MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA"

Transkriptio

1 MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala

2 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä Sivumäärä 66 Julkaisunkieli Suomi Tekijä(t) HEIKKINEN,Heli Luottamuksellisuus (x)salainen saakka () saakka Verkkojulkaisulupa myönnetty (X) Työnnimi MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA,AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen Koulutusohjelma Vaatetusalankoulutusohjelma Työnohjaaja(t) HÄNNINEN PIHLAJAMÄKI,Päivi Toimeksiantaja(t) AnttilaOy Tiivistelmä Opinnäytetyössätutkittiintuotevalikoimansuunnitteluajakehittämistä.TilaajanatoimiAnttilaOy. Työntavoitteenaolilöytääuusianäkökulmiajaideoitamiestenvaateosastonvalikoimankehittämiseen.Tutkimusongelmanaolikuinkavalikoimaaolisikehitettäväjakuinkavarmistetaanerottuminenkilpailijoista. Työtoteutettiinkvalitatiivisenatapaustutkimuksena.Opinnäytetyöntutkimusosatehtiinkahdessa osassa.ensimmäisessäosassaanalysoitiinvalikoimanlähtötilannekäyttäenhyödyksimuunmuassa Anttilanaiemminteettämiätutkimuksia.Toisessaosassatutkittiinkilpailijoidenvalikoimiahavainnoimallaniitä. Tuloksissahuomattiin,ettäkuluttajienkäsitysAnttilastaonneutraali,muttasilläeioleselkeitäerottuviakilpailutekijöitähinnanlisäksi.Anttilallatarvitaanlisääselkeyttäsekävalikoimanettäkohderyhmienmäärittelyynjatavoitteidenmuuttamiseenkonkreettiseksivalikoimaksi.Lisäksivalikoiman tasapainoatulisikehittääerimerkkienjakohderyhmienvälillä.työnkantavaksiajatukseksinousikin valikoimanmerkitysosanamarkkinointiajakilpailuasemanmäärittelyä. ValikoimananalysointimenetelmäävoidaansoveltaaAnttilanmuidenpukeutumisosastojenkehittämiseen.Myösmuutvaateliikkeetvoivathyödyntääkäytettyämetodia.Työssähuomattiinkuinka päivittäistavarakaupanvalikoimanhallinnanperiaatteitavoidaansoveltaapääpiirteittäinmyösmuotituotteidenvalikoimanhallinnassa. Avainsanat(asiasanat) Tuotevalikoimat,kehittäminen,kohderyhmät,kuluttajakäyttäytyminen,vähittäiskauppa,tavaratalot Tuotevalikoimat,kehittäminen,kohderyhmät,vähittäiskauppa,tavaratalot. Muuttiedot Tutkimusosioonsalainen saakka.

3 DESCRIPTION Typeofpublication Bachelor sthesis Date Pages 66 Language Finnish Author(s) HEIKKINEN,Heli Confidential (X)Until ()Until Permissionforweb publication (X) Title MENASDEPARTMENTSTORECUSTOMERS RangeplanninganddevelopmentforAnttilaOy DegreeProgramme DegreeprogrammeinFashionandClothing Tutor(s) HÄNNINEN PIHLAJAMÄKI,Päivi Assignedby AnttilaOy Abstract TheaimofthethesiswastofindnewideasonhowtodevelopAnttilamen sdepartmentproduct rangeinordertobettermeettheneedsofthecustomers,andtodifferentiatetherangefromthat ofthecompetitors.thethesiswasassignedbythefinnishdepartmentstorechainanttilaoy.the studyconcentratedonrangeplanninganddevelopment. Theresearchmethodwasqualitative.Theresearchofthethesiswasconductedintwoparts.Inthe firstpart,themen sproductrangewasanalyzedbyutilizingearlierstudiescommissionedbyanttila. Inthesecondpart,thecompetitors productrangeswereobservedtofindoutthemarketsituation andthecompetitors productpolicies.theresultsshowedthatcustomershadaneutralimage aboutanttilaandthatthecompanydidnothaveanyclearassetsbesidestheprice.theproduct rangeofanttilashouldberedefinedmoreclearlysothatitcouldreachthetargetgroup,aswellas thegoalsandvisionsthecompanyhasset. Theanalyzingmethodusedinthethesiscanbeappliedindevelopingotherclothingstoreproduct rangesoranttilaclothingdepartments.furthermore,itwasperceivedthatthemainprinciplesof grocerystorecategorymanagementandrangeplanningcanbeappliedtothefashionretailenvironment.themainideaofthethesiswasthatrangeplanningispartofmarketingandmerchandisinganditaffectsthecompany spositioninthemarket. Keywords Productrange,development,consumerbehavior,targetgroup,retail,departmentstores Miscellaneous Resultsoftheresearchareconfidentialuntil

4 1 SISÄLTÖ 1JOHDANTO Tutkimuksentaustaa ToimeksiantajanaAnttilaOy Tutkimuksenavainkäsitteet...4 2SUOMALAINENVÄHITTÄISKAUPPA Erikoiskaupankehitys Myymälätyyppienmarkkinat...7 3MARKKINAYMPÄRISTÖ Kilpailijat Yrityksenkohderyhmäjasenmäärittely Kohderyhmänmäärittelyntavat Segmentoinninsyyt Tehokassegmentointi KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN Tuotejatarve Ostetaanmuotia Miehetostoksilla Kulutustrendit VALIKOIMANHALLINTA Valikoimanhallintakäsitteenä Valikoimansuunnittelu Valikoimanrakentaminen Onnistuneenvalikoimanarvoitus Valikoimakilpailutekijänä TUTKIMUS Kvalitatiivinentutkimusmenetelmä Lähestymistapanatapaustutkimus Havainnointi Tutkimuksentoteutus JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksenargumentit Tutkimuksenluotettavuus LÄHTEET...50 LIITTEET...53 Liite1.Havainnointilomaketeema aiheittain KUVIOT KUVIO1.Kilpailija analyysinmalli...8 KUVIO2.Innovaatioidendiffuusiomalli... 17

5 1JOHDANTO 2 Vähittäiskauppaeläämurroksessa,silläkuluttajienhalutjatarpeetmuuttuvat yhänopeammintehdenennakoinnistayhävaikeampaa.suomalaisellavähittäiskaupallaonpaljonkehitettävääpystyäkseentodellakilpailemaanmonikansallistenketjujenkanssa.kilpailunkoventuessavähittäiskaupanmarkkinoillase,joka pystyytyydyttämäänasiakkaidentarpeetpienimmilläkustannuksilla,tuleepärjäämään.kuinkavalikoimasittenliittyytähän? IkeanomistajaIngvarKampradonsanonut Valikoimaonidentiteettimme (Grundström2005,107).Koskavalikoimaonmyöskilpailutekijäjamarkkinointitoimenpide,määritteleese,mitäyritysonjakenellesetoimintansakohdistaa. Tulevaisuudessatuleeolemaanvieläkintärkeämpääselvittäämitäyrityksenkohderyhmäntarpeetovatjatäyttäänemahdollisimmantehokkaasti,silläkilpailu onaggressiivista.tässäopinnäytetyössähaluttiinperehtyäerityisestivalikoiman suunnitteluunsuomalaisenketjunnäkökulmasta. 1.1Tutkimuksentaustaa OpinnäytetyöntekijätyöskentelitoimeksiantajaneliAnttilaOy:nkeskusyksikön sisäänostossamiestenmuodinjaurheilunosastoilla,jolloinkäviilmiyrityksen uusienkehitysnäkökulmienjaideoidentarvemiestenvalikoimanosalta.yrityksessähaluttiintietää,vastaakovalikoimatodellakohderyhmäntarpeitajakuinka sitävoidaankehittää. Muotikaupassaonerityisentärkeääbrändinjaliikkeenerottuvuuskilpailijoista. Tärkeääonasemoidayritysvahvastiomienvahvuuksiensamukaanasiakkaiden mielissä,mikävoidaansaavuttaavaintehokkaallamarkkinoinnilla.tässätapauksessamarkkinointinaeipidetävainmainontaavaankaikkea,mitäyritystekee ollakseenkaupallinenjapäästäkseentavoitteisiinsa(rope&vahvaselkä1998, 279). Erityisestitutkimuksentärkeyttäkuvastaavaatteenmonipuolisuustuotteena.Se onsamallaniinvälttämätönfyysinensuojakuintapailmentääitseään.siihen

6 3 liittyväostokäyttäytyminenonmonimutkaisempaakuinmonissamuissatuotteissa,jasiihenliittyymyösvahvasesonkiluonteisuus.tämäasettaasuuriahaasteitavähittäismyymälänvalikoimanrakentamiseen. Tutkimuksenaiheosoittautuihyvinmielenkiintoiseksijavähäntutkituksi.Kuten Mattila(1991,3)toteaa,muodinvähittäiskauppaaeioletutkittujuurikaan,mikälisitäverrataanpäivittäistavarakaupantutkimukseen.Valikoimansuunnittelusta jaoptimoinnistaontehtyuseitatutkimuksia,muttaniidenheikkoutenaonse, etteivätneotahuomioonkaikkiavalikoimanominaisuuksia,kunkyseessäovat vaatteet.(mantrala,levy,kahn,fox,gaidarev,dankworth&shah2009.) Myöskäänmiestenkulutuskäyttäytymistäeiolelaajaltitutkittu.Ogden Barnesja Minahan(2006)totesivattehdessääntutkimustakeski ikäistenmiestenkulutuskäyttäytymisestä,ettätutkimuksetovatkeskittyneetuseinnaiskuluttajiin.ehkä syynäonkulutuksenjaerityisestiostoksillakäymisenpitäminennaisillekuuluvanaasiana(bakewell,mitchell&rothwell2006;kortelainen2005,174). Tutkimuksellahaluttiinselvittää mitenanttilavoisikehittäävalikoimaansa? 1.2ToimeksiantajanaAnttilaOy mitenanttilavoivalikoimallaanerottautuakilpailijoistaeliasemoituavahvemminkohderyhmänsämieleen? Koskatoimeksiantajavaikuttaasuurestitutkimuksentaustaanjatavoitteisiin,on syytäavataanttilanhistoriaa.anttilaoyperustettiinkalleanttilantoimesta vuonna1952postimyyntiyrityksenä,jaliikeideanaolimyydäkäyttötavaraapostitseedulliseenhintaan.ensimmäinentavarataloavattiinvuonna1954helsingin Sörnäisiin.(Anttila2011.) Anttilantoimintaperiaatteeteliyleistähintatasoaalhaisemmathinnat,tuotteiden palautusoikeuselilaadunjatyytyväisyydentakaaminenasiakkaallesekäkustannustehokkuusolivatselviäalustaalkaen.tavaratalojenmääräkaksinkertaistui

7 1.3Tutkimuksenavainkäsitteet 4 kahteenkymmeneenvuoteen1977mennessä.1980 luvullaanttilantavaratalot alkoivatmuistuttaanykyistämuotoaan.ideanaoliyhäedullinenostomukavuus. (Anttila2011.) 1990 luvullaanttilaaloittitoimintansamyösvirossajalatviassasekäperusti verkkokauppanetanttilan.nytkorostettiinmonipuolisiavalikoimia,kilpailukykyisiähintojasekähinta laatusuhdetta.2000 luvullauudistettukonseptimuutti tavarataloterikoistavarataloiksi,joissatuotteetesitelläänasiakkaillekokonaisuuksina.netanttilavalittiinuseastiluotettavimmaksiverkkokaupaksi.tällä hetkellätavaratalojaon29,kodinykkösiä9sekäyksianttilastorejayksitop Tenmusiikki jakosmetiikkamyymälä.(anttila2011.) Jottatutkimuksenteoriaaonmahdollistaymmärtää,onsyytäkäydämuutamia keskeisiäkäsitteitäläpi.tuotevalikoimallatarkoitetaanniitätavaralajitelmia, joitayritystarjoaamyyntiinminätahansaaikana(kotler&armstrong2005,248; Easey2002,122).Timosenmukaan(2001,48)tuoteryhmäksimääritelläänne tuotteet,jotkatyydyttävätsamojatarpeita.tuoteryhmänmuodostavatmyös tuotteet,jotkamyydäänsamallekuluttajaryhmälletaijotkatoimivatsamallatavalla(kotler&armstrong2005,247).vaatekaupassatuoteryhmätmääritellään useintoiminnallisuudenperusteella,eliesimerkiksit paidatjatakitvoivatolla omiatuoteryhmiään. Kunkäsitelläänvalikoimanmuodostamista,täytyykeskustellamyössenulottuvuuksistaelileveydestäjasyvyydestä.Leveystarkoittaavalikoimassatarjottavienerituoteryhmienmäärää.Tuotevalikoimansyvyystaastarkoittaaerimallien määräätuoteryhmässä.(mantralaym.2009;kotler&armstrong2005, ) Tuoteryhmillävoitarvittaessaollamyösalatuoteryhmiä.Lisäksiopinnäytetyössä mainitaanprivatelabel tuotemerkit,joillatarkoitetaanjälleenmyyjänomia merkkejä,joitaeisiisolesaatavissamuualta(granger&sterling2003,384). Koskavalikoimaonosamarkkinointia,onsyytäselventäämyösmarkkinointimixinmääritelmä.Markkinointimixtarkoittaayhdistelmääpäätöksiäjamarkkinointitoimenpiteitä,jotkaliittyvättuotteisiin,hintoihin,markkinointiviestintään

8 5 sekäpalveluihinjajakeluun,joitayrityskäyttäätäyttääkseentietynkohderyhmäntai markkinoidentarpeet(kotler&armstrong2005,50). Lisäksityössäkäsitelläänvähittäiskauppaa,jokajaotellaanuseinkahteenpääosaan,päivittäis jaerikoistavarakauppaan.päivittäistavarakauppaonnimensä mukaanuseintapahtuvaajokapäiväisessäelämässätarvittavientuotteiden kauppaa.esimerkkinävoidaanmainitaelintarvikkeetjahygieniatuotteet.erikoistavarakaupallasensijaantarkoitetaansellaisiakaupanmuotoja,joilleonyhteistäharvempiostorytmisekäkeskittyminenrajatulletuotealueelle,kutenesimerkiksivaatteetjaelektroniikka.(finne&kokkonen2005,19.)lisäksiopinnäytetyössäkäytetäännimitystämuodinvähittäiskauppa,jollaviitataantekstiilien,vaatteidenjajalkineidenmyyntiin. 2SUOMALAINENVÄHITTÄISKAUPPA Vähittäiskaupanalaonsuurienpaineidenalla.Kotlerinmukaanjälleenmyyjät toimivatkovassajanopeastimuuttuvassaympäristössä,jokatarjoaaniinuhkia kuinmahdollisuuksia.alakärsiikovastaylikapasiteetista,jokaonjohtanutkovaankilpailuunasiakkaidenrahasta.kuluttajienväestötieteellisetpiirteet,elämäntyylitjaostokäyttäytyminenmuuttuvatnopeasti,kutenjälleenmyyntiteknologiakin.menestyäkseenyritystentäytyyvalitakohderyhmänsätarkkaanjaasemoidaitsensävahvastiniillämarkkinoilla.(kotler&armstrong2005,408.) Kulutustottumustenmuuttuminenjakuluttajienmuotitietoisuudenlisääntyminenaiheuttavatteollisuudellejakaupallevaikeuksiapysyätrendienperässäsekä lyhentävättuotteidenelinkaartaentisestään.kuluttajienkäyttäytymisestäon tullutyhävaikeamminennakoitavaa,jolloinkysynnänennustamisenmerkitys kasvaatehokkaantoiminnankannalta.vähittäiskaupanonparannettavaasiakastuntemustaan,jottasevoipärjätämuitajakelukanaviavastaan.(finne&kokkonen1998,21.)

9 2.1Erikoiskaupankehitys 6 Tilastokeskuksenmukaantekstiilit,vaatteetjajalkineetolivatvuonna2007suurintuoteryhmäelintarvikkeidenjajuomienjälkeen.Yleisestiottaenvähittäiskaupanalallaonenitenpieniäalle120m2:nmyymälöitäjasuurinosaostoista tehdääntukkukauppiaidentoimesta.(tilastokeskus2009.)suomalaisenvähittäiskaupanrakenteessatapahtuikin1980 ja1990 luvuillasuuriamuutoksia. Marketityleistyivätjakelukanavana,jakeskeisimmäksikilpailutekijäksinousi hinta.(santasalo&heusala2002,7.) Tilastokeskuksenkulutustutkimuksenmukaansuomalaistenkulutusonmonipuolistunut,kunyhäpienempiosuusmenoistakäytetäänelintarvikkeisiin.Kestotavarat,palvelutsekävapaa ajankulutusonkuitenkinolluthyvinherkkäätaloussuhdanteidenvaihteluille.erotkulutuksessaovatkasvaneetvuoden1995jälkeen,javiimevuosinaerityisestityöttömätjayksinhuoltajatovatjääneetjälkeen yleisestäelintasonnoususta.vaatteidenjajalkineidenkulutusonkasvanuthuomattavasti2000 luvulla,muttaniidensuhteellinenosuuskaikistamenoistaon kuitenkinlaskenut.suhteellisestienitenrahaavaatteisiinjajalkineisiinkäytti 1990 luvullaopiskelija,kunvuonna2006siihenenitenkäyttivätylemmättoimihenkilöt.(tilastokeskus2006.) Erityisiähaasteitaasettaajälleenmyyjiensamankaltaistuminenkuluttajien,tuotteidenjahintojensuhteen.Asiakkaatkaikiltatulotasoiltatekevätostoksensasamoissakaupoissa,useinsamoistatuotteista.Eriliikkeetpitävätvalikoimissaan samanlaisiatuotteita,mikälisääkilpailuayritystenkesken.(kotler&armstrong 2005,410;Mantralaym.2009.)Menestyvänliikkeenontarjottavauseitaperinteisiäkilpailijoitaparempaavalikoimaa,palveluajahintaa.Tämäsamankaltaistuminennäkyyerityisestivaatetusalalla.Ennenvainvarakkaidensaavuttama muotiliikkuunytnopeastisuunnittelijoidenlavoiltapariisistajälleenmyyjien kaikilletasoilletunnettujensuunnittelijoidentehdessävalikoimiatavallisille kauppaketjuille.(kotler&armstrong2005, )Muunmuassavaateketju H&Mhyödyntäävalikoimissaankuuluisiensuunnittelijoidenluomiamallistoja. Kaikkitämätarkoittaayhärajumpaakilpailuajavaikeuttaerottautuakilpailijoistajaniidentarjonnasta(Mts.411).Muodinvähittäiskauppakuitenkineroaatavallisestavähittäiskaupastatuotteidenmyynninjaostamisensuhteen.Muoti

10 7 tuotteetvaativatyksilöllisempiäkäytäntöjä,joitamuillatuotteillaeiole.syitä tähänovatesimerkiksituotteidenvahvasesonkiluonteisuus,rajoittuneetjapaikallisetresurssitsekätuotteidenelinkaarenmoninaisuus.menestyksentaiepäonnistumisenmuodinvähittäiskaupassaratkaiseejuurikinvalikoimanvalinta. (Granger&Sterling2003,199.) 2.2Myymälätyyppienmarkkinat Niinerikoiskaupankuinpäivittäistavarakaupanmarkkinoidentilanteeseenvaikuttavaterilaisetjälleenmyyntiformaatitelimyymälöidentyypit,silläerimyymälätyypeilläonperinteisestiolluterilaisetvahvuudetjamyyntistrategiat.Kotlerin mukaankaupanalanyrityksiäonkaikissakokoluokissasekätyypeissä.uudenlaisiatyyppejäsyntyylisääkokoajan.niitävoidaanluokitellauseidenpiirteiden, kutenpalvelun,valikoimanlaajuudenjasyvyyden,hinnoitteluntasonsekäorganisoitumisenmukaan.(kotler&armstrong2005,397.) Erilaisiamyymälätyyppejäovatmuunmuassatavaratalot,erikoisliikkeetjahypermarketit.Tavaratalojenvalikoimaankuuluvatuseaterilaisettavararyhmät, kutenvaatteet,kosmetiikkajasisustustavarat.niitäjohdetaanerillisinäosastoina.erikoisliikkeissä,kutenesimerkiksikirjakaupoissa,sensijaanonuseinvain yksitavararyhmä,muttasenvalikoimaonsyvä.(mts.397.)muotikaupassa,johon lukeutuvattekstiili,vaate jakenkäkauppa,myymälöidenmääräonpienentynyt tasaisesti,muttaniidenkeskimääräinenkokoonollutkasvussa.(santasalo&heusala2002,14.) Tavaratalot,kutenmyösAnttila,ovatjääneetjoustavienjakeskittyneidenerikoisliikkeidensekätehokkaampienjahalvempienhypermarkettienväliin.Vastatakseenmarkettienalhaistenhintojenuhkaantavaratalotovatlisänneettarjoushinnoittelua.Toisaaltaneovatlisänneetmyymälänomienbrändiensekämyymälänsisälläsijaitseviendesignershoppienmäärääkilpaillakseenerikoisliikkeiden kanssa.tavaratalotkäyttävätkilpailukeinoinaanuseinmyöspostimyyntiäjanettikauppaa.(kotler&armstrong2005,398.)onsiismietittävä,millaisillakeinoillajuuritavaratalot,kutenanttilatulevatpärjäämäänyhäkiristyvässäkilpailussa.

11 3MARKKINAYMPÄRISTÖ 8 Yrityksettoimivatsiisomallaalallaanelimarkkinaympäristössään.Tähänlukeutuvatmyöskilpailijat.Jottayritysvoitoimiatuottavasti,onsenlöydettävämarkkinoiltaasema,jossaonmahdollistatoimiakilpailijoitavastaan.Lotin(2001,54) mukaankokonaismarkkinoihinvaikuttavatniintaloudellisetmuutokset,potentiaalistenasiakkaidenmääränjarakenteenmuutoksetsekäheidänostovoimansa muutoksetsekäkilpailijoidentoimenpiteet.kutenjoaiemmintodettiin,vähittäiskaupassakilpailuonkiristynyt,jotenyritystenonsyytäottaaselvää,mitä niidenkilpailijattekevät. 3.1Kilpailijat Jottayritysvoisuunnitellatehokkaanmarkkinointi jatoimintastrategian,tulee senensimmäisenäselvittääkilpailijoistaankaikkimitäsevoi.pärjätäkseenyrityksenonjatkuvastiverrattavastrategiaansa,tuotteitaan,hintojaan,jakelukanaviaansekämarkkinointitoimenpiteitäänlähimpiinkilpailijoihinsa.näinyrityssaaselville,milläalueillaseonheikoilla,sekälöytääpotentiaalisetalueetkilpailuetujenluomiselle.(kotler&armstrong2005,527.)tämäkaikkivoidaan tehdäkilpailija analyysinavulla.kuviossa1nähdäänkinkilpailija analyysinetenemismallielimissäjärjestyksessäanalyysiatehdään. KUVIO1.KotlerinjaArmstrongin(2005,527)kilpailija analyysinmalli

12 9 Kuvionmukaanensimmäisenäyrityksentuleesiistunnistaakilpailijansa.Kotlerinmukaankapeimmillaankilpailijoiksimääritelläänne,jotkatarjoavatsamaa tuotettataipalveluasamallekohderyhmällesamaanhintaan.tässäopinnäytetyössäsetarkoittaisiesimerkiksimiestenneuletta.todellisuudessayrityskohtaa kuitenkinpaljonlaajempaakilpailua.kilpailijoiksivoidaanlaskeamyöskaikki, jotkayksinkertaisestitarjoavatsamaatuotettataituoteryhmääeliesimerkiksi kaikkiamiestenneuleita.vielälaajemminmääriteltäessäkilpailijoitaovatne, jotkatarjoavatsamantarpeentyydyttäväätuotettaelivaikkapamitätahansa miestenyläosaa.laajimmillaanmääriteltynäkilpailijoiksivoidaansanoakaikkia niitäyrityksiä,jotkakilpailevatsamastaosuudestakuluttajanostovoimastaeli lompakosta.tämävoitarkoittaaasiakkaankannaltavalintaauusienkenkientai yläosanvälillä.(mts.527.) Varsinaisenkilpailija analyysinsisältöönkuuluvatmarkkina aseman,imagon, toiminnallistentekijöidensekätodennäköistenkaupallistensuuntautumisratkaisujenkartoittaminen.elianalyysinavullaonselvitettävä,keitäyrityksenkilpailijatovatjamikäheidänasemansaonmarkkinoilla.tuotetarjonnastaonselvitettäväkilpailijoidentuotteidenedutjahaitatomiintuotteisiinverrattuina.lisäksi ontiedettävä,mitenasiakkaatnäkevätkilpailijanverrattunaomaanyritykseenja kuinkatunnettukilpailijaon.onmyösselvitettäväkilpailijanmarkkinastrategia, jottasitävastaanvoidaankilpailla.olisihyväpohtiakilpailijoidensuuntautumisvaihtoehtojatulevaisuudessa,jotteivahingossapäädytäkilpailemaantäysinsamoistamarkkinoista.(rope&vahvaselkä1998,213,215.)lottikertoo,ettäerityisenmielenkiintoisiakilpailija analyysinkannaltaovatmarkkinoidenkakkosbrändit,omantuotealueenulkopuolisetsekänopeastikasvavatbrändit.yleisesti kilpailijoistakerättäviätietojaovattaloudellisettunnusluvut,tiedotstrategiasta, tavoitteistajatoimintatavoista,tuotteidenjapalveluidenasemasta,asiakkaista, hinta jalaatupolitiikasta,tuotekehityksestäsekäalueellisestakattavuudesta. (Lotti2001,61.) Kunpuhutaanmuodinvähittäiskaupasta,useinkilpailija analyysiatehdäänmyös niinsanotunvertailevanostamisenkautta.goworekinmukaanmenetelmääkäytetäänyleensäsesonginalussaosto jasuunnitteluryhmientoimesta.vertaileva ostaminentarkoittaavastaavientuotetyyppien,joillaonvastaavathinnat,tarkasteluakilpailijoidenliikkeissä.samallaanalysoidaanmyös,millainenkilpailijoiden

13 10 valikoimaonverrattunayrityksenomaanjaarvioidaanmitätärkeitätrendejä omastavalikoimastapuuttuu.näinongelmiinvoidaanreagoidanopeasti.(goworek2007,20.) Yrityksenonhyvämuistaaainaseuratayleisestitoimialuettaan,sillämikälise seuraavainlähimpiäkilpailijoitaan,voijokintäysinuusikilpailijaviedäasiakkaat (Kotler&Armstrong2005,527).Tällaisetpiilevätkilpailijatovatuseinvaarallisimpia.Parhainkeinokilpailijoitavastaanonkuitenkinmäärittääyrityksenkohderyhmäjatyydyttääsentarpeetylivoimaisesti. 3.2Yrityksenkohderyhmäjasenmäärittely Liianuseinjaliianmoniyrityseimäärittelekohderyhmäänsä,markkinoita,joilla setoimiitaiasemaansaniilläselkeästi.yrityksetyrittävättarjotakaikkeajokaisellekuluttajalleeivätkänäinollenonnistupalvelemaanmitäänkohderyhmää hyvin.(kotler&armstrong2005,403.)erityisenhaastavaaonkinse,ettänykyääneiolekaanyhtäsuomalaistakeskivertokuluttajaa,jollemarkkinointivoitaisiinsuunnata.vähittäiskaupanasiakasryhmiäeiolesegmentoitujuurikaan,taise ontehtyhyvinkarkeallatasolla.nykyisetteknologiatjamarkkinatutkimukset tarjoaisivatyrityksillemahdollisuudenkohdellaasiakkaitayhätarkempinaja pienempinäryhminä.(finne&kokkonen1998,143.) MyösLampikoskitoteaakeskivertokuluttajantai kotitaloudenkatoamisen.kuluttajakuntahajaantuuerityisestiostovoimansuhteen.suomalaisetkuluttajat käyttävätvaatteisiinhyvinvähänrahaa.kuluttajatpoikkeavatkinsuurestitoisistaanvaatteidenkulutuksessa,sillävaatekertoovahvastikäyttäjänsäkulttuuritaustasta,asuinpaikasta,rodusta,varallisuudesta,iästä,arvoista,asenteista,tarpeista,mielenkiinnonkohteista,mausta,taitavuudesta,mielialasta,harrastuksista,elämäntyylistäjapersoonallisuudesta.(lampikoski&lampikoski2000,251.) Yrityksentulisikinainaensimmäisenämääritelläkohderyhmänsäsekämarkkinat,joillasetoimii.Senjälkeenyrityksentulisipäättää,mitensenäillämarkkinoillahaluaaasemoitua.Tämänmäärittelynvoialoittaapohtimalla,haluaako yrityksenkohderyhmämahdollisestivaihtelua,valikoimanmonipuolisuutta,

14 11 helppouttavaialhaisiahintoja.(kotler&armstrong2005,403.)yrityksentulee siissamanaikaisestiselvittää,millaisiakilpailijoitaalallaon,sekämiettiä,mille kohderyhmällesepalveluitaanjatuotteitaantarjoaa.kilpailija analyysionsyytä tehdätässävaiheessa,koskasenkauttavoilöytyäuusiavielähyödyntämättömiä asiakasryhmiätaitarpeita,joihintoiminnanvoikohdentaa Kohderyhmänmäärittelyntavat Onolemassauseitaeritapojajaotellamarkkinaterikohderyhmiksi.Löytääkseen sopivantavansegmentoidayrityksentäytyykokeillaerikeinojaerikseenjayhdessä.yleisimminkohderyhmiäpyritäänlöytämäänkäyttämällämaantieteellistä, demograafista,psykograafistajakäyttäytymisensegmentointitapoja.(kotler& Armstrong2005,195;Goworek2007,162.) Maantieteelliselläsegmentoinnillatarkoitetaanmarkkinoidenjakamistaasuinaluettakuvaavientekijöideneliasuinpaikkakunnan,asukastiheydenjaasutustyypinsekäilmastonmukaan.Puhuttaessademograafisestasegmentoinnista kuluttajiajaotellaanväestötieteellistentekijöidenmukaan.näitäovatmuunmuassaikä,sukupuoli,perheenkoko,elämänkaarenvaihe,tulotaso,ammatti,koulutus,uskontojakansallisuus.(kotler&armstrong2005, ;Rope&Vahvaselkä1998,44.)Nämätekijätkuvaavatolosuhteitasekäkulutusmahdollisuuksia(Lotti2001,84). Segmentointihenkilökohtaistentekijöidenmukaanonselkeästisuosituintapa jaotellakuluttajia,koskakuluttajienhalut,tarpeetjakäyttöuseusovatuseinsamanlaisianäidenmuuttujienkesken.lisäksidemograafisiatekijöitäonhelpompi mitatajaarvioidakuinmuitatekijöitä.vaikkasegmentoinnissakäytettäisiinkin jotainmuutatapaa,onhyvätunteamarkkinoidenväestötieteellisetpiirteet,jotta segmentinkokojase,mitensehelpoitensaavutetaan,voidaanmäärittää.(kotler &Armstrong2005, ) Ikääpidetäänerityisentärkeänäkuluttajakäyttäytymiseenvaikuttavanatekijänä, koskaiänkarttuessakuluttajatkohtaavaterilaisiaelämänvaiheitajasosiaalisia muutosprosesseja.näitäovatniinopiskelemaanjatyöelämäänsiirtyminen,perheenperustaminenjaeläkkeellesiirtyminen.kussakinelinvaiheessaonomanlai

15 12 siatarpeitajaehtojaerilaisiinhankintoihin.myöskoulutuksenonhuomattuvaikuttavankuluttamiseen.kuluttajienvaatimustenjakriittisyydenonnimittäin todettulisääntyvänkoulutustasonkohoamisenmyötä.(lampikoski&lampikoski2000,72,256.) Psykograafisellasegmentoinnillatarkoitetaankuluttajienryhmittelyäelämäntyylinjapersoonallisuudenpiirteidenmukaan(Rope&Vahvaselkä1998,44).Kuluttajaryhmällä,jollaonsamatväestötieteellisettekijät,voiollasuuriakinerojaelämäntyylissä.Useinkuitenkinlähdetäänliikkeellemarkkinoidensegmentoinnista käyttäytymisenperusteella.tässätavassakäytetäänhyödyksitietojakuluttajien tiedoista,asenteista,tuotteenkäyttökerroistasekäreaktioista.(kotler&armstrong2005, )Kuitenkinyhäuseamminkuluttajiatarkastellaansamanaikaisestiuseastanäkökulmasta.Näinontehty,koskaonhuomattu,etteikuluttajiavoidaluokitellayhteenainoaankategoriaan.Kuluttajasaattaatilanteestariippuenomaksuaerilaisiarooleja,jotkavaikuttavathänenpäätöksentekoonsaja käyttäytymiseensä.samakuluttajasaattaanäissärooleissatehdätäysinerilaisia päätöksiämuuttumattafyysisestitaidemografisesti.(finne&kokkonen1998, 143.) Lisäksikuluttajiavoidaanjaotellakäyttöuseudenjauskollisuudenmukaaneli usein,sillointällöinjaharvointuotettakäyttäviin.tuotettauseinkäyttävätovat yrityksellehoukuttelevaryhmä,vaikkakinhemuodostavatvainpienenosuuden markkinoista,silläheovatvastuussasuurestaosastakokonaiskulutusta.osakuluttajistaostaaainasamaatuotemerkkiätaiainasamastapaikasta.heovatasiakkainauskollisia.osataastekeeostoksensamuutamanvaihtoehdonvälillä,osa ostaaainaerilaisentuotteentaimetsästääsensieltä,missätuoteonalennuksessa.(kotler&armstrong2005, ;Easey2002,52,102.)Näinkuluttajia voidaanjaotellauskollisuudenperusteella.markkinatvoidaansegmentoidamyös ostostenteonsyynperusteella,elionkoasiakasetsimässälukuisiatuotteitavai vaintäydentämässävaatekaappiajollaintietyllätuotteella.(mantralaym.2009.)

16 3.2.2Segmentoinninsyyt 13 Onneksiyrityksetovathuomanneet,etteivätnevoivedotakaikkiinkuluttajiin markkinoilla,silläkuluttajientarpeetjaostotottumuksetvaihtelevatsuuresti. Lisäksiyritystenkyvytpalvellaerilaisiasegmenttejävaihtelevat.Yritystentulisikintunnistaamitämarkkinoidenosaanevoivatjaosaavatpalvellaparhaitenja kustannustehokkaimmin.(kotler&armstrong2005,194.) KotlerinjaArmstrongin(2005,194)mukaanyritystenkannattaakeskittyärakentamaanoikeanlaisiasuhteitaoikeisiinasiakkaisiin.Onkinollutnähtävissä selkeämuutosmassamarkkinoinnistayksilöllisemmänmarkkinoinninsuuntaan (Finne&Kokkonen1998,143;Kotler&Armstrong2005,194).Segmentointi mahdollistaakeskittymisenarvoihin,joitayritysluoparhaiten,jaasiakkaisiin, jotkaovatkiinnostuneetjuurinäistäarvoista(kotler&armstrong2005,194). Kunyrityshaluaamarkkinoidavainjollekintietyllekohderyhmälle,onsenensimmäisenäsegmentoitavamarkkinatjakamallanepienempiinkuluttajaryhmiin, joillaonerilaisettarpeet,piirteettaikäyttäytymismallit.nämäkuluttajaryhmät voivatvaatiaerilaisiatuotteitataimarkkinointimixejä.useinsegmenttejävalitaanyksitaiuseampi,joilletoimintakohdennetaan.segmentoitaessaonhuomioitavamarkkinasegmenttienhoukuttelevuuselikaupallisuus.viimeisenätuotteelleluodaantarkkamarkkinointimixjatuoteasemoidaanmarkkinoille.(mts. 195.) 3.2.3Tehokassegmentointi Jottasegmentointiinkäytetytvoimavaratsaadaantodellahyödynnettyä,onkohderyhmäntäytettävätietynlaisiavaatimuksia.SekäKotlerjaArmstrongettäFinnejaKokkonenlistaavatnäihintunnistettavuuden,merkittävyyden,tavoitettavuuden,vastaanottavaisuuden,vakaudensekätoiminnallisuuden.(Finne&Kokkonen2005,91;Kotler&Armstrong2005, )Merkittävyystarkoittaa tarpeeksisuurtakokoa,jottakohderyhmäonkannattavapalvella.kohderyhmän tuleemyösollatavoitettavissamarkkinoinninkeinoin,jottaheitävoidaanpalvella.(kotler&armstrong2005,208.)

17 14 Tunnistettavuustarkoittaa,ettäkuluttajattäytyypystyäluokittelemaan,javastaanottavuussitä,ettäeriryhmätreagoivateritavalla(Finne&Kokkonen2005, 91).Josryhmätreagoivatsamallatavallaeliheidänostomieltymyksensäja käyttäytymisensäovatsamat,onniistäturhatehdäomiasegmenttejä(kotler& Armstrong2005,208).Lisäksisegmentintuleeollariittävänvakaa,jottatoimintaavoidaansuunnitellajaorganisoidasenmukaan(Finne&Kokkonen2005,91). Joistakinkuluttajaryhmistä,kutenvasenkätisistä,eivälttämättälöydytietoaja ryhmänkokoaonmahdotonmitata.useimmitenkohderyhmänkokojaostovoimaovatkuitenkinmitattavissa.kohderyhmät,jotkaovatoikeankokoisiajakasvavia,ovattietenkinkiinnostavimmatyritystennäkökulmasta.(kotler&armstrong2005, ) Kohderyhmänhoukuttelevuuteenvaikuttavatsiitäkilpailevienyritystenmääräja aggressiivisuussekäkorvaavientuotteidenmäärä.korvaavattuotteet,jotkapalvelevatsamaatarvetta,saattavatrajoittaahintojajanäinollentehdäkohderyhmästäkannattamattomanpalvella.vaikkasegmenttionkooltaantarpeeksisuuri jaseonhoukutteleva,onyrityksenmuistettava,ettäseneikannatapalvellakuluttajiajakohderyhmiä,jotkaeivätsovisenpitkänajantavoitteisiin.yrityksenei myöskäänkannataottaakohderyhmäkseensegmenttiä,johonsilläeioletarpeeksitaitojatairesursseja.tavoitteenaonlöytääjavalitasellaisetkohderyhmät,joilleyritysvoitarjotaylivoimaistaarvoataijoidenavullasevoisaavuttaa kilpailuedun.(mts.209.) Tarjoamallatuotteitataipalveluitatietyllekohderyhmälle,yrityksettoivovat korkeampiamyyntejäjavahvempaaasemaamarkkinoilla,ainakinvalitsemansa kohderyhmänmielessä.kehittämälläitselleenvoimakkaanasemanuseankohderyhmänmielessäyritysluoenemmänkokonaismyyntiäkuinmassamarkkinoimallakaikille.toiminnansuuntaaminentietyillekohderyhmilletuoenemmän kustannuksia,muttaniitäonkinverrattavalisääntyneeseenmyyntiin.segmentointiontapakohdistaatoimintaaniintuotteidenkuinpalvelujensuhteentehokkaammin.(mts.210.)segmentointionsiisstrategia,jokavarmistaayrityksen tehokkuuden.valikoimapäätöksetsensijaanovatmarkkinoinninnäkökulmasta osadifferointi elierilaistamisstrategiaa,jonkatarkoituksenaonerottaayritys senkilpailijoista.jottavalikoimapäätöksetolisivatosuvia,ontiedettäväjotain yrityksenasiakkaistajaheidänkäyttäytymisestään.löydettyäänsopivankohde

18 15 4KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 4.1Tuotejatarve ryhmänyrityksentulisimyöstutkiajapohtiakuinkanämäasiakkaatkäyttäytyvät. Kuluttajakäyttäytyminentarjoaaerilaisiakonseptejamarkkinoijienavuksi.Yrityksienteettämätmarkkinatutkimuksetauttavatarvioimaannäitäkonsepteja. Kuluttajakäyttäytyminenliittyyhyvinläheisestijuurikohderyhmämarkkinointiin jamarkkinointimixinmäärittelyyn.(easey2002,45.)näinonkoska,kuluttajia yritetäänsegmentoidauseinkäyttäytymisenperusteella,jotenonoleellistaymmärtääkuinkahetoimivat. Kulutuskäyttäytymiseenvaikuttaaolennaisestituotteentaipalvelunluonne,eli seonkotuoteaineellinenvaiaineetonjaonkosetarkoitettuhenkilökohtaiseen, kotitaloudenvaiyhteisönkäyttöön.vaatteetovatluonteeltaanhenkilökohtaisia jaaineellisia.kulutustavaroiden,kutenvaatteiden,syklilähteeongelmantunnistamisesta,tiedonetsimisestä,ostotapahtumastaainakäyttöönjahävittämiseen. Hävittämisenjälkeensyklialkaauudestaankorvaavantuotteenetsimisellä.(Antonides&vanRaaij1998,2,76.)Käytännössäperiaateonsamakuintuotteen hankkimisenprosessissa.ostoprosessikäynnistyytarpeenhavaitsemisella,informaationkeräämisellä,vaihtoehtojenarvioinnillajatämänjälkeensyntyypäätösostamisestataiostamattajättämisestä.senjälkeenarvioidaantehtyäostosta. (Easey2002,50;Koskennurmi Sivonen&Raunio2003,31.) Tarveuuteentaikorvaavaantuotteeseensyntyy,mikälinykyinentilanneonepätyydyttävä.Sevoitapahtuauseistaerisyistä,kutenesimerkiksituotteenvanhenemisesta,uusienparempientuoteinnovaatioidensaatavuudestataitoiveidenja tavoitteidenmuuttumisesta.jostuotetäyttäänykyisetkulutustarpeeteikäuusia innovaatiotataitoiveitaole,eisynnytarvettauudentuotteenhankkimiselle.(antonides&vanraaij1998,78.)sekätarpeellaettätuotteellaonmateriaalinenja

19 16 symbolinenpuoli.hyödykkeidenkonkreettisetominaisuudetovatkäyttöominai suuksiajasymbolisetominaisuudetovattuotteenviestejä.(koskennurmi Sivonen&Raunio2003,32.) Goworekinmukaanaineettomillasymbolisillaominaisuuksilla,kutenuskottavuudellajaimagolla,voiollasuurempivaikutusostopäätökseenkuinkonkreettisillaominaisuuksilla.Samakuluttajavoimyösantaaerilaisiatärkeysjärjestyksiä ominaisuuksilleriippuentuotteenelivaatteentarkoituksesta.(goworek2007, 166.)Kuluttajatarvostavattuotteissalaatuajasopivaahinnoittelua.Laatutarkoittaaheidänmukaansatuotteidenhyvääsuorituskykyäjakäyttäjällesopivia erityispiirteitä.(lampikoski&lampikoski2000,208.)kuluttajatsiisantavaterilaisiapainoarvojatuotteeneriominaisuuksille.nämäerotvoivatmuodostaapohjanmarkkinoidensegmentoinnille.(antonides&vanraaij1998,559.) Easeytoteaakin,ettäkuluttajanmotivaatioitaelitarpeitaonvaikeaymmärtää, sillämotiivejaeivoidanähdätaitarkkailla.näemmeainoastaankuluttajankäytöksen.kuluttajatsaattavatliittääsamaantuotteeseenerilaisiamotivaatiotekijöitäsekäuseatmotiivitvoivattoimiayhtäaikaakuluttajantehdessäpäätöstä.(easey2002,58.)sekäeaseyettäropekäsittelevätmotiivejamaslowntarvehierarkianmukaan.hierarkianmukaanylemmättarpeeteivätvoitullatärkeiksiennen kuinalemmantasontarpeetovattyydytettyjä.alimmallaportaallaovatfysiologisettarpeet,seuraavanatulevatturvallisuudenjayhteenkuuluvuudentarpeetja näitäseuraavatarvostetuksitulemisentarvesekäitsensätoteuttamisentarve. (Easey2002,58,Rope2005,82 83.) Muodinkannaltaolennaistaovatkuluttajakäyttäytymiseenvahvastiliittyvätinnovaatiot,silläuudetkeksinnötherättävättarpeenkuluttaa.Easeynmukaaninnovaatiollavoidaantarkoitaamitätahansauuttayritykseltä,esimerkiksiuutta vaatetyyliäelimuotia.eriyksilötottavatuudetmuotituotteetomakseenvaihtelevallainnollajaeriaikoihin.prosessia,jokaliittyysosiaaliseeninnovaationhyväksymiseen,kutsutaandiffuusioksi.diffuusiokertoo,kuinkainnovaatioleviää kuluttajaryhmissäajanmyötäyksilönhyväksyessäinnovaation.(easey2002, 67.)Innovaatioidenjauusientuotteidenleviämistäkuluttajienkeskuuteenvoidaanselventäädiffuusioprosessinmallilla,jossakuluttajatluokitellaaninnovaationomaksumisnopeudenperusteella.(Antonides&vanRaaij1998,364Easey 2002,67.)Kuviossa2nähdäännäistädiffuusiomalleistatunnetuin.

20 17 KUVIO2.Rogersindiffuusiomalli(Vrechopoulos,Siomkos&Doukidis2001.) Kuvion2mukaankuluttajatvoidaansiisjakaainnovaattoreihin,aikaisiinhyväksyjiin,aikaiseenenemmistöön,myöhäiseenenemmistöönsekähidastelijoihin. Malliakäytetäänmyöskulttuurisenmuutoksenleviämisenhavainnollistamiseen jasepohjautuusiihenhuomioon,ettäsuurinosakäyttäjistäeihyväksyinnovaatiotayhtäaikaa.(antonides&vanraaij1998,364easey2002,67.)koskainnovaatioiksiluetaanmyösuudetvaatetyylit,soveltuumallimyösennustamaan kuinkamuotitrendithyväksytään. 4.2Ostetaanmuotia Vaatetuksessatärkeäostamisenvauhdittajaonvaihtelunhalu.Kuluttajatovat aiempaavalmiimpiakäyttämäänrahaaaineellisiinhyödykkeisiin,muttavalinnat tapahtuvatestetiikan,laatunäkemystenjapersoonallistenmieltymystenehdoin. (Lampikoski&Lampikoski2000,258.)Vaikkavaatteetovatkuluttajallejokapäiväiseenelämäänkuuluviavälttämättömiähyödykkeitä,nemerkitseväthyvinerilaistenarvojenjatarpeidentyydyttämistä.Vaatetukseenliittyyniinfyysisiä,kulttuurisia,sosiaalisiajaesteettisiätarpeita.Erityyppistenvaatteidentarpeeseen, määräänjalaatuunvaikuttavatilmastollisetolosuhteet,kulttuuri,kuluttajien sosioekonominenasema,ikä,elämäntapa,tottumukset,persoonallisuus,työ,harrastuksetjaerikoistilanteet.muotijamainontaluovatkuitenkinkokoajanuusia osittainkeinotekoisiakintarpeita.(koskennurmi Sivonen&Raunio2003,32.)

21 4.3Miehetostoksilla 18 Kuluttajakunnanpirstoutuessayhäpienempiinalaryhmiin,lisääntyykuluttajien erilaistuminenmyöspukeutumisessa.jakaviatekijöitäovatkuluttajanedellytyksetkäyttäärahaapukeutumiseensekäsiihenkäytettävähuomio.ne,joillaon rahaakäytettävissä,jajotkasitähaluavatkäyttää,tulevatpukeutumaannäyttävästitilanteidenjamuodinmukaan.ne,joitapukeutuminenkiinnostaa,mutta joillaeiolerahaakäytössään,pukeutuvatkansainvälisesti,luovastijahuomiota herättäen.niukkailijatjapukeutumisensuhteenvälinpitämättömäteivätvaatteistaanvälitä,muttaheilläeiolemyöskäänylimääräistärahaapukeutumiseen käytettäväksi.(lampikoski&lampikoski2000,260.) Miestenostokäyttäytymistäontutkittuvainvähänsuhteessanaisiintaikohteena onollutvainnuortenmiestenkulutustottumustentutkiminen(ogden Barnes& Minahan2006).Perinteisestiostoksillakiertelyäjavaatteidenkulutustaonkin pidettynaistenasiana(bakewellym.2006;kortelainen2005,174).miehilleon olluttarjollavainliioiteltujakäyttäytymismallejakuluttamiselle. Monientutkimustenmukaansukupuoliontärkeämuuttujavaatteidenkulutuksessa.Bakewelljamuuttotesivatmiestenolevanitseensäsuuntautuneitajakeskittyvänvaatteissaenemmäntoiminnallisiinhyötyihin,kutenlämpimyyteenja kestävyyteen.naisetsensijaansuuntautuvatenemmänitsensäulkopuolellehakienhyväksyntääulkonäöllään.tätäeroaselittävätmuunmuassatytöillesuunnatutmainokset,jotkakorostavatulkonäönmerkitystä.yhäuseamminmarkkinoijathuomaavat,ettäonvanhanaikaistanähdämiehettuottajinajanaisetkuluttajina.vaikkaulkonäköonolluttärkeämpäänaisille,useatsosiologiantutkijat kertovat,ettäympäristömmemuutoksetmäärittävätuudelleen,mitäonolla mies.tällöinmielikuvamuodittomastamiehestäonvanhentunut.nuorempisukupolvionaltistunutmassamediallejamarkkinointiaktiviteeteille,jotkamuuttavatperheroolejajaluovatuusiakulttuurinormeja.tämämahdollistaanuorten miestentietoisuudenmuodista.(bakewellym.2006.) Vaatteidensuhteenmiehetkamppailevatkulttuurinjaitsensämäärittelemän naisellisuudenkanssa.bakewellinjamuiden(2006)mukaankimmel(2004)

22 19 väittää,ettämaskuliinisuusonluonteeltaanvalkoista,heteroseksuaalistajakeskiluokkaista.miehet,jotkaeivätkuulutähänryhmään,ovatvapaampiatekemään asioita,jotkamielletäännaisellisiksieliesimerkiksivälittämäänomastaulkonäöstään,kutenvaatteistajamuodista.ogden BarnesjaMinahan(2006)myös huomauttavat,ettämoniaperinteisiämiestentuotteitamarkkinoidaannytmyös naisille.tätäeikuitenkaanolevieläsovellettutoisinpäinjaonsyytäkysyä,miksi näinon. Kuinkamiehetsittenkäyvätostoksillaelishoppailevatvaitekevätköhesitälaisinkaan?Kortelainennostaakirjassaanesiinamerikkalaisenkulutustutkijankuvailunmiesasiakkaasta.Senmukaanmiehetliikkuvatmyymälässänopeastija ovathalukkaitakatselemaanvainsitä,mitäovattulleethakemaan.heeivätkysy apuamyyjältäjamikäliheeivätlöydäetsimäänsä,poistuvatheliikkeestänopeasti.kunmieslöytääetsimänsä,viehänsenkassallejamaksaa.mikälimiessovittaa tuotetta,onjosuhteellisenvarmaa,ettähänsenmyösostaa.sovittaminenon vainkoonvarmistamista,eiostopäätöksenpohdintaataipunnintaa.miehellävoi ollaniinkiirepoistua,etteihänedesvilkaisehintalappua.(kortelainen2005, 174.)Samankäyttäytymismallintuotteenpaikantamisestajapikaisestikassalle viennistätoteavatogden BarnesjaMinahan,vaikkapuhuvatkinvainkeskiikäistenmiestentoimintamallista.Nämämieheteivätnautikuluttamisesta,eikä ostoksillakäyntituoheillenautintoa(ogden Barnes&Minahan2006). Miestenostotapahtumaapidetäänsiishyvinsuoraviivaisena.Aikaatairahaaei tuhlataeikäikkunaostoksiatehdä.tavaroitaeikatsellataivertaillaturhaan,sillä vainsäästettyrahavoioikeuttaasiihenkäytetynajan.parhaiteneroamiestenja naistenostokäyttäytymisenvoikuvatavertailemallasiitäkäytettyjäilmauksia. Miehetsiistekevätostoksia,täsmällisestijasuunnitellusti.Naisetsensijaankokevatostostenteonviihteenäjatapanakuluttaaaikaa,elishoppailla.Kortelainen pitäämiestenostosmallinkuvailuasuurestiyleistettynä,muttamyyjienhiljainen tietokertootällaisestamiestenenemmistöstä.tavaratalosekämuutvaateliikkeetovatkinniitäharvojapaikkoja,joissamieseiolenormi.jo1930 luvulla Stockmannillamiehiäpidettiinniinkiireisinäasiakkaina,ettämiestenvalmisvaatteetsijoitettiinosastollesiihenjärjestykseen,jossaneperiaatteessavoitiin pukeapäälle.(kortelainen2005,170, )

23 20 Miehiäpidetäänsiisyleisestinaisiahaluttomampinajalaiskempinahankkimaan uusiaasuja.useinhekeskittävätkinvaateostoksetmuutamaankertaanvuodessa ostamallakerrallaenemmän.(lampikoski&lampikoski2000,255.)bakewellin jamuiden(2006)mukaancraik(1994)väittääkin,ettämiestenmuodinympärilläonyleisestihyväksyttyjäolettamuksia.ensimmäisenmukaaneioleolemassa miestenmuotia.toiseksimiehetpukeutuvatenemmänkinmukavuudenjaistuvuudenkuintyylinvuoksi.olettamuksiinkuuluumyösväite,ettänaisetpukevat miehenjaostavattällevaatteita.neljännenväittämänmukaanmiehet,jotkapukeutuvathyvin,ovatomalaatuisiatavallataitoisella.viidennenväittämänmukaanmieheteiväthuomaavaatteitaeivätkäuseimpiamiehiänemyöskäänkiinnosta.(bakewellym.2006.) Bakewellinjamuidenmukaanensimmäinenjaviidennesväittämäeivätoletotta, sillämiehetovatkylläkiinnostuneitavaatteistajahuomaavatne.miestenkonservatiivisuusmuodinsuhteenvoidaanymmärtääsiksi,ettähepelkäävätheitä pidettävännaisellisina.(bakewellym.2006.)ogden BarnesinjaMinahanintutkimuksenmukaan,jossahetutkivatkeski ikäistenmiestenkulutuskäyttäytymistä,aikuisillamiehilläonuseinkaksijakoinentainegatiivinensuhtautuminenostoksillakäyntiin.useinjälleenmyyjätunohtavatkintämänasiakasryhmän,vaikka näillämiehilläonvaraajaaikaavaatteidenkuluttamiseen.vaikkatämäkasvava kohderyhmäeipidäostoksillakäymisestä,eiseriitäsyyksiunohtaaheidäntarpeitaanjatärkeyttäsegmenttinävaanheitätulisianalysoidajapalvellaparemmin.(ogden Barnes&Minahan2006.) Keski ikäiseteliyliviisikymmentävuotiaatovattärkeäostajaryhmä,koskaheillä onhyvättulot,muttaeijuurikaanmenoja,kutennuoremmilla.väitetään,ettäyli 50 vuotiaatvastaavat40%usa:nkulutuksesta,muttaheillekohdennetaanvain 10%mainoksista.(Ogden Barnes&Minahan2006.)MyösMantralajamuut huomauttavatikääntyvänväestöntärkeydestävalikoimienrakentamisessa (Mantralaym.2009).Nuoretmiehetsensijaanovatyhäuseamminkiinnostuneitaostostentekemisestä.Vaatetuksenjahyvinvoinninjälleenmyyjätovatottaneet erityisestinuoretmiehetkohderyhmäkseentarjoamallalaajennettujavalikoimia erityisestiulkonäköönliittyvissätuotteissa.(ogden Barnes&Minahan2006.) Miestenkäyttäytymismallejaostostenteossaonkuitenkinpyrittyhuomioimaan. YksiesimerkkitästäonjapanilainenIsetantavaratalo,jossamyymälänesillepa

24 21 notovattehtytuotetyypeittäineikäbrändeittäin.myyntienraportoitiinolevan muutostenjälkeen30%paremmatkuinaiemmin.näyttäisisiissiltä,ettämiehet haluavattehdäostoksensamieluummintuotetyypeittäinmerkkiensijaan.miehet myössuosivatkäytännöllisiäjakeskitettyjäratkaisujavähentääkseenostosten tekemiseenkäytettyäaikaajavaivaa.osajälleenmyyjistäonkinlöytänyttavan vedotakypsiinmiesasiakkaisiin.miestenolennaisimpaanolemukseenvoidaan vedotakehittämällämarkkinointiviestejä,jotkaviestivätperimästä,isänmaallisuudesta,seikkailustajaulkoilusta.(ogden Barnes&Minahan2006.) Ogden BarnesjaMinahanjatkavat,ettävoimakkaampiyhteyskypsäänmiesasiakkaaseenvoitaisiinluodajuurikinvaatetuksessajamuodissa.Tämäkohderyhmäreagoihyvinmarkkinointiviesteihinyksilöllisyydestä,laadustajavapaudesta, joitaeivätrajoitatyö,perhe elämätaisovinnaisuus.(ogden Barnes&Minahan 2006.)Kunmuotiahalutaanmarkkinoidamiehille,ontärkeäänäyttääkuinka vaatetuksellapäästäänylimiestenmahdollisistapeloista.näitäovatmuunmuassase,etteitienaataisaavutaelämässääntarpeeksi.tärkeääonmyösvälttää käyttämästäsamojahoukuttelukeinojakuinnaisille.vastamuotionyksimahdollisuus,jotavoidaanmainostaamenestyvänmiehensymbolina.(bakewellym )Bakewellinjamuiden(2006)mukaanThompsonjaHaytko(1997)ovat todenneet,ettävastamuoti teematmainoksissatoimivat,koskasiihenyhdistetäänpositiivisiamoraalisiaarvojakutentarkoituksenmukaisuus,järkevyysja omatoimisuus. Bakewelljamuut(2006)nostavatesiin,ettävalikoimienmuodostamisessaon reagoitavasiihen,ettämiehetovatnyttietoisempiajavarmempia.hevaativat, ettäliikkeetovatmukanamiestenerilaisessatavassaajatellajakäyttäytyämuodikkaitatuotteitakohtaan.tätäeisaisiunohtaa,sillävaikkakuluttamistaonperinteisestipidettynaistenalueena,onmiestenroolinvapautuminennostanut heidänkiinnostustaanmyösmuuhunkuinharrastekulutukseen.miehetovatyhä varmempiaulkonäöstäänjahaluavatkorostaapersoonallisuuttaanjaulkonäköäänvaatteilla.heilleonsiisannettavasiihenmahdollisuusheidänomallatavallaan.

25 4.4Kulutustrendit 22 Kulutuskäyttäytyminenonmuutoksessakokoajan,jotenontärkeääseuratasen muutoksia.onsiissyytäpohtiamillaisiaasioitakuluttajattulevaisuudessahuomioivatjaarvostavatsekämitenmaailmanmuuttuminenvaikuttaakuluttamiseen.yksiolennaisimmistatrendeistäonkuluttajienympäristötietoisuudenlisääntyminen.lampikoskenjalampikoskenmukaankiristyvänkilpailunmaailmassaympäristöystävällisyystuleeolemaanyrityksilleyksitärkeäkilpailutekijä valmistajienpakonjataidonmahdollistaessayhäkiinnostavampienjavähemmänympäristöäkuormittavientuotteidentuomisenmarkkinoille.useidentutkimustenmukaankuluttajillaonkuitenkinvielämatkaatodelliseenympäristöystävällisyyteenelivalmiuteenmaksaakorkeampaahintaaympäristöystävällisistä tuotteista.(lampikoski&lampikoski2000, , ) Pukeutumisenmarkkinoillanuorempienikäluokkienpieneneminensiirtääkulutuksenpainopistettäkeski ikäistenvaatetukseen.tässäikäryhmässäonkasvava kysyntälaadukkailletuotteillesekävapaa ajanvarusteille.nykyaikaisetvaativat kuluttajathakevatostoksiltaanvalinnanvaraa,mukavuuttajanopeutta.(mts. 209.)Onkuitenkinmuistettava,ettävaikkavanhemmillaikäryhmilläonenemmänrahaakäytössään,voinuorisosiltiollavalmiimpikäyttämäänenemmänrahaavaatteisiin,vaikkatulotovatpienet. FinnejaKokkonennostavatesiinmyösydinperheenmallinmurtumisen(2005, 54).Kunmiehenasemaperheessämuuttuu,näkyysemyöskuluttamisessa.Mies eiolekaanperheenainoaylläpitäjäeikätyöstatushänenarvostuksensaainoa mittari.mieheltäodotetaanyhä kultturellimpaa käyttäytymistä,jolloinkiinnostuksenkohteetkinjakautuvattasaisemminautoilun,urheilunjakulttuuriharrastustenvälillä.yhdenhengentalouksienlisääntyessämiehetjoutuvattekemään päätöksiäyhäuseamminmyösomastapukeutumisestaan.pukeutumiseenliittyvätnormitjaviiteryhmättulevatkodinulkopuolelta,javertaisryhmätvaikuttavat yhäenemmänmakuunjavalintoihin.(lampikoski&lampikoski2000,255.) Onkuitenkinvaarana,ettämiehetvetäytyväthyvänmaunmarkkinoiltavaatteidenmassamarkkinoillemarketteihin,naistenopastuksenjakannustuksenpuuttuessa.Tässäkorostuuhelppoushoitaavaateostoksetruokaostostenohessa.Tosinpoikkeuksiakinlöytyy.Menestyksekkäätyksinasuvatmiehetkiinnittävätyhä

26 23 enemmänhuomiotavaatteisiin,silläheilläonhaluapukeutuatyylikkäästijapersoonallisesti.(mts.256.)yleisestiottaenelämäonvaativampaajastressaavampaa,jokanäkyymukavuudenjahelppoudenarvostamisena.tällöinkaivataan miellyttäviähetkiäjavapaa ajastaotetaankaikkiirti.(finne&kokkonen2005, 54.) Yhtenäkasvavanatrendinäpysyyyksilöllisyys.Pukeutuminennähdäänkinkeinonailmaistaitseä(Lampikoski&Lampikoski2000,258).Mielestänionkuitenkinmielenkiintoistaverratakuluttajienhaluapukeutuayhäpersoonallisemmin markkinoidenvaltavaanmassatarjontaan,sillä,kutenjoaiemmintodettu,yhä useampienliikkeidenvalikoimatalkavatmuistuttaatoisiaan.onkinsyytäkysyä mitenkuluttajattodellisuudessavoivatpukeutuapersoonallisesti? Tämänlisäksisuomalaistenkuluttajienitsetuntokasvaajahehakevatinspiraatiotasuunnittelijoidenluomistamielikuvituksellisistavalikoimistatyylejä,värejä, kuosejajamateriaaleja.epävarmatihmisetvalitsevatasuja,jotkasopeutuvat huomaamattomastisosiaalisiintilanteisiinjaihmismassaan.itsetuntoisetsen sijaankäyttävätvaatetustailmentämäänpersoonallisuuttaanjaherättääkseen huomiota.vaatetusteollisuudennäkökulmastaongelmallisintaonkuitenkinkuluttajienikääntyminen.vanhemmissaikäluokissaonpaljonsellaisiakuluttajia, joidenpukeutumistottumuksiaonvaikeamuuttaa.lisäksivetäytyessääntyöelämästähetarvitsevatyhävähemmänvaatteita,mikävähentääostoja.(mts.253, 258.) 5VALIKOIMANHALLINTA Kuluttajienvalinnanvaraalisäävätylimaarajojenlaajenevatyritykset,jotkahaastavatsuomalaisetorganisaatiotresursseillaanjaosaamisellaan.Raakaankilpailuunreagoidaanvähentämälläkustannuksiajakohdistamallatuotteetjapalvelut yhäpienempienasiakasryhmienmieltymystenmukaan.(finne&kokkonen 1998,13.)Kuinkatämäkehityssittennäkyyyritystentuotevalikoimassajasen hallinnassa?

27 5.1Valikoimanhallintakäsitteenä 24 FinnenjaKokkosenmukaanvalikoima elituoteryhmähallintaonyleensäollut tavarantoimittajienkäsissä.tavarantoimittajiakiinnostaakuitenkinvainomien tuotteidenjatuoteryhmienasemakauppaketjujenlajitelmakokonaisuuksiensisällä,einiinkäänkauppaketjujenomatkokonaisuudet.valikoimanhallinnantulisiollaosajokapäiväistätoimintaajapitkäaikaistasuunnittelua.tuoteryhmien hallintatulisinähdäkaupanydinosaamisenalueena,silläkaupparakentaakohderyhmälleenkokonaisuudentavarantoimittajientarjoamienvaihtoehtojenperusteellajamuodostaanäinollenkysynnänjatarjonnanrajapinnan.kaupantulisikuitenkinmyöspystyäviestimäänasiakkaidensatarpeettavarantoimittajille, jottanämävoivatsuunnitellatoimintansajatuotteensavastaamaanparemmin niinkaupankuinkuluttajienkintarpeita.(finne&kokkonen2005, ) Määritelmänävalikoimanhallintatarkoittaakuluttajilletarjottavaatuotevalikoimaatietyssätavararyhmässäsekäkriteerejä,joillatuotenimikkeitälisätäänja poistetaanvalikoimista.lähtökohtanaon,ettätuotetarjontavastaakohderyhmientarpeita,halujajaodotuksia.tuotetarjontatuleesiismuodostaaniin,ettäse lunastaaasiakkaidenodotuksetjaluonäinasiakastyytyväisyyttäjauskollisuutta jasitenmahdollistaakaupanmarkkinamenestyksen.(kautto&lindblom2005, 98.)Käytännössätuoteryhmähallintaonsarjanopeitapäätöksiä,joitavoidaan tarpeentullenmuuttaa.senlopullisenatavoitteenaeiolevainedistäämyyntiä vaanluodaasiakkaallearvoa.(finne&kokkonen1998,132.) Tuoteryhmänhallinnassatarvitaantietoa,jotatulisikootamyymälöidenvaikutusalueidenkuluttajientarpeista.Vaikkatuoteryhmähallinnantavoitteenaon lisätämyymälöidenkannattavuutta,onseerilaistamisstrategiaeikästrategia toiminnantehostamiseen.(mts.132.)tuoteryhmänhallintaonsiisosasuurempaakokonaisuutta,silläsekytkeeyhteenyrityksentavoitteet,imagonjavalikoiman.semitäpäätetäänottaamukaanvalikoimaan,jatoisaaltapitääpoissavalikoimista,asemoiyrityksenkuluttajienmieliin.hukkatoteaa,ettävaikkavalikoimapolitiikkaaeiuseinolekirjattuylös,omiaedustuksiajamerkkejäpidetään yleisestikilpailuetuina.niidenmerkitysvoiollakeskeinentaloudellisentuloksen kannalta.(hukka2005,85.)koskavalikoimaaineellistaayrityksentavoitteet

28 5.2Valikoimansuunnittelu 25 kuluttajiennäkyville,onvalikoimaamyössuunniteltavaennenkuinsitälähdetääntoteuttamaan. Käytännössävalikoimansuunnittelutarkoittaakaupallisenvaatemallistonkokoamistaennentuotantoajatavarantoimitustataloudellistenjasuunnittelullistenvaatimustenmukaan.Valikoimasuunnitelmaonsiislistatuotteista,jotkaostajaaikoohankkiasesongillebudjetinrajoissa.(Goworek2007,43.)Valikoimasuunnitelmaonsiisyksiperusstrategisistapäätöksistä,jokajälleenmyyjäntäytyy tehdä,silläsiinäyrityspäättäämillaistatuotevalikoimaaasiakkailletarjotaan. Useinvalikoimaanetsitääntasapainoavalikoimanleveyden,syvyydensekäpalvelutasonvälillä.Leveysjasyvyyshahmottavatmillaisiavaihtoehtojaasiakkaalle annetaanjakuinkapaljonniitäon.palvelutasotaaskertookuinkamontakappalettatiettyämalliapidetäänvarastossa.(mantralaym.2009.)tuotevalikoiman tavoitteenaonerottaayritysmuistakilpailijoistasamallavastatenkuluttajien odotuksiin(kotler&armstrong2005,404). Tuotevalikoimansuunnittelunavullavoidaanmyösvarmistaa,ettäasiakkaatlöytävätetsimänsätuotteetsiten,ettäliiketilakäytetääntehokkaasti.Tehokkaan tuotevalikoimansuunnitteluperustuukinliiketilankäytönjatuoteryhmientuottavuudenarvioinnille.(finne&kokkonen1998,33.)tuotevalikoimankolme ulottuvuuttatarjoavattavankäsitelläyrityksentuotepolitiikkaaelistrategiaa. Yritysvoilisätämyyntiäänlisäämälläuusiatuoteryhmiäjanäinlaajentaavalikoimaansataisevoilisätäerimallienmäärääjanäinsyventäävalikoimiaan. (Kotler&Armstrong2005,48.) Kunkyseessäonketjuliike,onerityisentärkeääsuunnitellaensimmäisenäketjukonsepti.Ketjukonseptionkauppaketjunlupausasiakkaalletaattavastapalvelusta.Joserituoteryhmiäyritetäänhallitatoisistaanirrallaan,onmahdotontasaavuttaayhtenäisiätoimintatapojailmanselkeääkonseptia.Onnistunuttuotevalikoimaluomyöserituoteryhmienyhtäaikaistamenekkiä.(Finne&Kokkonen 1998,132,139.)

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!!

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!! Perehdyttämisenkehittämistarpeetpereh1 dyttämisestävastaaviennäkökulmasta Case:Keski1Suomensairaanhoitopiiri HannaParviainen Opinnäytetyö Huhtikuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö!

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö! KOTISIVUJENUUDISTAMINENJAPROJEKTI1 TOIMINTA Case:Virtainkaupunki AijaYlä1Soininmäki Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Tietojenkäsittelynkoulutusohjelma Luonnontieteidenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) YLÄ.SOININMÄKI,Aija

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin..

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. SannaKastikainen Opinnäytetyö Huhtikuu2015 Matkailunkoulutusohjelma Matkailu

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!!

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!! MUOTOILIJOIDENTEKIJÄNOIKEUDET SOPIMUKSISSAJATOIMEKSIANNOISSA JosetteNurminen Opinnäytetyö Helmikuu2014 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala KUVAILULEHTI* Tekijä(t)

Lisätiedot

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND DIGITALDISTRIBUTIONOFRECORDEDMUSIC INFINLAND Ananalysisofservicesfromaconsumerandindustry perspective AnttiMoilanen Bachelor'sThesis January2011 DegreeProgrammeinMusicManagement SchoolofBusinessandServiceManagement

Lisätiedot

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI Outi Ronkainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Toimintaterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala !!!! OPINNÄYTETYÖN!!!! KUVAILULEHTI!!

Lisätiedot

!!! Uuden!ajan!arvontuotanto!!

!!! Uuden!ajan!arvontuotanto!! Uudenajanarvontuotanto Kuinkaverkostomainenorganisaatiotuottaaarvoa VenlaLuhtanen Opinnäytetyö Marraskuu2017 Yhteiskuntatieteiden,Liiketaloudenjahallinnonala Tradenomi(AMK),LiiketaloudentutkintoDohjelma

Lisätiedot

Sosiaalisen!median!markkinointi!

Sosiaalisen!median!markkinointi! Sosiaalisenmedianmarkkinointi Case:RavintolaLeQulkuri AstaAaltola SiljaHeinikangas Opinnäytetyö Helmikuu2017 Matkailu

Lisätiedot

!!! Peurungan!yritysasiakkaiden!! asiakaskokemukset!

!!! Peurungan!yritysasiakkaiden!! asiakaskokemukset! Peurunganyritysasiakkaiden asiakaskokemukset EssiKinnunen SamuliLehto Opinnäytetyö Syyskuu2017 Liiketaloudentutkinto

Lisätiedot

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät!

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät! Hotelli(jaravintola(alan kalustehankintoihinvaikuttavattekijät HölttäIiro PohtolaSamuli Opinnäytetyö Marraskuu2016 Yhteiskuntatieteiden,liiketalouden(jahallinnonala Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma

Lisätiedot

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA!

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA! IOS%PELINLUOMINENUNITY% PELIMOOTTORILLA TuomoStamblewski Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Ohjelmistotekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) Stamblewski,Tuomo Julkaisunlaji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39!

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39! MAINOSALANVERKKOSIVUSTONERITYIS0 PIIRTEETJANIIDENTOTEUTTAMINEN HeikkiAla0Nikkola Opinnäytetyö Toukokuu2013 Mediatekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala Tekijä(t) ALA0NIKKOLAHeikki Julkaisunlaji

Lisätiedot

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille*

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* MinnaPuoliväli Opinnäytetyö Maaliskuu2016 Sosiaali9,terveys9jaliikunta9ala Kuntoutuksenohjaaja(AMK),kuntoutusohjauksenja9suunnittelunkoulu9

Lisätiedot

Perinteet'kunniaan' '

Perinteet'kunniaan' ' Perinteet'kunniaan' ' Suomalaisenviulunsoittotradition mahdollisuudetsaksofoni3ilmaisussa KalleKeränen Opinnäytetyö Toukokuu2015 Musiikinkoulutusohjelma Hyvinvointiyksikkö Kuvailulehti* Tekijä Keränen,Kalle

Lisätiedot

Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$

Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$ Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$ Opas$kotiharjoitteluun$ ReetaRantanen Opinnäytetyö Marraskuu2015 Sosiaali9,terveys9,jaliikunta9ala Fysioterapeutti(AMK) Kuvailulehti*

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

UUDEN%TYÖNTEKIJÄN%% PEREHDYTTÄMINEN%% ASIAKASPALVELIJAKSI% Case:%Cubus%Willa%Hyvinkää%

UUDEN%TYÖNTEKIJÄN%% PEREHDYTTÄMINEN%% ASIAKASPALVELIJAKSI% Case:%Cubus%Willa%Hyvinkää% UUDENTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN ASIAKASPALVELIJAKSI Case:CubusWillaHyvinkää LAHDENAMMATTIKORKEAKOULU Liiketaloudenjamatkailunala Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opinnäytetyö Kevät2018 NeaTervo

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO!

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO! PiritaKeisu HSY:NKIVIKONJÄTEPALVELUKES: KUKSENTOIMISTOHOTELLINMONITI: LATOIMISTO Opinnäytetyö Muotoilunkoulutusohjelma Sisustusarkkitehtuurijakalustemuotoilu 2017 Tekijä' Tutkinto' Aika' PiritaKeisu Muotoilija

Lisätiedot

Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma

Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma Marju Helenius-Kalavainen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2009 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN Arto Karttunen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 Tekijä(t) Karttunen Arto Julkaisun laji Kehittämishankeraportti

Lisätiedot

arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina.

arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina. Hyväksymispäivä Arvosana arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina. HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty/Section Laitos Institution

Lisätiedot

Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä

Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä Jussi Rissanen Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Rakennustekniikka Teknologia OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) RISSANEN, Jussi Julkaisun

Lisätiedot

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA!

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA! SofiaKouvo PERINTEENTUNNISTETTAVUUS TIERNAPOIKA4ESITYKSEN PUVUSTUKSESSA Opinnäytetyö Muotoilu Huhtikuu2016 Tekijä/Tekijät) Tutkinto) Aika) SofiaKouvo Muotoilu Huhtikuu2016 Opinnäytetyön)nimi 55sivua PerinteentunnistettavuusTiernapoika4esityksen

Lisätiedot

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - How to make the fireplace combustion more clean Link to technical description in SlideShare: https://www.slideshare.net/ssuser024845/pienpolton-itsestaan-saatyva-tekniikka-20190301

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - How to make the fireplace combustion more clean

Link to technical description in SlideShare: https://www.slideshare.net/ssuser024845/pienpolton-itsestaan-saatyva-tekniikka-20190301 Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - 2019-03-01.txt How to make the fireplace combustion more clean - technical description 2019-03-01 - Finnish edition Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka

Lisätiedot

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka txt

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka txt Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - 2019-03-01.txt How to make the fireplace combustion more clean - technical description 2019-03-01 - Finnish edition Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka

Lisätiedot

Lastuavan työstön näyttötutkintojen kehittäminen aikuisopistossa

Lastuavan työstön näyttötutkintojen kehittäminen aikuisopistossa Lastuavan työstön näyttötutkintojen kehittäminen aikuisopistossa Matti Korpinen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2010 2 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) KORPINEN, Matti Julkaisun laji Kehittämishankeraportti

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä CRM - järjestelmäratkaisun toteutus Case Firma Laurea University of Applied Sciences Abstract

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

Lataa. Kasvipäiväkirjan avulla kasvien etsiminen ja havainnointi on helppoa.

Lataa. Kasvipäiväkirjan avulla kasvien etsiminen ja havainnointi on helppoa. Lataa Luonto Lataa ISBN: 9789510244005 Sivumäärä: 51 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.43 Mb Kasvipäiväkirjan avulla kasvien etsiminen ja havainnointi on helppoa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Luonto

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Johdanto Theseus suunniteltiin pilottivaiheessa opinnäytteitä varten. Julkaisuille oli varattu aikaisemmassa suunnitelmassa yksi kokoelma per ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA Pekka Suopellonmäki Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Mediatekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUOPELLONMÄKI, Pekka Julkaisun

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 1. Pro gradu -tutkielman kannen malli (englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy English Studies First name Last name Main Title Subtitle Master s Thesis Liite 2. Pro gradu -tutkielman

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen 1 Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2012 Kivimaan lehtojen, Tornivaaran lehtojen, Vinsanmaan lettojen, Kirvesaavan ja Vaaranjänkkä-Rovajänkkän Natura-alueet

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Juha-Matti Pohjolainen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen!

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen! Vuokratyöntekijöidensitouttaminenkäyttäjäyritykseen JonnaHantula Opinnäytetyö Liiketaloudenkoulutusohjelma 2017 Tekijä(t) JonnaHantula Koulutusohjelma Liiketaloudenkoulutusohjelma Raportin/Opinnäytetyönnimi

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen hoitotyön prosessin kuvaamisessa perusterveydenhuollossa VeTeHH-raportti PPT_12B taina.pitkaaho@kuh.fi

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen

Lisätiedot

Supplies

Supplies Supplies - 239236-2018 05/06/2018 S105 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Seinäjoki: Wheelchairs 2018/S 105-239236 Contract notice Supplies Directive 2014/24/EU

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Lataa Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. Lataa

Lataa Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. Lataa Lataa Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt Lataa ISBN: 9789516565074 Sivumäärä: 150 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 38.31 Mb Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -oppaaseen on koottu luetelmamuotoiset

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

Lataa Fourier transform infrared characterization of fully hydrate - Timo Lotta. Lataa

Lataa Fourier transform infrared characterization of fully hydrate - Timo Lotta. Lataa Lataa Fourier transform infrared characterization of fully hydrate - Timo Lotta Lataa Kirjailija: Timo Lotta ISBN: 9789514106033 Sivumäärä: 44 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.71 Mb Kustantajan kuvausteksti

Lisätiedot

Supplies

Supplies Supplies - 228073-2018 29/05/2018 S100 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Helsinki: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2018/S 100-228073

Lisätiedot

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Thomas Gustafsson & Saara Salminen Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Mallintaminen, tehtävä 1 21.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi SUUNNITTELUKESKUS OY Asemakaavatietojen tiedonsiirto 1 (6) Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi KOHDELUETTELO (FEATURE CATALOGUE) KOHTEET Name Asemakaava, relaatiot Scope Topographic Field of

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA Marjo Lestinen Opinnäytetyö joulukuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) LESTINEN, Marjo Julkaisun

Lisätiedot

PART-21. Viimeinen päivitys Last Update

PART-21. Viimeinen päivitys Last Update PART-21 Alla olevat lupaotteet sisältävät tiedot Part-21 organisaatioista, joilla on voimassa oleva EASAn määräyksiin perustuva Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:n myöntämä toimilupa. Tiedot ovat ohjeellisia.

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

CTRL+F Android-sovellus

CTRL+F Android-sovellus CTRL+F Android-sovellus Vili-Robert Hietala Opinnäytteen raportointi Sähköosasto Toukokuu 2015 KUVAILULEHTI 14.04.2015 Tekijä(t) Vili-Robert Hietala Työn laji Opinnäytteen raportointi Sivumäärä 7 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti. TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri

Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti. TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti 1998 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma

Lisätiedot

Verkkopalkka-rajapintakuvaus

Verkkopalkka-rajapintakuvaus PAYSLIPXML v.1.1 Verkkopalkka-rajapintakuvaus sivu 1/12 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Payslip-scheeman kuvaus...4 3 Xml-tiedosto...5 4 HeaderData...6 5 ControlData...7 6 PayPeriod...7 7 Delivery...8

Lisätiedot

ARTIVA-seminaari

ARTIVA-seminaari ARTIVA-seminaari 5.2.2014 Open Journal Systems on Public Knowledge Projectin (PKP) kehittämä avoin julkaisujärjestelmä, joka sisältää koko julkaisun toimitusprosessin käsikirjoituksen tarjoamisesta valmiiseen

Lisätiedot

NetQues-projektin raportti Logopedian koulutusohjelma Euroopassa yhtenäinen moninaisuudessaan

NetQues-projektin raportti Logopedian koulutusohjelma Euroopassa yhtenäinen moninaisuudessaan NetQues-projektin raportti Logopedian koulutusohjelma Euroopassa yhtenäinen moninaisuudessaan Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics

Lisätiedot

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme in International Business Thesis Spring 2012 Mira Valkjärvi Weimu You Lahti University of Applied Sciences Degree

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet 9.10.2014, Turku Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori & Anne Masalin Ruotsi markkinana Markkinoiden ominaispiirteet ja toimintatavat Ruotsi markkinana 9,4

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day Day 4 Total Award A B C D E F G H Ennakoiva-ajosuorite Yhdistelmäajoneuvonkäsittely Jakelukuorman

Lisätiedot

Julkaisujärjestelmän peruskäyttö. Pikaohje

Julkaisujärjestelmän peruskäyttö. Pikaohje Julkaisujärjestelmän peruskäyttö Pikaohje DotNetNuke-julkaisujärjestelmä etaika Oy:n tuottamat palvelut perustuvat DotNetNuke-julkaisujärjestelmään (ks. tarkemmin www.dotnetnuke.com). Se on laaja, järeän

Lisätiedot

Lataa Vahvistavien Parannuslauseiden Tiede - Scientific Healing Affirmations (Finnish) - Paramahansa Yogananda

Lataa Vahvistavien Parannuslauseiden Tiede - Scientific Healing Affirmations (Finnish) - Paramahansa Yogananda Lataa Vahvistavien Parannuslauseiden Tiede - Scientific Healing Affirmations (Finnish) - Paramahansa Yogananda Lataa Kirjailija: Paramahansa Yogananda ISBN: 9780876123836 Sivumäärä: 120 Formaatti: PDF

Lisätiedot

Tervetuloa Thesisopinnäytetyöseminaariin!

Tervetuloa Thesisopinnäytetyöseminaariin! Tervetuloa Thesisopinnäytetyöseminaariin! Thesis-yhteyshenkilöt Thesis-arviointiraatien jäsenet Opinnäytetyön ohjaajat Opinnäytetyön kehittämisestä kiinnostuneet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden

Lisätiedot

VEROTILIN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET TILITOIMISTOILLE

VEROTILIN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET TILITOIMISTOILLE VEROTILIN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET TILITOIMISTOILLE Teemu Sedig Opinnäytetyö Elokuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

veneella poikki suomenniemen seikkailuja pohjanmaan vesilla ja saloilla kertoeli arvo k i e emil arvid korhonen etc

veneella poikki suomenniemen seikkailuja pohjanmaan vesilla ja saloilla kertoeli arvo k i e emil arvid korhonen etc DOWNLOAD OR READ : VENEELLA POIKKI SUOMENNIEMEN SEIKKAILUJA POHJANMAAN VESILLA JA SALOILLA KERTOELI ARVO K I E EMIL ARVID KORHONEN ETC PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 i e emil arvid korhonen etc veneella

Lisätiedot

Lataa Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot. Lataa

Lataa Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot. Lataa Lataa Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot Lataa ISBN: 9789529524259 Sivumäärä: 118 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 36.12 Mb Kirjassa tarkastellaan pääasiassa sitä ikääntymisen vaihetta, jolloin

Lisätiedot

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi SUUNNITTELUKESKUS OY Asemakaavatietojen tiedonsiirto 1 (8) Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi KOHDELUETTELO (FEATURE CATALOGUE) KOHTEET Name Asemakaava, kohteet Scope Topographic Field of Asemakaavatietojen

Lisätiedot

Complex publication pattern

Complex publication pattern Complex publication pattern HYK, Teollisuuskatu 23 10.10.2006 Jussi Kärki/SAMK 2 1. Complex-mallin tekeminen hankinta-moduulissa Mallin tekeminen aloitetaan samasta paikasta kuin perinteisenkin mallin

Lisätiedot

Oman oppimisen koontia. Tiina Pusa

Oman oppimisen koontia. Tiina Pusa Oman oppimisen koontia Tiina Pusa 15.11.2015 Oppimispäiväkirja (tehtävä 3) Opiskelija tuo kurssilla muodostunutta omaa henkilökohtaista oppimistaan esille oppimispäiväkirjan avulla. Oppimispäiväkirja on

Lisätiedot

PART-147. Viimeinen päivitys Last Update

PART-147. Viimeinen päivitys Last Update PART-147 Alla olevat lupaotteet sisältävät tiedot PART-147 organisaatioista, joilla on voimassa oleva EASAn määräyksiin perustuva Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:n myöntämä toimilupa. Tiedot ovat

Lisätiedot

OSAAMISEN SUUNTA. Asiantuntijaorganisaation osaamisen kehittämisen haasteet. Anu Myllys. Kehittämishankeraportti Toukokuu 2010

OSAAMISEN SUUNTA. Asiantuntijaorganisaation osaamisen kehittämisen haasteet. Anu Myllys. Kehittämishankeraportti Toukokuu 2010 OSAAMISEN SUUNTA Asiantuntijaorganisaation osaamisen kehittämisen haasteet Anu Myllys Kehittämishankeraportti Toukokuu 2010 Ammatillinen opettajakorkeakoulu KUVAILULEHTI/DESCRIPTION Tekijä(t) MYLLYS, Anu

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 Ilmanlaatudata & KAPU-data Roosa Ritola 25.1.2012 Katupölyseminaari Helsingin Ympäristökeskus Katupölyn torjunnan strategiat PM 10 Street dust Aikaisemmissa

Lisätiedot

Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen

Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen Esityksen agenda Lipunmyynnin kehitys, tammi-syyskuut 2007-2009 2009 Vertailussa mukana ne teatterit ja konsertinjärjestäjät jotka

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. M-koodit Omron servojen ohjauksessa. Luovutettu. Hyväksytty

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. M-koodit Omron servojen ohjauksessa. Luovutettu. Hyväksytty SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma M-koodit Omron servojen ohjauksessa Tekijän nimi Ryhmätunnus Syventävä työ Jouni Lamminen EE01POS 4. vuosikurssin syventävä Luovutettu Hyväksytty

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10 Päivämäärä 10.3.2010 Dnro 666/14/2010 Voimassaoloaika 1.4.2010 toistaiseksi Muuttaa Kuormainvaa n käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidosta

Lisätiedot