!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!"

Transkriptio

1 PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

2 KUVAILULEHTI* Tekijä(t) Sirviö,Antti Kämäräinen,Jussi Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä Sivumäärä 83 Julkaisunkieli Suomi Verkkojulkaisulupa myönnetty (X) Työnnimi PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaaseensuunnitteluun jatoteutukseen Koulutusohjelma Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Työnohjaaja(t) Silvennoinen,Essi Toimeksiantaja(t) bghuusmedia/businessbuildersoy Tiivistelmä Opinnäytetyöntavoitteenaoliluodamarkkinointiopasaloittavalleverkkokauppiaalle.Opaspitää sisälläänkonkreettisiaohjeita,joidenavullaverkkokauppiasvoitoteuttaatoimivaajakustannuste< hokastamarkkinointiainternetissä.opasonkirjoitettupelkästääninternetmarkkinoinninnäkökul< masta,eikäsiinäkäsitelläperinteistämarkkinointiamillääntavalla.opinnäytetyössäkäydäänläpi verkkokauppatoimintaympäristönä,internetmarkkinointijasenerikeinot.opinnäytetyössäkuvail< laanmyösoppaansuunnittelun,kehittämisenjatoteuttamisenprosessi.opinnäytetyönlopputulok< senaonitseopas. Oppaaseenonvalittusellaisetkeinotjakanavat,jotkaontodettutoimiviksikäytännössäjajoiden avullaasiakkaidenverkkokaupoistaonsaaturakennettuakannattavaaliiketoimintaa.siksioppaassa eikäsitellämuitainternetissätoimiviakanavia,vaansiinäsyvennytääntoimivaksitodettuihin.opin< näytetyötävartenonetsittyteorioitaalankirjallisuudesta,internetistälöytyvistäartikkeleistasekä omistakokemuksista. Valmisopasluetutettiininternetmarkkinoinninasiantuntijoillajayhdelleverkkokauppiaalla.Heiltä kysyttiinoppaanhyödyllisyydestäjasisällöstä.saadunpalautteenavullaopastatullaankehittämään jatkossa,jottasepalveleelukijoitamahdollisimmanhyvin. Avainsanat(asiasanat) verkkokauppa,markkinointi,internetmarkkinointi,opas Muuttiedot Liitteet40sivua

3 DESCRIPTION* Author(s) Sirviö,Antti Kämäräinen,Jussi Typeofpublication Bachelor sthesis Date Pages 83 Language Finnish Permissionforweb publication (X) Title GUIDEBOOKTOMAKINGMONEY GUIDEBOOKFORTHEPROFITABLEPLANNINGANDEXECUTING OFANONLINESTORE SMARKETING DegreeProgramme EntrepreneurshipDevelopment,Tiimiakatemia Tutor(s) Silvennoinen,Essi Assignedby bghuusmedia/businessbuildersoy Abstract Maingoalforthethesiswastocreateaguidebookforanentrepreneurwhoisstartinganecom< mercebusiness.theguidebookincludespracticalexamplesonhowtostarteffectiveandcost< efficientinternetmarketing.theguidebookiswrittenonlyfromtheperspectiveofinternetmarket< inganditdoesn tcoveranytraditionalmarketingchannels.thethesiscoversecommerceasanop< erationalenvironment,internetmarketingtechniquesanditsdifferentchannels.italsogoes throughtheplanning,developmentandmakingoftheguidebook.theguidebookistheresultofthe thesis. Onlythechannels,whichhaveprovedtobehelpfulincreatingeffectiveinternetmarketingfor ecommercewebsites,wereselectedfortheguidebook.andthustheguidebookdoesn tcoverany otherinternetmarketingtopicsorchannels,asitonlyfocusonthosethatareproventobeworking inpractice.forthethesis,thetheorywerecollectedfrombooksinthefieldofmarketing,fromarti< cleswehavefoundontheinternetandalsofromthewritersownexperience. Theguidebookwasgiventotwointernetmarketingspecialistsandoneecommerceentrepreneur andtheywereaskedtogivefeedbackabouttheusefulnessandthecontentofguidebook.byusing thegivenfeedback,theguidebookcanbedevelopedfurthersothatitwillservetheneedsofthe readersbetter. Keywords ecommerce,marketing,internetmarketing,guidebook Miscellaneous Attachmentof40pages * *

4 1 Sisältö 1 Johdanto*...*3 2 Internetmarkkinoinnin*ympäristö*...*5 2.1 Inbound<markkinointi Sisältömarkkinointi Engagement<markkinointi Markkinoinnin*suunnittelu*...* T<markkinointistrategia Segmentointi Salesfunnel<myyntisuppilo FeargalQuinn<asiakaspalvelu ROI<investoinnintuottoprosentti Internetmarkkinoinnin*keinot*...* Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut Facebook Pinterest Instagram Twitter Blogit Muutsosiaalisetmediat Hakukonemarkkinointi Google Hakukoneoptimointi Hakukonemainonta Sähköpostimarkkinointi Oppaan*suunnittelu*ja*kokonaisuuksien*valinta*...* Internet<markkinoinninteoria Markkinoinninsuunnittelu Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut...28

5 2 5.4 Hakukonemarkkinointi Sähköpostimarkkinointi Miksijätimmeosantiedoistapois? Toteutus Lopputulos Pohdinta*...*34 Lähteet*...*36 Liitteet*...*43 Liite1.Palautekysely...43 Liite2.Opas...45

6 3 1 Johdanto Verkonkäyttäjätovatlähesviisinkertaistuneetkymmenessävuodessa.Käyttäjät myöskuluttavatenemmänaikaaverkossa,jaheidänkuluttamaaikaonkinkaksin< kertaistunut7tunnista13tuntiinviikossa.(internetgrowth2002.) Kunkuluttajatovatsiirtyneetverkkoon,myösyrityksetjakaupatovatmuodosta< neetuusiaverkkoliiketoimintoja,joistaostaminenonsaanuttasaisestisuosiota: vuosina Suomessaverkkokaupastatilanneidenihmistenmääräkasvoi 43prosentista71prosenttiin(Kohvakka&Melkas2012).Verkkokauppojaeivali< tettavastisuomessatilastoidamitenkään,muttatnsgallupinarvionmukaan myösverkkokauppojenmääräonkasvanutsuomessajaniitäonnoin kappaletta(verkkokauppakasvattaasuosiotaan2013). Verkkokaupallatarkoitetaaninternetissätoimivaasivustoa,jonkakauttayritys markkinoijamyytuotteitaantaipalvelujaankuluttajilletaitoisilleyrityksille(aalto 2000,55).Verkkokaupastapuhuessatarkoitetaansekäkotimaistaettäulkomaista verkkokauppaa(käsitteetjamääritelmät<verkkokauppa2007).useinverkkokau< pantarkoitusonlaajentaamyyntiäolemassaolevankivijalkamyymälänulkopuo< lelle.perinteiseenkivajalkamyymäläänverrattunaverkkokaupassaonselkeinä etuina,etteimyyntiäolerajoitettutiettyynpaikkaantaiaikaan,vaanmyyntialu< ettajakohderyhmäävoidaanhelpostilaajentaa(nippala2013).mustapörssija Prismaovathyviäesimerkkejätällaisestaonnistuneestaliiketoiminnanlaajenta< misestakonkreettisenmyymälänulkopuolelle.kivijalkamyymälänomistaminen ennenverkkokaupanperustamistaeiolekuitenkaanpakollinen.verkkokaupan perustaminenonkustannustehokasjahelppotapauudelleyrityksellealoittaa toimintansa.verkkokaupanperustaminenonkannattavaajuurimatalienalkuin< vestointienjaylläpitokustannuksienmyötä.tämänlaisiailmankivijalkamyymälää verkkokaupanperustaneitayrityksiäonesimerkiksiverkkokauppa.comjahiuksil< lesi.fi(vehmas2008,153). Valitsimmeopinnäytetyönaiheeksiinternetmarkkinoinnin,silläseonviimeisten vuosienaikanatapahtuneenverkkoliiketoiminnanmurroksenmyötäollutkäsit<

7 4 teenämonienyrittäjienpuheissajaajatuksissa.internetmarkkinointionmyösjat< kuvastiuusiutuvamarkkinoinninalajayksittäisenyrittäjänsaattaaollavaikeapy< syämukanainternetmarkkinoinninuusimmissasuuntauksissa;onolemassaface< book,twitter,pinterest,blogit,hakukoneoptimointi,googleadwordssekäpaljon muitakanavia,joitatuleejatkuvastilisää.myöskeinotnäidenkanavientehokkaa< seenhyödyntämiseenmuuttuuyhänopeammin. Lähdimmeopinnäytetyönavullarakentamaanopasta,jokahelpottaaaloittavan verkkokauppiaanmarkkinoinninsuunnitteluajatoteuttamista.tavoitteenaolira< kentaaoppaastayksinkertainenjahelpostiymmärrettävä,muttakuitenkintar< peeksikattavaauttaakseenaloittavaaverkkokauppiastaymmärtämääninternet< markkinoinninkokonaisuuden. Olemmeitseolleetmukanaperustamassauusmediamarkkinointiinkeskittyvää yritystäjaolemmetehneetuseidenasiakkaidenkanssatöitäinternetmarkkinoin< ninparissa.oppaassakerrommekinomistakokemuksistammeinternetmarkki< noinninparissa,joitatäydennämmeopastavartenrakennetullainternetmarkki< noinninteoriapohjalla. Opinnäytetyössäkäydäänläpiseuraavatinternetmarkkinointiinliittyvätkäsitteet: internetmarkkinoinninyleisetperusperiaatteet,markkinoinninsuunnittelujain< ternetmarkkinoinninkanavatsekäsenkeinot.opinnäytetyössäkerrommemyös oppaansuunnittelusta,toteutuksestajaarvioinnista.

8 2 Internetmarkkinoinninympäristö 5 Markkinoinnintavoiteonherättääkiinnostusta,rakentaakysyntääjaedistäätuot< teentaipalvelunmyyntiä(allis2010,3).internetmarkkinoinnillataastarkoitetaan markkinointia,jokatapahtuuinternetinpalveluissakutenesimerkiksihakukoneis< sa,internetsivustoissataiyhteisöpalveluissa. Kutenmarkkinointikokonaisuudessaan,myösinternetmarkkinointionpaljon muutakinkuinpelkkäämainontaa.jajuurinemarkkinoinninmuutosa<alueet nousevatinternetissätodellatärkeäänrooliin,silläverkonkäyttäjiinkohdistetaan kansainvälisestiyhäenemmänjaenemmänmainontaa(onlineadspendup15% in2012;settingyetanotherpeak2013).tämänlaisiainternetmarkkinoinninul< koisiaosa<alueitaovatesimerkiksiinbound<markkinointi,sisältömarkkinointi,en< gagement<markkinointi,hakukonemarkkinointijayhteisöpalveluissatapahtuva markkinointi. 2.1 Inbound<markkinointi Pienempienyritystenmarkkinointibudjettieiyleisestiolekovinsuuri,jotennäiden yritystenonoltavaerittäintarkkojasiitä,ettämarkkinointituottaatulosta.jokai< nenyrittäjähaluaisi,ettäasiakkaattulisivatovellekoputtamaanjaostamaansen sijaan,ettähekäyttäisivättuhansiaeurojamarkkinointiinjamainostamiseensaa< dakseenasiakkaita. Inbound<markkinointionnykyaikainentekniikka,jossatarkoituksenaon,että asiakashakeeyritystäeikäniin,ettäyrityshakeeasiakasta.inbound< markkinointiinliittyyvahvastisisältömarkkinointi,hakukonemarkkinointijasosi< aalinenmedia.(basu2011,21.) Perinteinenmarkkinointi,kutensanomalehtimainonta,jossayritysviestiiyk< sisuuntaisestikuluttajalle,toimiiyhävähenevässämäärin.nykypäivänämarkki< nointikanavienjamarkkinoinninmääräonkasvanutniinsuureksi,ettäihmiset suodattavatnäkemäänsäaiempaaenemmän.(volpe2013.)

9 6 Sensijaanettätehtäisiinulospäinsuuntautuvaaviestintääkaikilleyrityksenasiak< kaille,inbound<markkinoinninperiaatteidenmukaanonkannattavampaatehdä yrityksestälöydettävä.ihmisetsiirtyvätverkkoonetsimääntietoajatekemään päätöksiäpalveluista,joitahehaluavatostaa.tietoajavahvistustaostopäätök< sellehaetaanhakukoneista,blogeistajasosiaalisestamediasta.näinasiakaslöy< tääyrityksen.(basu2011,21.)tutkimustenmukaanjopa70%b2b< ostoprosesseistaonohi,ennenkuinostavaasiakasonollutyhteydessämyyjään, sillä71%ostajistaaloittaaostoprosessinhakukoneista(sisältömarkkinointiauttaa asiakastaostamaan2013.) 2.2 Sisältömarkkinointi Sisältömarkkinointionmarkkinointikeino,jossaluodaanjajaetaanajankohtaista, kiinnostavaajaarvokastasisältöä,jollahoukutellaan,hankitaanjasitoutetaan tarkoinmääriteltyäkohderyhmää.tarkoituksenaonsaadaasiakasostamaan. (WhatisContentMarketing?2013.)Sisältömarkkinointiperustuuomistettuun mediaan,eivuokrattuun. Josyrityseituotaasiakkaallearvokastasisältöä,seeipääsekeskustelemaanasi< akkaankanssaennenkuinasiakasonjopäättänyt,mitähänonostamassa.tämä tarkoittaasitä,ettäyrityspääseemukaanvainratkaisunkilpailutusvaiheeseen, jossavaikutusmahdollisuudetovatpienemmät,samoinkuinkatteet.sisältömark< kinoinninkeinoinvoidaanvaikuttaaostoprosessinensimmäiseen70prosenttiin jakentiespäästäänkeskustelemaanasiakkaankanssajosiinävaiheessa,kunhän vastaetsiiongelmaansaratkaisua.(sisältömarkkinointiauttaaasiakastaostamaan 2013.) Sisältömarkkinointionkeinokommunikoidaasiakkaidenjapotentiaalistenasiak< kaidenkanssailman,ettäyritysmyytuotteitaanheille.seeiolehäiriömarkkinoin< tia,jokakeskeyttääkuluttajansenhetkisentoiminnan.tuotteentaipalvelun myymisensijaanyritystuottaahyödyllistätietoaasiakkailleen.olennaistasisältö< strategiassaonuskomus,ettäkunyritystuottaaarvokastatietoajatkuvastiasiak< kailleen,hepalkitsevatyrityksenuskollisuudella.(whatiscontentmarketing? 2013.)

10 7 Vassisen(2012)sisältömarkkinoinninmuistilistanmukaanennenmarkkinoinnin aloittamistakannattaakysyäseuraavatkysymykset: 1. Mikäonyrityksessänitaiminussakiinnostavaa? 2. Mitäkertoisin15sekunninhissipuheessa? 3. Mitähauskaataiyllättävääyrityksessä,toimialassa,itsessänion? 4. Miksikukaansuosittelisiyritystäni? 5. Missämuodossasisältöleviäisiparhaitenkohdeyleisölleni? 6. Onkominullapokkaa? 7. Olenkovalmissijoittamaanaikaasisältömarkkinoinnille? 2.3 Engagement<markkinointi Engagement<markkinointi<terminluojanapidetäänTomiAhostajaAlanMoorea, jotkayhdessäesittelevätengagement<markkinointiakirjassaancommunities DominateBrands.Engagement<markkinoinnillatarkoitetaanasiakastayrityksen toimintaantaibrändiinsitouttavaamarkkinointia.engagement<markkinointiato< teutetaanluomallamielenkiintoistamarkkinoinnillistasisältöä,jokasaaasiakkaan käyttämäänaikaayrityksenbrändinparissa.(takala2007,16.) Ennenmarkkinoinnissaolivähemmänkanaviakäytettävänä,jotensilloinmarkki< noinnissapanostettiinkokoonjamäärään(takala2007,16).nykyisin,kunmark< kinointijamaailmaonmuuttunutentistänopeammaksijakanaviaviestinnälleon tullutlisää,yritystentuleekiinnittäähuomiotakohderyhmiinjaviestinsisältöön. Engagement<mallinasiakakassuhteenetenemisenvaiheet: 1. Tunnistaminen(asiakastuleetietoiseksibrändilupauksesta) 2. Muistaminen(asiakaspalauttaabrändilupauksenolemassaolonmieleensä brändinyhteydessäensimmäisenkerran)

11 3. Tunnettuus(asiakaspalauttaabrändilupauksenolemassaolonmieleensä brändinyhteydessäuudelleen) 8 4. Mielikuva(asiakasvoipalauttaabrändilupauksensisällönmieleensäbrän< dinyhteydessä) 5. Mieltymykset(asiakasonvalmiskokeilemaanbrändilupauksentoteutu< mista) 6. Kokeilu(asiakashakeetuntumaanbrändilupaukseen) 7. Ensiosto(asiakastoivoobrändilupauksentäyttyvän) 8. Uusintaosto(asiakastoivoobrändilupauksentäyttyvänuudelleen) 9. Uskollisuus(asiakasluottaabrändilupaukseenjaon"Brandlover") 10. Suosittelu(asiakasluottaavoimakkaastibrändilupaukseenjaon"Brand evangelist.") (Takala2007,16.)

12 3 Markkinoinninsuunnittelu 9 Markkinointisuunnitelmaalaadittaessaonotettavahuomioonyrityksenresurssit niinrahallisestikuinajallisesti.joslaaditaankattavamarkkinointisuunnitelma, muttasentoteuttamiseeneioleresursseja,onmennytrahaajaaikaahukkaan. Markkinoinnilleonvarattavaomaosansakokoyrityksenbudjetista.Eiolemääri< teltytarkkaasummaasille,paljonkoyrityksentulisikäyttäämarkkinointiinrahaa, muttayleisenäperiaatteenavoidaanpitääsitä,että3<7prosenttiavuosittaisesta liikevaihdostasijoitetaanmarkkinointiin.(markkinoinninsuunnittelu Osa4:Tu< loksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2013.) 3.1 5T<markkinointistrategia Vassisen(2012)mukaannykyaikaisenmarkkinointistrategianpitääottaahuomi< oontavoite,tarina,taistelutanner,toimintajatulokset.näistämuodostuu5t< markkinointistrategian,jokasoveltuuerityisenhyvindigitaaliseenmarkkinointiin. Tavoite* Internetmarkkinoinnintavoitteetvoidaanjakaakolmeenluokkaan:kaupallinen menestys,digitaalinenjalanjälkijakeskustelunmäärä.(vassinen2012.)* Kaupallistamenestystämitataanliiketoiminnanmittareidenmukaan,eliesimer< kiksikuinkapaljonsaadaanmyyntiäaikaanjamontakouuttaasiakastasaadaan hankittua.(vassinen2012.)digitaalinenjalanjälkionluonteeltaanmielikuvallista. Mittareinaovatmuunmuassakävijätsivuilla,katselutYouTubessa,fanienmäärä Facebookissa,seuraajatTwitterissä,sekäInstagramissajalukijatblogissa.(Vassi< nen2012.)pöhinällätarkoitetaansynnytettyäkeskustelua,elikuinkapaljonsaat aloitettuakeskusteluaasiakkaidenjaseuraajienkeskuudessa.mittareinatoimii esimerkiksikommentitblogeissasekäpäivityksissä,jaetutlinkitsisältöösierika< navissa,maininnaterilähteissä,haastattelutmediassa,retwiittauksetjakerätyt tykkäyksetpäivityksiin.(vassinen2012.) Tarina* Yrityksenonmarkkinoinnissajaviestinnässäkerrottavatarinaa.Onmietittävämi<

13 10 kä,tarinassaonmielenkiintoistajamiksikukaankiinnostuusiitä.tarinavoiolla lopultasuutaritaiatomipommi,elijokoseeitoimiollenkaantaisittenseräjähtää jatoimiiyliodotusten.tätäeivoietukäteentietää,vaanontutkittavajaanalysoi< tavamikätoimiijamikäei.tärkeintäonmuistaa,ettätarinassaonjokunäistäas< pekteista:seonjokoyllätyksellinen,yksinkertainentaiyhteisöllinen.(vassinen 2012.)* Taistelutanner* Taistelutantereellatarkoitetaanerikanavia,joitakäytetäänmarkkinoinnissa.On valittavaomatkanavat,joissatoimia,silläkaikkiallaeipidäeikävoitoimia.jokai< senyrityksenonlöydettäväomatkanavansa,missäsepärjää,missäsesaavuttaa asettamansatavoitteetjamitkäovatsilletuottavimpia.kanavientarkoituson tehdäyrityslöydettäväksi,aloittaakeskusteluaasiakkaidenkanssa,myydäjahe< rättäätunteita.(vassinen2012.)* Toiminta* Strategiailmantoimintaaonvainteoriaa,eikäpelkälläteoriallasaadatuloksiaai< kaiseksi.markkinointisuunnitelmannoudattaminenjatoteuttaminenonyksitär< keimmistäasioistamarkkinoinninonnistumisenkannalta.ilmankäytännöntoi< mintaasuunnitelmatjäävainpelkiksikorulauseiksi.(vassinen2012.)* Tulokset* Kunonasetettumarkkinoinnilletavoitteet,määriteltykerrottavatarina,valittu taistelutantereetjatoimittu,onaikakatsoaminkälaisiatuloksiasaavutettiinja kuinkahyvinonpäästyasetettuihintavoitteisiin.(vassinen2012.)* Tuloksettäytyydokumentoidajasäilyttää,jottamarkkinointiavoiseuratajake< hittää.tuloksistanähdään,mitkäkanavatovatolleetkannattavimmatjatoimi< neetparhaiten.näidentulostenpohjaltamarkkinoinnistavastaavahenkilövoi kehittäätoimintaatulevaisuuttaajatellen.(vassinen2012.) 3.2 Segmentointi Markkinointisegmentillätarkoitetaansitäjoukkoataikohderyhmää,jokahalutaan asiakkaaksi.segmentilläeisiistarkoitetapelkästäänsitäasiakasryhmää,jokaos<

14 taa,vaansitä,jotavartenkokoyritystoimintaonrakennettu.yritystentuleemuo< vatakokotoimintaansavalittujensegmenttientarpeidenmukaiseksi. 11 Segmentoinnissaonkyseluopumisesta.Tällätarkoitetaansitä,ettäyrityksen tuotteitajapalveluitaeivoidatarjotakaikilleihmisille,vaanonpäätettävä,kenel< letuoteontarkoitettujaluovuttavamuistamahdollisistaasiakkaista.segmen< toinninperussääntönävoidaanpitääseuraavaa:segmentintulisiollaniinkapea, ettäalkaahirvittää,jasenjälkeenotetaanvieläpuoletpois. Segmentointiatehtäessäontärkeääerottaaasiakasjasegmentointi.Segmentillä tarkoitetaansitäosaajoukosta,jokahalutaanasiakkaaksijaasiakkaallataasjoyri< tyksestäostanutta.seettäasiakasonjoostanut,eitarkoitasitä,ettäkyseinen asiakaskuuluusegmenttiin.(rope2003,158<159.) Internetissäverkkokaupanasiakkaatvoiluokitellakarkeastineljäänerisegment< tiin: 1. Ihmiset,jotkahakevattuotteesta/palveluistalisätietojajalöytävätverkko< kaupan 2. Ihmiset,jotkapäätyvätsattumanvaraisestisosiaalisestamediastaverkko< kauppaan 3. Ihmiset,jotkatuntevatverkkokaupanjoennestäänjatulevatsivuillesuo< raan 4. Ihmiset,jotkatulevatverkkokauppaanmainonnanmyötä. 3.3 Salesfunnel<myyntisuppilo Liiketaloudessamyyntiprosessillakuvataanlähestymistätuotteentaipalvelun myyntiinteknillisellätaiinsinöörimäisellätavalla.myyntiprosessinavullamyynnin vaiheetpuretaanpienempiinosiinjastandardisoidaanhelpomminmitattavaksi vaiheiksi.(selden1997;mcneese&klein1991.)verkkokaupankohdallamyynti< prosessi<ajatteluaonmuovattumyyntisuppilo<työkaluksi.

15 12 Myyntisuppilokuvaakuluttajanliikkumistaverkkokauppaanjasenvaiheidenläpi. Myyntisuppilostaonmoniaeriversioita,muttakaikissaniissäonsamanlainenaja< tus:kuluttajatluokitellaan5<6eriluokkaanriippuensiitä,missävaiheessaheovat myynti<jamarkkinointiprosessia.(thesalesfunnel2005.)nämäluokatovatusein kohdemarkkinoillaolevatkylmätkontaktit,verkkosivuilletulleetkylmätvierailijat, prospektit,shoppailijat,ostajatjaasiakkaat. Kuluttajasaattaaollaensinverkkokaupastatäysintietämätön,muttamainonnan myötäkuluttajapäätyyvierailijaksiverkkokauppaan.hetkentutustumisenjälkeen kuluttajalleheräämielenkiintojahänsiirtyyselaamaanverkkokaupantuotteita, jolloinhänestätuleeprospekti.useammankategorianjatuotteidenselaamisen jälkeenkuluttajalaittaaostoskoriintuotteita,jolloinhänestätuleeshoppailija. Tuotteidenmaksunjälkeenhänestätuleeostaja.Kunhäntilaakuukaudenpäästä toisenkerrantuleehänestäasiakas.(traxler2013.) Myyntisuppilonavullaverkkokauppiasvoisuunnitellaomanverkkokauppansa myynti<jamarkkinointiprosessintavoitteellisenkokonaisuuden.tämäntyökalun avullaonhelppomallintaamarkkinoinnintoimivuus,kunvoidaansuoraannähdä, mitenerimarkkinointikeinotkuljettavatkuluttajaakohtiostopäätöstäjakonk< reettistamaksua. 3.4 FeargalQuinn<asiakaspalvelu Asiakaslähtöisyydentärkeintavoiteonsaadaasiakaspalaamaanuudestaanostok< sille.yrityksetelävätsiitä,ettäasiakkaattulevatostoksilleuudestaanjasuositte< levatyritystäsieteenpäinomalleverkostolleen.(quinn1993,23<36.) Asiakkaatpalaavatyhäuudestaanjauudestaanyrityksenasiakkaiksi,josyritys pystyytoimimaanasiakkaidenkanssasamallaaaltopituudella.samalleaaltopi< tuudellepääsemineneionnistutekemällämarkkinatutkimuksiavaanhankkimalla suoraapalautettaostaviltaasiakkailta.(quinn1993,23<36.) Negatiivisenpalautteenkäsittelyonyksiosaasiakaspalvelua.Ihmisilläontapava< littaaasioista,josneeivätmene,kutenonalunperinsuunniteltu.ihmisetpuhuvat

16 mieluumminhuonoistakokemuksistakuinhyvistä,jotenonosattavakäsitellätyy< tymättömiäasiakkaitajakääntääheidättyytyväisiksi. 13 Quinnin(1993,23<36)mukaankaavanegatiivisenpalautteenkäsittelyynmenee seuraavasti: 1. Pyydäanteeksiheti 2. Luotaasiakkaaseen 3. Äläikinäväitäasiakkaanolevanväärässä 4. Äläsiirrävastuutamuille 5. Yritähoitaavalitusmahdollisimmannopeasti 6. Ennenkaikkeasinunonkerrottavaasiakkaille,ettätoivotheidänvalittavan 7. Jalopuksi:muistakiittääasiakkaitasi,kunhevalittavat. Arvokkaimmatkontaktitasiakkaidenkanssasyntyvätasiakkaanaloitteesta.Tällöin asiakkaallaonoikeastiasiaa,eikäaloiteoletullutpalautettahaluavaltayrityksel< tä.onoltavaasiakkaidentavoitettavissajahelpostilähestyttävissä,jottahesaa< vatäänensäkuuluville.(quinn1993,23<36.) 3.5 ROI<investoinnintuottoprosentti ReturnonInvestment(ROI)onyrityksentalouteenjasijoittamiseenliittyvätermi, jotakäytetäänmyösmarkkinoinnissakuvaamaaninvestoinnintuottoprosenttia. TarkemminsanottunaROIonsuhdeluku,jokakertookuinkapaljonmarkkinointiin sijoitetustasummastatuleetakaisinlisääntyneenmyynninmuodossa.roi:navul< lasiismitataanmarkkinoinnintuottavuutta.(taloussanakirja:returnoninvest< ment(roi)2013.)* Yrityksetmiettivätliianusein,kuinkapienellämarkkinointibudjetillasaadaanno< peastisuuriatuloksia.suomenpienyrittäjäinmainostoimiston(markkinoinnin suunnittelu Osa4:Tuloksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2011)mukaan

17 14 eimitenkään.markkinoinnintarkoitusonsaadaaikaanpieniätuloksianopeasti, jottavoidaankierrättääsaaduistatuloksistarahaamarkkinointibudjetinkasvat< tamiseen.isottuloksettulevatpienissäerissä.(markkinoinninsuunnittelu Osa 4:Tuloksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2011.)

18 4 Internetmarkkinoinninkeinot 15 Internetmarkkinointiavoitoteuttaamoninerikeinoinjauseissaerikanavissa. Jokaisenyrityksenonlöydettäväitselleensopivatkeinotjakanavat,joitaovat muunmuassayhteisöpalvelut,hakukonemarkkinointijasähköpostimarkkinointi. 4.1 Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut Sosiaalisellamediallatarkoitetaantapaaollasellaisessavuorovaikutuksessamui< denihmistenkanssa,jossaheluovat,jakavattaivaihtavattietoataiideoitavirtu< aalisissayhteisöissäjaverkostoissa(ahlqvist,bäck,halonen&heinonen2008). Yhteisöpalveluillatarkoitetaanalustaa,jossaihmisetvoivatollanimenomaisessa vuorovaikutuksessatoistensakanssa.yhteisöpalveluidenkauttaluodaansosiaali< siaverkostojataisuhteitaihmistenkanssa,joillaonesimerkiksiyhteinenkiinnos< tuksenkohde,henkilötaustataioikeassaelämässäolevayhteys.yhteisöpalvelussa toimitaankäyttäjienluomientunnuksientaiprofiilienkautta,jotkaluodaanedus< tamaankäyttäjänidentiteettiäitsestään.(socialnetworkingservice2013.) YhteisöpalvelujenkäyttöonsaanutsuurensuosionmaailmallajaSuomessa.Ke< väällä2010johonkinyhteisöpalveluun(facebook,twitterjavastaavat)olirekiste< röitynyt42prosenttia16 74<vuotiaistasuomalaisista(Kohvakka2010).Vuonna 2012rekisteröityneitäoli49prosenttia(Kohvakka2012) Facebook Facebookonmaailmansuurinyhteisöpalvelujayksittäinensosiaalinenme< diakanava.facebookonperustettuvuonna2004,jasilläon1,1miljardiakäyttä< jää,joista669miljoonaakäyttääfacebookiapäivittäin.(keyfacts<facebook's latestnews,announcementsandmediaresources2013.) SuomessaFacebookillaon2,2miljoonaakäyttäjää,mikätarkoittaasitä,ettälähes jokatoinensuomalainenomistaafacebook<tilin.jaarvioidutvaletilitkinpoisluet< tunafacebookillaonyli2miljoonaakäyttäjää.(pönkä2013.)

19 16 Vuonna2012Suomenkymmenensuurimmansanomalehdenlevikkioliyhteensä 1,1miljoonaalukijaa(Suomen10suurintasanomalehteälevikinmukaan2013). FacebookillaonsiiskaksikertaaenemmänkäyttäjiäSuomessakuinkymmenellä suurimmallalehdelläonyhteensälukijoita. Facebooktavoittaasiismediakanavanatodellasuurenosansuomalaisistakulutta< jista.senlisäksifacebooktarjoaamyösmahdollisuudenluodakaikillekäyttäjilleen mainoksia,jotkaovatrelevantteja,houkutteleviajatarjoavatsosiaalisenkonteks< tin(newsfeedfyi:morerelevantadsinnewsfeed2013).senlisäksimainokset ovatmyöstodellakustannustehokkaita,silläfacebookeiperimaksuakuinsiitä yleisöstä,minkäyritysvalitseejatavoittaa.facebookissamarkkinointiavoikoh< dentaaesimerkiksiiän,sukupuolen,tykkäämisten,asuinpaikan,koulutuksenja työpaikansuhteen.(howtoadvertiseonfacebook2012.) Facebookissamarkkinointiatehdäänpääsääntöisestiyrityssivujen(FacebookPa< ges)kautta.näidenyrityssivujenkauttakommunikoidaanasiakkaidenkanssa: luodaantilapäivityksiäjaviestejäasiakkailleluettavaksi. Merkittäväeroperinteisiinmarkkinointikanaviinonse,ettäFacebookissaasiak< kaatvoivatollamyösyhteydessäyritykseensamassakanavassa.asiakkaatvoivat kommentoidayrityksenviestejä,tykätäsentilapäivityksistätailähettääyritykselle yksityisviestejä.facebookonkinenemmändialogiaasiakkaidenkanssa,jolloinyri< tyssaatuottamastaansisällöstävälitöntäpalautetta.(pagesbasics Facebook HelpCenter2013.) Pinterest Pinterestonsuhteellisenuusiyhteisöpalvelu,jossatarkoituksenaonkerätätee< mapohjaisiinkokoelmiinkuviainternetistätailataamallaomaltatietokoneelta. Muidenkuviavoiselataavoimestijalisätäuudelleen pinnaamalla omiinkoko< elmiin. Pinterestjulkaistiinpuoli<avoimeenbeta<vaiheeseenvuonna2011.Senjälkeen Pinterestistäontullutmaailmannopeimminkasvavayhteisöllisyyspalvelu(Griggs, 2012;Constine2012).Pinterestnousimyöshetijulkaisuvuotenaanlänsimaiden

20 17 kymmenenkäytetyimmänsosiaalisenmedianpariin(sloan2011).verkkokaupalle olennaisenpinterestistätekeesen,ettäsenparissakäytetäänfacebookinjälkeen enitenaikaa,jopaenemmänkuintwitterissä(bennett2012).shareaholicintutki< muksenmukaanpinteresttuovähittäiskauppiailleenemmänliikennettäkuinyou< Tube,LinkedInjaGoogle+yhteensä(Aronica2012). MarkkinoidakseenPinterestissä,kannattaayrityksellerekisteröidäomasilletar< koitettutili.kuntilinyhdistäämyösomaanverkkokauppaan,voisenjälkeenseu< rataanalytiikkaa,jokanäyttääverkkokaupastapinnattujenkuvienmääränjalii< kenteen.(pinterestforbusiness2013.) Instagram Instagramonmobiilissatoimivapalvelu,jokaontarkoitettukuvienjakamiseen kavereiden,perheentaikokomaailmankanssa.instagramonmobiilisovellus,jon< kakauttavoiottaakuviajaparannellaniitäerilaistenvalmiiksilaadittujenkuvan< muokkaustyylienavulla.instagramintunnusomainenpiirreon,ettäseottaaneli< önmuotoisiakuvia.(frommer2013.) Instagramonvieläpieni,muttanopeastikasvavayhteisöllisyyspalvelu.Viimeisen kolmenvuodenaikanainstagramonsaanutpalveluunsa150miljoonaakäyttäjää. (InstagramasaGrowingBusiness2013.)Instagramissaonvainyhdenlaisiaprofii< leja,joitavoiluodasekäluonnollisethenkilöt,ettäyritykset.molempiinpäteesiis aivansamatsäännötjamekanismit.(gettingstartedoninstagram2012.)insta< gramissaharjoitetaanmarkkinointiapitkältisamallatavallakuinmuissakinyhtei< söpalveluissa:profiilillekerätäänseuraajiakiinnostavansisällönavullajaaktiivisel< lakeskustelullamuidenkanssa.(meyer2013.) Twitter Twitteronreaaliaikainenyhteisöpalvelujatietoverkko,jonkakauttavoiseurata muitaihmisiätaikeskusteluja. Twitterinydintäovatlyhyetviestit,joitakutsutaantwiiteiksi.Yksitwiittikoostuu 140merkistä.Twiitteihinvoisisällyttääniinkuvia,videoitakuinlinkkejäkin.Toisen

21 käyttäjänonmyösmahdollistavastatatwiitteihin,jollointwitteriinmuodostuu keskusteluita.(abouttwitter2008.) 18 Twitterjulkaistiinvuonna2006,jakuudessavuodessasiitäontullutmaailmantoi< seksikäytetyinyhteisöpalvelu.vuonna2012twitterilläoli500miljoonaarekiste< röitynyttäkäyttäjää,joista340miljoonaatwiittasipäivittäin.(twitterturnssix 2013;Lunden,2012.) Twitteristälöytyymainosalusta,muttaseeiolevieläaukisuomalaisilleyrityksille. (Adproducts2013)MarkkinointiTwitterissäsiistapahtuuluonnollisenTwitter< tilinkautta.tarkoituksenatwitterissäonkeskustellaihmistenkanssajaliittyä ajankohtaisiinkeskusteluihinmukaantaivaihtoehtoisestiluodajaylläpitääkes< kustelujaomanbrändinympärillä.(clark2013.) SamallatavallakuinInstagram,Twitteronkanava,jossasisältöälajitellaanjamer< kitäänkulloisiinkinaiheisiintunnisteidenavulla.tunnisteetmerkitääntekstiinris< tikkomerkillä(englanniksihashtag)(kivimäki2012).twitterissäjainstagramissa käyttäjävoiklikatatunnistettajaavatasitäkauttakaikkisamallatunnisteellamer< kitytviestit.näidentunnisteidenavullatwitterissävoikäydäkeskustelujalaa< jemminjalöytääsamanaihepiirinsisältöä Blogit Blogionverkkosivu,johonluodaansäännöllisestisisältöätietyistäaihealueista. Sisältövoiollaesimerkiksitekstiä,kuviajavideoita.Blogiakirjoitetaantietystänä< kökulmasta,jokauseastiliittyyblogiaylläpitävänyrityksentoimialaan.(verkkokir< joittaminentyöelämässä2011.) Blogionkätevämarkkinointiväline,jokamahdollistaasisällönjulkaisemisen,digi< taalisenjalanjäljenkasvattamisen,asiantuntijuudenluomisensekävuorovaikut< teisenkeskustelunbloginlukijoidenkanssatarjoamallamahdollisuuttakommen< tointiin.blogionkustannustehokasmarkkinointikanava,silläsenkustannukset syntyvätsisällöntuottamiseenkuluneestaajasta.(juslén2009.)

22 19 Bloginavullayritysvoiviestiäkaikestatoiminnastaansenasiakkaille,sidosryhmille jakollegoille.sisällönavullayritysvoikertoaarkipäiväisestätoiminnasta,tarjota hyödyllistätietoatuotteistataipalveluista,auttaalukijoitakäyttämäänyrityksen tarjoamiatuotteitataipalveluitatoiminnassaansekäharjoittaakriisiviestintää. (Verkkokirjoittaminentyöelämässä2011.) Blogiakirjoittamallaonmahdollistaparantaasivustonnäkyvyyttäjalöytymistä hakukoneissa.aktiivinensisällönjulkaiseminenkasvattaasivustondigitaalistaja< lanjälkeäjanostaasenarvostustagooglessa.aktiivinensisällöntuottaminenon tärkeäosahakukoneoptimointiajauusienasiakkaidenhankkimistasekäsitoutta< mista.(juslén2009.) Muutsosiaalisetmediat OnolemassapaljonmuitakinsosiaalisiamedioitajayhteisöpalveluitaFacebookin, Twitterin,PinterestinjaInstagraminlisäksi.Tässäopinnäytetyössäjaoppaassa niidenkäsittelyonjätettypois,vaikkaniilläsaattaaollapaljonkäyttäjiä,muttane eivätolesuomessasuosittuja,eikäniistäolesilloinyleisestihyötyäkuinvaintie< tynlaistenverkkokauppojenmarkkinoinnissa. TällaisestasosiaalisestamediastavoidaannostaaesimerkiksiVK(alunperinVKon< takte),jokaoneuroopantoiseksisuosituinyhteisöpalvelu(vk.comsiteinfo2013; EuropeInternetUsageStatsFacebookSubscribersandPopulationStatistics 2013).VKonkuitenkintäysinvenäjänkielisilleinternetinkäyttäjillesuunnattuyh< teisöpalvelu,javk:nkäyttäjätovatkinpääsääntöisestivenäjältä,ukrainasta, Azerbaidžanista,Kazakstanista,Moldovasta,Valko<VenäjältäjaIsraelista.(About VK2013.) Josverkkokaupanliiketoimintaakohdistuujollaintavallavenäjänkielisiin,on VKontakteehdotonmarkkinointikanava.Jostaasverkkokaupankohderyhmäon pääsääntöisestimuissakuinvenäjänkielisissäasiakkaissa,voidaanvksivuuttaa.

23 4.2 Hakukonemarkkinointi 20 Hakukonemarkkinointionprosessi,jollakerätäänliikennettäjanäkyvyyttähaku< koneissasekämaksetuinettäluonnollisinkeinoin.hakukonemarkkinointisisältää hakukoneoptimoinninja mainonnan.(whatissearchmarketing?2013.) SuomessaGoogleonylivoimaisestisuurinhakukone.Noin96%suomalaisista käyttäägoogleahakukoneena,jasiksivoidaantodeta,ettäsuomessapuhuttaes< sahakukoneistatarkoitetaangooglea.(top5browsersfromoct2012tooct ) Google Googleonvuonna1998perustettuinternetpalvelujatarjoavayritys.Senperusti< vatlarrypagejasergeibrin.googlenpyrkimyksenäonmaailmantietojenjärjes< telyjaniidentuominenmahdollisimmanmoniensaataville.(yritys2013.) Googleonmaailmansuurinhakukoneyli900miljoonallayksittäiselläkävijällä kuukaudessa.toiseksisuurinhakukoneonbing,jollaonyksittäisiäkäyttäjiäkuu< kaudessa165miljoonaa.(top15mostpopularsearchengines2013.) VerkkokaupanmarkkinointiinliittyyvahvastimyösGooglentoinentuote,Google Analytics.GoogleAnalyticsonilmainenkävijäseurantatyökalu,jokatoimiiwww< selaimessa.googleanalyticsinavullavoimitataesimerkiksimyyntiäjatuloksia sekäsaadatuoreitatietojasiitä,mitenkävijätkäyttävätsivustoa.(googleanaly< ticsinominaisuusluettelo2013.) Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimointionjoukkoaktiivisiatoimenpiteitä,joillasivustoapyritään nostamaanmahdollisimmankorkeallegooglenhakutulossivuillaluonnollisissa hauissa.googlearvostaasivuja,joidensisältöonhyödyllistäjavastaatehtyäha< kua,mikätarkoittaasitä,ettäsijoitushakutuloksissaonhyvä.

24 21 Hakukoneoptimoinnillapyritäänsiihen,ettäsivustolöytyymahdollisimmanmo< nellatärkeimmistähakusanoista.sivustonnäkyvyysontarpeeksihyvävastasit< ten,kunselöytyymelkeinkaikillatoimialantärkeimmillähakusanoillatulosten kärkipäästä. Hakutuloksiinvaikuttaanoin150erilaistatekijää,esimerkiksisivunsisältö,sivun rakennejalinkitykseterisivujenvälillä.tarkkakaava,jollagooglepäättääsivujen järjestyksenonsalainen(poutiainen2007,146<153). Mitäkorkeammaltasivustosilöytyyilmaisissahakutuloksissa,sitätodennäköi< semminsitätullaanklikkaamaan.yhdysvaltalainenchitikaonlineadvertising Networkselvittäätutkimuksessaan(TheValueofGoogleResultPositioning2013) ensimmäisenhakutuloksenkeräämäämäärääliikenteestäverrattunamuihinha< kutuloksiinluonnollisissatuloksissa.tutkimuksenmukaanensimmäinenhakutulos kerää33%liikenteestäjatoinenhakutulos18%. Tutkimuksestaselvisimyös,ettälöytyminenensimmäiseltähakutulossivultaon erittäintärkeää.ensimmäinensivukerää92%kaikestaliikenteestä,toiseltasivul< talöytyvätsivutsaavatenää5%jaloputsivutenääalle1%.(thevalueofgoogle ResultPositioning2013.) Hakukonemainonta HakukonemainonnallaSuomessatarkoitetaanGoogleAdWordsmainontaa.Goog< leadwordsongooglenmainostusohjelma,jossakuluttajallenäytetääntietyillä avainsanoillalyhyitätekstimainoksiahakukoneenhakutulossivunyläreunassaja oikeassareunassa(poutiainen2007,14).yhdellähakutulossivullagooglenäyttää yhteensä11mainosta.kolmeluonnollistenhakutulostenyläpuolellaja8sivun oikeassareunassa. GoogleAdWordissaeiolekuukausittaistavähimmäiskulutusrajaaeikäai< kasitoumusta.googlehinnoitteleemainoksetklikkipohjaisesti,jollatarkoitetaan sitä,ettägoogleveloittaamainoksistavastakunkäyttäjäavaayrityksenmainok< sen.voidaansanoa,ettäkäytettäessägoogleadwords<mainoksiamaksetaan vaintuloksista.tällöinjokainenbudjetoitueurokäytetäänuusienpotentiaalisten

25 22 asiakkaidenhankkimiseen.(googleadwords OnlineadvertisingbyGoogle 2002.) Mainoksensijoitusmäärittäämainoksensijainninelisen,missäkohdassamainos näytetäänsivullasuhteessamuihinmainoksiin.mainoksensijoituksenpäätekijät ovathintatarjoukset,sekämainosten,avainsanojenjaverkkosivustonlaatu,joita mitataanlaatupisteillä.jokaisenhaunyhteydessägooglesuorittaahuutokaupan, jonkaperusteellasepäättää,mitkämainoksetnäytetäänhakijalle. Esimerkkimainoshuutokaupantoiminnasta: 1. MattitekeehaunGooglessa majoitusjyväskylä 2. Adwords<järjestelmätunnistaajapoimiilistallekaikkimainokset,joihinlii< tetytavainsanatvastaavatmatintekemäähakuariittävänhyvin 3. Löydetytmainoksetkäydäänläpitarkemminjaesimerkiksimaantieteelli< sestiväärällealueellekohdennetutmainoksetkarsitaanlistaltapois 4. Näytettäväksivalitutmainoksetjärjestetäänjamainoksetnäytetäänhaku< tulossivulla. Mainoksensijoitukseensiisvaikuttavatlaatupisteetjaavainsanalleannettuklik< kauskohtainenmaksimihinta.laatupisteetmääräävätmainoksensijoituksenha< kutulossivullaseuraavasti: Laatupisteetxmaksimihintaklikkaukselle=mainoksensijoitus Mainoksensijoitustavoiparantaanostamallahintatarjoustataiparantamallalaa< tupisteitä.hintatarjouksennostoonhelppokeinoyrittäänostaasijoitusta,mutta laatupisteidenmerkitysontärkeämpikuinhintatarjouksen.alemmanhintatarjo< uksentehnytmainostajavoinäkyäparemmallapaikalla,joslaatupisteetovatkor< keammatkuinkilpailijan.(mainoksensijoitus<adwordsohjeet2013.) Edellämainittujenkeinojenlisäksimainoslaajennustensisällyttäminenmainoksiin parantaamainostensijoitustahakutuloksissa.

26 23 Joshuutokaupassakaksimainostajaakäyttääyhtäsuurtahintatarjoustajaavain< sanoillaonsamatlaatupisteet,näkyytodennäköisemminsenmainoskorkeam< malla,kenelläonkäytössämainoslaajennukset.eioleväliä,näkyvätkölaajennuk< setsilläkertaamainoksessavaieivät,adrankottaahuomioononkokampanja< asetuksissaotettumainoslaajennuksetkäyttöön. Mainoslaajennustentarkoituksenaontuodalisäarvoahakijalletuomallalisäätie< toayhdenhauntuloksena.mainoksiinvoilisätälaajennuksinaesimerkiksiyrityk< senpuhelinnumeron,sijainnintaisivustolinkkejä,joistahakijapääseesuoraanet< simälleensivulle.(roat2013.) 4.3 Sähköpostimarkkinointi Sähköpostimarkkinointionyksikustannustehokkaimmistakeinoistaollayhteydes< säpotentiaalisiinjanykyisiinasiakkaisiin.seonhalvempaakuinperinteinensuo< ramarkkinointi,jasillävoiollasuurempivaikutusvälittömäänmyyntiinjapitkäai< kaisiinasiakassuhteisiin,kuinperinteisellämarkkinoinnilla.väärintehtynäsähkö< postimarkkinointivoiollahaitallistajavahingoittaabrändinarvoajamuuttaatyy< tyväisetasiakkaattyytymättömiksi.(allis2010,3.) Sähköpostimarkkinointiatuleetehdävainhenkilöille,jotkaovathyväksyneetsen vastaanottamisen.viestinsisällöntuleeollasellaista,mitäonluvattu,kuntilaaja onhyväksynytviestienlähettämisen.niinkauankunyritystuottaaarvoatilaajalle aiheesta,jostatilaajaonkiinnostunuttaialennustatuotteesta,jotahänonlähiai< koinatilannut,ihmisetantavatsinunollayhteydessäheihin.(allis2010,3.) Sähköpostimarkkinoinnintäytyyollajohdonmukaista.Onvalittavaaikataulu,jon< kamukaanviestejälähetetäänjapysyttäväsiinämahdollisimmantarkasti,olise sittenviikoittain,kahdenviikonväleintaikuukausittain.(allis2010,3.) Tutkimuksenmukaanparasaikalähettääsähköpostejaontiistaistatorstaihin. Sähköpostientilaajataukaisevattodennäköisemminviestinkello12.00:njälkeen jaenitenviestejäluetaankello14.00<17.00(whenisthebesttimetosend s?2013,4).

27 24 Tilaajansuostumuksellatehtysähköpostimarkkinointivoiollaerittäintehokasta< pakasvattaakävijä<myynti<suhdetta,rakentaasuhdettaasiakkaisiinjakäännyttää kertaostajatelinikäisiksisuosittelijoiksi.(allis2010,3.)

28 5 Oppaansuunnittelujakokonaisuuksienvalinta 25 Olemmetehneetpaljontöitäasiakkaillemmeinternetmarkkinoinninparissaja monetnäistäasiakkaistaovatolleetverkkokauppiaita.työmmekoostuumonesti markkinoinninteknistenratkaisujentoteuttamisestaasiakkaanpuolesta,sekä näidentoteutuksienavullasaatujentuloksienraportoinnista.tarkoituksenaon ainakasvattaaasiakkaanverkkoliiketoimintaa,jotentyömmeonmonestiluon< teeltaanpitkäaikaista.emmeteeniinkäänyksittäisiäkampanjoita,vaanpyrimme pitkäjänteisenmarkkinoinnintoteuttamiseenpitkälläaikavälillä.autammesiis asiakkaitammetuloksekkaaninternetmarkkinoinninsuunnittelussajatoteuttami< sessa. Työnkauttaolemmeuseinjoutuneetavaamaanasiakkailleinternetmarkkinointiin liittyviäteorioitaja<käsitteitä.asiakkaillaonmyösharvoinitseaikaaetsiätietoa internetmarkkinointiinliittyvistäasioista,eikätällaistenasioidenosaaminenole< kaanheidänydinliiketoiminnankannaltaolennaista.helpottaaksemmeasiakkai< denarkeajaomaatyötämme,halusimmetehdäoppaan,jokaavaainternetmark< kinoinninkokonaisuuttahelpostiymmärrettävästi.halusimmemyösoppaanavul< latuodaasiakkailleesille,ettäinternetmarkkinoinnillatarkoitetaanuseitaeriosa< alueita,kutenmarkkinoinninsuunnittelua,segmentointiajaasiakaspalvelua,sekä yhteisöpalveluiden,hakukonemarkkinoinninja<optimoinninhyödyntämistä. Oppaantavoitteenaonantaaverkkokauppiailletietoainternetmarkkinoinnista niin,ettäverkkokauppiasymmärtämääninternetmarkkinoinninolevanpitkäjän< teistätoimintaa,jonkamonetosa<alueetvaativatammattitaitoajaaikaa.senli< säksioppaantavoitteenaonmyösollamarkkinointikeinomeidänomalleyrityksel< le.tuomallaoppaanavullaesiinomaaammattitaitoammejaymmärrystäinter< netmarkkinoinninhallitsemisestapyrimmeluomaanyrityksestämmeluotettavaa kuvaaasiakkaidensilmissä. Opinnäytetyöhönjaoppaaseenonvalittusellaisetkeinotjakanavat,jotkaolem< metodenneettoimiviksiratkaisuiksikäytännössäomassatyössämmeinternet< markkinoinninparissa.juurinäitäkanaviakäyttämälläolemmeasiakkaidenkanssa saaneetrakennettuakannattavaaliiketoimintaajatoimiviakäytänteitä.senvuok<

29 26 siemmekäsittelekaikkiainternetissätoimiviakanavia,vaansyvennymmetoimi< viksitodettuihin.oppaastaonpyrittylaatimaanmahdollisimmanyksinkertainen, jottaaloittavanverkkokauppiaanonhelpposisäistääkäsitteetjamarkkinoinnin ympäristöjatoteuttaatuloksekastainternetmarkkinointia. Olemmetyömmekauttasaaneetpaljonkokemustainternetmarkkinoinnista,jo< tenoliluonnollista,ettäaloitimmeoppaansuunnittelunreflektoimallaomaako< kemustainternetmarkkinoinnistajaasiakkaidenkanssatyöskentelystä.keräsim< meajatuksiapaperillesiitä,mitäjotiesimmejakäytännönkauttakoimmetoimi< vaksi.ensimmäistenluonnoksienjälkeentarkastelimmekriittisestiosaamistamme japaperilleaukaistujainternetmarkkinoinninkokonaisuuksia.tämänjälkeen aloimmeetsimäänomienkokemustentueksiteoriatietoajatutkimuksia,jonka varaanpystyisimmerakentamaankattavanoppaan.tietoperustankokoamisessa olemmekäyttäneethyödyksialankirjallisuutta,internetistälöytyviäartikkeleita, sekätilastoja.tietoperustanmuodostamisenjälkeenkorjasimmeoppaanluon< noksestaasiavirheet,syvensimmeoppaassaesitettyjäkäytänteitäjapäivitimme esitettyjentilastojentiedotajantasalle. Poimimmeoppaaseenomankokemuksenkauttaoleellisimmatinternetmarkki< nointiinliittyvätisotkokonaisuudet,jotkajokaisenaloittavanverkkokauppiaanon otettavahuomioonmarkkinointiasuunniteltaessa.kaikkeintärkeimmätkokonai< suudet,kutenhakukonemarkkinointijasosiaalisenmediankanavatonkäytyop< paassamuitakokonaisuuksiayksityiskohtaisemminläpi. 5.1 Internet<markkinoinninteoria Markkinointionmuuttunutpaljonviimeistenvuosienaikanajamukaanontullut paljonuusiakanaviajakeinojavaikuttaa.samallamyösihmistenkäyttäytyminen jasuhtautuminenmarkkinointiakohtaanonmuuttunut.valitsimmeoppaaseen inbound<,engagement<jasisältömarkkinoinninteoriat,silläneovatyleisestikäy< tettyjäjaneedustavatmeidänmielestämoderninmarkkinoinnintoimintaperiaat< teita.

30 27 Olemmeitsekäyttäneetnäitäteorioitahyödyksimarkkinoinnissajaolemmesaa< neetniidenavullahyviätuloksiaasiakkaillemme.jokainennäistäkäsitteistäja teorioistaonmeidänmielestätärkeääosata,tiedostaajaottaahuomiooninter< netmarkkinoinninsuunnittelussajatoteutuksessa. Inbound<markkinointivalittiinoppaaseen,silläihmisetetsiväthuomattavanusein yrityksistäjatuotteistatietoaennenostopäätöstentekemistä(basu2011).yrityk< silleontärkeääollalöydettävissäjuurisilloinkunasiakashaluaa,silläjosyritystä eilöydy,onsuurimahdollisuus,ettäkuluttajalöytääkilpailevanyrityksenjaostaa sieltä.yritystentäytyyymmärtäälöydettävyydentärkeysjamerkitys,silläseon monestitärkeinkeinovaikuttaaasiakkaanostopäätökseen:ollapaikallakunasi< akkaathaluavatostaa. Ihmisetvastaanottavatjokovuosiyhäenemmänjaenemmänmainontaa,eikä mainosviestienvälittäminenenääriitätuloksekkaanmarkkinoinnintekemiseen (Volpe2013).Sisältömarkkinointionnoussutmuutamanvuodensisäänerittäin merkittäväksiosaksiinternetmarkkinointia,silläsisältömarkkinointimuuttaa markkinoinninajattelumaailmaamainostamisestaihmistenaitoonauttamiseen. Olemmeitsekäytännössätodenneetsisältömarkkinoinnintoimivuuden.Esimer< kiksiinternetmarkkinoinninkampanjoidenmyynnissäonauttanuthuomattavasti, jospotentiaalinenasiakasonaikaisemminlukenutmeidänjulkaisemanilmaisen pikaoppaan. Valitsimmeinternetmarkkinoihinteorioihinmukaanmyösengagement< markkinoinnin,jonkakeinoinasiakkaatsaadaansitoutettuapitkäaikaisiksikanta< asiakkaiksijasuosittelemaanyritystämyöseteenpäinomalleverkostolle.olemme aikaisemminkäyttäneetengagement<markkinoinninoppejavarsinkinasiakkaiden kanssa,jotkaomistavatkuluttajillesuunnatunverkkokaupan.engagement< markkinoinninkäytänteidenavullaolemmesaaneetluotuaverkkokaupoillepitkä< aikaisiaasiakassuhteitajaolemmekäytännössätodenneetsen,minkähuba (2013)toteaaartikkelissaan:vanhalleasiakkaallemarkkinointijamyyntinoinviisi kertaahalvempaakuinuudelleasiakkaalle. 5.2 Markkinoinninsuunnittelu

31 28 Kutenperinteisessämarkkinoinnissa,myösinternetmarkkinoinnissaonsuunnitte< lumerkittävässäroolissamarkkinoinninjohtamisessa.kunolemmeomassayrityk< sessätehneetmarkkinointiaasiakkaille,olemmeainasuunnitelleettoimenpiteet jahyväksyttäneetneetukäteenasiakkaalla.tässäolemmekäyttäneethyväksi Vassisen(2012)esittelemää5T<markkinointistrategiaa,jonkaavullaolemmeluo< neetselkeitäjatoimiviamarkkinointisuunnitelmia.sovelsimmevassisenesittele< määmarkkinointistrategiaaoppaaseenjakerroimmesenpohjaltamarkkinoinnin suunnittelusta. Olemmehuomanneet,ettäpienyrittäjienkanssatyöskennellessämarkkinointi< budjetitovatuseintodellapieniä.jottapienelläbudjetillasaataisiinsuuriatulok< sia,olemmeavuksitarvitaansekähyvääsuunnittelua,ettätarkkaasegmentointia. Kunpienyrittäjilläeiolevaraamaksaamitäänylimääräistämarkkinoinnista,on todellatärkeää,ettäviestitkohdennetaanjuurikaikkeinpotentiaalisimpiinkohde< ryhmiin. Olemmeomassatyössämmekokeneethyväksikäytännöksiottaamittaaminen huomioonjohetisuunnittelunjasegmentoinninohessa.näinmittaritsuunnitel< laanjoalustaastiosaksimarkkinointiajaneonhelppoasettaamarkkinoinnin käynnistyksenyhteydessä.juuritehokkaanjatarkanmittaamisenkauttaolemme pystyneettodentamaanasiakkaalletehdynmarkkinoinnintoimivuudenjapys< tymmeperustelemaanmyöstarvittavatjatkotoimenpiteet. 5.3 Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut FacebookonSuomessaylivoimaisestisuosituinyhteisöpalvelu(Melkas2013). Olemmehuomanneettämänmyöskäytännössäjanykyisinlähtökohtaisestiehdo< tammeasiakkaalleainafacebookinkäyttöämarkkinoinnissa.kaikilleyrityksille Facebookinhyödyntäminenmarkkinoinnissaeisovijatällöinemmesuosittelesen hyödyntämistämarkkinointitarkoituksissa.onmoniaerikeinojahyödyntääface< bookiajajokaisenyrityksenonlöydettäväitselleensopivatapaherättäämielen< kiintoajatavoittaafaneja.toisilletoimiihuumoripitoinenhassuttelukuntaastoi< sillatoimiiasiallinenviestintäyrityksestä.kaikkilähteeasiakkaanymmärtämises< tä,elitiedetäänmitähehaluavat.useastiolemmejoutuneettekemäänpaljon

32 29 erilaisiakokeilujajatutkimaantuloksia,jottaolemmesaaneetkäsityksenmitä tykkääjätyritykseltähaluavat.2,2miljoonaansuomalaisenkäyttäjänmyötäface< bookonnoussutinternetmarkkinoinninkeskiöön(pönkä2013)jasentakiakäsit< telemmesitäoppaassa. PinterestjaInstagramovatviimevuosinanousseetpotentiaalisiksimarkkinointi< kanaviksi.niidenosuusonoppaassakuitenkinpienempi,silläkyseistenkanavien käyttäminenmarkkinoinnissaontodellatapauskohtaista.olemmeitsehuoman< neet,ettäniidenkauttasaadaantavoitettuaerityisiäkohderyhmiä,kutennuoria taimuotiaseuraavianaisia,muttalähtökohtaisestineeivätsovikaikille.pinterest jainstagramsopivatloistavastiyrityksille,joidenliiketoiminnankannaltakuvatja visuaalisuusovaterittäintärkeässäroolissa.toinentärkeäasiaonmyöskohde< ryhmäntunteminen,elikäyttävätköhekyseisiäkanavia.onturhaollamukana jossainkanavassavainsiksiettäonpakko,joskyseisellekanavalleeiolesuunnitel< tustrategiaajatoteutetasitä.siksikeskitymmeoppaassaenemmänfacebookin tarkasteluun. Twitteronmaailmallatodellasuosittu,muttaSuomessavieläjäänyttaka<alalle (Suomi<Twitter2013).KäymmekuitenkinTwitterinläpioppaassasamoistasyistä, kuinkävimmepinterestinjainstagramin.näistäkaikistaehkätärkeämpiyhteisö< palvelumuotoonblogit.blogejaonsuomessatuhansiajasellaisiavoiperustaa kukatahansa,myösyritykset(blogilista2013).blogitovatnykyisinyleinenviestin< täkanavayrityksille(sosiaalinenmediaahkerassakäytössäyrityksissä2013). Olemmekokeneetblogittehokkaaksiapuvälineeksisisältömarkkinoinnintoteut< tamisessa,kutenoppaassakerromme.blogissaviestintäonnopeaa,ajankohtais< ta,yritysvoiitsepäättäämistänäkökulmastajututkirjoitetaanjapäättääkoska jututjulkaistaan.bloginkauttaolemmesaaneetohjattuapaljonliikennettäomille sivuillejasitäkauttakerättyäpaljonyhteydenottoja. 5.4 Hakukonemarkkinointi Olemmetodenneethakukonemarkkinoinninyhdeksimerkittävimmistämarkki< nointikanavista,joitaolemmeasiakkaidemmekanssakäyttäneet.esimerkiksiasi<

33 30 akkaalletoteutetunverkkokaupankohdalla,jopanoin90%myynnistäontullut hakukoneidenkautta.jotämäntapauksentakiahalusimmekäsitellähaku< konemarkkinointiaerittäintarkasti,jottaoppaanlukijatymmärtävätvarmastisen kattavuudenjamerkittävyyden.halusimmetuodaselväksi,ettähakukonemarkki< nointisisältääuseammanerillisenosa<alueen,kutenhakukoneoptimoinninja< mainonnan.hakukonemarkkinointionmyösolennainenosamuitainternetmark< kinoinninkokonaisuuksia,kutenengagement<markkinointia,varsinkinkunosto< prosessitovatsiirtyneetaiempaaenemmänverkkoonjahakukoneisiin,kuten olemmeaikaisemmintodenneet. 5.5 Sähköpostimarkkinointi Sähköpostionvanhajapitkäänkäytettymarkkinointikanava,muttamonestivää< rinymmärretty.sähköpostimarkkinoinnintarkoituseiolelähettääasiakkaille mainoksia,joitaheeiväthaluavastaanottaa,vaanpäinvastoin:sähköpostimarkki< nointitoimiitehokkaastisilloin,kunasiakkaallelähetetäänsähköpostianiistäai< heista,mistähänhaluaavastaanottaalisätietoa. Olemmeitsekokeneetsähköpostimarkkinoinnintoimivaksikanavaksitoteuttaa sisältö<jaengagement<markkinointia.esimerkiksihiuksillesi.fi<verkkokaupan markkinointiasuunniteltaessanostimmesähköpostimarkkinoinninkeskiöönvan< hojenasiakkaidentavoittamisessa.heillelähetetäänesimerkiksikuukausittain tietoauutuuksista,hiustrendienmuutoksistamaailmallajatietoakuinkahoitaa hiuksiakotonaammattilaistentavoin. 5.6 Miksijätimmeosantiedoistapois? Halusimmekeskittääoppaantarkastiisoihininternetmarkkinoinninkokonaisuuk< siin,joitaverkkokauppiaspystyyhyödyntämäänilmansuurempaateknistäosaa< mista.keskityimmemyösniihinasioihin,joidenavullaolemmesaaneettuloksia aikaanuseassaeritoimeksiannossa.emmehalunneetkäydäläpisellaisiaosa< alueita,kutenuudelleenmarkkinointi,bannerimainontajafacebookpowereditor. Näidentekniikoidenhallitseminenvaatiipaljonopiskeluajatyötä,jottaniitäosaa

34 31 käyttääoikeinjasaaaikaantuloksia.halusimmepitääoppaanmahdollisimman käytännönläheisenä,jottalukijatpystyväthyödyntämäänkaikkiaesitettyjäkana< viajakeinojahelpostiomassaverkkokaupassaan,emmekähalunneetottaamu< kaanliianmonimutkaisiatailiianedistyksellisiäinternetmarkkinoinninkeinoja. 5.7 Toteutus Oppaansisällysluettelonjarakenteensuunnittelunjälkeenlähdimmekirjoitta< maanopastajärjestelmällisestialustaastijakokonaisuuskerrallaan.pyrimmekir< joittamaanoppaaseenkaikensenhetkisentietotaitomme,mitämeilläoliverkko< kaupaninternetmarkkinoinnista. Ensimmäisenoppaanluonnoksenjälkeenlähdimmevalidoimaanomiatietojam< metarkastelemallaväitteitäkriittisestijaetsimälläteorioihinlähteitä.käytimme apunakirjoja,joitaolimmeaikaisemminlukeneetjasoveltaneetomassatyössä, sekäetsimmeniidentueksiajankohtaisiatilastojajatutkimuksia.internetmuut< tuujatkuvasti,jotenhyödynsimmepainettuakirjallisuuttavainvähän,silläkirjois< saesitelläänpaljonkeinoja,jotkaeivätoleenääkäytössä.pyrimmesaamaan opinnäytetyöhönjaoppaaseenmahdollisimmantuoreenkuvaninternetistä,yh< teisöpalveluistajaniidenkäytöstä.tämäntakiaetsimmetilastojajatutkimuksia sekäsuomesta,ettäulkomailta,jottasaisimmemahdollisimmankattavan,mutta helpostiymmärrettäväntietoperustaninternetmarkkinoinninlaajuudestajatoi< mintatavoista,jokaontämänpäiväntasolla.tietoperustanrakentamisenjavali< doimisenjälkeenkirjoitimmeoppaanloppuunhyödyntäentäydentämiämmetie< tojaoppaassaesiteltyihinmenetelmiin. 5.8 Lopputulos Tarkastutimmeoppaankirjoittamisenjälkeenkahdellaulkopuolisellainternet< markkinoinninparissatyöskentelevälläasiantuntijallasekäyhdelläverkkokauppi< aalla.annoimmeheilleoppaanluettavaksijakeräsimmeheiltäpalautettaoppaan sisällönlaadustajaymmärrettävyydestä.palautelomakkeessakysyimmeheiltä viisikysymystä,joissapyydettiinarvioimaanoppaanerikohtianumeroasteikolla

VERKKOKAUPAN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

VERKKOKAUPAN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI VERKKOKAUPAN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Case: CTRL Clothing Vilma Heimonen Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Vaatetusalan koulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HEIMONEN, Vilma Julkaisun

Lisätiedot

Sosiaalisen median markkinointikampanja aloittavalle yritykselle

Sosiaalisen median markkinointikampanja aloittavalle yritykselle Sosiaalisen median markkinointikampanja aloittavalle yritykselle Case: Ravintola Mica s Ada Mäntyharju Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis-,

Lisätiedot

Verkkokaupan perustajan täydentävä opas

Verkkokaupan perustajan täydentävä opas Verkkokaupan perustajan täydentävä opas Johannes Sarpola Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelma, Tiimiakatemia Liiketalous KUVAILULEHTI Tekijä(t) Sarpola, Johannes Julkaisun

Lisätiedot

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Jarno Kuusela Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Case: Traktorijatzit

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Case: Traktorijatzit SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Case: Traktorijatzit Carita Koivunoksa Toukokuu 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) KOIVUNOKSA, Carita Työn nimi SÄHKÖISEN

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILU JA ASIAKKAAN TARPEIDEN KARTOITUS

VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILU JA ASIAKKAAN TARPEIDEN KARTOITUS VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILU JA ASIAKKAAN TARPEIDEN KARTOITUS Olli Pelkkikangas Huhtikuu 2010 Mediatekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) PELKKIKANGAS, Olli Julkaisun

Lisätiedot

ASIAKASREKISTERIN, LOGON JA KÄYNTIKORTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ALOITTAVALLE YRITYKSELLE

ASIAKASREKISTERIN, LOGON JA KÄYNTIKORTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ALOITTAVALLE YRITYKSELLE ASIAKASREKISTERIN, LOGON JA KÄYNTIKORTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ALOITTAVALLE YRITYKSELLE Juulia Berg Tammikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN

IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN Opinnäytetyö Jemina Saarinen Toukokuu 2012 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SAARINEN,

Lisätiedot

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Jussi Hanski Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Ohjelmistotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HANSKI, Jussi

Lisätiedot

Zoolz-ohjelmiston lokalisointi

Zoolz-ohjelmiston lokalisointi Zoolz-ohjelmiston lokalisointi Janne Kosunen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Tietojenkäsittely Luonnontieteiden ala Kuvailulehti Tekijä(t) Kosunen, Janne Työn nimi Zoolz-ohjelmiston lokalisointi Julkaisun

Lisätiedot

Tietotalo Infogate 11.09.2014. myynti-ja-markkinointi-verkossa-seminaari

Tietotalo Infogate 11.09.2014. myynti-ja-markkinointi-verkossa-seminaari Tietotalo Infogate 11.09.2014 myynti-ja-markkinointi-verkossa-seminaari Yritysesittely Tietotalo Infocenter Oy Perustettu 1995 Liikevaihto: ~3M /2013 Työllistää 26 asiantuntijaa Keilaniemessä Espoossa

Lisätiedot

KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA

KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Case: Jyväskylä Booking Maiju Hjelt Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Ryhmätekstiviestipalvelun hyödyntäminen erilaisissa organisaatioissa

Ryhmätekstiviestipalvelun hyödyntäminen erilaisissa organisaatioissa Ryhmätekstiviestipalvelun hyödyntäminen erilaisissa organisaatioissa Case: Preoni Oy Maija Keskinen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan Susanna Tero Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Paavo Muhonen Jarkko Pöllänen INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2010 1 JOHDANTO... 1 2 MITÄ INTERNET-MARKKINOINTI ON?... 2 2.1 Internet-markkinoinnin

Lisätiedot

PIKAVIPPEIHIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS

PIKAVIPPEIHIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS PIKAVIPPEIHIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS Tiina Puhakka Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Markkinoinnin kehittäminen Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media

Markkinoinnin kehittäminen Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media Timo Kahanpää Markkinoinnin kehittäminen Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media JA-KI Muutto Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Elokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖNÄ UUDET PÄIHDEKUNTOUTUS- PALVELUJEN KOTISIVUT www.kangaskartano.com

KEHITTÄMISTYÖNÄ UUDET PÄIHDEKUNTOUTUS- PALVELUJEN KOTISIVUT www.kangaskartano.com KEHITTÄMISTYÖNÄ UUDET PÄIHDEKUNTOUTUS- PALVELUJEN KOTISIVUT www.kangaskartano.com Kaarina Junikka Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO MIKSI SITÄ EI KÄYTETÄ?

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO MIKSI SITÄ EI KÄYTETÄ? SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO MIKSI SITÄ EI KÄYTETÄ? Sanna Kärkkäinen Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TYÖKANSIO INVESTOIVILLE LYPSY- JA LIHAKARJATILOILLE

TYÖKANSIO INVESTOIVILLE LYPSY- JA LIHAKARJATILOILLE TYÖKANSIO INVESTOIVILLE LYPSY- JA LIHAKARJATILOILLE Anne-Mari Näsi Opinnäytetyö huhtikuu 2010 Luonnonvaraininstituutti JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI Päivämäärä 19.4.2010 Tekijä NÄSI, Anne-Mari

Lisätiedot

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen Tuomas Vanhatalo Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) VANHATALO, Tuomas Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

UUDEN ELEKTRONISEN TUOTTEEN MYYNTI- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

UUDEN ELEKTRONISEN TUOTTEEN MYYNTI- JA MARKKINOINTISTRATEGIA UUDEN ELEKTRONISEN TUOTTEEN MYYNTI- JA MARKKINOINTISTRATEGIA Henrikki Kemppainen Opinnäytetyö Helmikuu 2010 Elektroniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KEMPPAINEN, Henrikki

Lisätiedot

ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa

ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa ESTEETÖN KYLPYHUONE? Housing Enabler menetelmän käyttö korjausrakentamisen eri vaiheissa Kirsi Tarhanen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa

Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Koulutuksen merkitys verkostomarkkinointiyrityksen tiimin liiketoiminnan rakentamisessa Tuuli Sahi Opinnäytetyö Helmikuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen automaatiojärjestelmän toteutuksen suunnittelu

Pelastuslaitoksen automaatiojärjestelmän toteutuksen suunnittelu Pelastuslaitoksen automaatiojärjestelmän toteutuksen suunnittelu Ilkka Lotvonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Automaatiotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Tekijä Lotvonen, Ilkka Julkaisun

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot