Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kun ta ja ko sel vit tä jät esittävät, että Turun selvitysalueella varsinaiset yh dis ty mis sel vi tykst sekä myö hem min mahdolliset yh dis ty mis esi tykset ja yh dis ty mis so pi mus luon nok set valmistellaan seuraavissa kunta ryh mis sä: 1. Turun kaupunkiseudun ydin eli Kaarina, Raisio, Rusko ja Turku ( asukasta) 2. Naantali ja Masku ( asukasta) 3. Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Taivassalo ja Vehmaa ( asu kas ta) 4. Aura ja Pöytyä ( asukasta) 5. Paimio ja Sauvo ( asukasta) Liedon ja Tarvasjoen ( asukasta) sijoittuminen Turun kau punki seu dun ytimeen tai Auran ja Pöytyän kuntapariin selviää kunnalta pyy de tyn näkemyksen mukaan. Kuntajakoselvittäjät pyytävät selvitysalueen kuntien kannanotot kunta ja ko sel vi tyk sen jatkovalmistelusta siten, että valmistelu voi tai siin teh dä mainittujen kuntarakennevaihtoehtojen mukaisesti syys kuun 2014 loppuun mennessä. Jatkovalmistelu sisältää jokaisen yh dis tymis vaih to eh don osalta kuntarakennelain mukaisen yh dis ty mis sel vityk sen laatimisen. Yhdistymisesitys ja - sopimus laadintaan niis sä yh dis ty mis vaih to eh dois sa, joissa selvittäjät harkitsevat edel ly tys ten yh dis ty mis esi tyk sen hyväksymiselle olevan riittävät. Turun ydin kuntien (1. kuntaryhmä) selvitys tehdään yhdistymisesitykseen ja -so pimuk seen saak ka kuntarakennelain 4 d :n yh dys kun ta ra ken ne pe rusteen no jal la. Kuntajakoselvittäjien kannanottopyyntö ja rannikko-pohjoinen kuntien valtuustojen tilaisuudessa esitetty materiaali lä he te tään esityslistan mukana. Kuntien tu lee antaa kannanotto kuntajakoselvittäjien esi tyk ses tä mennessä.

2 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Ehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa lausun to naan Mynämäen kuntaa koskevasta kuntajakoselvittäjien esityk ses tä seuraavaa: Esitetty 3. kuntaryhmä ei täytä missään suhteessa kuntarakennelain ta voit tei ta elin voi mai ses ta ja kilpailukykyisestä kunnasta. Lain ta voittee na on vahvistaa kun tien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti pal ve lu ja ja eheyttää yh dys kun ta ra ken net ta. Esitetyn 3. kuntaryhmän väes tö poh ja ei ole riittävä ja alue on maantie teel li ses ti hyvin hajanainen. Pal ve lu ver kon tehostamisella ei olisi löy det tä vis sä kus tan nus sääs tö jä, koska välimatkat ovat pitkät ja jul kiset liikenneyhteydet huonot. Lisäksi esitys hajottaa vakiintuneen ja vii me vuo sien lainsäädännön perusteella aloitetun sote-yhteistyön se kä muun kuntien välisen yhteistyön, koska Kustavi, Taivassalo ja Veh maa ovat yhteistyössään suuntautuneet Vakka-Suomeen, My nämä ki ja Nousiainen taas Turun seutukuntaan. Työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne kuvaavat asuk kai den arjen näkö kul mas ta asioita, joilla kuntarajojen merkitys on vähäinen. Työs säkäyn ti ja yhdyskuntarakenne kuvaa myös kun tien keskinäistä riip puvuut ta ja osaltaan kuntien työ mark ki na dy na miik kaa ja kuulumista samaan talousalueeseen. Vuodesta 2005 läh tien Mynämäen kunta on määrätietoisesti suuntautunut yhteistyöhön Tu run seutukunnan kuntien kanssa. Lisäksi vain Mynämäen ja Nou siais ten kuntien osal ta yhdyskuntarakenne tiivistyy valtatie 8:n var rel la teollisuusalueiden osal ta. Kuntaryhmän työpaikkaomavaraisuustavoite (80 %) ei tule toteu tu maan. Työssäkäynti suuntautuu voimakkaasti Turkuun ja Rai sioon ja työmatkapendelöinti esitetyn kun ta ryh män sisällä on hyvin vähäis tä. Työpaikkaomavaraisuus ei kasva kuntarajoja siirtämällä, sil lä asuinpaikka valitaan perheen elämäntilanteen ja muiden nä kö kohtien perusteella ja erityisesti julkisen sektorin suuret työpaikat ovat keskittyneet keskuskaupunkiin. Lähes kaikkien 3. kuntaryhmän kuntien ikärakenne on jo nyt van husvoit toi nen ja sama suuntaus jatkuu tulevina vuosina. Väes tö ra kenteen ikääntyminen aiheuttaa lisäkustannuksia palvelutuotannossa ja sii hen tämä kuntaryhmä ei tulorahoituksellaan pysty vastaamaan. Väes tö ra ken teen ikään ty mi nen vähentää myös verotuloja. Kuntaryhmän kuntien (pl. Kustavi) tuloveroprosentit ovat jo nyt maan kes ki ar voa korkeampia. Valtionosuusuudistuksessa kaikki kunnat ovat menettäjiä. Vähennys on vähintään noin 2,4 milj. euroa. Osalla kun ta ryh män kunnissa velkamäärä on hyvin korkea ja investoinnit pi-

3 tä vät suunnitelmapoistot korkealla tasolla vuosia eteenpäin. Kuntaryhmän yhdistämisellä ei muodostuisi kuntarakennelain tar koitta ma elinvoimainen ja kilpailukykyinen kunta. Uusi kunta ei olisi talou del li ses ti riittävän vahva ja uhka kriisiytymisestä kasvaisi. Mikäli halutaan selvittää kuntarakennelain tavoitteiden mukaista elin voi mais ta kuntaa ja yhteistyötä, tulisi kuntajakoselvitys tehdä kaik kien rannikko-pohjoinen kuntien alueella. Nyt esitetyssä kun ta kokoon pa nos sa vain Nousiainen on tällä hetkellä Mynämäen luon tainen yhteistyökunta. Mynämäen kunnanvaltuusto on jo aiemmin useaan kertaan lin jan nut, että My nä mäen kunta haluaa säilyä itsenäisenä kuntana ja yh teis työtä tiivistetään Turun seudun vt8-kuntien kesken. Kunnalla on vie lä toistaiseksi mahdollisuuksia vaikuttaa omilla toimenpiteillään ta louden tasapainoon ja kuntien välistä yhteistyötä on mahdollista li sä tä entisestään. Tämä luo realistiset mahdollisuudet selviytyä lä hi vuosien kin haasteista. Mynämäen kuntakin on esittänyt, et tä Turun seudun erityisessä kunta ja ko sel vi tyk ses sä tulee selvittää nimenomaan kun tien yh teys työmal le ja, jotka tehostavat kuntien yhteistoimintaa ja li sää vät näin seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Olemassa olevaa, toimivaa yh teis toimin taa ja rakenteita ei tule hajottaa epätarkoituksenmukaisilla uu distuk sil la. Esitys, jossa Masku erotettaisiin eri alueeseen Mynämäen ja Nousiais ten kanssa, hajoittaisi sote-yhteistyön ja sillä olisi merkittäviä vai ku tuk sia taloushallinnon yhteistyöhön sekä tukipalvelujen ja toi miti lo jen käyttöön Mynämäen kunnassa. Kustavi, Taivassalo ja Vehmaa ovat tehneet yhteistyötä Vakka-Suomen kuntien kanssa, joten kaik ki rakenteet täytyisi luoda uudestaan. Uutta sote-rakennetta koskevan lain luonnoksen pitäisi valmistua lähi viik koi na. Jotta selvitystyö palvelisi valmistautumista tulevan sote-ra ken teen edellyttämään yhteistyöhön, olisi järkevää, että selvitys kat tai si koko Turun rannikko-pohjoisen alueen Turun kau pun ki seudun kunnat/kaupungit. Jos selvityksillä haetaan lisäarvoa nykyisten kun tien mahdolliseen yhteistyö tiivistämiseen olemassaolevaa yhteis työ tä kokonaan romuttamatta, selvitys tulisi tehdä Masku - Nousiai nen- Mynämäki yhteistyönä. Vakka-Suomen kuntien kanssa Mynä mäen kunnalla ei ole merkittävää yhteistyötä, joten selvitystyötä täl lä kokoonpanolla ei koeta nyt tarkoituksemukaiseksi. Päätös: Jorma Kantonen ehdotti, että päätösehdotuksen seitsemäs kappale (Mikäli halutaan selvittää...) poistetaan.

4 Kantosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Jorma Kantonen jätti päätökseen kirjallisena eriävänä mielipiteenä: Haluamme säilyä itsenäisinä ilman lisäkuntaliitoksia sekä lisävelkaa. Kunnanvaltuusto 47 Valmistelija (hj): Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Kuntajakoselvittäjien kannanottopyyntö kuntarakennevaihtoehdoista val mis te lun pohjaksi on esityslistan liitteenä. Taustamateriaali löytyy > Kuntajakoselvitys 2014 > Kuntaryhmien ti lai suudet. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Ehdotus (kh): Kunnanvaltuusto toteaa lausuntonaan Mynämäen kuntaa kos ke vasta kuntajakoselvittäjien esityksestä seuraavaa: Esitetty 3. kuntaryhmä ei täytä missään suhteessa kuntarakennelain ta voit tei ta elin voi mai ses ta ja kilpailukykyisestä kunnasta. Lain ta voittee na on vahvistaa kun tien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti pal ve lu ja ja eheyttää yh dys kun ta ra ken net ta. Esitetyn 3. kuntaryhmän väes tö poh ja ei ole riittävä ja alue on maantie teel li ses ti hyvin hajanainen. Pal ve lu ver kon tehostamisella ei olisi löy det tä vis sä kus tan nus sääs tö jä, koska välimatkat ovat pitkät ja jul kiset liikenneyhteydet huonot. Lisäksi esitys hajottaa vakiintuneen ja vii me vuo sien lainsäädännön perusteella aloitetun sote-yhteistyön se kä muun kuntien välisen yhteistyön, koska Kustavi, Taivassalo ja Veh maa ovat yhteistyössään suuntautuneet Vakka-Suomeen, My nämä ki ja Nousiainen taas Turun seutukuntaan. Työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne kuvaavat asuk kai den arjen näkö kul mas ta asioita, joilla kuntarajojen merkitys on vähäinen. Työs säkäyn ti ja yhdyskuntarakenne kuvaa myös kun tien keskinäistä riip puvuut ta ja osaltaan kuntien työ mark ki na dy na miik kaa ja kuulumista samaan talousalueeseen. Vuodesta 2005 läh tien Mynämäen kunta on mää rä tie toi ses ti suuntautunut yhteistyöhön Tu run seutukunnan kuntien kanssa. Lisäksi vain Mynämäen ja Nou siais ten kuntien osal ta yh dys kun ta ra ken ne tiivistyy valtatie 8:n var rel la teollisuusalueiden osal ta. Kuntaryhmän työpaikkaomavaraisuustavoite (80 %) ei tule toteu tu maan. Työssäkäynti suuntautuu voimakkaasti Turkuun ja Rai sioon ja työmatkapendelöinti esitetyn kun ta ryh män sisällä on hyvin vähäis tä. Työpaikkaomavaraisuus ei kasva kuntarajoja siirtämällä, sil lä

5 asuinpaikka valitaan perheen elämäntilanteen ja muiden nä kö kohtien perusteella ja erityisesti julkisen sektorin suuret työpaikat ovat keskittyneet keskuskaupunkiin. Lähes kaikkien 3. kuntaryhmän kuntien ikärakenne on jo nyt van husvoit toi nen ja sama suuntaus jatkuu tulevina vuosina. Väes tö ra kenteen ikääntyminen aiheuttaa lisäkustannuksia palvelutuotannossa ja sii hen tämä kuntaryhmä ei tulorahoituksellaan pysty vastaamaan. Väes tö ra ken teen ikään ty mi nen vähentää myös verotuloja. Kuntaryhmän kuntien (pl. Kustavi) tuloveroprosentit ovat jo nyt maan kes ki ar voa korkeampia. Valtionosuusuudistuksessa kaikki kunnat ovat menettäjiä. Vähennys on vähintään noin 2,4 milj. euroa. Osalla kun ta ryh män kunnissa velkamäärä on hyvin korkea ja investoinnit pitä vät suunnitelmapoistot korkealla tasolla vuosia eteenpäin. Kuntaryhmän yhdistämisellä ei muodostuisi kuntarakennelain tar koitta ma elinvoimainen ja kilpailukykyinen kunta. Uusi kunta ei olisi talou del li ses ti riittävän vahva ja uhka kriisiytymisestä kasvaisi. Mikäli halutaan selvittää kuntarakennelain tavoitteiden mukaista elin voi mais ta kuntaa ja yhteistyötä, tulisi kuntajakoselvitys tehdä kaik kien rannikko-pohjoinen kuntien alueella. Nyt esitetyssä kun ta kokoon pa nos sa vain Nousiainen on tällä hetkellä Mynämäen luon tainen yhteistyökunta. Mynämäen kunnanvaltuusto on jo aiemmin useaan kertaan lin jan nut, että My nä mäen kunta haluaa säilyä itsenäisenä kuntana ja yh teis työtä tiivistetään Turun seudun vt8-kuntien kesken. Kunnalla on vie lä toistaiseksi mahdollisuuksia vaikuttaa omilla toimenpiteillään ta louden tasapainoon ja kuntien välistä yhteistyötä on mahdollista li sä tä entisestään. Tämä luo realistiset mahdollisuudet selviytyä lä hi vuosien kin haasteista. Mynämäen kuntakin on esittänyt, et tä Turun seudun erityisessä kunta ja ko sel vi tyk ses sä tulee selvittää nimenomaan kun tien yh teys työmal le ja, jotka tehostavat kuntien yhteistoimintaa ja li sää vät näin seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Olemassa olevaa, toimivaa yh teis toimin taa ja rakenteita ei tule hajottaa epätarkoituksenmukaisilla uu distuk sil la. Esitys, jossa Masku erotettaisiin eri alueeseen Mynämäen ja Nousiais ten kanssa, hajoittaisi sote-yhteistyön ja sillä olisi merkittäviä vai ku tuk sia taloushallinnon yhteistyöhön sekä tukipalvelujen ja toi miti lo jen käyttöön Mynämäen kunnassa. Kustavi, Taivassalo ja Vehmaa ovat tehneet yhteistyötä Vakka-Suomen kuntien kanssa, joten kaik ki rakenteet täytyisi luoda uudestaan.

6 Uutta sote-rakennetta koskevan lain luonnoksen pitäisi valmistua lähi viik koi na. Jotta selvitystyö palvelisi valmistautumista tulevan sote-ra ken teen edellyttämään yhteistyöhön, olisi järkevää, että selvitys kat tai si koko Turun rannikko-pohjoisen alueen Turun kau pun ki seudun kunnat/kaupungit. Jos selvityksillä haetaan lisäarvoa nykyisten kun tien mahdolliseen yhteistyö tiivistämiseen olemassaolevaa yhteis työ tä kokonaan romuttamatta, selvitys tulisi tehdä Masku - Nousiai nen- Mynämäki yhteistyönä. Vakka-Suomen kuntien kanssa Mynä mäen kunnalla ei ole merkittävää yhteistyötä, joten selvitystyötä täl lä kokoonpanolla ei koeta nyt tarkoituksemukaiseksi. Päätös: Valtuutettu Kimmo Karkoinen ehdotti valtuutettu Jorma Kantosen kan nat ta ma na, että päätösehdotuksen seitsemäs kappale (Mikäli halu taan selvittää...) poistetaan. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Äänes tys me net te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että kunnan hal li tuk sen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Karkoisen eh do tus ta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Ää nes tys pöy tä kir ja on tämän pöytäkirjan liitteenä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hal li tuk sen ehdotuksen äänin Valuutettu Kimmo Karkoinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 116 Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että raakaa väki valtaa esittävän elokuvan tai muun liikkuvia

Lisätiedot