KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/ /2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh TEKLA 133 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola on päättänyt käyttää kuntalain mukaista otto-oikeutta tähän asiaan. Tekninen lautakunta : Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen, puh Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Tuija Willberg on lähettänyt ti lakes kuk seen kirjeen Uus-Lavolan esiopetustilojen vuokrasopimuksen ir ti sa no mi ses ta sisäilmaogelmien vuoksi. "Uus-Lavolan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää eivät voi jatkossa toi mia seurakunnalta vuokratuissa tiloissa (Poronkatu14) si sä il ma ongel mien vuoksi. Sisäilmatyöryhmä on kokouksessaan käsi tel lyt Poronkatu 14 sisäilma-asioita. Henkilökunnalla on esiin ty nyt terveysoireita, jotka viittaavat sisäilmaongelmiin. Vuokrasopimukset on irtisanottu alkavalle toimintakaudelle Uus-La vo lan päiväkodin kahdelle esiopetusryhmälle tulee järjestää kor vaa vat tilat. Uus-Lavolan päiväkodin esiopetusryhmistä lapset siirtyvät muu tamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lavolan kouluun. Lavolan koulussa ei ole tilaa kahdelle Uus-Lavolan päiväkodin esiope tus ryh mäl le. Lavolan koulun toisen kerroksen iltapäiväkerhon tiloi hin voidaan sijoittaa yksi esiopetusryhmä, mutta tämän seu rauk sena iltapäiväkerholle ei löydy tiloja koulusta. Tiedossamme ei ole muita kaan tiloja ko. alueelta, jotka soveltuisivat esiopetuskäyttöön. Näemme, että paras vaihtoehto on hankkia on hankkia Lavolan koulun pihaan siirtokelpoinen parakki/paviljonkirakennus. Tilojen käyt tö-

2 tar ve on ainakin 10 vuotta, mikäli alueelle laadittu väestöennuste pitää paikkansa." Tilakeskus on selvittänyt korvaavien tilojen vuokrausta eri toi mit ta jilta. Saatujen tarjousten mukaan vuokrattavat tilat tulevat maksamaan noin /kk ja asennus-, kuljetus- ja perustamiskustannukset tule vat olemaan noin toimittajasta ja ti la oh jelmas ta riippuen. Tilaparakkien käyttökustannuksista ja yl lä pi to ku luis ta vastaa tilakeskus. (Ilpo Koponen) Tj TEKLA 120 Tekla Tekninen lautakunta päättää hankkia Uus-Lavolan esiopetustiloiksi ti la par kit ja oikeuttaa tilakeskuksen vuokraamaan käyt tö tar koi tukseen sopivat tilat. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Oheismateriaalina: suunniteltu alustava asemapiirros vuokrasopimus Lappeenrannan kaupunki/lappeenrannan seu rakun ta yh ty mä pöytäkirjan ote kokouksen kasvatus- ja ope tus lau ta kunnan esityksestä Tilakeskuksessa on selvitettävänä pysyvän tilaratkaisun tekeminen siir to kel poi sis ta tilaelementeistä, niiden saatavuuden aikataulusta ja kus tan nuk sis ta, jotka saadaan selvitettyä kokoukseen mennessä. Lisäk si selvitetään vuokraparakkien kustannukset viideksi vuodeksi ja kym me nek si vuodeksi. Hankittaessa kaupungin omistukseen siir tokel poi sia tilaelementtejä, riskinä on niiden tarve nyt suunnitellun käyt tö ajan jälkeen. Tarvitaanko tilaelementtejä vapautumisen jäl keen vuoden tai kahden päästä tai tarvitaanko ollenkaan. Jos ti la ele men tit jäävät käyttämättömiksi, täytyy ne pitää lämpimänä ja käyt tö kun toi sina rapistumisen ehkäisemiseksi tyhjänäkin ja siitä syntyy käyt tö kustan nuk sia. Investointiohjelmassa ei ole varauksia siir to kel pois ten tilaelementtien hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Sam mon lah den alueen päiväkoti- ja kou lu in ves toin tei hin on pitkän ai ka vä lin in ves toin ti oh jel mas sa varattu määrärahoja vuosille Nykyisten kasvuennusteiden mukaan esiopetustarve kuitenkin on vuoteen 2025 saakka ja on mahdollista, että sen jälkeen Uus-Lavo lan esiopetustiloja ei enää tarvita. Sisäilmaryhmä on kirjannut kokouksessaan seuraavaa: Uus-Lavolan päiväkoti, Poronkatu 14 seurakunnalta vuokrattu tila

3 5/6 henkilökunnasta oireilee, yhdellä mahdollisesti työpaikan vaih to edessä, kouluterveydenhoitajalle ilmoittautunut 12 eskaria mah dol lis ten sisäilmaoireiden takia, annettu THL: n kaavake täytet tä väk si seurakunta on ilmoittanut, ettei tee enää korjauksia kohteeseen, kos ka se on myyntilistalla suositellaan väistötilojen hankkimista ja Karhuvuoren päiväkodin ul koi lu- mallia hyödynnettäväksi altistumisen vähentämiseksi lisätty 9 kpl ilmanpuhdistimia oireet jatkuvat henkilökunnalla edelleen kaikille eskareille tehty Putuksen lastenoirekysely tulosten esittely klo 17 tilannetta seurataan Tilakeskuksen selvityksen mukaan pysyvä siirtokelpoinen ti la element ti ratkaisu maksaa Kaupungin omistukseen tuleva siir to kel poi nen tilaelementti ratkaisu olisi käytössä viimeistään vuoden 2015 alusta lukien. Uus-Lavolan esiopetus tulisi järjestää syyskau del la 2014 nykyisissä tiloissa Karhuvuorenpäiväkodin ul koi lu-mallia hyödyntäen. Lappeenrannan kaupungin in ves toin ti oh jel mas sa ei ole varauduttu siirtokelpoisen tilaelementti ratkaisun ra hoit ta mi seen. Vuokrattaessa esikoulutilaksi parakki viideksi vuodeksi, sen vuokra ja perustamiskustannus on viiden vuoden aikana yhteensä noin ja kymmenen vuoden aikana noin vuo den jälkeen pysyvä siirtokelpoinen tilaelementtiratkaisu on sa man hin tainen vuokratun tilan kanssa. Vuokra ratkaisuun päädyttäessä ti la keskus pystyy järjestämään rahoituksen käyttötalous mää rä ra hois ta. Vuokratilat ovat saatavissa käyttöön elokuussa Vuokratila on saatavissa lyhyimmillään kolmen vuoden sopimuksella, jota voi daan jatkaa vuosi kerrallaan niin kauan kuin tarvetta ilmenee. (Ilpo Koponen) Tj TEKLA 133 Tekla Tekninen lautakunta päättää hankkia Uus-Lavolan esiopetustilaksi tila pa ra kit ja oikeuttaa tilakeskuksen vuokraamaan käyt tö tar koi tukseen sopivat viranomaismääräykset täyttävät tilat. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Sammonlahden alueen päiväkoti- ja kouluverkon tarkempi suun nit telu ja eri vaihtoehtojen vertailu on vielä kesken. Lavolan koulun ti la tarpei siin pitkänaikavälin suunnitelmissa liittyy niin paljon epä var muuste ki jöi ta tulevasta palveluverkkoselvityksestä johtuen, että täs sä tilanteessa olisi riskittömämpi vaihtoehto hankkia vuokrattavat pa rakin Uus-Lavolan päiväkodin esiopetustiloiksi. Kasvatus- ja opetustoimen kanssa käydyissä keskusteluissa to te sim-

4 me, että parakkien käyttötarve on 7-10 vuotta riippuen alueen asukas mää rän kasvusta ja palveluverkkopäätöksen mukanaan tuo mis ta ratkaisuista. Vuokrattavien parakkien perustamiskustannukset ovat n ja vuokrattavien parakkien kokonais neliöhinnaksi tulee 16,27 /m 2 /kk. Viranomaisten hyväksymä tilapäiseen käyttöön tu levan parakin kerrosala on 388,5 m 2. Mikäli päädytään hankkimaan Uus-Lavolan esikoulutiloiksi kau pungin omistukseen tuleva siirtokelpoinen tilaelementti, on sen kus tannus ar vio Rakennettaessa pysyvät esiopetustilat, tulee nii den täyttää opetushallituksen hyväksymät tilamitoitusohjeet ja näin tilojen laajuudeksi tulee 520 m 2. Kokonaisvuokrahinnaksi tulee 17,55 /m 2 /kk. Jos kilpailutetaan tilaelementtiurakka, on aikataulu seuraava: Tarjouspyynnöt ja tarjousten jättö huhtikuu-toukokuu 2014 Hankinta päätös kesäkuussa ja lainvoimaisuus heinäkuun lo pussa. Perustusten teko elokuu-syyskuu 2014 Tilaelementtien toimitus työmaalle, routaeristykset ja salaojitus jou lu kuu tammikuu 2015 Koekäyttö tammikuu 2015 ja käyttöönotto helmikuu 2015 Omistukseen tulevat tilat ovat laskelmien mukaan vuokratiloja edul lisem pia noin 12 vuoden jälkeen. Riskinä käyttötarkoituksen päätyttyä omis tus rat kai sus sa on, soveltuuko tila sellaisenaan uuteen käyt tö tarkoi tuk seen, miten isoja muutostöitä siihen joudutaan tekemään ja on ko tiloille siirtymävaiheessa edes käyttötarkoitusta, vaan jou dutaan ko tilat pitämään tyhjillään käyttökelpoisina. Kasvatus- ja opetustoimi on ilmoittanut hyväksyvänsä heille esitetyt vuok ra las kel mat edellytyksellä, että tilat toteutetaan kasvatus- ja ope tus toi men näkökulmasta katsottuna mahdollisimman edullisella ta val la. (Ilpo Koponen) Tj vs. Tekla Tekninen lautakunta päättää hankkia Uus-Lavolan esiopetustiloiksi ti la pa ra kit ja oikeuttaa tilakeskuksen vuokraamaan käyt tö tar koi tukseen sopivat mahdollisimman kustannustehokkaat vi ran omais määräyk set täyttävät tilat. Keskustelun aikana Juha Nikku ehdotti Riitta Munnukan kan nat ta mana, että tekninen lautakunta päättää hankkia kaupungin omis tuk seen Uus-Lavolan esiopetustiloiksi siirtokelpoiset tilaparakit. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys ja asiasta on äänestettävä. Pu-

5 heen joh ta ja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat vs. teknisen johtajan päätösesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kan nat ta vat Juha Nikun Riitta Munnukan kannattamana tekemää esi tys tä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä viisi (5) teknisen lau takun nan jäsentä (Finska, Peuhkuri, Tyrmi, Laivamaa, Grönlund) äänes ti vät JAA ja viisi (5) teknisen lautakunnan jäsentä (Miettinen, Nikku, Hirvikallio, Munnukka, Perälä) äänestivät EI. Yksi jäsen (Junttila) ää nes ti tyhjää. Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan viransijaisen esityksen tulleen lau ta kun nan päätökseksi puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koposen selvitys : Sammonlahden alueen päiväkoti- ja kouluverkon tarkempi suunnittelu ja eri vaihtoehtojen vertailu on vielä kesken. Lavolan koulun tilatarpeisiin pitkänaikavälin suunnitelmissa liittyy niin paljon epävarmuustekijöita tulevasta palveluverkkoselvityksestä johtuen, että tässä tilanteessa olisi riskittömämpi vaihtoehto hankkia vuokrattavat parakin Uus-Lavolan päiväkodin esiopetustiloiksi. Kasvatus- ja opetustoimen kanssa käydyissä keskusteluissa totesimme, että parakkien käyttötarve on 7-10 vuotta riippuen alueen asukasmäärän kasvusta ja palveluverkkopäätöksen mukanaan tuomista ratkaisuista. Vuokrattavien parakkien perustamiskustannukset ovat n ja vuokrattavien parakkien kokonaisneliöhinnaksi tulee 16,27 /m 2 /kk. Tilapäiseksi tarkoitetun esiopetustilan minimi pinta-ala, jonka viranomaiset hyväksyvät on 388,5m2 Sisäinen vuosivuokra, jonka kasvatus- ja opetustoimi joutuu maksamaan tilakeskukselle on ,50 /vuosi. Mikäli päädytään hankkimaan Uus-Lavolan esikoulutiloiksi kaupungin omistukseen tuleva siirtokelpoinen tilaelementti, on sen kustannusarvio Rakennettaessa pysyvät esiopetustilat, tulee niiden täyttää opetushallituksen hyväksymät tilamitoitusohjeet ja näin tilojen laajuudeksi tulee 520 m 2. Kokonaisneliöhinnaksi tulee 17,55 /m 2 /kk. Sisäinen vuosivuokra, jonka kasvatus- ja opetustoimi joutuu maksamaan tilakeskukselle on ,26 /vuosi Jos kilpailutetaan tilaelementtiurakka, on aikataulu seuraava: Tarjouspyynnöt ja tarjousten jättö huhtikuu-toukokuu 2014 Hankintapäätös kesäkuussa ja lainvoimaisuus heinäkuun lopussa.

6 Perustusten teko elokuu-syyskuu 2014 Tilaelementtien toimitus työmaalle, routaeristykset ja salaojitus joulukuu tammikuu 2015 Koekäyttö tammikuu 2015 ja käyttöönotto helmikuu 2015 Omistukseen tulevat tilat ovat laskelmien mukaan vuokratiloja edullisempia noin 12 vuoden jälkeen. Riskinä käyttötarkoituksen päätyttyä omistusratkaisussa on, soveltuuko tila sellaisenaan uuteen käyttötarkoitukseen, miten isoja muutostöitä siihen joudutaan tekemään ja onko tiloille siirtymävaiheessa edes käyttötarkoitusta, vaan joudutaanko tilat pitämään tyhjillään käyttökelpoisina. Kasvatus- ja opetustoimi on ilmoittanut hyväksyvänsä heille esitetyt vuokralaskelmat edellytyksellä, että tilat toteutetaan kasvatus- ja opetustoimen näkökulmasta katsottuna mahdollisimman edullisella tavalla. Kasvatus- ja opetustoimi on ilmoittanut pystyvänsä sopeuttamaan toiminnot siten, että pystyvät raaminsa puitteissa selviytymään vuokrattavien parkkien kustannuksista. Tilaelementtien hankkimiseen kaupungin omistukseen ei ole investointibudjetissa tai ohjelmassa varattu määrärahoja, joten asia tulisi siinä tapauksessa saattaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi ja päättää mistä muista investoinneista vastaava summa karsitaan. Valmistelussa esitetyillä perusteilla tilaelementtien hankkiminen vuokraamalla on tässä tapauksessa kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Kuntalain 51 :n mukaan asiassa, jossa on käytetty otto-oikeutta, voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen lautakunnan käsiteltäväksi. Vuokralaskelmat ovat liitteenä. (JW) Kj Kh Kaupunginhallitus päättää, että teknisen lautakunnan päätöstä ei muuteta. Kaupunginhallitus päätti käsitellä ensin jäljellä olevat esityslistan asiat ja palata sen jälkeen tämän asian käsittelyyn. Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljin teki kaupunginhallituksen jäsenen Anu Paalasen kannattamana muutosesityksen, joka kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Uus-Lavolan esikoulutiloiksi hankitaan tilaelementtiratkaisu. Tilaelementit rahoitetaan lisämäärärahalla 1,220 milj. euroa tai käyttämättä

7 jääneillä investointimäärärahoilla. Samalla ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin korvaavien tilojen löytämiseksi syksyksi Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Härkönen, Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä ja Torniainen) äänestivät JAA ja neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Holopainen, Kakkola, Paalanen) EI, yksi poissa (Moilanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot