Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 56 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 58 Vastaus aloitteeseen 59 Hollolan seurakunnan kappalaisen valinta 60 Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanttorin valinta 61 Suomen Pipliaseuran jäsenyys 62 Jäsenen valitseminen nuorisotyön tukiryhmään 63 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi Tilinpäätös vuodelta Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Ns. raamibudjetti) 66 Työryhmän asettaminen 67 Edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin Hämeenkoskella vuosiksi 2011 ja Seurakuntamestarin ja vahtimestarin virkojen muuttaminen työsopimussuhteisiksi 69 Valkjärven hautausmaan uurna-alueen käyttösuunnitelman hyväksyminen 70 Seurakuntamestarin valitseminen 71 Muut asiat 72 Aloiteasiat 73 Ilmoitusasiat 74 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 Sivu 1 (34) KIRKKONEUVOSTO Aika Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Keskiviikko klo Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustilat Aaron ja Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Koskelo Aimo Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Varajäsenet Sirkku Muhli Muut läsnäolijat Poissa: Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (poistui klo 20.00, 64 aikana) Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koljonen Heikki, kiinteistöpäällikkö, esittelijä Pohtoo Pentti, Hämeenkosken kappalainen, esittelijä Seppänen Heikki, talouspäällikkö, esittelijä Säde Juhana, tiedottaja, esittelijä/sihteeri Tiilikka Liisa

3 Sivu 2 (34) 54 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 56 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Kotiahoo Pekka ja Lindqvist Kauko. 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Sivu 3 (34) 58 Vastaus aloitteeseen Esitys: Kirkkovaltuutettu Ritva-Liisa Tanhuanpää teki kirkkovaltuuston kokouk- postittamisesta sähköisesti niille luottamushenkilöille, joilla on sähkö- sessa aloitteen seurakunnan hallinnon kokousmateriaalin posti. Lisäksi hän esitti, että kokouksen aikana voitaisiin kokousasiat käydää läpi heijastamalla teksti seinälle. Toimikautensa päättänyt kirkkoneuvosto päätti ( ) siirtää aloitteen käsittelyn seuraavan hallintokauden alkuun eli nykyisellee kirk- kertaaa seurakunnan historiassa käytössään oma sähköpostiosoite. To- koneuvostolle. Vaaliasiakirjojen perusteella kaikilla 27 valtuutetulla on nyt ensimmäistä sin osoitteen käytön aktiivisuudessa lienee edelleen suuria eroja. Kokousmateriaalin postittaminen valtuutetuille sähköpostissa PDF- tiedostoina pienentäisi seurakunnann osalta ympäristörasitusta ja toisaal- työ- ta myös paperi-, käytettävää työaikaa. Tällöin valtuutettujen tulisi kuitenkinn käsitellä tiedostoja omalla kustan- nuksellaan jokoo tulostaen ne paperille ja/tai tutkien niitä kannettavalla tietokoneella. Tiedottajan sähköpostitse tekemän tiedustelun mukaan (vastaajia 19) kopiointi- ja postituskuluja sekä edellä mainittuihin vaiheisiin kahdeksan valtuutettua olisi valmis ottamaan asiakirjat sähköpost itse ja yksitoista haluaa asiakirjat paperimuodossa. Osa piti aloitetta hyvänä ja ajanmukaisena, mutta osa kritisoi tietotekniikan toimintavarmuutta ja huomautti, että valtuustolle lähetettävä paperimäärä on suhteellisen pieni ja että lähes satasivuiset tilinpäätös- ja talousarvioasiakirjat tulisi kuitenkin postittaa paperiversiona. Kirkkovaltuuston sihteerinä viran puolesta toimivan tiedottajan kannalta ihanteellinen ratkaisu olisi kaikki tai ei mitään. Jos valtuutetut jaetaan 2-3 eri ryhmään, olisi sihteerin muun ohessa muistettava mitä pitikään postittaa, kenelle, milloin ja miten? Kirkkovaltuuston asiakirjat toimitetaan valtuutetuille edelleen tasapuoli- muualta. Sähköpostia pyritään käyttämään mahdollisimman paljon sesti paperimuodossa ja ympäristörasitusta vähentäviä kohteita etsitään muuten, esimerkiksi lisäysten, kyselyjen ja pöytäkirjojen toimittamisessa valtuutetuille. Videoprojektoria käytetään tilanteen ja tarpeen mukaan kuten aiemminkin.

5 Sivu 4 (34) Päätös: Aimo Koskelo esitti Toini Louekoski-Huttusen jatkovalmisteluun ja että asiakirjojen sähköistä lähettämistä ja esittämistää kokeillaan myöhemmin kirkkoneu- vostossa. kannattamana esityksestä poikkeavasti, että asia palautetaan Koskelon esityss hyväksyttiin. Tästää päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän mukaisesti. Esittelijä: Tiedottaja Juhana Säde Keskuskatu Hollola puh

6 Sivu 5 (34) 59 Hollolan seurakunnan kappalaisen valinta Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kappalainen n, ro lukien (Tklin ptk , 285). vasti Eero Pitkärannalle eron Hollolan seurakunnan kappalaisen virasta Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto on keskustellut viran täyttämises- viran haettavaksi. Tuomikapituli julisti haettavaksi (Tklin ptk , tä ja viran tehtävistä. Kirkkoherra on pyytänyt tuomikapitulia julistamaan 383)Hollolan seurakunn nan kappalaisen viran siten, että hakuaikaa päättyi klo Tuomiokapitulin saatekirjeestä: Hollolan seurakunnan kappalaisen virkaa haki määräaikaan mennessä yksitoista hakijaa. Yhden hakijan hakemus saapui myöhässä ja kaksi hakijaaa peruutti hakemuksensa ennenn kuin tuomiokapitulii antoi lausunnon hakijoista. Lisäksi yksi hakija peruutti hakemuksensa lau- lausunnon, jonka jokainen hakija on hyväksynyt. Tuomiokapitulin pää- sunnon antamisen jälkeen. Tuomiokapituli on antanut hakijoistaa pitämässään istunnossa tös on saanut lainvoiman. Peruutusten jälkeen hakukelpoisia Hollolan seurakunnan kappalaisen virkaan ovat Timo Huttunen, Jyrki Kaukanen, Sirkku Laitinen, Juha Niemi, Irja Piispanen, Ville Vauhkonen ja Maritta Viitanen. Tuomiokapitulin lausunto ja hakemusasiakirjat saapuivat Hollolan seu- kirkkovaltuustoaa toimittamaan vaalin kirkkojärjestyksen mukaisella ta- rakuntaan Tuomiokapituli kehottaa Hollolan seurakunnan valla. Kappalaisen vaalissa käytetään piispainkokouksen antamaa, Tampereen tuomiokapitulissa päivitettyä suositusta kappalai- sen vaalin hallintomenettelystä. Tuomiokapitulin saatekirjeessä edelleen todetaan: Seurakuntien virantäyttöää koskevissa asioissaa tulee kiinnittää huomiota viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) sa- julkisuuslakia sovelletaan kirkon hallinnossa (pykälien sisältö on muut- lassapitosäännöksiin. Kirkkolain 6 luvun 3 :n ja 25 luvun 8 :n mukaan tunut lukien, säädös nro 706/1999). Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa sisältyä hakijaaa koskevia arviointejaa tai henkilön terveydentilaan, yksi- (julkisuuslaki 24 kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan tyiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia

7 Sivu 6 (34) sekä seurakunnan viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden vaitiolo- että kanttorin viran hakemukseen liitettävä lääkärintodistus on salainen. Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyt- töön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä, velvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Erityisesti on otettava huomioon, etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedott tule ulkopuolisten tietoon (julkisuuslaki 23 ). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty julkisuuslain 35 :ssä. Hakuilmoituksessa todettiin, että haettavanaa olevaan virkaan kuuluu papin perustehtävien lisäksi osallistuminen diakoniatiimin työhön ja halasetti lintopapin tehtävät. Painopiste on hallintopapin tehtävissä. Hollolan seurakunnan kappalaisen vaalia varten kirkkoneuvosto (kirkkoneuvoston ptk , 38) valintaryhmän, jonka tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista, suunnitella ja toteuttaa haastattelu, arvioida haastatellut t haki- jat ja priorisoida heidät valintapäätöstä varten sekä valmistella päätös- ehdotus kirkkoneuvostollee em. suosituksen mukaisesti, Valintaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra, sihteeriksi tiedot- kirk- taja, jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho, koneuvoston jäsenet Ritva-Liisa Tanhuanpää, Toini Louekoski- haastateltavia ja laatimaan haastattelukysymykset Yksimie- lisesti päätettiin kutsua haastateltaviksi kolme hakijaa: Kärkölän seura- Huttunen ja Aimo Koskelo. Valintaryhmä kokoontui perehtymään hakupapereihin, valitsemaan kunnan kirkkoherra Timo-Jarkko sairaalapappi Sirkku Laitinen ja Hollolan seurakuntapastori Marittaa Viitanen. Valintaryhmän mielestä heidän työ- Huttunen, Uudenmaann sairaalasielun- hoitotyön seurakuntainliiton kokemuksensa ja koulutuspainotuksensa vastaavat parhaiten hake- muistio muksessa esitettyjä kriteereitä (Kappalaisen valintaryhmän ). Prosessin aikana hakijoista Jyrki Kaukanenn peruutti hakemuksensa saatuaan kappalaisen viran Maskun seurakunnasta. (Tuomio- kapitulin toimistosihteerin sähköposti kirkkoherralle klo 11.18). Haastattelut suoritettiin 7.3. ja Haastattelujen perusteella ar- vioitiin hakijoiden organisointikykyä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmis- ja päätöksentekokykyä. Lisäksi arvioitiin hakijoiden yhteistyö- ja neuvot- telutaitoja, projektinomaista työskentelytapaa, hallinnollista koulutusta, hallinnollista kokemusta, kokemusta vastaavasta työstä ja kokemusta diakoniatyöstä. ten kanssa, avarakatseisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, paineensietokykyä

8 Sivu 7 (34) Valintaryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa Hollolan seurakunnan kappalaisen vaalin. Edelleen valintaryhmä esittää, että Hollolan seura- kunnan kappalaiseksi valitaan kirkkoherra Timo-Jarkko Huttunen. Kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle yksimie- vaalin ja että Hollolan seurakunnann kappalaiseksi valitaan kirkkoherra Timo-Jarkko Huttunen. lisesti, että kirkkovaltuusto toimittaaa Hollolan seurakunnan kappalaisen Suoritetun ominaisuuksien, taitojen ja kokemuksen arvioinnin perusteel- la haettavana olevaan virkaan soveltuu parhaiten kirkkoherra Timo- Jarkko Huttunen. Esitys: Päätös: Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:3 mukaisesti. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh

9 Sivu 8 (34) 60 Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanttorin valinta Hämeenkoskenn kappeliseurakunnan kanttorin Veikko Saaren jäätyä eläkkeelle lukien Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ju- listi Hollolan seurakunnann Hämeenkosken kappeliseurakunnan kantto- Kai- rin viran haettavaksi ajallaa Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Johanna Huovinen ja Terttu tala. Tuomiokapituli totesi molemmat hakijat kelpoisiksi. (Tampereen tklin ptk 18/ ). Tuomiokapitulin kelpoisuuspäätöksen saatua lainvoiman tuomiokapitu Tuomiokapituli kehottaa Hollolan seurakunnan kirkkoval- tuustoa toimittamaan vaalin kirkkojärjestyksen mukaisella tavalla. Kant- lin lausunto ja hakemusasiakirjat saapuivat Hollolan seurakuntaan torin vaalissa käytetään soveltuvin osin piispainkokouksen antamaa, Tampereen tuomiokapitulissa päivitettyä suositusta kappalai- sen vaalin hallintomenettelystä. Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto asetti valintaryhmän , 37. Valintaryhmään nimettiin puheenjohtajaksi kirkkoherra ja jäseniksi kappelineuvoston puheenjohtaja, kappelin kappalainen, kappelineuvos- Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin Lahden Ristinkirkon urkuri, ton jäsen Katriina Tuloisela, kirkkoneuvoston jäsen Kalevi Hämäläinen. MuM, dir.cant. Pauli Pietiläinen. Valintaryhmä (Lahtinen, Roppo, Pohto, Tuloisela ja Hämäläinen) järjesti koesoitto- ja koelaulutilaisuuden hakijoille Hämeenkosken kirkossa klo ja Koetilaisuudessa oli kuulemassa valinta- mu- ryhmän lisäksi kappelineuvoston jäseniä ja kirkkokuorolaisia sekä siikin asiantuntijana Lahden Ristinkirkon urkuri, MuM, dir.cant. Pauli Pietiläinen. Haastattelut suoritettiin koetilaisuuden jälkeen Hämeenkos- sekä yhteistyötaitoja, työkokemusta ja motivoituneisuutta Hämeenkos- ken kappelin aaja-alaisen kanttorin viran hoitamiseen. Koelaulu- ja ken seurakuntatuvalla valintaryhmänn toimesta. Haastatteluissa arvioitiin hakijoiden musiikillisia ja sosiaalisia valmiuksia koesoittotehtävänanto sekä haastattelukysymysten runko olivat mo- lemmille hakijoille samanlaiset ja niin ollen hakijoita kohtaan tasapuoli- antaen set. Liitteenä haastattelumuistio (jaetaan kokouksessa). Kappelineuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan , 9 seuraavan lausunnon: Kappelineuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Hämeenkoskenn kappeliseurakunnann kanttorinn virkaan valitaan Johanna Huovinen. Hän on sisäistänyt hyvin seurakuntakanttorinn tehtävän ja on valmis laaja-alaiseen ja itsenäiseen työhön. Hänellä on C-kanttorin virkaan riittävä koulutus ja hyvä musiikillinen osaaminen. Johanna Huovi- nen on olemukseltaan jämäkkä, vastauksissaan selkeä ja johdonmu-

10 Sivu 9 (34) kainen. Hän on motivoitunut työhönsä ja on vuorovaikutustaitoinen, lisäksi hänellä on kyky ja valmius työnsä ja itsensä kehittämiseen. Kappelineuvoston jäsenistä Kalevi Hämäläinen, Pentti Pohto, Hannu Roppo ja Katriina Tuloisela ovat kirkkoneuvoston valitsemina valinta- ryhmän jäseninä osallistuneet hakijoiden haastatteluun. Lisäksi kappe- läsnä lineuvoston jäsenet Marja-Leena Bister ja Kari Kiljunen ovat olleet hakijoiden kuulemistilaisuudessa Hämeenkosken kirkossa. Toteutettujen haastatteluiden ja näytteiden perusteella valintaryhm mä ar- päätyi yksimielisesti esittämään, että Johanna Huovinen soveltuuu par- vioi hakijoiden soveltuvuu utta haettavana olevaan virkaan. Valintaryhmä haiten Hollolan seurakunnan Hämeenkosken kappeliseurakunnan muu- vir- ta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin kaan, johon hänellä on riittävä koulutus ja hyvät valmiudet hoitaa ne tehtävät, joita hakijalta edellytetään. Esitys: Päätös: Valintaryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuu ustolle Hämeenkoskenn kappeliseurakunnan kanttorin vaalin suorittamista. Edelleen valintaryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan Johannaa Huovinen. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes Johanna Huovi- nen toimittaa rikosrekisterilain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen kirk- koneuvostolle, joka vahvistaa valinnan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Hämeenkosken kappeli- seurakunnan kanttorin vaalin suorittamista. Kirkkoneuvosto esittää virkaan yksimielisesti Johanna Huovista. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes Johannaa Huovinenn toimittaa rikos- joka rekisterilain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen kirkkoneuvostolle, vahvistaa valinnan. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:3 mukaisesti. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh

11 Sivu 10(34) 61 Suomen Pipliaseuran jäsenyys Suomen Pipliaseura täyttää ensi vuonna 200 vuotta. Se on maamme vanhin kristillinen yhdistyss ja edelleen toiminnassa oleva kustantaja se- kä yksi kirkolliskokouksen valtuuttamista virallisista lähetysjärjestöistä. Suomen Pipliaseura on lähestynyt Hollolan seurakuntaaa kirjeellä ( ), jolla se kutsuu seurakuntamme liittymään seuran jäsenek- si. Kirjeessä kerrotaan, että Pipliaseura toimii ekumeenisella pohjalla. Yli puolet Suomen ev.lut. kir- ovat Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto, Katolinen kirkko Suomessa sekä 15 alueellistaa pipliaseuraa. kon seurakunnista on jo Pipliaseuran jäseniä. Tämän lisäksi jäseniä Pipliaseura kutsuu seurakuntaanne liittymään jäseneksi, jotta seurakun- tanne olisi mukana päättämässä raamattutyön tulevaisuuden linjauksis- ta myös 200-vuotisjuhlavuoden vuosikokouksessa Turussa. Seurakuntien jäsenmaksu Pipliaseuralle on euroa vuodessa. Seu- ja vapaaehtoinen kannatus Pipliaseuralle on ollut kahtena edellisenä vuotena yli 333 euroa. Jäsenyys astuu voimaan, kun seurakunnassa on rakunnalta ei peritä jäsenmaksua, jos sen yhteenlaskettu talousarviotuki tehty jäsenyydestä asianmukainen neuvoston päätös. Hollolan seurakunta täyttää edellä mainitun jäsenmaksukriteerin. Kirkkoherra on käynyt asiaan liittyvän puhelinkeskustelun Pipliaseuran apulaispääsihteeri Martti Asikaisen kanssa. Esitys: Hollolan seurakunta liittyyy Suomen Pipliaseuran jäseneksi. Päätös: Esityss hyväksyttiin. Tästää päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mu- kaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinenn Keskuskatu Hollola Puh

12 Sivu 11(34) 62 Jäsenen valitseminen nuorisotyön tukiryhmään Nuorisotyön tukiryhmän jäsen Terhi Rekola on ilmoittanut muuttavansa pois Hollolasta, minkä vuoksi hänenn tilalleen tulee valita uusi jäsen Nuorisotyön tukiryhmään. Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää nuorisotyön tukiryhmään uuden jäsenen. Päätös: Tukiryhmään nimettiin uudeksi jäseneksi Katri Ristolainen. Tästää päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinenn Keskuskatu Hollola Puh

13 Sivu 12(34) 63 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi Kirkkojärjestys luku Seurakunnan talous: Kirkkovaltuustoo tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vas- taavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähin- tään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näidenn sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkasta- jan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksy- mä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväk- symä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslau- olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä hä- takunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee neen kirkkolain 7 luvun 5 :n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa ole- va henkilö, ei myöskään seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhalti- toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttu- vat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luo- ja tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajallaa on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen vuttava siitä. 11 ( / /898) Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkinn tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tar- kastettava: 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston pää- tösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koske- vien säännöstenn ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riit- tävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityk- sestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 2 momentti on kumottu P:llä /1045. Taloussäännössä määrätään tarkemmin tilintarkastajien tehtävistä sekä siitä milloin tilit on heille annettava ja milloin heidän on annettava kerto- mus toimittamastaan tarkastuksesta.

14 Sivu 13(34) Esitys: Tilintarkastajina ja varatilintarkastajina ovat vuosina toimi- Hurmola-Remmi (JHTT), Oy Audiator Ab. neet: Juha Tuohimäki JHTT, Oy Audiator Ab ja varatilintarkastajana Hanna Timo Kuusisto ja varatilintarkastajana Ismo Rauhamäki. Lauri Lehtonen ja varatilintarkastajana Leo Savolainen. Raimo Hermunen ja varatilintarkastajana Liisa Tiilikka. Juha Tuohimäen tultua valituksi Vantaan seurakuntayhtymän johtajaksi hänenn tilalleen loppukaudeksi kirkkovaltuusto valitsi JHTT, HTM Simo Paakkolan. Simo Paakkola on ilmoittanut, ettei hän Ii:ssä asuvana ole jatkossa käytettävissä. Tilintarkastajien puheenjohtajana toimi Raimo Hermunen. Talouspäällikkö toteaa, että 8 vuotta sitten tilintarkastusyhteisöksi valit- Ab, joka hoitaa tilintarkastuksen lukuisissa seurakunnissa. Hallintojohta- ja Kirsi Mononenn Oy Audiator Ab:stä esittää vastuulliseksi tilintarkasta- jaksi JHTT, HTM Sinikka Niitynperää, tämän varahenkilöksi JHTT Riitta tiin kilpailutuksen perusteella Suomen kuntaliiton omistama Oy Audiator Havankaa sekä avustavaksi tarkastajaksi Vesa Kesoa. Sinikka Niitynpe- rällä ja Vesa Kesolla on myös seurakuntakokemusta. Tarkastuspäivän hinnaksi vastuullisen tarkastajan osalta esitetään 650 euroa ja avustavan tarkastajan osalta 450 euroa + arvonlisävero. Tilin- tarkastuspäivän arvonlisäveroton palkkio on vuonna ollut 542 eu- Raimo Hermusen kanssa. Hän totesi, että kokemukset Oy Audiator Ab:stä ja sen tarkastajista Juha Tuohimäestä ja Simo Paakkolasta ovat roa päivältä. Talouspäällikkö on keskustellut asiasta tilintarkastajien puheenjohtajan olleet erinomaiset. Heillä on ollut myös seurakuntakokemusta ja hänen näkemyksen mukaan seurakuntakokemus on tilintarkastustyössä eduksi ja suosittelee, että tilintarkastusyhteisönä jatkaisi Oy Audiator Ab. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se - valitsee vuosiksi edellytykset täyttävän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai - valitsee vuosiksi edellytykset täyttävän tilintarkastusyh- teisön - päättää tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön palkkiosta. Kirkkoneuvoston päätös : Kirkkoneuvosto päätti palauttaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinnan lisävalmisteluun siten, että asia käsitel- lään maaliskuun kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksen esityslista: Tilintarkastuksesta järjestettiin tarjouskysely.

15 Sivu 14(34) Tarjoukset pyydettiin KPMG Oy Ab: ltä, Tilintarkastaja Alpo Kosuselta, Ernst & Young Oy:ltä, Oy Audiator Ab:ltä, Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä, Riihitaito Oy:ltä (Pertti Mäkelä) ja Tilintarkastuss PK Finland Oy:ltä ja tarpaitsi ei kahdelta viimeksi mainitulta. Nykyisin ei enäää valita luottamushenkilötilintarkastajia. Ohessa tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjouksista laadittu yhdistelmä sekä tarjousvertailu. Tarjoushinnat eivät sisällä arvonlisäve- roa. joukset saatiin määräaikaan kello 15 mennessä muilta Tarjoukset ovat nähtävänää kokouksessa. Hankinnan ennakoitu arvo on alle euroa, joten hankintaa ei teh- tarkastuspalveluista kirkkovaltuuston vuosien toimikauden ajalle. dä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Tarjouspyynnöstä seuraavaa: Pyydämme tarjoustanne Hollolan seurakunnan hallinnon ja talouden Tarkastuspäiviä on arvioitu seurakunnassa tarvittavan vuosittain viisi. Tarjouksista valitaan seurakunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa arvioidaan seuraavin perustein: - Kokonaishintaa kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaisista tarkastustehtävistä sekä seurakunnan erikseen pyytämistä tarkastus- tehtävistä yhteensä mahdollisine matka- ym. kustannusten korvauksi- neen, painoarvo 60 %, maksimi 60 pistettä. Hintapisteet lasketaan kaavalla (halvin hinta/tarjottu hinta) x Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilin- tarkastajan kokemusmäärä seurakuntataloudesta sekä kirkon hallin- - Varatilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön esittämän avustavan tar- non ja talouden tuntemuksesta, painoarvo 30 %, maksimi 30 pistettä. kastustyön suorittajan ammattitutkinnot ja kokemus, painoarvo 10 %, maksimi 10 pistettä. Päätöksen valinnasta tekee Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto.. Kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto on KPMG Oy Ab:n tarjous. KPMG esittää seuraavia henkilöitä: - vastuullinen arkastaja on KHT Tapani Huopainen Lahdesta - avustava tarkastaja KTM Kati Nikunen ja - varatilintarkastaja KHT, JHTT Kaijaa Pakkanen.

16 Sivu 15(34) Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se - valitsee tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi kokonaistalou- dellisesti edullisimman tarjouksen tehneen KPMG Oy Ab:n - päättää hyväksyä tilintarkastusyhteisön palkkion maksettavaksi tar- jouksen mukaisesti neljältä vuodelta á viisi päivää vuodessa, yhteen- sä 20 päivää, hintaan euroa + arvonlisävero. Laskutus tapah- edellytettyjä avustavaaa tarkastajaa ja varatilintarkastajaa ei tarjouk- sessa esitetty. tuuu tehdyn työn perusteella. - päättää hylätä Alpo Kosusen tarjouksen koska tarjouspyynnössä Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuus- tolle hyväksyttäväksi. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

17 Sivu 16(34) 64 Tilinpäätös vuodelta 2010 Sovituksenkirkko otettiin käyttöön huhtikuussa. Se luonnollisesti tasekirjan talousluvuissa ja talouden tunnusluvuissa. näkyy Ohessa seuraavat tilinpäätösasiakirjat: a) Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaaa euroa ylijäämää. Tilikauden tulokseen sisältyy ns. kertaeränä kappeliseura- kunnan yhdistymisavustusta euroa. Lisäksi vuoden 2010 talous- arviosta siirrettiin kirkkovaltuuston päätöksellä pykälässä 13 c) toimintakuluja vuodelle 2011 yhteensä euroa. b) Talousarvion toteutumisraportti , mikä osoittaa, että ul- koiset toimintakulut olivat euroa ja tulot euroa ja toioli ar- mintakate euroa. Kun talousarviossa toimintakuluiksi vioitu euroa ja toimintatuloiksi euroa oli toimintakulu- jen alitus euroa ja toimintatulojen ylitys euroa talous- oli arvioon verrattuna. Toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta euroa ja 5,7 prosenttia ja nettomenojen kasvu euroa ja 4,2 prosenttia. c) Tase Taseen loppusumma on euroa, kasvua euroa. Rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset olivat euroa ja vähennys euroa. d) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo inves- tointeihin, lähinnä kirkon rakentamiseen, käytetyn euroa ja kassavarojen vähentyneen euroa. Lainaa nostettiin euroa talousarvion ollessa euroa. e) Hollolan hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa alijäämää. Taseen loppusum- osoittaa menojen olleen euroa ja tulojen euroa. ma on euroa ja talousarvion toteutumisraportti f) Hämeenkoskenn kappeliseurakunnann hautainhoitorahaston tuloslaskel- ylijäämää. Taseen loppusumma on euroa ja lisäys euroa. Menot olivat euroa ja tulot euroa. Häma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa

18 Sivu 17(34) meenkosken hautainhoitorahaston hyvä tulos johtuu rahaston omista- man asunto-osa akkeen myynnistä, josta myyntivoittotuotto oli eu- roa. g) Missiokaupan tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulok- sen olevan ylijäämää euroa ja taseen loppusumma on euroa. Lähetysjärjestöillee tilitettävä määrä viime vuodelta on euroa. Seurakunnan tilikauden ylijäämä esitetään jätettäväksi yli- ja alijäämätilille tilillä on ylijäämää yhteensä euroa. Maksuvalmius on koko vuoden ollut hyvä. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa PowerPoint -dioilla tilinpäätök- sen keskeisiä talousasioita. Tilinpäätös tasekirjoineen esitellään kirkkoneuvoston koko- uksessa. Esitys: Kirkkoneuvosto merkitseee yllä olevat tilinpäätösasiakirjat tiedoksi. Päätös: Tilinpäätösasiakirjat merkittiin tiedoksi. Tästää päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

19 Sivu 18(34) 65 Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Ns. raamibudjetti) Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Talousarvioo vuodelle 2012 valmistellaan kuudetta kertaa yhdessä myös Hämeenkosken kappeliseurakunnalle. Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. pykälän mukaan talousarviossa ja toi- minta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelli- set tavoitteet. Talousarvioo ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadit- tava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turva- nan taan. Kirkkojärjestyksen 12. luvun 4. pykälän mukaan Seurakunn tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa var- ennusteen mukaan vuonna 2010 noin 3 prosenttia. Talousennustelai- tokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2011 ja 2012 ten. Suomen bruttokansantuote laski vuonna ,2 prosenttia ja kasvoi vajaat kolme prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli vuonna 2009 nolla ja se oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 parisen prosenttia ja sen ennustetaan olevan vuonna 2011 ja 2012 noinn kaksi prosenttia. Työttömyys lisääntyi Hollo ,1 prosenttia (vuoden keskiarvo). Koko maassaa työttömyysaste oli keskimäärin vuonna ,2 prosenttia, vuonna ,4 prosenttia ja ennustetaan olevan vuonna ,8 ja vuonna ,4 prosenttia. 12 kuukauden euribor -korko on laskenut vuoden 2008 syksystä alkaen ja kääntyi maltilliseen nousuun vuoden 2010 aikana. Se oli ,6444 prosenttia. Euroopan keskuspankin odotetaan aloittavan koron lassa vuonna ,7 prosenttiyksikköä 9,2 prosenttiin ja oli vuonna nostot nykyisestä yhdestä prosentista maltillisesti vuoden 2011 lopulla. Suomen Kuntaliitto arvioi kunnallisverotulojen määrän kasva- van vuonna ,0 prosenttia, vuonna ,9 prosenttia, vuon- na ,6 ja vuonna ,5 prosenttia. Yhteisöver rotulo- vuonna ,4 prosenttia, vuonna ,7 ja vuonna ,1 osuuden muutoksiksi Kuntaliitto arvioi vuonna ,5 prosenttia, prosenttia.

20 Sivu 19(34) Yhteisöverotulo kasvoivat vuonna ,,3 prosenttia ja ansio- ja pääomaverotulo vähenivät -1,4 prosenttia, verotuloja yhteensä tuli euroa enemmän kuin vuonna Vuonna 2009 tilikauden tulos oli ylijäämää euroa ja euroa. Vuonna 2009 toimintakulut alittivat talousarviossaa arvi- ja oidun euroa ja 5,2 prosenttia vuonna euroa 5,6 prosenttia. Verotuloiksi on vuoden 2011 talousarviossa arvioitu euroa, mikä on euroa ja 2,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010 saadut verotulot. Tämän hetken näkymin on todennäköistä, että verotuloarvio toteutuu. Hämeenkoskenn liittymisestä kappeliseurakuntana Hollolaan saatiin avustusta kirkon yhteisistä varoista vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna 2011 viimeisen kerran saadaan noin euroa. Vuoden 2010 tasekirjassaa esitettäneen, että tilikauden ylijäämä euroa jätetään tilikauden yli- ja alijäämätilille. Siirron jälkeen yli- ja alieuroa. jäämätilillä on ylijäämää edellisiltä tilikausilta yhteensä Seurakunnan saamat verotulot kehittyivät vuosina seuraa- vasti: Ansio- ja pääomave- ro Yhteisöverotulo- osuus Verotulot yhteensä Verotulojen muutos % Talousarvio , ,,2 12,

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot