Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/ /2014 Tela Kaupunginhallitus on päättänyt , että toimialojen on an net tava esityksensä omien investointiensa osalta investointien pitkän ai ka vä lin suunnitelmaan ( ). Investointien pitkän aikavälin suun ni tel mas sa määritellään pitkän aikavälin linjaukset investointien pai no tuk sil le ja vuotuiselle tasolle. Suunnitelma mahdollistaa investointitason alen ta mi sen kaupungin tuloperusteita vastaavalle ns. kestävälle tasolle. Suun ni tel ma määrittelee myös velkaantumiselle tavoitetason, joka on yh tä kuin hyväksyttävä taso. Kaupunginhallituksen mukaan Kouvolan kaupungin vuotuinen pois to ta so on noin milj. euroa, joka tarkoittaa sitä, että investointeihin on käy tettä vis sä tämän verran edellyttäen, että vuosikate ja tulorahoitus ovat vähintään poistojen tasolla. Investointien pitkän aikavälin suun ni tel ma on strategisen suunnittelun työkalu kaupunkiorganisaation ja pää tök sen teon tueksi. Investointien suunnittelussa otetaan huomioon ta lou del li nen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä pal ve lu tuo tan non tarpeet. Suunnitelma kattaa peruskaupungin ja liikelaitosten in ves toin nit ja siinä otetaan huomioon kaikki investoinnit ra hoi tus muo dos ta riippumatta. Muiden (kuin rakennuksiin kohdistuvien) investointien osalta toimialan on otettava kantaa niiden vuotuiseen tasoon suunnitelman aikavälin osal ta alla esitetyn jaottelun mukaisesti. Esitykset jaotellaan lisäksi uus- ja laajennusinvestointeihin sekä korvausinvestointeihin. Kaupunginhallituksen mukaan, jos toimialat katsovat tarpeelliseksi teh dä tarkempaa jaottelua, voidaan esitykset tehdä myös niin. In ves toin ti suun nitel ma on tarkoitus jakaa seuraaviin osa-alueisiin, jaoteltuina uus-, laa jennus- ja korvausinvestointeihin: Aineeton omaisuus (aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset me not) Maa- ja vesialueet Rakennukset salkutus Kiinteät rakenteet ja laitteet liikuntapaikat yhdyskuntatekniikka vesihuolto Koneet ja kalusto Erillisprojektit, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan / Elinympäristön kehittämisen pal ve lu ket jua koskevat osa-alueet on alleviivattu.

2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen nettoinvestoinnit ovat vaihdelleet (uu den) Kouvolan talousarviossa 9,3 M :sta 12,4 M :on. Li sä ta lous ar vioi den myötä vaihteluväli on 10,1 M - 15,7 M. Toteutuneet net to kus tan nuk set ovat olleet 1,9 M (v. 2009) 14,7 M (2012); keskiarvon ol les sa 9,7 M ja mediaanin 9,8 M. Maa- ja vesialueiden hankintaan on ta lous ar vios sa varattu rahoitusta vuosittain 0,3 M (v.2009) - 1,1 M (2014 ja 2015). Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investointituotot muodostuvat kiin teis töjen myyntituloista sekä rahoitusosuuksista. Talousarviossa tuottojen mää rä on arvioitu aiempina vuosina noin 1,1 M - 4,4 M :n tasolle. Yhdyskuntatekniikan investointivaroilla rakennetaan uutta ja sa nee ra taan vanhaa. Talousarviomuutosten kautta rahoitus on jakaantunut uu sien ja saneerattavien katujen välillä vuonna 2014: 29 % (uus in ves toin nit) - 71 % (korvausinvestoinnit) ja vuonna 2015: 54 % - 46 %. EU- ja elinkeinorahoitusta on saatu viimeksi Tervaskankaan alueen ra kenta mi seen. Maankäyttökorvauksia ei ole kohdistettu täsmennetysti mi hinkään rakennuskohteeseen lukuun ottamatta Halkotorin aluetta. Katujen osalta korjausvelka kasvaa kaiken aikaa. Yhdyskuntatekniset palve lut tekivät vuonna 2010 tutkimuksen katujen kunnosta. Sa nee raus tar velis tal le nostettiin tutkimuksessa n. 10 kohdetta kunkin vanhan kun nan alueelta. (lo. Jaala ja Kuusankoski) Listalle nousseista kohteista vain noin 25 % on saneerattu vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi kau pun gil la on hallinnassaan noin sata siltaa, joihin on kertynyt myös kor jaus vel kaa. Vuotuiset katusaneerauskohteet on valittu yhdessä vesilaitosten kanssa (Kou vo lan Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy). Hankkeissa korjataan sekä ikään tyneet ja kantavuudeltaan kärsineet kadut sekä uusimisen tar pees sa ole vat vesihuoltolinjat. Tavoitteena on ollut, että kadut ja ve si huol to sa nee rattaisiin yhtäaikaisesti. Yhteishankkeiden ongelmana on, et tä sa nee raus tarpees sa olevat kadut ja vesihuolto ovat pääosin eri pai kois sa. Vuonna 2012 laskettiin, että mikäli kaupunki korjaisi katuja Kouvolan Veden ve si huol to sa nee raus oh jel man mukaisesti, olisi vuotuinen ra ha tar ve kaduil le vuodessa noin 11 M nykyistä enemmän. Käytännössä ka tu sa neerauk sen tarve ei kuitenkaan poistu, koska sa nee raus tar pees sa olevat ve sihuol to lin jat eivät ole useinkaan saneeraustarpeessa ole vil la ka duil la. Varsinainen katusaneeraustarve jäisi siis edelleen tar peel li sek si. Katujen ja muiden kunnan toteutettavaksi määrättyjen yleisten alueiden (esim. puistot) kunnossapitoa säätelee lainsäädäntö. Katujen ja vi her alueiden ylläpito niiden tarkoitusta vastaavalla tai liikennettä tyy dyt tä väl lä tasolla (korjausvelan pienentäminen) vaatii vuosittain noin 6 M :n kus tan nus varaus ta. Summa vastaa likimain vuosittaisten poistojen mää rää. Em. investoinnit eivät ole välttämättä tuottavia, vaan ne pe rus tu vat lakisääteisiin vaatimuksiin. Kouvolan kaupungin ym pä ris tö oh jel man mukaan kevyen liikenteen reittiverkostoa olisi pa ran net ta va (myös kor vaus in ves toin nein), mikä on myös huomioitu edellä esi te tys sä sum mas sa. Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden saneerauksiin on lisäksi varattava rahoi tus ta yhdyskuntatekniikan pitkän aikavälin investointitarpeissa noin 1 M

3 / vuosi. Edellä mainitut luvut ovat varattu vain saneerauksiin; uusien katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ja niiden viimeistelyyn tar vi taan vuosittain noin 2-3 M :n rahoitus. Uusien asuinalueiden vii meis te ly työt tehdään, kun noin puolet alueen tonteista on rakennettu. Vuotuiseen investointiohjelmaan on varattava rahoitus myös muille ra kenteil le ja laitteille, liikenteen ohjauslaitteiden uusimiseen sekä suun nit te lu- ja pieninvestointikohteille; yhteensä n. 1,7 M / v. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut on laatinut vuosien sel vi tyk sen investointimäärärahatarpeistaan. Vuotuinen määrärahan tarve on maa- ja vesialueille 1,1-1,8 M, kiinteille rakenteille ja laitteille noin M ja erillisprojekteille n M. Näillä määrärahoilla ja muil la ra hoi tus läh teil lä on mahdollista toteuttaa tarvittavat lain vaatimat ka tui hin ja puis toi hin liittyvät investoinnit sekä muu kaupungin maa omai suu den ke hit tä mi nen. Kaupunginhallituksen vaatimalla tavalla esitetty ja ko Tekniikka- ja ym pä ristö pal ve lu jen investointien pitkän aikavälin in ves toin ti tar peis ta on liitteenä nro 4. Elinkeinopoliittisia hankkeita on nimetty erikseen taulukossa vain vuo sil le Seuraavien vuosien osalta ne on tarkasteltava erik seen ja otettava erikseen huomioon taloussuunnitelmaa laadittaessa. Eril lis pro jek tina (=hanke, johon saadaan ulkopuolista rahoitusta) on otet tu tässä vaiheessa huomioon vain RR-ter mi naa li Kullasvaaraan. Erilliskohteena on mainittu Ratamon vaatimat liikennejärjestelyt, joita ei ole laskettu Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investointikehykseen. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investointituotot muodostunevat tu le vaisuu des sa kin kiin teis tö jen myyntituloista sekä rahoitusosuuksista. Pit kän aikavälin suunnitelmassa rahoitusosuuksiin on laskettu vain RR-ter mi naa lille haettu rahoitus Euroopan unionin CEF -rahoitusvälineestä. Tarkempi jaottelu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta / yh dys kun tatek nii kan hankkeista ja kohteista on oheismateriaalina nro 3. RR-terminaali, Pioneeripuisto, Tervaskangas II, Kävelykatu Manski, Kor jalan kolmio sekä Kaipiaisten teollisuusalue on hinnoiteltu tau lu kos sa täysin yleissuunnitelmatasoisen laskelman perusteella eli hank kei den kustannusarvio tarkentuu suunnitelun edetessä. Asun to mes su alu een maanhankinta on otettu huomioon ri vil lä Maa- ja vesialueet. Uusien asuinalueiden rakentamisaikataulu perustuu maankäytön to teut tamis oh jel ma työ ryh män esittämään aikatauluun. Maanteihin liittyvät kehittämistoimet edellyttävät toisinaan kunnan osal lisuut ta. Kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti nämä hankkeet tulee rahoit taa käyttötalouspuolelta (=ei paranneta kaupungin omaisuutta), jol loin

4 myös käyttötaloudessa olisi varauduttava erillishankkeiden ra hoi tuk siin. Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen, p , anne.ahtiainen(a)kouvola.fi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle Tekniik ka- ja ympäristöpalvelut -toimialan / Elinympäristön kehittäminen -pal velu ket jun pitkän aikavälin investointitarpeista. Teknisen lautakunnan päätös: Lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Tela Kouvolan kaupungin talous- ja rahoitusjohtajalta saadun lisäselvityksen mu kaan kaupunginhallitus haluaa kuulla tekniikka- ja ym pä ris tö pal ve lu jen keskimääräisen normaaliolojen investointitason. Talous- ja rahoitusjohtajan mukaan RATAMO ja siihen olennaisesti liit ty vät tiet ja liittymät, RR-terminaali, asuntomessut, matkakeskus yms. tu lee nähdä erillisinä yli normaalin investointitason menevinä hankkeina, joi den rahoituksesta päätetään erikseen tai niihin pyritään hakemaan ul ko puo lis ta rahoitusta. Elinympäristön kehittäminen palveluketjun investontitaso olisi em. jaon pe rus teel la normaalioloissa maa- ja vesialueiden osalta 1,1 M ja kiin teis sä rakenteissa ja laitteissa uus- ja laajennusinvestointien osalta vuo sit tain vaihteluvälillä 3,0-8,8 M sekä korvausinvestointien osalta 6,3-9,7 M. Elinympäristön kehittäminen palveluketjun net to in ves toin ti tar ve normaalioloissa olisi vv yhteensä 9,4-17,7 M. Tar kem min investointirahoituksen tarve on on esitetty liitteessä nro 1. Liitteessä on esitetty talous- ja rahoitusjohtajan mainitsemat eril lis hank keet otsikon "Kärkihankkeet" -alla (viittaus Kouvolan kaupungin Ta lous ar vio 2015 ja taloussuunnitelma kirjaan, hyv. KV ). Näiden osalta kustannukset ovat alustavia arvioita. Asun to mes su jen vaatima maanhankinnan rahoitus on liitetty tässä esityksessä asun to messu jen rahoitustarpeeseen. Ratamoon sekä Hallituskadun muutoksiin liittyvissä liikennejärjestelyjen kus tan nuk sis sa on mukana liikennevalojen uudelleen ohjauksen kus tannuk set. Muiden ydinkeskustan liikennevalojen ohjausmuutokset on li sät ty kohteeseen liikenteen ohjauslaitteet. Tarkempi jaottelu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta / yh dys kun tatek nii kan hankkeista ja kohteista on oheismateriaalina nro 1.

5 Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen, p , anne.ahtiainen(a)kouvola.fi Asian käsittely: Jouni Suninen esitti muutosta annettavaan lausuntoon siten, että lausunnon lauseesta "Talous- ja rahoitusjohtajan mukaan RATAMO ja siihen olennaisesti liit ty vät tiet ja liittymät, RR-terminaali, asuntomessut, matkakeskus yms. tu lee nähdä erillisinä yli normaalin investointitason menevinä hankkeina, joi den rahoituksesta päätetään erikseen tai niihin pyritään hakemaan ul ko puo lis ta rahoitusta" jätetään sana erillisinä pois. Pertti Paloranta kannatti Jouni Sunisen ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouni Sunisen ehdottamaa muutettua ehdotusta, äänestävät ei. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Wall, Heikari, Kouhia-Turklin, Rantalainen, Vainio Marja-Leena, Ylä-Outinen), kolme ei-ääntä (Suninen, Paloranta, Vainio Vesa) kahden (Töttö, Rämä) äänestäessä tyhjää. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle Tekniik ka- ja ympäristöpalvelut -toimialan / Elinympäristön kehittäminen -pal velu ket jun pitkän aikavälin investointitarpeista. Teknisen lautakunnan päätös: Äänestyksen jälkeen äänin 6 vastaan 3 kahden äänestäessä tyhjää, lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 201 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl

KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 201 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 21 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 216. 217 INVESTOINTIOSA I tî lj'!., {rl lã 1 SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus Talonrakennus lrtain omaisuus, tekninen

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot