Maankäyttölautakunta Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22"

Transkriptio

1 Maankäyttölautakunta Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van luonnoksesta. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausunnoille lä het tä mises tä. 4. vaihemaakuntakaavassa käsitellään viittä teemaa: elinkeinoja ja innovaatiotoimintaa, logistiikkaa, tuulivoimaa, vi her ra ken net ta sekä kulttuuriympäristöjä. Taajama-alueita ei kaavassa ole tarkennettu, pois lukien hal li tus oh jel mas ta ja seudun yhteisestä maankäytönsuunnitelmasta (MASU) esiin nous sei ta Malmin lentokentän muutamista asuntokäyttöön sekä Ristikydön ja Pa lo puron asemanseutuja. Kaava laaditaan koko Uudenmaan maakunnan alueelle lukuun ottamatta Ös ter sun do min aluetta. Luonnos on nähtävillä jäsenkunnissa sekä Uu denmaan liiton toimistolla ja karttapalvelussa Lausuntoaikaa 4.vaihemaakuntakaavan luonnokseen on saakka. Vaihemaakuntakaavan aikatähtäin on vuodessa Vaihemaakuntakaava on tarkoitus saattaa loppuun saman val tuus to kau den aikana eli vuoden 2016 loppuun mennessä. Valmistelu on käyn nis ty nyt vuonna 2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Vuoden 2014 aikana vaihemaakuntakaavan teemoista laadittiin kehityskuvat ja käytiin laajaa vuorovaikutusta tavoitteista ja lähtökohdista. Kaavaehdotus on tarkoitus olla nähtävillä alkuvuonna 2016, jonka jälkeen kaava hy väk sy tään maakuntahallituksessa ja valtuustossa, ja saatetaan lopulta ym pä ris tö minis te ri öön vahvistettavaksi. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualueena on koko Uu denmaan maakunnan 26 kuntaa, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jo ta käsitellään omassa kaavaprosessissaan osana 2. vai he maa kun ta kaa van loppuunsaattamista. Vahvistuessaan 4. vaihemaakuntakaava osin täydentää ja osin korvaa nyt voi mas sa olevia Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen kokonaisja vaihemaakuntakaavoja. Samalla jatketaan Uudenmaan ja Itä-Uu denmaan maakuntakaavojen kaavamerkintöjen kehittämistä ja yh den mu kaista mis ta sekä selkiytetään kaavamääräysten tulkintaa kaavassa kä si tel tävien asioiden osalta. Otteeltaan vaihemaakuntakaava pyrkii olemaan entistä strategisempi. Maa kun ta kaa va ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käyttöön liittyvää suunnittelua ja toimintaa. Maakuntakaavan ylikunnalliset linjaukset tarkentuvat kuntien laatimien yleis- ja asemakaavojen kaut ta. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin

2 toimenpiteisiin alueidenkäytön jär jes tä mi sek si. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asema kaa van alueella. Maakuntakaavan oikeusvaikutukset tulee ottaa huomioon viranomaisten toi min nas sa suunniteltaessa alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päätet täes sä niiden toteuttamisesta. Maakuntakaava koostuu vahvistettavista kaavakartasta sekä kaa va mer kinnöis tä ja -määräyksistä. Lisäksi virallisiin asiakirjoihin kuuluu kaa va se los tus liitteineen, jota ei vahvisteta. Maakuntakaavakokonaisuuteen kuuluu myös kartta kumottavista merkinnöistä, jonka ympäristöministeriö vah vis taa. Asiakirjoissa on lisäksi epävirallinen maakuntakaavayhdistelmä, jossa näky vät kaikki voimaan jäävät merkinnät. Liitteenä olevassa kartassa, missä on kumottavia merkintöjä, on samoja aluei ta, joita esitetään vahvistettavassa kartassa uudelleen vah vis tet ta vaksi. Tämä on hieman hämäävää, mutta johtuu siis Uudenmaan ja Itä-Uuden maan vaihekaavojen merkintöjen yhdenmukaistamispyrkimyksistä. MÄNTSÄLÄN ALUE Mäntsälän alueelle ei ole osoitettu sellaisia merkintöjä, jotka liittyisivät teemois sa mainittuihin elinkeinoihin tai innovaatiotoimintaan, logistiikkaan tai tuu li voi maan. Logistiikka-alueet on osoitettu Focuksen alueelle Tuusulassa, Bastukärriin Si poos sa ja Kullooseen Sipoossa ja Porvoossa. Alueet on tarkoitettu yk sinomaan logistiikan käyttöön. Näiden alueiden lisäksi logistiikkaa voi sijoittua voimassa olevien kaavojen taa ja ma- ja työpaikka-alueille, kuten esim. Mäntsälässä voidaan tehdä. Uusia rajauksia Mäntsälän kartalla ovat : pohjavesialueet (I-IIluokka) ja LUO-alu eet eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. Samoin on merkitty kaksi periaatteellista viheryhteystarve-merkintää. Valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi on edelleen kin merkitty Frugårdin kartano(alikartano) ja viljelymaisema Num mi sissa ja Mäntsälän kirkonmäki sekä Saaren kartanon aluetta. Muuttuneita ja alueellisesti merkittäviä aluerajauksia ovat maakunnallisesti mer kit tä vät kulttuuriympäristöt, joita on siis tullut lisää ja jo olemassa olevia on osittain muutettu. Uusia maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä ovat : Hautjärven kar ta no mai se ma, Kaukalammen-Saaren kulttuurimaisema, Sääksjärven tien var si asu tus, Ohkolan kylä, Ohkolan sairaala, Sälinkään kylä. Vanhoja ra jauk sia on muutettu Mäntsälän kirkonmäellä ja Frugårdin kartanon vil je lymai se man rajauksen ympärillä Nummisissa. Uudet aluerajaukset perustuvat pääasiassa 2012 valmistuneeseen sel vi tyk-

3 seen Missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Maakunnallisesti merkittävällä kulttuuriympäristö-merkinnällä osoitetaan kult tuu ri ym pä ris tön vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävät kulttuu ri ym pä ris töt, jotka käsittävät sekä maisema- että rakennetun kult tuu riym pä ris tön alueita. Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttö tar koi tus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee alue va raus mer kintä. Alueen suunnittelumääräyksessä todetaan, että kulttuuriympäristöä tulee ke hit tää sen arvot huomioon ottaen. Yksityiskohtaisemmassa suun nit te lussa, rakentamisessa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön omi nais piir teet ja sovitettava ne yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttö tar koi tuk sen mukaisen maankäytön kanssa. LUO-merkinnällä osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta vä hintään maakunnallisesti merkittäviä alueita. Alueen suunnittelumääräyksessä todetaan, että alueen suunnittelussa on sel vi tet tä vä tarkemmin ja otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kan nal ta tärkeät arvot ja ekologiset yhteydet. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina eli LUO-alu ei na osoitetut alueet perustuvat kaavatyön pohjaksi laadittuihin sel vi tyk siin. LUO-merkinnällä osoitetaan esimerkiksi lajirikkaita tai ekologisten yh teyksien kannalta merkittäviä laaja-alaisia luontoalueita. Kaavaluonnoksen rajaus ten perusteena on Zonation-analyysien tulos luontoarvoiltaan ar vokkaim mis ta alueista toteutuneiden luonnonsuojelualueiden ja valtiolle luonnon suo je lu tar koi tuk seen hankittujen alueiden ulkopuolelta. LUO-alue eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue on tyy pil tään ominaisuusmerkintä. Merkintää käytetään osoittamaan sellaisia vä hin tään seudullisesti merkittäviä alueen erityisominaisuuksia, joiden säily mi nen halutaan turvata ja joiden asettamat reunaehdot on otettava huomi oon suunniteltaessa alueiden käyttöä. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä määriteltyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaisesti maakun ta kaa van tehtävänä on valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen ohel la myös maakunnallisesti arvokkaiden luonnonarvojen vaaliminen. Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL 33 mukaista raken ta mis ra joi tus ta. LUOmerkintä ei määrittele alueen käyttötarkoitusta, vaan alueella voi olla mo nen lais ta alueidenkäyttöä. Merkinnän ohjausvaikutus perustuu sen suun nit te lu mää räyk seen, joka asettaa reunaehtoja alueen käytölle. Aluetta voi daan suunnitella ja käyttää, kunhan maakuntatasolla tunnistetut luon toar vot otetaan huomioon. Erityisominaisuuksia osoittavia merkintöjä voi daan käyttää muiden merkintöjen kanssa päällekkäisesti. Myös LUO-alue ja maakuntakaavan aluevaraus voivat merkintätyyppeinä sijaita pääl lek käin. Tällöin alueen pääkäyttötarkoitus määräytyy aluevarausmerkinnän mukaan, mutta sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon omi nai suus mer kin tä

4 ja sitä koskeva suunnittelumääräys. Maakuntakaavaluonnoksessa osoitettavista LUO-alueista osa tulee mahdol li ses ti muuttumaan kaavaehdotukseen merkinnältään luon non suo je lulail la toteuttaviksi luonnonsuojelualueiksi. Lisäksi LUO-alueiden rajaukset voivat muuttua sekä osa mahdollisesti pois tua kokonaan kaavaehdotukseen tulevasta ratkaisusta. Kaa va luon noksen ja -ehdotuksen välisessä valmistelussa täydennetään tietoja LUO-merkin näl lä osoitettavista alueista. Kaavaehdotuksen selostuksessa tul laan esittämään kuvaukset LUO-alueiden perusteena olevista maa kun nal li sis ta luontoarvoista. LUO-alueita on Mäntsälän alueella yhdeksän eri kokoista aluetta ja ne sijait se vat pääasiassa kunnan länsiosissa. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä Uudenmaan liiton si vuil la: ntakaava/kaavaluonnos Valmistelija: kaavoitusjohtaja Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon hyväk syt tä väk si Mäntsälän kunnan lausunnoksi 4.vaihemaakuntakaavaluonnoksesta: Mäntsälän kunta esittää, että koska kaavaluonnosasiakirjoissa ei ole selkeäs ti esitetty ja perusteltu LUO-alueiden pohjana ollutta Zonation me netel mää, ja koska luonnoksen ja ehdotuksen välissä on tarkoitus vielä tarken taa ko.alueita ja mahdollisesti muuttaa niitä esim. luon non suo je lu alueiksi, jolloin alueille saattaakin tulla MRL 33 :n mukaisia rajoituksia, on lo pul lises sa 4.vk ehdotusvaiheessa syytä jättää LUO-merkityt alueet pois vai hekaa va eh do tuk ses ta ja harkita niiden käyttöönottoa seuraavan vai he kaa van yhteydessä, kun Zonation-menetelmän perustelut saadaan yk sin ker tai sempaan ja ymmärrettävämpään muotoon ja aluerajaukset mahdollisine rajoituksineen ovat mukana jo luonnosvaiheessa. Käsittely: Kaavoitusjohtaja muutti päätösesitystään. Kaavoitusjohtajan muutettu päätösesitys: Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon hyväksyttäväksi Mäntsälän kunnan lausunnoksi 4.vaihemaakuntakaavaluonnoksesta: Mäntsälän kunta esittää, että koska kaavaluonnosasiakirjoissa ei ole selkeästi esitetty ja perusteltu LUO-alueiden pohjana ollutta Zonation menetelmää, ja koska luonnoksen ja ehdotuksen välissä on tarkoitus vielä tarkentaa ko.alueita ja mahdollisesti muuttaa niitä esim. luonnonsuojelualueiksi, jolloin alueille saattaakin tulla MRL 33 :n mukaisia rajoituksia, on lopullisessa 4.vk ehdotusvaiheessa syytä jättää LUO-merkityt alueet pois vaihekaavaehdotuksesta ja harkita niiden käyttöönottoa seuraavan vaihekaavan yhteydessä, kun

5 Zonation-menetelmän perustelut saadaan osallisille yksinkertaisempaan ja ymmärrettävämpään muotoon ja aluerajaukset mahdollisine rajoituksineen ovat mukana jo luonnosvaiheessa. Lisäksi Mäntsälän kunta esittää, että Sälinkään kylän itäpuolella olevaa MLY-rajausta tarkennetaan liitekartan mukaisesti. Liitekartta perustuu meneillään olevan Sälinkää-Soukkio osayleiskaavatyön luonnosvaiheeseen, missä on todettu pientä muutostarvetta ko. aluerajaukseen. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1: 4.vk selostus Liite 2: 4.vk Powerpoint esittely Liite 3: 4.vk merkinnät ja määräykset Liite 4: 4.vk luonnos kumottavat merkinnät Liite 5: 4.vk luonnos uudet merkinnät Liite 6: 4.vk luonnos yhdistelmä Liite 7: 4.vk liitekartat Liite 8: Kunnan muutosehdotus MLY-rajaukseen Sälinkäällä

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015 Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmu Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut PL 123 04201 Kerava Keski-Uudenmaan maakuntamun lausunto koskien Keravan yleiskaava 2035:n kaavaluonnosta HEL 2015-003894

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot