!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!"

Transkriptio

1 PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

2 KUVAILULEHTI* Tekijä(t) Sirviö,Antti Kämäräinen,Jussi Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä Sivumäärä 83 Julkaisunkieli Suomi Verkkojulkaisulupa myönnetty (X) Työnnimi PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaaseensuunnitteluun jatoteutukseen Koulutusohjelma Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Työnohjaaja(t) Silvennoinen,Essi Toimeksiantaja(t) bghuusmedia/businessbuildersoy Tiivistelmä Opinnäytetyöntavoitteenaoliluodamarkkinointiopasaloittavalleverkkokauppiaalle.Opaspitää sisälläänkonkreettisiaohjeita,joidenavullaverkkokauppiasvoitoteuttaatoimivaajakustannuste< hokastamarkkinointiainternetissä.opasonkirjoitettupelkästääninternetmarkkinoinninnäkökul< masta,eikäsiinäkäsitelläperinteistämarkkinointiamillääntavalla.opinnäytetyössäkäydäänläpi verkkokauppatoimintaympäristönä,internetmarkkinointijasenerikeinot.opinnäytetyössäkuvail< laanmyösoppaansuunnittelun,kehittämisenjatoteuttamisenprosessi.opinnäytetyönlopputulok< senaonitseopas. Oppaaseenonvalittusellaisetkeinotjakanavat,jotkaontodettutoimiviksikäytännössäjajoiden avullaasiakkaidenverkkokaupoistaonsaaturakennettuakannattavaaliiketoimintaa.siksioppaassa eikäsitellämuitainternetissätoimiviakanavia,vaansiinäsyvennytääntoimivaksitodettuihin.opin< näytetyötävartenonetsittyteorioitaalankirjallisuudesta,internetistälöytyvistäartikkeleistasekä omistakokemuksista. Valmisopasluetutettiininternetmarkkinoinninasiantuntijoillajayhdelleverkkokauppiaalla.Heiltä kysyttiinoppaanhyödyllisyydestäjasisällöstä.saadunpalautteenavullaopastatullaankehittämään jatkossa,jottasepalveleelukijoitamahdollisimmanhyvin. Avainsanat(asiasanat) verkkokauppa,markkinointi,internetmarkkinointi,opas Muuttiedot Liitteet40sivua

3 DESCRIPTION* Author(s) Sirviö,Antti Kämäräinen,Jussi Typeofpublication Bachelor sthesis Date Pages 83 Language Finnish Permissionforweb publication (X) Title GUIDEBOOKTOMAKINGMONEY GUIDEBOOKFORTHEPROFITABLEPLANNINGANDEXECUTING OFANONLINESTORE SMARKETING DegreeProgramme EntrepreneurshipDevelopment,Tiimiakatemia Tutor(s) Silvennoinen,Essi Assignedby bghuusmedia/businessbuildersoy Abstract Maingoalforthethesiswastocreateaguidebookforanentrepreneurwhoisstartinganecom< mercebusiness.theguidebookincludespracticalexamplesonhowtostarteffectiveandcost< efficientinternetmarketing.theguidebookiswrittenonlyfromtheperspectiveofinternetmarket< inganditdoesn tcoveranytraditionalmarketingchannels.thethesiscoversecommerceasanop< erationalenvironment,internetmarketingtechniquesanditsdifferentchannels.italsogoes throughtheplanning,developmentandmakingoftheguidebook.theguidebookistheresultofthe thesis. Onlythechannels,whichhaveprovedtobehelpfulincreatingeffectiveinternetmarketingfor ecommercewebsites,wereselectedfortheguidebook.andthustheguidebookdoesn tcoverany otherinternetmarketingtopicsorchannels,asitonlyfocusonthosethatareproventobeworking inpractice.forthethesis,thetheorywerecollectedfrombooksinthefieldofmarketing,fromarti< cleswehavefoundontheinternetandalsofromthewritersownexperience. Theguidebookwasgiventotwointernetmarketingspecialistsandoneecommerceentrepreneur andtheywereaskedtogivefeedbackabouttheusefulnessandthecontentofguidebook.byusing thegivenfeedback,theguidebookcanbedevelopedfurthersothatitwillservetheneedsofthe readersbetter. Keywords ecommerce,marketing,internetmarketing,guidebook Miscellaneous Attachmentof40pages * *

4 1 Sisältö 1 Johdanto*...*3 2 Internetmarkkinoinnin*ympäristö*...*5 2.1 Inbound<markkinointi Sisältömarkkinointi Engagement<markkinointi Markkinoinnin*suunnittelu*...* T<markkinointistrategia Segmentointi Salesfunnel<myyntisuppilo FeargalQuinn<asiakaspalvelu ROI<investoinnintuottoprosentti Internetmarkkinoinnin*keinot*...* Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut Facebook Pinterest Instagram Twitter Blogit Muutsosiaalisetmediat Hakukonemarkkinointi Google Hakukoneoptimointi Hakukonemainonta Sähköpostimarkkinointi Oppaan*suunnittelu*ja*kokonaisuuksien*valinta*...* Internet<markkinoinninteoria Markkinoinninsuunnittelu Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut...28

5 2 5.4 Hakukonemarkkinointi Sähköpostimarkkinointi Miksijätimmeosantiedoistapois? Toteutus Lopputulos Pohdinta*...*34 Lähteet*...*36 Liitteet*...*43 Liite1.Palautekysely...43 Liite2.Opas...45

6 3 1 Johdanto Verkonkäyttäjätovatlähesviisinkertaistuneetkymmenessävuodessa.Käyttäjät myöskuluttavatenemmänaikaaverkossa,jaheidänkuluttamaaikaonkinkaksin< kertaistunut7tunnista13tuntiinviikossa.(internetgrowth2002.) Kunkuluttajatovatsiirtyneetverkkoon,myösyrityksetjakaupatovatmuodosta< neetuusiaverkkoliiketoimintoja,joistaostaminenonsaanuttasaisestisuosiota: vuosina Suomessaverkkokaupastatilanneidenihmistenmääräkasvoi 43prosentista71prosenttiin(Kohvakka&Melkas2012).Verkkokauppojaeivali< tettavastisuomessatilastoidamitenkään,muttatnsgallupinarvionmukaan myösverkkokauppojenmääräonkasvanutsuomessajaniitäonnoin kappaletta(verkkokauppakasvattaasuosiotaan2013). Verkkokaupallatarkoitetaaninternetissätoimivaasivustoa,jonkakauttayritys markkinoijamyytuotteitaantaipalvelujaankuluttajilletaitoisilleyrityksille(aalto 2000,55).Verkkokaupastapuhuessatarkoitetaansekäkotimaistaettäulkomaista verkkokauppaa(käsitteetjamääritelmät<verkkokauppa2007).useinverkkokau< pantarkoitusonlaajentaamyyntiäolemassaolevankivijalkamyymälänulkopuo< lelle.perinteiseenkivajalkamyymäläänverrattunaverkkokaupassaonselkeinä etuina,etteimyyntiäolerajoitettutiettyynpaikkaantaiaikaan,vaanmyyntialu< ettajakohderyhmäävoidaanhelpostilaajentaa(nippala2013).mustapörssija Prismaovathyviäesimerkkejätällaisestaonnistuneestaliiketoiminnanlaajenta< misestakonkreettisenmyymälänulkopuolelle.kivijalkamyymälänomistaminen ennenverkkokaupanperustamistaeiolekuitenkaanpakollinen.verkkokaupan perustaminenonkustannustehokasjahelppotapauudelleyrityksellealoittaa toimintansa.verkkokaupanperustaminenonkannattavaajuurimatalienalkuin< vestointienjaylläpitokustannuksienmyötä.tämänlaisiailmankivijalkamyymälää verkkokaupanperustaneitayrityksiäonesimerkiksiverkkokauppa.comjahiuksil< lesi.fi(vehmas2008,153). Valitsimmeopinnäytetyönaiheeksiinternetmarkkinoinnin,silläseonviimeisten vuosienaikanatapahtuneenverkkoliiketoiminnanmurroksenmyötäollutkäsit<

7 4 teenämonienyrittäjienpuheissajaajatuksissa.internetmarkkinointionmyösjat< kuvastiuusiutuvamarkkinoinninalajayksittäisenyrittäjänsaattaaollavaikeapy< syämukanainternetmarkkinoinninuusimmissasuuntauksissa;onolemassaface< book,twitter,pinterest,blogit,hakukoneoptimointi,googleadwordssekäpaljon muitakanavia,joitatuleejatkuvastilisää.myöskeinotnäidenkanavientehokkaa< seenhyödyntämiseenmuuttuuyhänopeammin. Lähdimmeopinnäytetyönavullarakentamaanopasta,jokahelpottaaaloittavan verkkokauppiaanmarkkinoinninsuunnitteluajatoteuttamista.tavoitteenaolira< kentaaoppaastayksinkertainenjahelpostiymmärrettävä,muttakuitenkintar< peeksikattavaauttaakseenaloittavaaverkkokauppiastaymmärtämääninternet< markkinoinninkokonaisuuden. Olemmeitseolleetmukanaperustamassauusmediamarkkinointiinkeskittyvää yritystäjaolemmetehneetuseidenasiakkaidenkanssatöitäinternetmarkkinoin< ninparissa.oppaassakerrommekinomistakokemuksistammeinternetmarkki< noinninparissa,joitatäydennämmeopastavartenrakennetullainternetmarkki< noinninteoriapohjalla. Opinnäytetyössäkäydäänläpiseuraavatinternetmarkkinointiinliittyvätkäsitteet: internetmarkkinoinninyleisetperusperiaatteet,markkinoinninsuunnittelujain< ternetmarkkinoinninkanavatsekäsenkeinot.opinnäytetyössäkerrommemyös oppaansuunnittelusta,toteutuksestajaarvioinnista.

8 2 Internetmarkkinoinninympäristö 5 Markkinoinnintavoiteonherättääkiinnostusta,rakentaakysyntääjaedistäätuot< teentaipalvelunmyyntiä(allis2010,3).internetmarkkinoinnillataastarkoitetaan markkinointia,jokatapahtuuinternetinpalveluissakutenesimerkiksihakukoneis< sa,internetsivustoissataiyhteisöpalveluissa. Kutenmarkkinointikokonaisuudessaan,myösinternetmarkkinointionpaljon muutakinkuinpelkkäämainontaa.jajuurinemarkkinoinninmuutosa<alueet nousevatinternetissätodellatärkeäänrooliin,silläverkonkäyttäjiinkohdistetaan kansainvälisestiyhäenemmänjaenemmänmainontaa(onlineadspendup15% in2012;settingyetanotherpeak2013).tämänlaisiainternetmarkkinoinninul< koisiaosa<alueitaovatesimerkiksiinbound<markkinointi,sisältömarkkinointi,en< gagement<markkinointi,hakukonemarkkinointijayhteisöpalveluissatapahtuva markkinointi. 2.1 Inbound<markkinointi Pienempienyritystenmarkkinointibudjettieiyleisestiolekovinsuuri,jotennäiden yritystenonoltavaerittäintarkkojasiitä,ettämarkkinointituottaatulosta.jokai< nenyrittäjähaluaisi,ettäasiakkaattulisivatovellekoputtamaanjaostamaansen sijaan,ettähekäyttäisivättuhansiaeurojamarkkinointiinjamainostamiseensaa< dakseenasiakkaita. Inbound<markkinointionnykyaikainentekniikka,jossatarkoituksenaon,että asiakashakeeyritystäeikäniin,ettäyrityshakeeasiakasta.inbound< markkinointiinliittyyvahvastisisältömarkkinointi,hakukonemarkkinointijasosi< aalinenmedia.(basu2011,21.) Perinteinenmarkkinointi,kutensanomalehtimainonta,jossayritysviestiiyk< sisuuntaisestikuluttajalle,toimiiyhävähenevässämäärin.nykypäivänämarkki< nointikanavienjamarkkinoinninmääräonkasvanutniinsuureksi,ettäihmiset suodattavatnäkemäänsäaiempaaenemmän.(volpe2013.)

9 6 Sensijaanettätehtäisiinulospäinsuuntautuvaaviestintääkaikilleyrityksenasiak< kaille,inbound<markkinoinninperiaatteidenmukaanonkannattavampaatehdä yrityksestälöydettävä.ihmisetsiirtyvätverkkoonetsimääntietoajatekemään päätöksiäpalveluista,joitahehaluavatostaa.tietoajavahvistustaostopäätök< sellehaetaanhakukoneista,blogeistajasosiaalisestamediasta.näinasiakaslöy< tääyrityksen.(basu2011,21.)tutkimustenmukaanjopa70%b2b< ostoprosesseistaonohi,ennenkuinostavaasiakasonollutyhteydessämyyjään, sillä71%ostajistaaloittaaostoprosessinhakukoneista(sisältömarkkinointiauttaa asiakastaostamaan2013.) 2.2 Sisältömarkkinointi Sisältömarkkinointionmarkkinointikeino,jossaluodaanjajaetaanajankohtaista, kiinnostavaajaarvokastasisältöä,jollahoukutellaan,hankitaanjasitoutetaan tarkoinmääriteltyäkohderyhmää.tarkoituksenaonsaadaasiakasostamaan. (WhatisContentMarketing?2013.)Sisältömarkkinointiperustuuomistettuun mediaan,eivuokrattuun. Josyrityseituotaasiakkaallearvokastasisältöä,seeipääsekeskustelemaanasi< akkaankanssaennenkuinasiakasonjopäättänyt,mitähänonostamassa.tämä tarkoittaasitä,ettäyrityspääseemukaanvainratkaisunkilpailutusvaiheeseen, jossavaikutusmahdollisuudetovatpienemmät,samoinkuinkatteet.sisältömark< kinoinninkeinoinvoidaanvaikuttaaostoprosessinensimmäiseen70prosenttiin jakentiespäästäänkeskustelemaanasiakkaankanssajosiinävaiheessa,kunhän vastaetsiiongelmaansaratkaisua.(sisältömarkkinointiauttaaasiakastaostamaan 2013.) Sisältömarkkinointionkeinokommunikoidaasiakkaidenjapotentiaalistenasiak< kaidenkanssailman,ettäyritysmyytuotteitaanheille.seeiolehäiriömarkkinoin< tia,jokakeskeyttääkuluttajansenhetkisentoiminnan.tuotteentaipalvelun myymisensijaanyritystuottaahyödyllistätietoaasiakkailleen.olennaistasisältö< strategiassaonuskomus,ettäkunyritystuottaaarvokastatietoajatkuvastiasiak< kailleen,hepalkitsevatyrityksenuskollisuudella.(whatiscontentmarketing? 2013.)

10 7 Vassisen(2012)sisältömarkkinoinninmuistilistanmukaanennenmarkkinoinnin aloittamistakannattaakysyäseuraavatkysymykset: 1. Mikäonyrityksessänitaiminussakiinnostavaa? 2. Mitäkertoisin15sekunninhissipuheessa? 3. Mitähauskaataiyllättävääyrityksessä,toimialassa,itsessänion? 4. Miksikukaansuosittelisiyritystäni? 5. Missämuodossasisältöleviäisiparhaitenkohdeyleisölleni? 6. Onkominullapokkaa? 7. Olenkovalmissijoittamaanaikaasisältömarkkinoinnille? 2.3 Engagement<markkinointi Engagement<markkinointi<terminluojanapidetäänTomiAhostajaAlanMoorea, jotkayhdessäesittelevätengagement<markkinointiakirjassaancommunities DominateBrands.Engagement<markkinoinnillatarkoitetaanasiakastayrityksen toimintaantaibrändiinsitouttavaamarkkinointia.engagement<markkinointiato< teutetaanluomallamielenkiintoistamarkkinoinnillistasisältöä,jokasaaasiakkaan käyttämäänaikaayrityksenbrändinparissa.(takala2007,16.) Ennenmarkkinoinnissaolivähemmänkanaviakäytettävänä,jotensilloinmarkki< noinnissapanostettiinkokoonjamäärään(takala2007,16).nykyisin,kunmark< kinointijamaailmaonmuuttunutentistänopeammaksijakanaviaviestinnälleon tullutlisää,yritystentuleekiinnittäähuomiotakohderyhmiinjaviestinsisältöön. Engagement<mallinasiakakassuhteenetenemisenvaiheet: 1. Tunnistaminen(asiakastuleetietoiseksibrändilupauksesta) 2. Muistaminen(asiakaspalauttaabrändilupauksenolemassaolonmieleensä brändinyhteydessäensimmäisenkerran)

11 3. Tunnettuus(asiakaspalauttaabrändilupauksenolemassaolonmieleensä brändinyhteydessäuudelleen) 8 4. Mielikuva(asiakasvoipalauttaabrändilupauksensisällönmieleensäbrän< dinyhteydessä) 5. Mieltymykset(asiakasonvalmiskokeilemaanbrändilupauksentoteutu< mista) 6. Kokeilu(asiakashakeetuntumaanbrändilupaukseen) 7. Ensiosto(asiakastoivoobrändilupauksentäyttyvän) 8. Uusintaosto(asiakastoivoobrändilupauksentäyttyvänuudelleen) 9. Uskollisuus(asiakasluottaabrändilupaukseenjaon"Brandlover") 10. Suosittelu(asiakasluottaavoimakkaastibrändilupaukseenjaon"Brand evangelist.") (Takala2007,16.)

12 3 Markkinoinninsuunnittelu 9 Markkinointisuunnitelmaalaadittaessaonotettavahuomioonyrityksenresurssit niinrahallisestikuinajallisesti.joslaaditaankattavamarkkinointisuunnitelma, muttasentoteuttamiseeneioleresursseja,onmennytrahaajaaikaahukkaan. Markkinoinnilleonvarattavaomaosansakokoyrityksenbudjetista.Eiolemääri< teltytarkkaasummaasille,paljonkoyrityksentulisikäyttäämarkkinointiinrahaa, muttayleisenäperiaatteenavoidaanpitääsitä,että3<7prosenttiavuosittaisesta liikevaihdostasijoitetaanmarkkinointiin.(markkinoinninsuunnittelu Osa4:Tu< loksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2013.) 3.1 5T<markkinointistrategia Vassisen(2012)mukaannykyaikaisenmarkkinointistrategianpitääottaahuomi< oontavoite,tarina,taistelutanner,toimintajatulokset.näistämuodostuu5t< markkinointistrategian,jokasoveltuuerityisenhyvindigitaaliseenmarkkinointiin. Tavoite* Internetmarkkinoinnintavoitteetvoidaanjakaakolmeenluokkaan:kaupallinen menestys,digitaalinenjalanjälkijakeskustelunmäärä.(vassinen2012.)* Kaupallistamenestystämitataanliiketoiminnanmittareidenmukaan,eliesimer< kiksikuinkapaljonsaadaanmyyntiäaikaanjamontakouuttaasiakastasaadaan hankittua.(vassinen2012.)digitaalinenjalanjälkionluonteeltaanmielikuvallista. Mittareinaovatmuunmuassakävijätsivuilla,katselutYouTubessa,fanienmäärä Facebookissa,seuraajatTwitterissä,sekäInstagramissajalukijatblogissa.(Vassi< nen2012.)pöhinällätarkoitetaansynnytettyäkeskustelua,elikuinkapaljonsaat aloitettuakeskusteluaasiakkaidenjaseuraajienkeskuudessa.mittareinatoimii esimerkiksikommentitblogeissasekäpäivityksissä,jaetutlinkitsisältöösierika< navissa,maininnaterilähteissä,haastattelutmediassa,retwiittauksetjakerätyt tykkäyksetpäivityksiin.(vassinen2012.) Tarina* Yrityksenonmarkkinoinnissajaviestinnässäkerrottavatarinaa.Onmietittävämi<

13 10 kä,tarinassaonmielenkiintoistajamiksikukaankiinnostuusiitä.tarinavoiolla lopultasuutaritaiatomipommi,elijokoseeitoimiollenkaantaisittenseräjähtää jatoimiiyliodotusten.tätäeivoietukäteentietää,vaanontutkittavajaanalysoi< tavamikätoimiijamikäei.tärkeintäonmuistaa,ettätarinassaonjokunäistäas< pekteista:seonjokoyllätyksellinen,yksinkertainentaiyhteisöllinen.(vassinen 2012.)* Taistelutanner* Taistelutantereellatarkoitetaanerikanavia,joitakäytetäänmarkkinoinnissa.On valittavaomatkanavat,joissatoimia,silläkaikkiallaeipidäeikävoitoimia.jokai< senyrityksenonlöydettäväomatkanavansa,missäsepärjää,missäsesaavuttaa asettamansatavoitteetjamitkäovatsilletuottavimpia.kanavientarkoituson tehdäyrityslöydettäväksi,aloittaakeskusteluaasiakkaidenkanssa,myydäjahe< rättäätunteita.(vassinen2012.)* Toiminta* Strategiailmantoimintaaonvainteoriaa,eikäpelkälläteoriallasaadatuloksiaai< kaiseksi.markkinointisuunnitelmannoudattaminenjatoteuttaminenonyksitär< keimmistäasioistamarkkinoinninonnistumisenkannalta.ilmankäytännöntoi< mintaasuunnitelmatjäävainpelkiksikorulauseiksi.(vassinen2012.)* Tulokset* Kunonasetettumarkkinoinnilletavoitteet,määriteltykerrottavatarina,valittu taistelutantereetjatoimittu,onaikakatsoaminkälaisiatuloksiasaavutettiinja kuinkahyvinonpäästyasetettuihintavoitteisiin.(vassinen2012.)* Tuloksettäytyydokumentoidajasäilyttää,jottamarkkinointiavoiseuratajake< hittää.tuloksistanähdään,mitkäkanavatovatolleetkannattavimmatjatoimi< neetparhaiten.näidentulostenpohjaltamarkkinoinnistavastaavahenkilövoi kehittäätoimintaatulevaisuuttaajatellen.(vassinen2012.) 3.2 Segmentointi Markkinointisegmentillätarkoitetaansitäjoukkoataikohderyhmää,jokahalutaan asiakkaaksi.segmentilläeisiistarkoitetapelkästäänsitäasiakasryhmää,jokaos<

14 taa,vaansitä,jotavartenkokoyritystoimintaonrakennettu.yritystentuleemuo< vatakokotoimintaansavalittujensegmenttientarpeidenmukaiseksi. 11 Segmentoinnissaonkyseluopumisesta.Tällätarkoitetaansitä,ettäyrityksen tuotteitajapalveluitaeivoidatarjotakaikilleihmisille,vaanonpäätettävä,kenel< letuoteontarkoitettujaluovuttavamuistamahdollisistaasiakkaista.segmen< toinninperussääntönävoidaanpitääseuraavaa:segmentintulisiollaniinkapea, ettäalkaahirvittää,jasenjälkeenotetaanvieläpuoletpois. Segmentointiatehtäessäontärkeääerottaaasiakasjasegmentointi.Segmentillä tarkoitetaansitäosaajoukosta,jokahalutaanasiakkaaksijaasiakkaallataasjoyri< tyksestäostanutta.seettäasiakasonjoostanut,eitarkoitasitä,ettäkyseinen asiakaskuuluusegmenttiin.(rope2003,158<159.) Internetissäverkkokaupanasiakkaatvoiluokitellakarkeastineljäänerisegment< tiin: 1. Ihmiset,jotkahakevattuotteesta/palveluistalisätietojajalöytävätverkko< kaupan 2. Ihmiset,jotkapäätyvätsattumanvaraisestisosiaalisestamediastaverkko< kauppaan 3. Ihmiset,jotkatuntevatverkkokaupanjoennestäänjatulevatsivuillesuo< raan 4. Ihmiset,jotkatulevatverkkokauppaanmainonnanmyötä. 3.3 Salesfunnel<myyntisuppilo Liiketaloudessamyyntiprosessillakuvataanlähestymistätuotteentaipalvelun myyntiinteknillisellätaiinsinöörimäisellätavalla.myyntiprosessinavullamyynnin vaiheetpuretaanpienempiinosiinjastandardisoidaanhelpomminmitattavaksi vaiheiksi.(selden1997;mcneese&klein1991.)verkkokaupankohdallamyynti< prosessi<ajatteluaonmuovattumyyntisuppilo<työkaluksi.

15 12 Myyntisuppilokuvaakuluttajanliikkumistaverkkokauppaanjasenvaiheidenläpi. Myyntisuppilostaonmoniaeriversioita,muttakaikissaniissäonsamanlainenaja< tus:kuluttajatluokitellaan5<6eriluokkaanriippuensiitä,missävaiheessaheovat myynti<jamarkkinointiprosessia.(thesalesfunnel2005.)nämäluokatovatusein kohdemarkkinoillaolevatkylmätkontaktit,verkkosivuilletulleetkylmätvierailijat, prospektit,shoppailijat,ostajatjaasiakkaat. Kuluttajasaattaaollaensinverkkokaupastatäysintietämätön,muttamainonnan myötäkuluttajapäätyyvierailijaksiverkkokauppaan.hetkentutustumisenjälkeen kuluttajalleheräämielenkiintojahänsiirtyyselaamaanverkkokaupantuotteita, jolloinhänestätuleeprospekti.useammankategorianjatuotteidenselaamisen jälkeenkuluttajalaittaaostoskoriintuotteita,jolloinhänestätuleeshoppailija. Tuotteidenmaksunjälkeenhänestätuleeostaja.Kunhäntilaakuukaudenpäästä toisenkerrantuleehänestäasiakas.(traxler2013.) Myyntisuppilonavullaverkkokauppiasvoisuunnitellaomanverkkokauppansa myynti<jamarkkinointiprosessintavoitteellisenkokonaisuuden.tämäntyökalun avullaonhelppomallintaamarkkinoinnintoimivuus,kunvoidaansuoraannähdä, mitenerimarkkinointikeinotkuljettavatkuluttajaakohtiostopäätöstäjakonk< reettistamaksua. 3.4 FeargalQuinn<asiakaspalvelu Asiakaslähtöisyydentärkeintavoiteonsaadaasiakaspalaamaanuudestaanostok< sille.yrityksetelävätsiitä,ettäasiakkaattulevatostoksilleuudestaanjasuositte< levatyritystäsieteenpäinomalleverkostolleen.(quinn1993,23<36.) Asiakkaatpalaavatyhäuudestaanjauudestaanyrityksenasiakkaiksi,josyritys pystyytoimimaanasiakkaidenkanssasamallaaaltopituudella.samalleaaltopi< tuudellepääsemineneionnistutekemällämarkkinatutkimuksiavaanhankkimalla suoraapalautettaostaviltaasiakkailta.(quinn1993,23<36.) Negatiivisenpalautteenkäsittelyonyksiosaasiakaspalvelua.Ihmisilläontapava< littaaasioista,josneeivätmene,kutenonalunperinsuunniteltu.ihmisetpuhuvat

16 mieluumminhuonoistakokemuksistakuinhyvistä,jotenonosattavakäsitellätyy< tymättömiäasiakkaitajakääntääheidättyytyväisiksi. 13 Quinnin(1993,23<36)mukaankaavanegatiivisenpalautteenkäsittelyynmenee seuraavasti: 1. Pyydäanteeksiheti 2. Luotaasiakkaaseen 3. Äläikinäväitäasiakkaanolevanväärässä 4. Äläsiirrävastuutamuille 5. Yritähoitaavalitusmahdollisimmannopeasti 6. Ennenkaikkeasinunonkerrottavaasiakkaille,ettätoivotheidänvalittavan 7. Jalopuksi:muistakiittääasiakkaitasi,kunhevalittavat. Arvokkaimmatkontaktitasiakkaidenkanssasyntyvätasiakkaanaloitteesta.Tällöin asiakkaallaonoikeastiasiaa,eikäaloiteoletullutpalautettahaluavaltayrityksel< tä.onoltavaasiakkaidentavoitettavissajahelpostilähestyttävissä,jottahesaa< vatäänensäkuuluville.(quinn1993,23<36.) 3.5 ROI<investoinnintuottoprosentti ReturnonInvestment(ROI)onyrityksentalouteenjasijoittamiseenliittyvätermi, jotakäytetäänmyösmarkkinoinnissakuvaamaaninvestoinnintuottoprosenttia. TarkemminsanottunaROIonsuhdeluku,jokakertookuinkapaljonmarkkinointiin sijoitetustasummastatuleetakaisinlisääntyneenmyynninmuodossa.roi:navul< lasiismitataanmarkkinoinnintuottavuutta.(taloussanakirja:returnoninvest< ment(roi)2013.)* Yrityksetmiettivätliianusein,kuinkapienellämarkkinointibudjetillasaadaanno< peastisuuriatuloksia.suomenpienyrittäjäinmainostoimiston(markkinoinnin suunnittelu Osa4:Tuloksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2011)mukaan

17 14 eimitenkään.markkinoinnintarkoitusonsaadaaikaanpieniätuloksianopeasti, jottavoidaankierrättääsaaduistatuloksistarahaamarkkinointibudjetinkasvat< tamiseen.isottuloksettulevatpienissäerissä.(markkinoinninsuunnittelu Osa 4:Tuloksellistamarkkinointiapienelläbudjetilla2011.)

18 4 Internetmarkkinoinninkeinot 15 Internetmarkkinointiavoitoteuttaamoninerikeinoinjauseissaerikanavissa. Jokaisenyrityksenonlöydettäväitselleensopivatkeinotjakanavat,joitaovat muunmuassayhteisöpalvelut,hakukonemarkkinointijasähköpostimarkkinointi. 4.1 Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut Sosiaalisellamediallatarkoitetaantapaaollasellaisessavuorovaikutuksessamui< denihmistenkanssa,jossaheluovat,jakavattaivaihtavattietoataiideoitavirtu< aalisissayhteisöissäjaverkostoissa(ahlqvist,bäck,halonen&heinonen2008). Yhteisöpalveluillatarkoitetaanalustaa,jossaihmisetvoivatollanimenomaisessa vuorovaikutuksessatoistensakanssa.yhteisöpalveluidenkauttaluodaansosiaali< siaverkostojataisuhteitaihmistenkanssa,joillaonesimerkiksiyhteinenkiinnos< tuksenkohde,henkilötaustataioikeassaelämässäolevayhteys.yhteisöpalvelussa toimitaankäyttäjienluomientunnuksientaiprofiilienkautta,jotkaluodaanedus< tamaankäyttäjänidentiteettiäitsestään.(socialnetworkingservice2013.) YhteisöpalvelujenkäyttöonsaanutsuurensuosionmaailmallajaSuomessa.Ke< väällä2010johonkinyhteisöpalveluun(facebook,twitterjavastaavat)olirekiste< röitynyt42prosenttia16 74<vuotiaistasuomalaisista(Kohvakka2010).Vuonna 2012rekisteröityneitäoli49prosenttia(Kohvakka2012) Facebook Facebookonmaailmansuurinyhteisöpalvelujayksittäinensosiaalinenme< diakanava.facebookonperustettuvuonna2004,jasilläon1,1miljardiakäyttä< jää,joista669miljoonaakäyttääfacebookiapäivittäin.(keyfacts<facebook's latestnews,announcementsandmediaresources2013.) SuomessaFacebookillaon2,2miljoonaakäyttäjää,mikätarkoittaasitä,ettälähes jokatoinensuomalainenomistaafacebook<tilin.jaarvioidutvaletilitkinpoisluet< tunafacebookillaonyli2miljoonaakäyttäjää.(pönkä2013.)

19 16 Vuonna2012Suomenkymmenensuurimmansanomalehdenlevikkioliyhteensä 1,1miljoonaalukijaa(Suomen10suurintasanomalehteälevikinmukaan2013). FacebookillaonsiiskaksikertaaenemmänkäyttäjiäSuomessakuinkymmenellä suurimmallalehdelläonyhteensälukijoita. Facebooktavoittaasiismediakanavanatodellasuurenosansuomalaisistakulutta< jista.senlisäksifacebooktarjoaamyösmahdollisuudenluodakaikillekäyttäjilleen mainoksia,jotkaovatrelevantteja,houkutteleviajatarjoavatsosiaalisenkonteks< tin(newsfeedfyi:morerelevantadsinnewsfeed2013).senlisäksimainokset ovatmyöstodellakustannustehokkaita,silläfacebookeiperimaksuakuinsiitä yleisöstä,minkäyritysvalitseejatavoittaa.facebookissamarkkinointiavoikoh< dentaaesimerkiksiiän,sukupuolen,tykkäämisten,asuinpaikan,koulutuksenja työpaikansuhteen.(howtoadvertiseonfacebook2012.) Facebookissamarkkinointiatehdäänpääsääntöisestiyrityssivujen(FacebookPa< ges)kautta.näidenyrityssivujenkauttakommunikoidaanasiakkaidenkanssa: luodaantilapäivityksiäjaviestejäasiakkailleluettavaksi. Merkittäväeroperinteisiinmarkkinointikanaviinonse,ettäFacebookissaasiak< kaatvoivatollamyösyhteydessäyritykseensamassakanavassa.asiakkaatvoivat kommentoidayrityksenviestejä,tykätäsentilapäivityksistätailähettääyritykselle yksityisviestejä.facebookonkinenemmändialogiaasiakkaidenkanssa,jolloinyri< tyssaatuottamastaansisällöstävälitöntäpalautetta.(pagesbasics Facebook HelpCenter2013.) Pinterest Pinterestonsuhteellisenuusiyhteisöpalvelu,jossatarkoituksenaonkerätätee< mapohjaisiinkokoelmiinkuviainternetistätailataamallaomaltatietokoneelta. Muidenkuviavoiselataavoimestijalisätäuudelleen pinnaamalla omiinkoko< elmiin. Pinterestjulkaistiinpuoli<avoimeenbeta<vaiheeseenvuonna2011.Senjälkeen Pinterestistäontullutmaailmannopeimminkasvavayhteisöllisyyspalvelu(Griggs, 2012;Constine2012).Pinterestnousimyöshetijulkaisuvuotenaanlänsimaiden

20 17 kymmenenkäytetyimmänsosiaalisenmedianpariin(sloan2011).verkkokaupalle olennaisenpinterestistätekeesen,ettäsenparissakäytetäänfacebookinjälkeen enitenaikaa,jopaenemmänkuintwitterissä(bennett2012).shareaholicintutki< muksenmukaanpinteresttuovähittäiskauppiailleenemmänliikennettäkuinyou< Tube,LinkedInjaGoogle+yhteensä(Aronica2012). MarkkinoidakseenPinterestissä,kannattaayrityksellerekisteröidäomasilletar< koitettutili.kuntilinyhdistäämyösomaanverkkokauppaan,voisenjälkeenseu< rataanalytiikkaa,jokanäyttääverkkokaupastapinnattujenkuvienmääränjalii< kenteen.(pinterestforbusiness2013.) Instagram Instagramonmobiilissatoimivapalvelu,jokaontarkoitettukuvienjakamiseen kavereiden,perheentaikokomaailmankanssa.instagramonmobiilisovellus,jon< kakauttavoiottaakuviajaparannellaniitäerilaistenvalmiiksilaadittujenkuvan< muokkaustyylienavulla.instagramintunnusomainenpiirreon,ettäseottaaneli< önmuotoisiakuvia.(frommer2013.) Instagramonvieläpieni,muttanopeastikasvavayhteisöllisyyspalvelu.Viimeisen kolmenvuodenaikanainstagramonsaanutpalveluunsa150miljoonaakäyttäjää. (InstagramasaGrowingBusiness2013.)Instagramissaonvainyhdenlaisiaprofii< leja,joitavoiluodasekäluonnollisethenkilöt,ettäyritykset.molempiinpäteesiis aivansamatsäännötjamekanismit.(gettingstartedoninstagram2012.)insta< gramissaharjoitetaanmarkkinointiapitkältisamallatavallakuinmuissakinyhtei< söpalveluissa:profiilillekerätäänseuraajiakiinnostavansisällönavullajaaktiivisel< lakeskustelullamuidenkanssa.(meyer2013.) Twitter Twitteronreaaliaikainenyhteisöpalvelujatietoverkko,jonkakauttavoiseurata muitaihmisiätaikeskusteluja. Twitterinydintäovatlyhyetviestit,joitakutsutaantwiiteiksi.Yksitwiittikoostuu 140merkistä.Twiitteihinvoisisällyttääniinkuvia,videoitakuinlinkkejäkin.Toisen

21 käyttäjänonmyösmahdollistavastatatwiitteihin,jollointwitteriinmuodostuu keskusteluita.(abouttwitter2008.) 18 Twitterjulkaistiinvuonna2006,jakuudessavuodessasiitäontullutmaailmantoi< seksikäytetyinyhteisöpalvelu.vuonna2012twitterilläoli500miljoonaarekiste< röitynyttäkäyttäjää,joista340miljoonaatwiittasipäivittäin.(twitterturnssix 2013;Lunden,2012.) Twitteristälöytyymainosalusta,muttaseeiolevieläaukisuomalaisilleyrityksille. (Adproducts2013)MarkkinointiTwitterissäsiistapahtuuluonnollisenTwitter< tilinkautta.tarkoituksenatwitterissäonkeskustellaihmistenkanssajaliittyä ajankohtaisiinkeskusteluihinmukaantaivaihtoehtoisestiluodajaylläpitääkes< kustelujaomanbrändinympärillä.(clark2013.) SamallatavallakuinInstagram,Twitteronkanava,jossasisältöälajitellaanjamer< kitäänkulloisiinkinaiheisiintunnisteidenavulla.tunnisteetmerkitääntekstiinris< tikkomerkillä(englanniksihashtag)(kivimäki2012).twitterissäjainstagramissa käyttäjävoiklikatatunnistettajaavatasitäkauttakaikkisamallatunnisteellamer< kitytviestit.näidentunnisteidenavullatwitterissävoikäydäkeskustelujalaa< jemminjalöytääsamanaihepiirinsisältöä Blogit Blogionverkkosivu,johonluodaansäännöllisestisisältöätietyistäaihealueista. Sisältövoiollaesimerkiksitekstiä,kuviajavideoita.Blogiakirjoitetaantietystänä< kökulmasta,jokauseastiliittyyblogiaylläpitävänyrityksentoimialaan.(verkkokir< joittaminentyöelämässä2011.) Blogionkätevämarkkinointiväline,jokamahdollistaasisällönjulkaisemisen,digi< taalisenjalanjäljenkasvattamisen,asiantuntijuudenluomisensekävuorovaikut< teisenkeskustelunbloginlukijoidenkanssatarjoamallamahdollisuuttakommen< tointiin.blogionkustannustehokasmarkkinointikanava,silläsenkustannukset syntyvätsisällöntuottamiseenkuluneestaajasta.(juslén2009.)

22 19 Bloginavullayritysvoiviestiäkaikestatoiminnastaansenasiakkaille,sidosryhmille jakollegoille.sisällönavullayritysvoikertoaarkipäiväisestätoiminnasta,tarjota hyödyllistätietoatuotteistataipalveluista,auttaalukijoitakäyttämäänyrityksen tarjoamiatuotteitataipalveluitatoiminnassaansekäharjoittaakriisiviestintää. (Verkkokirjoittaminentyöelämässä2011.) Blogiakirjoittamallaonmahdollistaparantaasivustonnäkyvyyttäjalöytymistä hakukoneissa.aktiivinensisällönjulkaiseminenkasvattaasivustondigitaalistaja< lanjälkeäjanostaasenarvostustagooglessa.aktiivinensisällöntuottaminenon tärkeäosahakukoneoptimointiajauusienasiakkaidenhankkimistasekäsitoutta< mista.(juslén2009.) Muutsosiaalisetmediat OnolemassapaljonmuitakinsosiaalisiamedioitajayhteisöpalveluitaFacebookin, Twitterin,PinterestinjaInstagraminlisäksi.Tässäopinnäytetyössäjaoppaassa niidenkäsittelyonjätettypois,vaikkaniilläsaattaaollapaljonkäyttäjiä,muttane eivätolesuomessasuosittuja,eikäniistäolesilloinyleisestihyötyäkuinvaintie< tynlaistenverkkokauppojenmarkkinoinnissa. TällaisestasosiaalisestamediastavoidaannostaaesimerkiksiVK(alunperinVKon< takte),jokaoneuroopantoiseksisuosituinyhteisöpalvelu(vk.comsiteinfo2013; EuropeInternetUsageStatsFacebookSubscribersandPopulationStatistics 2013).VKonkuitenkintäysinvenäjänkielisilleinternetinkäyttäjillesuunnattuyh< teisöpalvelu,javk:nkäyttäjätovatkinpääsääntöisestivenäjältä,ukrainasta, Azerbaidžanista,Kazakstanista,Moldovasta,Valko<VenäjältäjaIsraelista.(About VK2013.) Josverkkokaupanliiketoimintaakohdistuujollaintavallavenäjänkielisiin,on VKontakteehdotonmarkkinointikanava.Jostaasverkkokaupankohderyhmäon pääsääntöisestimuissakuinvenäjänkielisissäasiakkaissa,voidaanvksivuuttaa.

23 4.2 Hakukonemarkkinointi 20 Hakukonemarkkinointionprosessi,jollakerätäänliikennettäjanäkyvyyttähaku< koneissasekämaksetuinettäluonnollisinkeinoin.hakukonemarkkinointisisältää hakukoneoptimoinninja mainonnan.(whatissearchmarketing?2013.) SuomessaGoogleonylivoimaisestisuurinhakukone.Noin96%suomalaisista käyttäägoogleahakukoneena,jasiksivoidaantodeta,ettäsuomessapuhuttaes< sahakukoneistatarkoitetaangooglea.(top5browsersfromoct2012tooct ) Google Googleonvuonna1998perustettuinternetpalvelujatarjoavayritys.Senperusti< vatlarrypagejasergeibrin.googlenpyrkimyksenäonmaailmantietojenjärjes< telyjaniidentuominenmahdollisimmanmoniensaataville.(yritys2013.) Googleonmaailmansuurinhakukoneyli900miljoonallayksittäiselläkävijällä kuukaudessa.toiseksisuurinhakukoneonbing,jollaonyksittäisiäkäyttäjiäkuu< kaudessa165miljoonaa.(top15mostpopularsearchengines2013.) VerkkokaupanmarkkinointiinliittyyvahvastimyösGooglentoinentuote,Google Analytics.GoogleAnalyticsonilmainenkävijäseurantatyökalu,jokatoimiiwww< selaimessa.googleanalyticsinavullavoimitataesimerkiksimyyntiäjatuloksia sekäsaadatuoreitatietojasiitä,mitenkävijätkäyttävätsivustoa.(googleanaly< ticsinominaisuusluettelo2013.) Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimointionjoukkoaktiivisiatoimenpiteitä,joillasivustoapyritään nostamaanmahdollisimmankorkeallegooglenhakutulossivuillaluonnollisissa hauissa.googlearvostaasivuja,joidensisältöonhyödyllistäjavastaatehtyäha< kua,mikätarkoittaasitä,ettäsijoitushakutuloksissaonhyvä.

24 21 Hakukoneoptimoinnillapyritäänsiihen,ettäsivustolöytyymahdollisimmanmo< nellatärkeimmistähakusanoista.sivustonnäkyvyysontarpeeksihyvävastasit< ten,kunselöytyymelkeinkaikillatoimialantärkeimmillähakusanoillatulosten kärkipäästä. Hakutuloksiinvaikuttaanoin150erilaistatekijää,esimerkiksisivunsisältö,sivun rakennejalinkitykseterisivujenvälillä.tarkkakaava,jollagooglepäättääsivujen järjestyksenonsalainen(poutiainen2007,146<153). Mitäkorkeammaltasivustosilöytyyilmaisissahakutuloksissa,sitätodennäköi< semminsitätullaanklikkaamaan.yhdysvaltalainenchitikaonlineadvertising Networkselvittäätutkimuksessaan(TheValueofGoogleResultPositioning2013) ensimmäisenhakutuloksenkeräämäämäärääliikenteestäverrattunamuihinha< kutuloksiinluonnollisissatuloksissa.tutkimuksenmukaanensimmäinenhakutulos kerää33%liikenteestäjatoinenhakutulos18%. Tutkimuksestaselvisimyös,ettälöytyminenensimmäiseltähakutulossivultaon erittäintärkeää.ensimmäinensivukerää92%kaikestaliikenteestä,toiseltasivul< talöytyvätsivutsaavatenää5%jaloputsivutenääalle1%.(thevalueofgoogle ResultPositioning2013.) Hakukonemainonta HakukonemainonnallaSuomessatarkoitetaanGoogleAdWordsmainontaa.Goog< leadwordsongooglenmainostusohjelma,jossakuluttajallenäytetääntietyillä avainsanoillalyhyitätekstimainoksiahakukoneenhakutulossivunyläreunassaja oikeassareunassa(poutiainen2007,14).yhdellähakutulossivullagooglenäyttää yhteensä11mainosta.kolmeluonnollistenhakutulostenyläpuolellaja8sivun oikeassareunassa. GoogleAdWordissaeiolekuukausittaistavähimmäiskulutusrajaaeikäai< kasitoumusta.googlehinnoitteleemainoksetklikkipohjaisesti,jollatarkoitetaan sitä,ettägoogleveloittaamainoksistavastakunkäyttäjäavaayrityksenmainok< sen.voidaansanoa,ettäkäytettäessägoogleadwords<mainoksiamaksetaan vaintuloksista.tällöinjokainenbudjetoitueurokäytetäänuusienpotentiaalisten

25 22 asiakkaidenhankkimiseen.(googleadwords OnlineadvertisingbyGoogle 2002.) Mainoksensijoitusmäärittäämainoksensijainninelisen,missäkohdassamainos näytetäänsivullasuhteessamuihinmainoksiin.mainoksensijoituksenpäätekijät ovathintatarjoukset,sekämainosten,avainsanojenjaverkkosivustonlaatu,joita mitataanlaatupisteillä.jokaisenhaunyhteydessägooglesuorittaahuutokaupan, jonkaperusteellasepäättää,mitkämainoksetnäytetäänhakijalle. Esimerkkimainoshuutokaupantoiminnasta: 1. MattitekeehaunGooglessa majoitusjyväskylä 2. Adwords<järjestelmätunnistaajapoimiilistallekaikkimainokset,joihinlii< tetytavainsanatvastaavatmatintekemäähakuariittävänhyvin 3. Löydetytmainoksetkäydäänläpitarkemminjaesimerkiksimaantieteelli< sestiväärällealueellekohdennetutmainoksetkarsitaanlistaltapois 4. Näytettäväksivalitutmainoksetjärjestetäänjamainoksetnäytetäänhaku< tulossivulla. Mainoksensijoitukseensiisvaikuttavatlaatupisteetjaavainsanalleannettuklik< kauskohtainenmaksimihinta.laatupisteetmääräävätmainoksensijoituksenha< kutulossivullaseuraavasti: Laatupisteetxmaksimihintaklikkaukselle=mainoksensijoitus Mainoksensijoitustavoiparantaanostamallahintatarjoustataiparantamallalaa< tupisteitä.hintatarjouksennostoonhelppokeinoyrittäänostaasijoitusta,mutta laatupisteidenmerkitysontärkeämpikuinhintatarjouksen.alemmanhintatarjo< uksentehnytmainostajavoinäkyäparemmallapaikalla,joslaatupisteetovatkor< keammatkuinkilpailijan.(mainoksensijoitus<adwordsohjeet2013.) Edellämainittujenkeinojenlisäksimainoslaajennustensisällyttäminenmainoksiin parantaamainostensijoitustahakutuloksissa.

26 23 Joshuutokaupassakaksimainostajaakäyttääyhtäsuurtahintatarjoustajaavain< sanoillaonsamatlaatupisteet,näkyytodennäköisemminsenmainoskorkeam< malla,kenelläonkäytössämainoslaajennukset.eioleväliä,näkyvätkölaajennuk< setsilläkertaamainoksessavaieivät,adrankottaahuomioononkokampanja< asetuksissaotettumainoslaajennuksetkäyttöön. Mainoslaajennustentarkoituksenaontuodalisäarvoahakijalletuomallalisäätie< toayhdenhauntuloksena.mainoksiinvoilisätälaajennuksinaesimerkiksiyrityk< senpuhelinnumeron,sijainnintaisivustolinkkejä,joistahakijapääseesuoraanet< simälleensivulle.(roat2013.) 4.3 Sähköpostimarkkinointi Sähköpostimarkkinointionyksikustannustehokkaimmistakeinoistaollayhteydes< säpotentiaalisiinjanykyisiinasiakkaisiin.seonhalvempaakuinperinteinensuo< ramarkkinointi,jasillävoiollasuurempivaikutusvälittömäänmyyntiinjapitkäai< kaisiinasiakassuhteisiin,kuinperinteisellämarkkinoinnilla.väärintehtynäsähkö< postimarkkinointivoiollahaitallistajavahingoittaabrändinarvoajamuuttaatyy< tyväisetasiakkaattyytymättömiksi.(allis2010,3.) Sähköpostimarkkinointiatuleetehdävainhenkilöille,jotkaovathyväksyneetsen vastaanottamisen.viestinsisällöntuleeollasellaista,mitäonluvattu,kuntilaaja onhyväksynytviestienlähettämisen.niinkauankunyritystuottaaarvoatilaajalle aiheesta,jostatilaajaonkiinnostunuttaialennustatuotteesta,jotahänonlähiai< koinatilannut,ihmisetantavatsinunollayhteydessäheihin.(allis2010,3.) Sähköpostimarkkinoinnintäytyyollajohdonmukaista.Onvalittavaaikataulu,jon< kamukaanviestejälähetetäänjapysyttäväsiinämahdollisimmantarkasti,olise sittenviikoittain,kahdenviikonväleintaikuukausittain.(allis2010,3.) Tutkimuksenmukaanparasaikalähettääsähköpostejaontiistaistatorstaihin. Sähköpostientilaajataukaisevattodennäköisemminviestinkello12.00:njälkeen jaenitenviestejäluetaankello14.00<17.00(whenisthebesttimetosend s?2013,4).

27 24 Tilaajansuostumuksellatehtysähköpostimarkkinointivoiollaerittäintehokasta< pakasvattaakävijä<myynti<suhdetta,rakentaasuhdettaasiakkaisiinjakäännyttää kertaostajatelinikäisiksisuosittelijoiksi.(allis2010,3.)

28 5 Oppaansuunnittelujakokonaisuuksienvalinta 25 Olemmetehneetpaljontöitäasiakkaillemmeinternetmarkkinoinninparissaja monetnäistäasiakkaistaovatolleetverkkokauppiaita.työmmekoostuumonesti markkinoinninteknistenratkaisujentoteuttamisestaasiakkaanpuolesta,sekä näidentoteutuksienavullasaatujentuloksienraportoinnista.tarkoituksenaon ainakasvattaaasiakkaanverkkoliiketoimintaa,jotentyömmeonmonestiluon< teeltaanpitkäaikaista.emmeteeniinkäänyksittäisiäkampanjoita,vaanpyrimme pitkäjänteisenmarkkinoinnintoteuttamiseenpitkälläaikavälillä.autammesiis asiakkaitammetuloksekkaaninternetmarkkinoinninsuunnittelussajatoteuttami< sessa. Työnkauttaolemmeuseinjoutuneetavaamaanasiakkailleinternetmarkkinointiin liittyviäteorioitaja<käsitteitä.asiakkaillaonmyösharvoinitseaikaaetsiätietoa internetmarkkinointiinliittyvistäasioista,eikätällaistenasioidenosaaminenole< kaanheidänydinliiketoiminnankannaltaolennaista.helpottaaksemmeasiakkai< denarkeajaomaatyötämme,halusimmetehdäoppaan,jokaavaainternetmark< kinoinninkokonaisuuttahelpostiymmärrettävästi.halusimmemyösoppaanavul< latuodaasiakkailleesille,ettäinternetmarkkinoinnillatarkoitetaanuseitaeriosa< alueita,kutenmarkkinoinninsuunnittelua,segmentointiajaasiakaspalvelua,sekä yhteisöpalveluiden,hakukonemarkkinoinninja<optimoinninhyödyntämistä. Oppaantavoitteenaonantaaverkkokauppiailletietoainternetmarkkinoinnista niin,ettäverkkokauppiasymmärtämääninternetmarkkinoinninolevanpitkäjän< teistätoimintaa,jonkamonetosa<alueetvaativatammattitaitoajaaikaa.senli< säksioppaantavoitteenaonmyösollamarkkinointikeinomeidänomalleyrityksel< le.tuomallaoppaanavullaesiinomaaammattitaitoammejaymmärrystäinter< netmarkkinoinninhallitsemisestapyrimmeluomaanyrityksestämmeluotettavaa kuvaaasiakkaidensilmissä. Opinnäytetyöhönjaoppaaseenonvalittusellaisetkeinotjakanavat,jotkaolem< metodenneettoimiviksiratkaisuiksikäytännössäomassatyössämmeinternet< markkinoinninparissa.juurinäitäkanaviakäyttämälläolemmeasiakkaidenkanssa saaneetrakennettuakannattavaaliiketoimintaajatoimiviakäytänteitä.senvuok<

29 26 siemmekäsittelekaikkiainternetissätoimiviakanavia,vaansyvennymmetoimi< viksitodettuihin.oppaastaonpyrittylaatimaanmahdollisimmanyksinkertainen, jottaaloittavanverkkokauppiaanonhelpposisäistääkäsitteetjamarkkinoinnin ympäristöjatoteuttaatuloksekastainternetmarkkinointia. Olemmetyömmekauttasaaneetpaljonkokemustainternetmarkkinoinnista,jo< tenoliluonnollista,ettäaloitimmeoppaansuunnittelunreflektoimallaomaako< kemustainternetmarkkinoinnistajaasiakkaidenkanssatyöskentelystä.keräsim< meajatuksiapaperillesiitä,mitäjotiesimmejakäytännönkauttakoimmetoimi< vaksi.ensimmäistenluonnoksienjälkeentarkastelimmekriittisestiosaamistamme japaperilleaukaistujainternetmarkkinoinninkokonaisuuksia.tämänjälkeen aloimmeetsimäänomienkokemustentueksiteoriatietoajatutkimuksia,jonka varaanpystyisimmerakentamaankattavanoppaan.tietoperustankokoamisessa olemmekäyttäneethyödyksialankirjallisuutta,internetistälöytyviäartikkeleita, sekätilastoja.tietoperustanmuodostamisenjälkeenkorjasimmeoppaanluon< noksestaasiavirheet,syvensimmeoppaassaesitettyjäkäytänteitäjapäivitimme esitettyjentilastojentiedotajantasalle. Poimimmeoppaaseenomankokemuksenkauttaoleellisimmatinternetmarkki< nointiinliittyvätisotkokonaisuudet,jotkajokaisenaloittavanverkkokauppiaanon otettavahuomioonmarkkinointiasuunniteltaessa.kaikkeintärkeimmätkokonai< suudet,kutenhakukonemarkkinointijasosiaalisenmediankanavatonkäytyop< paassamuitakokonaisuuksiayksityiskohtaisemminläpi. 5.1 Internet<markkinoinninteoria Markkinointionmuuttunutpaljonviimeistenvuosienaikanajamukaanontullut paljonuusiakanaviajakeinojavaikuttaa.samallamyösihmistenkäyttäytyminen jasuhtautuminenmarkkinointiakohtaanonmuuttunut.valitsimmeoppaaseen inbound<,engagement<jasisältömarkkinoinninteoriat,silläneovatyleisestikäy< tettyjäjaneedustavatmeidänmielestämoderninmarkkinoinnintoimintaperiaat< teita.

30 27 Olemmeitsekäyttäneetnäitäteorioitahyödyksimarkkinoinnissajaolemmesaa< neetniidenavullahyviätuloksiaasiakkaillemme.jokainennäistäkäsitteistäja teorioistaonmeidänmielestätärkeääosata,tiedostaajaottaahuomiooninter< netmarkkinoinninsuunnittelussajatoteutuksessa. Inbound<markkinointivalittiinoppaaseen,silläihmisetetsiväthuomattavanusein yrityksistäjatuotteistatietoaennenostopäätöstentekemistä(basu2011).yrityk< silleontärkeääollalöydettävissäjuurisilloinkunasiakashaluaa,silläjosyritystä eilöydy,onsuurimahdollisuus,ettäkuluttajalöytääkilpailevanyrityksenjaostaa sieltä.yritystentäytyyymmärtäälöydettävyydentärkeysjamerkitys,silläseon monestitärkeinkeinovaikuttaaasiakkaanostopäätökseen:ollapaikallakunasi< akkaathaluavatostaa. Ihmisetvastaanottavatjokovuosiyhäenemmänjaenemmänmainontaa,eikä mainosviestienvälittäminenenääriitätuloksekkaanmarkkinoinnintekemiseen (Volpe2013).Sisältömarkkinointionnoussutmuutamanvuodensisäänerittäin merkittäväksiosaksiinternetmarkkinointia,silläsisältömarkkinointimuuttaa markkinoinninajattelumaailmaamainostamisestaihmistenaitoonauttamiseen. Olemmeitsekäytännössätodenneetsisältömarkkinoinnintoimivuuden.Esimer< kiksiinternetmarkkinoinninkampanjoidenmyynnissäonauttanuthuomattavasti, jospotentiaalinenasiakasonaikaisemminlukenutmeidänjulkaisemanilmaisen pikaoppaan. Valitsimmeinternetmarkkinoihinteorioihinmukaanmyösengagement< markkinoinnin,jonkakeinoinasiakkaatsaadaansitoutettuapitkäaikaisiksikanta< asiakkaiksijasuosittelemaanyritystämyöseteenpäinomalleverkostolle.olemme aikaisemminkäyttäneetengagement<markkinoinninoppejavarsinkinasiakkaiden kanssa,jotkaomistavatkuluttajillesuunnatunverkkokaupan.engagement< markkinoinninkäytänteidenavullaolemmesaaneetluotuaverkkokaupoillepitkä< aikaisiaasiakassuhteitajaolemmekäytännössätodenneetsen,minkähuba (2013)toteaaartikkelissaan:vanhalleasiakkaallemarkkinointijamyyntinoinviisi kertaahalvempaakuinuudelleasiakkaalle. 5.2 Markkinoinninsuunnittelu

31 28 Kutenperinteisessämarkkinoinnissa,myösinternetmarkkinoinnissaonsuunnitte< lumerkittävässäroolissamarkkinoinninjohtamisessa.kunolemmeomassayrityk< sessätehneetmarkkinointiaasiakkaille,olemmeainasuunnitelleettoimenpiteet jahyväksyttäneetneetukäteenasiakkaalla.tässäolemmekäyttäneethyväksi Vassisen(2012)esittelemää5T<markkinointistrategiaa,jonkaavullaolemmeluo< neetselkeitäjatoimiviamarkkinointisuunnitelmia.sovelsimmevassisenesittele< määmarkkinointistrategiaaoppaaseenjakerroimmesenpohjaltamarkkinoinnin suunnittelusta. Olemmehuomanneet,ettäpienyrittäjienkanssatyöskennellessämarkkinointi< budjetitovatuseintodellapieniä.jottapienelläbudjetillasaataisiinsuuriatulok< sia,olemmeavuksitarvitaansekähyvääsuunnittelua,ettätarkkaasegmentointia. Kunpienyrittäjilläeiolevaraamaksaamitäänylimääräistämarkkinoinnista,on todellatärkeää,ettäviestitkohdennetaanjuurikaikkeinpotentiaalisimpiinkohde< ryhmiin. Olemmeomassatyössämmekokeneethyväksikäytännöksiottaamittaaminen huomioonjohetisuunnittelunjasegmentoinninohessa.näinmittaritsuunnitel< laanjoalustaastiosaksimarkkinointiajaneonhelppoasettaamarkkinoinnin käynnistyksenyhteydessä.juuritehokkaanjatarkanmittaamisenkauttaolemme pystyneettodentamaanasiakkaalletehdynmarkkinoinnintoimivuudenjapys< tymmeperustelemaanmyöstarvittavatjatkotoimenpiteet. 5.3 Sosiaalinenmediaeliyhteisöpalvelut FacebookonSuomessaylivoimaisestisuosituinyhteisöpalvelu(Melkas2013). Olemmehuomanneettämänmyöskäytännössäjanykyisinlähtökohtaisestiehdo< tammeasiakkaalleainafacebookinkäyttöämarkkinoinnissa.kaikilleyrityksille Facebookinhyödyntäminenmarkkinoinnissaeisovijatällöinemmesuosittelesen hyödyntämistämarkkinointitarkoituksissa.onmoniaerikeinojahyödyntääface< bookiajajokaisenyrityksenonlöydettäväitselleensopivatapaherättäämielen< kiintoajatavoittaafaneja.toisilletoimiihuumoripitoinenhassuttelukuntaastoi< sillatoimiiasiallinenviestintäyrityksestä.kaikkilähteeasiakkaanymmärtämises< tä,elitiedetäänmitähehaluavat.useastiolemmejoutuneettekemäänpaljon

32 29 erilaisiakokeilujajatutkimaantuloksia,jottaolemmesaaneetkäsityksenmitä tykkääjätyritykseltähaluavat.2,2miljoonaansuomalaisenkäyttäjänmyötäface< bookonnoussutinternetmarkkinoinninkeskiöön(pönkä2013)jasentakiakäsit< telemmesitäoppaassa. PinterestjaInstagramovatviimevuosinanousseetpotentiaalisiksimarkkinointi< kanaviksi.niidenosuusonoppaassakuitenkinpienempi,silläkyseistenkanavien käyttäminenmarkkinoinnissaontodellatapauskohtaista.olemmeitsehuoman< neet,ettäniidenkauttasaadaantavoitettuaerityisiäkohderyhmiä,kutennuoria taimuotiaseuraavianaisia,muttalähtökohtaisestineeivätsovikaikille.pinterest jainstagramsopivatloistavastiyrityksille,joidenliiketoiminnankannaltakuvatja visuaalisuusovaterittäintärkeässäroolissa.toinentärkeäasiaonmyöskohde< ryhmäntunteminen,elikäyttävätköhekyseisiäkanavia.onturhaollamukana jossainkanavassavainsiksiettäonpakko,joskyseisellekanavalleeiolesuunnitel< tustrategiaajatoteutetasitä.siksikeskitymmeoppaassaenemmänfacebookin tarkasteluun. Twitteronmaailmallatodellasuosittu,muttaSuomessavieläjäänyttaka<alalle (Suomi<Twitter2013).KäymmekuitenkinTwitterinläpioppaassasamoistasyistä, kuinkävimmepinterestinjainstagramin.näistäkaikistaehkätärkeämpiyhteisö< palvelumuotoonblogit.blogejaonsuomessatuhansiajasellaisiavoiperustaa kukatahansa,myösyritykset(blogilista2013).blogitovatnykyisinyleinenviestin< täkanavayrityksille(sosiaalinenmediaahkerassakäytössäyrityksissä2013). Olemmekokeneetblogittehokkaaksiapuvälineeksisisältömarkkinoinnintoteut< tamisessa,kutenoppaassakerromme.blogissaviestintäonnopeaa,ajankohtais< ta,yritysvoiitsepäättäämistänäkökulmastajututkirjoitetaanjapäättääkoska jututjulkaistaan.bloginkauttaolemmesaaneetohjattuapaljonliikennettäomille sivuillejasitäkauttakerättyäpaljonyhteydenottoja. 5.4 Hakukonemarkkinointi Olemmetodenneethakukonemarkkinoinninyhdeksimerkittävimmistämarkki< nointikanavista,joitaolemmeasiakkaidemmekanssakäyttäneet.esimerkiksiasi<

33 30 akkaalletoteutetunverkkokaupankohdalla,jopanoin90%myynnistäontullut hakukoneidenkautta.jotämäntapauksentakiahalusimmekäsitellähaku< konemarkkinointiaerittäintarkasti,jottaoppaanlukijatymmärtävätvarmastisen kattavuudenjamerkittävyyden.halusimmetuodaselväksi,ettähakukonemarkki< nointisisältääuseammanerillisenosa<alueen,kutenhakukoneoptimoinninja< mainonnan.hakukonemarkkinointionmyösolennainenosamuitainternetmark< kinoinninkokonaisuuksia,kutenengagement<markkinointia,varsinkinkunosto< prosessitovatsiirtyneetaiempaaenemmänverkkoonjahakukoneisiin,kuten olemmeaikaisemmintodenneet. 5.5 Sähköpostimarkkinointi Sähköpostionvanhajapitkäänkäytettymarkkinointikanava,muttamonestivää< rinymmärretty.sähköpostimarkkinoinnintarkoituseiolelähettääasiakkaille mainoksia,joitaheeiväthaluavastaanottaa,vaanpäinvastoin:sähköpostimarkki< nointitoimiitehokkaastisilloin,kunasiakkaallelähetetäänsähköpostianiistäai< heista,mistähänhaluaavastaanottaalisätietoa. Olemmeitsekokeneetsähköpostimarkkinoinnintoimivaksikanavaksitoteuttaa sisältö<jaengagement<markkinointia.esimerkiksihiuksillesi.fi<verkkokaupan markkinointiasuunniteltaessanostimmesähköpostimarkkinoinninkeskiöönvan< hojenasiakkaidentavoittamisessa.heillelähetetäänesimerkiksikuukausittain tietoauutuuksista,hiustrendienmuutoksistamaailmallajatietoakuinkahoitaa hiuksiakotonaammattilaistentavoin. 5.6 Miksijätimmeosantiedoistapois? Halusimmekeskittääoppaantarkastiisoihininternetmarkkinoinninkokonaisuuk< siin,joitaverkkokauppiaspystyyhyödyntämäänilmansuurempaateknistäosaa< mista.keskityimmemyösniihinasioihin,joidenavullaolemmesaaneettuloksia aikaanuseassaeritoimeksiannossa.emmehalunneetkäydäläpisellaisiaosa< alueita,kutenuudelleenmarkkinointi,bannerimainontajafacebookpowereditor. Näidentekniikoidenhallitseminenvaatiipaljonopiskeluajatyötä,jottaniitäosaa

34 31 käyttääoikeinjasaaaikaantuloksia.halusimmepitääoppaanmahdollisimman käytännönläheisenä,jottalukijatpystyväthyödyntämäänkaikkiaesitettyjäkana< viajakeinojahelpostiomassaverkkokaupassaan,emmekähalunneetottaamu< kaanliianmonimutkaisiatailiianedistyksellisiäinternetmarkkinoinninkeinoja. 5.7 Toteutus Oppaansisällysluettelonjarakenteensuunnittelunjälkeenlähdimmekirjoitta< maanopastajärjestelmällisestialustaastijakokonaisuuskerrallaan.pyrimmekir< joittamaanoppaaseenkaikensenhetkisentietotaitomme,mitämeilläoliverkko< kaupaninternetmarkkinoinnista. Ensimmäisenoppaanluonnoksenjälkeenlähdimmevalidoimaanomiatietojam< metarkastelemallaväitteitäkriittisestijaetsimälläteorioihinlähteitä.käytimme apunakirjoja,joitaolimmeaikaisemminlukeneetjasoveltaneetomassatyössä, sekäetsimmeniidentueksiajankohtaisiatilastojajatutkimuksia.internetmuut< tuujatkuvasti,jotenhyödynsimmepainettuakirjallisuuttavainvähän,silläkirjois< saesitelläänpaljonkeinoja,jotkaeivätoleenääkäytössä.pyrimmesaamaan opinnäytetyöhönjaoppaaseenmahdollisimmantuoreenkuvaninternetistä,yh< teisöpalveluistajaniidenkäytöstä.tämäntakiaetsimmetilastojajatutkimuksia sekäsuomesta,ettäulkomailta,jottasaisimmemahdollisimmankattavan,mutta helpostiymmärrettäväntietoperustaninternetmarkkinoinninlaajuudestajatoi< mintatavoista,jokaontämänpäiväntasolla.tietoperustanrakentamisenjavali< doimisenjälkeenkirjoitimmeoppaanloppuunhyödyntäentäydentämiämmetie< tojaoppaassaesiteltyihinmenetelmiin. 5.8 Lopputulos Tarkastutimmeoppaankirjoittamisenjälkeenkahdellaulkopuolisellainternet< markkinoinninparissatyöskentelevälläasiantuntijallasekäyhdelläverkkokauppi< aalla.annoimmeheilleoppaanluettavaksijakeräsimmeheiltäpalautettaoppaan sisällönlaadustajaymmärrettävyydestä.palautelomakkeessakysyimmeheiltä viisikysymystä,joissapyydettiinarvioimaanoppaanerikohtianumeroasteikolla

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!!

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!! MUOTOILIJOIDENTEKIJÄNOIKEUDET SOPIMUKSISSAJATOIMEKSIANNOISSA JosetteNurminen Opinnäytetyö Helmikuu2014 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala KUVAILULEHTI* Tekijä(t)

Lisätiedot

Sosiaalisen!median!markkinointi!

Sosiaalisen!median!markkinointi! Sosiaalisenmedianmarkkinointi Case:RavintolaLeQulkuri AstaAaltola SiljaHeinikangas Opinnäytetyö Helmikuu2017 Matkailu

Lisätiedot

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND DIGITALDISTRIBUTIONOFRECORDEDMUSIC INFINLAND Ananalysisofservicesfromaconsumerandindustry perspective AnttiMoilanen Bachelor'sThesis January2011 DegreeProgrammeinMusicManagement SchoolofBusinessandServiceManagement

Lisätiedot

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39!

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39! MAINOSALANVERKKOSIVUSTONERITYIS0 PIIRTEETJANIIDENTOTEUTTAMINEN HeikkiAla0Nikkola Opinnäytetyö Toukokuu2013 Mediatekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala Tekijä(t) ALA0NIKKOLAHeikki Julkaisunlaji

Lisätiedot

Perinteet'kunniaan' '

Perinteet'kunniaan' ' Perinteet'kunniaan' ' Suomalaisenviulunsoittotradition mahdollisuudetsaksofoni3ilmaisussa KalleKeränen Opinnäytetyö Toukokuu2015 Musiikinkoulutusohjelma Hyvinvointiyksikkö Kuvailulehti* Tekijä Keränen,Kalle

Lisätiedot

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI Outi Ronkainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Toimintaterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala !!!! OPINNÄYTETYÖN!!!! KUVAILULEHTI!!

Lisätiedot

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille*

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* MinnaPuoliväli Opinnäytetyö Maaliskuu2016 Sosiaali9,terveys9jaliikunta9ala Kuntoutuksenohjaaja(AMK),kuntoutusohjauksenja9suunnittelunkoulu9

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Uusmaalaiset kuntapäättäjät ovat kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, mutta ovat ahkeria somettajia Uusmaalaiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media n kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, ja somettavat kollegoitaan enemmän Eteläkarjalaiset kuntapäättäjät ovat

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Varsinais-Suomen kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Yli puolet päättäjistä somettaa. Varsinaissuomalaiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 n kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Puolet päättäjistä somettaa. Eteläpohjanmaalaiset kuntapäättäjät ovat

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media n kuntapäättäjät tyytymättömämpiä paikalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Yli puolet päättäjistä somettaa. Keskipohjanmaalaiset kuntapäättäjät ovat tyytymättömämpiä

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Päijäthämäläiset kuntapäättäjät ovat hieman kriittisempiä paikalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, mutta somettavat kuten päättäjät keskimäärin Päijäthämäläiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Sähköinen markkinointi ja sosiaalinen media. Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

Sähköinen markkinointi ja sosiaalinen media. Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sähköinen markkinointi ja sosiaalinen media www.liiketoiminta.info/pd Tänään Aamukahvi 10.00 Koulutuksen avaus Kurssinjohtaja, apteekkari Kirsi Pietilä 10.05 Perusteet 12.00 Lounas 13.00 Tyäkaluja 14.15

Lisätiedot

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010 www.matkailumarkkinointi.com

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010 www.matkailumarkkinointi.com http://bit.ly/38kupv Lisätietoa Googlaa Ilkka Kauppinen Internet-markkinointi Helppoa Kustannustehokasta Markkinointia Koko matkaprosessin ajan Tervis-kylpylä odottaa BishkekRocks WWW-sivu www-sivu Blogi

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media laiset kuntapäättäjät ovat hieman kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa. Somettavien päättäjien määrä lisääntynyt. laiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä CRM - järjestelmäratkaisun toteutus Case Firma Laurea University of Applied Sciences Abstract

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 n kuntapäättäjät tyytymättömiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan. Puolet päättäjästä somettaa. laiset kuntapäättäjät ovat tyytymättömämpiä sekä paikallisen että maakunnallisen

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 n kuntapäättäjät myönteisempiä maakunnalliseen mediaan kuin kuntapäättäjät keskimäärin. Alle puolet päättäjistä somettaa. Eteläsavolaiset kuntapäättäjät ovat tyytyväisempiä maakunnallisten

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Tietotalo Infogate 11.09.2014. myynti-ja-markkinointi-verkossa-seminaari

Tietotalo Infogate 11.09.2014. myynti-ja-markkinointi-verkossa-seminaari Tietotalo Infogate 11.09.2014 myynti-ja-markkinointi-verkossa-seminaari Yritysesittely Tietotalo Infocenter Oy Perustettu 1995 Liikevaihto: ~3M /2013 Työllistää 26 asiantuntijaa Keilaniemessä Espoossa

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 laiset kuntapäättäjät toivovat lisää kunta-asioita maakunnalliseen mediaan. Kaksi kolmesta päättäjästä somettaa. laiset kuntapäättäjät ovat hieman tyytymättömämpiä maakunnallisen

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Lapin kuntapäättäjät toivovat lisää kunta-asioita paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan. Puolet päättäjistä somettaa. Lapin kuntapäättäjät ovat tyytyväisempiä paikallisten tiedotusvälineiden

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Verkkosivut ja hakukoneoptimointi Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Digipolku tukee Keski-Suomen digitalisoitumista. Kuva: http://thinkoutloudclub.com/digital-transformation-machine/ 2 Verkkosivut

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Hiukan innovaatioista ja verkkokaupastakin. Jani Siivola, Reddo Partners Oy 5.6.2015

Hiukan innovaatioista ja verkkokaupastakin. Jani Siivola, Reddo Partners Oy 5.6.2015 Hiukan innovaatioista ja verkkokaupastakin Jani Siivola, Reddo Partners Oy 5.6.2015 Jani Siivola, KTM toimitusjohtaja, konsultti, kouluttaja, bisnessparraaja markkinointi, myynti, sosiaalinen media, sähköinen

Lisätiedot

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki 2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki Rotary IT Viestintä- ja tietojärjestelmät Rotaryn apuna otary RI President John Germ 2016-17 TITLE 2 Klubin tärkeät tietojärjestelmät! Suomen Rotaryn (SR)

Lisätiedot

Yrittäjä, tee nyt V**tu edes jotain, markkinoi älä marise

Yrittäjä, tee nyt V**tu edes jotain, markkinoi älä marise Yrittäjä, tee nyt V**tu edes jotain, markkinoi älä marise #marilta #pasionkingi #yrittäjät Ei aika riitä Nää koulutukset on ihan hyviä, mutku Emmä viitti Mä en pysty Kaverit sano, Sitku ettei kannata

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Viestinnän muutosten jalkautus

Viestinnän muutosten jalkautus Viestinnän muutosten jalkautus Ponnistus Ryhmän käyttäytyminen Yksilön käyttäytyminen Asenne Tieto Aika Viestintästrategia Suomen Akatemiassa Akatemia viestii aktiivisesti tutkijoille ja tiedeyhteisöllä

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Oma media. Sydän.fi kävijää/kk Sydän-lehti lukijaa Diabetes.fi n kävijää/kk Diabetes-lehti lukijaa

Oma media. Sydän.fi kävijää/kk Sydän-lehti lukijaa Diabetes.fi n kävijää/kk Diabetes-lehti lukijaa Markkinointi 2016 Oma media Sydänmerkki.fi 24 000 kävijää/kk Facebook 13 250 tykkääjää Instagram yli 900 seuraajaa Uutiskirje kuluttajille 1 krt/kk, lähes 6 000 tilaajaa oma kirje horecalle, teollisuudelle

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Copyright Kirsi Mikkola 1

Copyright Kirsi Mikkola 1 Verkkosivujen ja kaupan löydettävyyden parantaminen - hakukoneoptimointi www.liiketoiminta.info/lumo VERKKOSIVUJEN JA KAUPAN LÖYDETTÄVYYDEN PARANTAMINEN HAKUKONEOPTIMOINTI 2. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän

Lisätiedot

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA!

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA! SofiaKouvo PERINTEENTUNNISTETTAVUUS TIERNAPOIKA4ESITYKSEN PUVUSTUKSESSA Opinnäytetyö Muotoilu Huhtikuu2016 Tekijä/Tekijät) Tutkinto) Aika) SofiaKouvo Muotoilu Huhtikuu2016 Opinnäytetyön)nimi 55sivua PerinteentunnistettavuusTiernapoika4esityksen

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(6) Verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä ohjattua työpajatyöskentelyä -

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 1. OLE HUOMION ARVOINEN...32. Miten internet voi tukea strategiasi toteuttamista?...35

SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 1. OLE HUOMION ARVOINEN...32. Miten internet voi tukea strategiasi toteuttamista?...35 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 Onko yksisuuntaisen markkinoinnin aika ohi?... 14 Massamarkkinoinnin kypsyys ja kriisi...14 Kuoleeko yksisuuntainen markkinointi?... 15 Markkinoinnin uudet mahdollisuudet

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Sähköisen myynnin taustajärjestelmät ja asiakaspalvelu

Sähköisen myynnin taustajärjestelmät ja asiakaspalvelu Sähköisen myynnin taustajärjestelmät ja asiakaspalvelu Koodiviidakko Oy Kari Kujala - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko & Digital Marketing Cloud Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään

Lisätiedot

SeAMK / Frami: E kirjasto

SeAMK / Frami: E kirjasto E aineistopäivä 1.10.2014 Työpaja 2. E aineistojen markkinointi ideointia Työpajatyöskentelyn purku: Anna Laakkonen Työpajaan osallistui 19 henkilöä, jotka jaettiin neljään pienempään ryhmään. Ennen E

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkalupakki pk-yritykselle. Tampere 24.3.2015 Hanna Puro, Zento Oy

Sosiaalisen median työkalupakki pk-yritykselle. Tampere 24.3.2015 Hanna Puro, Zento Oy Sosiaalisen median työkalupakki pk-yritykselle Tampere 24.3.2015 Hanna Puro, Zento Oy Hanna Puro, Zento Oy Toimitusjohtaja ja sosiaalisen median valmentaja Sisällöntuotannon ja verkkoviestinnän ammattilainen.

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Luo kasvua uusilla markkinointikanavilla. Jukka-Pekka Toivonen, markkinointipäällikkö TinyGiant Oy 18.2.2015

Luo kasvua uusilla markkinointikanavilla. Jukka-Pekka Toivonen, markkinointipäällikkö TinyGiant Oy 18.2.2015 Luo kasvua uusilla markkinointikanavilla Jukka-Pekka Toivonen, markkinointipäällikkö TinyGiant Oy 18.2.2015 Lyhyesti luennoitsijasta Jukka-Pekka Toivonen, 30 v TinyGiant Oy:n markkinointipäällikkö Koulutus

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA?

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? (Päivitetty 10.8.2015) MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia, joita emme ole ennen nähneet tai edes kuvitelleet.

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Vaikuttajamarkkinoinnin. tutkimus. Huhtikuu 2017

Vaikuttajamarkkinoinnin. tutkimus. Huhtikuu 2017 Vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus Huhtikuu 2017 Somekanavien kuukausittaiset käyttäjämäärät (15-65 v) Kotimaisilla blogeilla on enemmän kuukausittaisia käyttäjiä kuin Instagramilla 78 % (2 756 K) Youtube

Lisätiedot

MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas

MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas 17.6.2014 SIVU 1 MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, 17.6.2014 Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas TAVOITTEET Koulutuksessa selviää käytännön läheisesti miten teet

Lisätiedot

Digimarkkinointi 2020. 10.11.2015 True koulutus

Digimarkkinointi 2020. 10.11.2015 True koulutus Digimarkkinointi 2020 10.11.2015 True koulutus Ohjelma 10.11.2015 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 Digimarkkinointi on jo jyrännyt muun markkinoinnin mitä seuraavaksi? 09.50 Ainoastaan hakukone-

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi?

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Myynnin Digiloikka, 11/5/2017 Tommi Laukkanen UEF // University of Eastern Finland Asiakkaan ostopäätösprosessi TARPEEN TUNNISTAMINEN INFORMAATION

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Haaga-Helia MSL16. Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa

Haaga-Helia MSL16. Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa Haaga-Helia MSL16 Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa Päivä 2, ohjelma 15.3.2016 1. Päivän aikataulu 2. Hittivideon valmistuskaava 3. Kannattaako videot tehdä itse - DIY 4. Tuotantotavat

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTI

DIGITAALINEN MARKKINOINTI DIGITAALINEN MARKKINOINTI Case Aromtech Oy Heidi Kamppinen Opinnäytetyö Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

TEE TULOSTA VERKOSSA BISNESKOULU!1

TEE TULOSTA VERKOSSA BISNESKOULU!1 TEE TULOSTA VERKOSSA BISNESKOULU!1 Kiitos, että tilasit e-kirjani! Olen todella innoissani, että avasit oppaan ja haluat panostaa digimarkkinointisi kehittämiseen. Tuloksen tekemiseen verkossa ei ole pikaisia

Lisätiedot

Heikki Karjaluoto. Taloustieteiden tiedekunta KTT 2002 Jyväskylän yliopisto. Karjaluoto 2009 1

Heikki Karjaluoto. Taloustieteiden tiedekunta KTT 2002 Jyväskylän yliopisto. Karjaluoto 2009 1 Heikki Karjaluoto Taloustieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Heikki Karjaluoto Erikoistutkija Jyväskylän yliopisto 2009- (JyY) Markkinoinnin professori 2007-2009 (JyY) Tietoverkkoliiketoiminnan tutkimusprofessori

Lisätiedot

kunnan yhteisöllisyydessä ja viestinnässä sekä sisältömarkkinoinnissa

kunnan yhteisöllisyydessä ja viestinnässä sekä sisältömarkkinoinnissa Twitterin hyödyntäminen kunnan yhteisöllisyydessä ja viestinnässä sekä sisältömarkkinoinnissa Kangasalan kunta 1.6.2015 1 Kinda Oy Pauliina Mäkelä www.kinda.fi @PauliinaMakela Hei! Olen sosiaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Sosiaalinen media Venäjällä Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет) Nimellä viitataan tavallisimmin

Lisätiedot

Kiitokset...11 Lue tämä ensin...11. OSA I:VERKKOLIIKETOIMINTA Johdanto verkkokauppaan: Suomalaisten verkko-ostaminen...15 Suurimmat tuoteryhmät...

Kiitokset...11 Lue tämä ensin...11. OSA I:VERKKOLIIKETOIMINTA Johdanto verkkokauppaan: Suomalaisten verkko-ostaminen...15 Suurimmat tuoteryhmät... Sisällys Kiitokset...........................................................11 Lue tämä ensin.....................................................11 OSA I:VERKKOLIIKETOIMINTA Johdanto verkkokauppaan:

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot