MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019"

Transkriptio

1 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE LUONNOS

2 Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ Toiminta-alue Valvonnan voimavarat ja tehtävät Koulutus Valvontakohderekisteri/Tietojärjestelmä Valvonnan näkyvyys Valvonnan maksullisuus Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu 6 3 VALVONNAN TOIMIALAT Yleistä Tarkastuksen sisältö ja tavoitteet Laatutyö ja laatujärjestelmät 8 4 ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Toiminta erityistilanteissa 8 5 SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 9 Liite 1 Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille Liite 3 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille

3 1 Johdanto Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka teh tävä nä on yk si löön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sai rauk sien ja ta pa tur mien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston val von ta suun ni tel ma-ase tus (665/2006) edellyttävät kuntia laa timaan ja hyväksymään säännöllistä val von taa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvon ta suun ni tel man siten, että valvonta on suun ni tel mal lis ta, oikein kohdennettua, te hokas ta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oi keu den mu kai ses ti kohtelevaa. Seuraavaa toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toi mitet ta va alue hal lin to vi ras tol le kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmassa on otet ta va huomioon val von taa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelma sekä val vonta suun ni tel ma-ase tuk sen edel lyt tä mä sisältö. Vuotta 2015 koskeva suunnitelma toi mi tetaan AVIin, mutta vuodesta 2015 al kaen se liitetään VYHA:an (ym pä ris tö ter vey den huollon valvontayksikkötietojen hal lin ta jär jes tel mä). Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille tur valli nen elin ym pä ris tö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä ko ros te taan toi min nan har joit ta jien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toi min nan varmistamiseksi, mää räys ten mu kai suu den varmistamiseksi, toimijoiden ta sapuo li sen kohtelun varmistamiseksi, ku lut ta jan suo jan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotan to edel ly tys ten varmistamiseksi. Val von nan tulee perustua dokumentoituihin val vonta me net te lyi hin ja olla myös muulla tavoin hyvää hal lin toa koskevien vaatimusten mukais ta. Lainsäädäntö ei edellytä ennen valvontasuunnitelman hyväksymistä toi min nan har joit tajien kuu le mis ta, mutta Kuntaliitto suosittaa vaikutusmahdollisuuksien varaamista hal linto lain 41 :n mu kai ses ti. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyt tä mises tä on ilmoitettu Me ri-la pin kuntien internetsivustoilla 2 Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan valvontayksikkö 2.1 Toiminta-alue Tornion ja Kemin kaupungit sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat ovat pe rus taneet yh tei sen seudullisen Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston, joka aloitti toimintansa Jaosto huo leh tii ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Hal lin nol li ses ti jaosto kuu luu Tornion kaupungin tekniseen toimeen ym pä ris tö lau ta kunnan jaostona. Ym pä ris tö ter veys jaos toon kuuluu seitsemän jäsentä: kaksi jäsentä sekä Tor nios ta että Kemistä ja yksi jäsen per kun ta Keminmaasta, Simosta ja Tervolasta. Pu heen joh ta ja on aina torniolainen ja va ra pu heen joh ta ja kemiläinen. Ym pä ris tö pal ve luja johtaa ympäristöpäällikkö. Terveystarkastajilla on toi mi pis teet Torniossa, Kemissä, Ke min maas sa ja Tervolassa. Eri toimialoilla on vastaavat viranhaltijat. Ter veys tar kas tajat vastaavat ympäristöterveysvalvonnan tehtävien lisäksi lei rin tä alue vi ran omai sen tehtä vis tä. 3

4 2.2 Valvonnan voimavarat ja tehtävät Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) tuli voimaan Lain mu kaan kunnalla tai yhteistoiminta-alueella tulee olla tehtävien jär jes tämi sek si käytettävissään vä hin tään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Ympä ris tö ter vey den huol lon nykyistä te hok kaam pi toimeenpano edellyttää viranhaltijoiden eri kois tu mis ta ympäristö-terveydenhuollon eri osa-alueisiin. Jotta erikoistuminen olisi tar koi tuk sen mu kais ta ja tehokasta, kunnalla tai yh teis toi min ta-alu eel la tulee olla pal veluk ses saan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tar peel li nen määrä pätevää ja riit tä vän kokemuksen omaavaa henkilöstöä. Meri-Lapin ym pä ris tö ter vey den huol los sa työs ken te lee 16 työntekijää, joista seitsemän (7) terveystarkastajaa, kuusi (6) eläin lääkä riä ja yksi (1) valvontaeläinlääkäri sekä kolme (3) pieneläinhoitajaa. Lisäksi ym pä ristö pääl li kön työajasta noin 25 htpv menee ympäristöterveydenhuollon hallinnon pyö rit tämi seen. Riskitekijöiden arviointiin perustuva valvontatarpeen määrittely on tärkeä vaihe voi mava ro jen suun nit te lus sa. Valvontasuunnitelmassa on arvioitu, miten valvontaresurssit riittä vät suun ni tel man toteuttamiseen. Voimavarojen tarvetta arvioitaessa on otettu huo mioon valvontakohteiden tar kas tuk set sekä niiden valmisteluun, matkoihin ja tar kas tus kerto muk sen laatimiseen tarvittava ai ka. Kokonaistyöpanostarve on tavallisesti 1,7 2 kertaa alueella sijaitsevien kohteiden tar kas tuk siin tarvittava aika. Lisäksi lomien ja muiden tie dos sa olevien poissaolojen aikaiset järjestelyt on pyritty suunnittelemaan etukäteen. Eri lakien valvontaan on arvioitu työajan jakautuvan seuraavasti: kokonaistyöaika elintarvikevalvonta 490 htpv terveydensuojelu 420 htpv kuluttajaturvallisuus 140 htpv tupakka, nikotiini 70 htpv muu valvontaa tukeva työ 280 htpv Ympäristöterveydenhuollon aloilla toimii eri valvontaviranomaisia, joiden toimivallasta on sää det ty asianomaisissa ympäristöterveydenhuollon laeissa. Kunnille ja alue hal lin tovi ras toil le kuu luu valvontatehtäviä ympäristöterveydenhuollon kaikilla osa-alueilla. Lisäk si jokaisella ym pä ris tö ter vey den huol lon toimialalla toimii keskusviranomainen. Tietyil lä sektoreilla valvontatehtäviä on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, po lii sil la, puolustusvoimilla ja Tul li lai tok sel la. Jaostolla on mahdollisuus siirtää alaiselleen viranhaltijalle toimivaltaansa kuuluvia asioita. Tar vit taes sa valvontaviranomainen ryhtyy toimivaltaansa kuuluvien lakien mukaisiin hal lin nol li siin pak ko kei noi hin epäkohtien korjaamiseksi. Ympäristöterveysvalvonnassa on tehtäviä, joita ei voida ennakoida, mutta niiden te kemi seen on sil ti varattava aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi hakemusten ja ilmoitusten käsit te lyä, neuvontaa ja oh jaus ta, lausuntojen antamista eri viranomaisille, epidemioiden sel vit tä mis tä ym. 4

5 2.3 Koulutus Kansanterveyslain (928/2005) 41 :n mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että työn vaa ti vuu des ta ja toimenkuvasta riippuen henkilöstö osallistuu riittävästi heille jär jes tettyyn täy den nys kou lu tuk seen. Terveystarkastajat osallistuvat pääsääntöisesti niihin koulu tuk siin, jotka ovat suunnatut omaan tehtäväalueeseen. Aluehallintoviraston kou lu tuksiin ja työkokouksiin osallistuvat mah dol li suuk sien mukaan kaikki. Valtakunnallisiin, keskus vi ras to jen järjestämiin koulutustilaisuuksiin py ri tään osallistumaan tarpeellisella mää räl lä. Koulutuspäiviä arvellaan olevan vuodessa 3-5 hen ki lö työ päi vän verran vi ranhal ti jaa kohden. Terveystarkastajille laaditaan koulutussuunnitelma vuo sit tain, joka toimi te taan Tornion kaupungin henkilöstöpäällikölle tiedoksi. 2.4 Valvontakohderekisteri/Tietojärjestelmä Terveystarkastajilla on käytössä Digia Oyj:n Tarkastaja -ohjelma, jonne kerätään asiakas- ja koh de tie dot. Ympäristöterveysvalvonnan keskitetty tietojärjestelmä yk sin ker taistaa ja nopeuttaa ra por toin tia. Ympäristöterveydenhuollossa on keskitetyt tietojärjestelmät KUTI ja YHTI sekä VYHA. Kes kus vi ras tot ovat antaneet kunnille määräyksen, jonka mukaan kunnan on il moi tet tava kohde- ja val von ta tie dot sähköisesti KUTI- ja YHTI -järjestelmillä. Järjestelmien kautta kunnasta tietoa siir tyy keskusvirastoihin, joissa voidaan arvioida valvonnan vai kut tavuut ta sekä valvonnan oh jaa mi seen liittyviä menettelyjä ja tarpeita. VYHAn avulla ke rätään tietoja puolestaan ym pä ris tö ter vey den huol lon valvontayksiköistä. 2.5 Valvonnan näkyvyys Viestintään kuuluu mm. asiakaspalvelua, neuvontaa, opastusta sekä tiedottamista. Tiedot ta mi seen kuuluu olennaisena osana avoimuus, selkeys ja aktiivisuus. Viestintä edellyt tää yhteistyötä, avoin ta tietojenvaihtoa ja toimivaltarajoista sopimista viranomaisten kes ken. Tiedotuksessa käy te tään eri tiedotusvälineitä ja kuntien internet-sivuja sekä pai kal lis leh dis töä ja -radiota. Viestintää tul laan yhdenmukaistamaan eri kuntien osalta. Ym pä ris tö pal ve lu jen johtosäännön mukaan pää vas tuu tiedottamisesta on ym pä ris töpääl li köl lä. Terveystarkastajat huolehtivat muusta tie dot ta mi ses ta tarkastusten ja muiden tehtävien ohessa. 2.6 Valvonnan maksullisuus Kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen mak su val von ta suun ni tel maan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tut ki muk ses ta. Seudullisen ympäristöterveysjaoston hyväksymä taksa on nähtävillä Tornion kaupungin in ter net- si vuil la osoitteessa kohdasta kunnallinen sääntökokoelma. Valvontamaksut määritellään siten, että ne kattavat suunnitelmallisesta valvonnasta aiheu tu neet kus tan nuk set. 5

6 Ympäristöterveysvalvonnassa maksuja peritään seuraavien lainkohtien mukaan: Elintarvikelaki (23/2006) 71 Terveydensuojelulaki (763/1994) 50 Kuluttajaturvallisuuslaki (laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur val li suudes ta) (75/2004) 20 Tupakkalaki (693/1976) 25 a Lääkelaki (395/1987) 54 a-54 d Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista. Mui den toi men pi tei den, kuten kohteen hyväksymisen ja siihen liittyvän tarkastuksen, mak sul li suu des ta on säädetty erikseen. Maksuja ei kuitenkaan voida periä esimerkiksi ruo ka myr ky tys- ja ta lous-ve si epi de mioi den tai valitustapausten selvittämisestä, vaan näi hin tulee varata varoja ta lous ar vios sa. Maksujen periminen suunnitelmallisesta valvonnasta edellyttää hyväksyttyä valvonta suun ni tel maa ja maksutaksaa. Valvonnan maksullisuuden periaatteena on, että kunnan val von ta vi ran omai sen tulee periä toiminnanharjoittajalta hyväksytyn taksan mukainen mak su hyväksyttyyn val von ta suun ni tel maan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta. Mak sul li suu den tavoitteena on ympäristöterveysvalvonnan voima va ro jen turvaaminen, minkä vuoksi on tär keää, että maksutulot kohdennetaan kunnas sa valvonnasta vastaavalle yksikölle. Valvonnasta saa dut tulot kohdennetaan seudul li sen ympäristöterveysvalvonnan toimintaan ja kehittämiseen se kä resurssien tur vaami seen. Suunnitelmallisen valvonnan laskutuksessa on käytössä tuntitaksaan perustuva maksu eri val von ta koh de tyy peil le. Valvontakohdetta laskutetaan taksalla, joka perustuu kes kimää räi seen arvioon koh teen vaatimasta tarkastusajasta. Muista maksuista poiketen tupak ka tuot tei den ja ni ko tii ni val mis tei den vähittäismyynnin valvontamaksut ovat myyn tipis te koh tai sia vuosimaksuja. Maksullista on myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella an nettu jen mää räys ten valvonta silloin, kuin määräysten antaminen perustuu säännösten nou dat ta mat ta jät tä mi seen. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä on kuitenkin ero ja, jotka on otettava huo mi oon maksuja määrättäessä. Valvontasuunnitelmaan kirjatut valvontaprojektien tai -hankkeiden puitteissa tehdyt tarkas tuk set ja tutkimukset ovat maksullisia. Maksullisia voivat olla myös sellaiset tar kastuk set, jotka tehdään koh de tyyp piin, jota on valvontasuunnitelmassa muutenkin suun nitel tu tarkastettavan, vaikka eril lis tä mainintaa projektista tai hankkeesta ei val von tasuun ni tel mas sa olisikaan. Valtio korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset sellaisista keskusviranomaisten kuntien toi meen pan ta vak si ohjaamista tarkastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvi tyk sis tä, jotka ym pä ris tö ter veys val von nan lainsäädännössä säädetään yksinomaan kes kus vi ras ton tehtäviksi. Kun nan viranomainen ja AVI ovat kuitenkin velvollisia pyy dettäes sä toimittamaan korvauksetta kes kus vi ras tol le tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, val von ta hen ki lös töä, maksuja sekä val von taa koskevia muita tietoja ym pä ris tö ter veysval von nan lakien mukaisen valvonnan ohjausta, seu ran taa, raportointia ja tilastointia var ten. 6

7 Viranomaistoiminnalle on määritelty tuntihinta, joka on aina sama, riippumatta siitä, kuka vi ran hal ti ja tarkastuksen tekee. Valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetuksessa (665/2006) sekä val von ta-oh jel mia koskevassa asetuksessa (664/2006) määritellään tar kas tuk seen kes ki mää räi ses ti käytettävään aikaan kuuluvaksi tarkastuksen val mis telu, tarkastuksen sisältö sekä tar kas tus ker to muk sen laatiminen. Kuntaliiton yleiskirjeen oh jeis tuk sen mukaan matkakustannukset on si säl ly tet ty yleiskustannuksiin, jolloin ne tu le vat mukaan tuntihintaan, eikä matkasta aiheutuvia kus tan nuk sia enää lisätä laskuun. Ympäristöterveysvalvonnan lainsäädäntöön on tullut oikeus periä viivästyskorkoa. Jos toi men pi teis tä määrättyä maksua e ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle mää räl le vuotuista kor koa korkolain (633/1982) 4 :n i momentin tarkoittaman korkolain mu kaan. 2.7 Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta käyttää ensisijaisesti joko Rovaniemellä si jait sevaa Ahma Ym pä ris tö Oy:n palveluita tai Oulun seudun elintarvike- ja ym pä ris tö-la bo rato rion palveluita. Mo lem mat laboratoriot ovat Eviran hyväksymiä laboratorioita. Käy tettä vät laboratoriot ovat ak kre di toi neet tutkimusmenetelmänsä. Laboratorioiden va lin nassa on otettu huomioon tut ki mus kus tan nus ten lisäksi kuljetuskustannukset, kuljetusajat ja palveluiden saatavuus. Val ta kun nal li sis sa tutkimusprojekteissa tutkimuksen pyytänyt vi ras to päättää käytettävän tut ki mus la bo ra to rion. 3 Valvonnan toimialat 3.1 Yleistä Tämän suunnitelman mukainen valvonta perustuu kansanterveyslain 1 :ssä mai nit tujen ym pä ris tö ter veys val von nan lakien mukaan kunnille säädettyyn valvontaan. Lain säädän tö on esitetty tark kaan toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa. Suunnitelmaan on koot tu valvontayksikön alueella eri tyi ses ti suunnitelmakaudella painottuva valvonta, paino pis teet ja projektit 3.2 Tarkastuksen sisältö ja tavoitteet Suunnitelmalliselle valvonnalle on annettu perusta ympäristöterveysvalvonnan laeilla. Val von ta suun ni tel ma-ase tuk sen 3 :n mukaan kunnan ympäristöterveysvalvonnan valvon ta suun ni tel man tu lee sisältää vähintään: 1) tarkastuksen sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. 7

8 Tarkastuksen yleinen sisältö eri toimialoilla Tarkastuksen yleinen sisältö Elintarvikevalvonta minkä tahansa näkökohdan tutkiminen sen toteamiseksi, onko kysei nen näkökohta vaatimusten mukainen pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta yksi tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa, koh distuu jo hon kin tiettyyn osaan, kuitenkin niin, että vuoden aikana kaikki toi min not tu le vat tarkastetuiksi Terveydensuojelun valvonta selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen aistinvaraista tarkastelua ja arviointia, usein mittauksia ja näyt teenot toa Tuoteturvallisuusvalvonta tarkastuksen tarkoitus selvittää, että tarjottu palvelu tai tavara ei aiheu ta vaa raa yleensä tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen Tupakkalainvalvonta tavoite tarkastaa kohteen toiminnan ja tilojen vaa ti mus ten mu kaisuus Ympäristöterveysvalvontaan liittyvän valvonnan toimeenpanossa tarkastustoiminta on oleel li nen osa selvitettäessä valvottavan kohteen tai toiminnan vaa ti mus ten mu kai suutta. Tarkastustiheydet mää räy ty vät riskinarvioinnin perusteella. Tarkastus voi kohdistua ti loi hin, toimintatapoihin, olo-suh tei siin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tar-kas tuk sen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Val von ta oh jel ma-ase tuk sen mukaan tar kas-tuk set voivat sisältää näytteiden ottoa ja mit tauk sia kohteen, kohteessa harjoitettavan toi min nan tai siellä valmistettavien tuot teiden tai tarjottavien palvelujen mahdollisten terveyshaittojen sel vit tä mi sek si sekä tur val lisuu den ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. Pelkkää näyt teen-ot to käyn tiä ei pi detä tarkastuksena. Valvontasuunnitelmasta ilmenee tarkastuksen sisältö valvontakohdetyypeittäin. Val vonta suun ni tel maan kirjatut tarkastukset ovat valvontayksikön säännöllistä tar kas tus toi mintaa. Tarkastuksen si säl tö määräytyy sen mukaan, millaiseen kohteeseen ja minkä lain pe rus teel la se tehdään. Joi hin kin kohteisiin saattaa olla tarkoituksenmukaista tehdä tarkas tus samanaikaisesti useamman lain pe rus teel la. Tarkastuksen lakiperusteet käyvät il mi sekä valvontasuunnitelmassa (ennalta suun ni tel lun valvonnan osalta) että tarkastuksen jälkeen laadittavassa tarkastuskertomuksessa. Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus ja tarkastetut asiat kirjataan, vaikka niis sä ei tar kas tuk sen aikana havaittaisikaan epäkohtia. Tarkastuskertomukseen mer kitään valvonnan tar koi tus, sovellettu lainsäädäntö, käytetyt menetelmät ja valvonnan tulok set sekä tarvittaessa asian omai sel ta toimijalta edellytettävät toimet ja niiden mää räajat. Tarkastuskertomus toimitetaan tie dok si asianosaisille. 3.3 Laatutyö ja laatujärjestelmät Kaikessa valvonnassa ja viranomaistyössä tulee toimia laadukkaasti, tehokkaasti ja vaikut ta vas ti. Tar ve laadukkaaseen työhön korostuu muun muassa valvonnan mak sul lisuu den myötä, tu le vat han tarkastukset toimijoiden kustannettaviksi. Ym pä ris tö ter veysval von ta antaa vuosittain pe rus kun nil le tiedoksi valvonnan toteutumisraportin. Ym pä ristö ter veys val von nan laeista vain elin tar vi ke lais sa edellytetään valvontaviranomaiselta toi min taan sopivaa laatujärjestelmää. 8

9 Keskusviranomaiset tukevat kuntia laatutyössä laatimalla ohjeita ja malliasiakirjoja. Terveys tar kas ta jat ovat laatineet myös omia asiakirjoja ja toimintaohjeita, jotka tullaan yhden mu kais ta maan. Valvontayksikössä on käytössä Valviran sivuilla julkaistu val von taoh jeis to. Henkilökunnan pätevyyden varmistaminen on osa laatutyötä. Keskusvirastot tiivistävät yh teis työ tään ympäristöterveysvalvonnan täydennyskoulutuksen koordinoimiseksi. Yhtei sil lä kou lu tus päi vil lä käsitellään koko ympäristöterveysvalvonnalle yhteisiä teemoja, ku ten kunnan valvontaviranomaisen laatujärjestelmän kehittämistä, kunnan val von tasuun ni tel man laatimista ja toteuman arviointia, hallinnollisia pakkokeinoja sekä tie to järjes tel mä hank kei ta. 4 Erityistilanteisiin varautuminen 1..1Toiminta erityistilanteissa Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yh teis työs sä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava eri tyis tilan tei den aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi tar vit ta viin valmius- ja varotoimenpiteisiin. Tiedottamisesta huolehtii se, jolle kunnassa kuu luu tiedottaminen. Ympäristöterveysvalvonnalla on kunnissa valmiusohjelma erityis- ja poikkeustilanteiden va ral le huomioituna mm. vesiepidemiat, kemikaalionnettomuudet ja talousveden saastu mi nen tai jätevesien vaikutuksesta huomioiden myös ilkivalta ja sabotaasi. Eri tyis ti lanteis sa hyödynnetään eri asiantuntijatahojen ohjeistuksia kuten säteilyturvakeskus ja STM. 5 Suunnitelman toteutumisen arviointi Valvontasuunnitelma-asetuksen mukaan toteutumisen arvioinnissa tulee arvioida: - tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin - tarkastusten kattavuus - näytteiden määrä kohdetyypeittäin - valvonnasta saatujen tulojen kohdentumista Ympäristöterveydenhuollon keskitetyt tietojärjestelmät KUTI ja YHTI sekä VYHA korvaa vat aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tietojenkeruulomakkeet. Ym pä ris tö tervey den huol lon yhteistoiminta-alueiden arvioimiseen tarkoitettua järjestelmää on tar koitus kehittää siten, että sitä voidaan käyttää KUTI- ja YHTI-järjestelmästä puuttuvien tieto jen keräämiseen. Näitä ovat mm. valvontasuunnitelma ja sen toteutuman sanallinen ar vioin ti. Ympäristöjaostossa käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimitetaan VY HA:n kautta AVIin vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. AVI arvioi sekä val vonta suun ni tel man että sen toteutumisen. 9

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaoston päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaoston päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 4 17.01.2017 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaoston päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille YMRAKJ 22.08.2013 18

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Selvitys Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan auditoinnissa todetuista poikkeamista

Selvitys Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan auditoinnissa todetuista poikkeamista Hallitus 124 14.05.2014 Selvitys Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan auditoinnissa todetuista poikkeamista H 124 (Valmistelija: ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen) Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

2. TUTUSTUN KIRKKOONI

2. TUTUSTUN KIRKKOONI 2. TUTUSTUN KIRKKOONI Ikonit kuuluvat ortodoksiseen kirkkoon ja kotiin 1. Laita rasti niiden kuvien viereen, joihin sinusta ikoni voisi kuulua. Väritä kuvat. 2. Kirjoita kir-jain-kor-teil-la-si sana IKONI.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ym päristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ym päristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja ym päristökeskus LAUSUNTO 16.1.2018 LAPELY/3392/201 6 Kittilän kunta Valtatie 15 99100 KITTILÄ Lausuntopyyntö 29.12.2017 Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotus, Kittilä

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta Hankehakemuksia- ja päätöksiä 36/ /2019. SivVal 33

Sivistysvaliokunta Hankehakemuksia- ja päätöksiä 36/ /2019. SivVal 33 Sivistysvaliokunta 33 23.04.2019 Hankehakemuksia- ja päätöksiä 36/00.01.05/2019 SivVal 33 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen dis kri minaa tion edistämiseksi vuosille 2019 2020 Haettu/

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 18 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Loimaan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 18 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

ALAKOULUN OPPILAIDEN (1-6) ARVIOINTI TORNIOSSA LUKUKAUDESTA ALKAEN. Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona:

ALAKOULUN OPPILAIDEN (1-6) ARVIOINTI TORNIOSSA LUKUKAUDESTA ALKAEN. Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona: Koulutuslautakunta 88 12.10.2016 Sivistyslautakunta 15 27.06.2017 Sivistyslautakunta 35 13.09.2017 ALAKOULUN OPPILAIDEN (1-6) ARVIOINTI TORNIOSSA LUKUKAUDESTA 2016-2017 ALKAEN 652/12.00.01/2016 KOULUTUS

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 21.02.2017 40 25.04.2017 UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 659/10.03.00/2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen

Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen Henkilöstöjaosto 75 08.11.2013 Vuosilomaesitys 1036/01/01/03/03/2013 HENKJAOS 75 Vamistelija: Henkilöstöjohtaja Boris Nygård Viite: KH 591 23.9.2013 Tausta Kokkolan kaupungilla oli syyskuussa 2013 yhteensä

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot