!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!"

Transkriptio

1 PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

2 KUVAILULEHTI* Tekijä(t) Sirviö,Antti Kämäräinen,Jussi Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä Sivumäärä 83 Julkaisunkieli Suomi Verkkojulkaisulupa myönnetty (X) Työnnimi PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaaseensuunnitteluun jatoteutukseen Koulutusohjelma Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Työnohjaaja(t) Silvennoinen,Essi Toimeksiantaja(t) bghuusmedia/businessbuildersoy Tiivistelmä Opinnäytetyöntavoitteenaoliluodamarkkinointiopasaloittavalleverkkokauppiaalle.Opaspitää sisälläänkonkreettisiaohjeita,joidenavullaverkkokauppiasvoitoteuttaatoimivaajakustannuste< hokastamarkkinointiainternetissä.opasonkirjoitettupelkästääninternetmarkkinoinninnäkökul< masta,eikäsiinäkäsitelläperinteistämarkkinointiamillääntavalla.opinnäytetyössäkäydäänläpi verkkokauppatoimintaympäristönä,internetmarkkinointijasenerikeinot.opinnäytetyössäkuvail< laanmyösoppaansuunnittelun,kehittämisenjatoteuttamisenprosessi.opinnäytetyönlopputulok< senaonitseopas. Oppaaseenonvalittusellaisetkeinotjakanavat,jotkaontodettutoimiviksikäytännössäjajoiden avullaasiakkaidenverkkokaupoistaonsaaturakennettuakannattavaaliiketoimintaa.siksioppaassa eikäsitellämuitainternetissätoimiviakanavia,vaansiinäsyvennytääntoimivaksitodettuihin.opin< näytetyötävartenonetsittyteorioitaalankirjallisuudesta,internetistälöytyvistäartikkeleistasekä omistakokemuksista. Valmisopasluetutettiininternetmarkkinoinninasiantuntijoillajayhdelleverkkokauppiaalla.Heiltä kysyttiinoppaanhyödyllisyydestäjasisällöstä.saadunpalautteenavullaopastatullaankehittämään jatkossa,jottasepalveleelukijoitamahdollisimmanhyvin. Avainsanat(asiasanat) verkkokauppa,markkinointi,internetmarkkinointi,opas Muuttiedot Liitteet40sivua

3 DESCRIPTION* Author(s) Sirviö,Antti Kämäräinen,Jussi Typeofpublication Bachelor sthesis Date Pages 83 Language Finnish Permissionforweb publication (X) Title GUIDEBOOKTOMAKINGMONEY GUIDEBOOKFORTHEPROFITABLEPLANNINGANDEXECUTING OFANONLINESTORE SMARKETING DegreeProgramme EntrepreneurshipDevelopment,Tiimiakatemia Tutor(s) Silvennoinen,Essi Assignedby bghuusmedia/businessbuildersoy Abstract Maingoalforthethesiswastocreateaguidebookforanentrepreneurwhoisstartinganecom< mercebusiness.theguidebookincludespracticalexamplesonhowtostarteffectiveandcost< efficientinternetmarketing.theguidebookiswrittenonlyfromtheperspectiveofinternetmarket< inganditdoesn tcoveranytraditionalmarketingchannels.thethesiscoversecommerceasanop< erationalenvironment,internetmarketingtechniquesanditsdifferentchannels.italsogoes throughtheplanning,developmentandmakingoftheguidebook.theguidebookistheresultofthe thesis. Onlythechannels,whichhaveprovedtobehelpfulincreatingeffectiveinternetmarketingfor ecommercewebsites,wereselectedfortheguidebook.andthustheguidebookdoesn tcoverany otherinternetmarketingtopicsorchannels,asitonlyfocusonthosethatareproventobeworking inpractice.forthethesis,thetheorywerecollectedfrombooksinthefieldofmarketing,fromarti< cleswehavefoundontheinternetandalsofromthewritersownexperience. Theguidebookwasgiventotwointernetmarketingspecialistsandoneecommerceentrepreneur andtheywereaskedtogivefeedbackabouttheusefulnessandthecontentofguidebook.byusing thegivenfeedback,theguidebookcanbedevelopedfurthersothatitwillservetheneedsofthe readersbetter. Keywords ecommerce,marketing,internetmarketing,guidebook Miscellaneous Attachmentof40pages * *

4 1 Sisältö 1 Johdanto*...*3 2 Internetmarkkinoinnin*ympäristö*...*5 2.1 Inbound<markkinointi Sisältömarkkinointi Engagement<markkinointi Markkinoinnin*suunnittelu*...* T<markkinointistrategia Segmentointi Salesfunnel<myyntisuppilo FeargalQuinn<asiakaspalvelu ROI<investoinnintuottoprosentti Internetmarkkinoinnin*keinot*...* Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut Facebook Pinterest Instagram Twitter Blogit Muutsosiaalisetmediat Hakukonemarkkinointi Google Hakukoneoptimointi Hakukonemainonta Sähköpostimarkkinointi Oppaan*suunnittelu*ja*kokonaisuuksien*valinta*...* Internet<markkinoinninteoria Markkinoinninsuunnittelu Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut...28

5 2 5.4 Hakukonemarkkinointi Sähköpostimarkkinointi Miksijätimmeosantiedoistapois? Toteutus Lopputulos Pohdinta*...*34 Lähteet*...*36 Liitteet*...*43 Liite1.Palautekysely...43 Liite2.Opas...45

6 3 1 Johdanto Verkonkäyttäjätovatlähesviisinkertaistuneetkymmenessävuodessa.Käyttäjät myöskuluttavatenemmänaikaaverkossa,jaheidänkuluttamaaikaonkinkaksin< kertaistunut7tunnista13tuntiinviikossa.(internetgrowth2002.) Kunkuluttajatovatsiirtyneetverkkoon,myösyrityksetjakaupatovatmuodosta< neetuusiaverkkoliiketoimintoja,joistaostaminenonsaanuttasaisestisuosiota: vuosina Suomessaverkkokaupastatilanneidenihmistenmääräkasvoi 43prosentista71prosenttiin(Kohvakka&Melkas2012).Verkkokauppojaeivali< tettavastisuomessatilastoidamitenkään,muttatnsgallupinarvionmukaan myösverkkokauppojenmääräonkasvanutsuomessajaniitäonnoin kappaletta(verkkokauppakasvattaasuosiotaan2013). Verkkokaupallatarkoitetaaninternetissätoimivaasivustoa,jonkakauttayritys markkinoijamyytuotteitaantaipalvelujaankuluttajilletaitoisilleyrityksille(aalto 2000,55).Verkkokaupastapuhuessatarkoitetaansekäkotimaistaettäulkomaista verkkokauppaa(käsitteetjamääritelmät<verkkokauppa2007).useinverkkokau< pantarkoitusonlaajentaamyyntiäolemassaolevankivijalkamyymälänulkopuo< lelle.perinteiseenkivajalkamyymäläänverrattunaverkkokaupassaonselkeinä etuina,etteimyyntiäolerajoitettutiettyynpaikkaantaiaikaan,vaanmyyntialu< ettajakohderyhmäävoidaanhelpostilaajentaa(nippala2013).mustapörssija Prismaovathyviäesimerkkejätällaisestaonnistuneestaliiketoiminnanlaajenta< misestakonkreettisenmyymälänulkopuolelle.kivijalkamyymälänomistaminen ennenverkkokaupanperustamistaeiolekuitenkaanpakollinen.verkkokaupan perustaminenonkustannustehokasjahelppotapauudelleyrityksellealoittaa toimintansa.verkkokaupanperustaminenonkannattavaajuurimatalienalkuin< vestointienjaylläpitokustannuksienmyötä.tämänlaisiailmankivijalkamyymälää verkkokaupanperustaneitayrityksiäonesimerkiksiverkkokauppa.comjahiuksil< lesi.fi(vehmas2008,153). Valitsimmeopinnäytetyönaiheeksiinternetmarkkinoinnin,silläseonviimeisten vuosienaikanatapahtuneenverkkoliiketoiminnanmurroksenmyötäollutkäsit<

7 4 teenämonienyrittäjienpuheissajaajatuksissa.internetmarkkinointionmyösjat< kuvastiuusiutuvamarkkinoinninalajayksittäisenyrittäjänsaattaaollavaikeapy< syämukanainternetmarkkinoinninuusimmissasuuntauksissa;onolemassaface< book,twitter,pinterest,blogit,hakukoneoptimointi,googleadwordssekäpaljon muitakanavia,joitatuleejatkuvastilisää.myöskeinotnäidenkanavientehokkaa< seenhyödyntämiseenmuuttuuyhänopeammin. Lähdimmeopinnäytetyönavullarakentamaanopasta,jokahelpottaaaloittavan verkkokauppiaanmarkkinoinninsuunnitteluajatoteuttamista.tavoitteenaolira< kentaaoppaastayksinkertainenjahelpostiymmärrettävä,muttakuitenkintar< peeksikattavaauttaakseenaloittavaaverkkokauppiastaymmärtämääninternet< markkinoinninkokonaisuuden. Olemmeitseolleetmukanaperustamassauusmediamarkkinointiinkeskittyvää yritystäjaolemmetehneetuseidenasiakkaidenkanssatöitäinternetmarkkinoin< ninparissa.oppaassakerrommekinomistakokemuksistammeinternetmarkki< noinninparissa,joitatäydennämmeopastavartenrakennetullainternetmarkki< noinninteoriapohjalla. Opinnäytetyössäkäydäänläpiseuraavatinternetmarkkinointiinliittyvätkäsitteet: internetmarkkinoinninyleisetperusperiaatteet,markkinoinninsuunnittelujain< ternetmarkkinoinninkanavatsekäsenkeinot.opinnäytetyössäkerrommemyös oppaansuunnittelusta,toteutuksestajaarvioinnista.

8 2 Internetmarkkinoinninympäristö 5 Markkinoinnintavoiteonherättääkiinnostusta,rakentaakysyntääjaedistäätuot< teentaipalvelunmyyntiä(allis2010,3).internetmarkkinoinnillataastarkoitetaan markkinointia,jokatapahtuuinternetinpalveluissakutenesimerkiksihakukoneis< sa,internetsivustoissataiyhteisöpalveluissa. Kutenmarkkinointikokonaisuudessaan,myösinternetmarkkinointionpaljon muutakinkuinpelkkäämainontaa.jajuurinemarkkinoinninmuutosa<alueet nousevatinternetissätodellatärkeäänrooliin,silläverkonkäyttäjiinkohdistetaan kansainvälisestiyhäenemmänjaenemmänmainontaa(onlineadspendup15% in2012;settingyetanotherpeak2013).tämänlaisiainternetmarkkinoinninul< koisiaosa<alueitaovatesimerkiksiinbound<markkinointi,sisältömarkkinointi,en< gagement<markkinointi,hakukonemarkkinointijayhteisöpalveluissatapahtuva markkinointi. 2.1 Inbound<markkinointi Pienempienyritystenmarkkinointibudjettieiyleisestiolekovinsuuri,jotennäiden yritystenonoltavaerittäintarkkojasiitä,ettämarkkinointituottaatulosta.jokai< nenyrittäjähaluaisi,ettäasiakkaattulisivatovellekoputtamaanjaostamaansen sijaan,ettähekäyttäisivättuhansiaeurojamarkkinointiinjamainostamiseensaa< dakseenasiakkaita. Inbound<markkinointionnykyaikainentekniikka,jossatarkoituksenaon,että asiakashakeeyritystäeikäniin,ettäyrityshakeeasiakasta.inbound< markkinointiinliittyyvahvastisisältömarkkinointi,hakukonemarkkinointijasosi< aalinenmedia.(basu2011,21.) Perinteinenmarkkinointi,kutensanomalehtimainonta,jossayritysviestiiyk< sisuuntaisestikuluttajalle,toimiiyhävähenevässämäärin.nykypäivänämarkki< nointikanavienjamarkkinoinninmääräonkasvanutniinsuureksi,ettäihmiset suodattavatnäkemäänsäaiempaaenemmän.(volpe2013.)

9 6 Sensijaanettätehtäisiinulospäinsuuntautuvaaviestintääkaikilleyrityksenasiak< kaille,inbound<markkinoinninperiaatteidenmukaanonkannattavampaatehdä yrityksestälöydettävä.ihmisetsiirtyvätverkkoonetsimääntietoajatekemään päätöksiäpalveluista,joitahehaluavatostaa.tietoajavahvistustaostopäätök< sellehaetaanhakukoneista,blogeistajasosiaalisestamediasta.näinasiakaslöy< tääyrityksen.(basu2011,21.)tutkimustenmukaanjopa70%b2b< ostoprosesseistaonohi,ennenkuinostavaasiakasonollutyhteydessämyyjään, sillä71%ostajistaaloittaaostoprosessinhakukoneista(sisältömarkkinointiauttaa asiakastaostamaan2013.) 2.2 Sisältömarkkinointi Sisältömarkkinointionmarkkinointikeino,jossaluodaanjajaetaanajankohtaista, kiinnostavaajaarvokastasisältöä,jollahoukutellaan,hankitaanjasitoutetaan tarkoinmääriteltyäkohderyhmää.tarkoituksenaonsaadaasiakasostamaan. (WhatisContentMarketing?2013.)Sisältömarkkinointiperustuuomistettuun mediaan,eivuokrattuun. Josyrityseituotaasiakkaallearvokastasisältöä,seeipääsekeskustelemaanasi< akkaankanssaennenkuinasiakasonjopäättänyt,mitähänonostamassa.tämä tarkoittaasitä,ettäyrityspääseemukaanvainratkaisunkilpailutusvaiheeseen, jossavaikutusmahdollisuudetovatpienemmät,samoinkuinkatteet.sisältömark< kinoinninkeinoinvoidaanvaikuttaaostoprosessinensimmäiseen70prosenttiin jakentiespäästäänkeskustelemaanasiakkaankanssajosiinävaiheessa,kunhän vastaetsiiongelmaansaratkaisua.(sisältömarkkinointiauttaaasiakastaostamaan 2013.) Sisältömarkkinointionkeinokommunikoidaasiakkaidenjapotentiaalistenasiak< kaidenkanssailman,ettäyritysmyytuotteitaanheille.seeiolehäiriömarkkinoin< tia,jokakeskeyttääkuluttajansenhetkisentoiminnan.tuotteentaipalvelun myymisensijaanyritystuottaahyödyllistätietoaasiakkailleen.olennaistasisältö< strategiassaonuskomus,ettäkunyritystuottaaarvokastatietoajatkuvastiasiak< kailleen,hepalkitsevatyrityksenuskollisuudella.(whatiscontentmarketing? 2013.)

10 7 Vassisen(2012)sisältömarkkinoinninmuistilistanmukaanennenmarkkinoinnin aloittamistakannattaakysyäseuraavatkysymykset: 1. Mikäonyrityksessänitaiminussakiinnostavaa? 2. Mitäkertoisin15sekunninhissipuheessa? 3. Mitähauskaataiyllättävääyrityksessä,toimialassa,itsessänion? 4. Miksikukaansuosittelisiyritystäni? 5. Missämuodossasisältöleviäisiparhaitenkohdeyleisölleni? 6. Onkominullapokkaa? 7. Olenkovalmissijoittamaanaikaasisältömarkkinoinnille? 2.3 Engagement<markkinointi Engagement<markkinointi<terminluojanapidetäänTomiAhostajaAlanMoorea, jotkayhdessäesittelevätengagement<markkinointiakirjassaancommunities DominateBrands.Engagement<markkinoinnillatarkoitetaanasiakastayrityksen toimintaantaibrändiinsitouttavaamarkkinointia.engagement<markkinointiato< teutetaanluomallamielenkiintoistamarkkinoinnillistasisältöä,jokasaaasiakkaan käyttämäänaikaayrityksenbrändinparissa.(takala2007,16.) Ennenmarkkinoinnissaolivähemmänkanaviakäytettävänä,jotensilloinmarkki< noinnissapanostettiinkokoonjamäärään(takala2007,16).nykyisin,kunmark< kinointijamaailmaonmuuttunutentistänopeammaksijakanaviaviestinnälleon tullutlisää,yritystentuleekiinnittäähuomiotakohderyhmiinjaviestinsisältöön. Engagement<mallinasiakakassuhteenetenemisenvaiheet: 1. Tunnistaminen(asiakastuleetietoiseksibrändilupauksesta) 2. Muistaminen(asiakaspalauttaabrändilupauksenolemassaolonmieleensä brändinyhteydessäensimmäisenkerran)

11 3. Tunnettuus(asiakaspalauttaabrändilupauksenolemassaolonmieleensä brändinyhteydessäuudelleen) 8 4. Mielikuva(asiakasvoipalauttaabrändilupauksensisällönmieleensäbrän< dinyhteydessä) 5. Mieltymykset(asiakasonvalmiskokeilemaanbrändilupauksentoteutu< mista) 6. Kokeilu(asiakashakeetuntumaanbrändilupaukseen) 7. Ensiosto(asiakastoivoobrändilupauksentäyttyvän) 8. Uusintaosto(asiakastoivoobrändilupauksentäyttyvänuudelleen) 9. Uskollisuus(asiakasluottaabrändilupaukseenjaon"Brandlover") 10. Suosittelu(asiakasluottaavoimakkaastibrändilupaukseenjaon"Brand evangelist.") (Takala2007,16.)

12 3 Markkinoinninsuunnittelu 9 Markkinointisuunnitelmaalaadittaessaonotettavahuomioonyrityksenresurssit niinrahallisestikuinajallisesti.joslaaditaankattavamarkkinointisuunnitelma, muttasentoteuttamiseeneioleresursseja,onmennytrahaajaaikaahukkaan. Markkinoinnilleonvarattavaomaosansakokoyrityksenbudjetista.Eiolemääri< teltytarkkaasummaasille,paljonkoyrityksentulisikäyttäämarkkinointiinrahaa, muttayleisenäperiaatteenavoidaanpitääsitä,että3<7prosenttiavuosittaisesta liikevaihdostasijoitetaanmarkkinointiin.(markkinoinninsuunnittelu Osa4:Tu< loksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2013.) 3.1 5T<markkinointistrategia Vassisen(2012)mukaannykyaikaisenmarkkinointistrategianpitääottaahuomi< oontavoite,tarina,taistelutanner,toimintajatulokset.näistämuodostuu5t< markkinointistrategian,jokasoveltuuerityisenhyvindigitaaliseenmarkkinointiin. Tavoite* Internetmarkkinoinnintavoitteetvoidaanjakaakolmeenluokkaan:kaupallinen menestys,digitaalinenjalanjälkijakeskustelunmäärä.(vassinen2012.)* Kaupallistamenestystämitataanliiketoiminnanmittareidenmukaan,eliesimer< kiksikuinkapaljonsaadaanmyyntiäaikaanjamontakouuttaasiakastasaadaan hankittua.(vassinen2012.)digitaalinenjalanjälkionluonteeltaanmielikuvallista. Mittareinaovatmuunmuassakävijätsivuilla,katselutYouTubessa,fanienmäärä Facebookissa,seuraajatTwitterissä,sekäInstagramissajalukijatblogissa.(Vassi< nen2012.)pöhinällätarkoitetaansynnytettyäkeskustelua,elikuinkapaljonsaat aloitettuakeskusteluaasiakkaidenjaseuraajienkeskuudessa.mittareinatoimii esimerkiksikommentitblogeissasekäpäivityksissä,jaetutlinkitsisältöösierika< navissa,maininnaterilähteissä,haastattelutmediassa,retwiittauksetjakerätyt tykkäyksetpäivityksiin.(vassinen2012.) Tarina* Yrityksenonmarkkinoinnissajaviestinnässäkerrottavatarinaa.Onmietittävämi<

13 10 kä,tarinassaonmielenkiintoistajamiksikukaankiinnostuusiitä.tarinavoiolla lopultasuutaritaiatomipommi,elijokoseeitoimiollenkaantaisittenseräjähtää jatoimiiyliodotusten.tätäeivoietukäteentietää,vaanontutkittavajaanalysoi< tavamikätoimiijamikäei.tärkeintäonmuistaa,ettätarinassaonjokunäistäas< pekteista:seonjokoyllätyksellinen,yksinkertainentaiyhteisöllinen.(vassinen 2012.)* Taistelutanner* Taistelutantereellatarkoitetaanerikanavia,joitakäytetäänmarkkinoinnissa.On valittavaomatkanavat,joissatoimia,silläkaikkiallaeipidäeikävoitoimia.jokai< senyrityksenonlöydettäväomatkanavansa,missäsepärjää,missäsesaavuttaa asettamansatavoitteetjamitkäovatsilletuottavimpia.kanavientarkoituson tehdäyrityslöydettäväksi,aloittaakeskusteluaasiakkaidenkanssa,myydäjahe< rättäätunteita.(vassinen2012.)* Toiminta* Strategiailmantoimintaaonvainteoriaa,eikäpelkälläteoriallasaadatuloksiaai< kaiseksi.markkinointisuunnitelmannoudattaminenjatoteuttaminenonyksitär< keimmistäasioistamarkkinoinninonnistumisenkannalta.ilmankäytännöntoi< mintaasuunnitelmatjäävainpelkiksikorulauseiksi.(vassinen2012.)* Tulokset* Kunonasetettumarkkinoinnilletavoitteet,määriteltykerrottavatarina,valittu taistelutantereetjatoimittu,onaikakatsoaminkälaisiatuloksiasaavutettiinja kuinkahyvinonpäästyasetettuihintavoitteisiin.(vassinen2012.)* Tuloksettäytyydokumentoidajasäilyttää,jottamarkkinointiavoiseuratajake< hittää.tuloksistanähdään,mitkäkanavatovatolleetkannattavimmatjatoimi< neetparhaiten.näidentulostenpohjaltamarkkinoinnistavastaavahenkilövoi kehittäätoimintaatulevaisuuttaajatellen.(vassinen2012.) 3.2 Segmentointi Markkinointisegmentillätarkoitetaansitäjoukkoataikohderyhmää,jokahalutaan asiakkaaksi.segmentilläeisiistarkoitetapelkästäänsitäasiakasryhmää,jokaos<

14 taa,vaansitä,jotavartenkokoyritystoimintaonrakennettu.yritystentuleemuo< vatakokotoimintaansavalittujensegmenttientarpeidenmukaiseksi. 11 Segmentoinnissaonkyseluopumisesta.Tällätarkoitetaansitä,ettäyrityksen tuotteitajapalveluitaeivoidatarjotakaikilleihmisille,vaanonpäätettävä,kenel< letuoteontarkoitettujaluovuttavamuistamahdollisistaasiakkaista.segmen< toinninperussääntönävoidaanpitääseuraavaa:segmentintulisiollaniinkapea, ettäalkaahirvittää,jasenjälkeenotetaanvieläpuoletpois. Segmentointiatehtäessäontärkeääerottaaasiakasjasegmentointi.Segmentillä tarkoitetaansitäosaajoukosta,jokahalutaanasiakkaaksijaasiakkaallataasjoyri< tyksestäostanutta.seettäasiakasonjoostanut,eitarkoitasitä,ettäkyseinen asiakaskuuluusegmenttiin.(rope2003,158<159.) Internetissäverkkokaupanasiakkaatvoiluokitellakarkeastineljäänerisegment< tiin: 1. Ihmiset,jotkahakevattuotteesta/palveluistalisätietojajalöytävätverkko< kaupan 2. Ihmiset,jotkapäätyvätsattumanvaraisestisosiaalisestamediastaverkko< kauppaan 3. Ihmiset,jotkatuntevatverkkokaupanjoennestäänjatulevatsivuillesuo< raan 4. Ihmiset,jotkatulevatverkkokauppaanmainonnanmyötä. 3.3 Salesfunnel<myyntisuppilo Liiketaloudessamyyntiprosessillakuvataanlähestymistätuotteentaipalvelun myyntiinteknillisellätaiinsinöörimäisellätavalla.myyntiprosessinavullamyynnin vaiheetpuretaanpienempiinosiinjastandardisoidaanhelpomminmitattavaksi vaiheiksi.(selden1997;mcneese&klein1991.)verkkokaupankohdallamyynti< prosessi<ajatteluaonmuovattumyyntisuppilo<työkaluksi.

15 12 Myyntisuppilokuvaakuluttajanliikkumistaverkkokauppaanjasenvaiheidenläpi. Myyntisuppilostaonmoniaeriversioita,muttakaikissaniissäonsamanlainenaja< tus:kuluttajatluokitellaan5<6eriluokkaanriippuensiitä,missävaiheessaheovat myynti<jamarkkinointiprosessia.(thesalesfunnel2005.)nämäluokatovatusein kohdemarkkinoillaolevatkylmätkontaktit,verkkosivuilletulleetkylmätvierailijat, prospektit,shoppailijat,ostajatjaasiakkaat. Kuluttajasaattaaollaensinverkkokaupastatäysintietämätön,muttamainonnan myötäkuluttajapäätyyvierailijaksiverkkokauppaan.hetkentutustumisenjälkeen kuluttajalleheräämielenkiintojahänsiirtyyselaamaanverkkokaupantuotteita, jolloinhänestätuleeprospekti.useammankategorianjatuotteidenselaamisen jälkeenkuluttajalaittaaostoskoriintuotteita,jolloinhänestätuleeshoppailija. Tuotteidenmaksunjälkeenhänestätuleeostaja.Kunhäntilaakuukaudenpäästä toisenkerrantuleehänestäasiakas.(traxler2013.) Myyntisuppilonavullaverkkokauppiasvoisuunnitellaomanverkkokauppansa myynti<jamarkkinointiprosessintavoitteellisenkokonaisuuden.tämäntyökalun avullaonhelppomallintaamarkkinoinnintoimivuus,kunvoidaansuoraannähdä, mitenerimarkkinointikeinotkuljettavatkuluttajaakohtiostopäätöstäjakonk< reettistamaksua. 3.4 FeargalQuinn<asiakaspalvelu Asiakaslähtöisyydentärkeintavoiteonsaadaasiakaspalaamaanuudestaanostok< sille.yrityksetelävätsiitä,ettäasiakkaattulevatostoksilleuudestaanjasuositte< levatyritystäsieteenpäinomalleverkostolleen.(quinn1993,23<36.) Asiakkaatpalaavatyhäuudestaanjauudestaanyrityksenasiakkaiksi,josyritys pystyytoimimaanasiakkaidenkanssasamallaaaltopituudella.samalleaaltopi< tuudellepääsemineneionnistutekemällämarkkinatutkimuksiavaanhankkimalla suoraapalautettaostaviltaasiakkailta.(quinn1993,23<36.) Negatiivisenpalautteenkäsittelyonyksiosaasiakaspalvelua.Ihmisilläontapava< littaaasioista,josneeivätmene,kutenonalunperinsuunniteltu.ihmisetpuhuvat

16 mieluumminhuonoistakokemuksistakuinhyvistä,jotenonosattavakäsitellätyy< tymättömiäasiakkaitajakääntääheidättyytyväisiksi. 13 Quinnin(1993,23<36)mukaankaavanegatiivisenpalautteenkäsittelyynmenee seuraavasti: 1. Pyydäanteeksiheti 2. Luotaasiakkaaseen 3. Äläikinäväitäasiakkaanolevanväärässä 4. Äläsiirrävastuutamuille 5. Yritähoitaavalitusmahdollisimmannopeasti 6. Ennenkaikkeasinunonkerrottavaasiakkaille,ettätoivotheidänvalittavan 7. Jalopuksi:muistakiittääasiakkaitasi,kunhevalittavat. Arvokkaimmatkontaktitasiakkaidenkanssasyntyvätasiakkaanaloitteesta.Tällöin asiakkaallaonoikeastiasiaa,eikäaloiteoletullutpalautettahaluavaltayrityksel< tä.onoltavaasiakkaidentavoitettavissajahelpostilähestyttävissä,jottahesaa< vatäänensäkuuluville.(quinn1993,23<36.) 3.5 ROI<investoinnintuottoprosentti ReturnonInvestment(ROI)onyrityksentalouteenjasijoittamiseenliittyvätermi, jotakäytetäänmyösmarkkinoinnissakuvaamaaninvestoinnintuottoprosenttia. TarkemminsanottunaROIonsuhdeluku,jokakertookuinkapaljonmarkkinointiin sijoitetustasummastatuleetakaisinlisääntyneenmyynninmuodossa.roi:navul< lasiismitataanmarkkinoinnintuottavuutta.(taloussanakirja:returnoninvest< ment(roi)2013.)* Yrityksetmiettivätliianusein,kuinkapienellämarkkinointibudjetillasaadaanno< peastisuuriatuloksia.suomenpienyrittäjäinmainostoimiston(markkinoinnin suunnittelu Osa4:Tuloksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2011)mukaan

17 14 eimitenkään.markkinoinnintarkoitusonsaadaaikaanpieniätuloksianopeasti, jottavoidaankierrättääsaaduistatuloksistarahaamarkkinointibudjetinkasvat< tamiseen.isottuloksettulevatpienissäerissä.(markkinoinninsuunnittelu Osa 4:Tuloksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2011.)

18 4 Internetmarkkinoinninkeinot 15 Internetmarkkinointiavoitoteuttaamoninerikeinoinjauseissaerikanavissa. Jokaisenyrityksenonlöydettäväitselleensopivatkeinotjakanavat,joitaovat muunmuassayhteisöpalvelut,hakukonemarkkinointijasähköpostimarkkinointi. 4.1 Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut Sosiaalisellamediallatarkoitetaantapaaollasellaisessavuorovaikutuksessamui< denihmistenkanssa,jossaheluovat,jakavattaivaihtavattietoataiideoitavirtu< aalisissayhteisöissäjaverkostoissa(ahlqvist,bäck,halonen&heinonen2008). Yhteisöpalveluillatarkoitetaanalustaa,jossaihmisetvoivatollanimenomaisessa vuorovaikutuksessatoistensakanssa.yhteisöpalveluidenkauttaluodaansosiaali< siaverkostojataisuhteitaihmistenkanssa,joillaonesimerkiksiyhteinenkiinnos< tuksenkohde,henkilötaustataioikeassaelämässäolevayhteys.yhteisöpalvelussa toimitaankäyttäjienluomientunnuksientaiprofiilienkautta,jotkaluodaanedus< tamaankäyttäjänidentiteettiäitsestään.(socialnetworkingservice2013.) YhteisöpalvelujenkäyttöonsaanutsuurensuosionmaailmallajaSuomessa.Ke< väällä2010johonkinyhteisöpalveluun(facebook,twitterjavastaavat)olirekiste< röitynyt42prosenttia16 74<vuotiaistasuomalaisista(Kohvakka2010).Vuonna 2012rekisteröityneitäoli49prosenttia(Kohvakka2012) Facebook Facebookonmaailmansuurinyhteisöpalvelujayksittäinensosiaalinenme< diakanava.facebookonperustettuvuonna2004,jasilläon1,1miljardiakäyttä< jää,joista669miljoonaakäyttääfacebookiapäivittäin.(keyfacts<facebook's latestnews,announcementsandmediaresources2013.) SuomessaFacebookillaon2,2miljoonaakäyttäjää,mikätarkoittaasitä,ettälähes jokatoinensuomalainenomistaafacebook<tilin.jaarvioidutvaletilitkinpoisluet< tunafacebookillaonyli2miljoonaakäyttäjää.(pönkä2013.)

19 16 Vuonna2012Suomenkymmenensuurimmansanomalehdenlevikkioliyhteensä 1,1miljoonaalukijaa(Suomen10suurintasanomalehteälevikinmukaan2013). FacebookillaonsiiskaksikertaaenemmänkäyttäjiäSuomessakuinkymmenellä suurimmallalehdelläonyhteensälukijoita. Facebooktavoittaasiismediakanavanatodellasuurenosansuomalaisistakulutta< jista.senlisäksifacebooktarjoaamyösmahdollisuudenluodakaikillekäyttäjilleen mainoksia,jotkaovatrelevantteja,houkutteleviajatarjoavatsosiaalisenkonteks< tin(newsfeedfyi:morerelevantadsinnewsfeed2013).senlisäksimainokset ovatmyöstodellakustannustehokkaita,silläfacebookeiperimaksuakuinsiitä yleisöstä,minkäyritysvalitseejatavoittaa.facebookissamarkkinointiavoikoh< dentaaesimerkiksiiän,sukupuolen,tykkäämisten,asuinpaikan,koulutuksenja työpaikansuhteen.(howtoadvertiseonfacebook2012.) Facebookissamarkkinointiatehdäänpääsääntöisestiyrityssivujen(FacebookPa< ges)kautta.näidenyrityssivujenkauttakommunikoidaanasiakkaidenkanssa: luodaantilapäivityksiäjaviestejäasiakkailleluettavaksi. Merkittäväeroperinteisiinmarkkinointikanaviinonse,ettäFacebookissaasiak< kaatvoivatollamyösyhteydessäyritykseensamassakanavassa.asiakkaatvoivat kommentoidayrityksenviestejä,tykätäsentilapäivityksistätailähettääyritykselle yksityisviestejä.facebookonkinenemmändialogiaasiakkaidenkanssa,jolloinyri< tyssaatuottamastaansisällöstävälitöntäpalautetta.(pagesbasics Facebook HelpCenter2013.) Pinterest Pinterestonsuhteellisenuusiyhteisöpalvelu,jossatarkoituksenaonkerätätee< mapohjaisiinkokoelmiinkuviainternetistätailataamallaomaltatietokoneelta. Muidenkuviavoiselataavoimestijalisätäuudelleen pinnaamalla omiinkoko< elmiin. Pinterestjulkaistiinpuoli<avoimeenbeta<vaiheeseenvuonna2011.Senjälkeen Pinterestistäontullutmaailmannopeimminkasvavayhteisöllisyyspalvelu(Griggs, 2012;Constine2012).Pinterestnousimyöshetijulkaisuvuotenaanlänsimaiden

20 17 kymmenenkäytetyimmänsosiaalisenmedianpariin(sloan2011).verkkokaupalle olennaisenpinterestistätekeesen,ettäsenparissakäytetäänfacebookinjälkeen enitenaikaa,jopaenemmänkuintwitterissä(bennett2012).shareaholicintutki< muksenmukaanpinteresttuovähittäiskauppiailleenemmänliikennettäkuinyou< Tube,LinkedInjaGoogle+yhteensä(Aronica2012). MarkkinoidakseenPinterestissä,kannattaayrityksellerekisteröidäomasilletar< koitettutili.kuntilinyhdistäämyösomaanverkkokauppaan,voisenjälkeenseu< rataanalytiikkaa,jokanäyttääverkkokaupastapinnattujenkuvienmääränjalii< kenteen.(pinterestforbusiness2013.) Instagram Instagramonmobiilissatoimivapalvelu,jokaontarkoitettukuvienjakamiseen kavereiden,perheentaikokomaailmankanssa.instagramonmobiilisovellus,jon< kakauttavoiottaakuviajaparannellaniitäerilaistenvalmiiksilaadittujenkuvan< muokkaustyylienavulla.instagramintunnusomainenpiirreon,ettäseottaaneli< önmuotoisiakuvia.(frommer2013.) Instagramonvieläpieni,muttanopeastikasvavayhteisöllisyyspalvelu.Viimeisen kolmenvuodenaikanainstagramonsaanutpalveluunsa150miljoonaakäyttäjää. (InstagramasaGrowingBusiness2013.)Instagramissaonvainyhdenlaisiaprofii< leja,joitavoiluodasekäluonnollisethenkilöt,ettäyritykset.molempiinpäteesiis aivansamatsäännötjamekanismit.(gettingstartedoninstagram2012.)insta< gramissaharjoitetaanmarkkinointiapitkältisamallatavallakuinmuissakinyhtei< söpalveluissa:profiilillekerätäänseuraajiakiinnostavansisällönavullajaaktiivisel< lakeskustelullamuidenkanssa.(meyer2013.) Twitter Twitteronreaaliaikainenyhteisöpalvelujatietoverkko,jonkakauttavoiseurata muitaihmisiätaikeskusteluja. Twitterinydintäovatlyhyetviestit,joitakutsutaantwiiteiksi.Yksitwiittikoostuu 140merkistä.Twiitteihinvoisisällyttääniinkuvia,videoitakuinlinkkejäkin.Toisen

21 käyttäjänonmyösmahdollistavastatatwiitteihin,jollointwitteriinmuodostuu keskusteluita.(abouttwitter2008.) 18 Twitterjulkaistiinvuonna2006,jakuudessavuodessasiitäontullutmaailmantoi< seksikäytetyinyhteisöpalvelu.vuonna2012twitterilläoli500miljoonaarekiste< röitynyttäkäyttäjää,joista340miljoonaatwiittasipäivittäin.(twitterturnssix 2013;Lunden,2012.) Twitteristälöytyymainosalusta,muttaseeiolevieläaukisuomalaisilleyrityksille. (Adproducts2013)MarkkinointiTwitterissäsiistapahtuuluonnollisenTwitter< tilinkautta.tarkoituksenatwitterissäonkeskustellaihmistenkanssajaliittyä ajankohtaisiinkeskusteluihinmukaantaivaihtoehtoisestiluodajaylläpitääkes< kustelujaomanbrändinympärillä.(clark2013.) SamallatavallakuinInstagram,Twitteronkanava,jossasisältöälajitellaanjamer< kitäänkulloisiinkinaiheisiintunnisteidenavulla.tunnisteetmerkitääntekstiinris< tikkomerkillä(englanniksihashtag)(kivimäki2012).twitterissäjainstagramissa käyttäjävoiklikatatunnistettajaavatasitäkauttakaikkisamallatunnisteellamer< kitytviestit.näidentunnisteidenavullatwitterissävoikäydäkeskustelujalaa< jemminjalöytääsamanaihepiirinsisältöä Blogit Blogionverkkosivu,johonluodaansäännöllisestisisältöätietyistäaihealueista. Sisältövoiollaesimerkiksitekstiä,kuviajavideoita.Blogiakirjoitetaantietystänä< kökulmasta,jokauseastiliittyyblogiaylläpitävänyrityksentoimialaan.(verkkokir< joittaminentyöelämässä2011.) Blogionkätevämarkkinointiväline,jokamahdollistaasisällönjulkaisemisen,digi< taalisenjalanjäljenkasvattamisen,asiantuntijuudenluomisensekävuorovaikut< teisenkeskustelunbloginlukijoidenkanssatarjoamallamahdollisuuttakommen< tointiin.blogionkustannustehokasmarkkinointikanava,silläsenkustannukset syntyvätsisällöntuottamiseenkuluneestaajasta.(juslén2009.)

22 19 Bloginavullayritysvoiviestiäkaikestatoiminnastaansenasiakkaille,sidosryhmille jakollegoille.sisällönavullayritysvoikertoaarkipäiväisestätoiminnasta,tarjota hyödyllistätietoatuotteistataipalveluista,auttaalukijoitakäyttämäänyrityksen tarjoamiatuotteitataipalveluitatoiminnassaansekäharjoittaakriisiviestintää. (Verkkokirjoittaminentyöelämässä2011.) Blogiakirjoittamallaonmahdollistaparantaasivustonnäkyvyyttäjalöytymistä hakukoneissa.aktiivinensisällönjulkaiseminenkasvattaasivustondigitaalistaja< lanjälkeäjanostaasenarvostustagooglessa.aktiivinensisällöntuottaminenon tärkeäosahakukoneoptimointiajauusienasiakkaidenhankkimistasekäsitoutta< mista.(juslén2009.) Muutsosiaalisetmediat OnolemassapaljonmuitakinsosiaalisiamedioitajayhteisöpalveluitaFacebookin, Twitterin,PinterestinjaInstagraminlisäksi.Tässäopinnäytetyössäjaoppaassa niidenkäsittelyonjätettypois,vaikkaniilläsaattaaollapaljonkäyttäjiä,muttane eivätolesuomessasuosittuja,eikäniistäolesilloinyleisestihyötyäkuinvaintie< tynlaistenverkkokauppojenmarkkinoinnissa. TällaisestasosiaalisestamediastavoidaannostaaesimerkiksiVK(alunperinVKon< takte),jokaoneuroopantoiseksisuosituinyhteisöpalvelu(vk.comsiteinfo2013; EuropeInternetUsageStatsFacebookSubscribersandPopulationStatistics 2013).VKonkuitenkintäysinvenäjänkielisilleinternetinkäyttäjillesuunnattuyh< teisöpalvelu,javk:nkäyttäjätovatkinpääsääntöisestivenäjältä,ukrainasta, Azerbaidžanista,Kazakstanista,Moldovasta,Valko<VenäjältäjaIsraelista.(About VK2013.) Josverkkokaupanliiketoimintaakohdistuujollaintavallavenäjänkielisiin,on VKontakteehdotonmarkkinointikanava.Jostaasverkkokaupankohderyhmäon pääsääntöisestimuissakuinvenäjänkielisissäasiakkaissa,voidaanvksivuuttaa.

23 4.2 Hakukonemarkkinointi 20 Hakukonemarkkinointionprosessi,jollakerätäänliikennettäjanäkyvyyttähaku< koneissasekämaksetuinettäluonnollisinkeinoin.hakukonemarkkinointisisältää hakukoneoptimoinninja mainonnan.(whatissearchmarketing?2013.) SuomessaGoogleonylivoimaisestisuurinhakukone.Noin96%suomalaisista käyttäägoogleahakukoneena,jasiksivoidaantodeta,ettäsuomessapuhuttaes< sahakukoneistatarkoitetaangooglea.(top5browsersfromoct2012tooct ) Google Googleonvuonna1998perustettuinternetpalvelujatarjoavayritys.Senperusti< vatlarrypagejasergeibrin.googlenpyrkimyksenäonmaailmantietojenjärjes< telyjaniidentuominenmahdollisimmanmoniensaataville.(yritys2013.) Googleonmaailmansuurinhakukoneyli900miljoonallayksittäiselläkävijällä kuukaudessa.toiseksisuurinhakukoneonbing,jollaonyksittäisiäkäyttäjiäkuu< kaudessa165miljoonaa.(top15mostpopularsearchengines2013.) VerkkokaupanmarkkinointiinliittyyvahvastimyösGooglentoinentuote,Google Analytics.GoogleAnalyticsonilmainenkävijäseurantatyökalu,jokatoimiiwww< selaimessa.googleanalyticsinavullavoimitataesimerkiksimyyntiäjatuloksia sekäsaadatuoreitatietojasiitä,mitenkävijätkäyttävätsivustoa.(googleanaly< ticsinominaisuusluettelo2013.) Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimointionjoukkoaktiivisiatoimenpiteitä,joillasivustoapyritään nostamaanmahdollisimmankorkeallegooglenhakutulossivuillaluonnollisissa hauissa.googlearvostaasivuja,joidensisältöonhyödyllistäjavastaatehtyäha< kua,mikätarkoittaasitä,ettäsijoitushakutuloksissaonhyvä.

24 21 Hakukoneoptimoinnillapyritäänsiihen,ettäsivustolöytyymahdollisimmanmo< nellatärkeimmistähakusanoista.sivustonnäkyvyysontarpeeksihyvävastasit< ten,kunselöytyymelkeinkaikillatoimialantärkeimmillähakusanoillatulosten kärkipäästä. Hakutuloksiinvaikuttaanoin150erilaistatekijää,esimerkiksisivunsisältö,sivun rakennejalinkitykseterisivujenvälillä.tarkkakaava,jollagooglepäättääsivujen järjestyksenonsalainen(poutiainen2007,146<153). Mitäkorkeammaltasivustosilöytyyilmaisissahakutuloksissa,sitätodennäköi< semminsitätullaanklikkaamaan.yhdysvaltalainenchitikaonlineadvertising Networkselvittäätutkimuksessaan(TheValueofGoogleResultPositioning2013) ensimmäisenhakutuloksenkeräämäämäärääliikenteestäverrattunamuihinha< kutuloksiinluonnollisissatuloksissa.tutkimuksenmukaanensimmäinenhakutulos kerää33%liikenteestäjatoinenhakutulos18%. Tutkimuksestaselvisimyös,ettälöytyminenensimmäiseltähakutulossivultaon erittäintärkeää.ensimmäinensivukerää92%kaikestaliikenteestä,toiseltasivul< talöytyvätsivutsaavatenää5%jaloputsivutenääalle1%.(thevalueofgoogle ResultPositioning2013.) Hakukonemainonta HakukonemainonnallaSuomessatarkoitetaanGoogleAdWordsmainontaa.Goog< leadwordsongooglenmainostusohjelma,jossakuluttajallenäytetääntietyillä avainsanoillalyhyitätekstimainoksiahakukoneenhakutulossivunyläreunassaja oikeassareunassa(poutiainen2007,14).yhdellähakutulossivullagooglenäyttää yhteensä11mainosta.kolmeluonnollistenhakutulostenyläpuolellaja8sivun oikeassareunassa. GoogleAdWordissaeiolekuukausittaistavähimmäiskulutusrajaaeikäai< kasitoumusta.googlehinnoitteleemainoksetklikkipohjaisesti,jollatarkoitetaan sitä,ettägoogleveloittaamainoksistavastakunkäyttäjäavaayrityksenmainok< sen.voidaansanoa,ettäkäytettäessägoogleadwords<mainoksiamaksetaan vaintuloksista.tällöinjokainenbudjetoitueurokäytetäänuusienpotentiaalisten

25 22 asiakkaidenhankkimiseen.(googleadwords OnlineadvertisingbyGoogle 2002.) Mainoksensijoitusmäärittäämainoksensijainninelisen,missäkohdassamainos näytetäänsivullasuhteessamuihinmainoksiin.mainoksensijoituksenpäätekijät ovathintatarjoukset,sekämainosten,avainsanojenjaverkkosivustonlaatu,joita mitataanlaatupisteillä.jokaisenhaunyhteydessägooglesuorittaahuutokaupan, jonkaperusteellasepäättää,mitkämainoksetnäytetäänhakijalle. Esimerkkimainoshuutokaupantoiminnasta: 1. MattitekeehaunGooglessa majoitusjyväskylä 2. Adwords<järjestelmätunnistaajapoimiilistallekaikkimainokset,joihinlii< tetytavainsanatvastaavatmatintekemäähakuariittävänhyvin 3. Löydetytmainoksetkäydäänläpitarkemminjaesimerkiksimaantieteelli< sestiväärällealueellekohdennetutmainoksetkarsitaanlistaltapois 4. Näytettäväksivalitutmainoksetjärjestetäänjamainoksetnäytetäänhaku< tulossivulla. Mainoksensijoitukseensiisvaikuttavatlaatupisteetjaavainsanalleannettuklik< kauskohtainenmaksimihinta.laatupisteetmääräävätmainoksensijoituksenha< kutulossivullaseuraavasti: Laatupisteetxmaksimihintaklikkaukselle=mainoksensijoitus Mainoksensijoitustavoiparantaanostamallahintatarjoustataiparantamallalaa< tupisteitä.hintatarjouksennostoonhelppokeinoyrittäänostaasijoitusta,mutta laatupisteidenmerkitysontärkeämpikuinhintatarjouksen.alemmanhintatarjo< uksentehnytmainostajavoinäkyäparemmallapaikalla,joslaatupisteetovatkor< keammatkuinkilpailijan.(mainoksensijoitus<adwordsohjeet2013.) Edellämainittujenkeinojenlisäksimainoslaajennustensisällyttäminenmainoksiin parantaamainostensijoitustahakutuloksissa.

26 23 Joshuutokaupassakaksimainostajaakäyttääyhtäsuurtahintatarjoustajaavain< sanoillaonsamatlaatupisteet,näkyytodennäköisemminsenmainoskorkeam< malla,kenelläonkäytössämainoslaajennukset.eioleväliä,näkyvätkölaajennuk< setsilläkertaamainoksessavaieivät,adrankottaahuomioononkokampanja< asetuksissaotettumainoslaajennuksetkäyttöön. Mainoslaajennustentarkoituksenaontuodalisäarvoahakijalletuomallalisäätie< toayhdenhauntuloksena.mainoksiinvoilisätälaajennuksinaesimerkiksiyrityk< senpuhelinnumeron,sijainnintaisivustolinkkejä,joistahakijapääseesuoraanet< simälleensivulle.(roat2013.) 4.3 Sähköpostimarkkinointi Sähköpostimarkkinointionyksikustannustehokkaimmistakeinoistaollayhteydes< säpotentiaalisiinjanykyisiinasiakkaisiin.seonhalvempaakuinperinteinensuo< ramarkkinointi,jasillävoiollasuurempivaikutusvälittömäänmyyntiinjapitkäai< kaisiinasiakassuhteisiin,kuinperinteisellämarkkinoinnilla.väärintehtynäsähkö< postimarkkinointivoiollahaitallistajavahingoittaabrändinarvoajamuuttaatyy< tyväisetasiakkaattyytymättömiksi.(allis2010,3.) Sähköpostimarkkinointiatuleetehdävainhenkilöille,jotkaovathyväksyneetsen vastaanottamisen.viestinsisällöntuleeollasellaista,mitäonluvattu,kuntilaaja onhyväksynytviestienlähettämisen.niinkauankunyritystuottaaarvoatilaajalle aiheesta,jostatilaajaonkiinnostunuttaialennustatuotteesta,jotahänonlähiai< koinatilannut,ihmisetantavatsinunollayhteydessäheihin.(allis2010,3.) Sähköpostimarkkinoinnintäytyyollajohdonmukaista.Onvalittavaaikataulu,jon< kamukaanviestejälähetetäänjapysyttäväsiinämahdollisimmantarkasti,olise sittenviikoittain,kahdenviikonväleintaikuukausittain.(allis2010,3.) Tutkimuksenmukaanparasaikalähettääsähköpostejaontiistaistatorstaihin. Sähköpostientilaajataukaisevattodennäköisemminviestinkello12.00:njälkeen jaenitenviestejäluetaankello14.00<17.00(whenisthebesttimetosend s?2013,4).

27 24 Tilaajansuostumuksellatehtysähköpostimarkkinointivoiollaerittäintehokasta< pakasvattaakävijä<myynti<suhdetta,rakentaasuhdettaasiakkaisiinjakäännyttää kertaostajatelinikäisiksisuosittelijoiksi.(allis2010,3.)

28 5 Oppaansuunnittelujakokonaisuuksienvalinta 25 Olemmetehneetpaljontöitäasiakkaillemmeinternetmarkkinoinninparissaja monetnäistäasiakkaistaovatolleetverkkokauppiaita.työmmekoostuumonesti markkinoinninteknistenratkaisujentoteuttamisestaasiakkaanpuolesta,sekä näidentoteutuksienavullasaatujentuloksienraportoinnista.tarkoituksenaon ainakasvattaaasiakkaanverkkoliiketoimintaa,jotentyömmeonmonestiluon< teeltaanpitkäaikaista.emmeteeniinkäänyksittäisiäkampanjoita,vaanpyrimme pitkäjänteisenmarkkinoinnintoteuttamiseenpitkälläaikavälillä.autammesiis asiakkaitammetuloksekkaaninternetmarkkinoinninsuunnittelussajatoteuttami< sessa. Työnkauttaolemmeuseinjoutuneetavaamaanasiakkailleinternetmarkkinointiin liittyviäteorioitaja<käsitteitä.asiakkaillaonmyösharvoinitseaikaaetsiätietoa internetmarkkinointiinliittyvistäasioista,eikätällaistenasioidenosaaminenole< kaanheidänydinliiketoiminnankannaltaolennaista.helpottaaksemmeasiakkai< denarkeajaomaatyötämme,halusimmetehdäoppaan,jokaavaainternetmark< kinoinninkokonaisuuttahelpostiymmärrettävästi.halusimmemyösoppaanavul< latuodaasiakkailleesille,ettäinternetmarkkinoinnillatarkoitetaanuseitaeriosa< alueita,kutenmarkkinoinninsuunnittelua,segmentointiajaasiakaspalvelua,sekä yhteisöpalveluiden,hakukonemarkkinoinninja<optimoinninhyödyntämistä. Oppaantavoitteenaonantaaverkkokauppiailletietoainternetmarkkinoinnista niin,ettäverkkokauppiasymmärtämääninternetmarkkinoinninolevanpitkäjän< teistätoimintaa,jonkamonetosa<alueetvaativatammattitaitoajaaikaa.senli< säksioppaantavoitteenaonmyösollamarkkinointikeinomeidänomalleyrityksel< le.tuomallaoppaanavullaesiinomaaammattitaitoammejaymmärrystäinter< netmarkkinoinninhallitsemisestapyrimmeluomaanyrityksestämmeluotettavaa kuvaaasiakkaidensilmissä. Opinnäytetyöhönjaoppaaseenonvalittusellaisetkeinotjakanavat,jotkaolem< metodenneettoimiviksiratkaisuiksikäytännössäomassatyössämmeinternet< markkinoinninparissa.juurinäitäkanaviakäyttämälläolemmeasiakkaidenkanssa saaneetrakennettuakannattavaaliiketoimintaajatoimiviakäytänteitä.senvuok<

29 26 siemmekäsittelekaikkiainternetissätoimiviakanavia,vaansyvennymmetoimi< viksitodettuihin.oppaastaonpyrittylaatimaanmahdollisimmanyksinkertainen, jottaaloittavanverkkokauppiaanonhelpposisäistääkäsitteetjamarkkinoinnin ympäristöjatoteuttaatuloksekastainternetmarkkinointia. Olemmetyömmekauttasaaneetpaljonkokemustainternetmarkkinoinnista,jo< tenoliluonnollista,ettäaloitimmeoppaansuunnittelunreflektoimallaomaako< kemustainternetmarkkinoinnistajaasiakkaidenkanssatyöskentelystä.keräsim< meajatuksiapaperillesiitä,mitäjotiesimmejakäytännönkauttakoimmetoimi< vaksi.ensimmäistenluonnoksienjälkeentarkastelimmekriittisestiosaamistamme japaperilleaukaistujainternetmarkkinoinninkokonaisuuksia.tämänjälkeen aloimmeetsimäänomienkokemustentueksiteoriatietoajatutkimuksia,jonka varaanpystyisimmerakentamaankattavanoppaan.tietoperustankokoamisessa olemmekäyttäneethyödyksialankirjallisuutta,internetistälöytyviäartikkeleita, sekätilastoja.tietoperustanmuodostamisenjälkeenkorjasimmeoppaanluon< noksestaasiavirheet,syvensimmeoppaassaesitettyjäkäytänteitäjapäivitimme esitettyjentilastojentiedotajantasalle. Poimimmeoppaaseenomankokemuksenkauttaoleellisimmatinternetmarkki< nointiinliittyvätisotkokonaisuudet,jotkajokaisenaloittavanverkkokauppiaanon otettavahuomioonmarkkinointiasuunniteltaessa.kaikkeintärkeimmätkokonai< suudet,kutenhakukonemarkkinointijasosiaalisenmediankanavatonkäytyop< paassamuitakokonaisuuksiayksityiskohtaisemminläpi. 5.1 Internet<markkinoinninteoria Markkinointionmuuttunutpaljonviimeistenvuosienaikanajamukaanontullut paljonuusiakanaviajakeinojavaikuttaa.samallamyösihmistenkäyttäytyminen jasuhtautuminenmarkkinointiakohtaanonmuuttunut.valitsimmeoppaaseen inbound<,engagement<jasisältömarkkinoinninteoriat,silläneovatyleisestikäy< tettyjäjaneedustavatmeidänmielestämoderninmarkkinoinnintoimintaperiaat< teita.

30 27 Olemmeitsekäyttäneetnäitäteorioitahyödyksimarkkinoinnissajaolemmesaa< neetniidenavullahyviätuloksiaasiakkaillemme.jokainennäistäkäsitteistäja teorioistaonmeidänmielestätärkeääosata,tiedostaajaottaahuomiooninter< netmarkkinoinninsuunnittelussajatoteutuksessa. Inbound<markkinointivalittiinoppaaseen,silläihmisetetsiväthuomattavanusein yrityksistäjatuotteistatietoaennenostopäätöstentekemistä(basu2011).yrityk< silleontärkeääollalöydettävissäjuurisilloinkunasiakashaluaa,silläjosyritystä eilöydy,onsuurimahdollisuus,ettäkuluttajalöytääkilpailevanyrityksenjaostaa sieltä.yritystentäytyyymmärtäälöydettävyydentärkeysjamerkitys,silläseon monestitärkeinkeinovaikuttaaasiakkaanostopäätökseen:ollapaikallakunasi< akkaathaluavatostaa. Ihmisetvastaanottavatjokovuosiyhäenemmänjaenemmänmainontaa,eikä mainosviestienvälittäminenenääriitätuloksekkaanmarkkinoinnintekemiseen (Volpe2013).Sisältömarkkinointionnoussutmuutamanvuodensisäänerittäin merkittäväksiosaksiinternetmarkkinointia,silläsisältömarkkinointimuuttaa markkinoinninajattelumaailmaamainostamisestaihmistenaitoonauttamiseen. Olemmeitsekäytännössätodenneetsisältömarkkinoinnintoimivuuden.Esimer< kiksiinternetmarkkinoinninkampanjoidenmyynnissäonauttanuthuomattavasti, jospotentiaalinenasiakasonaikaisemminlukenutmeidänjulkaisemanilmaisen pikaoppaan. Valitsimmeinternetmarkkinoihinteorioihinmukaanmyösengagement< markkinoinnin,jonkakeinoinasiakkaatsaadaansitoutettuapitkäaikaisiksikanta< asiakkaiksijasuosittelemaanyritystämyöseteenpäinomalleverkostolle.olemme aikaisemminkäyttäneetengagement<markkinoinninoppejavarsinkinasiakkaiden kanssa,jotkaomistavatkuluttajillesuunnatunverkkokaupan.engagement< markkinoinninkäytänteidenavullaolemmesaaneetluotuaverkkokaupoillepitkä< aikaisiaasiakassuhteitajaolemmekäytännössätodenneetsen,minkähuba (2013)toteaaartikkelissaan:vanhalleasiakkaallemarkkinointijamyyntinoinviisi kertaahalvempaakuinuudelleasiakkaalle. 5.2 Markkinoinninsuunnittelu

31 28 Kutenperinteisessämarkkinoinnissa,myösinternetmarkkinoinnissaonsuunnitte< lumerkittävässäroolissamarkkinoinninjohtamisessa.kunolemmeomassayrityk< sessätehneetmarkkinointiaasiakkaille,olemmeainasuunnitelleettoimenpiteet jahyväksyttäneetneetukäteenasiakkaalla.tässäolemmekäyttäneethyväksi Vassisen(2012)esittelemää5T<markkinointistrategiaa,jonkaavullaolemmeluo< neetselkeitäjatoimiviamarkkinointisuunnitelmia.sovelsimmevassisenesittele< määmarkkinointistrategiaaoppaaseenjakerroimmesenpohjaltamarkkinoinnin suunnittelusta. Olemmehuomanneet,ettäpienyrittäjienkanssatyöskennellessämarkkinointi< budjetitovatuseintodellapieniä.jottapienelläbudjetillasaataisiinsuuriatulok< sia,olemmeavuksitarvitaansekähyvääsuunnittelua,ettätarkkaasegmentointia. Kunpienyrittäjilläeiolevaraamaksaamitäänylimääräistämarkkinoinnista,on todellatärkeää,ettäviestitkohdennetaanjuurikaikkeinpotentiaalisimpiinkohde< ryhmiin. Olemmeomassatyössämmekokeneethyväksikäytännöksiottaamittaaminen huomioonjohetisuunnittelunjasegmentoinninohessa.näinmittaritsuunnitel< laanjoalustaastiosaksimarkkinointiajaneonhelppoasettaamarkkinoinnin käynnistyksenyhteydessä.juuritehokkaanjatarkanmittaamisenkauttaolemme pystyneettodentamaanasiakkaalletehdynmarkkinoinnintoimivuudenjapys< tymmeperustelemaanmyöstarvittavatjatkotoimenpiteet. 5.3 Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut FacebookonSuomessaylivoimaisestisuosituinyhteisöpalvelu(Melkas2013). Olemmehuomanneettämänmyöskäytännössäjanykyisinlähtökohtaisestiehdo< tammeasiakkaalleainafacebookinkäyttöämarkkinoinnissa.kaikilleyrityksille Facebookinhyödyntäminenmarkkinoinnissaeisovijatällöinemmesuosittelesen hyödyntämistämarkkinointitarkoituksissa.onmoniaerikeinojahyödyntääface< bookiajajokaisenyrityksenonlöydettäväitselleensopivatapaherättäämielen< kiintoajatavoittaafaneja.toisilletoimiihuumoripitoinenhassuttelukuntaastoi< sillatoimiiasiallinenviestintäyrityksestä.kaikkilähteeasiakkaanymmärtämises< tä,elitiedetäänmitähehaluavat.useastiolemmejoutuneettekemäänpaljon

32 29 erilaisiakokeilujajatutkimaantuloksia,jottaolemmesaaneetkäsityksenmitä tykkääjätyritykseltähaluavat.2,2miljoonaansuomalaisenkäyttäjänmyötäface< bookonnoussutinternetmarkkinoinninkeskiöön(pönkä2013)jasentakiakäsit< telemmesitäoppaassa. PinterestjaInstagramovatviimevuosinanousseetpotentiaalisiksimarkkinointi< kanaviksi.niidenosuusonoppaassakuitenkinpienempi,silläkyseistenkanavien käyttäminenmarkkinoinnissaontodellatapauskohtaista.olemmeitsehuoman< neet,ettäniidenkauttasaadaantavoitettuaerityisiäkohderyhmiä,kutennuoria taimuotiaseuraavianaisia,muttalähtökohtaisestineeivätsovikaikille.pinterest jainstagramsopivatloistavastiyrityksille,joidenliiketoiminnankannaltakuvatja visuaalisuusovaterittäintärkeässäroolissa.toinentärkeäasiaonmyöskohde< ryhmäntunteminen,elikäyttävätköhekyseisiäkanavia.onturhaollamukana jossainkanavassavainsiksiettäonpakko,joskyseisellekanavalleeiolesuunnitel< tustrategiaajatoteutetasitä.siksikeskitymmeoppaassaenemmänfacebookin tarkasteluun. Twitteronmaailmallatodellasuosittu,muttaSuomessavieläjäänyttaka<alalle (Suomi<Twitter2013).KäymmekuitenkinTwitterinläpioppaassasamoistasyistä, kuinkävimmepinterestinjainstagramin.näistäkaikistaehkätärkeämpiyhteisö< palvelumuotoonblogit.blogejaonsuomessatuhansiajasellaisiavoiperustaa kukatahansa,myösyritykset(blogilista2013).blogitovatnykyisinyleinenviestin< täkanavayrityksille(sosiaalinenmediaahkerassakäytössäyrityksissä2013). Olemmekokeneetblogittehokkaaksiapuvälineeksisisältömarkkinoinnintoteut< tamisessa,kutenoppaassakerromme.blogissaviestintäonnopeaa,ajankohtais< ta,yritysvoiitsepäättäämistänäkökulmastajututkirjoitetaanjapäättääkoska jututjulkaistaan.bloginkauttaolemmesaaneetohjattuapaljonliikennettäomille sivuillejasitäkauttakerättyäpaljonyhteydenottoja. 5.4 Hakukonemarkkinointi Olemmetodenneethakukonemarkkinoinninyhdeksimerkittävimmistämarkki< nointikanavista,joitaolemmeasiakkaidemmekanssakäyttäneet.esimerkiksiasi<

33 30 akkaalletoteutetunverkkokaupankohdalla,jopanoin90%myynnistäontullut hakukoneidenkautta.jotämäntapauksentakiahalusimmekäsitellähaku< konemarkkinointiaerittäintarkasti,jottaoppaanlukijatymmärtävätvarmastisen kattavuudenjamerkittävyyden.halusimmetuodaselväksi,ettähakukonemarkki< nointisisältääuseammanerillisenosa<alueen,kutenhakukoneoptimoinninja< mainonnan.hakukonemarkkinointionmyösolennainenosamuitainternetmark< kinoinninkokonaisuuksia,kutenengagement<markkinointia,varsinkinkunosto< prosessitovatsiirtyneetaiempaaenemmänverkkoonjahakukoneisiin,kuten olemmeaikaisemmintodenneet. 5.5 Sähköpostimarkkinointi Sähköpostionvanhajapitkäänkäytettymarkkinointikanava,muttamonestivää< rinymmärretty.sähköpostimarkkinoinnintarkoituseiolelähettääasiakkaille mainoksia,joitaheeiväthaluavastaanottaa,vaanpäinvastoin:sähköpostimarkki< nointitoimiitehokkaastisilloin,kunasiakkaallelähetetäänsähköpostianiistäai< heista,mistähänhaluaavastaanottaalisätietoa. Olemmeitsekokeneetsähköpostimarkkinoinnintoimivaksikanavaksitoteuttaa sisältö<jaengagement<markkinointia.esimerkiksihiuksillesi.fi<verkkokaupan markkinointiasuunniteltaessanostimmesähköpostimarkkinoinninkeskiöönvan< hojenasiakkaidentavoittamisessa.heillelähetetäänesimerkiksikuukausittain tietoauutuuksista,hiustrendienmuutoksistamaailmallajatietoakuinkahoitaa hiuksiakotonaammattilaistentavoin. 5.6 Miksijätimmeosantiedoistapois? Halusimmekeskittääoppaantarkastiisoihininternetmarkkinoinninkokonaisuuk< siin,joitaverkkokauppiaspystyyhyödyntämäänilmansuurempaateknistäosaa< mista.keskityimmemyösniihinasioihin,joidenavullaolemmesaaneettuloksia aikaanuseassaeritoimeksiannossa.emmehalunneetkäydäläpisellaisiaosa< alueita,kutenuudelleenmarkkinointi,bannerimainontajafacebookpowereditor. Näidentekniikoidenhallitseminenvaatiipaljonopiskeluajatyötä,jottaniitäosaa

34 31 käyttääoikeinjasaaaikaantuloksia.halusimmepitääoppaanmahdollisimman käytännönläheisenä,jottalukijatpystyväthyödyntämäänkaikkiaesitettyjäkana< viajakeinojahelpostiomassaverkkokaupassaan,emmekähalunneetottaamu< kaanliianmonimutkaisiatailiianedistyksellisiäinternetmarkkinoinninkeinoja. 5.7 Toteutus Oppaansisällysluettelonjarakenteensuunnittelunjälkeenlähdimmekirjoitta< maanopastajärjestelmällisestialustaastijakokonaisuuskerrallaan.pyrimmekir< joittamaanoppaaseenkaikensenhetkisentietotaitomme,mitämeilläoliverkko< kaupaninternetmarkkinoinnista. Ensimmäisenoppaanluonnoksenjälkeenlähdimmevalidoimaanomiatietojam< metarkastelemallaväitteitäkriittisestijaetsimälläteorioihinlähteitä.käytimme apunakirjoja,joitaolimmeaikaisemminlukeneetjasoveltaneetomassatyössä, sekäetsimmeniidentueksiajankohtaisiatilastojajatutkimuksia.internetmuut< tuujatkuvasti,jotenhyödynsimmepainettuakirjallisuuttavainvähän,silläkirjois< saesitelläänpaljonkeinoja,jotkaeivätoleenääkäytössä.pyrimmesaamaan opinnäytetyöhönjaoppaaseenmahdollisimmantuoreenkuvaninternetistä,yh< teisöpalveluistajaniidenkäytöstä.tämäntakiaetsimmetilastojajatutkimuksia sekäsuomesta,ettäulkomailta,jottasaisimmemahdollisimmankattavan,mutta helpostiymmärrettäväntietoperustaninternetmarkkinoinninlaajuudestajatoi< mintatavoista,jokaontämänpäiväntasolla.tietoperustanrakentamisenjavali< doimisenjälkeenkirjoitimmeoppaanloppuunhyödyntäentäydentämiämmetie< tojaoppaassaesiteltyihinmenetelmiin. 5.8 Lopputulos Tarkastutimmeoppaankirjoittamisenjälkeenkahdellaulkopuolisellainternet< markkinoinninparissatyöskentelevälläasiantuntijallasekäyhdelläverkkokauppi< aalla.annoimmeheilleoppaanluettavaksijakeräsimmeheiltäpalautettaoppaan sisällönlaadustajaymmärrettävyydestä.palautelomakkeessakysyimmeheiltä viisikysymystä,joissapyydettiinarvioimaanoppaanerikohtianumeroasteikolla

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!!

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!! MUOTOILIJOIDENTEKIJÄNOIKEUDET SOPIMUKSISSAJATOIMEKSIANNOISSA JosetteNurminen Opinnäytetyö Helmikuu2014 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala KUVAILULEHTI* Tekijä(t)

Lisätiedot

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39!

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39! MAINOSALANVERKKOSIVUSTONERITYIS0 PIIRTEETJANIIDENTOTEUTTAMINEN HeikkiAla0Nikkola Opinnäytetyö Toukokuu2013 Mediatekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala Tekijä(t) ALA0NIKKOLAHeikki Julkaisunlaji

Lisätiedot

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI Outi Ronkainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Toimintaterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala !!!! OPINNÄYTETYÖN!!!! KUVAILULEHTI!!

Lisätiedot

Perinteet'kunniaan' '

Perinteet'kunniaan' ' Perinteet'kunniaan' ' Suomalaisenviulunsoittotradition mahdollisuudetsaksofoni3ilmaisussa KalleKeränen Opinnäytetyö Toukokuu2015 Musiikinkoulutusohjelma Hyvinvointiyksikkö Kuvailulehti* Tekijä Keränen,Kalle

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010 www.matkailumarkkinointi.com

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010 www.matkailumarkkinointi.com http://bit.ly/38kupv Lisätietoa Googlaa Ilkka Kauppinen Internet-markkinointi Helppoa Kustannustehokasta Markkinointia Koko matkaprosessin ajan Tervis-kylpylä odottaa BishkekRocks WWW-sivu www-sivu Blogi

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Oma media. Sydän.fi kävijää/kk Sydän-lehti lukijaa Diabetes.fi n kävijää/kk Diabetes-lehti lukijaa

Oma media. Sydän.fi kävijää/kk Sydän-lehti lukijaa Diabetes.fi n kävijää/kk Diabetes-lehti lukijaa Markkinointi 2016 Oma media Sydänmerkki.fi 24 000 kävijää/kk Facebook 13 250 tykkääjää Instagram yli 900 seuraajaa Uutiskirje kuluttajille 1 krt/kk, lähes 6 000 tilaajaa oma kirje horecalle, teollisuudelle

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015 1 Majoitustilastot 2015 tammi joulukuu Yöpymiset 2014/1-12 2015/1-12 muutos% Yhteensä 191 247 169 716-11,3 % Suomi 122 321 120 728-1,3 % Ulkomaat 68 926 48 988-28,9

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Johdanto Theseus suunniteltiin pilottivaiheessa opinnäytteitä varten. Julkaisuille oli varattu aikaisemmassa suunnitelmassa yksi kokoelma per ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma... 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet... 3 Sisäinen viestintä... 3 Tavoitteet:... 3 Kanavat... 4 Joukkueiden sisäisen viestinnän kanavat... 4 Ulkoinen

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Haaga-Helia MSL16. Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa

Haaga-Helia MSL16. Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa Haaga-Helia MSL16 Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa Päivä 2, ohjelma 15.3.2016 1. Päivän aikataulu 2. Hittivideon valmistuskaava 3. Kannattaako videot tehdä itse - DIY 4. Tuotantotavat

Lisätiedot

Kansainvälisen työpaikan etsintä ja SoMe

Kansainvälisen työpaikan etsintä ja SoMe + Kansainvälisen työpaikan etsintä ja SoMe Maria Rajakallio SoMe Studio www.somestudio.fi www.facebook.com/somestudio.fi +358 40 586 2780 maria.rajakallio@somestudio.fi + Valmiina lähtöön? Tänään käymme

Lisätiedot

UUDISTA BLOGISI. 10 keinoa tehdä blogistasi ammattimaisempi

UUDISTA BLOGISI. 10 keinoa tehdä blogistasi ammattimaisempi UUDISTA BLOGISI 10 keinoa tehdä blogistasi ammattimaisempi WWW.TIIAKONTTINEN.FI Copyright Voit halutessasi tulostaa tämän oppaan henkilökohtaiseen käyttöön. Tätä opasta tai osia ei saa julkaista, myydä

Lisätiedot

SELVITYS VALIKOITUJEN POHJOISKARJALAISTEN MATKAI- LUYRITYKSIEN VERKKOMARKKINOINNISTA

SELVITYS VALIKOITUJEN POHJOISKARJALAISTEN MATKAI- LUYRITYKSIEN VERKKOMARKKINOINNISTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Marianne Markkanen SELVITYS VALIKOITUJEN POHJOISKARJALAISTEN MATKAI- LUYRITYKSIEN VERKKOMARKKINOINNISTA Opinnäytetyö Kesäkuu 2016 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

TEE TULOSTA VERKOSSA BISNESKOULU!1

TEE TULOSTA VERKOSSA BISNESKOULU!1 TEE TULOSTA VERKOSSA BISNESKOULU!1 Kiitos, että tilasit e-kirjani! Olen todella innoissani, että avasit oppaan ja haluat panostaa digimarkkinointisi kehittämiseen. Tuloksen tekemiseen verkossa ei ole pikaisia

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointisuunnitelma

Digitaalinen markkinointisuunnitelma Marianna Leppänen Digitaalinen markkinointisuunnitelma Case: Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Opinnäytetyö Kevät 2016 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Tradenomi (AMK, Liiketalous) 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Nuoret ja Sosiaalinen Media

Nuoret ja Sosiaalinen Media Nuoret ja Sosiaalinen Media Dave Katz, Aki Ahonen Tämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksin, copyright Emme vastaa siitä, että tässä materiaalissa annetut tiedot ovat aina oikein, tuotteet ja tiedot

Lisätiedot

Sisältöjen voima muuttuvassa markkinointiviestinnässä. Antti Tuominen - Intohimotoimisto Cassius - @AnttiArtoAleksi

Sisältöjen voima muuttuvassa markkinointiviestinnässä. Antti Tuominen - Intohimotoimisto Cassius - @AnttiArtoAleksi Sisältöjen voima muuttuvassa markkinointiviestinnässä. Antti Tuominen - Intohimotoimisto Cassius - @AnttiArtoAleksi SISÄLTÖ KESKIÖSSÄ HUONO SISÄLTÖ KUMOAA HYVÄN STRATEGIAN SISÄLTÖ KESKIÖSSÄ HUONO

Lisätiedot

KasitaTravelin digitaalisen markkinoinnin tehostaminen

KasitaTravelin digitaalisen markkinoinnin tehostaminen KasitaTravelin digitaalisen markkinoinnin tehostaminen Karvinen, Tommi 2015 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää KasitaTravelin digitaalisen markkinoinnin tehostaminen Tommi Karvinen Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

Markkinointi- ja hakukoneoptimointisuunnitelma: A.K.A Luova

Markkinointi- ja hakukoneoptimointisuunnitelma: A.K.A Luova Markkinointi- ja hakukoneoptimointisuunnitelma: A.K.A Luova Åkerberg, Harri Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila 2016 Tikkurila 2 Markkinointi- ja hakukoneoptimointisuunnitelma: A.K.A Luova Harri Åkerberg

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

Venäjän verkkomarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen. Katja Juvankoski 2.10.2014

Venäjän verkkomarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen. Katja Juvankoski 2.10.2014 Venäjän verkkomarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen Katja Juvankoski 2.10.2014 mediakolmio > strategia. konsepti. mainonta. viestintä. tv. radio. verkko. studio Lappeenranta Helsinki mediakolmio.fi

Lisätiedot

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Anne Luotonen, Käytettävyyssuunnittelija, Kansalliskirjasto Käyntien määrä Päivittäin noin 4300 käyntiä, joista melkein puolet kansallisessa näkymässä Kansallisessa

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Tietotalo Digiforum 11.2.2016 #SOME2016 #DigiForum Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Esittely: Toni Hopponen 00358 (0) 40 1989 003 Toni@flockler.com @tonihopponen

Lisätiedot

Eve Koivula, tiski.fi

Eve Koivula, tiski.fi Eve Koivula, tiski.fi Firman iskulause ei yksin riitä kasvattamaan yleisöäsi mutta auttaa jäämään mieliin. Kun suunnittelet firmalle iskulausetta, koita sisällyttää siihen ainakin yksi selkeä hakusana.

Lisätiedot

Digitaalisen markkinoinnin kehityssuunnitelma kiinteistövälitysyritykselle - Case Yritys X

Digitaalisen markkinoinnin kehityssuunnitelma kiinteistövälitysyritykselle - Case Yritys X Digitaalisen markkinoinnin kehityssuunnitelma kiinteistövälitysyritykselle - Case Yritys X Priha, Jennifer 2016 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Digitaalisen markkinoinnin kehityssuunnitelma

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LLT15S LIIKETALOUDEN KOULUTUS Swedish 5.0 Jaana Bäckman, Merja Enberg Markkinointi kilpailuetuna 5.0 Elina Jääskeläinen, Mervi Väisänen Asiakassuuntainen

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012 Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY Thea Forstén 6.11.2012 NANSO GROUP LYHYESTI Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan perheyhtiö Tunnettuja brändejä ovat Nanso, Finnwear, Black Horse, Vogue,

Lisätiedot

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen Isoverstaan opiskelijakysely Jari Kukkonen Jari.kukkonen@uef.fi Vastaajat N=1070 Sukupuoli Mies Count Nainen Row N %Count Row N % Iisalmen lyseo ja aikuislukio 24 43,6% 31 56,4% Ilomantsin lukio 22 34,9%

Lisätiedot

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK O S A A M I S P E R U S T E I S U U S J A A S I A K A S L Ä H T Ö I S Y Y S - Y K S I L Ö L L I S E T O P I N T O P O L U T J A E R I L A I S I L L E A S I A K K A I L L E T U O T E T TAVAT PA LV E L U

Lisätiedot

Some-strategia -työpaja

Some-strategia -työpaja Some-strategia -työpaja Miksi tarvitaan strategia Tehtävän määrittely Pohditaan kysymyksiä kuten missä, kuinka ja kuka Missä mennään pieleen & valmis muistilista Eve Koivula Kahvakuulaurheilussa 2x MM-kultaa

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikat 2016

Pirkanmaan kesätyöpaikat 2016 Pirkanmaan kesätyöpaikat 2016 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely Kyselyaika: 5. 22.2.2016 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville Tampereen kauppakamarin jäsenille Jakelu 1176 yritystä tai yhteisöä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUOSI: PVM: Liiketalous ja hoitotyö

VAIHTOEHTOISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUOSI: PVM: Liiketalous ja hoitotyö Päivitetty: 11.12.2014 Toimipiste: Lohja Kevät 2015 P=Pakollinen, E=Vaihtoehtoinen, V=Valinnainen VAIHTOEHTOISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUOSI: 2014-2015 PVM: 7.1.2015-19.6.2015 Liiketalous

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Pyöräilyn markkinointi: We Cycle ja Pyöräilyviikko. Teemu Tenhunen JYPS ry 20.4.2016

Pyöräilyn markkinointi: We Cycle ja Pyöräilyviikko. Teemu Tenhunen JYPS ry 20.4.2016 Pyöräilyn markkinointi: We Cycle ja Pyöräilyviikko Teemu Tenhunen JYPS ry 20.4.2016 Jyväskylän Pyöräilyseura pyöräilyn yleisyhdistys jäseniä noin 1000 pääosa ns. tavallisia pyöräilijöitä Suomen aktiivisin,

Lisätiedot

MARKKINOINTI NYT Digitaalisen markkinoin9vies9nnän mahdollisuudet Tatu Könönen, Mediataivas

MARKKINOINTI NYT Digitaalisen markkinoin9vies9nnän mahdollisuudet Tatu Könönen, Mediataivas MARKKINOINTI NYT Digitaalisen markkinoin9vies9nnän mahdollisuudet Tatu Könönen, Mediataivas menestys tarina Yhdistämme liiketoimintalähtöisen markkinoinnin sekä vahvan digitaalisen osaamisen. DIMENSIO

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan Tietotekniikan koulutusohjelmasta: nuorten koulutus, insinööri (AMK), Bulevardi 31, Helsinki Toivotamme sinulle onnea

Lisätiedot

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015 MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen 1 VERKKOKAUPPA TeamProg Jarkko Muhonen VERKKOKAUPPAFAKTAA 2 Kaikista 15-79-vuotiaista suomalaisista 75% (eli 3 178 000 henkilöä) on joskus ostanut jonkin tuotteen tai palvelun verkosta. Verkkokaupan arvo

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KEHITTÄMINEN. Case Rovaniemi Shop

VERKKOKAUPAN KEHITTÄMINEN. Case Rovaniemi Shop OPINNÄYTETYÖ SOILE ALARAUDANJOKI 2013 VERKKOKAUPAN KEHITTÄMINEN Case Rovaniemi Shop MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun koulutusohjelma

Lisätiedot

Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Case: Netpostin monikanavainen markkinointi. Taria Kossila, Itella Posti Oy

Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Case: Netpostin monikanavainen markkinointi. Taria Kossila, Itella Posti Oy Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Case: Netpostin monikanavainen markkinointi 24.10.2012 Taria Kossila 1 24.10.2012 Internal Taria Kossila, Itella Posti Oy Esityksen sisältö 1. Tutkittua tietoa 2. Mikä

Lisätiedot

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA Pekka Suopellonmäki Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Mediatekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUOPELLONMÄKI, Pekka Julkaisun

Lisätiedot

Verkkokaupan rakentaminen ja kansainvälistäminen

Verkkokaupan rakentaminen ja kansainvälistäminen Verkkokaupan rakentaminen ja kansainvälistäminen Mika Tonder 1 Taustaa www.toimelias.fi www.flyinglynx.com 2 + Iltapäivän epistola Verkkokaupan perustaminen, huomioitavat asiat Verkkokaupan kokonaissuunnitelma

Lisätiedot

MAMKIN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN VERKKOMARKKINOINTI VENÄJÄLLE

MAMKIN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN VERKKOMARKKINOINTI VENÄJÄLLE Elena Cherniavskaia MAMKIN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN VERKKOMARKKINOINTI VENÄJÄLLE Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.05.2014 Tekijä(t) Elena

Lisätiedot

Kuntatyötä alkaen Kunnanjohtaja Antero Alenius

Kuntatyötä alkaen Kunnanjohtaja Antero Alenius Kuntatyötä 11.12.1865 alkaen Hyvän työelämän tuloksia Pohjakosketus edellytti muutosta TP 2012 vuosikate miinuksella, alijäämää 2,3 m, menokasvu 9 % Tekesin Liideri-ohjelmaan mukaan 2013 Käytämmekö osaamisemme?

Lisätiedot

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG?

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? Mitä lisäarvoa digitaalisuus tuo pedagogiikalle oppimistilanteessa? Miten oppilaitos järjestää oppimisympäristöt muuttuvassa toimintaympäristössä? Tutkijayliopettaja Jaana

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU lyhyt käyttöopastus (9 sivua) helmikuu 2016, Android 5.0. tai uudempi 1 Sovelluksen lataaminen Seligson & Co Taskusalkku Android-puhelimille ladataan Googlen

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinoinnissa

Sosiaalinen media markkinoinnissa 19.4.2016 SIVU 1 Sosiaalinen media markkinoinnissa Kirsi Mikkola 19.4.2016 / Business Oulu 19.4.2016 SIVU 2 Rovaniemeläinen yritys 10 + 10 vuotta sähköisen liiketoiminnan ja verkkoliiketoiminnan koulutusta

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS

Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Janne Jääskeläinen Kansi: Janne Jääskeläinen Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1472-5 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

LinkedIn. Maikku Sarvas

LinkedIn. Maikku Sarvas LinkedIn Maikku Sarvas Sisältö LinkedIn ketä siellä on Tasot Kontaktit Pulse Julkaiseminen Ryhmät Yrityssivu Asetukset Oman profiilin luonti/muokkaus LOUNAS Verkkoidentiteetti Someviestintä Yritys Somessa

Lisätiedot

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ?

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? Hanna-Riitta Kymäläinen Laura Kihlström Mervi Seppänen Helsingin yliopisto, maataloustieteiden

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

egradu & Muuntaja Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti

egradu & Muuntaja Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti egradu & Muuntaja Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti Lähtökohdat Kaikki opinnäytteet elektronisina saataville Syöttöjärjestelmä ja julkaisuarkisto Ei graduprosessin

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot