Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuslaki (628/1998) 32 :"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Koulukuljetukset lukuvuodelle / /2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Sivistyslautakunnan /45 tekemän päätöksen mukaisesti esi-, perus- tai lisäopetusta saavalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista avustetaan perusopetuslain 32 :n nojalla seuraavasti: 1. Esiopetuksen ja vuosiluokan 1-3 oppilaalle, jonka koulumatka on yli kolme (3) kilometriä. 2. Vuosiluokan 4-9 ja lisäopetuksen oppilaalle, jonka koulumatka on yli viisi (5) kilometriä. 3. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaalle, jonka koulumatka on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen, vaikka se ei ole kolmea/viittä kilometriä pitempi. Koulun rehtori ratkaisee asian. 4. Kuljetuksen piirissä olevalle oppilaalle kuljetus järjestetään niin, että esiopetuksen ja vuosiluokalla 1-6 olevan oppilaan kävelymatkaa yhteen suuntaan on enintään yksi (1) kilometri ja muilla oppilailla enintään kolme (3) kilometriä. 5. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lautakunnan osoittamaan lähikouluun, oppilaan huoltaja vastaa kuljetus- tai saattamiskustannuksista siltä osin, kuin ne ylittävät lähikouluun kulkemisen kustannukset. Lukuvuoden ostoliikenteenä järjestettävistä koulukuljetuksista on pyydetty tarjoukset Tarjouspyyntö on julkaistu kunnanviraston il moi tus taululla, kunnan www-sivuilla, paikallislehti Inarilaisessa ja hankin tail moi tuksena ilmoituskanava HILMA:ssa. Tarjouspyyntö, pyyntöön

2 liitty vät tar jousasiakirjat ovat ohessa. Pöytäkirja tarjousten avaamistilai suudes ta se kä tarjousasiakirjat ja yhteenveto tarjouksista jaetaan kokouksessa, koska tarjousten viimeinen jättöpäivä on maanantai Materiaali toimitetaan sähköpostitse ennen kokouspäivää, jos mahdollista. Määräaikaan mennessä tuli kymmenen (10) tarjousta. Tarjouksen jättivät: 1. Anton Semenoja ja Taksi ja Seurujärvi Ky, yhteenliittymä 2. Gold Line Oy 3. Tmi Raimo Esa Guttorm 4. J. M. Eskelisen Lapin Linjat Oy 5. Heikki Koskinen 6. Inarin taksit /Ilmari Slant ja Nils Heikki Magga yhteenliittymä 7. Ivalon taksit, yhteenliittymä 8. Kari G Oy 9. Jouni Ilmari Jomppanen 10. Tom Erik Rasmus Saapuneet tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjouksista tehdyt ver tai lu las kel mat ovat ohes sa. Tarjouspyynnön mukaan tarjous tuli antaa kilometrihintana ( /km) auton koon ja matkan pituuden mu kaan. Tarjottu hinta koskee kaikkia tarjottuja kohteita, joihin sitä matkan pituuden ja auton koon mukaan voidaan sovel taa. Ilmari Slant Ky/ Nils Heikki Magga yhteenliittymää sekä Tom Erik Rasmusta on pyydetty täsmentämään tarjoustaan. Ilmari Slant Ky/ Nils Heikki Magga yhteenliittymän tarjous tuli antaa yhdellä /km hinnalla/ auton koko ja matkan pituus. Rasmuksen tarjous tuli muut taa /km perusteiseksi. Molemmat tar joa jat ova täs men tä neet tar jouks taan pyy de tyl lä ta val la. Lisäksi Rasmuksen on toi mi tet tava puut tu vat, mut ta tar jouksen pis tey tykseen ja tar jouksen ver tai luun vai kutta mat tomat asia kir jat en nen han kin ta sopi muk sen allekirjoittamista. Ostajan harkinnan ja päätöksen mukaan tarjouskilpailun voittajan kanssa voidaan tehdä jatkosopimus, optio-oikeuteen perustuvana suorahankintana lukuvuosille ja Tarjoaja sitoutuu jatkovuosiin tarjouksessaan. Sivistyslautakunta päättää erikseen optiovuoden käytöstä ennen uuden tarjouskilpailun käynnistämistä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden koulukuljetuksista jätetyt tarjoukset seuraavasti: Kohde 1. Ranttila - Karigasniemi - Ranttila: Tom Erik Rasmus. Kokonaisvertailussa edullisin tarjous.. Rasmuksen on toimitettava vaaditut, mutta tarjouksen pis tytykseen ja tarjousten vertailuun vaikuttamattomat asiakirjat en nen han kin ta so pi muk sen allekirjoittamista. Ellei vaadittuja asiakirjoja toimiteta, hyväksytään Tmi Rai mo Esa Gtut tormin tarjous. Kohde 2. Sevettijärvi - Näätämö: Taksi Seurujärvi Ky/ Antto Semenoja yhteenliittymä. Ei muita

3 Kohde 3. Syysmaa - Sevettijärvi - Syysmaa: Taksi Seurujärvi Ky/ Antto Semenoja yhteenliittymä. Ei muita Kohde 4, Repojoki - Inari - Repojoki: Jouni Ilmari Jomppanen. Kokonaisvertailussa edullisin tarjous. Kohde 5. Angeli - Inari Angeli: Ilmari Slant Ky/ Nils Henrik Magga yhteenliittymä. Ei muita Kohde 6. Sarviniemi - Inari - Sarviniemi: Ilmari Slant Ky/ Nils Henrik Magga yhteenliittymä. Ei muita Kohde 7. Kaamanen - Inari - Kaamanen: Ilmari Slant Ky/ Nils Henrik Magga yhteenliittymä enintään neljän (4) op pilaan kuljetuksissa. Kari G Oy viiden (5) ja sitä suurempien oppilasmäärien kuljetuksissa. Kuljetukset jär jestetään si ten kuin kuljetukset ovat tar koituksenmukaisinta ja edullisinta järjestää, kun työ jär jes tys ten mukaiset oppilasmäärät ovat sel villä. Ei muita tarjouk sia. Kohde 8. Nikulanperä - Inari - Nikulanperä: Ilmari Slant Ky/ Nils Henrik Magga yhteenliittymä. Ei muita Kohde 9. Ivalo - Talvitupa - Nikulanperä - Inari, aamuisin: Ilmari Slant Ky/ Nils Henrik Magga yhteenliittymä ja Ivalon taksit Oy. Kuljetukset jär jestetään si ten kuin kuljetukset ovat tar koi tuksenmukaisinta ja edullisinta järjestää, kun työ jär jes tys ten mukaiset oppilasmäärät ovat selvillä. Ei muita tarjouk sia. Kohde 10. Inari - Nikulanperä Talvitupa - Ivalo, iltapäivisin: Ilmari Slant Ky/ Nils Henrik Magga yhteenliittymä ja Ivalon taksit Oy. Kuljetukset jär jestetään si ten kuin kuljetukset ovat tar koi tuksenmukaisinta ja edullisinta järjestää, kun työ jär jes tys ten mukaiset oppilasmäärät ovat selvillä. Ei muita tarjouk sia. Kohde 11. Ivalo - Talvitupa - Inari - Ivalo: Ilmari Slant Ky/ Nils Henrik Magga yhteenliittymä. Kokonaisvertailussa edul li sin tarjous. Kohde 12. Koppelo - Ivalo - Koppelo: Ivalon taksit Oy yhteenliittymä. Kokonaisvertailussa edullisin tarjous. Kohde 13. Ivalo - Veskoniemi: Ivalon taksit Oy yhteenliittymä. Kokonaisvertailussa edullisin tarjous. Kohde 14. Nellim - Jollusjärvi - Keväjärvi - Ivalo: Ivalon taksit Oy yhteenliittymä. Ei muita Kohde 15. Keäjrvi - Rajajoosepintie - Akujärvi - Tahkotörmä - Pikkupetsamo- Vävyniemi - Ivalo: Gold Line Oy sekä Ivalon taksit Oy yhteenliittymä. Kuljetukset jär jestetään si ten kuin kuljetukset ovat tar koi tuksenmukaisinta ja edullisinta järjestää,

4 kun työ jär jes tys ten mukaiset oppilasmäärät ovat selvillä. Ei muita Kohde16. Ivalo - Akujärvi - Keväjärvi - Vesskoniemi (klo 14): Kohde 17. Tahkotörmä - Pikkupetsamo - Vävyniemi - Rajavartiosto - Näverniemi (klo 10): Kohde 18. Ivalon ala-aste - Rajavartiosto - Näverniemi: Eskelisen Lapin Linjat Oy sekä Ivalon taksit Oy yhteenliittymä. Kuljetukset jär jestetään siten kuin kuljetukset ovat tar koi tuksenmukaisinta ja edullisinta järjestää kun työ jär jes tys ten mukaiset oppilasmäärät ovat selvillä. Ei muita Kohde 19. Ivalon ala-aste - Rajavartiosto - Näverniemi - Kerttuoja: Kohde 20. Ivalon ala-aste - Lentokenttä - Törmänen - Saariselkä: Kohde 21. Törmäsen koulu - Saariselkä: Ivalon taksit Oy yhteenliittymä. kokonaisvertailussa edullisin tarjous. Kohde 22. Tolonen - Törmäsen koulu - Ivalon ala-aste: Kohde 23. Kuttura - Ivalo - Kuttura: Heikki Koskinen. Ei muita Kohde 24. Hirviniementie - Ivalo - Hirviniementie: Kohde 25. Kuukkelilampi - Törmäsen koulu - Kuukkelilampi: Kohde 26. Ukonjärvi - Ivalo - Ukonjärvi: Kohde 27. Pienluokan oppilaat, Ivalon lähialue:

5 Ivalon Taksit Oy yhteenliittymä. Kokonaisvertailussa edullisisn tarjous. Lukuvuoden koulukuljetusten aikataulut vahvistetaan lukuvuoden alkaessa oppilaiden työjärjestysten selvittyä. Kohteiden oppilaskohtainen kul je tussuun ni tel ma tehdään yhteistyössä valittujen sopimuskumppaneiden kans sa (lii ken nöitsijä/koulun rehtori). Ostajan harkinnan ja päätöksen mukaan tarjouskilpailun voittajan kanssa voidaan tehdä jatkosopimus, optio-oikeuteen perustuvana suorahankintana lukuvuosille ja Tarjoaja sitoutuu jatkovuosiin tarjouksessaan. Sivistyslautakunta päättää erikseen optiovuoden käytöstä ennen uuden tarjouskilpailun käynnistämistä. Päätös: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Eila Kallioinen ja Kai Rantanen jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi). Tiedoksi: Tarjouksen jättäneet liikennöitsijät, peruskoulujen rehtorit Lisätietoja: sivistysjohtaja vs. Ilkka Korhonen, puh

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot