4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN"

Transkriptio

1 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin tehokas tapa opet taa, motivoida ja kehittää saavuttamaan pelaajan yksilölliset mahdollisuudet. Yleistä heittäjän voimaharjoittelusta: Pesäpalloilijan ensimmäiset voimaharjoittelukokemukset tulee olla oman kehon painolla toteutettuja (vastuksena oma keho). Ohjelma voi alkaa koska tahansa ja jatkua osana harjoittelua läpi koko uran, kun heittäjä kasvaa, kasvaa vastuskin ja voi ma ta so. Painoharjoittelua ei saa aloittaa ennen 15 ikävuotta tai ennen par ran ajoa. Kaikki painoharjoittelu tulee suorittaa asiantuntevan valmentajan val von nas sa kos ka; * harjoittelu on silloin turvallista. * valvotaan että suoritustekniikat ovat oikein. * varmistetaan että urheilija pysyy annetuissa harjoitusohjelmissa. Plyometriset harjoitteet (hypyt / loikat) voi aloittaa melkein missä iässä ta han sa. Harjoitteiden tulee olla myös asiantuntevasti valvottuja oikeiden suo ri tus tek nii koi den ja turvallisuuden takia. Kaikentyyppiset voimaharjoitteet ovat heittäjälle hyviä edellyttäen, että niitä valvotaan valmen ta jan toimesta, ne tehdään oikeilla tekniikoilla (myös oman kehon painolla tehtävät - kierrot yms). Ohjelmia tulee seurata aina kunnon ve ny te ly oh jel ma sekä liikkeiden tulee olla urheilijalle turvallisia > huomioi kokemus ja taitotaso. 4.2 Vastavaikuttaja -lihasryhmät Heittoon osallistuvat lihakset voidaan jakaa kahteen ryhmään; a) kiihdyttäjät ovat lihaksia jotka tuovat käden eteenpäin pallon irrotus pisteeseen. b) hidastajat / jarruttajat ovat lihaksia jotka hiljentävät / jarruttavat kättä sen jälkeen kun pallo on ir ron nut kädestä. Molemmat lihasryhmät täytyy harjoittaa samalle tasolle yhtä vahvoiksi jotta varmis te taan että ne toimivat yhdessä heiton aikana ja loukkaantumisilta vältytään. a) Pääkiihdyttäjät - Iso ja pieni rintalihas (rinnan lihakset) = Pectoralis major & minor - Kolmiolihaksen etuosa (etupuoli) = Anterior deltoid - Käsivarren ojentaja = Triceps * Nämä lihakset toimivat yhdessä kiertäjäkalvosimen lihasten kanssa pallon vien- 33

2 nis sä taakse vartalon takana täyteen ojennukseen asti ja pallon irtoamiseen saakka vartalon edessä (ojennus ja irtoamispiste). * Näiden lihasten voimaharjoittelu auttaa nopeuden kasvattamista niin kauan kuin lihasten joustavuus (= täysi liikelaajuus säilyy). b) Pääjarruttajat - Leveä selkälihas = latissimus dorsi - Hauislihas = biceps brachii - Kolmiolihaksen takaosa = posterior deltoid - Epäkäslihas = trapezius - Kiertäjäkalvosimen lihakset * Nämä lihakset toimivat yhdessä hidastaakseen käden vauhtia sen jälkeen kun pallo on irronnut ja estävät olkapäätä nousemasta pois olkakuopasta. Nykyiset tutkimukset osoittavat että 2/3 osaa heittokäden loukkantumisista ta pah tuu hidastus ja jarrutusvaiheessa, Tämä johtuu pääasiassa kiihdyttäjä ja hidas ta ja ryh mi en epätasapainosta. Kiihdyttäjiä on tasaisesti treenattu enemmän kuin hi das ta jia, mikä aiheuttaa voimaepätasapainon kiihdyttäjien eduksi. Pe rus ta al taan heit to kä si tuottaa liian paljon nopeutta heiton aikana ja hidastajat eivät ole tarpeeksi vah vo ja estämään loukkaantumisia (vrt. etureisi / takareisi). YDIN: kun vartaloa aletaan kuormittaa voimaharjoitteluilla ja tarkoituksena on heit to - kä den kehittäminen, täytyy pelaajan (ja valmentajan) työskennellä molempien li has ryh mi en kanssa estääkseen epätasapaino ja siten vauriot hidastajissa. * repeytynyt kiertäjäkalvosin (supraspinatus) * hauiksen jänteen repeytyminen Keholla on myös sisäänrakennettu suojajärjestelmä jolla keho yrittää rajoittaa / tasapainottaa vastavaikuttaja lihasryhmien toimintaa estääkseen loukkaantumisia. Voimaharjoittelu järkyttää kehon luontaista suojajärjestelmää tekemällä yhden lihas ryh män voimakkaammaksi kuin vastavaikuttajansa -> tämä heijastuu suo ri tuk seen esim. pesäpallon heitossa keho luonnostaan yrittää ehkäistä kiihdyttäjiä tuot ta mas ta enemmän voimaa kuin jarruttajat kykenevät käsittelemään (esim. tek niik ka vir heet). Näin käy järkeen treenata jarruttavia lihaksia, koska mitä voimakkaammat hidastajat sitä enemmän voimaa keho sallii kiihdyttäjien tuottaa, joka vuorostaan johtaa suurempaan käden nopeuteen ja suurempaan pallon liikenopeuteen. 4.3 Voimaharjoittelu ilman painoja Ilman lisäpainoja tapahtuva voimaharjoittelu soveltuu erityisesti alle 15-vuotiaille. Painojen kanssa harjoittelu vaatii usein miten aina erillisen tilan ja on aikaa ku lut ta vaa, tämä säästää aikaa ja voidaan tehdä esimerkiksi kentällä muun har joit te lun yh te y des sä ja näin ollen sopii esim. otteluruuhkiin ja paljon matkustaville jouk ku eil le. * Jo muutama väliin jäänyt voimaharjoitus näkyy suorituksessa. 34

3 Pyramidi -teoria Esimerkkejä ala-, keski-, ja ylävartalon ohjelmista; Alavartalo 1. Penkille nousu 2. Penkiltä hyppy 3. Sivukyykky 4. Pallon heitto / heit to - lii ke tukijalan varassa Keskivartalo 1. Vatsaliikkeet 35

4 3. Tangon kierrot 2. Selän ojen nuk set * tangon kierrot (levytangolla, venytysrefleksin hyö dyn tä mi nen, vas ta kier rot lii ke laa juuk si en päässä) Ylävartalo Koostuu harjoitteista jotka kehittävät: * Käsivarsia (hauis ja ojentajat) * Olkapäitä * Rintalihaksia * Selkää Kaikki harjoitukset / liikkeet tulee suorittaa koko lii ke laa juu del la hyö dyt tääk seen eni ten. 1. Tuo li pun ner ruk set 2. Myö tä sou tu 3. Leu an ve to 4. leu an ve to - niskan taakse 5. Dippi Ydin: Jos eri liikkeet tehdään täysillä liikelaajuuksilla, on mahdoton treenata näitä liikaa. 4.4 PLYOMETRISET HARJOITTEET Plyometriset harjoitteet ovat tarkoitettu ve ny tys reflek si toi min nan har joit ta mi seen, useim mis sa tapauksissa käyttämällä var ta lon painoa ja maan vetovoimaa vastuksena. 36

5 Tämä har joit te lu muo to pienentää aikaa joka tar vi taan suun nan vaih toon ja siten se kas vat taa voimaa ja nopeutta. Plyometrisiä harjoitteita ovat mm. loikat, hypyt, ponnistukset, pu do tus hy pyt, hy pyt ja loil le ja lantiolle, kierrot ja lyöntiliikkeet vatsoille ja selälle. * Jalat ja lantio varastoivat voimaa, vatsalihakset siirtävät tä män voiman no peu - dek si. Käsi on tämän nopeuden hy väk si käyt tä jä ja ruoska läpi heiton. Plyometriset harjoitteet kehittävät tätä räjähtävää voimaa joka on tärkeätä pe sä - pal los sa (heitto, lyönti, juoksu). Plyometrisessä harjoittelussa on muistettava seuraavat seikat: * Aina kunnon lämmittelyt ja koko vartalon venyttely oh jel ma. * Tee harjoitteita 2 3 x viikossa * Älä tee kovan painoharjoituksen jälkeen, väsyneet lihakset louk kaan tu vat helposti. * Muista suositeltavat sarjat ja toistot joka harjoitteelle, vaa di laatua enem män kuin määrää. * Etene kohtuulliseen määrään, vältä ylikuormitusta. * Muista laskeutua hypyissä päkiöille, ei koko jalalle tai kantapäälle. Harjoitteet kehittävät jalkoja, lantiota ja vatsalihaksia ja niiden osal lis tu mis ta heit toon Venytysrefleksi Teknisesti oikeassa / tehokkaassa heitossa ja lyönnissä käy te tään aina var ta lon ve ny tys reflek siä. Lyönnissä se ilmenee vastakiertona; * tuloksena nopeampi lyönti * lihasten esijännitys siirtyy varsinaiseen suoritukseen aut ta en lihaksia rea goi maan (su pis tu maan). * Liikesuunnan muutos = esijännitys. Heitossa se ilmenee ojennusvenytyksenä; * käsi ojentuu vartalon takana. * Esijännitys asento = kun käsi on täysin ojentunut, eikä vie lä ole aloit ta nut lii ket tä eteenpäin * Kun käsi muuttaa suuntaa ja alkaa tulla eteenpäin = ve ny tys reflek si toiminta. 37

6 4.4.2 Plyometrisiä harjoitteita Näitä harjoitteita voidaan ryhmittää yhteen tai suorittaa yk sit täi si nä ko ko nai - suuk si na. Esimerkkejä: 1. Pudotushypyt ar kul ta (alas ja täy si pon nis tus mahdol li sim man ylös ja pit käl le) * korkeus cm * sarjat esim. 2 6 x 8-10 / s pa lau tuk sel la * kun sarjojen mää rä kas vaa, ar kun kor ke us kas vaa (är sy ke nou see -> ke hi tys) 2. Vuorohyppely paikallaan * ylävartalo koko ajan pystyssä * tehdään jatkuvana liikkeenä * ponnistus mahdollisimman korkealle * sarjat esim 1-3 x 8-10 / s. 3. Sivuttaishypyt kar ti oit ten yli * kartiot n. 1 m välein * yh te näi set hypyt ja suu nan vaihto * sarjat 2 x 8-10 toistoa (sis. 4 hyppyä) -> 6 x 8 / s 4. Kasvavat sivuttaishypyt (ku mi na uhan yli) * tasahypyt puolelta toiselle (narun päästä päähän, ma ta - las ta päästä korkealle) * sarjat 2-6 x niin ylös / pitkälle kuin pääsee / 3-60 s 38

7 5. Si vut tais pon nis tuk set * ase ta seinää vas ten levy tai vas taa va n. 45 as teen kul maan lat ti aan näh den (ol ta va tu ke va ja tur val li nen pon nis taa). * Ponnistetaan niin kauas sivulle kuin mah dol lis ta. * sarjat 2 x 8-10 / jalka / s 6. Portaat / aidat * nämä kehittävät jalkojen no pe ut ta * ponnistetaan alhaalta ylös jalat yhdessä * suoritus mahdollisimman nopea -> korosta nopeutta * alastulo aina päkiöillä * sarjat 1 3 x Tankokierrot * kehittävät koko vartaloa ja korostuneesti niitä lihaksia jotka ovat mu ka na varta lon kier ros sa. * Heitossa ja lyönnissä vartalon kierto siirtää voimaa ylä var ta loon * Painotanko kg * Seistään jalat hartioiden leveydellä, hieman koukussa, tanko har ti oil la, kä det mah dol li sim man kaukana toi sis taan. * Kierrä vartaloa toiseen suuntaan ja vaihda suuntaa en nen kuin var ta lo on koko naan kiertynyt * Käytä vain vartalon lihaksia ei hartioita py säyt tä mään kierto. * Varo tekemästä liian suurella kiertonopeudella. * Sarjat 2 6 x Ydin: Plyometrinen harjoittelu lisää voimaa ja nopeutta ja sen täytyy olla osan jokaisen pesäpalloilijan harjoittelua. Edellämainitut har joit teet ovat eri tyi ses ti ul ko pe laa jan / heittäjän harjoitteita. 1. Ne auttavat tuottamaan enem män voimaa ja loil la ja lantiolla siirtämään sen voi mak si - ja nopeuden mo dok si - ylä var ta loon te hok kaas ti. 4.5 PAINOHARJOITTELU HEITTÄJÄLLE Pesäpallon heittämistä voidaan hyvin verrata ruoskan iskuun. Mo lem mat liikkeet si säl tä vät voimakkaan tuen (kahva / ala var ta lo), jota seu raa liikkeen synkronisointi ylöspäin joka lisää no pe ut ta (keskiosa / kes ki var ta lo) ja joka lopulta kulminoituu ylä osan (kärki / käsi) iskuun. 39

8 KAHVA KESKIOSA = jalat ja lantio = vatsalihakset ja alaselkä YLÄOSA = yläselkä, hartiat/olkapäät, käsivarret ja kädet Näin ollen pesäpalloilijan painoharjoittelun pitäisi sisältää 3 eri lais ta pai no har - joit te lu osa-aluetta jotka sidotaan yhteen voi man ja nopeuden mak si moimi sek si suh tees sa li has mas saan vartalon jokaisella alueella. Heittäjän jaloissa ja lantiossa pitäisi olla lihasmassa ja voima, aivan kuten ruoskan kahva on paksumpi kuin keskiosa tai kär ki, tulee heit tä jän jaloissa ja lantiossa olla enemmän mas saa kuin ylävartalossa. Ruos kan teho tuo te taan ruoskaa hei lut ta van käden kautta heittäjän voiman tuottaa jalat. * Voimaharjoittelu jaloille ja lantiolle käsittää voiman ja mas san tuot ta mi sen. Heittäjän vatsalihakset ja alaselkä siirtää jalkojen ja lantion tuot ta man voi man heittäjän ylempiin osiin, aivan kuten ruoskan keskiosa siirtää kahvan voi man ruos kan päähän. * Voimaharjoittelu vatsoille ja selälle sisältää sekä voiman ja no peu den ke hit tä - mis tä Heittäjän vartalon yläosassa täytyy olla nopeutta ja tarpeeksi kes tä vyyt tä / vahvuut ta hallitsemaan vartalon tuottaman voi man ja heiton repivyyden. * Voimaharjoittelu ylävartalolle sisältää harjoituksia jotka ke hit tä vät ylei ses ti vahvuut ta, nopeutta ja toistojen kautta kestävyyttä. ALAVARTALON LIIKKEITÄ HEITTÄJÄLLE: Alavartalon voimaliikkeiden tavoitteena on siis lisätä jalkojen ja lantion voimaa ja li has mas saa. Seuraavat liikkeet tehtynä oi keil la tekniikoilla, asi an mu ka isin toistoin ja painoin palvelevat tätä tarkoitusta. JALKAKYYKKY Kyykky kehittää kaikkia jalkojen lihaksia, lantion lihaksia, pa ka roi ta sekä siitä var ta loa ylöspäin lihaksia aina hartian seutuun asti (lihaksia jotka tukevat vartaloa kyy kyn aikana). Koska kyykky harjoittaa joitain vartalon isoimmista lihaksista, tämä yk sit täi nen harjoitus kehittää eniten lihasmassaa. Hyvä tek niik ka on ehdottoman tärkeää kyykätessä, joten olisi hyvä käyttää ke vyi tä pai no ja kunnes tekniikka on kohdallaan. (juniorit). JALKOJEN OJENNUKSET (etureidet) Jalkojen ojennukset reisipenkissä kehittävät etureiden lihaksia. Aseta pen kin sää döt it sel le si sopiviksi, nosta painot hitaasti ylös ja laske hitaasti alas. 40

9 JALKOJEN KOUKISTUKSET (takareidet) Jalkojen koukistukset kehittävät takareiden alueen lihaksia. Tee liike ta ka rei si p- en kis sä hyvällä tekniikalla koko suorituksen ajan, varo koukistamasta selkää, kun kou kis tat jalkojasi kohti pakaroita tee liike hitaasti. REISIEN LÄHENTÄJÄT JA LOITONTAJAT Liikkeet kehittävät lihaksia reiden sisä- ja ulkopuolella. Koska hyvän tuen (jalat ja lantio) saaminen heitolle on tärkeää sekä otamme huomion tukijalan asennon stans sis sa (klo 1). On syytä harjoittaa myös näiden alueiden lihaksia. POHKEET Varpaille nousut kehittävät pohkeen lihaksia. Samoin perustein kun mui den kin jalkojen lihasten kohdalla on järkeenkäypää tree na ta myös pohkeita, etenkin heiton kiihdytys vaiheessa, missä heittäjä ajaa ta kim mai sel la ja lal laan, tulee pohkeista löy tyä siihen tarvittava voima. Pohkeita voi harjoittaa jal ka präs sis sä selin maaten, le vy tan ko hartioilla tai omassa laitteessaan. VATSALIHAS- JA ALASELÄN LIIKKEITÄ Rutistukset vatsaliikkeet kehittävät ylävatsan lihaksia ja jos liikkeeseen lisätään kiertoja myös kier tä jät saa vat harjoitusta. Makaa lattialla jalat koukussa ylhäällä 90 asteen kul mas sa. Si sään hen gi tä liik keen alussa ja hengitä ulos liikkeen aikana. Pidä kä det hartioilla ja koukista ylävartalo polvia kohti, alaselän tulee pysyä lattiassa kosketa kyynärpäillä polvia. Jalkojen nostot Kehittävät alavatsan lihaksia ja lonkan koukistajia sekä etu rei den lihakset joutuvat myös hieman työhön. Roiku puolapuilla käsien varassa (tai käytä tar koi tuk seen so pi vaa laitetta) ja nosta jalat suorana eteen ja laske taas alas. Tankokierrot Tankokierrot kehittävät kaikkia vatsan lihaksia, mutta eri tyi ses ti kiertäjiä. Pidä levytanko hartioilla niskan takana kädet mah dol li sim man kaukana toi sis taan. Kier rä ensin toiseen suuntaan ja aloi ta jarrutus ennen kuin täysi kierto on tapahtunut aloita kierto vas tak kai seen suuntaan. Hengitä nor maa lis ti suo ri tuk sen ajan. SELKÄLIIKE Selän ojennukset selkäpenkissä harjoittavat alaselän lihaksia. Makaa sel kä pen kis sä vat sal la si ylävartalo tyhjän päällä. Al ku asen to on pää ja hartiat koh ti lattiaa niin että vartalo on 90 asteen kulmassa, kädet pi de tään niskan takana. Nosta ylä var ta lo 41

10 samaan tasoon lat ti an kanssa -> Ole varovainen, ettet yli ojen na selkääsi. Hengitä koko ajan nor maa lis ti har joi tuk sen ai ka na. Tee tämä harjoitus aluksi aina asian tun - te vas sa val von nas sa. YLÄVARTALON LIIKKEITÄ Hartiat ja käsi edustavat ruoskan yläosaa ja niiden tehtävänä siirtää kaikki voima pal loon. Näin ollen kun harjoitamme hartioita ja käsiä haluamme kas vat taa voimaa yleensä, kestävyyttä ja ennen kaikkea no pe ut ta emmekä li has mas saa. Käden nopeus on se joka heitossa ratkaisee ei se paljonko heittäjä nostaa penkis tä. Käden nopeus kehittyy esim. palloa heittämällä tai no pe us voi ma tyyp pi sil lä harjoitteilla ilman painoharjoittelua. Ylävartalon painoharjoittelun tuleekin tähdätä siihen että ol ka pää ja käsi kestää heit tä mi sen aiheuttaman rasituksen eikä siis lisää tarpeettomasti li has mas saa. Jal ko jen täytyy aloittaa ja pysäyttää heittoliike sekä vakauttaa vartalon liike heiton aikana ja näin ollen jaloissa täytyy olla riittävästi lihasmassaa. Väitetään että ylävartalon tarpeettoman suuri lihasmassa on yksi syy ol ka pään ja käden vammoihin kun olkapäät ja kä det tulevat suuremmiksi ja voimakkaimmiksi, hartiat ovat suu ren paineen alaisina kun ne pyrkivät tu ke maan käsiä hei ton aikana. Yksi suurimmista haasteista pelaajien voimaharjoittelun suh teen onkin saa da ur hei li jat vakuuttuneiksi siitä, että liiallinen lihasmassa tällä alueella ei mer kit se nopeam paa ja ko vem paa heittoa. Valmentajan tehtävä on vakuuttaa ur hei li jat siitä että tavoite onkin ylävartalon voimaharjoittelussa saa da aikaan kes tä vä käsi joka kestää lukuisia heittoja ko val la nopeudella. Yksi ylävartalon voimaharjoittelun tavoitteesta on myös saa vut taa riittävä ta sa - pai no ol ka pään lihasten etu- ja takaosissa. 99 % kaikista käden käyttöön liittyvistä toiminnoista ta pah tuu vartalon etuosassa tämä luo hirvittävän epä ta sa pai non etuosi en hyväksi. Tämän vuoksi voimaohjelmien tulee sisältää pal jon liik kei tä har ti oi den takaosan vahvistamiseksi PENKKIPUNNERRUS Penkkipunnerrus harjoittaa rinnan ja olkapään etuosia sekä käsien yläosat saavat myös harjoitusta. Nämä lihakset osal lis tu vat käden kiih dy tys vai hee seen heitossa. Pidä hartiat kiin ni penkissä, käsien tulee olla hieman yli har ti oi den le vey del lä, nosta pai not ylös nopeasti mutta hallitusti, laske alas hitaasti. Suo ri ta liike koko laajuudella alusta lop puun. SOUTULIIKKEET Soutuliike kehittää olkapään takaosaa, yläselän lihaksia ja jos sain määrin hauiksia. Nämä lihakset ovat ns. jarruttavia lihaksia ja toimivat kun käsi vie dään heitossa taak se ja silloin kun pallo on irronnut heittäjän kädestä (estävät olkapäätä putoamasta pois kuopastaan). Käsien tulee olla kämmenet alaspäin (tai peukalot ylös), vedä kä det rintaan kyynärpäät taakse niin kauas kuin mah dol lis ta. Vedon tulee olla terävä mutta 42

11 hallittu, laske rauhallisesti liike ta kai sin. Tee koko liike täysin liikelaajuuksin. VIPUNOSTO VATSALLAAN MAATEN Nostot kehittävät olkapään takaosien ja yläselän lihaksia. Makaa penkillä vat sal - laan ja pidä käsipainoja kämmenet alas päin. Nosta painot hitaasti ylös rystyset edellä kämmenselkä kattoa kohti, kun liike py säh tyy käännä peukalot alaspäin ja jatka lii ket tä vielä hetki. SUPRA NOSTO Supra nosto harjoittaa kiertäväkalvosimen lihaksia. Etsi ensin supra asento: nosta heittokäsi suoraan eteesi ja siirrä se 45 asteen kulmaan itsestäsi sivulle (oi kea - kä ti set it ses tä oikealle). Tee tämä ilman painoa. Tee harjoitus pie nel lä käsipainolla tai levytangolla, lisää painoa tar vit ta es sa (aloita pienellä pai nol la). Nosta paino supra asen toon, peukalon osoit ta es sa alas, hartian tasolle. Pidä hetki ja laske hitaasti alas OJENTAJAT Ojentajat osallistuvat aktiivisesti heiton kiihdytys vaiheeseen. Aloita liike istuen, kyy när pää koukussa, hieman hartiaa kor keam mal la, kä si pai non ollessa olkapään taka na, peukalon osoit ta es sa alaspäin, tue vapaalla kädellä työs ken te le vää kättä hie man kyynärpään ylä puo lel ta. Nosta paino ylös siten että käm men kiertyy eteen. Ojenna käsi täysin suoraksi ylös. 4.6 Heittokäden vahvistaminen Heittokäden vahvistaminen pitää sisällään kolme menetelmää; 1) Oikean heittotekniikan omaksuminen ja käyttö. 2) Fyysisen kehittymisen ohjelman. 3) Heitoilla ylikuormittamisen harjoituksissa. * Pelaajan on käytettävä kaikkia näitä 3 menetelmää tuloksia saa vut taak seen. * Hyvä - oikeanlainen tekniikka, vartalon eri osien vah vuu det, ta sa pai no, nopeus ja suo ri tuk sen oikea rytmi yh dis tet ty nä ylikuormittavaan heit te lyyn antaa mah dol - li suu den ke hit tää heittokädestä kaiken kapasiteetin irti Oikean heittotekniikan omaksuminen ja käyttö (mekaniikka) Oikealla tekniikalla heittämisellä on määrättyjä fyysisiä etuja; * Mitä nuorempana pelaaja kykenee oppimaan nämä tek niik kaan liittyvät edut, sitä pa rem pi heittäjä hänestä voi tulla. * Mitä aikaisemmin pelaaja oppii perusmekaniikan, sitä ai kai sem min hän ky ke nee aloit ta maan työskentelyn 2) ja 3) vai heen kanssa. * Ilman kunnollista perustekniikkaa - 2) ja 3) vaiheet ovat rajoitettuja te hok kuu - 43

12 del taan heittokovuuden ra ken ta mi ses sa. * Kaikesta tärkein vaihe omaehtoisessa kehittymisessä on hyvän pe rus tan ra ken - ta mi nen kehitykselle. * Kaiken A ja O ovat urheilijan hyvät tavat ja tottumukset harjoitellessa -> kun har joi tel laan, tehdään suoritukset tek ni ses ti oikein -> tämä parantaa suo ri tus ta. * Pelaajan täytyy oppia perusteet ja pitää kiinni niistä. * Kun pelaajan tekniikka on vakiintunut, voidaan kohdat 2) ja 3) ottaa avuk si käden täydellisessä kehittämisessä Fyysisen kehittymisen ohjelma (voimaharjoittelu) Heittäjän voimaharjoitteluun kuuluu 3 osa-aluetta; 1) Heittoharjoittelu yleensä. 2) Plyometriset harjoitukset 3) Voimaharjoitukset (raudat) * Kaikki nämä yhdessä rakentavat heittäjän voimaa. Kuten aikaisemmin todettiin, voimaharjoittelu auttaa pelaajaa ke hit tä mään vahvem man ka kestävämmän heittokäden mut tei välttämättä nopeampaa. HEITTO ON NS. BALLISTINEN LIIKE EI VOIMALIIKE!! Painoharjoittelu luo voimaa, mutta saadaksemme pallon kul ke maan hei tos sa nope am min, meidän täytyy keskittyä käden nopeuteen. Voima ja nopeus ovat heitossa kaksi eri käsitettä, ja voiman li sään ty mi nen ei välttämättä mer kit se käden nopeuden lisääntymistä. Heittäjän pitäisi aloittaa voimaharjoittelu tavoitteenaan luoda vahvempi = kes tä - väm pi heittokäsi eikä hakea nopeuden kas vua pelkällä voi ma har joit te lul la. Koska heitto on ballistinen liike, heittäjä hyötyy eniten sel lai sis ta har joit teis ta jotka vaa ti vat suorituksen tasapainoa, nopeutta ja rytmiä enemmän kuin pai non nos toa. * Ideaalinen harjoitusohjelma sisältää näiden molempien yh dis tel män Heitolla ylikuormittaminen harjoituksissa. Ylikuormittava heittäminen sisältää heittämistä pitkillä mat koil la useita kertoja. * Avain hyvän heittokäden luomiseen on harjoittaa heit tä mis tä käyt tä mäl lä kättä sen täydellä kapasiteetilla. * Heitä aina kovaa ja pitkiä matkoja / pitkillä väleillä tämä on te hok kain tapa kehittää heittokättä ja sen vahvuutta. * Perussääntö on: Heitä 2 x pesänvälin / normaalin heit to mat kan verran. Paras aika kehittää heittokäden vahvuutta on silloin kun käsi on väsynyt. 44

13 * Heittäminen muutaman kerran käden väsymisen jälkeen kehittää voi maa ja kes tä vyyt tä, kun heittäjä pakottaa it sen sä yli aikaisempien ra jo jen sa saa vut taak seen tuloksia. AVAIN TÄLLÄISEEN HARJOITTELUUN ON TUNTEA ERO KI VUN JA VÄ SY MYK SEN VÄLILLÄ!! * Jos käsi on pelkästään väsynyt, heittäjän pitäisi teh dä muutamia toistoja ke hit - tääk seen vahvuutta ja kestävyyttä. * Kipeällä / loukkaantuneella kädellä ei saa heittää!! Pelaaja ei voi heittää pitkälle ja kovaa päivittäin ilman ett hä nen kätensä jossain vaiheessa kipeytyy / loukkaantuu. Harjoittele joka toinen päivä var mis taak se si riittä vän levon heit to har joi tuk si en välissä Heittokäden väsymyksen hoito Väsymys / heikkous on normaalia väsymystä, jäykkyyttä, pien ten lihasten särkyä, yleistä arkuutta joka seuraa yli kuor mit ta vas ta heittämisestä. Pesäpallon heittäminen on hyvin luonnoton, väkivaltainen liike, joka si säl tää täy si - vauh ti sia vastavaikuttajalihasten toimintaa / vastakkainasettelua ja ei-or to dok si sia käden kul mia jotka vaa ti vat suuria liikkuvuuksia ja lii ke laa juuk sia. YLEISIÄ FAKTOJA VÄSYNEEN KÄDEN HOIDOSTA; * Jään / kylmän käyttö on loukkaantuneen käden hoitoa varten. * Jään / kylmähoitoa täytyy aina seurata kevyt ve nyt te ly oh jel ma. * Jään käyttö tekee lihakset käsitellylltä alueelta jäykiksi ja hitaiksi seu raa va na päi vä nä. * Välittömästi ylikuormittavan heittelyn jälkeen pitäisi hei tel lä löysiä heit to ja kertaa, sitten käyttää ke vyt tä vastusharjoitusta kuminaulalla tai kä si pai noil la. * Uiminen on erinomaista passiivista vastusharjoittelua. * 15 minuuttia kokovartalon aerobista liikuntaa ja sitä seu raa va koko var ta lon venyttely ohjelma nopeuttaa myös käden palautumista heit to har joit te lus ta Yleiset käden huoltosäännöt 1. Käytä pitkähihaista paitaa 2. Pidä taukojen aikana verkkatakki päällä. 3. Matkustaessasi ilmastoidussa linja-autossa / nukkuessasi il mas toi dus sa huonees sa, pidä pitkähihaista paitaa. 4. Käytä jäätä ainoastaan jos sinulla on kädessä epätervettä kipua tai tur vo - tus ta. 5. Älä ota palloa käteesi ennen kuin; 45

14 a) käden nivelet ovat lämmitellyt ja täysissä lii ke laa juuk sis sa. b) Käsi on venytelty. c) Koko vartalo on lämmitelty ja venytelty. 6. Älä yritä heittää jos jokin muu vartalon osa on louk kaan tu nut ja voi heijastua heit to suo ri tuk see si * Toisen paikan varominen muuttaa käden liikeratoja ja voi rikkoa käden. 7. Heittäjän täytyy löytää oma heittotyylinsä (yliolan-, 3 4 osaa-, tai si vu tyy li) ja pysytellä siinä -> heittäjän omat luon nol li set liikeradat. 8. Saata heitto loppuun asti lopeta heittosi pitkään saat toon. Saatto on kehon tapa suojella itse itseään. 9. Opi lukemaan kehosi varoituksia ja tuntemaan milloin on aika lopettaa heittä mi nen. 10. Kivun ja heikkouden välillä on vain ohut linja. Ei ole viisasta heittää kivun kanssa, mutta on viisasta hankkia käden vah vuut ta heittämällä vä sy nee nä. 5. Liikkuvuus Pesäpallon heittämisen harjoittelussa venyttelyn (liik ku vuu den) ja voi ma har - joit te lun tu lee kulkea käsi kädessä, KOSKA; * venyttely ennen ja jälkeen voimaharjoittelun auttaa pi tä mään lihakset lii ke no - peu des sa ja poistaa maitohappoa = nopeuttaa palautumisaikaa. * vahvemmat jalat ja selkälihas tuottavat enemmän voimaa, joka siirtyy no peu dek si pal loon. * Hyvä käsien ja olkapäiden venyttely estää heittokäden loukkaantumista. Lihasten venyttäminen laajoihin liikeratoihin ja laajuuksiin nostaa heiton tehok kuut ta ja ennaltaehkäisee louk kaan tu mi sia. Nuoremmat ur hei li jat tar vit se vat vä hem män ve nyt te lyä koska lihakset ovat elastisempia luonnollisesti venyttelyn tär ke yt tä on korostettava uran alusta asti ja ope tet ta va että ve nyt te ly on osa harjoittelua siinä missä esim. pallon heit tä mi nen kin. Vanhempien ja vahvempien on panostettava liik ku vuuk siin säännöllisesti notkeuden ja jous ta vuu den säilyttämiseksi. Ennen kuin urheilija aloittaa venyttelyohjelmansa, tulee hänen suorittaa al ku ver - ryt te ly. Alkuverryttely saa veren virtaamaan venytettävissä lihaksissa ja nopeuttaa venytysprosessia. Vasta venyttelyn jälkeen urheilija voi aloittaa min kä tahansa tyyppi sen harjoittelun (voima, nopeus, kestävyys yms.) Viimeistään silloin nuoren urheilijan täytyy aloittaa päivittäinen venyttely oh jel ma kun hän huomaa jäykkyyttä vartalossaan heittoharjoituksen jälkeen. Viimeistään silloin kun ur hei li ja aloittaa voimaharjoittelun jossakin muo dos sa, täytyy ve nyt te lys tä tulla osa harjoittelu rutiinia. 46

15 Venyttelyliikkeitä heittäjälle: Seuraava ohjelma pitää sisällään kaikkien päälihasryhmien ja lihasten ve ny - tyk set. Ohjelman läpivienti kestää n. 15 mi nuut tia. Alaselän venytys Pakaroiden ja alaselän venytys Pohkeiden venytys Etureiden venytys Nivusten venytys Alaselän kierto Olkapäiden etuosan venytys Yläselän ja olkapään venytys Käden venytykset 47

16 Heittovenytys Säären etuosan venytys Kylkivenytys Alaselän venytys 48

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport 1 / 16 8.10.2009 19:41 Taso 3: Liikkeet pienvälineillä Taso 3: Liikkeet pienvälineillä 3. taso sisältää kehonhallinta harjoitteita erilaisia pienvälineitä hyödyntäen. Mukana harjoitteissa käytetään mm.

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA Istumaan nousu Suora vatsalihas, suora reisilihas, leveä peitinkalvon jännittäjälihas. Suoritus: Laita jalat puolapuun alle ja kädet joko niskaan kevyesti (muista kyynärpäät

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Elev - Övre kroppen 1

Elev - Övre kroppen 1 Elev - Övre kroppen 1 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Lajitekniikka: kuntopiiri

Lajitekniikka: kuntopiiri www.terveysverkko.fi/tietopankki/tyoikaisille Lihaskuntoharjoittelu on terveyden kannalta tärkeää ja sitä suositellaan tehtävän ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaskuntoharjoittelua voit tehdä kuntosalilla,

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä 1. Hartiat ja yläselkä Olkapäiden pyörittely. Pyörittele olkapäitä rennosti eteenja taaksepäin. Varo, ettet jännitä liikaa hartioita. Hartioiden pyörittelyjen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Dinox FitBars. - Harjoitusopas

Dinox FitBars. - Harjoitusopas Dinox FitBars - Harjoitusopas Tässä harjoitusoppaassa on pieni otos miten Dinox FitBareilla voi harjoitella. Liikkeitä ja erilaisia muunnelmia on kymmeniä. Oman kehonpainolla harjoittelu on todella tehokasta

Lisätiedot

Street workout Aloittelijan opas

Street workout Aloittelijan opas Street workout Aloittelijan opas Street workout on liikuntamuoto, jossa käytetään omaa kehonpainoa vastuksena. Laji on vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua. Kehonpainoharjoittelu sopii kaikille lähtötasosta

Lisätiedot

Sääriamputoitu: Supista lihaksia niin, että kuvittelet koukistavasi ja ojentavasi nilkkaa.

Sääriamputoitu: Supista lihaksia niin, että kuvittelet koukistavasi ja ojentavasi nilkkaa. 3-4 viikkoa amputaatiosta: silikonituppihoito Erityisesti alkuvaiheessa amputoitua raajaa tulisi harjoittaa päivittäin useita kertoja. Amputaatiotynkä tarvitsee aktiivisia lihassupistuksia verenkierron

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa 3 naista nipisti ajoistaan minuutteja näin se onnistui! Omaa ennätysaikaa voi parantaa vain 30 päivässä KUNTO -juoksuohjelmaa noudattamalla. Ohjelma sopii kaikille, sillä sen lähtökohtana on juoksijan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Helmikuussa hiihto- ja ulkoilukelit ovat parhaimmillaan ja lunta riittää koko Suomessa. Innokkaat ulkoilijat täyttävät hiihtokeskukset

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sormilukko, myötäote, apinaote, hihnojen käyttö.

Sormilukko, myötäote, apinaote, hihnojen käyttö. Palaudu ja kehity iltaseminaari 4.5.2010, UKK-instituutti Jaskan voimakoulu: Huoltava voimaharjoittelu Kouluttajat: Jaakko Kailajärvi, painonnosto- ja voimavalmentaja Eira Taulaniemi, fysioterapeutti,

Lisätiedot

Keventäjän kahvakuulatreeni

Keventäjän kahvakuulatreeni Keventäjän kahvakuulatreeni Kahvakuulaharjoittelu on saanut paljon viime vuosina suosiota ensin urheilijoiden ja sittemmin kuntoilijoiden keskuudessa. Keventäjälle kahvakuulailu sopii mainiosti, sillä

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni -

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni - FITLANDIA-TREENIOPAS - Juoksijan keskivartalotreeni - ASIANTUNTIJA Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

Kuntopalloharjoituksia

Kuntopalloharjoituksia Kuntopalloharjoituksia Alhaalta ylös Laskeudu kyykkyyn selkä ja yläraajat suorina. Ponnista jaloilla tehokkaasti ylöspäin. Ajoita yläraajojen liike ja pallon heitto ponnistuksen loppuvaiheeseen. Ota pallo

Lisätiedot

Sivu 1/5 Keskivartalon ja syvien lihasten harjoitus Tee harjoitukset rauhallisella tempolla. Toista liikkeitä 15 kertaa peräkkäin Oikea seisoma-asento asento ja hyvä ryhti - Sivussa katsottuna oikeassa

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Punttitreeni vaihe 4, treeni A

Punttitreeni vaihe 4, treeni A Punttitreeni vaihe 4, treeni A 6 12 25 Liike Sarjat Toistot Tempo Palautusaika A1 Leveä kyykky 3 4-6 4010 15s A2 Ponnistava askelkyykky vuorojaloin 3 10-12 3010 15s A3 Jalkaprässi, kapea haara TAI non-stop

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PLUS. Muista lepopäivät! Kaikki kolme treeniohjelmaa haastavat niin voimat kuin kunnonkin. Siksi on tärkeää pitää lepopäivä jokaisen treenin jälkeen.

PLUS. Muista lepopäivät! Kaikki kolme treeniohjelmaa haastavat niin voimat kuin kunnonkin. Siksi on tärkeää pitää lepopäivä jokaisen treenin jälkeen. Muista lepopäivät! Kaikki kolme treeniohjelmaa haastavat niin voimat kuin kunnonkin. Siksi on tärkeää pitää lepopäivä jokaisen treenin jälkeen. 30 KUNTO PLUS 4/2016 3 oivaa ohjelmaa kuntokeskukseen: Huippukuntoon

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko.

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Alkulämpö 10 min Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Haaraperushypyt (3 liikettä) 10 x Tavallinen 10 x Kädet ja jalat ristiin 10 x Kädet ja jalat eteen/taakse

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn POLVIKONTROLLIOHJELMA Polvikontrollin tarkoitus on opettaa pelaajalle oikea liikemalli, jolla pyritään välttämään loukkaantumisia sekä valmistetaan pelaajaa kovempaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen 52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen Katseletko kateellisena crossfit-harrastajia, jotka tekevät hetkessä kymmenen leuanvetoa? Kuivaa kyyneleet ja tartu toimeen, sillä sinäkin pystyt kyllä samaan!

Lisätiedot

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille SISÄLTÖ LUKIJALLE 4 TEHOKAS TAUKO 5 Milloin taukoliikuntaa? 6 Virkistävä tauko 6 Rentouttava tauko 8 LUKIJALLE Lyhyt taukoliikuntahetki työn

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

1. Alkuverryttely; teet aina aluksi itsellesi sopivan kestoisen verryttelyn.

1. Alkuverryttely; teet aina aluksi itsellesi sopivan kestoisen verryttelyn. 1 OHJEET OT-JAKSOLLE: 1. Alkuverryttely; teet aina aluksi itsellesi sopivan kestoisen verryttelyn. 2. Ole aktiivinen OT-jaksolla kukaan ei harjoittele puolestasi. 3. Huoltavat lenkit suositellaan suoritettavaksi

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot