Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 56 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 58 Vastaus aloitteeseen 59 Hollolan seurakunnan kappalaisen valinta 60 Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanttorin valinta 61 Suomen Pipliaseuran jäsenyys 62 Jäsenen valitseminen nuorisotyön tukiryhmään 63 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi Tilinpäätös vuodelta Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Ns. raamibudjetti) 66 Työryhmän asettaminen 67 Edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin Hämeenkoskella vuosiksi 2011 ja Seurakuntamestarin ja vahtimestarin virkojen muuttaminen työsopimussuhteisiksi 69 Valkjärven hautausmaan uurna-alueen käyttösuunnitelman hyväksyminen 70 Seurakuntamestarin valitseminen 71 Muut asiat 72 Aloiteasiat 73 Ilmoitusasiat 74 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 Sivu 1 (34) KIRKKONEUVOSTO Aika Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Keskiviikko klo Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustilat Aaron ja Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Koskelo Aimo Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Varajäsenet Sirkku Muhli Muut läsnäolijat Poissa: Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (poistui klo 20.00, 64 aikana) Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koljonen Heikki, kiinteistöpäällikkö, esittelijä Pohtoo Pentti, Hämeenkosken kappalainen, esittelijä Seppänen Heikki, talouspäällikkö, esittelijä Säde Juhana, tiedottaja, esittelijä/sihteeri Tiilikka Liisa

3 Sivu 2 (34) 54 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 56 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Kotiahoo Pekka ja Lindqvist Kauko. 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Sivu 3 (34) 58 Vastaus aloitteeseen Esitys: Kirkkovaltuutettu Ritva-Liisa Tanhuanpää teki kirkkovaltuuston kokouk- postittamisesta sähköisesti niille luottamushenkilöille, joilla on sähkö- sessa aloitteen seurakunnan hallinnon kokousmateriaalin posti. Lisäksi hän esitti, että kokouksen aikana voitaisiin kokousasiat käydää läpi heijastamalla teksti seinälle. Toimikautensa päättänyt kirkkoneuvosto päätti ( ) siirtää aloitteen käsittelyn seuraavan hallintokauden alkuun eli nykyisellee kirk- kertaaa seurakunnan historiassa käytössään oma sähköpostiosoite. To- koneuvostolle. Vaaliasiakirjojen perusteella kaikilla 27 valtuutetulla on nyt ensimmäistä sin osoitteen käytön aktiivisuudessa lienee edelleen suuria eroja. Kokousmateriaalin postittaminen valtuutetuille sähköpostissa PDF- tiedostoina pienentäisi seurakunnann osalta ympäristörasitusta ja toisaal- työ- ta myös paperi-, käytettävää työaikaa. Tällöin valtuutettujen tulisi kuitenkinn käsitellä tiedostoja omalla kustan- nuksellaan jokoo tulostaen ne paperille ja/tai tutkien niitä kannettavalla tietokoneella. Tiedottajan sähköpostitse tekemän tiedustelun mukaan (vastaajia 19) kopiointi- ja postituskuluja sekä edellä mainittuihin vaiheisiin kahdeksan valtuutettua olisi valmis ottamaan asiakirjat sähköpost itse ja yksitoista haluaa asiakirjat paperimuodossa. Osa piti aloitetta hyvänä ja ajanmukaisena, mutta osa kritisoi tietotekniikan toimintavarmuutta ja huomautti, että valtuustolle lähetettävä paperimäärä on suhteellisen pieni ja että lähes satasivuiset tilinpäätös- ja talousarvioasiakirjat tulisi kuitenkin postittaa paperiversiona. Kirkkovaltuuston sihteerinä viran puolesta toimivan tiedottajan kannalta ihanteellinen ratkaisu olisi kaikki tai ei mitään. Jos valtuutetut jaetaan 2-3 eri ryhmään, olisi sihteerin muun ohessa muistettava mitä pitikään postittaa, kenelle, milloin ja miten? Kirkkovaltuuston asiakirjat toimitetaan valtuutetuille edelleen tasapuoli- muualta. Sähköpostia pyritään käyttämään mahdollisimman paljon sesti paperimuodossa ja ympäristörasitusta vähentäviä kohteita etsitään muuten, esimerkiksi lisäysten, kyselyjen ja pöytäkirjojen toimittamisessa valtuutetuille. Videoprojektoria käytetään tilanteen ja tarpeen mukaan kuten aiemminkin.

5 Sivu 4 (34) Päätös: Aimo Koskelo esitti Toini Louekoski-Huttusen jatkovalmisteluun ja että asiakirjojen sähköistä lähettämistä ja esittämistää kokeillaan myöhemmin kirkkoneu- vostossa. kannattamana esityksestä poikkeavasti, että asia palautetaan Koskelon esityss hyväksyttiin. Tästää päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän mukaisesti. Esittelijä: Tiedottaja Juhana Säde Keskuskatu Hollola puh

6 Sivu 5 (34) 59 Hollolan seurakunnan kappalaisen valinta Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kappalainen n, ro lukien (Tklin ptk , 285). vasti Eero Pitkärannalle eron Hollolan seurakunnan kappalaisen virasta Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto on keskustellut viran täyttämises- viran haettavaksi. Tuomikapituli julisti haettavaksi (Tklin ptk , tä ja viran tehtävistä. Kirkkoherra on pyytänyt tuomikapitulia julistamaan 383)Hollolan seurakunn nan kappalaisen viran siten, että hakuaikaa päättyi klo Tuomiokapitulin saatekirjeestä: Hollolan seurakunnan kappalaisen virkaa haki määräaikaan mennessä yksitoista hakijaa. Yhden hakijan hakemus saapui myöhässä ja kaksi hakijaaa peruutti hakemuksensa ennenn kuin tuomiokapitulii antoi lausunnon hakijoista. Lisäksi yksi hakija peruutti hakemuksensa lau- lausunnon, jonka jokainen hakija on hyväksynyt. Tuomiokapitulin pää- sunnon antamisen jälkeen. Tuomiokapituli on antanut hakijoistaa pitämässään istunnossa tös on saanut lainvoiman. Peruutusten jälkeen hakukelpoisia Hollolan seurakunnan kappalaisen virkaan ovat Timo Huttunen, Jyrki Kaukanen, Sirkku Laitinen, Juha Niemi, Irja Piispanen, Ville Vauhkonen ja Maritta Viitanen. Tuomiokapitulin lausunto ja hakemusasiakirjat saapuivat Hollolan seu- kirkkovaltuustoaa toimittamaan vaalin kirkkojärjestyksen mukaisella ta- rakuntaan Tuomiokapituli kehottaa Hollolan seurakunnan valla. Kappalaisen vaalissa käytetään piispainkokouksen antamaa, Tampereen tuomiokapitulissa päivitettyä suositusta kappalai- sen vaalin hallintomenettelystä. Tuomiokapitulin saatekirjeessä edelleen todetaan: Seurakuntien virantäyttöää koskevissa asioissaa tulee kiinnittää huomiota viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) sa- julkisuuslakia sovelletaan kirkon hallinnossa (pykälien sisältö on muut- lassapitosäännöksiin. Kirkkolain 6 luvun 3 :n ja 25 luvun 8 :n mukaan tunut lukien, säädös nro 706/1999). Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa sisältyä hakijaaa koskevia arviointejaa tai henkilön terveydentilaan, yksi- (julkisuuslaki 24 kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan tyiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia

7 Sivu 6 (34) sekä seurakunnan viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden vaitiolo- että kanttorin viran hakemukseen liitettävä lääkärintodistus on salainen. Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyt- töön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä, velvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Erityisesti on otettava huomioon, etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedott tule ulkopuolisten tietoon (julkisuuslaki 23 ). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty julkisuuslain 35 :ssä. Hakuilmoituksessa todettiin, että haettavanaa olevaan virkaan kuuluu papin perustehtävien lisäksi osallistuminen diakoniatiimin työhön ja halasetti lintopapin tehtävät. Painopiste on hallintopapin tehtävissä. Hollolan seurakunnan kappalaisen vaalia varten kirkkoneuvosto (kirkkoneuvoston ptk , 38) valintaryhmän, jonka tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista, suunnitella ja toteuttaa haastattelu, arvioida haastatellut t haki- jat ja priorisoida heidät valintapäätöstä varten sekä valmistella päätös- ehdotus kirkkoneuvostollee em. suosituksen mukaisesti, Valintaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra, sihteeriksi tiedot- kirk- taja, jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho, koneuvoston jäsenet Ritva-Liisa Tanhuanpää, Toini Louekoski- haastateltavia ja laatimaan haastattelukysymykset Yksimie- lisesti päätettiin kutsua haastateltaviksi kolme hakijaa: Kärkölän seura- Huttunen ja Aimo Koskelo. Valintaryhmä kokoontui perehtymään hakupapereihin, valitsemaan kunnan kirkkoherra Timo-Jarkko sairaalapappi Sirkku Laitinen ja Hollolan seurakuntapastori Marittaa Viitanen. Valintaryhmän mielestä heidän työ- Huttunen, Uudenmaann sairaalasielun- hoitotyön seurakuntainliiton kokemuksensa ja koulutuspainotuksensa vastaavat parhaiten hake- muistio muksessa esitettyjä kriteereitä (Kappalaisen valintaryhmän ). Prosessin aikana hakijoista Jyrki Kaukanenn peruutti hakemuksensa saatuaan kappalaisen viran Maskun seurakunnasta. (Tuomio- kapitulin toimistosihteerin sähköposti kirkkoherralle klo 11.18). Haastattelut suoritettiin 7.3. ja Haastattelujen perusteella ar- vioitiin hakijoiden organisointikykyä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmis- ja päätöksentekokykyä. Lisäksi arvioitiin hakijoiden yhteistyö- ja neuvot- telutaitoja, projektinomaista työskentelytapaa, hallinnollista koulutusta, hallinnollista kokemusta, kokemusta vastaavasta työstä ja kokemusta diakoniatyöstä. ten kanssa, avarakatseisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, paineensietokykyä

8 Sivu 7 (34) Valintaryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa Hollolan seurakunnan kappalaisen vaalin. Edelleen valintaryhmä esittää, että Hollolan seura- kunnan kappalaiseksi valitaan kirkkoherra Timo-Jarkko Huttunen. Kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle yksimie- vaalin ja että Hollolan seurakunnann kappalaiseksi valitaan kirkkoherra Timo-Jarkko Huttunen. lisesti, että kirkkovaltuusto toimittaaa Hollolan seurakunnan kappalaisen Suoritetun ominaisuuksien, taitojen ja kokemuksen arvioinnin perusteel- la haettavana olevaan virkaan soveltuu parhaiten kirkkoherra Timo- Jarkko Huttunen. Esitys: Päätös: Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:3 mukaisesti. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh

9 Sivu 8 (34) 60 Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanttorin valinta Hämeenkoskenn kappeliseurakunnan kanttorin Veikko Saaren jäätyä eläkkeelle lukien Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ju- listi Hollolan seurakunnann Hämeenkosken kappeliseurakunnan kantto- Kai- rin viran haettavaksi ajallaa Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Johanna Huovinen ja Terttu tala. Tuomiokapituli totesi molemmat hakijat kelpoisiksi. (Tampereen tklin ptk 18/ ). Tuomiokapitulin kelpoisuuspäätöksen saatua lainvoiman tuomiokapitu Tuomiokapituli kehottaa Hollolan seurakunnan kirkkoval- tuustoa toimittamaan vaalin kirkkojärjestyksen mukaisella tavalla. Kant- lin lausunto ja hakemusasiakirjat saapuivat Hollolan seurakuntaan torin vaalissa käytetään soveltuvin osin piispainkokouksen antamaa, Tampereen tuomiokapitulissa päivitettyä suositusta kappalai- sen vaalin hallintomenettelystä. Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto asetti valintaryhmän , 37. Valintaryhmään nimettiin puheenjohtajaksi kirkkoherra ja jäseniksi kappelineuvoston puheenjohtaja, kappelin kappalainen, kappelineuvos- Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin Lahden Ristinkirkon urkuri, ton jäsen Katriina Tuloisela, kirkkoneuvoston jäsen Kalevi Hämäläinen. MuM, dir.cant. Pauli Pietiläinen. Valintaryhmä (Lahtinen, Roppo, Pohto, Tuloisela ja Hämäläinen) järjesti koesoitto- ja koelaulutilaisuuden hakijoille Hämeenkosken kirkossa klo ja Koetilaisuudessa oli kuulemassa valinta- mu- ryhmän lisäksi kappelineuvoston jäseniä ja kirkkokuorolaisia sekä siikin asiantuntijana Lahden Ristinkirkon urkuri, MuM, dir.cant. Pauli Pietiläinen. Haastattelut suoritettiin koetilaisuuden jälkeen Hämeenkos- sekä yhteistyötaitoja, työkokemusta ja motivoituneisuutta Hämeenkos- ken kappelin aaja-alaisen kanttorin viran hoitamiseen. Koelaulu- ja ken seurakuntatuvalla valintaryhmänn toimesta. Haastatteluissa arvioitiin hakijoiden musiikillisia ja sosiaalisia valmiuksia koesoittotehtävänanto sekä haastattelukysymysten runko olivat mo- lemmille hakijoille samanlaiset ja niin ollen hakijoita kohtaan tasapuoli- antaen set. Liitteenä haastattelumuistio (jaetaan kokouksessa). Kappelineuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan , 9 seuraavan lausunnon: Kappelineuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Hämeenkoskenn kappeliseurakunnann kanttorinn virkaan valitaan Johanna Huovinen. Hän on sisäistänyt hyvin seurakuntakanttorinn tehtävän ja on valmis laaja-alaiseen ja itsenäiseen työhön. Hänellä on C-kanttorin virkaan riittävä koulutus ja hyvä musiikillinen osaaminen. Johanna Huovi- nen on olemukseltaan jämäkkä, vastauksissaan selkeä ja johdonmu-

10 Sivu 9 (34) kainen. Hän on motivoitunut työhönsä ja on vuorovaikutustaitoinen, lisäksi hänellä on kyky ja valmius työnsä ja itsensä kehittämiseen. Kappelineuvoston jäsenistä Kalevi Hämäläinen, Pentti Pohto, Hannu Roppo ja Katriina Tuloisela ovat kirkkoneuvoston valitsemina valinta- ryhmän jäseninä osallistuneet hakijoiden haastatteluun. Lisäksi kappe- läsnä lineuvoston jäsenet Marja-Leena Bister ja Kari Kiljunen ovat olleet hakijoiden kuulemistilaisuudessa Hämeenkosken kirkossa. Toteutettujen haastatteluiden ja näytteiden perusteella valintaryhm mä ar- päätyi yksimielisesti esittämään, että Johanna Huovinen soveltuuu par- vioi hakijoiden soveltuvuu utta haettavana olevaan virkaan. Valintaryhmä haiten Hollolan seurakunnan Hämeenkosken kappeliseurakunnan muu- vir- ta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin kaan, johon hänellä on riittävä koulutus ja hyvät valmiudet hoitaa ne tehtävät, joita hakijalta edellytetään. Esitys: Päätös: Valintaryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuu ustolle Hämeenkoskenn kappeliseurakunnan kanttorin vaalin suorittamista. Edelleen valintaryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan Johannaa Huovinen. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes Johanna Huovi- nen toimittaa rikosrekisterilain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen kirk- koneuvostolle, joka vahvistaa valinnan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Hämeenkosken kappeli- seurakunnan kanttorin vaalin suorittamista. Kirkkoneuvosto esittää virkaan yksimielisesti Johanna Huovista. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes Johannaa Huovinenn toimittaa rikos- joka rekisterilain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen kirkkoneuvostolle, vahvistaa valinnan. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:3 mukaisesti. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh

11 Sivu 10(34) 61 Suomen Pipliaseuran jäsenyys Suomen Pipliaseura täyttää ensi vuonna 200 vuotta. Se on maamme vanhin kristillinen yhdistyss ja edelleen toiminnassa oleva kustantaja se- kä yksi kirkolliskokouksen valtuuttamista virallisista lähetysjärjestöistä. Suomen Pipliaseura on lähestynyt Hollolan seurakuntaaa kirjeellä ( ), jolla se kutsuu seurakuntamme liittymään seuran jäsenek- si. Kirjeessä kerrotaan, että Pipliaseura toimii ekumeenisella pohjalla. Yli puolet Suomen ev.lut. kir- ovat Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto, Katolinen kirkko Suomessa sekä 15 alueellistaa pipliaseuraa. kon seurakunnista on jo Pipliaseuran jäseniä. Tämän lisäksi jäseniä Pipliaseura kutsuu seurakuntaanne liittymään jäseneksi, jotta seurakun- tanne olisi mukana päättämässä raamattutyön tulevaisuuden linjauksis- ta myös 200-vuotisjuhlavuoden vuosikokouksessa Turussa. Seurakuntien jäsenmaksu Pipliaseuralle on euroa vuodessa. Seu- ja vapaaehtoinen kannatus Pipliaseuralle on ollut kahtena edellisenä vuotena yli 333 euroa. Jäsenyys astuu voimaan, kun seurakunnassa on rakunnalta ei peritä jäsenmaksua, jos sen yhteenlaskettu talousarviotuki tehty jäsenyydestä asianmukainen neuvoston päätös. Hollolan seurakunta täyttää edellä mainitun jäsenmaksukriteerin. Kirkkoherra on käynyt asiaan liittyvän puhelinkeskustelun Pipliaseuran apulaispääsihteeri Martti Asikaisen kanssa. Esitys: Hollolan seurakunta liittyyy Suomen Pipliaseuran jäseneksi. Päätös: Esityss hyväksyttiin. Tästää päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mu- kaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinenn Keskuskatu Hollola Puh

12 Sivu 11(34) 62 Jäsenen valitseminen nuorisotyön tukiryhmään Nuorisotyön tukiryhmän jäsen Terhi Rekola on ilmoittanut muuttavansa pois Hollolasta, minkä vuoksi hänenn tilalleen tulee valita uusi jäsen Nuorisotyön tukiryhmään. Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää nuorisotyön tukiryhmään uuden jäsenen. Päätös: Tukiryhmään nimettiin uudeksi jäseneksi Katri Ristolainen. Tästää päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinenn Keskuskatu Hollola Puh

13 Sivu 12(34) 63 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi Kirkkojärjestys luku Seurakunnan talous: Kirkkovaltuustoo tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vas- taavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähin- tään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näidenn sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkasta- jan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksy- mä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväk- symä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslau- olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä hä- takunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee neen kirkkolain 7 luvun 5 :n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa ole- va henkilö, ei myöskään seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhalti- toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttu- vat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luo- ja tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajallaa on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen vuttava siitä. 11 ( / /898) Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkinn tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tar- kastettava: 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston pää- tösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koske- vien säännöstenn ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riit- tävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityk- sestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 2 momentti on kumottu P:llä /1045. Taloussäännössä määrätään tarkemmin tilintarkastajien tehtävistä sekä siitä milloin tilit on heille annettava ja milloin heidän on annettava kerto- mus toimittamastaan tarkastuksesta.

14 Sivu 13(34) Esitys: Tilintarkastajina ja varatilintarkastajina ovat vuosina toimi- Hurmola-Remmi (JHTT), Oy Audiator Ab. neet: Juha Tuohimäki JHTT, Oy Audiator Ab ja varatilintarkastajana Hanna Timo Kuusisto ja varatilintarkastajana Ismo Rauhamäki. Lauri Lehtonen ja varatilintarkastajana Leo Savolainen. Raimo Hermunen ja varatilintarkastajana Liisa Tiilikka. Juha Tuohimäen tultua valituksi Vantaan seurakuntayhtymän johtajaksi hänenn tilalleen loppukaudeksi kirkkovaltuusto valitsi JHTT, HTM Simo Paakkolan. Simo Paakkola on ilmoittanut, ettei hän Ii:ssä asuvana ole jatkossa käytettävissä. Tilintarkastajien puheenjohtajana toimi Raimo Hermunen. Talouspäällikkö toteaa, että 8 vuotta sitten tilintarkastusyhteisöksi valit- Ab, joka hoitaa tilintarkastuksen lukuisissa seurakunnissa. Hallintojohta- ja Kirsi Mononenn Oy Audiator Ab:stä esittää vastuulliseksi tilintarkasta- jaksi JHTT, HTM Sinikka Niitynperää, tämän varahenkilöksi JHTT Riitta tiin kilpailutuksen perusteella Suomen kuntaliiton omistama Oy Audiator Havankaa sekä avustavaksi tarkastajaksi Vesa Kesoa. Sinikka Niitynpe- rällä ja Vesa Kesolla on myös seurakuntakokemusta. Tarkastuspäivän hinnaksi vastuullisen tarkastajan osalta esitetään 650 euroa ja avustavan tarkastajan osalta 450 euroa + arvonlisävero. Tilin- tarkastuspäivän arvonlisäveroton palkkio on vuonna ollut 542 eu- Raimo Hermusen kanssa. Hän totesi, että kokemukset Oy Audiator Ab:stä ja sen tarkastajista Juha Tuohimäestä ja Simo Paakkolasta ovat roa päivältä. Talouspäällikkö on keskustellut asiasta tilintarkastajien puheenjohtajan olleet erinomaiset. Heillä on ollut myös seurakuntakokemusta ja hänen näkemyksen mukaan seurakuntakokemus on tilintarkastustyössä eduksi ja suosittelee, että tilintarkastusyhteisönä jatkaisi Oy Audiator Ab. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se - valitsee vuosiksi edellytykset täyttävän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai - valitsee vuosiksi edellytykset täyttävän tilintarkastusyh- teisön - päättää tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön palkkiosta. Kirkkoneuvoston päätös : Kirkkoneuvosto päätti palauttaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinnan lisävalmisteluun siten, että asia käsitel- lään maaliskuun kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksen esityslista: Tilintarkastuksesta järjestettiin tarjouskysely.

15 Sivu 14(34) Tarjoukset pyydettiin KPMG Oy Ab: ltä, Tilintarkastaja Alpo Kosuselta, Ernst & Young Oy:ltä, Oy Audiator Ab:ltä, Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä, Riihitaito Oy:ltä (Pertti Mäkelä) ja Tilintarkastuss PK Finland Oy:ltä ja tarpaitsi ei kahdelta viimeksi mainitulta. Nykyisin ei enäää valita luottamushenkilötilintarkastajia. Ohessa tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjouksista laadittu yhdistelmä sekä tarjousvertailu. Tarjoushinnat eivät sisällä arvonlisäve- roa. joukset saatiin määräaikaan kello 15 mennessä muilta Tarjoukset ovat nähtävänää kokouksessa. Hankinnan ennakoitu arvo on alle euroa, joten hankintaa ei teh- tarkastuspalveluista kirkkovaltuuston vuosien toimikauden ajalle. dä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Tarjouspyynnöstä seuraavaa: Pyydämme tarjoustanne Hollolan seurakunnan hallinnon ja talouden Tarkastuspäiviä on arvioitu seurakunnassa tarvittavan vuosittain viisi. Tarjouksista valitaan seurakunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa arvioidaan seuraavin perustein: - Kokonaishintaa kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaisista tarkastustehtävistä sekä seurakunnan erikseen pyytämistä tarkastus- tehtävistä yhteensä mahdollisine matka- ym. kustannusten korvauksi- neen, painoarvo 60 %, maksimi 60 pistettä. Hintapisteet lasketaan kaavalla (halvin hinta/tarjottu hinta) x Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilin- tarkastajan kokemusmäärä seurakuntataloudesta sekä kirkon hallin- - Varatilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön esittämän avustavan tar- non ja talouden tuntemuksesta, painoarvo 30 %, maksimi 30 pistettä. kastustyön suorittajan ammattitutkinnot ja kokemus, painoarvo 10 %, maksimi 10 pistettä. Päätöksen valinnasta tekee Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto.. Kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto on KPMG Oy Ab:n tarjous. KPMG esittää seuraavia henkilöitä: - vastuullinen arkastaja on KHT Tapani Huopainen Lahdesta - avustava tarkastaja KTM Kati Nikunen ja - varatilintarkastaja KHT, JHTT Kaijaa Pakkanen.

16 Sivu 15(34) Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se - valitsee tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi kokonaistalou- dellisesti edullisimman tarjouksen tehneen KPMG Oy Ab:n - päättää hyväksyä tilintarkastusyhteisön palkkion maksettavaksi tar- jouksen mukaisesti neljältä vuodelta á viisi päivää vuodessa, yhteen- sä 20 päivää, hintaan euroa + arvonlisävero. Laskutus tapah- edellytettyjä avustavaaa tarkastajaa ja varatilintarkastajaa ei tarjouk- sessa esitetty. tuuu tehdyn työn perusteella. - päättää hylätä Alpo Kosusen tarjouksen koska tarjouspyynnössä Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuus- tolle hyväksyttäväksi. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

17 Sivu 16(34) 64 Tilinpäätös vuodelta 2010 Sovituksenkirkko otettiin käyttöön huhtikuussa. Se luonnollisesti tasekirjan talousluvuissa ja talouden tunnusluvuissa. näkyy Ohessa seuraavat tilinpäätösasiakirjat: a) Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaaa euroa ylijäämää. Tilikauden tulokseen sisältyy ns. kertaeränä kappeliseura- kunnan yhdistymisavustusta euroa. Lisäksi vuoden 2010 talous- arviosta siirrettiin kirkkovaltuuston päätöksellä pykälässä 13 c) toimintakuluja vuodelle 2011 yhteensä euroa. b) Talousarvion toteutumisraportti , mikä osoittaa, että ul- koiset toimintakulut olivat euroa ja tulot euroa ja toioli ar- mintakate euroa. Kun talousarviossa toimintakuluiksi vioitu euroa ja toimintatuloiksi euroa oli toimintakulu- jen alitus euroa ja toimintatulojen ylitys euroa talous- oli arvioon verrattuna. Toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta euroa ja 5,7 prosenttia ja nettomenojen kasvu euroa ja 4,2 prosenttia. c) Tase Taseen loppusumma on euroa, kasvua euroa. Rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset olivat euroa ja vähennys euroa. d) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo inves- tointeihin, lähinnä kirkon rakentamiseen, käytetyn euroa ja kassavarojen vähentyneen euroa. Lainaa nostettiin euroa talousarvion ollessa euroa. e) Hollolan hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa alijäämää. Taseen loppusum- osoittaa menojen olleen euroa ja tulojen euroa. ma on euroa ja talousarvion toteutumisraportti f) Hämeenkoskenn kappeliseurakunnann hautainhoitorahaston tuloslaskel- ylijäämää. Taseen loppusumma on euroa ja lisäys euroa. Menot olivat euroa ja tulot euroa. Häma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa

18 Sivu 17(34) meenkosken hautainhoitorahaston hyvä tulos johtuu rahaston omista- man asunto-osa akkeen myynnistä, josta myyntivoittotuotto oli eu- roa. g) Missiokaupan tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulok- sen olevan ylijäämää euroa ja taseen loppusumma on euroa. Lähetysjärjestöillee tilitettävä määrä viime vuodelta on euroa. Seurakunnan tilikauden ylijäämä esitetään jätettäväksi yli- ja alijäämätilille tilillä on ylijäämää yhteensä euroa. Maksuvalmius on koko vuoden ollut hyvä. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa PowerPoint -dioilla tilinpäätök- sen keskeisiä talousasioita. Tilinpäätös tasekirjoineen esitellään kirkkoneuvoston koko- uksessa. Esitys: Kirkkoneuvosto merkitseee yllä olevat tilinpäätösasiakirjat tiedoksi. Päätös: Tilinpäätösasiakirjat merkittiin tiedoksi. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

19 Sivu 18(34) 65 Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Ns. raamibudjetti) Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Talousarvioo vuodelle 2012 valmistellaan kuudetta kertaa yhdessä myös Hämeenkosken kappeliseurakunnalle. Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. pykälän mukaan talousarviossa ja toi- minta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelli- set tavoitteet. Talousarvioo ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadit- tava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turva- nan taan. Kirkkojärjestyksen 12. luvun 4. pykälän mukaan Seurakunn tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa var- ennusteen mukaan vuonna 2010 noin 3 prosenttia. Talousennustelai- tokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2011 ja 2012 ten. Suomen bruttokansantuote laski vuonna ,2 prosenttia ja kasvoi vajaat kolme prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli vuonna 2009 nolla ja se oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 parisen prosenttia ja sen ennustetaan olevan vuonna 2011 ja 2012 noinn kaksi prosenttia. Työttömyys lisääntyi Hollo ,1 prosenttia (vuoden keskiarvo). Koko maassaa työttömyysaste oli keskimäärin vuonna ,2 prosenttia, vuonna ,4 prosenttia ja ennustetaan olevan vuonna ,8 ja vuonna ,4 prosenttia. 12 kuukauden euribor -korko on laskenut vuoden 2008 syksystä alkaen ja kääntyi maltilliseen nousuun vuoden 2010 aikana. Se oli ,6444 prosenttia. Euroopan keskuspankin odotetaan aloittavan koron lassa vuonna ,7 prosenttiyksikköä 9,2 prosenttiin ja oli vuonna nostot nykyisestä yhdestä prosentista maltillisesti vuoden 2011 lopulla. Suomen Kuntaliitto arvioi kunnallisverotulojen määrän kasva- van vuonna ,0 prosenttia, vuonna ,9 prosenttia, vuon- na ,6 ja vuonna ,5 prosenttia. Yhteisöver rotulo- vuonna ,4 prosenttia, vuonna ,7 ja vuonna ,1 osuuden muutoksiksi Kuntaliitto arvioi vuonna ,5 prosenttia, prosenttia.

20 Sivu 19(34) Yhteisöverotulo kasvoivat vuonna ,,3 prosenttia ja ansio- ja pääomaverotulo vähenivät -1,4 prosenttia, verotuloja yhteensä tuli euroa enemmän kuin vuonna Vuonna 2009 tilikauden tulos oli ylijäämää euroa ja euroa. Vuonna 2009 toimintakulut alittivat talousarviossaa arvi- ja oidun euroa ja 5,2 prosenttia vuonna euroa 5,6 prosenttia. Verotuloiksi on vuoden 2011 talousarviossa arvioitu euroa, mikä on euroa ja 2,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010 saadut verotulot. Tämän hetken näkymin on todennäköistä, että verotuloarvio toteutuu. Hämeenkoskenn liittymisestä kappeliseurakuntana Hollolaan saatiin avustusta kirkon yhteisistä varoista vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna 2011 viimeisen kerran saadaan noin euroa. Vuoden 2010 tasekirjassaa esitettäneen, että tilikauden ylijäämä euroa jätetään tilikauden yli- ja alijäämätilille. Siirron jälkeen yli- ja alieuroa. jäämätilillä on ylijäämää edellisiltä tilikausilta yhteensä Seurakunnan saamat verotulot kehittyivät vuosina seuraa- vasti: Ansio- ja pääomave- ro Yhteisöverotulo- osuus Verotulot yhteensä Verotulojen muutos % Talousarvio , ,,2 12,

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Eila Iivari Puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Eila Iivari Puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston 4.10.2016 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.10.2016-4.11.2016 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston 1. päivänä joulukuuta vuonna 2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 2.12.2015-1.1.2016 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 36

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Eila Iivari Puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Eila Iivari Puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston 29.11.2016 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 30.11.2016-2.1.2017 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4 / 2016 Sivu 1 (11) Kokousaika Torstai 18.8.2016 kello 18:00 18:40 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Poissa Aalto, Jorma

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 1 / 2015 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 1 / 2015 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 1 / 2015 Sivu 1 (14) Kokousaika Torstai 15.1.2015 kello 18:00 18:50 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1 Kirkkoneuvosto Esityslista/Pöytäkirja Aika: 04.05.2016 klo 17.00 17.50 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot