Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen / /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen / /2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val von tasuun ni tel mas ta (665/2006) säädetään, että valvontasuunnitelman to teu tumi nen on arvioitava vuosittain. Toteutumista arvioi Kouvolassa kun nan terveydensuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja ym pä ris tö lau ta kun ta. Arviointia hyödynnetään pai kal li sen ym pä ris tö ter vey den huol lon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toi mi vuu den var mis ta mi ses sa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Val von ta suun ni tel man to teu tu mi sen arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kat ta vas ti suunniteltu toi min ta ja siten suunnitellut tarkastukset ovat to teu tu neet. Tarvittaessa ker ro taan syyt tai perustelut mahdollisten to teu tu mat ta jääneiden ta voit tei den osalta tai mahdolliset poikkeamat sekä vaa dit ta vat toimenpiteet, jot ta tavoitteet toteutuisivat seuraavalla tar kas te lu jak sol la. Ar vioin ti kri tee rei tä ovat myös valtakunnallisten pai nopis tei den ja omien pai kal lis ten pai no pis te aluei den valvonnan toteutuminen. Kun nan tulee lähettää ter vey den suo je lu vi ranomai sen hyväksymä sel vi tys ym pä ris tö ter vey den huol lon valvontasuunnitelman toteutumisesta Ym pä ris tö ter vey den huol lon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmän (VYHA) kautta maa lis kuun loppuun mennessä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuo sil le Suunnitelma on päivitetty vuodelle 2014 (Rymla ). Uusi valvontasuunnitelma vuosille on hy väk syt ty Kouvolan kaupunki hoitaa myös Iitin kunnan ympäristöterveydenhuollon lain sää dän nön mukaiset, kunnalle kuuluvat tehtävät. Elintarvikevalvonta Vuonna 2014 elin tar vi ke val von ta suun ni tel man mukaisia tarkastuksia teh tiin 771, mikä oli 55 % Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran oh jeel li ses ta tarkastusmäärästä. Suun ni tel ma ohjeellisine tarkastusmäärineen on laadittu val ta kun nal liseen valvontaohjelmaan perustuen, jonka mu kaan tarkas tuk sia olisi ollut tehtävä Kouvolan oman ris kin ar vioin nin mukainen tavoitteellinen tarkastusmäärä oli 1080, johon nähden suun ni telmal li sia tarkastuksia tehtiin 71 %. Kouvolan ja Iitin alu een elin tar vi ke huoneis tois ta tarkastettiin 529. Tar kas tus ten kat ta vuus oli 83 %. Suun ni tel man ulkopuolisia, mm. va li tuk sen joh dos ta tai ti la päi sen myyn nin tarkastuksia tehtiin 53. Tar kas tus käyn tien yhteydessä tar kas tet tiin mm. kohteiden rakenteita, toi min taa ja oma val von nan toi mi vuut ta Oiva- jär jes tel män mukaisesti. Oiva-järjestelmän harmonisointi val von ta yk si kön tarkastajien kesken ja Oiva-ohjeiden omaksuminen on vienyt aikaa vie lä vuonna Elintarvikelain mukaisten pakkokeinojen käyttö ja kun tien elintarvikevalvonnan tie don ke ruun kehittämiseen (KU TI) liit ty vät tie to jär jestel mä on gel mat ovat ai heut ta neet lisätyötä.

2 Maidontuotantotiloilla suoritettiin 34 maidontuotantotilan hy gieniatarkas tusta, mikä oli 85 % suunnitellusta. Kaikki valvonta-alueen mai don tuo tan to ti lat on tar kas tet tu vähintään kolmen vuoden välein. Tarkastuksia oli suunniteltu teh tä vän vuoden 2014 aikana 40 kpl, mutta osa mai don tuo tan to ti lois ta, jotka oli suunniteltu tarkastettavan, oli lopettanut mai don tuo tan non. Viranomaisnäytteitä otettiin 50. Näis tä määräystenvastaisia oli 7, pää osin huo non mikrobiologisen laadun ta kia. Seuraavat elintarvikevalvontaprojektit toteutettiin: Valtakunnalliset projektit: Lihavalmisteiden listeriaprojekti (näytteenottoprojekti) Omat projektit: Riisi- ja makaronipohjaiset kylmät salaatit (näyt teen ot to pro jek ti) Riisi- ja makaronipohjaiset kylmät salaatit -projektista on laadittu yh teen ve to vuonna Vuoden aikana raportoitiin yksi isompi elintarvikevälitteinen epidemia ja selvi tet tiin useampia pienempiä elintarvikevälitteisiä epidemiaepäilyjä. Terveydensuojelun valvonta Terveydensuojelulain val von tasuunni tel man mukaisia tarkastuksia teh tiin yhteensä 135, mikä oli 50 % Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von ta vi raston (Valvira) ohjeellisesta suun ni tel lus ta tar kas tus mää räs tä. Ter vey den suoje lu lain mukaisia kohteita oli vuonna 2014 ter veys val von nan suun ni tel mal lisen valvonnan piirissä 816, joista tar kas tet tiin 135. Tar kas tuk sia teh tiin mm. parturi-kampaamoihin, kauneushoitoloihin, lii kun ta ti loi hin sekä kokoon tu mis- ja majoitus huo neis toi hin. Valvontaa myös koh den net tiin val takun nal li sen ter vey den suo je lun valvontaohjelman pai no pis tei den mu kai ses ti mm. kou lui hin, päi vä ko tei hin, vanhusten hoi to lai tok siin, ui ma hal lei hin ja -ran toi hin se kä ve si lai tok siin. Val von ta suun ni tel maan si säl ty mät tö miä, esim. valituksiin liittyviä tar kas tuk sia tehtiin yh teen sä 48. Alun pe rin suun nitel mal li sik si tarkoitettuja, mutta lopulta val von ta koh teen toi min nan aloittamiseen ja sen hy väk sy mi seen liittyviä tar kas tuk sia teh tiin 40. Terveystarkastajat ottivat 566 vesinäytettä. Näyt teen ot to suun ni tel man mukai ses ti ta lous ve si näyt tei tä otettiin yhteensä 300, ui ma ve si näyt tei tä ui mahal leis ta ja -al tais ta 157 sekä uimarannoilta 109. Talousveden käyttörajoituksia annettiin vuoden aikana yksi kiin teis tö koh tainen, joka johtui kaukolämpövesijärjestelmään tulleesta viasta. Sisäilmaan liittyviä tarkastuksia tehtiin terveyshaittojen selvittämiseksi ja pois ta mi sek si. Tarkastukset liittyivät pääosin sisäilman laatuun, home- ja kosteushaittoihin sekä ilmanvaihdon puutteellisuuteen. Sisäilma tar kas tuksia tehtiin 164 ja tarkastusten yhteydessä suoritettiin 23 näyt teen ot toa sekä 14 mit taus ta. Terveydensuojelulain 13 :n (esim. kokoontumis- ja majoitushuoneistot, ylei set saunat, parturi-kampaamot, päiväkodit) ja 18 :n (ta lous vet tä toi mit-

3 ta vat laitokset) mukaisia hyväksymispäätöksiä teh tiin 42 kpl. Tupakkalain valvonta Tarkastukset kohdennettiin tupakkalain valtakunnallisen val von ta oh jel man painopisteiden mukaisesti tupakkatuotteiden ja tu pa koin ti vä li nei den myyntipaikkojen valvontaan sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten val vontaan. Vuonna 2014 terveysvalvonnan tiedossa oli 629 tupakkalain mukaista valvon ta koh det ta (mm. ravitsemisliikkeet, oppilaitokset ja tu pak ka tuot tei den vähittäismyyntipaikat), joista tarkastettiin 86, mikä oli 47 % Val vi ran oh jeelli ses ta määrästä. Valvontakohteista oppilaitoksissa val vot tiin tu pa koi mat tomuut ta, vähittäismyyntipaikoissa pääasiassa tu pak ka tuot tei den esil lä pi tokiel toa ja ravitsemisliikkeissä valvottiin sekä myyn tiä että tu pa koi mat tomuut ta. Suunnittelemattomia tarkastuksia tehtiin 3. Tupakkatuotteiden vä hit täis myyn ti paik koja Kouvolassa ja Iitissä oli vuo den lopussa 168. Näi hin tehtiin vuoden 2014 ai ka na 60 tar kas tus ta. Vuonna 2014 myönnettiin 15 uutta tupakkatuotteiden vä hit täis myyn ti lu paa. Nikotiinikorvaustuotteet Lääkelain mukaisia nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkoja oli vuo den lopussa 74. Vuoden aikana myönnettiin 7 uutta myyntilupaa ja myyn ti paikkoi hin teh tiin 18 tarkastusta. Kuluttajaturvallisuuden valvonta Vuonna 2014 kuluttajaturvallisuusvalvonnan suunnitelmallisia tar kas tuk sia tehtiin 97. Tarkastuksia tehtiin 50 % Turvallisuus- ja ke mi kaa li vi ras ton (Tukes) ohjeellisesta määrästä 194. Valvontasuunnitelman ul ko puo li sia tarkastuksia tehtiin 18. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan tar kas tuk set koh distui vat mm. leikkikenttiin, kuntosaleihin, uimahalleihin ja -ran toi hin. Eläinlääkintähuolto Eläinlääkäripalvelujen saatavuus sekä peruseläinlääkäripalvelujen että kiireel li sen eläinlääkäriavun osalta täyttää valtakunnallisen EHO-oh jel man saatavuus- ja laatutavoitteet. Palvelut pystytään antamaan käyt tä jien kannalta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä. Tällä hetkellä Kouvolan kau pun gin alueella on neljä ja Iitin kunnan alu eel la yksi eläinlääkärin vas taan ot to ti la. Kouvolan alueen neljä erillistä vas taan otto pis tet tä on suun ni tel tu kes ki tet tä vän yhteisvastaanotoksi. Ra ken nus- ja ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen yh teis vas taan ot to ti lo jen perustamisesta vuoden 2014 ai ka na. Eläinlääkäripäivystysalueeseen kuuluu Kouvolan kaupungin ja Iitin kun nan alue. Päivystykseen osallistuvat kaikki kuusi kau pun gin eläin lää kä riä. Keskitetty yhteydenottopalvelu on käytössä, mutta pieneläin- ja suur eläinpäi vys tys tä ei ole eriytetty. Eriytettyä päivystystä ei ole voitu jär jes tää kaupungin omilla henkilöresursseilla. Vuoden 2014 ai ka na sel vi tet tiin sekä pieneläinten remissiomahdollisuuksia että päivys tys alu een laa jen ta mis ta, mikä mahdollistaisi päivystysten eriyttämisen lain edel lyt tä mäl lä tavalla. Toiminta-alueella on saatavilla myös yksityisiä eläin lää kä ri pal ve lu ja sekä

4 pieneläin- että hevospraktiikan osalta. Tuotantoeläinten terveydenhuoltokäynnit on pyritty järjestämään niin, et tä muut eläinlääkärit voivat tarvittaessa hoitaa ter vey den huol to käyn nin aikana akuutit sairastapaukset. Terveydenhuoltokäynnit on pystytty jär jes tä mään asiakkaiden tilausten mukaisesti. Eläintautilain valvontaohjelmien mukaiset tarkastukset on pystytty te kemään suunnitelman mukaisesti. Eläinsuojelulain mukaista suun ni tel mal lis ta valvontaa ei ole pystytty tekemään lainkaan, koska val von ta eläin lää kä rin virkaa ei saatu täytettyä Ainoastaan epäilyyn pe rus tu vat eläin suo je lutar kas tuk set on pystytty tekemään. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että Kouvolan kaupungin ym pä ris tö ter veyden huol lon valvontasuunnitelman omat ja valtakunnalliset pai no pis te alu eet toteutuivat pää osin suunnitellusti, kaikkia suunnitelman mu kai sia tarkastuksia ei pystytty kuitenkaan tekemään. Val von taa koh dis tet tiin käytet tä vis sä olevilla re surs seil la ris ki pe rus tei ses ti valikoituihin val von ta koh teisiin. Ympäristöterveydenhuollon painopistealueet vuonna 2014 olivat Oi va hymy- jär jes tel mä elintarvikevalvonnassa, eläinlääkäreiden yh teis vas taan ot tosel vi tys, ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän (YH TI) käyttöönotto kaikissa terveydensuojelulain, ku lut ta ja tur val li suus lain ja tupakkalain alaisissa valvontakohteissa sekä ym pä ris tö ter vey den huol lon valmiussuunnitelman päivityksen lop puun saat ta mi nen. Nä mä painopistealueet toteutuivat kaikki suunnitellusti. Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa osa suunnitelmallisiksi tarkoi te tuis ta tarkastuksista vaihtui olemassa olevien, mutta vielä hy väk symät tö mien valvontakohteiden tarkastuksiksi ja hyväksymisiksi. Ter veys valvon nan suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin vuoden 2014 ai ka na yhteensä 1123 kpl. Tämä oli 64 % omasta riskinarviointiin poh jau tu vas ta suunnitellusta tarkastusmäärästä, jonka mukaan suunniteltuja tar kas tuk sia olisi tullut tehdä 1768 kpl. Keskusvirastojen ohjeellisen tar kas tus mää rän mukaan tarkastuksia olisi tullut tehdä 2088 kpl, näin las kien kokonaistoteuma olisi jäänyt 54 %:iin. Lisäksi tehtiin suun nit te le mat to mia tarkastuksia 344 kpl. Lisätietoja: Ympäristöterveyspäällikkö Taru Pyötsiä puh , taru.pyotsia(a)kouvola.fi Terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen puh , tuomas.hiltunen(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä ym pä ris tö ter veydenhuol lon valvontasuunnitelman toteutumista vuonna 2014 kos ke van selvityksen ja lähettää sen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

5 Päätösehdotus hyväksyttiin.

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 116 Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että raakaa väki valtaa esittävän elokuvan tai muun liikkuvia

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään?

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 B S E LV I T Y K S I Ä Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? Työsuojeluvaltuutettujen näkemyksiä sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot