Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 1.2 Tavoitteet

20

21

22 Kokemukset Metsäasioista Metsätaloudesta Puukaupasta Metsässä liikkumisesta Ympäristöasioista Luonnonsuojelusta Asenteet ja Arvot Metsän merkitys Metsänomistuksen merkitys Suhtautuminen metsän eri käyttömuotoihin Suhtautuminen metsätalouteen Suhtautuminen puun myyntiin Tausta Sukupuoli Ikä Koulutus Asuinpaikka (nykyisin / lapsuudessa) Liittyykö metsä muulla tavoin lapsuuteen (kesänvietot) Oma, vanhempien tai isovanhempien metsänomistus Tiedot & tietolähteet Metsäasioista Metsänomistuksesta Metsätaloudesta Puukaupasta Ympäristöasioista Luonnonsuojelusta (Elämäntyyli, Harrastukset) Käyttäytyminen Kiinnostus metsänomistukseen Metsänhoidon intensiivisyys Metsäpalveluiden käyttö Puunmyyntihalukkuus

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 TULEVAISUUDEN METSÄNOMISTAJA NYKYNUORET VAIKUTTAJINA JA METSÄNOMISTAJINA VUONNA 2030 Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Helmikuu 2008 Vastatkaa jokaiseen kysymykseen omaa mielipidettänne tai tilannettanne vastaavasti. Merkitkää vastauksenne kunkin kysymyksen kohdalla annettujen ohjeiden mukaisesti. A. METSÄN MERKITYS 1. Kuinka hyvin seuraavat asiat kuvaavat suhdettanne metsään? Ympyröikää omaa tilannettanne parhaiten kuvaava vaihtoehto (1-5) jokaisen väittämän kohdalla. Väittämä Minulle on tärkeää, että asuinpaikkani läheisyydessä on metsää Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Metsissä ei ole mitään mielenkiintoista Metsä on minulle hiljentymispaikka Puisto edustaa minulle metsää Metsä on ennen kaikkea kasvi- ja eläinlajien kotipaikka Olisin halukas maksamaan metsänomistajalle korvausta siitä, että hänen metsästään tehdään suojelualue Vapaa-ajan viettoa on vaikea ajatella ilman mahdollisuutta päästä metsään Olisin halukas maksamaan metsänomistajalle siitä, että virkistykseen käyttämäni metsät jätetään metsätalouden ulkopuolelle Metsä kuuluu olennaisena osana kesämökkiympäristöön Metsät eivät merkitse minulle yhtään mitään Metsä liittyy läheisesti lapsuuteni leikkeihin Pelkään liikkua metsässä, koska siellä asuu petoeläimiä En halua liikkua metsässä, koska siellä kulkeminen on hankalaa Metsän kautta olen yhteydessä esivanhempiini tai sukuun Olisin halukas maksamaan metsänomistajalle siitä, että omaan elinympäristööni kuuluvat metsämaisemat säilyvät koskemattomina Metsä on pelottava paikka Metsät tarjoavat kauneuselämyksiä En tiedä, mitä metsässä voisi tehdä

88 2. Miten metsiä pitäisi mielestänne käyttää? Ympyröikää mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto (1-5) jokaisen väittämän kohdalla. Metsien käyttöön liittyvä väittämä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Metsät ovat ensisijaisesti ulkoilu- ja virkistyspaikkoja Metsien käsittely ei saa heikentää marjastus- ja sienestysmahdollisuuksia Metsät tulee pitää ensisijaisesti talouskäytössä Metsiä pitää käyttää niin, että ne työllistävät mahdollisimman paljon maaseudun ihmisiä Metsät ovat ennen kaikkea metsäteollisuuden raaka-ainelähde Metsien ja puun energiakäyttöä tulisi lisätä merkittävästi Metsän monimuotoisuuden säilyminen (eläin- ja kasvilajiston moninaisuus) tulee huomioida metsien käytössä On tärkeää, että suojelumetsiä on paljon koko maassa Metsämaiseman turmeleminen asutusten läheisyydessä tulisi kieltää lailla On tärkeää, että metsien hoidolla turvataan puun saanti maamme metsäteollisuudelle Metsänomistajien velvollisuus on huolehtia metsien hyvästä hoidosta Avohakkuut pitäisi kieltää kokonaan Suojelumetsien tulisi sijaita niin, että ne ovat helposti kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa Vain taloudellisesti kannattava metsätalous on järkevää Vanhat metsät pitäisi säilyttää koskemattomina Hakkuut tulee keskittää sinne, missä asutusta on vähän Metsien tulee olla siistejä ja helppokulkuisia hakkuiden jälkeen

89 3. Mitä mieltä olette puun käyttämisestä energian tuotannossa? Ympyröikää mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto (1-5) jokaisen väittämän kohdalla. Puun käyttöön liittyvä väittämä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Puuta käytetään tulevaisuudessa enemmän energiantuotantoon kuin paperiteollisuuden raaka-aineeksi Kasvihuoneilmiötä voidaan torjua korvaamalla öljyn ja hiilen käyttöä puulla Puun energiakäytöllä voidaan ratkaista tulevaisuuden energiaongelmat kokonaan Muut uusiutuvan energian lähteet ovat tulevaisuuden energiantuotannossa tärkeämpiä kuin puu Puun energiakäyttö lisää mm hiilidioksidipäästöjä ilmaan Tuuli- ja vesivoiman käyttöä kannattaa lisätä ennemmin kuin puun käyttöä polttoaineena Ymmärrän täysin, mitä tarkoittaa hiilen kierto Puun energiakäytön lisääminen uhkaa metsäluonnon monimuotoisuutta Suomen puuvarat riittävät nykyistä huomattavasti laajempaan energiakäyttöön B. KOKEMUKSET JA TIEDOT 4. Kuinka usein liikutte metsässä? Merkitkää rastilla omaa tilannettanne vastaava vaihtoehto. Valitkaa vain yksi vaihtoehto molemmissa kohdissa. Kesällä liikun metsässä vähintään kerran viikossa vähintään kerran kuussa vähintään kerran vuodessa satunnaisesti en koskaan Talvella liikun metsässä vähintään kerran viikossa vähintään kerran kuussa vähintään kerran vuodessa satunnaisesti en koskaan 5. Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sitä, miksi liikutte metsässä? Ympyröikää yksi vaihtoehto (5-1) jokaisen väittämän kohdalla. Väittämä Kuvaa Erittäin hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Rentoudun liikkumalla metsässä Marjastan ja/tai sienestän metsässä Ei ollenkaan Pidän yllä fyysistä kuntoani työskentelemällä metsässä Harrastuksiini liittyy liikkuminen metsässä (esim hevoset, koirat, partio, retkeily, vaellus, luonnon tarkkailu) Harrastan liikuntaa metsässä (kävely, lenkkeily, hiihto, suunnistus)

90 6. Kuinka paljon oman arvionne mukaan tiedätte metsä- ja ympäristöasioista? Ympyröikää omaa käsitystänne parhaiten vastaava vaihtoehto (1-5) jokaisella rivillä. Erittäin Melko Jonkin Melko En mitään Tiedän paljon paljon verran vähän Metsätalouteen liittyvistä asioista Metsänhoitoon liittyvistä asioista Metsäverotukseen liittyvistä asioista Puukauppaan liittyvistä asioista Metsäteollisuuteen liittyvistä asioista Metsäekologiaan liittyvistä asioista (eliöiden ja metsäympäristön väliset suhteet, metsäluonnon monimuotoisuus) Hiilen kierrosta Metsäsertifioinnista Bioenergiasta Ilmastonmuutoksesta Mistä olette saanut metsäasioihin liittyvää tietoa? Merkitkää rastilla alla olevaan luetteloon (A) käyttämänne tietolähteet. Voitte valita useita lähteitä. Asettakaa valitsemistanne vaihtoehdoista kolme tärkeintä tärkeysjärjestykseen luettelon alle kohtaan B. A. Tietolähteet: a. Peruskoulu b. Lukio c. Oppilaitos, jossa opiskelen (mikä? ) d. Sanoma- ja aikakauslehdet e. Alan lehdet f. Alan kirjallisuus g. Ympäristöjärjestöt h. Muut järjestöt / yhteisöt i. Radio j. TV k. Internet l. Ystävät / opiskelijatoverit m Omat vanhemmat tai sukulaiset n. Metsäyhtiöt / muu teollisuus o. Muu, mikä? p. En mistään B. Tärkeysjärjestys: 1. Tärkein ( ) 2. Toiseksi tärkein ( ) 3. Kolmanneksi tärkein ( )

91 8. Kuinka hyvin seuraavat tiedon saantiin liittyvät asiat kuvaavat omaa tilannettanne? Ympyröikää jokaisen väittämän kohdalla omaa tilannettanne parhaiten kuvaava vaihtoehto (1-5). Tiedon saantiin liittyvä väittämä Seuraan aktiivisesti julkisuudessa käytävää keskustelua puun energiakäytöstä Hiilen kierto on tullut minulle tutuksi kouluopetuksen yhteydessä Koulu on merkittävä tietolähde metsätaloutta (= metsänhoito ja -käyttö) koskevissa asioissa Koulu on merkittävä tietolähde metsäteollisuutta koskevissa asioissa Seuraan metsäteollisuuteen liittyviä asioita, koska kotipaikkakunnallani on metsäteollisuutta Kuvaa Erittäin hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Ei ollenkaan Seuraan metsäyhtiöiden pörssikursseja Seuraan metsäteollisuuteen liittyviä asioita, koska minulla on sukulaisia / ystäviä, jotka työskentelevät metsäteollisuudessa Metsätalous (= metsänhoito ja -käyttö) ei kiinnosta minua lainkaan Metsäteollisuus ei kiinnosta minua lainkaan Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ympyröikää jokaisen väittämän kohdalla omaa tilannettanne parhaiten kuvaava vaihtoehto (1-5). Väittämä Opettaja ratkaisee, kuinka paljon tietoa metsäasioista koulussa saa Metsätaloutta (= metsänhoito ja -käyttö) käsitellään peruskoulussa tuskin ollenkaan Metsäteollisuutta käsitellään peruskoulussa tuskin ollenkaan Lukiossa metsäteollisuudesta jaetaan tietoa aivan liian vähän Lukiossa metsätaloudesta = (metsänhoito ja -käyttö) jaetaan tietoa aivan liian vähän Tiedotusvälineissä käytävää keskustelua metsäasioista on vaikea seurata ilman koulussa saatua tietoa alan asioista Median seuraaminen aktiivisesti kaikissa asioissa auttaa saamaan tietoa myös metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

92 C. METSÄNOMISTUS 10. Mitä mieltä olette metsänomistuksesta? Ympyröikää jokaisen väittämän kohdalla mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto (1-5). Metsänomistukseen liittyvä väittämä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Haluan omistaa metsää sen verran, että voin rakentaa sinne vapaa-ajan asunnon Haluaisin omistaa metsää niin paljon, että se tuottaa säännöllisesti puunmyyntituloja Mökkitontin omistaminen antaa mahdollisuuden vaalia pientä osaa maapallon metsistä Suuresta metsästä suojelisin osan ja osan pitäisin talouskäytössä Mökkitonttia suurempi metsä rajoittaa elämää (esim. vie liikaa aikaa tai on työlästä) En hakkaisi metsää, jos minulla olisi muutenkin rahaa Metsä on ennen kaikkea tulonlähde metsänomistajalle Metsänomistuksessa on tärkeintä, että siitä hyötyy itse Metsänomistus ei ole houkuttelevaa, koska siitä on vain vaivaa Oma metsä on taloudellinen turva pahan päivän varalle Omasta metsästä saa tarvittavat polttopuut maksutta Metsä on kannattava sijoitus On tärkeää, että omasta metsästä saa puunmyyntituloja Oma metsä turvaa ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet Omassa metsässä voi keskittyä luonnonsuojeluun Omassa metsässä voi vaalia maisemaa Voin käyttää omaa metsääni lainan vakuutena pankille Metsänomistus mahdollistaa metsästysharrastuksen Metsää ei kannata omistaa, koska siitä on paljon kuluja Oma metsä edustaa minulle ennen kaikkea työtä Tulevia sukupolvia ei kannata ajatella metsänomistuksessa En halua omistaa metsää missään olosuhteissa

93 Puukauppaan liittyvät asiat (leimikon teko, yhteydenotto ostajiin, kilpailutus, jne.) 11. Jos olisitte metsänomistaja, kuinka arvelisitte hoitavanne metsäasiat ja metsätyöt? Ympyröikää jokaisella rivillä mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto (1-4). Tekisin kokonaan Tekisin osittain itse Teettäisin kokonaan En osaa sanoa Hoidettava metsäasia / metsätyö itse ja teettäisin ulkopuoli- loput silla Päätehakkuut (työn tekeminen) Harvennushakkuut (työn tekeminen) Metsänhoitotyöt Metsäasioiden hoito (veroasiat, tukien hakeminen, kirjanpito jne.) 12. Kenen puoleen kääntyisitte tarvitessanne ulkopuolista apua metsäasioissa? Merkitkää rastilla todennäköisimmät vaihtoehdot. (Enintään kolme rastia) Metsänhoitoyhdistys Metsäyhtiö Muu metsäorganisaatio, mikä? Metsänomistajayhdistys Internet Omat vanhemmat tai sukulaiset Tuttu metsuri Muu, mikä? En tiedä, mistä apua voi saada 13. Oletetaan, että olette metsänomistajana tekemässä puukauppaa. Kuinka paljon arvelette seuraavien tekijöiden vaikuttavan siihen, että päätätte myydä puuta? Ympyröikää jokaisesta väittämästä omaa arviotanne parhaiten kuvaava vaihtoehto (1-5). Vaikuttaa.. Puukauppaan liittyvä tekijä Erittäin paljon Melko paljon Ei paljon eikä vähän Melko vähän Metsissäni on harvennus- tai päätehakkuuikäistä puustoa Puusta saa hyvän hinnan Metsäsuunnitelmani sisältää hakkuusuosituksen Hakkuut parantavat metsäni luontoarvoja Hakkuut parantavat metsäni maisema-arvoja Hakkuut parantavat metsäni virkistyskäyttömahdollisuuksia Tarvitsen rahaa (esim. asunnon tai auton ostoon) Metsäammattilaiset suosittelevat hakkuita metsässäni Sijoitan metsärahojani paremmin tuottaviin kohteisiin Metsätalouteni kannattavuus edellyttää puun myyntiä Naapurien/tuttavien esimerkki Joku perheenjäsenistä ehdottaa puunkauppaa Muu, mikä? Ei ollenkaan

94 SEURAAVAAN KYSYMYSEEN VOIVAT VASTATA VAIN NE, JOIDEN VANHEMMAT OMISTAVAT METSÄÄ. Jos vanhempanne eivät omista metsää, siirtykää osaan D, kysymys Vastatkaa seuraavien väittämien avulla, kuinka perheessänne suhtaudutaan päätöksentekoon puukauppa-asioissa ja vanhemmilta saatavaan tietoon metsäasioista. Ympyröikää jokaisesta väittämästä omaa tilannettanne parhaiten kuvaava vaihtoehto (1-5). Väittämä Perheessäni puukauppa-asioista keskustellaan yhteisesti Perheessäni yksi henkilö päättää yleensä puukauppaan liittyvistä asioista Perheessäni kaikki perheenjäsenet osallistuvat puukauppaan liittyviin päätöksiin Vanhemmilta ja isovanhemmilta saatu tieto metsäasioissa on arvokasta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä D. VASTAAJAA KOSKEVAT TIEDOT Merkitkää jokaisessa kysymyksessä rasti omaa tilannettanne parhaiten kuvaavan vaihtoehdon kohdalle, ellei ole toisin mainittu. (Vain yksi rasti / kysymys.) 15. Sukupuoli Mies Nainen 16. Syntymävuosi: 17. Suoritettu tutkinto / tutkinto, jota parhaillaan suoritatte (merkitkää vain viimeisin): Peruskoulu Ammattikoulu Ylioppilas Ammattikorkea Yliopisto / korkeakoulu 18. Nykyinen asuinympäristönne: Maaseutu Taajama tai alle asukkaan kaupunki Kaupunki, asukasta Kaupunki, yli asukasta 19. Asuinlääni: Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni

95 20. Asun: Yksin Yhdessä vanhempieni kanssa Yhdessä jonkun muun kanssa 21. Lapsuusvuosien asuinympäristönne: Maaseutu Taajama tai alle asukkaan kaupunki Kaupunki, asukasta Kaupunki, yli asukasta 22. Millaisessa ympäristössä olette pääasiassa viettänyt kesä- ja muut lomat lapsuudessanne? Merkitkää yksi rasti sekä A että B kohtaan. A. Metsäisessä ympäristössä kotimaassa Muussa luontoympäristössä kotimaassa (esim. merellisessä ympäristössä) Muussa ympäristössä, millaisessa? B. Maaseutumaisessa ympäristössä Kaupunkiympäristössä Muussa ympäristössä, millaisessa? 23. Omistatteko itse metsää? Kyllä En (siirtykää kysymykseen 26) 24. Tilan hallintatapa (vain yksi rasti) Tila on yhden henkilön omistuksessa Tila omistetaan yhdessä puolison kanssa Tila on yhtymä, jossa on jäsentä Tila on perikunta, jossa on jäsentä 25. Kuinka tila on tullut hallintaanne? Perintö tai lahja Osto vapailta markkinoilta Osto sukulaisilta Muu, mikä? 26. Omistavatko vanhempanne metsää? Kyllä Ei En osaa sanoa 27. Omistavatko isovanhempanne metsää? Kyllä Ei En osaa sanoa 28. Mihin seuraavista ammattiryhmistä vanhempanne kuuluvat? Palkansaaja Maatalousyrittäjä Metsätalousyrittäjä Muu itsenäinen yrittäjä Eläkeläinen Muu, mikä? PARHAAT KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE! KOMMENTTINNE KYSELYSTÄ:

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 221 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 221 SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 ASENTEIDEN JA NÄKEMYSTEN MUUTOKSET YHDEN

Lisätiedot

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ*

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 52 (helmikuu 2002) ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ Anna-Kaisa

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN*

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 46 (kesäkuu 2001) METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Anna-Kaisa Rämö

Lisätiedot

YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN ENERGIA- PUUN TARJONTA JA SUHTAUTUMINEN PUUN ENERGIAKÄYTTÖÖN

YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN ENERGIA- PUUN TARJONTA JA SUHTAUTUMINEN PUUN ENERGIAKÄYTTÖÖN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 175 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 175 YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN ENERGIA- PUUN TARJONTA JA SUHTAUTUMINEN PUUN ENERGIAKÄYTTÖÖN Anna-Kaisa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

Kyllä, työskentelen osapäiväisesti (alle 35 tuntia viikossa, mukaan lasketaan myös epäsäännöllinen tai matala-palkkatyö)

Kyllä, työskentelen osapäiväisesti (alle 35 tuntia viikossa, mukaan lasketaan myös epäsäännöllinen tai matala-palkkatyö) 1. Haluaisimme ensimmäiseksi tietää minkälaisessa toiminnassa olette mukana. Oletteko viimeisen kuukauden aikana tehnyt mitään palkallista työtä? Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinua?,

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

HYPA 2004 aineistokuvaus

HYPA 2004 aineistokuvaus TYÖPAPEREITA 6/2006 Pasi Moisio HYPA 2004 aineistokuvaus Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus Pasi Moisio: HYPA 2004 aineistokuvaus. Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus.

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. NOKIA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

Mediafakta 2015 4/2015

Mediafakta 2015 4/2015 Mediafakta 2015 4/2015 Levikki ja lukijamäärä Levikki: 20 235 Kokonaispainos: 25 000 Lukijamäärä: 89 000 Vuonna 2015 ilmestyy 10 numeroa. Numero Ilmestyy 1. 29. tammikuuta 2. 26. helmikuuta 3. 26. maaliskuuta

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T2002 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2119 Ekoenergia-asenteet 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä [ UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 1/2010 ] henki Yhteismetsänomistusta TIIMITYÖNÄ AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä Satelliittisääksi JUKKA TALVEHTII Afrikan lämmössä JUSSI PESONEN: Jalostetaan

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille GERDA GERONTOLOGINEN TIETOKANTA JA RESURSSIKESKUS Arvoisa vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus kartoittaa 65- ja 75-vuotiaiden

Lisätiedot

Metsän Ääni -materiaalin ohje kouluvierailijalle

Metsän Ääni -materiaalin ohje kouluvierailijalle Metsän Ääni -materiaalin ohje kouluvierailijalle I Aloitus, esittely, herättelevät kysymykset, metsien merkitys itselle Osuus 90 min tunnista noin 20 min, 45 min tunnista noin 10 min Dia 1: Aloituskuva

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS JA YHTEISOMISTUS -KOULUTUSTEN VAIKUTTAVUUS KAINUUN METSÄKESKUKSEN ALUEELLA

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS JA YHTEISOMISTUS -KOULUTUSTEN VAIKUTTAVUUS KAINUUN METSÄKESKUKSEN ALUEELLA Tarja Peltomaa METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS JA YHTEISOMISTUS -KOULUTUSTEN VAIKUTTAVUUS KAINUUN METSÄKESKUKSEN ALUEELLA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Luonnontilan hallinnan talous

Luonnontilan hallinnan talous Luonnontilan hallinnan talous Luonnonarvokaupan kehittämishankkeen raportti SATAKUNTALIITTO 2002 Sarja A:264 Esipuhe Länsi-Suomen Metsänomistajien Liiton, Maataloustuottajain Satakunnan Liiton ja Satakunnan

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Lukijamäärän kasvu +16 % vuodessa Mediafakta 2015 10/2014

Lukijamäärän kasvu +16 % vuodessa Mediafakta 2015 10/2014 Lukijamäärän kasvu +16 vuodessa Mediafakta 2015 10/2014 Levikki ja lukijamäärä Levikki: 19 187 Kokonaispainos: 25 000 Lukijamäärä: 92 000 Vuonna 2015 ilmestyy 10 numeroa. Numero Ilmestyy 1. 29. tammikuuta

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213 Pellervo Economic Research Institute Reports 213 METSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA JA PUUN TARJONNASTA VUOTEEN 2015 Tapio

Lisätiedot