Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo Hakijatiedot Metsähallitus, os. Kalevankatu Jyväskylä, hakee ym pä ris tö lu paa kallion lou hin taan ja murskaukseen Va sik ka vuo rel le ti lal le Kurun valtionmaa RN:o 1:1 Valtion Met sä maat kylään, os. Sammakkojärventie Itä-Aure. Yh teys hen ki lö nä toimii met sä esi mies Jarmo Peränen. Lupahakemus ja aikaisemmat luvat Sijainti- ja kaavoitustiedot Ympäristölupaa haetaan kallion louhinnalle ja murskauksel le. Lupaperuste määräytyy ympäristönsuojelulain 27 :n (koh ta 3 toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräis tä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua koh tuu ton ta rasitusta) sekä VN asetuksen ym pä ris tön suo je lus ta 2 :n mukaan (kohta 6a kivenlouhimo). Alueella on voimassa Kurun kunnanhallituksen vuonna 2005 myöntä mä maa-aineslupa, joka on voimassa ke sä kuu hun 2015 saakka. Maa-ainesta ei ehditä hyödyntää ko ko nai suu des saan ko. päivämäärään mennessä. Metsähallitus on toimittanut jo uuden maa-aineslupahakemuksenkin alu eel le. Lyhytkestoinen louhinta ja murskaus on aikaisemmin suo ri tet tu meluilmoi tuksen turvin eikä toiminnalle ole haettu ai kai sem min ympäristölupaa. Hakija anoo, että toiminta voidaan aloit taa ennen kuin lupa saa lainvoiman, kun alueella on har joi tet tu murskaustoimintaa aiemmin ja alueella on voi mas sa oleva maa-ainesten ottolupa. Pirkanmaan maakuntakaavassa Vasikkavuoren alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Ylöjärven kaupungilla ei ole Va sik ka vuo ren alueella voi mas sa ole via kaa voja tai mui ta maan käy tön suunnitel mia. Vasikkavuoren alueesta on Kurun ran ta yleis kaa va-alu ee seen lähimmillään matkaa noin 150 metriä. Tiejärven, Tee ri jär ven ja Sammakkojärven MY- ja M-alueet sijoittuvat metrin etäisyyksille ja itse järvet metrin etäi syyk sil le. Lähin kaavan mukainen loma-asunto sijoittuu yli kahden kilometrin etäisyydelle.

2 Lähimmät vakituiset asunnot sijaitsevat yli kilometrin etäi syy del le ottoalueesta pohjoiseen ja kaakkoon. Lou hin ta-alu een ym pä ris tö on met sä ta lous käy tössä ja alue on laa jal ti Metsähallituksen omistuksessa. Lähin luon non suo je lu alue (Isoneva-Raitakulonneva) sijoittuu lähes nel jän ki lo met rin etäisyydelle. Toiminnan kuvaus Alueella on tarkoitus louhia ja murskata kalliota kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen ottaminen tapahtuisi lop pu vuo des ta ja toinen noin vuosina Toi min ta ajoittuisi syyskesälle tai talvelle. Murskaus kestää 1-2 kk. Toi min ta jak so jen aikana louhinta ja murskaus tapahtuvat maa nan tais ta perjantaihin klo Toimintajakson aikana murskataan kalliota kerrallaan ton nia. Murske käytetään tienrakennus- ja yl lä pi to ma te ri aa lik si. Murskausasema on siirrettävä ja täyttää C-luokan vaa ti muk set (Tielaitoksen luokittelu). Murskausasema koostuu esi murs kai mes ta, välimurskaimesta ja jälkimurskaimesta, kul jetti mis ta ja seuloista. Kerrallaan alueella varastoidaan työkoneiden polttoaineita ja murskaamon polttoöljyä maksimissaan litraa. Lait tei den huoltoon käytettäviä öljytuotteita varastoidaan ker ral laan noin 500 litraa. Jäteöljy toimitetaan hyväksytyille öl jy jät teen kerääjille. Murskauslaitoksen tarvitse ma polttoaine (kevyt polttoöljy) va ras toidaan kaksoisvaip pa säi liös sä, joka on varustettu yli täy tön estimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan sul ku vent tii lil lä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- tai rik kou tu mis ta pauk sis sa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauskalusto lu ki taan. Öljytuotteet varastoidaan tynnyreissä lukitussa kon tis sa. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan kaivualueen ul ko puo lel la luonnollisella maanpinnalla. Murskeen varastokasojen korkeus on keskimäärin 4-6 met riä. Niiden sijoittelulla voidaan estää pöly- melupäästöjen le viä mis tä. Varastokasojen pölyämistä ehkäistään tar vit taes sa vesikastelulla. Ympäristövaikutukset Pöly ja ilmapäästöt Pölylähteitä ovat poraus, liikenne, murskaus (kuljettimien pur ku päät, seulat ja kiviaineksen syöttö) ja varastoka sat. Mah dol li sia pölyhaittoja voi daan vähentää kivi aineksen ja työ maa tei den kastelulla sekä kiviaineskasojen sijoittelul la. Va ras to ka so jen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa myös kas te le mal la. Leijuma on vapaassa tilassa alle sallitun 0.4 mg/m3/2 h jo 150 met rin etäisyydessä. Pölyvaikutus ra joit tuu välittömään läheisyyteen. Melu ja tärinä

3 Porauksesta, räjäytyksestä, rikotuksesta, murskauksesta, lou heen kippaamisesta syöttimeen, aggregaatista ja lii ken tees tä aiheutuu melua. Meluhaittoja vähennetään murs kaus lai tok sen sijoittelulla (ottamisalueen pohjalla) ja va ras to ka sois ta tehdyillä meluvalleilla. Melua estetään myös säi lyt tä mäl lä kasvustoa/puustoa toiminta-alueen ympärillä. Jätteet Sekajäte kerätään jäteastioihin ja viedään kaatopaikalle. Vaa ral li set jätteet (öljyiset jätteet ym.) säilytetään lu kit ta vas sa kontissa ja toimitetaan luvalliseen keräyspaikkaan. Jätevesiä ei synny. Parakkien jätevedet kerätään astioihin, jot ka tyhjennetään niille osoitetuille tyhjennyspaikoille. Työ mail la käytetään kuivakäymälää tai kemiallista käymälää. Kas te lu ve si tuodaan tarvittaessa säiliöllä. Kaivannaisjäteasetuksen mukaisen jätehuoltosuunnitelman mu kaan pintamaat va ras toidaan alueen reunoille. Mas sat käy te tään vii meis tely töi den yh tey dessä maisemointiin. Liikenne Laitoksen aiheuttama liikennemäärä on hakemuksen mu kaan 10-20/vrk, josta % on raskaita ajoneuvoja. Kul je tuk set ajoittuvat pääosin arkipäiviin klo Lii ken net tä voi esiintyä myös varsinaisten toiminta-aikojen ul ko puo lel la ja poikkeustapauksissa myös lauantaisin. Auto jen ja työkoneiden suunni teltu murskepintainen pai koi tusalue on esitetty varikkoalueelle. Huolto- tai pe su paikkoja ei alu eelle tule. Kulkuteitä kastel laan tarvittaessa. Yhteenveto ympäristövaikutuksista Naapureille ei hakemuksen mukaan aiheudu suuria haittoja, kos ka etäisyydet asutukseen ovat suuria. Mahdollisia pöly- ja meluhaittoja voidaan vähentää suo ja val lien sijoittelulla ja me lu es tein. Alueen pintavedet, joita syntyy sateista, oh ja taan kallistuksin tasaisesti maastoon. Arvio riskeistä Häiriön sattuessa laitoksen käyttäjä keskeyttää tuotannon ja tar vittaes sa häiriöistä tiedotetaan viranomaisia. Merkittävää ris kiä ympäristölle ei aiheudu. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Toiminnassa käytetään parasta ja taloudellisesti mahdollista tek niikkaa. Urakoitsijoiden käytössä olevat laitteet tulee täyt tää TIEL julkaisun luokan C vaatimukset.

4 Toiminnan käyttötarkkailu ja valvonta Laitoksen käyttäjä tarkkailee laitoksen toimintaa ja toiminta kes key tetään häiriön ajaksi. Pölyn ja melun leviämistä seu ra taan aistinvaraisesti ja korjaavat toimenpiteet tehdään vä lit tö mäs ti. Hakemuksen käsittely ja hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on annettu erillistiedoksianto vaiku tusalueen kiin teistöil le. Li säksi lupahakemus on kuulutettu kaupungin il moi tus tau lul la väli sen ajan ja kuulutus on ollut kaupungin kotisivuilla. Hakemuksen johdosta ei jätetty yhtään muistutusta tai mie li pi det tä. Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja, koska toiminta on jat ku nut alueella jo 10 vuotta. Ympäristöpäällikön vastine lausuntoon Pirkanmaan ELY- kes kus on vireillä olevaan maa-ai nes lu paan liittyen lausunut erityisesti luontoselvityksen puut tu mi ses ta. Ottoalueen puusto on poistettu ja aluetta ympäröi etelässä van ha, mätästetty avohakkuualue ja muutoin nuorehko ha vu se ka met sä. Edellytyksiä esim. liito-oravan esiintymiselle ei ole. Tarkastukset Esityslistan liitteet Lisätiedot Ympäristöpäällikkö on tarkastanut maa-ainesten ottoalueen vuo sittain ja viimeksi Ottoalueen kuorinta oli par hail laan menossa. Ottoalueella on ollut toi min taa har vak sel taan useiden vuosien välein. Alue toimii pää osin murs kei den varastopaikkana. Numeroimattomat liitteet - Alueen sijaintia esittävä kartta - Ote Kurun rantayleiskaavasta Ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo, p , säh kö pos ti Kaupunginarkkitehti ehdottaa Ympäristölautakunta päättää myöntää Metsähallitukselle ym pä ris tönsuo je lu lain 27 :n mukaisen ym pä ris tölu van kal lion louhimiseksi ja kiviaineksen murs kaa mi seksi Va sik ka vuo ren alueelle Ylöjärven kaupungin Valtion metsämaat ky lään ti lalle Kurun valtionmaa RN:o 1:1 ha ke muk sen ja jäl jem pänä ole vien lu pa eh to jen mukai sesti.

5 1 Toiminta-ajat Kallioaineksen louhintaa ja siihen liittyvää porausta ja ri ko tus ta sekä louheen rikotusta ja murskausta saa suo rit taa ar ki päi vi sin maanantaista per jantai sin klo Lou hin taan liitty vää rä jäy tystyötä saa suo rit taa kuiten kin vain klo Toimintaa voidaan harjoittaa vuosittain vä lise nä aikana anotuin toimintajaksoin. (YSL 52 ). 2 Melu Melutaso ei saa ylittää omakotitalojen pi ha-alueilla me lun A-pai no tetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohje arvoa 55 db eikä loma-asuntoalueilla 45 db (YSL 52, YSA 15, VNp 993/1992). Murskauslaitos tulee sijoittaa hakemuksen mukaisesti lou hok sen sisään siten, että se on mahdollisimman hy vin suo jat tu ym pä ristöönsä nähden. Tarvittaessa me lu suo jaus tu lee ra kentaa louhittavasta materiaalista. (YSL 52 ) 3 Pölyhaittojen ehkäiseminen Aseman pölynpoisto tulee järjes tää tarvittaessa kastelemalla pö lyhaittojen vähentämiseksi. Murs kaus- ja varasto alu eella sekä liikennealueella tulee tehdä tar vittaessa pölynsidonta kastelemalla tai muilla ta voin. (YSL 7, 20, 52, YSA 15, NaapL 17 ) 4 Mahdollisten jätevesien ja saniteettijätteiden käsittely tu lee esit tää aina käyttöönottotarkastuksen yhteydessä ym pä ristö toimen hyväksyttäväksi. Louhosalueen vedet tulee imeyttää hallitusti maaperään ennen niiden johtamista ojiin. Imeytysratkaisu tulee esittää laitoksen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. (YSL 52 ) 5 Poltto- ja voiteluainesäiliöt sekä työkoneiden tankkauspisteet tulee sijoittaa louhimoalueen ulkopuolelle ja suojata siten, ettei niistä aiheudu pohjavesien tai maa pe rän pilaantumisen vaaraa. Sijainti- ja suojausratkaisut tulee hyväksyttää ympäristötoimistolla kunkin käyt töön ot to tar kas tuk sen yhteydessä. Murskauslaitoksen tarvitseman aggregaatin polttoainesäiliö voidaan sijoittaa ottoalueelle, kun säiliö on kak sois vaip pa säi liö tai suojattu vastaavalla tavalla.

6 (YSL 7, 52 ) 6 Jätehuolto Ympäristölautakunta hyväksyy toiminnanharjoittajan ai em min jätetyn jätehuoltosuunnitelman. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää kiinteistöllä si ten, ettei niis tä aiheudu pohja- tai pintavesien tai maa pe rän likaan tu mis ta tai muuta haittaa ympäristöl le. Jätteet tulee toimittaa vaarallisen jätteen käsittelylu van saa neeseen laitokseen tai sellaiseen laitokseen, jo ka on hyväk syt ty vaarallisten jätteiden vastaanottopai kaksi. Toiminnan loputtua alue tulee siivota kaikesta jätteek si luo ki tel ta vas ta romusta. (YSL 16, 52, 94, JäteL 8, 72 ) 7 Toiminnan tarkkailu ja seuranta Mikäli ympäristölupaviranomainen katsoo tarpeelliseksi suorittaa melu-, pöly- tai muita tutkimuksia toiminnan hait ta vai ku tuk sista johtuen, vastaa tutkimusten kus tan nuk sis ta luvan saa ja. (YSL 62 ) 8 Laitoksen käyttöhäiriöistä tulee ilmoittaa välittömästi ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (YSL 52 ) 9 Laitos tulee esittää ympäristötoimen hyväksyttäväksi en nen kunkin toimintajakson alkamista. Laitoksen käytöstä ja käytön valvonnasta tulee pitää käyt tö päi vä kir jaa (YSL 62 ). Tarkkailukertomus tulee pyy det täes sä toimittaa ympäristölupaviranomaiselle ja ker to muk seen tulee sisällyttää vähintään - tuotantotiedot - laitoksen käyttöajat - yhteenveto laitoksen käyttöhäiriöistä 10 Luvan saaja on vastuussa mahdollisesti aiheutuvista va hin gois ta. Korvattavista vahingoista, joita päätöksessä ei ole ennakoitu aiheutuvan, on vahingonkärsijällä oikeus hakea korvausta ympäristönsuojelulaissa sää de tys sä järjestyksessä (YSL 130 ) 11 Luvan voimassaolo Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen toiminta edellyttää lainvoimaista maa-aineslupaa. Lu van saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään

7 ell ei lai tok sen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennais ta muu tos ta. (YSL 71, 87, YSA 15 ) Toiminnanharjoittajan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esittää suunnitelma toi min nan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista. (YSL 52, 94 ) 12 Ennakkoaloituslupa Lautakunta myöntää luvan aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta, mikäli hal lin to-oi keus ei kumoa pää tös tä tai kiellä sen täy tän töön pa noa. En nak ko luvan vakuudeksi edellytetään suu ruis ta va kuutta. (YSL 199 ) Päätöksen perustelut Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annet tujen asetusten vaatimukset, kun otetaan huomioon laitok sen ympäristöstä sekä toiminnan laadusta ja laajuudesta saa tu selitys sekä annetut lupaehdot. Laitos ei aiheuta myös kään naapureille pysyvää kohtuutonta rasitusta, kun huo mioi daan etäisyydet ja toiminnalle asetetut ai ka ra joi tuk set sekä lupa määräykset melutasosta. Lupaehdot 1-6 on annettu terveys- ja ympäristöhaitto jen ehkäisemiseksi sekä haittojen minimoimiseksi. Toiminnasta aiheutuva päiväaikainen melutaso on rajoitettu VNpäätök ses sä melutason ohjearvoista annetun ohjearvon mu kai sek si. Toi minnanharjoittaja voidaan velvoittaa selvittämään ym pä ris tö vai kutuk set, jos on perusteltua aihetta epäillä pi laan tu mis ta. Lupaehdot 8 ja 9 on annettu valvonnallisista syistä. Ennakkoaloituslupa voidaan myöntää, koska toimintaa on har joi tet tu samalla alueella jo kymmenisen vuotta eikä toi min nas ta ole aiheutunut haittaa naapurustolle eikä ym pä ris töl le. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 16, 22, 27, 34, 39-44, 48, 49, 58, 62, 66, 83-87, 94, 113, 114, 130, 190, 191, 199, 205 VN asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2, 11-15, 23 Jätelaki (JäteL 646/2011) 8,9, 72, 118 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 VNp melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) VNa kaivannaisjätteistä (VAa 379 / 2008)

8 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristölupamaksuna peritään ympäristönsuojelutaksan 3 :n mukaisesti Lupapäätöksestä tiedottaminen Ympäristölautakunnan päätös pidetään julkipantuna kunnan il moitus tau lul la Päätös annetaan jul ki pa non jälkeen Jäljennös päätöksestä lähetetään Pirkanmaan ELY-keskuk selle. Ilmoitus päätöksestä lä he tetään vai ku tus alu een kiin teis töil le. Päätökseen voi hakea muutosta va lit ta mal la siitä Vaa san hallinto-oikeu teen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 26.6.2012, kello 17.30 19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot