MARKKU ALATALO NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKU ALATALO NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 MARKKU ALATALO NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Markku Alatalo Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Metsätalouden koulutusohjelma Naismetsänomistajien metsäpalveluiden kehittäminen Tiivistelmä Työni tarkoitus on selvittää Tahko-tiimin alueen naismetsänomistajien odotuksia ja tarpeita metsäpalveluista. Tahko-tiimin tehtävänä on puuraaka-aineen toimittaminen asiakastehtaille. Naisten osuus metsään liittyvissä päätöksissä kasvaa koko ajan. Selvittämällä naismetsänomistajien mietteitä metsiensä kohdalta tiimi onnistuu saavuttamaan paremmin tavoitteensa puun haltuun saamisessa ja markkinoinnissa. Työni avulla Tahko-tiimi kykenee kohdistamaan markkinointia ja viestintää tarkemmin asiakkailleen, metsänomistajille. Tutkimus tehtiin kirjekyselyllä 340 naismetsänomistajalle, joista palautui 124 vastausta takaisin. Teoriaosuus perustui kirjallisuuteen. Teoriaosuudessa keskitytään asiakkuuteen ja asiakkaan arvoihin. Tutkimus osoitti naismetsäomistajien tarvitsevan runsaasti koulutusta taimikonhoidosta ja nuorten metsien hoidossa. Metsäpalveluille osoittautui olevan tarvetta runsaasti, sillä naisten taidot ja tiedot ovat kohtuullisen heikot metsäasioissa. Stora Enson metsäpalvelutarjonta kattaa jo nyt kohtuullisen hyvin tutkimuksessa esiin nousseita tarpeita. Metsänomistajille kohdennettua koulutustarjontaa lisäämällä heitä sitoutetaan vahvemmin Stora Ensoon. Asiasanat (avainsanat) metsäpalvelu, naismetsänomistaja, asiakas Sivumäärä Kieli URN 35 s. + liitteet 5 s. suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Työ on luottamuksellinen asti. Ohjaavan opettajan nimi Pasi Pakkala Opinnäytetyön toimeksiantaja Stora Enso Oyj

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Markku Alatalo Degree programme and option Name of the bachelor's thesis Development of the forest services for woman forest owners Abstract The aim of the study was to find out which are the women forest owners needs and expectations concerning the forest services. The study was made in Tahko-team s area. Today women are interested in forest subjects more than earlier. The study helps the Tahko-team focus on marketing campaigns and marketing communications for customers. The inquiry sheet was posted to 340 woman forest owners. 124 inquiry sheets came back. The focus of the theory part is on customers and on their values. The study showed that women forest owners need a lot of education in seeding stand management and young forest management. Women's knowledge and knowhow of the forest subjects aren't good, that is why they need a lot of forest services. Stora Enso s forest services already well cover forest owners needs in forest management. The forest education in general makes the forest owners more interested in Stora Enso and its forest services. Subject headings, (keywords) forest service, women forest owner, customer Pages Language URN 35 p. + app. 5 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices The study is confidential until Tutor Pasi Pakkala Employer of the bachelor's thesis Stora Enso Oyj

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO ASIAKKUUDESTA Asiakkuuden määritelmiä Asiakkaan arvot ja odotukset Asiakaspalvelu Asiakastyytyväisyys. 6 3 AINEISTO JA MENETELMÄT 9 4 TULOKSET Metsäpalvelut Metsäpalvelujen käytön syyt Palkansaajien valintaperusteet Maa- ja metsätalousyrittäjien valintaperusteet Eläkeläisten valintaperusteet Muiden valintaperusteet Hakkuut Tilan hallintatapa Ammattiryhmät Veromuodot ja tilan koko Metsänuudistaminen Koulutus Retkeilyt Yhteydenotto JOHTOPÄÄTÖKSET Metsäpalvelun valintaperusteet Naismetsänomistajien koulutustarpeet Yhteydenotto 30 LÄHTEET 31 LIITTEET. 32

5 1 1 JOHDANTO Metsänomistuksen rakenne muuttuu koko ajan, välillä voimakkaastikin. Syitä tähän ovat elinkeinorakenteen muutos, muuttoliike taajamiin ja alueelliset erilaiset kehityserot. Tärkeimmät muutostrendit ovat: Maatalousyrittäjien osuus pienenee, metsänomistajien keski-ikä nousee ja he muuttavat yhä useammin asumaan tilan ulkopuolelle. Metsänomistajien sukupuolijakauma muuttuu naisistuen yhä enemmän. Naiset ovat olleet perinteisesti metsänomistajia miestensä kanssa. Naisten osuutta kasvattaa leskeytymisen lisääntyminen, perikuntien määrien kasvu ja naisten omien, henkilökohtaisten, metsien omistusten lisääntyminen. Naisten lisääntynyt kiinnostus metsällisiin asioihin on saanut heitä ostamaan itselleen suoraan metsiä. Näistä seikoista johtuen yhä useamman nainen osallistuu puukauppa- ja metsänhoitopäätöksiin. Naismetsänomistajien metsiin liittyvät tiedot ja taidot ovat vielä suhteellisen vajavaisia. Tästä syystä on syntynyt tarve teetättää metsiin liittyviä töitä tilan ulkopuolisilla tahoilla. Naisten lisääntynyt tiedonnälkä metsällisiin asioihin tekee tarpeelliseksi tuoda heille opastusta. Näihin tarpeisiin Stora Enso haluaa vastata kehittämällä metsäpalvelutarjontaansa. Stora Enson metsäpalvelutarjonta kattaa kaiken metsäomaisuuden hoidon palvelut ja neuvonnat. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää Stora Enson Tahko-tiimin alueen (Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Varpaisjärvi) naismetsänomistajien odotuksia ja tarpeita metsäpalveluista. Työni pohjalta Tahko-tiimi kykenee paremmin kohdistamaan metsäpalvelutarjonnan, puukaupan ja markkinoinnin. Tahko-tiimin pääasiallinen tehtävä on hankkia puuta asiakastehtailleen. Onnistuneella ja oikein kohdistetulla metsäpalvelulla Tahko-tiimi sitouttaa naisja muut metsänomistajat kokonaiskannattavuudelliseen asiakassuhteeseen Stora Enson kanssa. Metsäpalvelulla tuetaan puukauppapalvelua metsänomistajien kanssa.

6 2 Työni runkona on kirjeitse tapahtunut kyselytutkimus Tahko-tiimin alueen naismetsänomistajille. Kysely lähettiin 340 henkilölle. Kirjeitä palautui 124 kappaletta. Palauteprosentti oli 37. Kyselyssä selvitin tietoja metsätaloussuunnitelmista, hakkuista, metsänuudistamisista, taimikonhoidoista, koulutus- ja retkeilytarpeista ja puunostajien tunnettavuuksista. Lisäksi kyselyssä kartoitin näkemyksiä Stora Ensosta. Pääaiheiksi nostan opinnäytetyössäni metsäpalvelu-, koulutus- ja retkeilytarpeet ja odotukset. Opinnäytetyöhön kuuluvassa teoreettisessa taustassa tarkastelen mitä asiakas tarkoittaa yritykselle, mitä ovat asiakkaan odotukset ja arvot. Lisäksi paneudun asiakaspalveluun ja tyytyväisyyteen. 2 ASIAKKUUDESTA 2.1 Asiakkuuden määritelmiä Asiakas on henkilö, joka ostaa yrityksen tuotteita ja/tai palveluja. Hän on suorassa tai välillisessä yhteydessä yrityksen tuotteeseen tai palveluun. Asiakkaaksi määritetään laveimmillaan henkilöä, joka on tai on ollut kontaktissa yritykseen ostamatta välttämättä mitään yritykseltä. Hänellä on sekä halu ja kyky hankkia tarjottuja tuotteita ja joka myös ostaa niitä. Asiakas on yrityksen toiminnan kohde tai jopa keskipiste. (Ålander 2000, ) Yrityksen tulee selvittää kuka on yrityksen asiakas menestyäkseen. Asiakas on aina olemassa, kun hän kohtaa yrityksen henkilön, toimipaikan tai järjestelmät. Jopa mainoskin on kohtaamisväline asiakkaalle ja yritykselle. Vaihtokeskeisissä markkinoissa asia on näin, mutta suhdemarkkinoissa tilanne on erilainen. Siinä koetaan asiakkuus jatkuvana prosessina. Asiakassuhde on tällöin voimassa koko ajan, myös ostojen välisenkin ajan. (Grönroos 2001, )

7 Asiakas on yrityksen tuotteiden tai palveluiden laadun mittaaja, testaaja. Hän 3 mittaa ostamansa asian laadun ja antaa yritykselle tuotteen kehittämiselle suunnan. Asiakas joko ostaa tuotteen tai palvelun tai ei. Näin asiakas toimii parhaimpana kehittäjänä yritykselle. Eli asiakas on mittari, joka antaa vinkin, millaista tuotetta tai palvelua hän tarvitsee. Tuotetta tai palvelua ei tehdä tekemisen vuoksi, vaan tarpeeseen. (Lahtinen & Isoviita 2000, ) Kun asiakas on suorassa yhteydessä yrityksen myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstöön, tätä kutsutaan suoraksi asiakkuudeksi. Joka kerta tällainen tilanne on yritykselle totuuden hetki, jolloin asiakas saadaan haluamaan yrityksen tuotetta tai palvelua (Grönroos 1991, 68 68). Tällöin luodaan samalla pohjaa suhteen jatkuvuudelle palvelemalla oikein. Suoran asiakassuhteen tunnistaminen ei yleensä tuota suurempia vaikeuksia. Toisinaan se voi olla jonkin yrityksen joku osasto. Esimerkiksi Stora Ensolle se voi olla jonkun painotalon raaka-aineen, paperin, hankintaosasto. Epäsuorassa asiakassuhteessa asiakas on yhteydessä yrityksen tuotteeseen tai palveluun välillisesti. Hän voi hankkia sen suoran asiakkaan kautta tai muun asiakkaan kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vähittäis- tai tukkukauppa. Stora Ensolle epäsuora asiakas on vaikkapa sanomalehden ostava henkilö, joka ostaa lehden lehtikioskista. Tällöinkin Stora Enson on huolehdittava tuotteensa laadusta loppuasiakkaalle paperin laadukkuuden muodossa. Asiakas on yritykselle joko sisäinen tai ulkoinen asiakas. Sisäinen asiakas on yrityksen henkilöstö. Jotta yrityksen tuotteen tai palvelun myynti ulkoiselle asiakkaalle onnistuu menestyksekkäästi, tulee yrityksen markkinoida asia ensin sisäisesti, henkilöstöllensä. (Lecklin 2002, ) Lisäksi sisäisellä markkinoinnilla liikeidea saadaan toimimaan henkilöstön jokapäiväisessä toiminnassa halutulla tavalla. Jokainen henkilö yrityksessä on toisen henkilön asiakas luovuttaessaan työn tai palvelun eteenpäin toiselle henkilölle. Näin on syntynyt toimittaja-asiakassuhde. (Lecklin 2002, )

8 Stora Enso Metsässä tämä toimii esimerkiksi tiimissä. Esimerkkinä olkoon vaikka puukauppa ja siihen liittyvä prosessi ostosta kaukokuljetuksen päättymiseen asiakastehtaalle. Oston hankintaesimies laatii leimikosta korjuupaketin maastoon ja järjestelmään. Operaatioesimies ketjuttaa järjestelmään leimikot ja ajantasaistaa esimerkiksi puutavaratiedot leimikkopakettiin asiakastehtaiden tarpeiden mukaisesti. Sitten hän laittaa korjuupaketin monitoimikoneelle sähköisesti tiedoksi. Korjuuyrittäjä toimii ohjeiden mukaisesti ja kuljettaa puut tien varteen kaukokuljetusta varten. Kuljetusyrittäjä huolehtii puut siiten asiakastehtaille ajo-ohjelman mukaisesti, jonka operaatioesimies on hänelle osoittanut. 4 Näissä jokaisessa vaiheessa tapahtuu asiakaskontakti, toisinaan molempiin suuntiin tapahtuvana. Laadukas sisäinen palvelu ja asiakkuus luovat onnistuneen asiakaspalvelun molemmille ulkoisille asiakkaille, puunmyyjälle ja tehtaalle. Ulkoinen asiakas on yrityksen ulkopuolinen suora tai epäsuora asiakas. Hän ostaa yrityksen sisäisten asiakkaiden, henkilöstön, tekemän tuotteen tai palvelun. Jos ulkoinen asiakas ei ole tyytyväinen ostokseensa, niin tällöin sisäinen asiakkuus on epäonnistunut tuote- tai palveluvirheen muodossa. Tämän vuoksi sisäinen asiakkuus on tärkeää ymmärtää yrityksessä, jotta ulkoisesta asiakkaasta ei tulisi entistä asiakasta. Yleensä edellä mainitussa tapauksessa ulkoinen asiakas hakeutuu kilpailevalle yritykselle asiakkaaksi. Menetetyn asiakkaan hankinta takaisin on kallis toimenpide. 2.2 Asiakkaan arvot ja odotukset Asiakkaan tunnistamisen lisäksi on tunnettava hänen arvot ja odotukset. Hankintojaan tehdessään asiakas täyttää omia tarpeitaan. Tarpeiden lisäksi asiakkaan päätökseen vaikuttavat odotukset, aiemmat kokemukset ja laatuodotukset. (Lecklin 2002, 94.)

9 5 Asiakkaalla voi olla tuotteesta tai palvelusta odotusarvoina käyttö- tai omistusarvo, kokemusarvo tai käyttötilannearvo. Käyttö- tai omistusarvo liittyy suoraan tuotteen käyttöön. Tuotteen käyttöarvon tulee täyttää asiakkaan välitön tarve, esimerkiksi nälän poistaminen. Tuotteelta voidaan odottaa myös esimerkiksi hyvää jälleenmyyntiarvoa tai raha-arvon pysyvyyttä. (Lecklin 2002, ) Tuotteen käytöstä saatavat kokemukset merkitsevät myös paljon ostopäätökseen. Käytön helppous, luotettavuus tai turvallisuus on ostopäätökselle tärkeä asia. Rahalle halutaan saada vastiketta. Positiiviset ja negatiiviset kokemukset asettavat tuotteelle mitattavuuden. (Lecklin 2002, 95.) Tuotteen arvo koetaan eri käyttötilanteissa erilaiseksi. Uudelta tuotteelta vaaditaan yleensä virheettömyyttä. Muutaman vuoden ikäiselle tuotteelle sallitaan enemmän vikoja kuin uudelle. Matkapuhelimen käyttäjä arvostaa sen mukana kuljetettavuutta ja pienuutta, kun taas lankapuhelimella on eri arvot, vaikka tehtävä onkin sama. (Lecklin 2002, 95.) 2.3 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun ydin on saada yrityksen asiakas ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Asiakaspalvelun tehtävänä on selvittää asiakkaan tarve ja täyttää se. Tyytyväinen asiakas asioi yrityksessä mielellään uudelleenkin. Asiakas muodostaa palvelusta mielikuvan monesta seikasta. Kun asiakkaan odotukset ja tarpeet on saatu täyttymään hyvällä palvelulla, niin asiakassuhde tiivistyy ja sitouttaminen yritykseen on tapahtunut. Asiakas kertoo saamastaan hyvästä palvelusta toisellekin henkilölle ja markkinoi tällöin yritystä. Asiakaspalvelun on täytettävä useita palvelulaadun ominaisuutta. Luotettavuus täytyy olla onnistunut heti ensimmäisellä palvelukerralla. Palvelun on oltava virheetöntä, sovitussa ajassa tapahtuvaa ja lupauksen täyttävää. Asiakas odottaa palvelulta myös pätevyyttä ja varmuutta. Yhteydenoton helppous yritykseen ja sen palveluntarjoajaan edesauttaa asiakkaan tarpeiden täyttämisessä paljon.

10 Tavoitettavuus internetin, puhelimen tai sopivien aukioloaikojen kautta lisää myyntiä. Näin asiakas ei joudu odottamaan tai etsimään palveluntuottajaa liian pitkään. (Ylikoski 2000, ) 6 Asiakkaan tunteminen auttaa palveluhenkilöä reagoimaan asiakkaan tarpeisiin riittävän tehokkaasti ja motivoituneesti. Tällöin asiakas saa palvelusta luotettavan ja uskottavan kuvan. Asiakasrekisterit auttavat asiakkaan tuntemisessa. Palveluhenkilö pääsee näkemään asiakkaan taustan, aikaisemmat ostokäyttäytymiset, -tiheydet ja -määrät. Jatkuvalla asiakasrekisterin päivittämisellä pidetään yritys ajan tasalla ja kehittämään markkinointia kohdentavammin. (Ylikoski 2000, 129.) 2.4 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat palveluominaisuudet, palvelun käytön seuraukset ja tavoiteltu tarpeentyydytys. Yrityksen on kehitettävä koko ajan asiakaspalvelun laatua. Sillä asiakas on laadun lopullinen arvioija. Tyytyväinen asiakas on valmis maksamaan yrityksen haluaman hinnan tuotteesta tai palvelusta. (Bergström & Leppänen 2001, 335.) Yrityksellä on yleensä jonkintasoinen käsitys, ovatko asiakkaat tyytyväisiä. Johdolla on omat käsityksensä ja palveluhenkilöstöllä omansa käsityksensä asiakkaiden tyytyväisyydestä. Jotta koko organisaatiolla on sama yhtenäinen käsitys asiakastyytyväisyydestä, yrityksen on järjestettävä seurantajärjestelmä asian selvittämiseksi. (Pöllänen 1995, 48.) Asiakastyytyväisyyden suunnittelu ja suorittaminen ovat tärkeä prosessi. Rope ja Pöllänen (1995, 6.) ilmentävät sen seuraavasti. Ensimmäiseksi selvitetään asiakastyytyväisyysmittauksen käyttökohteet. Seuraavaksi suunnitellaan mittaustapa, jonka jälkeen rakennetaan mittarit. Mittaussystematiikan toteutuksen jälkeen seuraa mittaustulosten analysointi, henkilöstön koulutus, kehitystoimenpiteet ja markkinointitoimenpiteet (kuva 1).

11 7 1. Asiakastyytyväisyysmittauksen käyttökohteiden selvittäminen - kohteiden yksilöinti - toimintamenetelmät 2. Mittaustavan suunnittelu - mittaustiheys - kohdehenkilöiden valinta - mittauskohteet, -tarkkuus, -tekniikka 3. Mittareiden rakentaminen - kysymysten muotoilu - mittarikokonaisuuden rakentaminen 4. Mittaussystematiikan toteutus - mittaaminen - tulostus - koulutus - mittareiden hyödyntäminen 5. Mittaamisesta johtamisjärjestelmään ja markkinointijärjestelmään - kehitysseuranta - kehitystoimenpiteet - markkinointitoimenpiteet KUVA 1. Asiakastyytyväisyysmittausprosessi (Rope & Pöllänen 1995, 60.) Asiakastyytyväisyys voidaan tehdä joko kvantitatiivisella eli avoimella kyselyllä, tai kvalitatiivisella eli laadullisella menetelmällä. Kvantitatiivisia menetelmätyövälineitä ovat puhelinkyselyt, kirjeitse tapahtuvat kyselyt, erilaiset palautelomakkeet tai henkilökohtaiset haastattelut. Kirjekyselyllä saadaan tarkkaa tietoa, mutta palautusmäärä on yleensä alhaista. Puhelinkyselyllä saavutetaan nopea palaute. Palautelomakkeilla asiakkaiden helppo antaa nopeasti palautetta. Etuna menetelmässä on helppous ja halpuus. Henkilökohtaisella kyselyllä saadaan paras ja luotettavin palaute. Haittana on menetelmän kalleus. (Lecklin 2002, )

12 Kvalitatiivisessa menetelmässä käytetään välineinä haastatteluja ja ryhmäkeskusteluina tapahtuvia asiakaspaneeleita. Tämän tutkimusmenetelmän avulla pyritään ymmärtämään ja kuvailemaan asiakkaan käyttäytymistä. Ryhmien koko on tällöin 5-12 hengen ryhmiä. Menetelmällä tutkitaan asiakkaan tyytyväisyyttä. Tällä tutkimusmenetelmällä selvitetään palvelun laadullisia seikkoja, esimerkiksi kuinka asiakas kokee tunnetasolla palvelun. (Lotti 1994, ) 8 Asiakastyytyväisyyden seurantaa tulee tehdä jatkuva prosessina. Ongelma ei olekaan varsinainen tietojen kerääminen, vaan niistä saatujen tietojen hyödyttäminen. Yleensä suoritetaan laaja-alainen yleistutkimus, jonka avulla selvitetään palvelussa olevat ongelma-alueet. Kertatutkimuksella selvitetään ongelma-alueen tarkemmat puutteelliset asiat ja kohteet. Tällöin käytetään yleensä asiakkaiden segmentointia kustannussäästöjen vuoksi. Mittauksia tuleekin tehdä riittävän usein, jotta yrityksen asiakkaiden palautteet tulevat selville. (Lecklin 2002, 126.) Tutkimustulosten avulla voidaan tunnistaa selkeät kehityskohteet. Kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa tulee henkilöstön saada osallistua kehitysprojekteihin. Näin taataan henkilöstön osallistuminen innostuneesti palvelun parantamiseen ja saamaan aikaiseksi ulkoisen palvelun tason nousu. Sisäinen asiakastyytyväisyys ja ulkoinen asiakaspalvelu eivät sulje toisiaan pois, vaan tukevat toisiaan. Onnistuneella asiakaspalvelulla on myös vastakohtansa, asiakastyytymättömyys. Asiakkaan ollessa tyytymättömään saamaansa palveluun, yritys voi menettää hänet. Asiakas äänestää jaloillaan, eli siirtyy kilpailijan asiakkaaksi. Hänen saaminen takaisin maksaa yleensä enemmän kuin asiakkaana pitäminen. Lisäksi menetetty asiakas toimii samalla negatiivisen viestinviejänä yrityksestä jopa tyytyväisille asiakkaille. Epäonnistuneeseen asiakaspalveluun on monia seikkoja. Palvelun taso ja arvo eivät vastaa asiakkaan odotuksia. Markkinointi on epäonnistunut kertoessaan palvelun sisällöstä tai laadusta. Yrityksen sisäinen markkinointi ja palvelu ovat jääneet tekemättä riittävän hyvin, henkilöstöä ei ole koulutettu tai opastettu

13 9 riittävästi. Yrityksen organisaatiorakenne elää eilisessä päivässä estäen tehokkaan palvelun. Myös yrityksen sisäiset säännöt tai jäykkä laatujärjestelmä estää sujuvan sopeutumisen muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin. Palvelu voi olla epätasaista tai huonolaatuista, kun päälliköt kuin alaisetkaan eivät kuinka toimia erilaisissa tilanteissa puutteellisten ohjeiden vuoksi. Stora Enson arvot ja tavoitteet on luotu asiakaslähtöisesti. Korkealla osaamisen tasolla taataan, että asiakas valitsee Stora Enson. Asiakkaiden muuttuvat vaatimukset huomioidaan Stora Ensossa jatkuvana arvojen ja tavoitteiden kehitysprosessina. Stora Ensossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, tuloksellista ja ihmisläheistä toimintaa. Yhtiö ja henkilöstö haluavat olla aloitteentekijöitä. Näiden seikkojen avulla Stora Enso haluaa tyydyttää asiakkaan odotuksia ja arvoja. 3 AINEISTO JA MENETELMÄT Opinnäytetyöni tavoite on selvittää Stora Enso tahko-tiimin alueen naismetsänomistajien odotuksia ja tarpeita metsäpalveluista. Työni pohjalta Tahko-tiimi voi kohdistaa paremmin markkinoinnin ja metsäpalvelutarjonnan. Näin tiimi kykenee sitouttamaan naismetsänomistajat paremmin Stora Ensoon. Naismetsänomistajat saavat tietoa ja taitoa lisää metsään liittyvissä asioissa yhden luukun periaatteella. Onnistuneella palvelulla naismetsänomistajien kanssa tiimi luo lujittuvaa kanssakäymistä muihinkin metsänomistajiin. Aineiston runkona oli kyselytutkimus, jonka suoritin kvantitatiivisella menetelmällä eli kirjeitse. Yhteystiedot sain Stora Enson metsämyyjärekisteristä. Kyselyjä lähetin 340 kappaletta. Vastauksia tuli takaisin 123. Vastausprosentti oli 37. Vastanneiden ikä vaihteli 15-vuotiaasta 75-vuotiaaseen. Keski-ikä oli 53 vuotta. Alle 40 vuotiaiden osuus vastanneista oli vain 11 prosenttia vuotiaiden osuus muodosti 42 prosentin osuuden vastanneista. Ammattiasemiksi valitsin neljä eri ryhmää; palkansaajat, maa- ja metsätalousyrittäjät, eläkeläiset ja muut. Suurin ammattiasema oli palkansaajat, heitä oli 35 prosenttia. Lähes yhtä suuren osuuden muodostivat maa- ja

14 metsätalousyrittäjät 33 prosentilla. Kolmanneksi yltivät eläkeläiset 28 prosentilla. Muut ammatit edustivat vain 4 prosentilla vastanneista (kuva 2). 10 i 28 % 4 % 35 % 33 % palkansaaja maa- ja metsätalousyrittäjä eläkeläinen muu KUVA 2. Ammattiasema. n =123 Perheomistus muodosti merkittävimmän omistusmuodon naismetsänomistajista. Heidän osuus oli kaksikolmasosaa vastanneista. Yksin metsää omisti noin 14 prosenttia. Perikuntien osuus oli vastanneista vielä pienehkö, vain kymmenisen prosenttia. Tämä ryhmä on jatkuvassa kasvussa oleva omistajaryhmä lähitulevaisuudessa, minkä korkeahko keski-ikäkin antoi odottaa. Pienin omistajaryhmä oli yhtymät. Monet perikunnat muodostavat yhä useammin omistusmuodoksi yhtymän (kuva 3). 14 % 9 % 10 % 67 % perhe perikunta yksin yhtymä KUVA 3. Tilan hallintatapa. n = 123 Maa- ja metsätalouden ja eläkeläisten ammattiryhmien suuri osuus vastanneista selitti pinta-alaverotuksen isomman osuuden verrattuna myyntiverotukseen. Pinta-alaverollisten osuus oli noin 70 prosenttia. Myyntiverotuksen oli valinnut kolmasosa vastanneista, jotka olivat pääasiassa palkansaajia ja muu

15 ammattiryhmiä. Vuoden 2005 jälkeen kaikki metsänomistajat kuuluvat myyntiverotukseen metsiensä osalta (kuva 4) % 67 % pinta-ala myynti KUVA 4. Metsäveromuoto. n = 123 Metsätilalla asui 80 henkilöä, eli noin 67 prosenttia vastanneista. Maa- ja metsätalouden ammattiryhmästä valtaosa asui tilalla. Myös eläkeläiset asuivat pääasiassa tilalla. Tilan sijaintikunnassa tilan ulkopuolella asui vastanneista vain viisi henkilöä, 4 prosenttia. Tilan sijaintikunnan ulkopuolella vastanneista asui jo vajaa kolmannes. Suurin ammattiasema oli tässä ryhmässä palkansaajat (kuva 5). 29 % 4 % 67 % tilalla tilan sijaintikunnassa tilan sijaintikunnan ulkopuolella KUVA 5. Asuinpaikka. n =123 Asumisetäisyydet tilalta vaihtelivat nolla kilometristä 450 kilometriin. Alle kymmenen kilometrin päässä metsätilasta asui vastaajista hieman yli puolet. Kolmenkymmenen kilometrin säteellä metsätilaa asui jo noin 70 prosenttia vastanneista. Edelleen maa- ja metsätalousyrittäjien ja eläkeläisten suuri osuus vastanneista selitti edellä olevaa asiaa.

16 12 Metsätilan keskikoko oli 47 hehtaaria. Pienin tila oli 6 hehtaaria ja suurin tila oli 200 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin tilakoon osuus oli 18 prosenttia, eli 18 tilaa 123 tilasta. Voimassa oleva metsätaloussuunnitelma oli 95 naismetsänomistajalla, eli 78 prosentilla. Pääosalla vastanneista ei ollut tarvetta uusia metsätaloussuunnitelmaansa. Henkilöistä, joilla ei ollut metsätaloussuunnitelmaa metsätilallansa, 67 prosenttia halusi metsätaloussuunnitelman. Sähköisen, tietokoneversion, metsätaloussuunnitelman halusi saada 30 prosenttia vastaajista, eli 32 henkilöä 122 henkilöstä. Se teki keskimääräisen (47 ha) metsätilakoon perusteella noin 1500 metsähehtaaria. 4 TULOKSET 4.1 Metsäpalvelut Metsäpalvelujen käytön syyt Tärkein syy metsäpalvelun käytölle oli asiantuntevan hoidon saaminen metsälle. Toiseksi tärkein syy metsäpalvelun käytölle oli metsäasioiden hoidon helpottuminen. Lähes yhtä tärkeänä syynä metsäpalvelun valinnalle oli naismetsänomistajien omien taitojen ja tietojen riittämättömyys. Metsäpalvelun esittäminen metsäammattilaisen taholta metsänomistajalle oli kohtuullisen tärkeä syy valita metsäpalvelu. Aikapula oli jonkun verran syynä valita metsien hoitamiseen ulkopuolinen apu. Lähes merkityksettömiä syitä olivat naismetsänomistajan terveydelliset seikat, kiinnostuksen puute ja etäisyys metsätilalta (kuva 6).

17 LÄHTEET 31 Bergström, S & Leppänen, A Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki. Oy Edita Ab. Grönroos, C Nyt kilpaillaan palveluilla. Jyväskylä. Gummerus. Grönroos, C Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Porvoo. WSOY. Lahtinen J & Isoviita, A Asiakaspalvelu ja markkinointi. Jyväskylä. Gummerus. Lecklin, O Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki. Kauppakaari. Lotti, L Markkinointitutkimuksen käsikirja. Porvoo. Weilin + Göös. Pöllänen, J Kanta-asiakasmarkkinointi. Porvoo. WSOY. Rope, T & Pöllänen, J Asiakastyytyväisyysjohtaminen. Juva. Weilin + Göös. Rope, T & Vahvaselkä, I Nykyaikainen markkinointi. Jyväskylä. Gummerus. Ylikoski, T Unohtuiko asiakas? Keuruu. KY-palvelu Oy. Ålander, K Suoramarkkinointi asiakashallinnan työvälineenä. Näkökulmia suoramarkkinoinnin mahdollisuuksiin asiakkuuksien hallinnassa. Jyväskylä. Painotalo Sisäsuomi Oy.

18 32 Liitteet TAHKO-TIIMIN ALUEEN NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN OMISTAJA- JA TILATIEDOT Omistajan syntymävuosi vuonna Omistajan ammattiasema 1. palkansaaja 2. maa- tai metsätalousyrittäjä 3. eläkeläinen 4. muu, mikä? Tilan hallintatapa? 1. perhe 2. perikunta 3. yksin 4. yhtymä Metsäveromuoto? 1. pinta-alavero 2. myyntivero 3. en tiedä Asumisenne tilaan nähden? 1. Asun vakinaisesti tilalla 2. Asun tilan ulkopuolella tilan sijaintikunnassa 3. Asun tilan sijaintikunnan ulkopuolella eri kunnassa Etäisyys metsiinne km. Paljonko omistatte metsää? ha METSÄPALVELUT Miksi olette käyttänyt metsäpalveluja? Ympyröikää jokaisen tekijän kohdalla mielipiteenne mukainen vaihtoehto. metsäpalvelun käyttöön vaikuttanut syy merkityksetön erittäin tärkeä taitoni tai tietoni metsäasioista ovat riittämättömät etäisyys metsääni vaikeuttaa omaehtoista toimimista metsäpalvelujen käyttö helpottaa asioiden hoitoa itselläni ei ole tarvittavaa kalustoa metsänhoidossa aikapula estää hoitamasta itse metsiäni metsäpalvelua tarjottiin minulle terveyteni rajoittaa omaa työskentelyäni metsässä minulla ei ole kiinnostusta hoitaa metsäasioita itse palveluja käyttämällä saan asiantuntevaa hoitoa metsääni

19 33 Metsätaloussuunnitelma Onko Teillä voimassaoleva metsätaloussuunnitelma? kyllä 1 ei 2 Onko tarvetta laatia se? kyllä 1 ei 2 Haluatteko suunnitelman tietokoneversiona? kyllä 1 ei 2 Hakkuut Ympyröikää jokaisen tekijän kohdalla mielipiteenne mukainen vaihtoehto. Puunmyyntipäätökseni perustuu merkityksetön erittäin tärkeää metsätaloussuunnitelmaan puunhintaan omaan näkemykseen metsieni tilasta metsäammattilaisen neuvoon edelliseen kokemukseen puukaupasta metsänhoidolliseen päätökseen Hakkuiden väli keskimäärin vuotta Hakkuun määrä keskimäärin m 3 /vuosi. Metsänuudistaminen Metsänuudistustyöt metsässänne tekee? teen itse 1 metsäyhtiö 2 yrittäjä 3 joku muu 4 Taimikonhoito Taimikonhoidon metsässänne tekee? teen itse 1 metsäyhtiö 2 yrittäjä 3 joku muu 4

20 34 Koulutus Ympyröikää jokaisen tekijän kohdalla mielipiteenne mukainen vaihtoehto. minua kiinnostavat seuraavat ei kiinnosta kiinnostaa koulutusaiheet hakkuumahdollisuuksien määrittely uudistusmenetelmät taimikonhoito metsäveroasiat (ALV, veroilmoitus ) sukupolvenvaihdos nuorenmetsänhoito metsätaloussuunnitelman tulkinta metsätulojen sijoitusneuvonta joku muu, mikä? Koulutuksen sopiva pituus 1/2 päivää 1 päivää 2 päivää Retkeilyt Minua kiinnostavat seuraavat retkeilyt ei kiinnosta kiinnostaa tehdasretkeily metsäretkeily metsään liittyvät koulutustilaisuudet kulttuuritapahtumat laivaristeily messut näyttelyt naismetsänomistajapäivä joku muu, mikä? Puunostajat Arvio kuinka hyvin tunnet en tunne tunnen hyvin Metsäliitto UPM VAPO Stora Enso

21 35 joku muu Yhteydenotto Haluan ottaa itse yhteyden puunostajaan 1 Haluan, että minuun otetaan yhteyttä 2 Arvioi yhteydenoton helppoutta vaikeaa helppoa puunostajaan Metsäliitto UPM-Kymmene Oyj VAPO Oy Stora Enso Oyj joku muu Ja sitten muutama kysymys Stora Enso Metsästä; Henkilöstö Anna kouluarvosana henkilöstölle arvosana ammattitaitoisuus joustavuus luotettavuus tavoitettavuus käyttäytyminen uskottavuus maine Arvioi henkilöstön luotettavuutta epäluotettava luotettava palvelutaso toiminnan varmuus luotettavuus toimijana Mielikuvia Stora Enso Metsästä (aseta rasti asteikolle) Luotettava / / / Epäluotettava Nykyaikainen / / / Vanhanaikainen Myönteinen / / / Kielteinen Aktiivinen / / / Passiivinen Ammattitaitoinen / / / Ammattitaidoton Helposti tavoitettava / / / Vaikeasti tavoitettava

22 36 Käytännönläheinen / / / Teoreettinen Anna arvosana Stora Enso Metsän puukauppapalveluista kokonaisuutena En ole käyttänyt Stora Enson metsäpalveluja aiemmin (rasti ruutuun) Olen kiinnostunut metsäpalvelusopimuksesta Stora Enson kanssa (rasti ruutuun) Terveisiä Stora Enson Tahko-tiimille Kiitokset vaivastanne ja rauhallista joulun odotusta.

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Harri Hänninen Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Esityksen

Lisätiedot

Koivisto, Kerttuli & Makkonen, Markus & Frank, Lauri Kyselytulosten raportti Lokakuu 2016 ISBN URN:ISBN:

Koivisto, Kerttuli & Makkonen, Markus & Frank, Lauri Kyselytulosten raportti Lokakuu 2016 ISBN URN:ISBN: Kuva: Anssi Koskinen, "Metsä, taivas ja merikin", CC BY 2.0 Koivisto, Kerttuli & Makkonen, Markus & Frank, Lauri Kyselytulosten raportti Lokakuu 2016 ISBN 978-951-39-6808-3 URN:ISBN: 978-951-39-6808-3

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/2002 Olavi Rautiainen Ketkä hakkasivat metsiään Pohjois-Savossa vuosina 2000 2001? Taustaksi Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien neuvonnan haasteiksi

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Leena Petäjistö & Juho Matala Hirvi, metsät ja metsänomistaja 2 24.6.2015 Metsänomistajakunnan muutokset ja tavoitteet

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari Metsäsuunnittelun nykytila ja kehittämistarpeet

Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari Metsäsuunnittelun nykytila ja kehittämistarpeet Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsäsuunnittelun nykytila ja kehittämistarpeet Mikko Kurttila & Katri Korhonen 1 Tausta Vaihe 1: Arvioidaan nykyisiä yksityismetsien metsäsuunnittelun

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä?

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Rita Asplund Aikuiskoulutus taantumassa? Kalevi Sorsa -säätiön Perjantaiyliopisto 28.8.2009 ETLA 1 Aikuiskoulutus eli erityisesti aikuisia varten järjestetty koulutus

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Miia Behm sosiologia Itä-Suomen yliopisto Lokakuu 2015. Työllistymisen esteet pitkäaikaistyöttömän näkökulmasta

Miia Behm sosiologia Itä-Suomen yliopisto Lokakuu 2015. Työllistymisen esteet pitkäaikaistyöttömän näkökulmasta Miia Behm sosiologia Itä-Suomen yliopisto Lokakuu 2015 Työllistymisen esteet pitkäaikaistyöttömän näkökulmasta Mitä tarkasteltiin? Mitä tekijöitä pitkäaikaistyöttömät itse kokevat oman työllistymisensä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013 Koulutuksen työelämävastaavuus ja TKI-toiminnan hyödyntäminen opetuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien tapaaminen 25.2.2014 Työelämän asiantuntijoiden

Lisätiedot

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat.

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Hoida metsäasiat verkossa - maksutta. KIRJAUTUMINEN JA ASIAKASTUKI ASIONTI JA SUOSTUMUKSET LUONTO Astu peremmälle metsääsi www.metsään.fi Metsään.fi on Suomen

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi 31.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot