SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/ /2013 KHAL Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan Hulauden vesialueen kunnostussuunnitelman mukaisen vaiheen 1. veden johtaminen Rikalan kanavan kautta Hulauden järvialueelle ja vaiheen 2. veden johtaminen Heinälahteen. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelun pohjana oli valmistuneen kunnostussuunnitelman mukainen kustannusarvio, joka tarkentui taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen työsuunnitelman ja pohjatutkimusten perusteella. Kunnostustöiden alettua hankkeeseen syntyi lisäkustannuksia mm. historiallisen sillan kiertämisestä ja heikoista maaperäolosuhteista. Kunnanhallitus merkitsi lisäkustannuksiin liittyvän hankkeen valmistelutilanteen tiedokseen ja varautui tarkistamaan hankkeelle osoitettua määrärahavarausta vuoden 2013 muutostalousarviossa ja taloussuunnitelmassa v syntyneiden lisäkustannusten osalta. Kunnanhallitus päätti edelleen, että rahoitusneuvotteluita jatketaan Akaan ja Vesilahden kanssa. Lempäälän kunnanvaltuusto on velvoittanut kun nan hal li tus ta jatkamaan neuvotteluja ELY-keskuksen, Hulauden vesialueen kun nos tusyh dis tyk sen ja Lempäälän kunnan edustajien kanssa Hu laus hank keen jatkotoimista. Hankkeen mahdollisesta jatkamisesta on neu vo tel tu kunnostusyhdistyksen ja Vesilahden kunnan kanssa. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää pyytää tekniseltä toimelta selvityksen, onko Hulauden vesialueen kunnostushankkeen rakentamiseen liittyvät toimenpiteet tehty Lempäälän kunnassa voimassaolevien rakentamiseen liittyvien toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaisesti sekä ELY-keskuksen rahoituspäätöstä noudattaen. Täytäntöönpano: ote tekninen toimi Kuultuaan kunnanhallitusta puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus ottaa otsikkoasian yksimielisesti käsiteltäväksi kokouksessa ylimääräisenä asiana. Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Kari Virtanen ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: yhteisöjäävi, toiminnantarkastaja Hulauden vesialueen kunnostushanke r.y.). KHAL 206 HALL /TT/tt Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä toimelta selvityspyyntöä Hulauden ve si alu een kunnostushankkeen toteutuksesta.

2 Rakentamisessa noudatettavat periaatteet ja ohjeet sekä EAKR-pää tök sen mukaiset vaatimukset Lempäälän kunnan teknisen toimen rakennuttamisessa noudatetaan hankin ta la kia ja kansallisen hankinnan kynnysarvon alittavissa han kin nois sa kunnanhallituksen hyväksymää hankintaohjetta. EAKR- pää töksen vaatimukset täyttyvät toimittaessa hankintalain ja kunnan han kin ta ohjeen mukaisesti. Hulauden vesialueen kunnostushankkeen kaik ki hankinnat välillä Rikalanjärvi-Turuntie olivat hankesuunnitelman kus tan nusar vion mukaan hankintalain kynnysrajan alittavia eli niihin so vel let tiin hankintaohjetta. Hankintaohjeen mukaisesti ra ken ta mis hank keis sa kilpailuttamistarve on arvioitava tapauskohtaisesti kiinnittäen huo mio ta mm. hankkeen luonteeseen, suunnittelutarpeeseen ja toi min ta ym pä ris töön. Hulauden vesialueen kunnostushankkeen toteuttamiseen liittyneet haasteet Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen avokanavan kaivuu välillä Ri kalan jär vi-tu run tie tehtiin omajohtoisena työnä. Kunnan työpäällikkö toi mi työnjohtajana ja rakennuttajana. Omajohtoinen työ nähtiin par haa na vaihtoehtona kyseisessä työvaiheessa, sillä tärkeimmät tiedossa ole vat arkeologiset kohteet sijaitsivat tuolla alueella. Lisäksi han ke ai ka tau lu oli tiukka, jotta hanke saataisiin päätökseen EAKR-rahoituskaudella (hankeaika päättyi ) ja työt tehtyä han ke suun ni tel man mukaisesti roudan aikana. Omajohtoisena työ oli mahdollista aloit taa heti, kun hankehakemus saatiin vireille ja hankkeen arkeologiselle val von nal le saatiin tutkimuslupa Museovirastolta. Projektin käytännön toteutuksessa oli useita haasteita. Suunniteltua työ järjes tys tä ja työn toteutuksen ajankohtaa jouduttiin sääolojen ja toi saal ta arkeologiseen valvontaan ja suojeluun liittyvien vaatimusten vuok si muuttamaan. Lisäksi suunniteltu toteutustapa vanha ar keo lo gi sen sillan kohdalla ei käytännössä ollut mahdollinen kohteen säi lyt tä mi sek si ja suunnitelmia täytyi siltä osin muuttaa. Edellä mainittujen syiden vuok si osa kaivuutöistä ajoittui työteknisesti huonoon ajankohtaan rou dan sulamisvaiheessa. Maaperä alueella oli odottamattoman heikkoa (lie juun tuvaa savea, kalliojaksoja). Maamassojen heikon laadun vuoksi kaik kea ylijäämämaata ei voitu läjittää lähipelloille vaan maanajoa täytyi teh dä kauemmaksi. Avouoman kaivantojen tukeminen vaati louhetta ja työ vaihees sa teräsponttiseiniä kaivannon sortumisriskin vuoksi. Kai van toa täytyi pumpata, sillä kuivatusyhteyttä Rikalanjärvelle ei voitu avata en nen kuin maa oli roudaton ja arkeologinen valvonta voitiin suorittaa Ri ka lan jär ven päässä. Kaivuutöiden aikana löytyi myös mahdollinen mui nais jään nös, joka kierrettiin. Projektiin liittyvän Turuntien (VT190) alitus jouduttiin maaperässä ole vien suurien kivien vuoksi tekemään poraamalla. Poraamiseen liittyvä tä ri nä sai pehmeän maaperän liejuuntumaan ja sen seurauksena Tu run tie painui porausalueen kohdalla useita kymmeniä senttejä. Painuma jou dut tiin korjaamaan. Pehmeän maaperän vuoksi Turuntien alittava rum pu painui suunniteltua syvemmälle. Projektin käytännön toteutuksessa ilmenneet ongelmat aiheuttivat haas teita myös hankinnan toteuttamiselle. Osa rakennusurakointiin liit ty väs tä

3 alihankinnasta oli tehtävä suorahankinnalla kireään aikatauluun ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyvistä haasteista johtuen (pien han kin nat, erikoistarvikkeet- ja työt sekä teräspontit). Lisäksi konetöiden pui te so pimuk sen kilpailutuksessa oli ennakoitua hitaampaa, joten so pi mus ei ollut vielä voimassa rakennustöiden aikana. Konetyöt eli avo ka na van kaivuutyöt, kuljetus- ja nostotyöt sekä kadun pesu tehtiin vuosien puitesopimuksen mukaisilla tuntihinnoilla ja koneilla. Näin toimit tiin myös muilla kunnan työmailla. Tavara- ja kiviaineshankintojen sekä miestyön osalta noudatettiin voi mas sa olevia puitesopimuksia. Turuntien romahtamiseen liittynyt pääl lys tys tehtiin vuoden 2012 päällystysurakan mukaisilla tonnihinnoilla. Tu run tien alitusurakka kilpailutettiin kevyellä rajoitetulla tar jous me net te lyl lä. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään erillisinä liitteinä yhteenveto han kinnois ta, hankintapäätökset sekä suorahankintojen perustelumuistiot. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää hyväksyä teknisen toimen selvityksen Hu lauden vesialueen kunnostushankkeen rakentamiseen liittyvistä toi men pi teistä. Täytäntöönpano Ote tekninen toimi TEKN Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Kari Virtanen ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: yhteisöjäävi, toiminnantarkastaja Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys r.y.). HALL / KA/ka

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään?

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 B S E LV I T Y K S I Ä Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? Työsuojeluvaltuutettujen näkemyksiä sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon

Lisätiedot