Valmistelija: sivistysjohtaja p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään määrättyjen toimikausi on ollut kolme lukuvuotta kerrallaan. Saa ri jär ven Keskuskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitaa Tero Somppi asti. Keskuskoulun apulaisrehtorin tehtävä on ollut haettavana ja tehtävää on hake nut määräaikaan mennessä ( klo 14:00) kolme henkilöä: Pirjo Lii ma tai nen, Tarja Rantanen ja Tero Somppi. Tehtävä täytetään seuraavaksi kol mi vuo tis kau dek si ajalle Rehtori Markku Taipale esittää lausuntonaan apulaisrehtorin va lin nas ta/nimeä mi ses tä sivistyslautakunnalle seuraa vaa: "Esitän Saarijärven sivistyslautakunnalle, että se va lit see Keskuskoulun apulais reh to rik si Tero Sompin. Hänen tietotekninen osaamisensa on osoit tautunut erittäin hyväksi vuosien seurannassa. Samoin työhön sitoutuminen, jo ka näkyy eri projekteissa ja koulun toiminnassa, on varmasti yk köslaatua. Asioi hin nopea puuttuminen on myös hänen vahvuuksiaan. Uskon, että hänen taidoillaan ja kokemuksellaan kyseinen suhteellisen vaa tiva tehtäväalue tu lee hoidettua luotettavasti, ajallaan ja hyvin. Tähän tehtä vään tarvitaan tieto tek nii kan osaajaa, luotettavuutta, ahkeruutta, organisoin tiky kyä, jämäkkyyttä. Näistä kolmesta hakijasta nimenomaan Tero Sompin pe rehtyneisyys lu ku jär jes tys ten tekemiseen ja tietotekninen osaaminen nos ta vat hänet muiden yläpuolelle." Rehtorin esitys Keskuskoulun apulaisrehtorin toimenkuvaksi al kaval le toimikaudelle on: ryh mien kokoonpanot yhteistyössä kanslian ja opinto-ohjaajan kanssa. 4. Osallistuu erikseen sovittaviin suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtäviin Valmistelija: sivistysjohtaja p ) Sivistyslautakunta nimeää Tero Sompin Keskuskoulun apu lais reh to rik si ajal le

2 2) Apulaisrehtorin tehtävästä maksettava korvaus (korvauksen kriteerit) on sa ma kuin päättyvällä toimikaudella. 2. Osallistuu työsuunnitelman valmisteluun myös koulun varsinaisen työ ajan kaik ki ryhmien kokoonpanot yhteistyössä kanslian ja opinto-ohjaajan SIVLTK 13 Päätös: Asiasta on pyydetty opettajakunnan lausunto ja koska sitä ei ole saatu, sivistyslautakunta päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen. Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään määrättyjen toimikausi on ollut kolme lukuvuotta kerrallaan. Saa ri jär ven Keskuskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitaa Tero Somppi asti. Keskuskoulun apulaisrehtorin tehtävä on ollut haettavana ja tehtävää on hake nut määräaikaan mennessä ( klo 14:00) kolme henkilöä: Pirjo Lii ma tai nen, Tarja Rantanen ja Tero Somppi. Tehtävä täytetään seuraavaksi kol mi vuo tis kau dek si ajalle Rehtori Markku Taipale esittää lausuntonaan apulaisrehtorin va lin nas ta/nimeä mi ses tä sivistyslautakunnalle seuraa vaa: "Esitän Saarijärven sivistyslautakunnalle, että se va lit see Keskuskoulun apulais reh to rik si Tero Sompin. Hänen tietotekninen osaamisensa on osoit tautunut erittäin hyväksi vuosien seurannassa. Samoin työhön sitoutuminen, jo ka näkyy eri projekteissa ja koulun toiminnassa, on varmasti yk köslaatua. Asioi hin nopea puuttuminen on myös hänen vahvuuksiaan. Uskon, että hänen taidoillaan ja kokemuksellaan kyseinen suhteellisen vaa tiva tehtäväalue tu lee hoidettua luotettavasti, ajallaan ja hyvin. Tähän tehtä vään tarvitaan tieto tek nii kan osaajaa, luotettavuutta, ahkeruutta, organisoin tiky kyä, jämäkkyyttä. Näistä kolmesta hakijasta nimenomaan Tero Sompin pe rehtyneisyys lu ku jär jes tys ten tekemiseen ja tietotekninen osaaminen nos ta vat hänet muiden yläpuolelle." Rehtorin esitys Keskuskoulun apulaisrehtorin toimenkuvaksi al kaval le toimikaudelle on:

3 ryh mien kokoonpanot yhteistyössä kanslian ja opinto-ohjaajan kanssa. 4. Osallistuu erikseen sovittaviin suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtäviin Valmistelija: sivistysjohtaja p ) Sivistyslautakunta nimeää Tero Sompin Keskuskoulun apu lais reh to rik si ajal le ) Apulaisrehtorin tehtävästä maksettava korvaus (korvauksen kriteerit) on sa ma kuin päättyvällä toimikaudella. 2. Osallistuu työsuunnitelman valmisteluun myös koulun varsinaisen työ ajan kaik ki ryhmien kokoonpanot yhteistyössä kanslian ja opinto-ohjaajan Päätös: Asiasta on pyydetty opettajakunnan lausunto ja koska sitä ei ole saatu, sivistyslautakunta päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen. SIVLTK 25 Keskuskoulun opettajakunta on käsitellyt apulaisrehtorin valintaa ko koukses saan Rehtori Markku Taipale on antanut asiasta sivistyslautakunnalle seuraavan lau sun non: "Olen pyytänyt Keskuskoulun opettajia hakemaan apu lais reh to rin tehtävää vii meis tään klo Hakemuksensa jättivät Pirjo Lii ma tai nen, Tar ja Rantanen ja Tero Somppi. Kaikki hakijat ovat varmasti kykeneviä ja päteviä hoitamaan apulaisrehtorin teh tä vän, joka painottuu nykyään nimenomaan lukujärjestyksen tekemiseen ja muihin koulun perussuunnittelutehtäviin (ohessa liitteenä apulaisrehtorin toi men ku va).

4 Esitän sivistyslautakunnalle seuraavaa (pohjana erinäiset keskustelut ja opet ta ja kun nan lausunto): Esitän, että Tero Somppi valitaan Keskuskoulun apulaisrehtoriksi ajaksi ja Tarja Rantanen ajaksi Molemmille maksetaan apulaisrehtorin korvaus puolitettuna koko kolmelle vuo del le eli Perustelut: Koska apulaisrehtorin tehtäväkuvassa painottuu lukujärjestyksen te ke mi nen, on syytä kouluttaa talossamme toinen henkilö asian osaajaksi. Ky sei sen esityksen peruslähtökohta on se, että puolentoista vuoden aikana Te ro kouluttaa Tarjan ja sen jälkeen Tarja astuu apulaisrehtorin tehtävään ja Te ro toimii tuon ajan mentorina. Tässä esityksessä on mm. se hyvä puoli, että koulutuksesta ei tarvitse maksaa erikseen ja kouluttautuminen on mie lekäs tä, kun jakson loputtua alkaa apulaisrehtorin toimikausi. Tässä mallissa näkyy hallinnon vahvistuminen, mitä tarvitsemme. Mo lemmat ehdokkaat ovat suostuneet esitykseeni (keskustelu asiasta klo 8.55)" Valmistelija: sivistysjohtaja ) Sivistyslautakunta jakaa apulaisrehtorin kolmivuotistoimikauden kahden hen ki lön kesken ja nimeää Keskuskoulun apulaisrehtoriksi Tero Sompin ajal le sekä Tarja Rantasen ajalle ) Apulaisrehtorin tehtävästä maksettava korvaus puolitetaan Sompin ja Ran ta sen kesken. (Korvauksen määrä on sama kuin päättyvällä toi mi kau della). Molemmille maksetaan apulaisrehtorin korvaus puolitettuna ajalla Järjestely on hyvä ja edullinen mentorointikeino tu levai suut ta varten uuden apulaisrehtorin perehdyttämiseksi tehtävään. kaik ki ryh mien kokoonpanot yhteistyössä kanslian ja opinto-ohjaajan Päätös:Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Keskustelun aikana Anu Pie sa nen teki sivistysjohtajan esityksestä poikkeavan päätösesityksen, siten et tä Keskuskoulun apulaisrehtorin nimeämisestä päätettäisiin edellisen kokouk sen esityksen mukaisesti:

5 1) Sivistyslautakunta nimeää Tero Sompin Keskuskoulun apu lais reh to riksi ajalle ) Apulaisrehtorin tehtävästä maksettava korvaus (korvauksen kriteerit) on sama kuin päättyvällä toimikaudella. 3) Sivistyslautakunta hyväksyy apulaisrehtorin toimenkuvan edellä esi tetyn mukaisena: Apulaisrehtori ryhmien kokoonpanot yhteistyössä kanslian ja opinto-ohjaajan Tuomo Vilkkilä kannatti Anu Piesasen päätösesitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aika na on tehty esittelijän pohjaesityksestä poikkeava päätösesitys, jota on kan na tet tu, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti, että asiassa suoritettaisiin kädennostoäänestys. Ää nestys ta pa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Anu Piesasen päätösesitystä kannattivat si vis tyslau ta kun nan jäsenet Mikko Eerola, TuomoVilkkilä ja Anu Piesanen (3 ääntä). Esit te li jän pohjaesitystä kannattivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tui re Ket tu nen sekä jäsenet Marjut Pollari, Anna Raitanen ja Piia Va ris mä ki (4 ään tä). Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Lasse Ingman äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi suoritetun kädennostoäänestyksen jälkeen, että si vis tyslau ta kun nan päätökseksi on tullut si vis tys joh ta jan pohjaesitys äänin 4-3.

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO VANTAAN OPETTAJA No:8 7.12.2007 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460 annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot