen A mukaisesti Perussumma maksetaan aina, kun vakuutetulta on jäänyt kohdassa 5 mainittuja edunsaajia Perussummaan lisätään lapsikorotus jokaisesta vakuutetulta jääneestä edunsaajana olevasta lap sesta Vakuutetun kuoltua tapaturmaisesti lisätään perussummaan lapsikorotuk sineen tapaturmako ro tus. Tapatur ma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvam man aiheuttava tapahtuma, joka sat tuu va kuu te tun tahtomatta. 7 Vakuutussumman jakaminen 7.1. Vakuutussumma makse taan koh dassa 5 mainituille edunsaajille Perussumma mahdollisine tapaturmakorotuksineen maksetaan vakuu tetun puolisolle ja lapsi ko rotuk set mah dol li sine tapaturmakorotuksineen kullekin lap selle Jos edunsaajina on vain kohdassa 5.1 mainittuja lapsia, vakuutus summa jaetaan lasten kesken tasan Oikeutta vakuutussum maan ei voida pantata eikä toiselle luovuttaa. 8 Korvauksen hakeminen 8.1. Vakuutussumman suoritta mista varten on vakuutuksenantajalle toi mitettava vahvistetun lomak keen mu kai nen ha kemus. Siihen on liitettävä sellaiset va kuutettua ja edunsaajia koskevat virka to distukset, joista käy vät ilmi va kuutetun nimi, syntymä- ja kuolinpäivä sekä edunsaajien nimet ja syntymä ajat Tapaturmakorotuksen suorittamista varten on vakuutuksenantajalle toimi tettava lääkärin antama kuolintodis tus, joka osoittaa kuoleman tapatur maksi, sekä vakuutuk senantajan pyynnöstä myös po liisitutkinta pöytä kirja Kohdassa 5.1 mainitusta lapsesta, joka vielä opiskelee vastaista am mat tiaan tai tointaan varten, on vakuu tuk senantajalle toimitettava oppilaitoksen an tama todistus opiskelusta sekä sel vitys siitä, että edunsaaja ei ole ansiotyössä. Kohdassa 5.2 mainitusta muusta puolisosta kuin avio puoli sosta on vakuutuksenantajalle toimitet tava kotipaik katodistus tai muu vastaava todistus, josta käy ilmi yhdessä asu minen. Tarvittaessa on lisäksi toimi tettava viran omaisen vahvistama so pimus keskinäisestä elatuksesta sekä kirjallinen selvitys, josta käy ilmi, että hake mus avioliiton purkamisesta on vireillä Kohdassa 5.3 mainituista lapsista on vakuutuksenantajalle toimitettava sel vitys, joka osoittaa ne tuossa ehto koh dassa mainitut lapsena pitämisen edellytyk set, jotka eivät käy ilmi vir katodistuk sesta Vakuutuksenottaja on velvollinen vaadittaessa antamaan korvauk sen hakijalle tai vakuutuksenanta jalle sel lai set vakuutetun työsuhdetta koske vat tiedot, jotka ovat tarpeen korvaus asian käsittelyä varten. 9 Vakuutussumman mak saminen 9.1. Vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutussumma tai sen riidaton osa jou tuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut sellai set kohdissa mainitut selvi tykset ja tiedot, jotka osoittavat edunsaajan oikeuden vakuutus summaan tai sen riidattomaan osaan. Va kuutuk sen antajan on ilmoitettava kieltei sestä päätöksestä vastaavassa määrä ajassa Suorituksen viivästyessä on vakuutuksenantajan maksettava sille vuotuista viivästyskorkoa niiden pe rustei den mukaan, joita korkolain mu kaan so velletaan laskettaessa vii västyskorkoa viivästy neelle vakuutus suo rituk selle. 10 Vakuutuksen hakeminen ja voimaan tulo Vakuutushakemus on toimitettava sille vakuutusyhtiölle, missä työnan tajalla on tapaturmavakuu tus lain mu kai nen vakuutus työntekijöilleen. Yh tiötä, jossa työnantajalla on voi massa oleva

4 laki sää teinen tapatur mava kuu tus, kut sutaan hoitavaksi yhtiöksi Vakuutuksenantajan vas tuu alkaa siitä ajankohdasta, jolloin hoitava yh tiö tai sen asiamies on vas taan ottanut va kuutushake muksen, ellei muusta vastuun alkamisajasta ole sovittu. 11 Vakuutuksen voimassaolo aika ja päättyminen Vakuutus tehdään yhdeksi kalenteri vuodeksi tai kuluvan ja seuraavan kalenteri vuoden loppuun ja se jatkuu vuo den kerral laan, ellei vakuutuskir jassa toisin mainita Jos vakuutuksenottaja vakuutusmak sua ulosmittauksella perittäessä to detaan varattomaksi tai hänen oles kelu paikkansa on täytäntöönpanovi ranomaisille kin tuntematon tai jos hän vakuutuk senanta jan ilmoitettua hä nelle täytäntöönpanotoi menpiteisiin ryhtymisestä kir jal lisesti kiistää mak su velvollisuutensa, lakkaa vakuu tus ilman irtisanomista kulumassa olevan va kuutus kauden päät tyessä Lakisääteisen tapaturmava kuutuksen siirtyessä vakuutus yhtiöstä toiseen siirtyy myös tämän va kuu tuksen hoi to ilman eri ha kemusta uuteen yhtiöön Vakuutus voi lisäksi päät tyä vakuutuksenottajan irtisanomana. Irti sanomi sen on tapahduttava kuu kaut ta en nen vakuutuskau den päätty mistä Määräajaksi tehty vakuu tus on voi massa samoin edellytyksin kuin laki sääteinen tapaturmavakuu tus. 12 Vakuutusmaksu ja sen suorittami nen Vakuutusmaksu määrä tään vuosittain Työntekijäin ryhmähenkiva kuutuspoo lin hallituksen vahvista mien pe rus tei den mukaan. Vakuutusmaksun muu tos tulee voimaan kunkin kalenterivuoden tam mikuun ensim mäi ses tä päivästä lukien. Kahden eräpäivän vä liseltä ajalta eli vakuutus kaudelta pe ritään ennakkovakuutusmaksu. Lo pul linen maksu määrätään lakisäätei sen tapaturma vakuutuksen palkkailmoi tuksen perusteella. Jos lo pul linen vakuutusmaksu on suurempi kuin mak set tu ennak komaksu, on vakuu tuk senottajan maksettava erotus; jos se on pienempi, maksaa hoitava yhtiö ylimene vän määrän takaisin Vakuutusmaksun perus teena on sama työpalkkojen summa kuin mää rättä essä lakisääteisen tapatur ma va kuu tuksen maksua Vakuutusmaksu on suori tettava hoita valle yhtiölle viimeistään eräpäi vänä. Suori tuksen viivästy essä on va kuu tuksenottajan maksettava sille vuo tuista viivästyskorkoa, joka määräytyy samojen pe rusteiden mukaan kuin lakisääteisessä tapaturmavakuutuk sessa Vakuutuksenantaja saa periä vakuutuk senottajalta vakuutusmak sun, jota ei suoriteta viimeistään erä päivänä, viivästyskorkoineen ulosot totoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä vero jen ja maksujen perimi ses tä ulosottotoimin annetussa laissa sää detään. 13 Tyytymättömyys korvaus päätök seen Muutosta vakuutuksenanta jan päätökseen on haettava Helsingin kä räjäoi keudessa. Vakuutetun kuoltua voi daan muutosta vakuutuksenanta jan päätökseen hakea myös siinä koti mai sessa ylei sessä alioikeudessa, jonka piirissä edunsaajalla on tai va kuutetulla viimeksi oli vakinainen asuin paikka. Asia on pantava vireille kol men vuoden kuluessa siitä, kun asianomainen sai kirjalli sesti tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta tai kohdassa 13.2 mai nitusta neuvottelukunnan suosi tuksesta Vakuutuksenottaja tai edunsaaja voi saattaa vakuutuksenantajan päätök sen myös ryhmähen ki vakuu tusasiain neuvottelukunnan tutkittavaksi sen lausunnon saamiseksi. Asia on saa tettava neu vottelu kunnan tutkittavaksi vuoden kuluessa siitä, kun asian omainen sai kirjallisesti tiedon va kuu tuksenantajan päätöksestä ja tästä mää rä ajasta. 14 Muita määräyksiä Näitä vakuutusehtoja sovelletaan tai sen jälkeen päätty neisiin työ- tai virkasuhteisiin. Vuo sina päätty neisiin työ tai virkasuhtei siin sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita vakuutusehtoja, kuiten kin siten, että näiden vakuutusehtojen kohdan 2.2 alakohtia 3) ja 4) sekä kohtia 2.4 ja 6.2 sovelletaan myös tuona aikana päätty neisiin työ- tai vir kasuhteisiin, jos vakuutettu on kuollut vuonna 2011 tai myö hemmin Vakuutuksenantajalla on oikeus muut taa vuosittain vakuutusehtoja siten kuin keskeiset työmark ki na jär jestöt ovat sopineet. Vakuutusehtojen muu tos tulee voimaan kunkin kalenteri vuoden tammi kuun ensim mäisestä päi västä lukien Vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopi musehdot muuttuvat. Vakuutuk senantaja saa lä hettää ilmoituksen myös muutoksen voi maantulon jäl keen Vakuutusehtojen muuttu essa on va kuutuksenottajalla oikeus irtisanoa va kuutus 30 päivän kulu essa siitä, kun hän on saanut vakuutuksenantajalta tiedon ehto jen muutok sesta, ja va kuutus kat so taan siinä tapauk sessa päättyneeksi muutoksen voi maantulo päivänä. Vakuu tuksenottajalla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutusta yk sin omaan vakuutus maksun muuttumisen vuoksi.

5 Liite A VAKUUTUSSUMMAT Vakuutetun kuolinvuosi Vakuutetun ikä kuolinhetkellä perussumma perussumma Lapsikorotus % perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä. Tapaturmakorotus Vakuutusmaksu ja vakuutuksen hoito Työnantaja ottaa vakuutuksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä ja vakuutusmaksu maksetaan samaan vakuutusyhtiöön kuin lakisääteinen tapaturmavakuutus. Kuolintapauskorvauksen hakeminen ja korvauskäsittely Kuolintapauskorvaukset käsitellään keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolissa, joka antaa ohjeita hakemuksen tekemisestä. Edunsaajia ovat vakuutetun puoliso, alle 18-vuotiaat lapset ja vuotiaat opiskelevat lapset. Vakuutuskorvausta haetaan erityisellä korvaushakemuslomakkeella. Lomakkeita on saatavissa vakuutusyhtiöistä tai sen voi pyytää Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Korvaushakemuksen voi myös täyttää verkossa osoitteessa Korvauskäsittelyssä vakuutetun ja hakijoiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli Y-tunnus postiosoite Mikonkatu 15 A, 5. krs Helsinki puhelin faksi

6 Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin jäsenyhtiöt Aktia Henkivakuutus Oy Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Korvausasiat käsittelee: Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli postiosoite: Mikonkatu 15 A, Helsinki puhelin: faksi:

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot