Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen"

Transkriptio

1 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/ /2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen Vesihuoltotyöryhmän vastine toiminta-alue-ehdotusta koskevista lausunnoista ja kuulemisesta Ehdotus Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueeksi (kartta, pvm ) sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämiseen liittyvä yhteinen osa Salon kaupunki, Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet pvm pidettiin julkisesti nähtävillä välisen ajan Halikon virastotalossa ja internetissä. Kuulutus julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, Halikon palvelupisteessä ja internetissä sekä lyhennelmänä Salon Seudun Sanomissa. Ulkopaikkakuntalaisille rakennetun kiinteistön omistajille ja haltijoille, joiden osoitetieto saatiin selvityksi, lähettiin kuulutus kirjeitse. Ehdotuksesta ja yhteisestä osasta pyydettiin valvontaviranomaisilta ja ehdotusalueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta lausunnot. Kuuleminen ja lausuntojen hankkiminen perustui vesihuoltolakiin (119/2001) 8. Toiminta-alue-ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja (8 kpl) seuraavilta; Varsinais-Suomen ELYkeskus/Ympäristö ja luonnonvarat, Liikelaitos Salon Vesi, Rakennus- ja ympäristölautakunta,, Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta, Kotaladon jätevesiosuuskunta, Kosken vesiosuuskunta, Tuohitun vesiosuuskunta, Ylikulman vesiosuuskunta. Ehdotusvaiheessa saatiin 5 lausuntoa ja 8 yksityishenkilöiden mielipidettä, joista lyhennelmät ja vastineet seuraavassa. Lausunnot: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lausunnossaan ELY-keskus toteaa aluksi voimaan tulleen vesihuoltolain muutoksen ja siitä johtuvina muutoksina aiempaan lakiin ja erityisesti toimintaalueisiin liittyen seuraavaa; Vesihuoltopalveluita tuottavan tahon koko ei enää määritä toiminta-alueen tarvetta, vaan toiminta-alueet määritellään vesihuollosta huolehtimiseen soveltuville laitoksille, jotka muodostavat tarkoituksenmukaisen vaihtoehdon alueella. Vesiosuuskunta on vesihuoltolain tarkoittama vesihuoltolaitos vasta silloin, kun sille on määritelty toiminta-alue. Ennen hyväksyttyä toiminta-aluetta vesiosuuskuntaa eivät koske monet vesihuoltolain velvoitteista, joilla turvataan liittyneiden asukkaiden vesihuoltopalvelujen hyvä laatu ja varmuus. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi, sekä kaikki taajama-alueet (200 asukasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa), jotka tulevat jätevesiviemäriverkoston piiriin. On myös muistettava, että kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä Salon kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto Hornintie 2-4, Halikko

2 2(10) vaativat. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue Lakimuutoksen perusteiden perusteella toiminta-alueen määrittämistä Kaukolan- Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnalle voidaan pitää perusteltuna. Ehdotuksessa esitetty alue on yhtenäinen kokonaisuus, joka kattaa osuuskunnalle alustavasti suunnitellun jätevesiverkoston alueen. Karttaesitys on selkeä ja kiinteistöt pystyvät kohtuudella toteamaan kiinteistönsä kuulumisen toiminta-alueeseen. Esitetyllä toiminta-alueella ei ole taajamia, mutta siellä on pohjavesialueelle sijoittuneita kyläalueita, jotka tulee ottaa toiminta-alueeseen, kuten on esitettykin. Koska esitys toiminta-alueeksi perustuu jätevesiosuuskunnan omaan esitykseen, voidaan ajatella, että laitos kykenee huolehtimaan alueen viemäröinnistä. Osa toiminta-alueella olevista kiinteistöistä on melko kaukana verkostosta. Asemakaavan ulkopuolella liittymiskohtaa ei saisi määrätä 100 metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä rakennuksesta (kiinteistön vastuulle jäävä putkiosuus max. 100 m), joten ELY-keskus esittää mainittua metrimäärää kauempana olevat kiinteistöt jätettäväksi pois toiminta-alueesta. Kiinteistöt, joita osuuskunta ei pysty liittämään verkostoihinsa normaalin suuruisella liittymismaksulla kannatta jättää alueen ulkopuolelle. Kyseiset kiinteistöt voivat halutessaan tulla laitoksen asiakkaiksi, jolloin he huolehtisivat itse omasta viemäristään. ELY-keskus ei pysty arvioimaan toiminta-alueen laajuutta mahdollisten liitettävien kiinteistöjen kannalta, koska ehdotuksesta ei selviä liittymisestä ja verkoston käytöstä aiheutuvien kustannusten suuruus ja siten niiden kohtuullisuutta on mahdoton arvioida. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toimintaalueen eri osien saattamiselle verkoston piiriin. Mahdolliset laajentamissuunnitelmat kannattaa myös ottaa toiminta-alueeseen ja esittää niille tavoitteelliset toteutusvuodet. Yhteinen tekstiosio Vesihuoltolain voimaan tulleen muutoksen johdosta tekstiosuutta tulee muokata uusien lainkohtien mukaiseksi. Jatkotoimet Ennen toiminta-alueen vahvistamista tulee varmistaa, että toiminta-alueen laajuus on sellainen, että osuuskunta kykenee huolehtimaan vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja ettei liittyjille aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Kohtuullisuuden arvioimiseksi toiminta-alueesta tehtyä esitystä tulisi täydentää seuraavilla tiedoilla: liittymis- ja käyttömaksujen taksat, liitettävien kiinteistöjen määrät sekä vesihuollon toteutuksen kustannusarvio ja taloussuunnitelma. Hakemuksessa olisi hyvä olla myös vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilön tiedot. Toiminta-aluepäätöstä on syytä päivittää aina tarvittaessa esim. verkon laajentuessa. Päivitystarve tulee tarkistaa 4-5 vuoden välein. Toiminta-alue ja sillä sijaitsevat jätevesiviemäriverkon piiriin saatettavat alueet tulee esittää kartalla. Kartan tulee olla yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

3 3(10) Salon kaupungin tekemä vesihuoltolain 8 :n mukainen hyväksymispäätös tulee saattaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietoon Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että työtä on erityisesti sen viime vaiheissa varjostanut valmisteltavana ollut vesihuoltolainmuutos. Toisaalta Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan vireillä oleva ja jo verkoston rakennusvaiheeseen edennyt hanke on osaltaan kiirehtinyt ja velvoittanut toiminta-alueen määrittämistyön eteenpäinvientiä huolimatta mainitusta lakimuutoksesta. Vesihuoltotyöryhmä jatkaa Kaukolan-Tuohitun Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-aluepäätöksen valmistelua tukeutuen valmisteltuun ehdotukseen. Ehdotuksen yhteinen osa tarkistetaan yhteensopivaksi vesihuoltolainmuutoksen määräyksiin, tarvittaessa yhteistyössä ELY-keskuksen henkilöstön kanssa. Kuulemisvaiheen palaute ja lausunnot aiheuttanevat tarpeen toiminta-alueen vähäisiin rajauksen tarkistuksiin. Tiedossa on myös, että osuuskuntaan on tullut uusia jäseniä/liittyjiä ehdotetun toiminta-alueen ulkopuolelta. Toiminta-alueen rajausta tarkistettaessa ollaan myös yhteydessä jätevesiosuuskunnan edustajiin. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskuntaa koskevaa osiota täydennetään yhteistyössä jätevesiosuuskunnan kanssa liittämällä sanallisen osion liitteiksi ELY-keskuksen lausunnossaan esittämiä asiakirjoja, siltä osin kuin se on mahdollista jätevesiosuuskunnan keskeneräisen hankkeen nykyvaiheessa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä tarpeen harkita ovatko toiminta-alueen määrittämisasiaan tehtävät tarkistukset niin merkityksellisiä, että ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta, Lausunto käsittää ensinnäkin esittelyosiona kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouspäätöksen, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämiseen liittyvät yleiset perusteet vesihuoltolain (119/2001) tarkoittamassa muodossa, sekä Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksen laatimisvaiheet ja jatkotoimet työn eteenpäin viemiseksi. Täydentävässä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valmistelijoiden laatimassa esittelyosiossa todetaan viemäriverkoston ulottuminen tärkeille Kaukolan ja Pyymäki-Tuohitun pohjavesialueille sekä Salon seurakunnan Naarilan leirikeskukseen. Viitataan myös osuuskunnan viemäröintisuunnitelmaan jo tulleisiin muutoksiin, ehdotusalueen ulkopuolelta ilmoittautuneisiin uusiin liittyjiin ja toiminta-aluerajauksen jopa vuosittain tapahtuvaan päivitysmahdollisuuteen. Esittelyosioon on kerätty myös kustannustietoa jätevesiosuuskunnan liittymismaksuista (n /osakas). Esitetään vertailuna Salon Veden viemäriverkoston liittymismaksuja, joiden suuruus perustuu rakennuksen kerrosaloihin (esitetty vaihteluväli ). Liittyjiä osuuskuntaan oli noin 220. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ollut erityistä huomautettavaa asiasta

4 4(10) Ympäristönsuojelulla ja ympäristöterveydenhuollolla on ollut edustus asiaa kaupungin puolella valmistelleessa vesihuoltotyöryhmässä ja siten suora vaikutusmahdollisuus toiminta-alueen määrittämisasiaan. Vesihuoltotyöryhmä katsoo, että tarvetta varsinaiseen vastineeseen ei ole. Liikelaitos Salon Vesi, Liikelaitos Salon Vesi katsoo, että tontti ja runkojohdon esitystapa poikkeaa yleisesti käytettävästä esitystavasta. Runkojohdoksi katsotaan kahden talon yhteinen johto. Yksittäistä kiinteistöä palveleva johto on tonttijohto ja sen kunnossapito kuuluu kiinteistölle. Liikelaitos katsoo, että kartta tulee laatia niin kuin liikelaitoksen sopimusehdoissakin on todettu sekaannusten välttämiseksi. Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että Liikelaitos Salon Veden kanta on ollut tiedossa ehdotuskarttaa valmisteltaessa, koska liikelaitoksen edustaja kuuluu työryhmään. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotus perustuu suurelta osin osuuskunnan omaan ehdotukseen toiminta-alueeksi. Osuuskunnan toimintatapa on sellainen, että osuuskunnan ylläpitämä verkosto käsittää kaikki rakennettavat putkistot, pumppaamot ja muut verkostoon liittyvät laitteistot lukuun ottamatta kiinteistökohtaisilta pumppaamoilta liitettävään rakennukseen johtavaa yhdysviemäriä. Tällä perusteella toiminta-alueeseen sisältyy jätevesiosuuskunnan ehdotuksesta johtuen ja tavanomaisesta käytännöstä poiketen vain yhtä kiinteistöä palvelevia johdon osia. Vesihuoltotyöryhmällä on myös tiedossa, että Liikelaitoksella ja Jätevesiosuuskunnalla on tarkoitus laatia sopimus, joka saattaa johtaa osuuskunnan viemäriverkoston siirtymisen kaupungin vesihuoltolaitoksen siis Salon Veden omistukseen. Ehdotuksessa käytetty toiminta-alueen määritysperuste saattaa aiheuttaa ongelmatilanteen siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheessa on kuitenkin tehtävä uusi toimintaaluepäätös, koska toimijaksi eli vesihuoltolaitokseksi vaihtuu Liikelaitos Salon Vesi. Toiminta-aluetta on mahdollista myös supistaa, mutta tällöin on päätettävä miten vesihuolto turvataan niillä verkostoon liittyneillä kiinteistöillä, jotka jäävät toimintaalueen ulkopuolelle. Edellä olevaan viitaten ehdotuskarttaan on otettu maininta kiinteistön liittymiskohdan määrittelystä. Kartalla on tästä syystä Salon Veden tarkoittamat pitkähköt tonttijohto-osuudet merkitty punaisella värillä. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta, Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta toteaa tehneensä Salon kaupungille ehdotuksen vesihuoltolaitoksensa toiminta-alueesta, jolle se parhaillaan rakentaa viemäriverkkoa. Ehdotus on tehty hakemushetkellä voimassa olleen vesihuoltolain (119/2001) nojalla. Osuuskunta pitää tärkeänä, että kaikille merkittäville vesihuoltolaitoksille määritetään toiminta-alueet. Menettely turvaa toiminta-alueen piirissä olevien asukkaiden mahdollisimman tasavertaisen kohtelun. Samalla edistetään kunnallistekniikan laa-

5 5(10) jenemista ja lisätään toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen arvoa ja elinkelpoisuutta. Vesiosuuskunta katsoo ehdotuksen vastaavan osuuskunnan esitystä, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Toiminta-alueen hyväksyminen ennen tärkeimpien runkolinjojen rakentamista helpottaa osuuskunnan viemäriverkoston mitoittamista. Tällä voidaan parhaiten turvata kaikkien toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittäminen verkostoon ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Samalla osuuskunnan liittymismaksut pysyvät kaikille liittyjille kohtuullisina. Vesihuoltotyöryhmä katsoo, että ehdotus Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämisestä on tehty vuorovaikutteisena jätevesiosuuskunnan ehdotukseen nojautuen. Vireillä ollut vesihuoltolainmuutos on hankkeen aikataulun pitkittyessä noussut varjostamaan hankkeen etenemistä. Tältä osin viitataan ELY-keskuksen lausuntoon ja siitä annettuun vastineeseen. Lainmuutoksen seurauksena Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskuntaa koskevaa esitystä on tarpeen täydentää ELY-keskuksen lausunnossa esitetyillä asiakirjoilta, siltä osin kuin se on mahdollista ottaen huomioon jätevesiosuuskunnan keskeneräisen hankkeen nykyvaihe. Kotaladon jätevesiosuuskunta, Kotaladon jätevesiosuuskunta pitää tärkeänä, että kaikille merkittäville vesihuoltolaitoksille määritetään toiminta-alueet. Menettely turvaa toiminta-alueen piirissä olevien asukkaiden mahdollisimman tasavertaisen kohtelun. Samalla edistetään kunnallistekniikan laajenemista ja lisätään toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen arvoa ja elinkelpoisuutta. Kotaladon jätevesiosuuskunta katsoo, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotus vastaa yleisiä tavoitteita. Osuuskunnalla ei siltä osin ole huomautettavaa. Kotaladon jätevesiosuuskunta ilmoittaa jättäneensä kaupungille ehdotuksen oman toiminta-aleensa määrittämiseksi jo toukokuussa 2011 ja esittää sen hyväksymistä mahdollisimman pikaisesti. Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että kuntayhdistymisen jälkeen vesihuoltolaitosten toiminta-aluepäätöksiä ei ole tehty. Kaupungin tavoitteena on määrittää toiminta-alue kaupungin alueella toimiville vesihuoltolaitoksille. Tavoitteen toteuttamiseksi laitokset jaettiin kolmeen pääryhmään, eli Salon veden toiminta-alue omana kokonaisuutenaan ja osuuskuntien hankkeet kaksivaiheisena luokitellen - kiireelliset/kiireettömät -hankkeet. Toiminta-alueen määrittäminen käynnistettiin kokeiluluonteisena hankkeena Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueesta ja samalla tarkoituksena oli toimintamallin luominen muille hankkeille. Kotaladon jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämisen on katsottu kuuluvan osuuskuntien kiireellisiin hankkeisiin.

6 6(10) Kuuleminen - Muistutukset: Natalia Vladimirov ja Katja Lampela, Puoltavat ehdotettua toiminta-aluetta ja katsovat tärkeäksi viemäriverkoston ulottamisen Naarjärven ympäristöön. Jätevesien asianmukainen käsittely pohjavesi- ja järvialueilla on merkittävä kysymys..jätevesien käsittely alueella on hajanaista, joten yhtenäinen tehokas järjestelmä palvelisi alueen tarkoituksenmukaista hoitoa ja kehittämistä. Vesi- ja viemäriverkoston ulottaminen kaikkien alueen kiinteistöjen alueelle on tasa-arvoisen aluekehittämisen lähtökohta. Verkoston rakentamisella on myös henkilökohtaista merkitystä. Palvelu parantaa loma-asumisen laatua ja mahdollistaisi osaltaan kiinteistön käyttämisen jopa pysyvään asumiseen. Vesihuoltotyöryhmä katsoo mielipiteen puoltavan hanketta. Työryhmä viittaa lisäksi ELY-keskuksen lausuntoon koskien erityisesti toiminta-alueen määritelmää, tarpeellisuutta ja laajuutta muuttuneessa lainsäädännössä sekä osuuteen jatkotoimista. Leena Knaapi ja Petri Ketonen, Ilmoittavat pitävänsä liittymää suhteettoman kalliina ja olevansa siten eri mieltä Tuohitun jätevesiviemäröinnistä yleensä. Vesihuoltotyöryhmä katsoo mielipiteen olevan kielteinen toiminta-alueen hyväksymiselle ja koko hankkeelle. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisen tarpeellisuuteen alueella. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toiminta-alueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Työryhmä viittaa edellä olevaa koskien myös ELY-keskuksen ja Kaukolan- Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan lausuntoihin. Edellä olevan perusteella työryhmä katsoo, että vesihuoltolain tarkoittamat edellytykset Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämiseksi ovat periaatteessa olemassa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä huomioitava vesihuoltolain 8 :n tarkoittaman kuulemisen vaikutus asiaan.

7 7(10) Olli-Pekka Nurminen, Ilmoittaa, että kiinteistöllä on asianmukainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä, eikä kiinteistö siten tarvitse Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäröintiä. Järjestelmä on asennettu v ja saneerattu v Asennettu järjestelmä ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista toimintaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, eikä aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kiinteistö ei ole pohjavesialueella. Kahden järjestelmän rakentaminen kiinteistölle on kohtuutonta. Uuden järjestelmän on arvioitu maksavan kiinteistölle lähes eikä lopullista kustannusta tiedä kukaan. Kustannuksia lisäävät vielä vuotuiset käyttökustannukset. Kiinteistöllä on lisäksi käytettävissä hyvälaatuista Ylikulman vesiosuuskunnan toimittamaa talousvettä. Työryhmä toteaa, että vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Kimmo Larja ja valtakirjalla Riitta Larjan puolesta Ilmoittaa, että hanke on sinällään tärkeä ja kannatettava. On myös toivottavaa, että Salon kaupunki tekee pikaisesti osuutensa vesi- ja viemärirakentamisesta niin, että osuuskunnan verkostot saadaan liitettyä niihin. Muistutuksessa otetaan kantaa myös rakennettavien johtojen sijaintiin. Uusien vesijohtojen rakentamisen yhteydessä olisi järkevää kaapeloida alueen sähköjohdot, jotka avojohtoina ovat varsin alttiita myrskyvaurioille. Talojohtojen rakentamisen kannalta olisi tärkeä tietää alueen maaperästä (kallioalueet) mikäli tällaisia tietoja on yleensä käytettävissä. Vesihuoltotyöryhmä katsoo mielipiteen puoltavan hanketta. Työryhmä viittaa lisäksi ELY-keskuksen lausuntoon koskien erityisesti toiminta-alueen määritelmää, tarpeellisuutta ja laajuutta muuttuneessa lainsäädännössä sekä jatkotoimien osuuteen. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta vastaa viemärihankkeen käytännön toteuttamisesta. Runkolinjan ja talojohtojen sijoittamisesta voi keskustella jätevesiosuuskunnan edustajien kanssa. Toiminta-alue päätöksellä ei oteta kantaa vesihuoltolinjojen tarkkaan sijaintiin. Susanna ja Gitte Berghäll Toteavat, että kartasta ei selkeästi näe kulkeeko runkolinja tontin lävitse. Toivovat, että johtolinjaa ei rakennettasi tontin lävitse. Toivomusta perustellaan tontilla olevilla rakennuksilla ja suurilla puilla, joiden arvioidaan olevan vaarassa rakennettaes-

8 8(10) sa johtolinjaa tontille. Viemäriliittymälle ei ole tarvetta, koska mökkiin ei tule vettä ja toisaalta kiinteistölle on hankittu vastikään uusi erotteleva kuivakäymälä. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta vastaa viemärihankkeen käytännön toteuttamisesta. Runkolinjan ja talojohtojen sijoittamisesta voi keskustella jätevesiosuuskunnan edustajien kanssa. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toiminta-alue päätöksellä ei oteta kantaa vesihuoltolinjojen tarkkaan sijaintiin. Reijo ja Marja-Leena Sundström Ilmoittavat, että omistamansa vapaa-ajanasunto on perinteinen kesämökki ilman sähköliittymää. Juomavesi ostetaan kaupasta ja muu talousvesi kannetaan järvestä. Kiinteistöllä on kompostikäymälä. Näin ollen jätevesimäärä on mökillä mitätön. Mökkiä käytetään n. 3 kk vuodessa. Liittyminen verkostoon on taloudellisesti kohtuuton varsinkin tilanteessa, kun vakinaisen kaupunkiasunnon putkistoremontti maksaa n Haluavat antaa palautetta tiedottamattomuudesta. Ainoa lähetetty tieto jätevesiosuuskunnasta on lähetetty, josta ei kysymättä ilmennyt mitä asia oikeasti koskee (kaupungin kuulemiskirje). Jos kiinteistön vapauttamista liittymisvelvollisuudesta pitää erikseen hakea, olisi toivottavaa, että ilmoitetaan mistä haetaan, miten ja mihin mennessä. Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta vastaa viemärihankkeen käytännön toteuttamisesta ja hankkeeseensa liittyvästä tiedottamisesta. Kaupunki tiedottaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämisasiasta vesihuoltolain 8 :n tarkoittamalla tavalla, mikä käytännössä tarkoittaa kuulutuksia ilmoitustaululla, internetissä ja paikallislehdessä sekä vieraspaikkakuntalaisille lähetettävää kirjettä. Merkitään, että kaupunkisuunnittelulautakunta päätti velvoittaa jätevesiosuuskunnan todisteellisesti tiedottamaan ja kuulemaan jokaista toiminta-alueella olevaa kiinteistön omistajaa asiassa. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta va-

9 9(10) pauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisesta alueelle. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toimintaalueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Pauli Kärppä myös Tuula Thomanderin puolesta Vastustavat kiinteistönsä liittämistä jätevesiosuuskunnan toiminta-alueeseen seuraavin perustein. 1. Jätevesien kerääminen näin harvaanasutuilta alueilta pumpattavaksi ja laskettavaksi Halikonlahteen ei ole kestävän kehityksen mukaista. Pienet jätevesimäärät pitäisi hävittää syntypaikoillaan. 2. Investointi on järjettömän suuri, vähintään suhteessa kiinteistöön, jonka arvo on korkeintaan muutamia kymmentuhansia. 3. Investoinnin arvosta on tiedossamme vain karkeita arvioita, ei fakta-tietoa 4. Vedenkäyttö on vähäistä (v alle 13 m 3, josta WC-tyhjennysten osa 8 m 3 ). Mainitulla vedenkulutusmäärällä paineviemäri tuskin edes toimisi luotettavasti. WC-vedet on ohjattu umpisäiliöön jo n. 15 vuoden ajan. Investointi viemäriin merkitsisi tuplainvestointia. Harmaat vedet koostuvat käsitiski ja peseytymisvesistä, jotka on tarkoitus jatkossa myös ohjata umpisäiliöön. 5. Ilmoittavat olevansa iäkkäitä ihmisiä pienellä eläkkeellä. Jos lähtisivät investointiin, joutuisivat myymään mökkinsä maksaakseen investoinnin. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisesta alueelle. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toimintaalueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Liisa Viitanen, Vastustaa esitetyn alueen päättämistä vesilaitoksen toiminta-alueeksi. Jätevesien siirto puhdistettavaksi Salon keskustaan tulee liian kalliiksi. Suomen ympäristökeskuksen raportin Haja-asutusalueen yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut vuoteen 2030 mukaan osuuskuntapohjainen yhteinen jätevesijärjestelmä on kilpailukykyinen, kun liittyjiä on neliökilometriä kohden. Liittyjiä toimin-

10 10(10) ta-alueella (10 km 2 ) tulisi olla siten Osuuskunnan laskelmia ylläpito ym. kustannuksista ei voi pitää luotettavina, koska niitä ei ole. Toiminta-alueeksi päättäminen merkitsee pakkoliittymistä huomioimatta ylisuurta maksua. Toimintaaluepäätös estää vapaan henkilökohtaisen päätöksenteon jätevesien puhdistamisessa ja asian hoidossa. Toiminta-aluepäätöstä ei voi tehdä koska luotettavia laskelmia liittymisen kustannuksista ei ole, kun esim. kaivutyöt tehdään tuntityönä ja lopulliset kustannukset tiedetään vasta Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisesta alueelle. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toimintaalueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Työryhmä viittaa edellä olevaa koskien myös ELY-keskuksen ja Kaukolan- Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan lausuntoihin. Edellä olevan perusteella työryhmä katsoo, että vesihuoltolain tarkoittamat edellytykset Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämiseksi ovat periaatteessa olemassa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä huomioitava vesihuoltolain 8 :n tarkoittaman kuulemisen vaikutus asiaan. Lopuksi Vesihuoltotyöryhmä suosittelee kaikkia lausunnon antajia ja erityisesti muistutusten tekijöitä perehtymään ELY-keskuksen lausuntoon. Lisäksi työryhmä toteaa, että lisätietoa Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan viemäröintihankkeesta on mahdollista saada internetin kautta osuuskunnan kotisivuilta osoitteesta (http://www.katuyli.fi). Edellä olevien lausuntojen ja muun kuulemisen perusteella työryhmä katsoo, että vesihuoltolain tarkoittamat edellytykset Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämiseksi ovat periaatteessa olemassa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä huomioitava vesihuoltolain 8 :n tarkoittaman kuulemisen vaikutus asiaan. Salossa 16 joulukuuta 2014 Salon kaupunki Vesihuoltotyöryhmä

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen Tekninen lautakunta 104 05.11.2014 Kaupunginhallitus 346 17.11.2014 Ympäristölautakunta 87 17.12.2014 Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Aika: 10.9.2014 klo 10.00 11.45 Paikka: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 Kokoushuone Kuutti, 2 krs Läsnä:

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 80 12.05.2014 Tekninen lautakunta 132 02.09.2014 Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella 314/11.04/2014 Tekninen lautakunta 12.05.2014 80 Hirvihaaran

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen Tekninen lautakunta 104 05.11.2014 Kaupunginhallitus 346 17.11.2014 Kaupunginhallitus 85 30.03.2015 Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET / PÄIVITYS 2010. SOMERON KAUPUNKI 2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kval 22.8.

SOMERON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET / PÄIVITYS 2010. SOMERON KAUPUNKI 2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kval 22.8. SOMERON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET / PÄIVITYS 2010 SOMERON KAUPUNKI 2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kval 22.8.2011 63 MÄÄRITELMIÄ Vesihuolto. Vesihuolto on talousveden toimittamista

Lisätiedot

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014 ASIA Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 :n mukaisesta, jolla haetaan vapautusta Ruotasjärven vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija Esa Hiltunen, Sarvantie 20, 37560

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueet 21.10.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Paimiossa on neljä osuuskuntaa, jotka huolehtivat omilla alueillaan jätevesien johtamisesta. Osuuskunnat on perustettu Paimion

Lisätiedot

Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen

Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen Tekninen lautakunta 30 16.04.2014 Kaupunginhallitus 205 12.05.2014 Tekninen lautakunta 69 20.08.2014 Kaupunginhallitus 340 01.09.2014 Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen 381/10.05.04/2014

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet YHTEISET JÄTEVEDET Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet Yhteiset jätevedet -hanke Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn saattaminen asianmukaiselle tasolle Taustalla

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 1.4.2004 mennessä määritellään mm., mille alueilla viemäriverkosto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

VUOTJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN TOIMINTA-ALUE EHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN

VUOTJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN TOIMINTA-ALUE EHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN 1 29.11.2013 LIITE 1 VUOTJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN EN HYVÄKSYMINEN EHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto 7.6.2013 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET

TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET Pirkkalan kunta, Ympäristöterveydenhuolto Lausunto Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa toiminta-alueen päivityksestä.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sivu 1 / 7. Eino Väänänen, Petri Mussalo ja Matti Seppä

Heinolan kaupunki Sivu 1 / 7. Eino Väänänen, Petri Mussalo ja Matti Seppä Sivu 1 / 7 Korkein hallinto-oikeus PL 180, 00131 Helsinki korkein.hallinto-oikeus(a)oikeus.fi Asia Selitys asiassa diaarinumero 0921/1/15 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Heinolan tekninen lautakunta

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Punkalaitumen kunta VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Punkalaitumen kunta perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 24. 25.10.2014 Siilinjärvi Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Osuuskuntailta 17.11.2014 Ravintola Liisanpuisto Lainsäädännön muutokset Vesihuoltolain muutokset voimaan 1.9.2014 hallituksen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT haja-asutusalueille Vesilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 11.12.2002 86. Viemärilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 2.4.2009 57 VESILAITOKSEN

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke

Lisätiedot

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 6.4.2005 UUS-2003-V-41-321 Helsingin hallinto-oikeus Viite / Hänvisning Asia / Ärende VALITUS PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.12.2004 632,

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Sisältö Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten viemäröintialueiden luokittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot