Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v / /2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , , talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , , hen kilös tö pääl lik kö Päivi Niemistö, puh , Lapuan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallituksel le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun men nes sä ole lopullisesti käsitellyt. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Aloitteiden käsittelyvaiheita tarkastellaan tässä yhteenvedossa diaariraportoinnin ja pöytäkirjamerkintöjen pohjalta. Vuonna 2013 jätettiin 10 valtuus to aloi tet ta, joista 5 on käsitelty loppuun vuoden 2013 aikana se kä 3 on kä si tel ty lop puun vuoden 2014 ai ka na. Valtuuston käsittelyyn tulee 2 v jätettyä val tuus to aloitet ta. Vuonna 2014 jätettiin 5 valtuustoaloitetta, joista 1 on käsitelty loppuun vuoden 2014 aikana ja 1 vuoden 2015 aikana. Valtuuston käsittelyyn tulee 3 vuonna 2014 jätettyä valtuustoaloitetta. Vuonna 2012 jätettiin 12 valtuustoaloitetta, joista 1 on jäänyt keskeneräiseksi sekä vuodelta 2010 yksi aloite on tullut lop puun kä si tellyk si vuoden 2015 aikana. Vuonna 2014 ja sitä aikaisemmin jätetyt, vielä vireillä olevat valtuus toaloitteet ovat seuraavat: Valtuustoaloitteen teki jä, ensimmäi nen alle kir joittaja tai val tuus to ryh mä Asiasisältö Kaupun ginhalli tuk sen il moitus valtuus to aloit teen toi men pi teis tä 1. Kokoomuksen val tuus to ryh mä Valtuustoaloite työ suh de-ehdol la ole van tu lo si don nai sen ko ti hoi don tuen kuntali sän Kaupunginvaltuusto lä het ti valtuusto aloitteen kau pun gin hal lituk sel le val mis tel ta vak si. Kau pungin-

2 Dnro 368/2009 käyt töön otos ta. Val tuus to aloittees sa to de taan, että tuki tulee ot taa käyt töön hal li tus on lait ta nut täy tän töön val tuuston pää töksen :ssä 18. Perusturvaltk on kä si tel lyt asiaa: Kotihoi don tuen kun ta li sän ko ko naisuu den tar kaste lu on ai em min an nettu perus tur va lau ta kun nan ni meä män työ ryh män sel vi tet tä väk si. Pe rus tur valtk päät ti pe rus taa luot ta mus hen ki löis tä ja vi ran hal ti jois ta koos tu van työ ryh män, jon ka teh tä vä nä oli kä sitellä yk sityi sen hoi don tuen kun ta li sää, pal ve lu- se te liä ja las ten ko ti hoi don tuen kun ta li sää (Per la ). Työ ryh män työ kohdistui päi vä hoi don kat ta van pal ve lusete li jär- jestel män ke hit tä mi seen, eikä ko ti hoi don tuen kun ta li sän ko konai suutta kä si tel ty työ ryhmäs sä. Pe rus tur valtk on päät tä nyt pe rus taa luot ta mus hen ki löis- tä ja vi ran hal ti jois ta koos tu van työ ryh män koti hoi don tuen kun ta li sän ko ko nai suu den sel vit tä mi sek si ja päät tä nyt ni me tä kes kuudes taan luot ta mus hen ki lö edus ta jik si ko. työ ryh mään Ul la-mai ja Saik ko nen- Mah nen ja Matti Kan kaan sekä ni me tä pu heen johta jak si Ul la-mai ja Saik ko nen-mah nen ja va ra pu heen joh ta jak si Mat ti Kan kaan se kä päät tä nyt nimetä vi ran hal ti jois ta työ ryhmään jä se nik si pe rus tur va joh ta jan, päivähoi don joh ta jan ja ta lous pääl li kön. Kaupungihallitus on to dennut, että valmiste luun tu lee ottaa mukaan myös si vis tys lau ta kun ta. Kh on esit tänyt Kv:lle tie doksi teh dyt toi menpi teet. Perusturvaltk on mer kin nyt työ ryh män selvi tyksen tie dok si. Koska päivä hoi to/var- hais kas va tus siir tyy vuo den 2014 alus ta sivis tysltk:n alai sek si toi minnak si, pe rus tur valtk siir si asian si vis tysltk:n val mis tel ta vak si ja rat kaistavaksi. Sivistyslautakunta on päät tä nyt pe rus taa luot ta mus hen ki löistä ja viranhaltijoista koostuvan työ ryhmän kotihoidon tuen kun ta li sän ko konai suu den sel vit tä mi sek si, nimetä viran hal ti jois ta työ ryh mään si vis tys joh tajan ja varhaiskasvatuspäällikön se kä luot ta mus hen ki löis tä Ari Tuu rin mäen (puh.johtaja), Ca ri ta Liljamon (va rapuh. joht.) ja Ibrahim Sa hin da lin. Sel vitys asiasta tulee toi mit taa sivistysltk:lle syys kuus sa 2014.

3 Kv on /3 todennut valtuus to aloit teen keskeneräiseksi. Sivistyslautakunta on nimennyt Carita Liljamon tilalle työryhmään Sanna Räsäsen. 2. Lasse Rajala ja 15 muuta valtuutettua Dnro 206/2013 et tä kau pun ki sitoutuu tule vai suu des sa osal lis tu maan pen ger rys alu een pump pauskus tan nuk siin. Kaupunginvaltuusto on lähet tä nyt val tuustoaloitteen kau pun ginhal li tuk sen val mis tel ta vak si. Kaupunginhallitus on täy tän- töönpanopää tök sel lään lä hettä nyt val tuustoaloitteen tek ni sen keskuk sen val mis tel ta vak si. Tekninen ltk on kä si tel lyt asiaa ja antanut aloitteen joh dos ta seuraavan lausunnon: Aloitteessa mainittujen tulvaluukkujen avaa mi ses ta aiheutuvien li sä pumppaus ku lu jen vastuu Löyhingin pen gerrys alu eel la kuuluu edellä mainituin perus tein ensisijaisesti valtion vastuulle ve si oi keu del li sen luvan haltijana tai val tion ja pengerrysyhtiön keskinäisin so pi muk sin vastattavaksi. Kes kei simpä nä syynä taajaman tulvavaaran kasvuun on kaikilla taajaman alapuolisilla pen ger rys alueil la toteutettu vil je lysaluei den tulvasuojelu, joista Löyhingin 2050 ha:n pengerrysalue muodostaa hie man yli 35 %. Pengerrysten vai kutus ulottuu lisäksi myös muiden kuntien alueelle. Löyhingin pengerrysalueelle virtaa vettä laajalta valuma-alueelta ja tämä reitti pengerrysalueen läpi Lapuanjokeen ai heut taa merkittävän lisän myös pump paus mää riin ja -kuluihin. Muilla pen ger rys alueil la on yläpuolisten va luma-aluei den vesi ohjattu pen ger rysaluei den ohi eristysojilla La puan jokeen. Lautakunnan käsityksen mukaan Löyhingin pengerrysyhtiö tulisi saat taa vesioikeudellisen luvan haltijan toi men pi tein tasavertaiseen asemaan mui den pengerrysyhtiöiden kanssa joko teknisin tai taloudellisin ratkaisuin.

4 Kv on /5 todennut valtuus to aloit teen keskeneräiseksi. 3. Lahtinen Helena ja 11 muuta valtuu tet tua Dnro 671/2013 et tä si vis tys toi mi kehittää yh des sä pe rus tur va toi men ja jär jes tö jen sekä oppilaiden kans sa va lin nai set va paa ehtois työn kurs sit ylä kou lun ja lukion kurs si va li koi maan. Va paaeh tois työn kurssin si säl töi nä voi vat olla esim. osal lis tu mi nen ikä ih mis ten ja vam mais ten ulkoi lu tuk sen, har ras tus toi minnan ja muun virkistystä ja hyvin voin tia tuottavan yh tei sen te ke mi sen ja yhdessäolon toteut ta mi seen. Kaupunginvaltuusto lä het ti val tuus to aloit teen kau pun gin hal lituk sen val mis tel ta vak si. Kaupunginhallituksen täy tän töön pa nopää tös : Val tuus to aloi te on lä he tet ty val mis tel ta vak si si vis tyslau ta kun nal le, pe rus tur va lau ta kun nalle, ylä kou lul le ja lu kiol le. Kaupunginvaltuusto on /8 todennut valtuustoaloitteen vielä kes ken eräi sek si. Valtuustoaloite on kes ken. 4. Rajala Lasse ja 12 muuta valtuu tet tua Dnro 246/2014 että Lapuan kaupunki ottaa käyttöön sähköisen kun talais aloit teen. Kaupunginvaltuusto on hal li tuk sen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on lä het tä nyt valtuustoaloitteen hal lin tokes kuk sen valmisteltavaksi. Talousarviossa 2015 on hal lin to pal velui den tavoitteisiin merkitty kuntalaisille tar koi tet tu jen sähköisten lomakkeiden käyt töön ot ta mi nen. Lapuan kaupungissa on otettu käyttöön sähköinen kuntalaisaloite huhtikuussa Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelu löytyy Internetissä osoitteesta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi Linkki Kuntalaisaloite.fi-verkkopalveluun Valtuustolaoite on loppuunkäsitelty. 5. Kuivila Leena ja 9 muuta val tuutet tua Valtuustoaloite, jossa esi tetään uusia arjen käytäntöjä väli tun tien toteuttamiseen yläkou lus sa. Kaupunginvaltuusto on hal li tuk sel le valmisteltavaksi.

5 Dnro 303/ Lahdensuo Pa nu Dnro 393/2014 Valtuustoaloite / koulujen ja päi vä ko tien tilakysymykset / Alan gon hankesuunnitelman hyl kää mi nen ja uuden to teut tamis kel poi sen han ke suun ni telman laadinta / aloitteessa esite tyn hankesuunnitelman ja vie lä voimassa olevan han kesuun ni tel man välillä tehtävä ver tai le va paikallinen yri tys vaiku tus ten arviointi. Kaupunginhallitus on lähet tä nyt valtuustoaloitteen val mis tel tavak si sivistyslautakunnalle, yläkoulun reh to ril le ja hallintojohtajalle. Kaupunginvaltuusto on hal li tuk sen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on päät tä nyt pyytää valtuustoaloitteesta si vis tys lau ta kunnan, teknisen lau takun nan ja talousjohtajan lausunnot. Li säk si elinkeinotoimenjohtaja val miste lee yhdessä Lapuan Yrittäjät ry:n kans sa yritysvaikutusten arvioinnin. Puheenjohtajiston työryhmässä on asiaa käsitelty kolme kertaa. Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuustoaloitetta Sivistyslautakunta on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet ja niistä tehdyt toimenpi teet. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Music

Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Music Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Musi M118 100 JOULULAULUAJ Lapsi, nuoriso a naiskuorol sovittanut: Ákos G Papp OSA Saksa Itävalta Sveitsi Hollanti Italia M118 ISMN M55003136 Modus Musiikki

Lisätiedot