Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen"

Transkriptio

1 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/ /2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen Vesihuoltotyöryhmän vastine toiminta-alue-ehdotusta koskevista lausunnoista ja kuulemisesta Ehdotus Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueeksi (kartta, pvm ) sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämiseen liittyvä yhteinen osa Salon kaupunki, Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet pvm pidettiin julkisesti nähtävillä välisen ajan Halikon virastotalossa ja internetissä. Kuulutus julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, Halikon palvelupisteessä ja internetissä sekä lyhennelmänä Salon Seudun Sanomissa. Ulkopaikkakuntalaisille rakennetun kiinteistön omistajille ja haltijoille, joiden osoitetieto saatiin selvityksi, lähettiin kuulutus kirjeitse. Ehdotuksesta ja yhteisestä osasta pyydettiin valvontaviranomaisilta ja ehdotusalueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta lausunnot. Kuuleminen ja lausuntojen hankkiminen perustui vesihuoltolakiin (119/2001) 8. Toiminta-alue-ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja (8 kpl) seuraavilta; Varsinais-Suomen ELYkeskus/Ympäristö ja luonnonvarat, Liikelaitos Salon Vesi, Rakennus- ja ympäristölautakunta,, Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta, Kotaladon jätevesiosuuskunta, Kosken vesiosuuskunta, Tuohitun vesiosuuskunta, Ylikulman vesiosuuskunta. Ehdotusvaiheessa saatiin 5 lausuntoa ja 8 yksityishenkilöiden mielipidettä, joista lyhennelmät ja vastineet seuraavassa. Lausunnot: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lausunnossaan ELY-keskus toteaa aluksi voimaan tulleen vesihuoltolain muutoksen ja siitä johtuvina muutoksina aiempaan lakiin ja erityisesti toimintaalueisiin liittyen seuraavaa; Vesihuoltopalveluita tuottavan tahon koko ei enää määritä toiminta-alueen tarvetta, vaan toiminta-alueet määritellään vesihuollosta huolehtimiseen soveltuville laitoksille, jotka muodostavat tarkoituksenmukaisen vaihtoehdon alueella. Vesiosuuskunta on vesihuoltolain tarkoittama vesihuoltolaitos vasta silloin, kun sille on määritelty toiminta-alue. Ennen hyväksyttyä toiminta-aluetta vesiosuuskuntaa eivät koske monet vesihuoltolain velvoitteista, joilla turvataan liittyneiden asukkaiden vesihuoltopalvelujen hyvä laatu ja varmuus. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi, sekä kaikki taajama-alueet (200 asukasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa), jotka tulevat jätevesiviemäriverkoston piiriin. On myös muistettava, että kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä Salon kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto Hornintie 2-4, Halikko

2 2(10) vaativat. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue Lakimuutoksen perusteiden perusteella toiminta-alueen määrittämistä Kaukolan- Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnalle voidaan pitää perusteltuna. Ehdotuksessa esitetty alue on yhtenäinen kokonaisuus, joka kattaa osuuskunnalle alustavasti suunnitellun jätevesiverkoston alueen. Karttaesitys on selkeä ja kiinteistöt pystyvät kohtuudella toteamaan kiinteistönsä kuulumisen toiminta-alueeseen. Esitetyllä toiminta-alueella ei ole taajamia, mutta siellä on pohjavesialueelle sijoittuneita kyläalueita, jotka tulee ottaa toiminta-alueeseen, kuten on esitettykin. Koska esitys toiminta-alueeksi perustuu jätevesiosuuskunnan omaan esitykseen, voidaan ajatella, että laitos kykenee huolehtimaan alueen viemäröinnistä. Osa toiminta-alueella olevista kiinteistöistä on melko kaukana verkostosta. Asemakaavan ulkopuolella liittymiskohtaa ei saisi määrätä 100 metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä rakennuksesta (kiinteistön vastuulle jäävä putkiosuus max. 100 m), joten ELY-keskus esittää mainittua metrimäärää kauempana olevat kiinteistöt jätettäväksi pois toiminta-alueesta. Kiinteistöt, joita osuuskunta ei pysty liittämään verkostoihinsa normaalin suuruisella liittymismaksulla kannatta jättää alueen ulkopuolelle. Kyseiset kiinteistöt voivat halutessaan tulla laitoksen asiakkaiksi, jolloin he huolehtisivat itse omasta viemäristään. ELY-keskus ei pysty arvioimaan toiminta-alueen laajuutta mahdollisten liitettävien kiinteistöjen kannalta, koska ehdotuksesta ei selviä liittymisestä ja verkoston käytöstä aiheutuvien kustannusten suuruus ja siten niiden kohtuullisuutta on mahdoton arvioida. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toimintaalueen eri osien saattamiselle verkoston piiriin. Mahdolliset laajentamissuunnitelmat kannattaa myös ottaa toiminta-alueeseen ja esittää niille tavoitteelliset toteutusvuodet. Yhteinen tekstiosio Vesihuoltolain voimaan tulleen muutoksen johdosta tekstiosuutta tulee muokata uusien lainkohtien mukaiseksi. Jatkotoimet Ennen toiminta-alueen vahvistamista tulee varmistaa, että toiminta-alueen laajuus on sellainen, että osuuskunta kykenee huolehtimaan vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja ettei liittyjille aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Kohtuullisuuden arvioimiseksi toiminta-alueesta tehtyä esitystä tulisi täydentää seuraavilla tiedoilla: liittymis- ja käyttömaksujen taksat, liitettävien kiinteistöjen määrät sekä vesihuollon toteutuksen kustannusarvio ja taloussuunnitelma. Hakemuksessa olisi hyvä olla myös vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilön tiedot. Toiminta-aluepäätöstä on syytä päivittää aina tarvittaessa esim. verkon laajentuessa. Päivitystarve tulee tarkistaa 4-5 vuoden välein. Toiminta-alue ja sillä sijaitsevat jätevesiviemäriverkon piiriin saatettavat alueet tulee esittää kartalla. Kartan tulee olla yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

3 3(10) Salon kaupungin tekemä vesihuoltolain 8 :n mukainen hyväksymispäätös tulee saattaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietoon Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että työtä on erityisesti sen viime vaiheissa varjostanut valmisteltavana ollut vesihuoltolainmuutos. Toisaalta Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan vireillä oleva ja jo verkoston rakennusvaiheeseen edennyt hanke on osaltaan kiirehtinyt ja velvoittanut toiminta-alueen määrittämistyön eteenpäinvientiä huolimatta mainitusta lakimuutoksesta. Vesihuoltotyöryhmä jatkaa Kaukolan-Tuohitun Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-aluepäätöksen valmistelua tukeutuen valmisteltuun ehdotukseen. Ehdotuksen yhteinen osa tarkistetaan yhteensopivaksi vesihuoltolainmuutoksen määräyksiin, tarvittaessa yhteistyössä ELY-keskuksen henkilöstön kanssa. Kuulemisvaiheen palaute ja lausunnot aiheuttanevat tarpeen toiminta-alueen vähäisiin rajauksen tarkistuksiin. Tiedossa on myös, että osuuskuntaan on tullut uusia jäseniä/liittyjiä ehdotetun toiminta-alueen ulkopuolelta. Toiminta-alueen rajausta tarkistettaessa ollaan myös yhteydessä jätevesiosuuskunnan edustajiin. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskuntaa koskevaa osiota täydennetään yhteistyössä jätevesiosuuskunnan kanssa liittämällä sanallisen osion liitteiksi ELY-keskuksen lausunnossaan esittämiä asiakirjoja, siltä osin kuin se on mahdollista jätevesiosuuskunnan keskeneräisen hankkeen nykyvaiheessa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä tarpeen harkita ovatko toiminta-alueen määrittämisasiaan tehtävät tarkistukset niin merkityksellisiä, että ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta, Lausunto käsittää ensinnäkin esittelyosiona kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouspäätöksen, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämiseen liittyvät yleiset perusteet vesihuoltolain (119/2001) tarkoittamassa muodossa, sekä Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksen laatimisvaiheet ja jatkotoimet työn eteenpäin viemiseksi. Täydentävässä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valmistelijoiden laatimassa esittelyosiossa todetaan viemäriverkoston ulottuminen tärkeille Kaukolan ja Pyymäki-Tuohitun pohjavesialueille sekä Salon seurakunnan Naarilan leirikeskukseen. Viitataan myös osuuskunnan viemäröintisuunnitelmaan jo tulleisiin muutoksiin, ehdotusalueen ulkopuolelta ilmoittautuneisiin uusiin liittyjiin ja toiminta-aluerajauksen jopa vuosittain tapahtuvaan päivitysmahdollisuuteen. Esittelyosioon on kerätty myös kustannustietoa jätevesiosuuskunnan liittymismaksuista (n /osakas). Esitetään vertailuna Salon Veden viemäriverkoston liittymismaksuja, joiden suuruus perustuu rakennuksen kerrosaloihin (esitetty vaihteluväli ). Liittyjiä osuuskuntaan oli noin 220. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ollut erityistä huomautettavaa asiasta

4 4(10) Ympäristönsuojelulla ja ympäristöterveydenhuollolla on ollut edustus asiaa kaupungin puolella valmistelleessa vesihuoltotyöryhmässä ja siten suora vaikutusmahdollisuus toiminta-alueen määrittämisasiaan. Vesihuoltotyöryhmä katsoo, että tarvetta varsinaiseen vastineeseen ei ole. Liikelaitos Salon Vesi, Liikelaitos Salon Vesi katsoo, että tontti ja runkojohdon esitystapa poikkeaa yleisesti käytettävästä esitystavasta. Runkojohdoksi katsotaan kahden talon yhteinen johto. Yksittäistä kiinteistöä palveleva johto on tonttijohto ja sen kunnossapito kuuluu kiinteistölle. Liikelaitos katsoo, että kartta tulee laatia niin kuin liikelaitoksen sopimusehdoissakin on todettu sekaannusten välttämiseksi. Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että Liikelaitos Salon Veden kanta on ollut tiedossa ehdotuskarttaa valmisteltaessa, koska liikelaitoksen edustaja kuuluu työryhmään. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotus perustuu suurelta osin osuuskunnan omaan ehdotukseen toiminta-alueeksi. Osuuskunnan toimintatapa on sellainen, että osuuskunnan ylläpitämä verkosto käsittää kaikki rakennettavat putkistot, pumppaamot ja muut verkostoon liittyvät laitteistot lukuun ottamatta kiinteistökohtaisilta pumppaamoilta liitettävään rakennukseen johtavaa yhdysviemäriä. Tällä perusteella toiminta-alueeseen sisältyy jätevesiosuuskunnan ehdotuksesta johtuen ja tavanomaisesta käytännöstä poiketen vain yhtä kiinteistöä palvelevia johdon osia. Vesihuoltotyöryhmällä on myös tiedossa, että Liikelaitoksella ja Jätevesiosuuskunnalla on tarkoitus laatia sopimus, joka saattaa johtaa osuuskunnan viemäriverkoston siirtymisen kaupungin vesihuoltolaitoksen siis Salon Veden omistukseen. Ehdotuksessa käytetty toiminta-alueen määritysperuste saattaa aiheuttaa ongelmatilanteen siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheessa on kuitenkin tehtävä uusi toimintaaluepäätös, koska toimijaksi eli vesihuoltolaitokseksi vaihtuu Liikelaitos Salon Vesi. Toiminta-aluetta on mahdollista myös supistaa, mutta tällöin on päätettävä miten vesihuolto turvataan niillä verkostoon liittyneillä kiinteistöillä, jotka jäävät toimintaalueen ulkopuolelle. Edellä olevaan viitaten ehdotuskarttaan on otettu maininta kiinteistön liittymiskohdan määrittelystä. Kartalla on tästä syystä Salon Veden tarkoittamat pitkähköt tonttijohto-osuudet merkitty punaisella värillä. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta, Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta toteaa tehneensä Salon kaupungille ehdotuksen vesihuoltolaitoksensa toiminta-alueesta, jolle se parhaillaan rakentaa viemäriverkkoa. Ehdotus on tehty hakemushetkellä voimassa olleen vesihuoltolain (119/2001) nojalla. Osuuskunta pitää tärkeänä, että kaikille merkittäville vesihuoltolaitoksille määritetään toiminta-alueet. Menettely turvaa toiminta-alueen piirissä olevien asukkaiden mahdollisimman tasavertaisen kohtelun. Samalla edistetään kunnallistekniikan laa-

5 5(10) jenemista ja lisätään toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen arvoa ja elinkelpoisuutta. Vesiosuuskunta katsoo ehdotuksen vastaavan osuuskunnan esitystä, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Toiminta-alueen hyväksyminen ennen tärkeimpien runkolinjojen rakentamista helpottaa osuuskunnan viemäriverkoston mitoittamista. Tällä voidaan parhaiten turvata kaikkien toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittäminen verkostoon ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Samalla osuuskunnan liittymismaksut pysyvät kaikille liittyjille kohtuullisina. Vesihuoltotyöryhmä katsoo, että ehdotus Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämisestä on tehty vuorovaikutteisena jätevesiosuuskunnan ehdotukseen nojautuen. Vireillä ollut vesihuoltolainmuutos on hankkeen aikataulun pitkittyessä noussut varjostamaan hankkeen etenemistä. Tältä osin viitataan ELY-keskuksen lausuntoon ja siitä annettuun vastineeseen. Lainmuutoksen seurauksena Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskuntaa koskevaa esitystä on tarpeen täydentää ELY-keskuksen lausunnossa esitetyillä asiakirjoilta, siltä osin kuin se on mahdollista ottaen huomioon jätevesiosuuskunnan keskeneräisen hankkeen nykyvaihe. Kotaladon jätevesiosuuskunta, Kotaladon jätevesiosuuskunta pitää tärkeänä, että kaikille merkittäville vesihuoltolaitoksille määritetään toiminta-alueet. Menettely turvaa toiminta-alueen piirissä olevien asukkaiden mahdollisimman tasavertaisen kohtelun. Samalla edistetään kunnallistekniikan laajenemista ja lisätään toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen arvoa ja elinkelpoisuutta. Kotaladon jätevesiosuuskunta katsoo, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotus vastaa yleisiä tavoitteita. Osuuskunnalla ei siltä osin ole huomautettavaa. Kotaladon jätevesiosuuskunta ilmoittaa jättäneensä kaupungille ehdotuksen oman toiminta-aleensa määrittämiseksi jo toukokuussa 2011 ja esittää sen hyväksymistä mahdollisimman pikaisesti. Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että kuntayhdistymisen jälkeen vesihuoltolaitosten toiminta-aluepäätöksiä ei ole tehty. Kaupungin tavoitteena on määrittää toiminta-alue kaupungin alueella toimiville vesihuoltolaitoksille. Tavoitteen toteuttamiseksi laitokset jaettiin kolmeen pääryhmään, eli Salon veden toiminta-alue omana kokonaisuutenaan ja osuuskuntien hankkeet kaksivaiheisena luokitellen - kiireelliset/kiireettömät -hankkeet. Toiminta-alueen määrittäminen käynnistettiin kokeiluluonteisena hankkeena Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueesta ja samalla tarkoituksena oli toimintamallin luominen muille hankkeille. Kotaladon jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämisen on katsottu kuuluvan osuuskuntien kiireellisiin hankkeisiin.

6 6(10) Kuuleminen - Muistutukset: Natalia Vladimirov ja Katja Lampela, Puoltavat ehdotettua toiminta-aluetta ja katsovat tärkeäksi viemäriverkoston ulottamisen Naarjärven ympäristöön. Jätevesien asianmukainen käsittely pohjavesi- ja järvialueilla on merkittävä kysymys..jätevesien käsittely alueella on hajanaista, joten yhtenäinen tehokas järjestelmä palvelisi alueen tarkoituksenmukaista hoitoa ja kehittämistä. Vesi- ja viemäriverkoston ulottaminen kaikkien alueen kiinteistöjen alueelle on tasa-arvoisen aluekehittämisen lähtökohta. Verkoston rakentamisella on myös henkilökohtaista merkitystä. Palvelu parantaa loma-asumisen laatua ja mahdollistaisi osaltaan kiinteistön käyttämisen jopa pysyvään asumiseen. Vesihuoltotyöryhmä katsoo mielipiteen puoltavan hanketta. Työryhmä viittaa lisäksi ELY-keskuksen lausuntoon koskien erityisesti toiminta-alueen määritelmää, tarpeellisuutta ja laajuutta muuttuneessa lainsäädännössä sekä osuuteen jatkotoimista. Leena Knaapi ja Petri Ketonen, Ilmoittavat pitävänsä liittymää suhteettoman kalliina ja olevansa siten eri mieltä Tuohitun jätevesiviemäröinnistä yleensä. Vesihuoltotyöryhmä katsoo mielipiteen olevan kielteinen toiminta-alueen hyväksymiselle ja koko hankkeelle. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisen tarpeellisuuteen alueella. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toiminta-alueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Työryhmä viittaa edellä olevaa koskien myös ELY-keskuksen ja Kaukolan- Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan lausuntoihin. Edellä olevan perusteella työryhmä katsoo, että vesihuoltolain tarkoittamat edellytykset Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämiseksi ovat periaatteessa olemassa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä huomioitava vesihuoltolain 8 :n tarkoittaman kuulemisen vaikutus asiaan.

7 7(10) Olli-Pekka Nurminen, Ilmoittaa, että kiinteistöllä on asianmukainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä, eikä kiinteistö siten tarvitse Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäröintiä. Järjestelmä on asennettu v ja saneerattu v Asennettu järjestelmä ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista toimintaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, eikä aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kiinteistö ei ole pohjavesialueella. Kahden järjestelmän rakentaminen kiinteistölle on kohtuutonta. Uuden järjestelmän on arvioitu maksavan kiinteistölle lähes eikä lopullista kustannusta tiedä kukaan. Kustannuksia lisäävät vielä vuotuiset käyttökustannukset. Kiinteistöllä on lisäksi käytettävissä hyvälaatuista Ylikulman vesiosuuskunnan toimittamaa talousvettä. Työryhmä toteaa, että vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Kimmo Larja ja valtakirjalla Riitta Larjan puolesta Ilmoittaa, että hanke on sinällään tärkeä ja kannatettava. On myös toivottavaa, että Salon kaupunki tekee pikaisesti osuutensa vesi- ja viemärirakentamisesta niin, että osuuskunnan verkostot saadaan liitettyä niihin. Muistutuksessa otetaan kantaa myös rakennettavien johtojen sijaintiin. Uusien vesijohtojen rakentamisen yhteydessä olisi järkevää kaapeloida alueen sähköjohdot, jotka avojohtoina ovat varsin alttiita myrskyvaurioille. Talojohtojen rakentamisen kannalta olisi tärkeä tietää alueen maaperästä (kallioalueet) mikäli tällaisia tietoja on yleensä käytettävissä. Vesihuoltotyöryhmä katsoo mielipiteen puoltavan hanketta. Työryhmä viittaa lisäksi ELY-keskuksen lausuntoon koskien erityisesti toiminta-alueen määritelmää, tarpeellisuutta ja laajuutta muuttuneessa lainsäädännössä sekä jatkotoimien osuuteen. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta vastaa viemärihankkeen käytännön toteuttamisesta. Runkolinjan ja talojohtojen sijoittamisesta voi keskustella jätevesiosuuskunnan edustajien kanssa. Toiminta-alue päätöksellä ei oteta kantaa vesihuoltolinjojen tarkkaan sijaintiin. Susanna ja Gitte Berghäll Toteavat, että kartasta ei selkeästi näe kulkeeko runkolinja tontin lävitse. Toivovat, että johtolinjaa ei rakennettasi tontin lävitse. Toivomusta perustellaan tontilla olevilla rakennuksilla ja suurilla puilla, joiden arvioidaan olevan vaarassa rakennettaes-

8 8(10) sa johtolinjaa tontille. Viemäriliittymälle ei ole tarvetta, koska mökkiin ei tule vettä ja toisaalta kiinteistölle on hankittu vastikään uusi erotteleva kuivakäymälä. Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta vastaa viemärihankkeen käytännön toteuttamisesta. Runkolinjan ja talojohtojen sijoittamisesta voi keskustella jätevesiosuuskunnan edustajien kanssa. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toiminta-alue päätöksellä ei oteta kantaa vesihuoltolinjojen tarkkaan sijaintiin. Reijo ja Marja-Leena Sundström Ilmoittavat, että omistamansa vapaa-ajanasunto on perinteinen kesämökki ilman sähköliittymää. Juomavesi ostetaan kaupasta ja muu talousvesi kannetaan järvestä. Kiinteistöllä on kompostikäymälä. Näin ollen jätevesimäärä on mökillä mitätön. Mökkiä käytetään n. 3 kk vuodessa. Liittyminen verkostoon on taloudellisesti kohtuuton varsinkin tilanteessa, kun vakinaisen kaupunkiasunnon putkistoremontti maksaa n Haluavat antaa palautetta tiedottamattomuudesta. Ainoa lähetetty tieto jätevesiosuuskunnasta on lähetetty, josta ei kysymättä ilmennyt mitä asia oikeasti koskee (kaupungin kuulemiskirje). Jos kiinteistön vapauttamista liittymisvelvollisuudesta pitää erikseen hakea, olisi toivottavaa, että ilmoitetaan mistä haetaan, miten ja mihin mennessä. Vesihuoltotyöryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta vastaa viemärihankkeen käytännön toteuttamisesta ja hankkeeseensa liittyvästä tiedottamisesta. Kaupunki tiedottaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämisasiasta vesihuoltolain 8 :n tarkoittamalla tavalla, mikä käytännössä tarkoittaa kuulutuksia ilmoitustaululla, internetissä ja paikallislehdessä sekä vieraspaikkakuntalaisille lähetettävää kirjettä. Merkitään, että kaupunkisuunnittelulautakunta päätti velvoittaa jätevesiosuuskunnan todisteellisesti tiedottamaan ja kuulemaan jokaista toiminta-alueella olevaa kiinteistön omistajaa asiassa. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta va-

9 9(10) pauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisesta alueelle. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toimintaalueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Pauli Kärppä myös Tuula Thomanderin puolesta Vastustavat kiinteistönsä liittämistä jätevesiosuuskunnan toiminta-alueeseen seuraavin perustein. 1. Jätevesien kerääminen näin harvaanasutuilta alueilta pumpattavaksi ja laskettavaksi Halikonlahteen ei ole kestävän kehityksen mukaista. Pienet jätevesimäärät pitäisi hävittää syntypaikoillaan. 2. Investointi on järjettömän suuri, vähintään suhteessa kiinteistöön, jonka arvo on korkeintaan muutamia kymmentuhansia. 3. Investoinnin arvosta on tiedossamme vain karkeita arvioita, ei fakta-tietoa 4. Vedenkäyttö on vähäistä (v alle 13 m 3, josta WC-tyhjennysten osa 8 m 3 ). Mainitulla vedenkulutusmäärällä paineviemäri tuskin edes toimisi luotettavasti. WC-vedet on ohjattu umpisäiliöön jo n. 15 vuoden ajan. Investointi viemäriin merkitsisi tuplainvestointia. Harmaat vedet koostuvat käsitiski ja peseytymisvesistä, jotka on tarkoitus jatkossa myös ohjata umpisäiliöön. 5. Ilmoittavat olevansa iäkkäitä ihmisiä pienellä eläkkeellä. Jos lähtisivät investointiin, joutuisivat myymään mökkinsä maksaakseen investoinnin. Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisesta alueelle. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toimintaalueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Liisa Viitanen, Vastustaa esitetyn alueen päättämistä vesilaitoksen toiminta-alueeksi. Jätevesien siirto puhdistettavaksi Salon keskustaan tulee liian kalliiksi. Suomen ympäristökeskuksen raportin Haja-asutusalueen yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut vuoteen 2030 mukaan osuuskuntapohjainen yhteinen jätevesijärjestelmä on kilpailukykyinen, kun liittyjiä on neliökilometriä kohden. Liittyjiä toimin-

10 10(10) ta-alueella (10 km 2 ) tulisi olla siten Osuuskunnan laskelmia ylläpito ym. kustannuksista ei voi pitää luotettavina, koska niitä ei ole. Toiminta-alueeksi päättäminen merkitsee pakkoliittymistä huomioimatta ylisuurta maksua. Toimintaaluepäätös estää vapaan henkilökohtaisen päätöksenteon jätevesien puhdistamisessa ja asian hoidossa. Toiminta-aluepäätöstä ei voi tehdä koska luotettavia laskelmia liittymisen kustannuksista ei ole, kun esim. kaivutyöt tehdään tuntityönä ja lopulliset kustannukset tiedetään vasta Vesihuoltolaki määrää kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksista liittymisvelvoitteesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajamien ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse eräin edellytyksin liittää vesijohtoon tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuus ja mahdollisuus myöntää siitä vapautus on siten arvioitavissa kiinteistön omaan tarpeeseen perustuen tapauskohtaisesti. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksen perusteella. Vapautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työryhmä toteaa, että Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan hanke perustuu ao. alueen yli 200:n kiinteistönomistajan näkemykseen yhteisen viemäriverkoston rakentamisesta alueelle. Jätevesiosuuskunnan näkemyksen mukaan hanke on myös toteutettavissa kestävällä taloudellisella perusteella. Toimintaalueen rajaus pohjautuu osuuskunnan esitykseen, kun huomioidaan siihen neuvottelujen yhteydessä tehdyt tarkennukset. Työryhmä viittaa edellä olevaa koskien myös ELY-keskuksen ja Kaukolan- Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan lausuntoihin. Edellä olevan perusteella työryhmä katsoo, että vesihuoltolain tarkoittamat edellytykset Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämiseksi ovat periaatteessa olemassa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä huomioitava vesihuoltolain 8 :n tarkoittaman kuulemisen vaikutus asiaan. Lopuksi Vesihuoltotyöryhmä suosittelee kaikkia lausunnon antajia ja erityisesti muistutusten tekijöitä perehtymään ELY-keskuksen lausuntoon. Lisäksi työryhmä toteaa, että lisätietoa Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan viemäröintihankkeesta on mahdollista saada internetin kautta osuuskunnan kotisivuilta osoitteesta (http://www.katuyli.fi). Edellä olevien lausuntojen ja muun kuulemisen perusteella työryhmä katsoo, että vesihuoltolain tarkoittamat edellytykset Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämiseksi ovat periaatteessa olemassa. Ennen asian viemistä päätösmenettelyyn on vielä huomioitava vesihuoltolain 8 :n tarkoittaman kuulemisen vaikutus asiaan. Salossa 16 joulukuuta 2014 Salon kaupunki Vesihuoltotyöryhmä

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot