MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019"

Transkriptio

1 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE LUONNOS

2 Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ Toiminta-alue Valvonnan voimavarat ja tehtävät Koulutus Valvontakohderekisteri/Tietojärjestelmä Valvonnan näkyvyys Valvonnan maksullisuus Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu 6 3 VALVONNAN TOIMIALAT Yleistä Tarkastuksen sisältö ja tavoitteet Laatutyö ja laatujärjestelmät 8 4 ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Toiminta erityistilanteissa 8 5 SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 9 Liite 1 Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille Liite 3 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille

3 1 Johdanto Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka teh tävä nä on yk si löön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sai rauk sien ja ta pa tur mien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston val von ta suun ni tel ma-ase tus (665/2006) edellyttävät kuntia laa timaan ja hyväksymään säännöllistä val von taa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvon ta suun ni tel man siten, että valvonta on suun ni tel mal lis ta, oikein kohdennettua, te hokas ta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oi keu den mu kai ses ti kohtelevaa. Seuraavaa toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toi mitet ta va alue hal lin to vi ras tol le kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmassa on otet ta va huomioon val von taa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelma sekä val vonta suun ni tel ma-ase tuk sen edel lyt tä mä sisältö. Vuotta 2015 koskeva suunnitelma toi mi tetaan AVIin, mutta vuodesta 2015 al kaen se liitetään VYHA:an (ym pä ris tö ter vey den huollon valvontayksikkötietojen hal lin ta jär jes tel mä). Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille tur valli nen elin ym pä ris tö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä ko ros te taan toi min nan har joit ta jien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toi min nan varmistamiseksi, mää räys ten mu kai suu den varmistamiseksi, toimijoiden ta sapuo li sen kohtelun varmistamiseksi, ku lut ta jan suo jan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotan to edel ly tys ten varmistamiseksi. Val von nan tulee perustua dokumentoituihin val vonta me net te lyi hin ja olla myös muulla tavoin hyvää hal lin toa koskevien vaatimusten mukais ta. Lainsäädäntö ei edellytä ennen valvontasuunnitelman hyväksymistä toi min nan har joit tajien kuu le mis ta, mutta Kuntaliitto suosittaa vaikutusmahdollisuuksien varaamista hal linto lain 41 :n mu kai ses ti. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyt tä mises tä on ilmoitettu Me ri-la pin kuntien internetsivustoilla 2 Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan valvontayksikkö 2.1 Toiminta-alue Tornion ja Kemin kaupungit sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat ovat pe rus taneet yh tei sen seudullisen Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston, joka aloitti toimintansa Jaosto huo leh tii ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Hal lin nol li ses ti jaosto kuu luu Tornion kaupungin tekniseen toimeen ym pä ris tö lau ta kunnan jaostona. Ym pä ris tö ter veys jaos toon kuuluu seitsemän jäsentä: kaksi jäsentä sekä Tor nios ta että Kemistä ja yksi jäsen per kun ta Keminmaasta, Simosta ja Tervolasta. Pu heen joh ta ja on aina torniolainen ja va ra pu heen joh ta ja kemiläinen. Ym pä ris tö pal ve luja johtaa ympäristöpäällikkö. Terveystarkastajilla on toi mi pis teet Torniossa, Kemissä, Ke min maas sa ja Tervolassa. Eri toimialoilla on vastaavat viranhaltijat. Ter veys tar kas tajat vastaavat ympäristöterveysvalvonnan tehtävien lisäksi lei rin tä alue vi ran omai sen tehtä vis tä. 3

4 2.2 Valvonnan voimavarat ja tehtävät Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) tuli voimaan Lain mu kaan kunnalla tai yhteistoiminta-alueella tulee olla tehtävien jär jes tämi sek si käytettävissään vä hin tään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Ympä ris tö ter vey den huol lon nykyistä te hok kaam pi toimeenpano edellyttää viranhaltijoiden eri kois tu mis ta ympäristö-terveydenhuollon eri osa-alueisiin. Jotta erikoistuminen olisi tar koi tuk sen mu kais ta ja tehokasta, kunnalla tai yh teis toi min ta-alu eel la tulee olla pal veluk ses saan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tar peel li nen määrä pätevää ja riit tä vän kokemuksen omaavaa henkilöstöä. Meri-Lapin ym pä ris tö ter vey den huol los sa työs ken te lee 16 työntekijää, joista seitsemän (7) terveystarkastajaa, kuusi (6) eläin lääkä riä ja yksi (1) valvontaeläinlääkäri sekä kolme (3) pieneläinhoitajaa. Lisäksi ym pä ristö pääl li kön työajasta noin 25 htpv menee ympäristöterveydenhuollon hallinnon pyö rit tämi seen. Riskitekijöiden arviointiin perustuva valvontatarpeen määrittely on tärkeä vaihe voi mava ro jen suun nit te lus sa. Valvontasuunnitelmassa on arvioitu, miten valvontaresurssit riittä vät suun ni tel man toteuttamiseen. Voimavarojen tarvetta arvioitaessa on otettu huo mioon valvontakohteiden tar kas tuk set sekä niiden valmisteluun, matkoihin ja tar kas tus kerto muk sen laatimiseen tarvittava ai ka. Kokonaistyöpanostarve on tavallisesti 1,7 2 kertaa alueella sijaitsevien kohteiden tar kas tuk siin tarvittava aika. Lisäksi lomien ja muiden tie dos sa olevien poissaolojen aikaiset järjestelyt on pyritty suunnittelemaan etukäteen. Eri lakien valvontaan on arvioitu työajan jakautuvan seuraavasti: kokonaistyöaika elintarvikevalvonta 490 htpv terveydensuojelu 420 htpv kuluttajaturvallisuus 140 htpv tupakka, nikotiini 70 htpv muu valvontaa tukeva työ 280 htpv Ympäristöterveydenhuollon aloilla toimii eri valvontaviranomaisia, joiden toimivallasta on sää det ty asianomaisissa ympäristöterveydenhuollon laeissa. Kunnille ja alue hal lin tovi ras toil le kuu luu valvontatehtäviä ympäristöterveydenhuollon kaikilla osa-alueilla. Lisäk si jokaisella ym pä ris tö ter vey den huol lon toimialalla toimii keskusviranomainen. Tietyil lä sektoreilla valvontatehtäviä on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, po lii sil la, puolustusvoimilla ja Tul li lai tok sel la. Jaostolla on mahdollisuus siirtää alaiselleen viranhaltijalle toimivaltaansa kuuluvia asioita. Tar vit taes sa valvontaviranomainen ryhtyy toimivaltaansa kuuluvien lakien mukaisiin hal lin nol li siin pak ko kei noi hin epäkohtien korjaamiseksi. Ympäristöterveysvalvonnassa on tehtäviä, joita ei voida ennakoida, mutta niiden te kemi seen on sil ti varattava aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi hakemusten ja ilmoitusten käsit te lyä, neuvontaa ja oh jaus ta, lausuntojen antamista eri viranomaisille, epidemioiden sel vit tä mis tä ym. 4

5 2.3 Koulutus Kansanterveyslain (928/2005) 41 :n mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että työn vaa ti vuu des ta ja toimenkuvasta riippuen henkilöstö osallistuu riittävästi heille jär jes tettyyn täy den nys kou lu tuk seen. Terveystarkastajat osallistuvat pääsääntöisesti niihin koulu tuk siin, jotka ovat suunnatut omaan tehtäväalueeseen. Aluehallintoviraston kou lu tuksiin ja työkokouksiin osallistuvat mah dol li suuk sien mukaan kaikki. Valtakunnallisiin, keskus vi ras to jen järjestämiin koulutustilaisuuksiin py ri tään osallistumaan tarpeellisella mää räl lä. Koulutuspäiviä arvellaan olevan vuodessa 3-5 hen ki lö työ päi vän verran vi ranhal ti jaa kohden. Terveystarkastajille laaditaan koulutussuunnitelma vuo sit tain, joka toimi te taan Tornion kaupungin henkilöstöpäällikölle tiedoksi. 2.4 Valvontakohderekisteri/Tietojärjestelmä Terveystarkastajilla on käytössä Digia Oyj:n Tarkastaja -ohjelma, jonne kerätään asiakas- ja koh de tie dot. Ympäristöterveysvalvonnan keskitetty tietojärjestelmä yk sin ker taistaa ja nopeuttaa ra por toin tia. Ympäristöterveydenhuollossa on keskitetyt tietojärjestelmät KUTI ja YHTI sekä VYHA. Kes kus vi ras tot ovat antaneet kunnille määräyksen, jonka mukaan kunnan on il moi tet tava kohde- ja val von ta tie dot sähköisesti KUTI- ja YHTI -järjestelmillä. Järjestelmien kautta kunnasta tietoa siir tyy keskusvirastoihin, joissa voidaan arvioida valvonnan vai kut tavuut ta sekä valvonnan oh jaa mi seen liittyviä menettelyjä ja tarpeita. VYHAn avulla ke rätään tietoja puolestaan ym pä ris tö ter vey den huol lon valvontayksiköistä. 2.5 Valvonnan näkyvyys Viestintään kuuluu mm. asiakaspalvelua, neuvontaa, opastusta sekä tiedottamista. Tiedot ta mi seen kuuluu olennaisena osana avoimuus, selkeys ja aktiivisuus. Viestintä edellyt tää yhteistyötä, avoin ta tietojenvaihtoa ja toimivaltarajoista sopimista viranomaisten kes ken. Tiedotuksessa käy te tään eri tiedotusvälineitä ja kuntien internet-sivuja sekä pai kal lis leh dis töä ja -radiota. Viestintää tul laan yhdenmukaistamaan eri kuntien osalta. Ym pä ris tö pal ve lu jen johtosäännön mukaan pää vas tuu tiedottamisesta on ym pä ris töpääl li köl lä. Terveystarkastajat huolehtivat muusta tie dot ta mi ses ta tarkastusten ja muiden tehtävien ohessa. 2.6 Valvonnan maksullisuus Kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen mak su val von ta suun ni tel maan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tut ki muk ses ta. Seudullisen ympäristöterveysjaoston hyväksymä taksa on nähtävillä Tornion kaupungin in ter net- si vuil la osoitteessa kohdasta kunnallinen sääntökokoelma. Valvontamaksut määritellään siten, että ne kattavat suunnitelmallisesta valvonnasta aiheu tu neet kus tan nuk set. 5

6 Ympäristöterveysvalvonnassa maksuja peritään seuraavien lainkohtien mukaan: Elintarvikelaki (23/2006) 71 Terveydensuojelulaki (763/1994) 50 Kuluttajaturvallisuuslaki (laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur val li suudes ta) (75/2004) 20 Tupakkalaki (693/1976) 25 a Lääkelaki (395/1987) 54 a-54 d Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista. Mui den toi men pi tei den, kuten kohteen hyväksymisen ja siihen liittyvän tarkastuksen, mak sul li suu des ta on säädetty erikseen. Maksuja ei kuitenkaan voida periä esimerkiksi ruo ka myr ky tys- ja ta lous-ve si epi de mioi den tai valitustapausten selvittämisestä, vaan näi hin tulee varata varoja ta lous ar vios sa. Maksujen periminen suunnitelmallisesta valvonnasta edellyttää hyväksyttyä valvonta suun ni tel maa ja maksutaksaa. Valvonnan maksullisuuden periaatteena on, että kunnan val von ta vi ran omai sen tulee periä toiminnanharjoittajalta hyväksytyn taksan mukainen mak su hyväksyttyyn val von ta suun ni tel maan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta. Mak sul li suu den tavoitteena on ympäristöterveysvalvonnan voima va ro jen turvaaminen, minkä vuoksi on tär keää, että maksutulot kohdennetaan kunnas sa valvonnasta vastaavalle yksikölle. Valvonnasta saa dut tulot kohdennetaan seudul li sen ympäristöterveysvalvonnan toimintaan ja kehittämiseen se kä resurssien tur vaami seen. Suunnitelmallisen valvonnan laskutuksessa on käytössä tuntitaksaan perustuva maksu eri val von ta koh de tyy peil le. Valvontakohdetta laskutetaan taksalla, joka perustuu kes kimää räi seen arvioon koh teen vaatimasta tarkastusajasta. Muista maksuista poiketen tupak ka tuot tei den ja ni ko tii ni val mis tei den vähittäismyynnin valvontamaksut ovat myyn tipis te koh tai sia vuosimaksuja. Maksullista on myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella an nettu jen mää räys ten valvonta silloin, kuin määräysten antaminen perustuu säännösten nou dat ta mat ta jät tä mi seen. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä on kuitenkin ero ja, jotka on otettava huo mi oon maksuja määrättäessä. Valvontasuunnitelmaan kirjatut valvontaprojektien tai -hankkeiden puitteissa tehdyt tarkas tuk set ja tutkimukset ovat maksullisia. Maksullisia voivat olla myös sellaiset tar kastuk set, jotka tehdään koh de tyyp piin, jota on valvontasuunnitelmassa muutenkin suun nitel tu tarkastettavan, vaikka eril lis tä mainintaa projektista tai hankkeesta ei val von tasuun ni tel mas sa olisikaan. Valtio korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset sellaisista keskusviranomaisten kuntien toi meen pan ta vak si ohjaamista tarkastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvi tyk sis tä, jotka ym pä ris tö ter veys val von nan lainsäädännössä säädetään yksinomaan kes kus vi ras ton tehtäviksi. Kun nan viranomainen ja AVI ovat kuitenkin velvollisia pyy dettäes sä toimittamaan korvauksetta kes kus vi ras tol le tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, val von ta hen ki lös töä, maksuja sekä val von taa koskevia muita tietoja ym pä ris tö ter veysval von nan lakien mukaisen valvonnan ohjausta, seu ran taa, raportointia ja tilastointia var ten. 6

7 Viranomaistoiminnalle on määritelty tuntihinta, joka on aina sama, riippumatta siitä, kuka vi ran hal ti ja tarkastuksen tekee. Valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetuksessa (665/2006) sekä val von ta-oh jel mia koskevassa asetuksessa (664/2006) määritellään tar kas tuk seen kes ki mää räi ses ti käytettävään aikaan kuuluvaksi tarkastuksen val mis telu, tarkastuksen sisältö sekä tar kas tus ker to muk sen laatiminen. Kuntaliiton yleiskirjeen oh jeis tuk sen mukaan matkakustannukset on si säl ly tet ty yleiskustannuksiin, jolloin ne tu le vat mukaan tuntihintaan, eikä matkasta aiheutuvia kus tan nuk sia enää lisätä laskuun. Ympäristöterveysvalvonnan lainsäädäntöön on tullut oikeus periä viivästyskorkoa. Jos toi men pi teis tä määrättyä maksua e ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle mää räl le vuotuista kor koa korkolain (633/1982) 4 :n i momentin tarkoittaman korkolain mu kaan. 2.7 Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta käyttää ensisijaisesti joko Rovaniemellä si jait sevaa Ahma Ym pä ris tö Oy:n palveluita tai Oulun seudun elintarvike- ja ym pä ris tö-la bo rato rion palveluita. Mo lem mat laboratoriot ovat Eviran hyväksymiä laboratorioita. Käy tettä vät laboratoriot ovat ak kre di toi neet tutkimusmenetelmänsä. Laboratorioiden va lin nassa on otettu huomioon tut ki mus kus tan nus ten lisäksi kuljetuskustannukset, kuljetusajat ja palveluiden saatavuus. Val ta kun nal li sis sa tutkimusprojekteissa tutkimuksen pyytänyt vi ras to päättää käytettävän tut ki mus la bo ra to rion. 3 Valvonnan toimialat 3.1 Yleistä Tämän suunnitelman mukainen valvonta perustuu kansanterveyslain 1 :ssä mai nit tujen ym pä ris tö ter veys val von nan lakien mukaan kunnille säädettyyn valvontaan. Lain säädän tö on esitetty tark kaan toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa. Suunnitelmaan on koot tu valvontayksikön alueella eri tyi ses ti suunnitelmakaudella painottuva valvonta, paino pis teet ja projektit 3.2 Tarkastuksen sisältö ja tavoitteet Suunnitelmalliselle valvonnalle on annettu perusta ympäristöterveysvalvonnan laeilla. Val von ta suun ni tel ma-ase tuk sen 3 :n mukaan kunnan ympäristöterveysvalvonnan valvon ta suun ni tel man tu lee sisältää vähintään: 1) tarkastuksen sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. 7

8 Tarkastuksen yleinen sisältö eri toimialoilla Tarkastuksen yleinen sisältö Elintarvikevalvonta minkä tahansa näkökohdan tutkiminen sen toteamiseksi, onko kysei nen näkökohta vaatimusten mukainen pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta yksi tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa, koh distuu jo hon kin tiettyyn osaan, kuitenkin niin, että vuoden aikana kaikki toi min not tu le vat tarkastetuiksi Terveydensuojelun valvonta selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen aistinvaraista tarkastelua ja arviointia, usein mittauksia ja näyt teenot toa Tuoteturvallisuusvalvonta tarkastuksen tarkoitus selvittää, että tarjottu palvelu tai tavara ei aiheu ta vaa raa yleensä tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen Tupakkalainvalvonta tavoite tarkastaa kohteen toiminnan ja tilojen vaa ti mus ten mu kaisuus Ympäristöterveysvalvontaan liittyvän valvonnan toimeenpanossa tarkastustoiminta on oleel li nen osa selvitettäessä valvottavan kohteen tai toiminnan vaa ti mus ten mu kai suutta. Tarkastustiheydet mää räy ty vät riskinarvioinnin perusteella. Tarkastus voi kohdistua ti loi hin, toimintatapoihin, olo-suh tei siin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tar-kas tuk sen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Val von ta oh jel ma-ase tuk sen mukaan tar kas-tuk set voivat sisältää näytteiden ottoa ja mit tauk sia kohteen, kohteessa harjoitettavan toi min nan tai siellä valmistettavien tuot teiden tai tarjottavien palvelujen mahdollisten terveyshaittojen sel vit tä mi sek si sekä tur val lisuu den ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. Pelkkää näyt teen-ot to käyn tiä ei pi detä tarkastuksena. Valvontasuunnitelmasta ilmenee tarkastuksen sisältö valvontakohdetyypeittäin. Val vonta suun ni tel maan kirjatut tarkastukset ovat valvontayksikön säännöllistä tar kas tus toi mintaa. Tarkastuksen si säl tö määräytyy sen mukaan, millaiseen kohteeseen ja minkä lain pe rus teel la se tehdään. Joi hin kin kohteisiin saattaa olla tarkoituksenmukaista tehdä tarkas tus samanaikaisesti useamman lain pe rus teel la. Tarkastuksen lakiperusteet käyvät il mi sekä valvontasuunnitelmassa (ennalta suun ni tel lun valvonnan osalta) että tarkastuksen jälkeen laadittavassa tarkastuskertomuksessa. Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus ja tarkastetut asiat kirjataan, vaikka niis sä ei tar kas tuk sen aikana havaittaisikaan epäkohtia. Tarkastuskertomukseen mer kitään valvonnan tar koi tus, sovellettu lainsäädäntö, käytetyt menetelmät ja valvonnan tulok set sekä tarvittaessa asian omai sel ta toimijalta edellytettävät toimet ja niiden mää räajat. Tarkastuskertomus toimitetaan tie dok si asianosaisille. 3.3 Laatutyö ja laatujärjestelmät Kaikessa valvonnassa ja viranomaistyössä tulee toimia laadukkaasti, tehokkaasti ja vaikut ta vas ti. Tar ve laadukkaaseen työhön korostuu muun muassa valvonnan mak sul lisuu den myötä, tu le vat han tarkastukset toimijoiden kustannettaviksi. Ym pä ris tö ter veysval von ta antaa vuosittain pe rus kun nil le tiedoksi valvonnan toteutumisraportin. Ym pä ristö ter veys val von nan laeista vain elin tar vi ke lais sa edellytetään valvontaviranomaiselta toi min taan sopivaa laatujärjestelmää. 8

9 Keskusviranomaiset tukevat kuntia laatutyössä laatimalla ohjeita ja malliasiakirjoja. Terveys tar kas ta jat ovat laatineet myös omia asiakirjoja ja toimintaohjeita, jotka tullaan yhden mu kais ta maan. Valvontayksikössä on käytössä Valviran sivuilla julkaistu val von taoh jeis to. Henkilökunnan pätevyyden varmistaminen on osa laatutyötä. Keskusvirastot tiivistävät yh teis työ tään ympäristöterveysvalvonnan täydennyskoulutuksen koordinoimiseksi. Yhtei sil lä kou lu tus päi vil lä käsitellään koko ympäristöterveysvalvonnalle yhteisiä teemoja, ku ten kunnan valvontaviranomaisen laatujärjestelmän kehittämistä, kunnan val von tasuun ni tel man laatimista ja toteuman arviointia, hallinnollisia pakkokeinoja sekä tie to järjes tel mä hank kei ta. 4 Erityistilanteisiin varautuminen 1..1Toiminta erityistilanteissa Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yh teis työs sä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava eri tyis tilan tei den aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi tar vit ta viin valmius- ja varotoimenpiteisiin. Tiedottamisesta huolehtii se, jolle kunnassa kuu luu tiedottaminen. Ympäristöterveysvalvonnalla on kunnissa valmiusohjelma erityis- ja poikkeustilanteiden va ral le huomioituna mm. vesiepidemiat, kemikaalionnettomuudet ja talousveden saastu mi nen tai jätevesien vaikutuksesta huomioiden myös ilkivalta ja sabotaasi. Eri tyis ti lanteis sa hyödynnetään eri asiantuntijatahojen ohjeistuksia kuten säteilyturvakeskus ja STM. 5 Suunnitelman toteutumisen arviointi Valvontasuunnitelma-asetuksen mukaan toteutumisen arvioinnissa tulee arvioida: - tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin - tarkastusten kattavuus - näytteiden määrä kohdetyypeittäin - valvonnasta saatujen tulojen kohdentumista Ympäristöterveydenhuollon keskitetyt tietojärjestelmät KUTI ja YHTI sekä VYHA korvaa vat aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tietojenkeruulomakkeet. Ym pä ris tö tervey den huol lon yhteistoiminta-alueiden arvioimiseen tarkoitettua järjestelmää on tar koitus kehittää siten, että sitä voidaan käyttää KUTI- ja YHTI-järjestelmästä puuttuvien tieto jen keräämiseen. Näitä ovat mm. valvontasuunnitelma ja sen toteutuman sanallinen ar vioin ti. Ympäristöjaostossa käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimitetaan VY HA:n kautta AVIin vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. AVI arvioi sekä val vonta suun ni tel man että sen toteutumisen. 9

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 2 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 3 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot