MARKKU ALATALO NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKU ALATALO NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 MARKKU ALATALO NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Markku Alatalo Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Metsätalouden koulutusohjelma Naismetsänomistajien metsäpalveluiden kehittäminen Tiivistelmä Työni tarkoitus on selvittää Tahko-tiimin alueen naismetsänomistajien odotuksia ja tarpeita metsäpalveluista. Tahko-tiimin tehtävänä on puuraaka-aineen toimittaminen asiakastehtaille. Naisten osuus metsään liittyvissä päätöksissä kasvaa koko ajan. Selvittämällä naismetsänomistajien mietteitä metsiensä kohdalta tiimi onnistuu saavuttamaan paremmin tavoitteensa puun haltuun saamisessa ja markkinoinnissa. Työni avulla Tahko-tiimi kykenee kohdistamaan markkinointia ja viestintää tarkemmin asiakkailleen, metsänomistajille. Tutkimus tehtiin kirjekyselyllä 340 naismetsänomistajalle, joista palautui 124 vastausta takaisin. Teoriaosuus perustui kirjallisuuteen. Teoriaosuudessa keskitytään asiakkuuteen ja asiakkaan arvoihin. Tutkimus osoitti naismetsäomistajien tarvitsevan runsaasti koulutusta taimikonhoidosta ja nuorten metsien hoidossa. Metsäpalveluille osoittautui olevan tarvetta runsaasti, sillä naisten taidot ja tiedot ovat kohtuullisen heikot metsäasioissa. Stora Enson metsäpalvelutarjonta kattaa jo nyt kohtuullisen hyvin tutkimuksessa esiin nousseita tarpeita. Metsänomistajille kohdennettua koulutustarjontaa lisäämällä heitä sitoutetaan vahvemmin Stora Ensoon. Asiasanat (avainsanat) metsäpalvelu, naismetsänomistaja, asiakas Sivumäärä Kieli URN 35 s. + liitteet 5 s. suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Työ on luottamuksellinen asti. Ohjaavan opettajan nimi Pasi Pakkala Opinnäytetyön toimeksiantaja Stora Enso Oyj

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Markku Alatalo Degree programme and option Name of the bachelor's thesis Development of the forest services for woman forest owners Abstract The aim of the study was to find out which are the women forest owners needs and expectations concerning the forest services. The study was made in Tahko-team s area. Today women are interested in forest subjects more than earlier. The study helps the Tahko-team focus on marketing campaigns and marketing communications for customers. The inquiry sheet was posted to 340 woman forest owners. 124 inquiry sheets came back. The focus of the theory part is on customers and on their values. The study showed that women forest owners need a lot of education in seeding stand management and young forest management. Women's knowledge and knowhow of the forest subjects aren't good, that is why they need a lot of forest services. Stora Enso s forest services already well cover forest owners needs in forest management. The forest education in general makes the forest owners more interested in Stora Enso and its forest services. Subject headings, (keywords) forest service, women forest owner, customer Pages Language URN 35 p. + app. 5 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices The study is confidential until Tutor Pasi Pakkala Employer of the bachelor's thesis Stora Enso Oyj

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO ASIAKKUUDESTA Asiakkuuden määritelmiä Asiakkaan arvot ja odotukset Asiakaspalvelu Asiakastyytyväisyys. 6 3 AINEISTO JA MENETELMÄT 9 4 TULOKSET Metsäpalvelut Metsäpalvelujen käytön syyt Palkansaajien valintaperusteet Maa- ja metsätalousyrittäjien valintaperusteet Eläkeläisten valintaperusteet Muiden valintaperusteet Hakkuut Tilan hallintatapa Ammattiryhmät Veromuodot ja tilan koko Metsänuudistaminen Koulutus Retkeilyt Yhteydenotto JOHTOPÄÄTÖKSET Metsäpalvelun valintaperusteet Naismetsänomistajien koulutustarpeet Yhteydenotto 30 LÄHTEET 31 LIITTEET. 32

5 1 1 JOHDANTO Metsänomistuksen rakenne muuttuu koko ajan, välillä voimakkaastikin. Syitä tähän ovat elinkeinorakenteen muutos, muuttoliike taajamiin ja alueelliset erilaiset kehityserot. Tärkeimmät muutostrendit ovat: Maatalousyrittäjien osuus pienenee, metsänomistajien keski-ikä nousee ja he muuttavat yhä useammin asumaan tilan ulkopuolelle. Metsänomistajien sukupuolijakauma muuttuu naisistuen yhä enemmän. Naiset ovat olleet perinteisesti metsänomistajia miestensä kanssa. Naisten osuutta kasvattaa leskeytymisen lisääntyminen, perikuntien määrien kasvu ja naisten omien, henkilökohtaisten, metsien omistusten lisääntyminen. Naisten lisääntynyt kiinnostus metsällisiin asioihin on saanut heitä ostamaan itselleen suoraan metsiä. Näistä seikoista johtuen yhä useamman nainen osallistuu puukauppa- ja metsänhoitopäätöksiin. Naismetsänomistajien metsiin liittyvät tiedot ja taidot ovat vielä suhteellisen vajavaisia. Tästä syystä on syntynyt tarve teetättää metsiin liittyviä töitä tilan ulkopuolisilla tahoilla. Naisten lisääntynyt tiedonnälkä metsällisiin asioihin tekee tarpeelliseksi tuoda heille opastusta. Näihin tarpeisiin Stora Enso haluaa vastata kehittämällä metsäpalvelutarjontaansa. Stora Enson metsäpalvelutarjonta kattaa kaiken metsäomaisuuden hoidon palvelut ja neuvonnat. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää Stora Enson Tahko-tiimin alueen (Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Varpaisjärvi) naismetsänomistajien odotuksia ja tarpeita metsäpalveluista. Työni pohjalta Tahko-tiimi kykenee paremmin kohdistamaan metsäpalvelutarjonnan, puukaupan ja markkinoinnin. Tahko-tiimin pääasiallinen tehtävä on hankkia puuta asiakastehtailleen. Onnistuneella ja oikein kohdistetulla metsäpalvelulla Tahko-tiimi sitouttaa naisja muut metsänomistajat kokonaiskannattavuudelliseen asiakassuhteeseen Stora Enson kanssa. Metsäpalvelulla tuetaan puukauppapalvelua metsänomistajien kanssa.

6 2 Työni runkona on kirjeitse tapahtunut kyselytutkimus Tahko-tiimin alueen naismetsänomistajille. Kysely lähettiin 340 henkilölle. Kirjeitä palautui 124 kappaletta. Palauteprosentti oli 37. Kyselyssä selvitin tietoja metsätaloussuunnitelmista, hakkuista, metsänuudistamisista, taimikonhoidoista, koulutus- ja retkeilytarpeista ja puunostajien tunnettavuuksista. Lisäksi kyselyssä kartoitin näkemyksiä Stora Ensosta. Pääaiheiksi nostan opinnäytetyössäni metsäpalvelu-, koulutus- ja retkeilytarpeet ja odotukset. Opinnäytetyöhön kuuluvassa teoreettisessa taustassa tarkastelen mitä asiakas tarkoittaa yritykselle, mitä ovat asiakkaan odotukset ja arvot. Lisäksi paneudun asiakaspalveluun ja tyytyväisyyteen. 2 ASIAKKUUDESTA 2.1 Asiakkuuden määritelmiä Asiakas on henkilö, joka ostaa yrityksen tuotteita ja/tai palveluja. Hän on suorassa tai välillisessä yhteydessä yrityksen tuotteeseen tai palveluun. Asiakkaaksi määritetään laveimmillaan henkilöä, joka on tai on ollut kontaktissa yritykseen ostamatta välttämättä mitään yritykseltä. Hänellä on sekä halu ja kyky hankkia tarjottuja tuotteita ja joka myös ostaa niitä. Asiakas on yrityksen toiminnan kohde tai jopa keskipiste. (Ålander 2000, ) Yrityksen tulee selvittää kuka on yrityksen asiakas menestyäkseen. Asiakas on aina olemassa, kun hän kohtaa yrityksen henkilön, toimipaikan tai järjestelmät. Jopa mainoskin on kohtaamisväline asiakkaalle ja yritykselle. Vaihtokeskeisissä markkinoissa asia on näin, mutta suhdemarkkinoissa tilanne on erilainen. Siinä koetaan asiakkuus jatkuvana prosessina. Asiakassuhde on tällöin voimassa koko ajan, myös ostojen välisenkin ajan. (Grönroos 2001, )

7 Asiakas on yrityksen tuotteiden tai palveluiden laadun mittaaja, testaaja. Hän 3 mittaa ostamansa asian laadun ja antaa yritykselle tuotteen kehittämiselle suunnan. Asiakas joko ostaa tuotteen tai palvelun tai ei. Näin asiakas toimii parhaimpana kehittäjänä yritykselle. Eli asiakas on mittari, joka antaa vinkin, millaista tuotetta tai palvelua hän tarvitsee. Tuotetta tai palvelua ei tehdä tekemisen vuoksi, vaan tarpeeseen. (Lahtinen & Isoviita 2000, ) Kun asiakas on suorassa yhteydessä yrityksen myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstöön, tätä kutsutaan suoraksi asiakkuudeksi. Joka kerta tällainen tilanne on yritykselle totuuden hetki, jolloin asiakas saadaan haluamaan yrityksen tuotetta tai palvelua (Grönroos 1991, 68 68). Tällöin luodaan samalla pohjaa suhteen jatkuvuudelle palvelemalla oikein. Suoran asiakassuhteen tunnistaminen ei yleensä tuota suurempia vaikeuksia. Toisinaan se voi olla jonkin yrityksen joku osasto. Esimerkiksi Stora Ensolle se voi olla jonkun painotalon raaka-aineen, paperin, hankintaosasto. Epäsuorassa asiakassuhteessa asiakas on yhteydessä yrityksen tuotteeseen tai palveluun välillisesti. Hän voi hankkia sen suoran asiakkaan kautta tai muun asiakkaan kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vähittäis- tai tukkukauppa. Stora Ensolle epäsuora asiakas on vaikkapa sanomalehden ostava henkilö, joka ostaa lehden lehtikioskista. Tällöinkin Stora Enson on huolehdittava tuotteensa laadusta loppuasiakkaalle paperin laadukkuuden muodossa. Asiakas on yritykselle joko sisäinen tai ulkoinen asiakas. Sisäinen asiakas on yrityksen henkilöstö. Jotta yrityksen tuotteen tai palvelun myynti ulkoiselle asiakkaalle onnistuu menestyksekkäästi, tulee yrityksen markkinoida asia ensin sisäisesti, henkilöstöllensä. (Lecklin 2002, ) Lisäksi sisäisellä markkinoinnilla liikeidea saadaan toimimaan henkilöstön jokapäiväisessä toiminnassa halutulla tavalla. Jokainen henkilö yrityksessä on toisen henkilön asiakas luovuttaessaan työn tai palvelun eteenpäin toiselle henkilölle. Näin on syntynyt toimittaja-asiakassuhde. (Lecklin 2002, )

8 Stora Enso Metsässä tämä toimii esimerkiksi tiimissä. Esimerkkinä olkoon vaikka puukauppa ja siihen liittyvä prosessi ostosta kaukokuljetuksen päättymiseen asiakastehtaalle. Oston hankintaesimies laatii leimikosta korjuupaketin maastoon ja järjestelmään. Operaatioesimies ketjuttaa järjestelmään leimikot ja ajantasaistaa esimerkiksi puutavaratiedot leimikkopakettiin asiakastehtaiden tarpeiden mukaisesti. Sitten hän laittaa korjuupaketin monitoimikoneelle sähköisesti tiedoksi. Korjuuyrittäjä toimii ohjeiden mukaisesti ja kuljettaa puut tien varteen kaukokuljetusta varten. Kuljetusyrittäjä huolehtii puut siiten asiakastehtaille ajo-ohjelman mukaisesti, jonka operaatioesimies on hänelle osoittanut. 4 Näissä jokaisessa vaiheessa tapahtuu asiakaskontakti, toisinaan molempiin suuntiin tapahtuvana. Laadukas sisäinen palvelu ja asiakkuus luovat onnistuneen asiakaspalvelun molemmille ulkoisille asiakkaille, puunmyyjälle ja tehtaalle. Ulkoinen asiakas on yrityksen ulkopuolinen suora tai epäsuora asiakas. Hän ostaa yrityksen sisäisten asiakkaiden, henkilöstön, tekemän tuotteen tai palvelun. Jos ulkoinen asiakas ei ole tyytyväinen ostokseensa, niin tällöin sisäinen asiakkuus on epäonnistunut tuote- tai palveluvirheen muodossa. Tämän vuoksi sisäinen asiakkuus on tärkeää ymmärtää yrityksessä, jotta ulkoisesta asiakkaasta ei tulisi entistä asiakasta. Yleensä edellä mainitussa tapauksessa ulkoinen asiakas hakeutuu kilpailevalle yritykselle asiakkaaksi. Menetetyn asiakkaan hankinta takaisin on kallis toimenpide. 2.2 Asiakkaan arvot ja odotukset Asiakkaan tunnistamisen lisäksi on tunnettava hänen arvot ja odotukset. Hankintojaan tehdessään asiakas täyttää omia tarpeitaan. Tarpeiden lisäksi asiakkaan päätökseen vaikuttavat odotukset, aiemmat kokemukset ja laatuodotukset. (Lecklin 2002, 94.)

9 5 Asiakkaalla voi olla tuotteesta tai palvelusta odotusarvoina käyttö- tai omistusarvo, kokemusarvo tai käyttötilannearvo. Käyttö- tai omistusarvo liittyy suoraan tuotteen käyttöön. Tuotteen käyttöarvon tulee täyttää asiakkaan välitön tarve, esimerkiksi nälän poistaminen. Tuotteelta voidaan odottaa myös esimerkiksi hyvää jälleenmyyntiarvoa tai raha-arvon pysyvyyttä. (Lecklin 2002, ) Tuotteen käytöstä saatavat kokemukset merkitsevät myös paljon ostopäätökseen. Käytön helppous, luotettavuus tai turvallisuus on ostopäätökselle tärkeä asia. Rahalle halutaan saada vastiketta. Positiiviset ja negatiiviset kokemukset asettavat tuotteelle mitattavuuden. (Lecklin 2002, 95.) Tuotteen arvo koetaan eri käyttötilanteissa erilaiseksi. Uudelta tuotteelta vaaditaan yleensä virheettömyyttä. Muutaman vuoden ikäiselle tuotteelle sallitaan enemmän vikoja kuin uudelle. Matkapuhelimen käyttäjä arvostaa sen mukana kuljetettavuutta ja pienuutta, kun taas lankapuhelimella on eri arvot, vaikka tehtävä onkin sama. (Lecklin 2002, 95.) 2.3 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun ydin on saada yrityksen asiakas ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Asiakaspalvelun tehtävänä on selvittää asiakkaan tarve ja täyttää se. Tyytyväinen asiakas asioi yrityksessä mielellään uudelleenkin. Asiakas muodostaa palvelusta mielikuvan monesta seikasta. Kun asiakkaan odotukset ja tarpeet on saatu täyttymään hyvällä palvelulla, niin asiakassuhde tiivistyy ja sitouttaminen yritykseen on tapahtunut. Asiakas kertoo saamastaan hyvästä palvelusta toisellekin henkilölle ja markkinoi tällöin yritystä. Asiakaspalvelun on täytettävä useita palvelulaadun ominaisuutta. Luotettavuus täytyy olla onnistunut heti ensimmäisellä palvelukerralla. Palvelun on oltava virheetöntä, sovitussa ajassa tapahtuvaa ja lupauksen täyttävää. Asiakas odottaa palvelulta myös pätevyyttä ja varmuutta. Yhteydenoton helppous yritykseen ja sen palveluntarjoajaan edesauttaa asiakkaan tarpeiden täyttämisessä paljon.

10 Tavoitettavuus internetin, puhelimen tai sopivien aukioloaikojen kautta lisää myyntiä. Näin asiakas ei joudu odottamaan tai etsimään palveluntuottajaa liian pitkään. (Ylikoski 2000, ) 6 Asiakkaan tunteminen auttaa palveluhenkilöä reagoimaan asiakkaan tarpeisiin riittävän tehokkaasti ja motivoituneesti. Tällöin asiakas saa palvelusta luotettavan ja uskottavan kuvan. Asiakasrekisterit auttavat asiakkaan tuntemisessa. Palveluhenkilö pääsee näkemään asiakkaan taustan, aikaisemmat ostokäyttäytymiset, -tiheydet ja -määrät. Jatkuvalla asiakasrekisterin päivittämisellä pidetään yritys ajan tasalla ja kehittämään markkinointia kohdentavammin. (Ylikoski 2000, 129.) 2.4 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat palveluominaisuudet, palvelun käytön seuraukset ja tavoiteltu tarpeentyydytys. Yrityksen on kehitettävä koko ajan asiakaspalvelun laatua. Sillä asiakas on laadun lopullinen arvioija. Tyytyväinen asiakas on valmis maksamaan yrityksen haluaman hinnan tuotteesta tai palvelusta. (Bergström & Leppänen 2001, 335.) Yrityksellä on yleensä jonkintasoinen käsitys, ovatko asiakkaat tyytyväisiä. Johdolla on omat käsityksensä ja palveluhenkilöstöllä omansa käsityksensä asiakkaiden tyytyväisyydestä. Jotta koko organisaatiolla on sama yhtenäinen käsitys asiakastyytyväisyydestä, yrityksen on järjestettävä seurantajärjestelmä asian selvittämiseksi. (Pöllänen 1995, 48.) Asiakastyytyväisyyden suunnittelu ja suorittaminen ovat tärkeä prosessi. Rope ja Pöllänen (1995, 6.) ilmentävät sen seuraavasti. Ensimmäiseksi selvitetään asiakastyytyväisyysmittauksen käyttökohteet. Seuraavaksi suunnitellaan mittaustapa, jonka jälkeen rakennetaan mittarit. Mittaussystematiikan toteutuksen jälkeen seuraa mittaustulosten analysointi, henkilöstön koulutus, kehitystoimenpiteet ja markkinointitoimenpiteet (kuva 1).

11 7 1. Asiakastyytyväisyysmittauksen käyttökohteiden selvittäminen - kohteiden yksilöinti - toimintamenetelmät 2. Mittaustavan suunnittelu - mittaustiheys - kohdehenkilöiden valinta - mittauskohteet, -tarkkuus, -tekniikka 3. Mittareiden rakentaminen - kysymysten muotoilu - mittarikokonaisuuden rakentaminen 4. Mittaussystematiikan toteutus - mittaaminen - tulostus - koulutus - mittareiden hyödyntäminen 5. Mittaamisesta johtamisjärjestelmään ja markkinointijärjestelmään - kehitysseuranta - kehitystoimenpiteet - markkinointitoimenpiteet KUVA 1. Asiakastyytyväisyysmittausprosessi (Rope & Pöllänen 1995, 60.) Asiakastyytyväisyys voidaan tehdä joko kvantitatiivisella eli avoimella kyselyllä, tai kvalitatiivisella eli laadullisella menetelmällä. Kvantitatiivisia menetelmätyövälineitä ovat puhelinkyselyt, kirjeitse tapahtuvat kyselyt, erilaiset palautelomakkeet tai henkilökohtaiset haastattelut. Kirjekyselyllä saadaan tarkkaa tietoa, mutta palautusmäärä on yleensä alhaista. Puhelinkyselyllä saavutetaan nopea palaute. Palautelomakkeilla asiakkaiden helppo antaa nopeasti palautetta. Etuna menetelmässä on helppous ja halpuus. Henkilökohtaisella kyselyllä saadaan paras ja luotettavin palaute. Haittana on menetelmän kalleus. (Lecklin 2002, )

12 Kvalitatiivisessa menetelmässä käytetään välineinä haastatteluja ja ryhmäkeskusteluina tapahtuvia asiakaspaneeleita. Tämän tutkimusmenetelmän avulla pyritään ymmärtämään ja kuvailemaan asiakkaan käyttäytymistä. Ryhmien koko on tällöin 5-12 hengen ryhmiä. Menetelmällä tutkitaan asiakkaan tyytyväisyyttä. Tällä tutkimusmenetelmällä selvitetään palvelun laadullisia seikkoja, esimerkiksi kuinka asiakas kokee tunnetasolla palvelun. (Lotti 1994, ) 8 Asiakastyytyväisyyden seurantaa tulee tehdä jatkuva prosessina. Ongelma ei olekaan varsinainen tietojen kerääminen, vaan niistä saatujen tietojen hyödyttäminen. Yleensä suoritetaan laaja-alainen yleistutkimus, jonka avulla selvitetään palvelussa olevat ongelma-alueet. Kertatutkimuksella selvitetään ongelma-alueen tarkemmat puutteelliset asiat ja kohteet. Tällöin käytetään yleensä asiakkaiden segmentointia kustannussäästöjen vuoksi. Mittauksia tuleekin tehdä riittävän usein, jotta yrityksen asiakkaiden palautteet tulevat selville. (Lecklin 2002, 126.) Tutkimustulosten avulla voidaan tunnistaa selkeät kehityskohteet. Kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa tulee henkilöstön saada osallistua kehitysprojekteihin. Näin taataan henkilöstön osallistuminen innostuneesti palvelun parantamiseen ja saamaan aikaiseksi ulkoisen palvelun tason nousu. Sisäinen asiakastyytyväisyys ja ulkoinen asiakaspalvelu eivät sulje toisiaan pois, vaan tukevat toisiaan. Onnistuneella asiakaspalvelulla on myös vastakohtansa, asiakastyytymättömyys. Asiakkaan ollessa tyytymättömään saamaansa palveluun, yritys voi menettää hänet. Asiakas äänestää jaloillaan, eli siirtyy kilpailijan asiakkaaksi. Hänen saaminen takaisin maksaa yleensä enemmän kuin asiakkaana pitäminen. Lisäksi menetetty asiakas toimii samalla negatiivisen viestinviejänä yrityksestä jopa tyytyväisille asiakkaille. Epäonnistuneeseen asiakaspalveluun on monia seikkoja. Palvelun taso ja arvo eivät vastaa asiakkaan odotuksia. Markkinointi on epäonnistunut kertoessaan palvelun sisällöstä tai laadusta. Yrityksen sisäinen markkinointi ja palvelu ovat jääneet tekemättä riittävän hyvin, henkilöstöä ei ole koulutettu tai opastettu

13 9 riittävästi. Yrityksen organisaatiorakenne elää eilisessä päivässä estäen tehokkaan palvelun. Myös yrityksen sisäiset säännöt tai jäykkä laatujärjestelmä estää sujuvan sopeutumisen muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin. Palvelu voi olla epätasaista tai huonolaatuista, kun päälliköt kuin alaisetkaan eivät kuinka toimia erilaisissa tilanteissa puutteellisten ohjeiden vuoksi. Stora Enson arvot ja tavoitteet on luotu asiakaslähtöisesti. Korkealla osaamisen tasolla taataan, että asiakas valitsee Stora Enson. Asiakkaiden muuttuvat vaatimukset huomioidaan Stora Ensossa jatkuvana arvojen ja tavoitteiden kehitysprosessina. Stora Ensossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, tuloksellista ja ihmisläheistä toimintaa. Yhtiö ja henkilöstö haluavat olla aloitteentekijöitä. Näiden seikkojen avulla Stora Enso haluaa tyydyttää asiakkaan odotuksia ja arvoja. 3 AINEISTO JA MENETELMÄT Opinnäytetyöni tavoite on selvittää Stora Enso tahko-tiimin alueen naismetsänomistajien odotuksia ja tarpeita metsäpalveluista. Työni pohjalta Tahko-tiimi voi kohdistaa paremmin markkinoinnin ja metsäpalvelutarjonnan. Näin tiimi kykenee sitouttamaan naismetsänomistajat paremmin Stora Ensoon. Naismetsänomistajat saavat tietoa ja taitoa lisää metsään liittyvissä asioissa yhden luukun periaatteella. Onnistuneella palvelulla naismetsänomistajien kanssa tiimi luo lujittuvaa kanssakäymistä muihinkin metsänomistajiin. Aineiston runkona oli kyselytutkimus, jonka suoritin kvantitatiivisella menetelmällä eli kirjeitse. Yhteystiedot sain Stora Enson metsämyyjärekisteristä. Kyselyjä lähetin 340 kappaletta. Vastauksia tuli takaisin 123. Vastausprosentti oli 37. Vastanneiden ikä vaihteli 15-vuotiaasta 75-vuotiaaseen. Keski-ikä oli 53 vuotta. Alle 40 vuotiaiden osuus vastanneista oli vain 11 prosenttia vuotiaiden osuus muodosti 42 prosentin osuuden vastanneista. Ammattiasemiksi valitsin neljä eri ryhmää; palkansaajat, maa- ja metsätalousyrittäjät, eläkeläiset ja muut. Suurin ammattiasema oli palkansaajat, heitä oli 35 prosenttia. Lähes yhtä suuren osuuden muodostivat maa- ja

14 metsätalousyrittäjät 33 prosentilla. Kolmanneksi yltivät eläkeläiset 28 prosentilla. Muut ammatit edustivat vain 4 prosentilla vastanneista (kuva 2). 10 i 28 % 4 % 35 % 33 % palkansaaja maa- ja metsätalousyrittäjä eläkeläinen muu KUVA 2. Ammattiasema. n =123 Perheomistus muodosti merkittävimmän omistusmuodon naismetsänomistajista. Heidän osuus oli kaksikolmasosaa vastanneista. Yksin metsää omisti noin 14 prosenttia. Perikuntien osuus oli vastanneista vielä pienehkö, vain kymmenisen prosenttia. Tämä ryhmä on jatkuvassa kasvussa oleva omistajaryhmä lähitulevaisuudessa, minkä korkeahko keski-ikäkin antoi odottaa. Pienin omistajaryhmä oli yhtymät. Monet perikunnat muodostavat yhä useammin omistusmuodoksi yhtymän (kuva 3). 14 % 9 % 10 % 67 % perhe perikunta yksin yhtymä KUVA 3. Tilan hallintatapa. n = 123 Maa- ja metsätalouden ja eläkeläisten ammattiryhmien suuri osuus vastanneista selitti pinta-alaverotuksen isomman osuuden verrattuna myyntiverotukseen. Pinta-alaverollisten osuus oli noin 70 prosenttia. Myyntiverotuksen oli valinnut kolmasosa vastanneista, jotka olivat pääasiassa palkansaajia ja muu

15 ammattiryhmiä. Vuoden 2005 jälkeen kaikki metsänomistajat kuuluvat myyntiverotukseen metsiensä osalta (kuva 4) % 67 % pinta-ala myynti KUVA 4. Metsäveromuoto. n = 123 Metsätilalla asui 80 henkilöä, eli noin 67 prosenttia vastanneista. Maa- ja metsätalouden ammattiryhmästä valtaosa asui tilalla. Myös eläkeläiset asuivat pääasiassa tilalla. Tilan sijaintikunnassa tilan ulkopuolella asui vastanneista vain viisi henkilöä, 4 prosenttia. Tilan sijaintikunnan ulkopuolella vastanneista asui jo vajaa kolmannes. Suurin ammattiasema oli tässä ryhmässä palkansaajat (kuva 5). 29 % 4 % 67 % tilalla tilan sijaintikunnassa tilan sijaintikunnan ulkopuolella KUVA 5. Asuinpaikka. n =123 Asumisetäisyydet tilalta vaihtelivat nolla kilometristä 450 kilometriin. Alle kymmenen kilometrin päässä metsätilasta asui vastaajista hieman yli puolet. Kolmenkymmenen kilometrin säteellä metsätilaa asui jo noin 70 prosenttia vastanneista. Edelleen maa- ja metsätalousyrittäjien ja eläkeläisten suuri osuus vastanneista selitti edellä olevaa asiaa.

16 12 Metsätilan keskikoko oli 47 hehtaaria. Pienin tila oli 6 hehtaaria ja suurin tila oli 200 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin tilakoon osuus oli 18 prosenttia, eli 18 tilaa 123 tilasta. Voimassa oleva metsätaloussuunnitelma oli 95 naismetsänomistajalla, eli 78 prosentilla. Pääosalla vastanneista ei ollut tarvetta uusia metsätaloussuunnitelmaansa. Henkilöistä, joilla ei ollut metsätaloussuunnitelmaa metsätilallansa, 67 prosenttia halusi metsätaloussuunnitelman. Sähköisen, tietokoneversion, metsätaloussuunnitelman halusi saada 30 prosenttia vastaajista, eli 32 henkilöä 122 henkilöstä. Se teki keskimääräisen (47 ha) metsätilakoon perusteella noin 1500 metsähehtaaria. 4 TULOKSET 4.1 Metsäpalvelut Metsäpalvelujen käytön syyt Tärkein syy metsäpalvelun käytölle oli asiantuntevan hoidon saaminen metsälle. Toiseksi tärkein syy metsäpalvelun käytölle oli metsäasioiden hoidon helpottuminen. Lähes yhtä tärkeänä syynä metsäpalvelun valinnalle oli naismetsänomistajien omien taitojen ja tietojen riittämättömyys. Metsäpalvelun esittäminen metsäammattilaisen taholta metsänomistajalle oli kohtuullisen tärkeä syy valita metsäpalvelu. Aikapula oli jonkun verran syynä valita metsien hoitamiseen ulkopuolinen apu. Lähes merkityksettömiä syitä olivat naismetsänomistajan terveydelliset seikat, kiinnostuksen puute ja etäisyys metsätilalta (kuva 6).

17 LÄHTEET 31 Bergström, S & Leppänen, A Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki. Oy Edita Ab. Grönroos, C Nyt kilpaillaan palveluilla. Jyväskylä. Gummerus. Grönroos, C Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Porvoo. WSOY. Lahtinen J & Isoviita, A Asiakaspalvelu ja markkinointi. Jyväskylä. Gummerus. Lecklin, O Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki. Kauppakaari. Lotti, L Markkinointitutkimuksen käsikirja. Porvoo. Weilin + Göös. Pöllänen, J Kanta-asiakasmarkkinointi. Porvoo. WSOY. Rope, T & Pöllänen, J Asiakastyytyväisyysjohtaminen. Juva. Weilin + Göös. Rope, T & Vahvaselkä, I Nykyaikainen markkinointi. Jyväskylä. Gummerus. Ylikoski, T Unohtuiko asiakas? Keuruu. KY-palvelu Oy. Ålander, K Suoramarkkinointi asiakashallinnan työvälineenä. Näkökulmia suoramarkkinoinnin mahdollisuuksiin asiakkuuksien hallinnassa. Jyväskylä. Painotalo Sisäsuomi Oy.

18 32 Liitteet TAHKO-TIIMIN ALUEEN NAISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN OMISTAJA- JA TILATIEDOT Omistajan syntymävuosi vuonna Omistajan ammattiasema 1. palkansaaja 2. maa- tai metsätalousyrittäjä 3. eläkeläinen 4. muu, mikä? Tilan hallintatapa? 1. perhe 2. perikunta 3. yksin 4. yhtymä Metsäveromuoto? 1. pinta-alavero 2. myyntivero 3. en tiedä Asumisenne tilaan nähden? 1. Asun vakinaisesti tilalla 2. Asun tilan ulkopuolella tilan sijaintikunnassa 3. Asun tilan sijaintikunnan ulkopuolella eri kunnassa Etäisyys metsiinne km. Paljonko omistatte metsää? ha METSÄPALVELUT Miksi olette käyttänyt metsäpalveluja? Ympyröikää jokaisen tekijän kohdalla mielipiteenne mukainen vaihtoehto. metsäpalvelun käyttöön vaikuttanut syy merkityksetön erittäin tärkeä taitoni tai tietoni metsäasioista ovat riittämättömät etäisyys metsääni vaikeuttaa omaehtoista toimimista metsäpalvelujen käyttö helpottaa asioiden hoitoa itselläni ei ole tarvittavaa kalustoa metsänhoidossa aikapula estää hoitamasta itse metsiäni metsäpalvelua tarjottiin minulle terveyteni rajoittaa omaa työskentelyäni metsässä minulla ei ole kiinnostusta hoitaa metsäasioita itse palveluja käyttämällä saan asiantuntevaa hoitoa metsääni

19 33 Metsätaloussuunnitelma Onko Teillä voimassaoleva metsätaloussuunnitelma? kyllä 1 ei 2 Onko tarvetta laatia se? kyllä 1 ei 2 Haluatteko suunnitelman tietokoneversiona? kyllä 1 ei 2 Hakkuut Ympyröikää jokaisen tekijän kohdalla mielipiteenne mukainen vaihtoehto. Puunmyyntipäätökseni perustuu merkityksetön erittäin tärkeää metsätaloussuunnitelmaan puunhintaan omaan näkemykseen metsieni tilasta metsäammattilaisen neuvoon edelliseen kokemukseen puukaupasta metsänhoidolliseen päätökseen Hakkuiden väli keskimäärin vuotta Hakkuun määrä keskimäärin m 3 /vuosi. Metsänuudistaminen Metsänuudistustyöt metsässänne tekee? teen itse 1 metsäyhtiö 2 yrittäjä 3 joku muu 4 Taimikonhoito Taimikonhoidon metsässänne tekee? teen itse 1 metsäyhtiö 2 yrittäjä 3 joku muu 4

20 34 Koulutus Ympyröikää jokaisen tekijän kohdalla mielipiteenne mukainen vaihtoehto. minua kiinnostavat seuraavat ei kiinnosta kiinnostaa koulutusaiheet hakkuumahdollisuuksien määrittely uudistusmenetelmät taimikonhoito metsäveroasiat (ALV, veroilmoitus ) sukupolvenvaihdos nuorenmetsänhoito metsätaloussuunnitelman tulkinta metsätulojen sijoitusneuvonta joku muu, mikä? Koulutuksen sopiva pituus 1/2 päivää 1 päivää 2 päivää Retkeilyt Minua kiinnostavat seuraavat retkeilyt ei kiinnosta kiinnostaa tehdasretkeily metsäretkeily metsään liittyvät koulutustilaisuudet kulttuuritapahtumat laivaristeily messut näyttelyt naismetsänomistajapäivä joku muu, mikä? Puunostajat Arvio kuinka hyvin tunnet en tunne tunnen hyvin Metsäliitto UPM VAPO Stora Enso

21 35 joku muu Yhteydenotto Haluan ottaa itse yhteyden puunostajaan 1 Haluan, että minuun otetaan yhteyttä 2 Arvioi yhteydenoton helppoutta vaikeaa helppoa puunostajaan Metsäliitto UPM-Kymmene Oyj VAPO Oy Stora Enso Oyj joku muu Ja sitten muutama kysymys Stora Enso Metsästä; Henkilöstö Anna kouluarvosana henkilöstölle arvosana ammattitaitoisuus joustavuus luotettavuus tavoitettavuus käyttäytyminen uskottavuus maine Arvioi henkilöstön luotettavuutta epäluotettava luotettava palvelutaso toiminnan varmuus luotettavuus toimijana Mielikuvia Stora Enso Metsästä (aseta rasti asteikolle) Luotettava / / / Epäluotettava Nykyaikainen / / / Vanhanaikainen Myönteinen / / / Kielteinen Aktiivinen / / / Passiivinen Ammattitaitoinen / / / Ammattitaidoton Helposti tavoitettava / / / Vaikeasti tavoitettava

22 36 Käytännönläheinen / / / Teoreettinen Anna arvosana Stora Enso Metsän puukauppapalveluista kokonaisuutena En ole käyttänyt Stora Enson metsäpalveluja aiemmin (rasti ruutuun) Olen kiinnostunut metsäpalvelusopimuksesta Stora Enson kanssa (rasti ruutuun) Terveisiä Stora Enson Tahko-tiimille Kiitokset vaivastanne ja rauhallista joulun odotusta.

Metsänomistusrakenteen muutos

Metsänomistusrakenteen muutos Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsänomistusrakenteen muutos Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi puh. 010 2112240 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsätalouden edistämisorganisaatiohankkeen johtoryhmä MMM 21.8.2009 Aineistot Metlan metsänomistajatutkimus vuosi

Lisätiedot

Metsänomistaja-aineisto ja sen luotettavuus

Metsänomistaja-aineisto ja sen luotettavuus Metsänomistaja-aineisto ja sen luotettavuus Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Harri Hänninen Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Esityksen

Lisätiedot

Koivisto, Kerttuli & Makkonen, Markus & Frank, Lauri Kyselytulosten raportti Lokakuu 2016 ISBN URN:ISBN:

Koivisto, Kerttuli & Makkonen, Markus & Frank, Lauri Kyselytulosten raportti Lokakuu 2016 ISBN URN:ISBN: Kuva: Anssi Koskinen, "Metsä, taivas ja merikin", CC BY 2.0 Koivisto, Kerttuli & Makkonen, Markus & Frank, Lauri Kyselytulosten raportti Lokakuu 2016 ISBN 978-951-39-6808-3 URN:ISBN: 978-951-39-6808-3

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Metsänomistajien suhtautuminen metsälain vaatimuksiin

Metsänomistajien suhtautuminen metsälain vaatimuksiin Metsänomistajien suhtautuminen metsälain vaatimuksiin Anna-Kaisa Rämö PTT Yhteistutkimus PTT ja Metla MEMO jatkotyöryhmän kokous 4.5.2012 Aineisto Perusjoukko: Kaikki vähintään 5 ha metsää Manner-Suomen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

kannattava elinkeino?

kannattava elinkeino? Onko huomisen metsänomistus kannattava elinkeino? Päättäjien 28. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Metsänomistajaryhmien

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/2002 Olavi Rautiainen Ketkä hakkasivat metsiään Pohjois-Savossa vuosina 2000 2001? Taustaksi Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien neuvonnan haasteiksi

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 Päivämäärä: 02-10-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Yksityismetsänomistuksen rakenne

Yksityismetsänomistuksen rakenne Yksityismetsänomistuksen rakenne Harri Hänninen Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011, Helsinki Metsätilajakauma Metsää vähintään 1 hehtaaria käsittäviä metsätiloja 375 000 kappaletta, joilla omistajia

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Metsävarallisuus kansantaloudessa

Metsävarallisuus kansantaloudessa Metsävarallisuus kansantaloudessa OP-Pohjolan metsäpäivä 2.6.2014 Pasi Holm Metsätalouden uusi kukoistus? Metsäsektorin kansantaloudellinen merkitys on ollut laskussa; kääntymässä nousuun (kartonki, sellu

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki

Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki Nuutti Kiljunen varttunut tutkija Metsäntutkimuslaitos Suonenjoen tutkimusasema Esityksen sisältö Aiheen rajaus: puuntuottamisen palveluiden markkinat, puukauppaa palvelumuotona

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

1.2 Tavoitteet Kokemukset Metsäasioista Metsätaloudesta Puukaupasta Metsässä liikkumisesta Ympäristöasioista Luonnonsuojelusta Asenteet ja Arvot Metsän merkitys Metsänomistuksen merkitys Suhtautuminen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Verottaja verkossa: Enemmän aikaa oikeille asioille

Verottaja verkossa: Enemmän aikaa oikeille asioille Verottaja verkossa: Enemmän aikaa oikeille asioille Johanna Kotipelto Verohallitus 1 Verohallinto 2009 Lounais- Suomen verovirasto Länsi- Suomen verovirasto Pohjois- Suomen verovirasto Sisä- Suomen verovirasto

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet

Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet Harri Hänninen, Metla MHY-päivät 28-29.1.2010 Kongressikeskus Fellmanni, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 27.9.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 27.9.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 27.9.2012 Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Yksityismetsätaloudentalouden organisaatiot 2012 Maa ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

METSO-keinojen tunnettuus ja hyväksyntä. Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Terhi Koskela Metsäntutkimuslaitos

METSO-keinojen tunnettuus ja hyväksyntä. Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Terhi Koskela Metsäntutkimuslaitos METSO-keinojen tunnettuus ja hyväksyntä Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Terhi Koskela Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 23.5.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 23.5.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 23.5.2012 Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Yksityismetsätaloudentalouden organisaatiot 2012 Maa ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Päiväys 5.4.2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut kyselytutkimuksen joulu-tammikuussa 2016 2017. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Leena Petäjistö & Juho Matala Hirvi, metsät ja metsänomistaja 2 24.6.2015 Metsänomistajakunnan muutokset ja tavoitteet

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET Yrityksemme yksi tärkeimmistä mittareista on asiakastyytyväisyys, jota selvitetään vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykset

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Muinaisjäännösrekisterin hyödyntäminen Metsä Groupissa

Muinaisjäännösrekisterin hyödyntäminen Metsä Groupissa Muinaisjäännösrekisterin hyödyntäminen issa, ympäristöpäällikkö Metsän siimeksessä - Metsien arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi ja suojelu -seminaari 1 Konsernirakenne Liikevaihto 5,3 miljardia

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot