Kaupunginhallitus Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/ /2015

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/ /2015 KHALL Hakemusnumerolla on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen käsiteltävänä hankehakemus kes tä vää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra has to-oh jel masta toteutettavaksi ESR-hankkeeksi. Hakijana on Oulun yli opis to, Oulun Eteläinen Instituutti. Hankkeen nimi on "koulu, tiede ja kan sain vä li syys" (KOTKA). Hanke kuuluu koulutuksen, am mat ti tai don ja elinikäisen oppimisen toimintalinjaan ja hanketyyppinä han ke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä. Hank keen alkamispäivä on ja päättymispäivä Hanketta perustellaan sillä, että nuorten hakeutuminen kor kea kou lu opin toihin on laskenut hil jal leen. Tämä on havaittu ennen kaik kea Oulun läänissä reu na-al u eil la, kuten Oulun Eteläisen alu eel la. Oulun Eteläisen ins ti tuu tis sa toimivassa tutkimusyksikössä on ainutlaatuinen ympäristö nuor ten opiskeluinnon kas vat ta mi sek si. Tutkimusryhmissä tut ki taan erilaisia tekniikan, luon non tie tei den ja ICT-sovelluksia, eri kois ma te ri aa le ja sekä yrittäjyyttä. Hank kees sa nuoret pääsevät tu tus tu maan ja toimimaan aidossa tut ki mus- ja yri tys yh teis työ ym pä ris tös sä. Hankkeen suun nit te lu vaihees sa käydyissä haas tat te luis sa opettajat ovat pitäneet tätä suu ren moi sena mah dol li suu te na. Hankkeella luodaan yhteistyöverkko koulujen, ennen kaikkea toi sen asteen oppilaitosten, yritysten sekä Oulun Eteläisen ins ti tuu tin ja samalla Oulun yliopiston välille. Toiminta-alue laajennetaan mah dol li sim man laajaksi siten, että toiminnasta hyötyy mah dol li sim man monet oppilaitokset ja nuoret. Hankkeen avulla nuoret pää se vät tutustumaan tutkimustyöhön ja työelämän arkipäivään jo opiskeluvaihtoehtoja haarukoidessaan. Vierailutoiminnan, käy tän nön harjoitustöiden, erilaisten luentojen ja teematapahtumien avul la kontaktit syntyvät jo varhaisessa vaiheessa. Toiminnan avul la nuoret näkevät opiskelun päämäärän selkeämmäksi. Tämän avulla pyrkimyksenä on toisaalta nopeuttaa opiskelua, mutta myös helpottaa nuorten siirtymistä työelämään. Hankkeella luodaan monitieteellinen kansainvälinen yh teis työ ver kos to, jonka avulla lisätään nuorten kiinnostusta tieteitä, tut ki mus ta, työllistymistä ja kansainvälisyyttä kohtaan. Hankkeessa au te taan synnyttämään alueella tulevaisuuden osaamista, joka pal ve lee alueen elinkeinoelämän tarpeita. Samalla edistetään nuor ten ha keu tu mis ta korkeakouluopintoihin ennen kaikkea alu eel la, jos sa koulutustaso on laskenut. Tavoitteena on, että yhteis työ ver kos to toimii hankkeen jälkeen itsenäisesti kontaktien kaut ta. Toimin ta mal lin luomisen ja toiminnan toimivuuden toteamisen jäl keen mallia voidaan viedä myös muihin koulutus- ja ke hi tys ym pä ris töi hin. KOTKA-hankkeen uutuusarvo on aidossa tutkimusympäristössä ja yritysyhteistyössä toteutettava havainnollistaminen ennen kaik kea tekniikan, soveltavien tutkimusmenetelmien ja ai nut laa tui ses sa ympäristössä toteutettavan hiukkasfysiikan osalta. Hankkeen ai ka na

2 nuoret pääsevät seuraamaan mm. uuden kokeen ra ken ta mis ta kaivosympäristöön. Hankkeen toimenpiteitä ovat: - Yhteistyöverkoston luominen; - Vierailutoiminnan kehittäminen; - Teemaviikkojen toteuttaminen lukuvuoden aikana; se kä - Matkat kansainväliseen tut ki mus ym pä ris töön. KOTKA-hankkeen avulla nuorten kiinnostus tieteistä ja ennen kaik kea tekniikasta ja soveltavasta tieteestä kasvaa. Hankkeen tu lok se na syntyy uusia menetelmiä opetustyön käytettäväksi ja yh teis työ ka na via opetustyön tueksi. Tämä vastaa Oulun Ete läi sen osaamisstrategian 2020 mukaisesti toisaalta tarpeeseen tu le vai suu den näkökulmasta (mm. muutokset suurhankkeiden nä kö kul mas ta) myös osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Hankkeella vastataan myös OKM:n ta voit tee seen (Koulutus ja tut ki mus vuosina ) kou lu tus ta son nostamisesta ja alu eel li ses ta tasa-arvosta, kuten myös kou lu tuk sen ja työelämän yh teyk sien luomisesta. Maakuntaohjelman mukaisesti hankkeella vaikutetaan alueen kil pai lu kykyyn ja työllisyyteen pitkällä aikavälillä. Yritysyhteistyön avul la myös helpotetaan nuorten paluuta alueelle. Hankkeen tuloksena syntyy monitieteellinen kansainvälinen yh teis työ verkos to, joka toimii opetuksen tukena mutta myös linkkinä työ elä mään ja tieteelliseen toimintaan. Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi on: Oulun yliopiston, Oulun Eteläisen instituutin edustaja; Pyhäjärven kaupungin edustaja; Nihakin edustaja; Fennovoiman edustaja; ja Rahoittajan edustaja. Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus netto kus tannuk sis ta (%) 1. Palkkakustannukset Haettava ESR- ja val tion rahoitus Ostopalvelut 0 2. Kuntien rahoitus ,6 5. Muut kustannukset Muu julkinen rahoitus ,8 6. Flat rate Yksityinen rahoitus ,6 Kustannukset yhteen sä Tulot 0 Nettokustannukset yh teen sä Rahoitus yhteensä Sitoumukset omarahoitusosuuksista on saatu Ni hak Ry:n, Kerttu Saa las ti

3 -säätiön ja Oulun Eteläisen instituutin ra hoi tuk sis ta. Pyhäsalmen kaivoksen maan alai sen fysiikan tutkimuskeskus (CUPP) on tutkimustyön ohes sa rakentanut yhteistyötä Py hä jär ven ja lähikuntien lukioiden kans sa vuodesta Hankkeen ta voit tee na on luoda uutta ulottu vuut ta tiedekasvatukselle erityisesti Py hä sal men kai vok seen sijoittuvien tieteellisten kokeiden yh tey des sä, mihin kuuluu mo ni puo li sen oppimisympäristön ra ken ta mi nen ope tus ma te ri aa lei neen. Hankkeella on merkitystä lukion jat ku vuu den kannalta, kun nykyiset toimiluvat menevät uusjakoon vuon na Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa hankkeelle enintään eu ron sitoumuksen vuosille Pyhäjärven kaupungin osal lis tu mi sek si hankkeeseen ja päättää nimetä hankkeen oh jaus ryh mään Pyhäjärven kaupungin edustajaksi sivistysjohtaja Juk ka Leh to saa ren ja varaedustajaksi lukion rehtori Tuija Van ha-ahon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 Alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelman TTS Hyväksytty seutuhallituksessa 13.01.2010 TEM 164:00/2008

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot