Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 56 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 58 Vastaus aloitteeseen 59 Hollolan seurakunnan kappalaisen valinta 60 Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanttorin valinta 61 Suomen Pipliaseuran jäsenyys 62 Jäsenen valitseminen nuorisotyön tukiryhmään 63 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi Tilinpäätös vuodelta Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Ns. raamibudjetti) 66 Työryhmän asettaminen 67 Edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin Hämeenkoskella vuosiksi 2011 ja Seurakuntamestarin ja vahtimestarin virkojen muuttaminen työsopimussuhteisiksi 69 Valkjärven hautausmaan uurna-alueen käyttösuunnitelman hyväksyminen 70 Seurakuntamestarin valitseminen 71 Muut asiat 72 Aloiteasiat 73 Ilmoitusasiat 74 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 Sivu 1 (34) KIRKKONEUVOSTO Aika Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Keskiviikko klo Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustilat Aaron ja Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Koskelo Aimo Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Varajäsenet Sirkku Muhli Muut läsnäolijat Poissa: Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (poistui klo 20.00, 64 aikana) Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koljonen Heikki, kiinteistöpäällikkö, esittelijä Pohtoo Pentti, Hämeenkosken kappalainen, esittelijä Seppänen Heikki, talouspäällikkö, esittelijä Säde Juhana, tiedottaja, esittelijä/sihteeri Tiilikka Liisa

3 Sivu 2 (34) 54 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 56 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Kotiahoo Pekka ja Lindqvist Kauko. 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Sivu 3 (34) 58 Vastaus aloitteeseen Esitys: Kirkkovaltuutettu Ritva-Liisa Tanhuanpää teki kirkkovaltuuston kokouk- postittamisesta sähköisesti niille luottamushenkilöille, joilla on sähkö- sessa aloitteen seurakunnan hallinnon kokousmateriaalin posti. Lisäksi hän esitti, että kokouksen aikana voitaisiin kokousasiat käydää läpi heijastamalla teksti seinälle. Toimikautensa päättänyt kirkkoneuvosto päätti ( ) siirtää aloitteen käsittelyn seuraavan hallintokauden alkuun eli nykyisellee kirk- kertaaa seurakunnan historiassa käytössään oma sähköpostiosoite. To- koneuvostolle. Vaaliasiakirjojen perusteella kaikilla 27 valtuutetulla on nyt ensimmäistä sin osoitteen käytön aktiivisuudessa lienee edelleen suuria eroja. Kokousmateriaalin postittaminen valtuutetuille sähköpostissa PDF- tiedostoina pienentäisi seurakunnann osalta ympäristörasitusta ja toisaal- työ- ta myös paperi-, käytettävää työaikaa. Tällöin valtuutettujen tulisi kuitenkinn käsitellä tiedostoja omalla kustan- nuksellaan jokoo tulostaen ne paperille ja/tai tutkien niitä kannettavalla tietokoneella. Tiedottajan sähköpostitse tekemän tiedustelun mukaan (vastaajia 19) kopiointi- ja postituskuluja sekä edellä mainittuihin vaiheisiin kahdeksan valtuutettua olisi valmis ottamaan asiakirjat sähköpost itse ja yksitoista haluaa asiakirjat paperimuodossa. Osa piti aloitetta hyvänä ja ajanmukaisena, mutta osa kritisoi tietotekniikan toimintavarmuutta ja huomautti, että valtuustolle lähetettävä paperimäärä on suhteellisen pieni ja että lähes satasivuiset tilinpäätös- ja talousarvioasiakirjat tulisi kuitenkin postittaa paperiversiona. Kirkkovaltuuston sihteerinä viran puolesta toimivan tiedottajan kannalta ihanteellinen ratkaisu olisi kaikki tai ei mitään. Jos valtuutetut jaetaan 2-3 eri ryhmään, olisi sihteerin muun ohessa muistettava mitä pitikään postittaa, kenelle, milloin ja miten? Kirkkovaltuuston asiakirjat toimitetaan valtuutetuille edelleen tasapuoli- muualta. Sähköpostia pyritään käyttämään mahdollisimman paljon sesti paperimuodossa ja ympäristörasitusta vähentäviä kohteita etsitään muuten, esimerkiksi lisäysten, kyselyjen ja pöytäkirjojen toimittamisessa valtuutetuille. Videoprojektoria käytetään tilanteen ja tarpeen mukaan kuten aiemminkin.

5 Sivu 4 (34) Päätös: Aimo Koskelo esitti Toini Louekoski-Huttusen jatkovalmisteluun ja että asiakirjojen sähköistä lähettämistä ja esittämistää kokeillaan myöhemmin kirkkoneu- vostossa. kannattamana esityksestä poikkeavasti, että asia palautetaan Koskelon esityss hyväksyttiin. Tästää päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän mukaisesti. Esittelijä: Tiedottaja Juhana Säde Keskuskatu Hollola puh

6 Sivu 5 (34) 59 Hollolan seurakunnan kappalaisen valinta Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kappalainen n, ro lukien (Tklin ptk , 285). vasti Eero Pitkärannalle eron Hollolan seurakunnan kappalaisen virasta Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto on keskustellut viran täyttämises- viran haettavaksi. Tuomikapituli julisti haettavaksi (Tklin ptk , tä ja viran tehtävistä. Kirkkoherra on pyytänyt tuomikapitulia julistamaan 383)Hollolan seurakunn nan kappalaisen viran siten, että hakuaikaa päättyi klo Tuomiokapitulin saatekirjeestä: Hollolan seurakunnan kappalaisen virkaa haki määräaikaan mennessä yksitoista hakijaa. Yhden hakijan hakemus saapui myöhässä ja kaksi hakijaaa peruutti hakemuksensa ennenn kuin tuomiokapitulii antoi lausunnon hakijoista. Lisäksi yksi hakija peruutti hakemuksensa lau- lausunnon, jonka jokainen hakija on hyväksynyt. Tuomiokapitulin pää- sunnon antamisen jälkeen. Tuomiokapituli on antanut hakijoistaa pitämässään istunnossa tös on saanut lainvoiman. Peruutusten jälkeen hakukelpoisia Hollolan seurakunnan kappalaisen virkaan ovat Timo Huttunen, Jyrki Kaukanen, Sirkku Laitinen, Juha Niemi, Irja Piispanen, Ville Vauhkonen ja Maritta Viitanen. Tuomiokapitulin lausunto ja hakemusasiakirjat saapuivat Hollolan seu- kirkkovaltuustoaa toimittamaan vaalin kirkkojärjestyksen mukaisella ta- rakuntaan Tuomiokapituli kehottaa Hollolan seurakunnan valla. Kappalaisen vaalissa käytetään piispainkokouksen antamaa, Tampereen tuomiokapitulissa päivitettyä suositusta kappalai- sen vaalin hallintomenettelystä. Tuomiokapitulin saatekirjeessä edelleen todetaan: Seurakuntien virantäyttöää koskevissa asioissaa tulee kiinnittää huomiota viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) sa- julkisuuslakia sovelletaan kirkon hallinnossa (pykälien sisältö on muut- lassapitosäännöksiin. Kirkkolain 6 luvun 3 :n ja 25 luvun 8 :n mukaan tunut lukien, säädös nro 706/1999). Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa sisältyä hakijaaa koskevia arviointejaa tai henkilön terveydentilaan, yksi- (julkisuuslaki 24 kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan tyiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia

7 Sivu 6 (34) sekä seurakunnan viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden vaitiolo- että kanttorin viran hakemukseen liitettävä lääkärintodistus on salainen. Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyt- töön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä, velvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Erityisesti on otettava huomioon, etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedott tule ulkopuolisten tietoon (julkisuuslaki 23 ). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty julkisuuslain 35 :ssä. Hakuilmoituksessa todettiin, että haettavanaa olevaan virkaan kuuluu papin perustehtävien lisäksi osallistuminen diakoniatiimin työhön ja halasetti lintopapin tehtävät. Painopiste on hallintopapin tehtävissä. Hollolan seurakunnan kappalaisen vaalia varten kirkkoneuvosto (kirkkoneuvoston ptk , 38) valintaryhmän, jonka tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista, suunnitella ja toteuttaa haastattelu, arvioida haastatellut t haki- jat ja priorisoida heidät valintapäätöstä varten sekä valmistella päätös- ehdotus kirkkoneuvostollee em. suosituksen mukaisesti, Valintaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra, sihteeriksi tiedot- kirk- taja, jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho, koneuvoston jäsenet Ritva-Liisa Tanhuanpää, Toini Louekoski- haastateltavia ja laatimaan haastattelukysymykset Yksimie- lisesti päätettiin kutsua haastateltaviksi kolme hakijaa: Kärkölän seura- Huttunen ja Aimo Koskelo. Valintaryhmä kokoontui perehtymään hakupapereihin, valitsemaan kunnan kirkkoherra Timo-Jarkko sairaalapappi Sirkku Laitinen ja Hollolan seurakuntapastori Marittaa Viitanen. Valintaryhmän mielestä heidän työ- Huttunen, Uudenmaann sairaalasielun- hoitotyön seurakuntainliiton kokemuksensa ja koulutuspainotuksensa vastaavat parhaiten hake- muistio muksessa esitettyjä kriteereitä (Kappalaisen valintaryhmän ). Prosessin aikana hakijoista Jyrki Kaukanenn peruutti hakemuksensa saatuaan kappalaisen viran Maskun seurakunnasta. (Tuomio- kapitulin toimistosihteerin sähköposti kirkkoherralle klo 11.18). Haastattelut suoritettiin 7.3. ja Haastattelujen perusteella ar- vioitiin hakijoiden organisointikykyä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmis- ja päätöksentekokykyä. Lisäksi arvioitiin hakijoiden yhteistyö- ja neuvot- telutaitoja, projektinomaista työskentelytapaa, hallinnollista koulutusta, hallinnollista kokemusta, kokemusta vastaavasta työstä ja kokemusta diakoniatyöstä. ten kanssa, avarakatseisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, paineensietokykyä

8 Sivu 7 (34) Valintaryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa Hollolan seurakunnan kappalaisen vaalin. Edelleen valintaryhmä esittää, että Hollolan seura- kunnan kappalaiseksi valitaan kirkkoherra Timo-Jarkko Huttunen. Kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle yksimie- vaalin ja että Hollolan seurakunnann kappalaiseksi valitaan kirkkoherra Timo-Jarkko Huttunen. lisesti, että kirkkovaltuusto toimittaaa Hollolan seurakunnan kappalaisen Suoritetun ominaisuuksien, taitojen ja kokemuksen arvioinnin perusteel- la haettavana olevaan virkaan soveltuu parhaiten kirkkoherra Timo- Jarkko Huttunen. Esitys: Päätös: Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:3 mukaisesti. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh

9 Sivu 8 (34) 60 Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanttorin valinta Hämeenkoskenn kappeliseurakunnan kanttorin Veikko Saaren jäätyä eläkkeelle lukien Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ju- listi Hollolan seurakunnann Hämeenkosken kappeliseurakunnan kantto- Kai- rin viran haettavaksi ajallaa Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Johanna Huovinen ja Terttu tala. Tuomiokapituli totesi molemmat hakijat kelpoisiksi. (Tampereen tklin ptk 18/ ). Tuomiokapitulin kelpoisuuspäätöksen saatua lainvoiman tuomiokapitu Tuomiokapituli kehottaa Hollolan seurakunnan kirkkoval- tuustoa toimittamaan vaalin kirkkojärjestyksen mukaisella tavalla. Kant- lin lausunto ja hakemusasiakirjat saapuivat Hollolan seurakuntaan torin vaalissa käytetään soveltuvin osin piispainkokouksen antamaa, Tampereen tuomiokapitulissa päivitettyä suositusta kappalai- sen vaalin hallintomenettelystä. Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto asetti valintaryhmän , 37. Valintaryhmään nimettiin puheenjohtajaksi kirkkoherra ja jäseniksi kappelineuvoston puheenjohtaja, kappelin kappalainen, kappelineuvos- Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin Lahden Ristinkirkon urkuri, ton jäsen Katriina Tuloisela, kirkkoneuvoston jäsen Kalevi Hämäläinen. MuM, dir.cant. Pauli Pietiläinen. Valintaryhmä (Lahtinen, Roppo, Pohto, Tuloisela ja Hämäläinen) järjesti koesoitto- ja koelaulutilaisuuden hakijoille Hämeenkosken kirkossa klo ja Koetilaisuudessa oli kuulemassa valinta- mu- ryhmän lisäksi kappelineuvoston jäseniä ja kirkkokuorolaisia sekä siikin asiantuntijana Lahden Ristinkirkon urkuri, MuM, dir.cant. Pauli Pietiläinen. Haastattelut suoritettiin koetilaisuuden jälkeen Hämeenkos- sekä yhteistyötaitoja, työkokemusta ja motivoituneisuutta Hämeenkos- ken kappelin aaja-alaisen kanttorin viran hoitamiseen. Koelaulu- ja ken seurakuntatuvalla valintaryhmänn toimesta. Haastatteluissa arvioitiin hakijoiden musiikillisia ja sosiaalisia valmiuksia koesoittotehtävänanto sekä haastattelukysymysten runko olivat mo- lemmille hakijoille samanlaiset ja niin ollen hakijoita kohtaan tasapuoli- antaen set. Liitteenä haastattelumuistio (jaetaan kokouksessa). Kappelineuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan , 9 seuraavan lausunnon: Kappelineuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Hämeenkoskenn kappeliseurakunnann kanttorinn virkaan valitaan Johanna Huovinen. Hän on sisäistänyt hyvin seurakuntakanttorinn tehtävän ja on valmis laaja-alaiseen ja itsenäiseen työhön. Hänellä on C-kanttorin virkaan riittävä koulutus ja hyvä musiikillinen osaaminen. Johanna Huovi- nen on olemukseltaan jämäkkä, vastauksissaan selkeä ja johdonmu-

10 Sivu 9 (34) kainen. Hän on motivoitunut työhönsä ja on vuorovaikutustaitoinen, lisäksi hänellä on kyky ja valmius työnsä ja itsensä kehittämiseen. Kappelineuvoston jäsenistä Kalevi Hämäläinen, Pentti Pohto, Hannu Roppo ja Katriina Tuloisela ovat kirkkoneuvoston valitsemina valinta- ryhmän jäseninä osallistuneet hakijoiden haastatteluun. Lisäksi kappe- läsnä lineuvoston jäsenet Marja-Leena Bister ja Kari Kiljunen ovat olleet hakijoiden kuulemistilaisuudessa Hämeenkosken kirkossa. Toteutettujen haastatteluiden ja näytteiden perusteella valintaryhm mä ar- päätyi yksimielisesti esittämään, että Johanna Huovinen soveltuuu par- vioi hakijoiden soveltuvuu utta haettavana olevaan virkaan. Valintaryhmä haiten Hollolan seurakunnan Hämeenkosken kappeliseurakunnan muu- vir- ta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin kaan, johon hänellä on riittävä koulutus ja hyvät valmiudet hoitaa ne tehtävät, joita hakijalta edellytetään. Esitys: Päätös: Valintaryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuu ustolle Hämeenkoskenn kappeliseurakunnan kanttorin vaalin suorittamista. Edelleen valintaryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan Johannaa Huovinen. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes Johanna Huovi- nen toimittaa rikosrekisterilain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen kirk- koneuvostolle, joka vahvistaa valinnan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Hämeenkosken kappeli- seurakunnan kanttorin vaalin suorittamista. Kirkkoneuvosto esittää virkaan yksimielisesti Johanna Huovista. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes Johannaa Huovinenn toimittaa rikos- joka rekisterilain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen kirkkoneuvostolle, vahvistaa valinnan. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:3 mukaisesti. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh

11 Sivu 10(34) 61 Suomen Pipliaseuran jäsenyys Suomen Pipliaseura täyttää ensi vuonna 200 vuotta. Se on maamme vanhin kristillinen yhdistyss ja edelleen toiminnassa oleva kustantaja se- kä yksi kirkolliskokouksen valtuuttamista virallisista lähetysjärjestöistä. Suomen Pipliaseura on lähestynyt Hollolan seurakuntaaa kirjeellä ( ), jolla se kutsuu seurakuntamme liittymään seuran jäsenek- si. Kirjeessä kerrotaan, että Pipliaseura toimii ekumeenisella pohjalla. Yli puolet Suomen ev.lut. kir- ovat Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto, Katolinen kirkko Suomessa sekä 15 alueellistaa pipliaseuraa. kon seurakunnista on jo Pipliaseuran jäseniä. Tämän lisäksi jäseniä Pipliaseura kutsuu seurakuntaanne liittymään jäseneksi, jotta seurakun- tanne olisi mukana päättämässä raamattutyön tulevaisuuden linjauksis- ta myös 200-vuotisjuhlavuoden vuosikokouksessa Turussa. Seurakuntien jäsenmaksu Pipliaseuralle on euroa vuodessa. Seu- ja vapaaehtoinen kannatus Pipliaseuralle on ollut kahtena edellisenä vuotena yli 333 euroa. Jäsenyys astuu voimaan, kun seurakunnassa on rakunnalta ei peritä jäsenmaksua, jos sen yhteenlaskettu talousarviotuki tehty jäsenyydestä asianmukainen neuvoston päätös. Hollolan seurakunta täyttää edellä mainitun jäsenmaksukriteerin. Kirkkoherra on käynyt asiaan liittyvän puhelinkeskustelun Pipliaseuran apulaispääsihteeri Martti Asikaisen kanssa. Esitys: Hollolan seurakunta liittyyy Suomen Pipliaseuran jäseneksi. Päätös: Esityss hyväksyttiin. Tästää päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mu- kaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinenn Keskuskatu Hollola Puh

12 Sivu 11(34) 62 Jäsenen valitseminen nuorisotyön tukiryhmään Nuorisotyön tukiryhmän jäsen Terhi Rekola on ilmoittanut muuttavansa pois Hollolasta, minkä vuoksi hänenn tilalleen tulee valita uusi jäsen Nuorisotyön tukiryhmään. Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää nuorisotyön tukiryhmään uuden jäsenen. Päätös: Tukiryhmään nimettiin uudeksi jäseneksi Katri Ristolainen. Tästää päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinenn Keskuskatu Hollola Puh

13 Sivu 12(34) 63 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi Kirkkojärjestys luku Seurakunnan talous: Kirkkovaltuustoo tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vas- taavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähin- tään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näidenn sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkasta- jan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksy- mä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväk- symä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslau- olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä hä- takunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee neen kirkkolain 7 luvun 5 :n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa ole- va henkilö, ei myöskään seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhalti- toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttu- vat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luo- ja tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajallaa on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen vuttava siitä. 11 ( / /898) Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkinn tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tar- kastettava: 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston pää- tösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koske- vien säännöstenn ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riit- tävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityk- sestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 2 momentti on kumottu P:llä /1045. Taloussäännössä määrätään tarkemmin tilintarkastajien tehtävistä sekä siitä milloin tilit on heille annettava ja milloin heidän on annettava kerto- mus toimittamastaan tarkastuksesta.

14 Sivu 13(34) Esitys: Tilintarkastajina ja varatilintarkastajina ovat vuosina toimi- Hurmola-Remmi (JHTT), Oy Audiator Ab. neet: Juha Tuohimäki JHTT, Oy Audiator Ab ja varatilintarkastajana Hanna Timo Kuusisto ja varatilintarkastajana Ismo Rauhamäki. Lauri Lehtonen ja varatilintarkastajana Leo Savolainen. Raimo Hermunen ja varatilintarkastajana Liisa Tiilikka. Juha Tuohimäen tultua valituksi Vantaan seurakuntayhtymän johtajaksi hänenn tilalleen loppukaudeksi kirkkovaltuusto valitsi JHTT, HTM Simo Paakkolan. Simo Paakkola on ilmoittanut, ettei hän Ii:ssä asuvana ole jatkossa käytettävissä. Tilintarkastajien puheenjohtajana toimi Raimo Hermunen. Talouspäällikkö toteaa, että 8 vuotta sitten tilintarkastusyhteisöksi valit- Ab, joka hoitaa tilintarkastuksen lukuisissa seurakunnissa. Hallintojohta- ja Kirsi Mononenn Oy Audiator Ab:stä esittää vastuulliseksi tilintarkasta- jaksi JHTT, HTM Sinikka Niitynperää, tämän varahenkilöksi JHTT Riitta tiin kilpailutuksen perusteella Suomen kuntaliiton omistama Oy Audiator Havankaa sekä avustavaksi tarkastajaksi Vesa Kesoa. Sinikka Niitynpe- rällä ja Vesa Kesolla on myös seurakuntakokemusta. Tarkastuspäivän hinnaksi vastuullisen tarkastajan osalta esitetään 650 euroa ja avustavan tarkastajan osalta 450 euroa + arvonlisävero. Tilin- tarkastuspäivän arvonlisäveroton palkkio on vuonna ollut 542 eu- Raimo Hermusen kanssa. Hän totesi, että kokemukset Oy Audiator Ab:stä ja sen tarkastajista Juha Tuohimäestä ja Simo Paakkolasta ovat roa päivältä. Talouspäällikkö on keskustellut asiasta tilintarkastajien puheenjohtajan olleet erinomaiset. Heillä on ollut myös seurakuntakokemusta ja hänen näkemyksen mukaan seurakuntakokemus on tilintarkastustyössä eduksi ja suosittelee, että tilintarkastusyhteisönä jatkaisi Oy Audiator Ab. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se - valitsee vuosiksi edellytykset täyttävän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai - valitsee vuosiksi edellytykset täyttävän tilintarkastusyh- teisön - päättää tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön palkkiosta. Kirkkoneuvoston päätös : Kirkkoneuvosto päätti palauttaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinnan lisävalmisteluun siten, että asia käsitel- lään maaliskuun kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksen esityslista: Tilintarkastuksesta järjestettiin tarjouskysely.

15 Sivu 14(34) Tarjoukset pyydettiin KPMG Oy Ab: ltä, Tilintarkastaja Alpo Kosuselta, Ernst & Young Oy:ltä, Oy Audiator Ab:ltä, Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä, Riihitaito Oy:ltä (Pertti Mäkelä) ja Tilintarkastuss PK Finland Oy:ltä ja tarpaitsi ei kahdelta viimeksi mainitulta. Nykyisin ei enäää valita luottamushenkilötilintarkastajia. Ohessa tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjouksista laadittu yhdistelmä sekä tarjousvertailu. Tarjoushinnat eivät sisällä arvonlisäve- roa. joukset saatiin määräaikaan kello 15 mennessä muilta Tarjoukset ovat nähtävänää kokouksessa. Hankinnan ennakoitu arvo on alle euroa, joten hankintaa ei teh- tarkastuspalveluista kirkkovaltuuston vuosien toimikauden ajalle. dä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Tarjouspyynnöstä seuraavaa: Pyydämme tarjoustanne Hollolan seurakunnan hallinnon ja talouden Tarkastuspäiviä on arvioitu seurakunnassa tarvittavan vuosittain viisi. Tarjouksista valitaan seurakunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa arvioidaan seuraavin perustein: - Kokonaishintaa kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaisista tarkastustehtävistä sekä seurakunnan erikseen pyytämistä tarkastus- tehtävistä yhteensä mahdollisine matka- ym. kustannusten korvauksi- neen, painoarvo 60 %, maksimi 60 pistettä. Hintapisteet lasketaan kaavalla (halvin hinta/tarjottu hinta) x Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilin- tarkastajan kokemusmäärä seurakuntataloudesta sekä kirkon hallin- - Varatilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön esittämän avustavan tar- non ja talouden tuntemuksesta, painoarvo 30 %, maksimi 30 pistettä. kastustyön suorittajan ammattitutkinnot ja kokemus, painoarvo 10 %, maksimi 10 pistettä. Päätöksen valinnasta tekee Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto.. Kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto on KPMG Oy Ab:n tarjous. KPMG esittää seuraavia henkilöitä: - vastuullinen arkastaja on KHT Tapani Huopainen Lahdesta - avustava tarkastaja KTM Kati Nikunen ja - varatilintarkastaja KHT, JHTT Kaijaa Pakkanen.

16 Sivu 15(34) Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se - valitsee tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi kokonaistalou- dellisesti edullisimman tarjouksen tehneen KPMG Oy Ab:n - päättää hyväksyä tilintarkastusyhteisön palkkion maksettavaksi tar- jouksen mukaisesti neljältä vuodelta á viisi päivää vuodessa, yhteen- sä 20 päivää, hintaan euroa + arvonlisävero. Laskutus tapah- edellytettyjä avustavaaa tarkastajaa ja varatilintarkastajaa ei tarjouk- sessa esitetty. tuuu tehdyn työn perusteella. - päättää hylätä Alpo Kosusen tarjouksen koska tarjouspyynnössä Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuus- tolle hyväksyttäväksi. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

17 Sivu 16(34) 64 Tilinpäätös vuodelta 2010 Sovituksenkirkko otettiin käyttöön huhtikuussa. Se luonnollisesti tasekirjan talousluvuissa ja talouden tunnusluvuissa. näkyy Ohessa seuraavat tilinpäätösasiakirjat: a) Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaaa euroa ylijäämää. Tilikauden tulokseen sisältyy ns. kertaeränä kappeliseura- kunnan yhdistymisavustusta euroa. Lisäksi vuoden 2010 talous- arviosta siirrettiin kirkkovaltuuston päätöksellä pykälässä 13 c) toimintakuluja vuodelle 2011 yhteensä euroa. b) Talousarvion toteutumisraportti , mikä osoittaa, että ul- koiset toimintakulut olivat euroa ja tulot euroa ja toioli ar- mintakate euroa. Kun talousarviossa toimintakuluiksi vioitu euroa ja toimintatuloiksi euroa oli toimintakulu- jen alitus euroa ja toimintatulojen ylitys euroa talous- oli arvioon verrattuna. Toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta euroa ja 5,7 prosenttia ja nettomenojen kasvu euroa ja 4,2 prosenttia. c) Tase Taseen loppusumma on euroa, kasvua euroa. Rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset olivat euroa ja vähennys euroa. d) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo inves- tointeihin, lähinnä kirkon rakentamiseen, käytetyn euroa ja kassavarojen vähentyneen euroa. Lainaa nostettiin euroa talousarvion ollessa euroa. e) Hollolan hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa alijäämää. Taseen loppusum- osoittaa menojen olleen euroa ja tulojen euroa. ma on euroa ja talousarvion toteutumisraportti f) Hämeenkoskenn kappeliseurakunnann hautainhoitorahaston tuloslaskel- ylijäämää. Taseen loppusumma on euroa ja lisäys euroa. Menot olivat euroa ja tulot euroa. Häma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa

18 Sivu 17(34) meenkosken hautainhoitorahaston hyvä tulos johtuu rahaston omista- man asunto-osa akkeen myynnistä, josta myyntivoittotuotto oli eu- roa. g) Missiokaupan tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulok- sen olevan ylijäämää euroa ja taseen loppusumma on euroa. Lähetysjärjestöillee tilitettävä määrä viime vuodelta on euroa. Seurakunnan tilikauden ylijäämä esitetään jätettäväksi yli- ja alijäämätilille tilillä on ylijäämää yhteensä euroa. Maksuvalmius on koko vuoden ollut hyvä. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa PowerPoint -dioilla tilinpäätök- sen keskeisiä talousasioita. Tilinpäätös tasekirjoineen esitellään kirkkoneuvoston koko- uksessa. Esitys: Kirkkoneuvosto merkitseee yllä olevat tilinpäätösasiakirjat tiedoksi. Päätös: Tilinpäätösasiakirjat merkittiin tiedoksi. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

19 Sivu 18(34) 65 Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Ns. raamibudjetti) Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Talousarvioo vuodelle 2012 valmistellaan kuudetta kertaa yhdessä myös Hämeenkosken kappeliseurakunnalle. Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. pykälän mukaan talousarviossa ja toi- minta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelli- set tavoitteet. Talousarvioo ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadit- tava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turva- nan taan. Kirkkojärjestyksen 12. luvun 4. pykälän mukaan Seurakunn tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa var- ennusteen mukaan vuonna 2010 noin 3 prosenttia. Talousennustelai- tokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2011 ja 2012 ten. Suomen bruttokansantuote laski vuonna ,2 prosenttia ja kasvoi vajaat kolme prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli vuonna 2009 nolla ja se oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 parisen prosenttia ja sen ennustetaan olevan vuonna 2011 ja 2012 noinn kaksi prosenttia. Työttömyys lisääntyi Hollo ,1 prosenttia (vuoden keskiarvo). Koko maassaa työttömyysaste oli keskimäärin vuonna ,2 prosenttia, vuonna ,4 prosenttia ja ennustetaan olevan vuonna ,8 ja vuonna ,4 prosenttia. 12 kuukauden euribor -korko on laskenut vuoden 2008 syksystä alkaen ja kääntyi maltilliseen nousuun vuoden 2010 aikana. Se oli ,6444 prosenttia. Euroopan keskuspankin odotetaan aloittavan koron lassa vuonna ,7 prosenttiyksikköä 9,2 prosenttiin ja oli vuonna nostot nykyisestä yhdestä prosentista maltillisesti vuoden 2011 lopulla. Suomen Kuntaliitto arvioi kunnallisverotulojen määrän kasva- van vuonna ,0 prosenttia, vuonna ,9 prosenttia, vuon- na ,6 ja vuonna ,5 prosenttia. Yhteisöver rotulo- vuonna ,4 prosenttia, vuonna ,7 ja vuonna ,1 osuuden muutoksiksi Kuntaliitto arvioi vuonna ,5 prosenttia, prosenttia.

20 Sivu 19(34) Yhteisöverotulo kasvoivat vuonna ,,3 prosenttia ja ansio- ja pääomaverotulo vähenivät -1,4 prosenttia, verotuloja yhteensä tuli euroa enemmän kuin vuonna Vuonna 2009 tilikauden tulos oli ylijäämää euroa ja euroa. Vuonna 2009 toimintakulut alittivat talousarviossaa arvi- ja oidun euroa ja 5,2 prosenttia vuonna euroa 5,6 prosenttia. Verotuloiksi on vuoden 2011 talousarviossa arvioitu euroa, mikä on euroa ja 2,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010 saadut verotulot. Tämän hetken näkymin on todennäköistä, että verotuloarvio toteutuu. Hämeenkoskenn liittymisestä kappeliseurakuntana Hollolaan saatiin avustusta kirkon yhteisistä varoista vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna 2011 viimeisen kerran saadaan noin euroa. Vuoden 2010 tasekirjassaa esitettäneen, että tilikauden ylijäämä euroa jätetään tilikauden yli- ja alijäämätilille. Siirron jälkeen yli- ja alieuroa. jäämätilillä on ylijäämää edellisiltä tilikausilta yhteensä Seurakunnan saamat verotulot kehittyivät vuosina seuraa- vasti: Ansio- ja pääomave- ro Yhteisöverotulo- osuus Verotulot yhteensä Verotulojen muutos % Talousarvio , ,,2 12,

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: 23 Kokouksen avaaminen 24 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston 1. päivänä joulukuuta vuonna 2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 2.12.2015-1.1.2016 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 36

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Myrskylän seurakunta: kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Aika: ti 19.10.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti, Keskustie 2, Myrskylä Jäsenet: Sjölund

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 22.5.2013 klo 18.00 18.50 Paikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1, Kirkkotie 2, 19600 Hartola

Aika Keskiviikko 22.5.2013 klo 18.00 18.50 Paikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1, Kirkkotie 2, 19600 Hartola 1 Pöytäkirja 3 / 2013 Aika Keskiviikko 22.5.2013 klo 18.00 18.50 Paikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1, Kirkkotie 2, 19600 Hartola Kutsutut Vesa Järvinen Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. 12 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 12 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous tiistaina 20.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 21.1. - 5.2.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 1 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 26.5.2015. Eila Iivari Puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 26.5.2015. Eila Iivari Puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston tiistaina 26. päivänä toukokuuta vuonna 2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.5.2015-26.6.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

22 Kokouksen avaus Laulettiin virsi 616 ja vietettiin hiljainen hetki Leena Loukon muistolle. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

22 Kokouksen avaus Laulettiin virsi 616 ja vietettiin hiljainen hetki Leena Loukon muistolle. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 1(6) Aika Torstai 19.3.2015 klo 17:00 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Marttanen Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 7.3.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Kirkkoneuvoston 7.3.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 7.3.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.3.-23.3.2012 ma-pe klo 9-15: 18 Kokouksen avaaminen 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 1 KIRKKOVALTUUSTO Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 Paikka Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 Puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kytö Ahti Aakala Seija Alestalo Aimo Hyytiäinen Sari Hämäläinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1 Kirkkoneuvosto Esityslista/Pöytäkirja Aika: 04.05.2016 klo 17.00 17.50 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot