PERUSTERVEYSBAROMETRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTERVEYSBAROMETRI"

Transkriptio

1 PERUSTERVEYSBAROMETRI Kiitos mielenkiinnostanne Perusterveysbarometriä kohtaan. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Palveluiden riittävä saatavuus on herättänyt viime aikoina aktiivista keskustelua kuntalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Perusterveydenhuollon palveluiden keskittäminen on ollut esillä viime aikoina mm. kuntaliitos- ja päivystyspalvelujärjestelyjen yhteydessä. 1. Mikä on mielestänne pisin mahdollinen hyväksyttävä matka kuntalaiselle (km) Lääkärin vastaanotolle virka-aikana Hoitajan vastaanotolle virka-aikana Neuvolaan virkaaikana Perusterveydenhuollon palveluihin päivystysaikana Laboratorio- ja kuvantamispalveluihin Alle Yli Mikä olisi mielestänne hyväksyttävä odotusaika ei-akuutteihin ajanvarauksellisiin terveyskeskuspalveluihin? (vrk) Lääkärin vastaanotolle virka-aikana Hoitajan vastaanotolle virka-aikana Laboratorio- ja kuvantamispalveluihin 3. Onko alueellanne käytössä tai suunnitteilla terveyskeskuksen klo 16 jälkeistä ajanvarauksellista iltavastaanottotoimintaa (ns. iltapolit, ei-päivystys)? ( ) On käytössä joka ilta ( ) On käytössä määrättyinä viikonpäivinä ( ) On suunnitelmissa ( ) Ei ole käytössä eikä suunnitelmissa 4. Onko mielestänne ajanvarauksellisen iltavastaanottotoiminnan järjestäminen mielekästä?

2 ( ) Kyllä ( ) Ei 5. Onko teillä "terveyspalvelupiste" -malli käytössä tai suunnitelmissa alueellanne? Jos "terveyspalvelupiste" -malli ei ole vielä käytössä tai suunnitelmissa, pidättekö mahdollisena sen käyttöönottoa? "Terveyspalvelupisteellä" tarkoitetaan palvelupistettä, jossa on rajallinen valikoima eniten kysyttyjä terveydenhuollon palveluja, esim. flunssat ja pientraumat, mutta se sijaitsee kuntalaisia lähellä paikassa, jonne on helppo tulla (esim. ostoskeskus). Palvelupisteen tarkoitus on parantaa palveluiden saatavuutta. ( ) On käytössä ( ) On suunnitelmissa ( ) Voisi olla mahdollista ( ) Ei sovi kaupungillemme / kunnallemme, miksi ei? Perusterveydenhuollon palveluiden ulkoistamisesta on käyty keskustelua mm. lääkärivajeen ratkaisuvaihtoehtona. Ulkoistamiskeskusteluun liittyy kiinteästi myös keskustelu tuottamisvastuun eriyttämisestä kunnalta liikelaitoksille tai osakeyhtiöille. Ulkoistamisella tarkoitetaan tässä perusterveydenhuollon palveluostoja, eli palveluita, joita kunta ei tuota itse omien työntekijöidensä voimin vaan ostaa esim. naapurikunnasta, sairaanhoitopiiriltä, yksityiseltä yritykseltä, säätiöltä tai järjestöltä. 6. Miten alueellanne tulisi mielestänne toimia seuraavien palveluiden suhteen? Onko palvelu ulkoistettu tällä hetkellä? Lääkärin vastaanottopalvelut virka-aikana Ehdottomasti kunnan omaa tuotantoa Osittain Täysin ulkoistettavissa ulkoistettavissa En osaa sanoa Onko kyseinen palvelu ulkoistettu tällä hetkellä osittain tai kokonaan Kyllä Ei En osaa sanoa ( ) Päivystystoiminta ( ) Neuvolatoiminta ( ) Vuodeosastotoiminta ( ) Laboratoriopalvelut ( ) Kuvantamispalvelut ( ) Hammashuolto ( ) Mielenterveyspalvelut ( ) Hallintopalvelut ( )

3 Kotihoito ( ) Jokin muu palvelu, mikä? ( ) 7. Onko alueellanne todellisia vaihtoehtoja kuntalaisen itse maksamana seuraaville julkisille sosiaali- ja terveyspalveluille (esim. muita julkisia, yksityisiä tai ns. yleishyödyllisten järjestöjen tai säätiöiden palveluntarjoajia)? Kyllä Ei Terveyspalvelut ( ) ( ) Sosiaalipalvelut ( ) ( ) Perustason erikoissairaanhoito ( ) ( ) 8. Onko alueellanne todellisia vaihtoehtoja seuraaville kunnan itse järjestämille terveyspalveluille, joille palveluita voitaisiin ulkoistaa (esim. muita julkisia, yksityisiä tai ns. yleishyödyllisten järjestöjen tai säätiöiden palveluntarjoajia)? Kyllä Ei Väestövastuupalvelut ( ) ( ) Päivystys ( ) ( ) Neuvola ( ) ( ) Vuodeosasto ( ) ( ) Kotihoito ( ) ( ) Laboratorio ( ) ( ) Kuvantaminen ( ) ( ) Hammashoito ( ) ( ) Mielenterveys ( ) ( ) Perustason erikoissairaanhoito ( ) ( ) 9. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät haasteet palveluiden ulkoistamisessa? (Numeroikaa vaihtoehdot yhdestä kolmeen niin, että numero 1 on mielestänne merkittävin haaste. Jos ulkoistamisessa ei ole mielestänne merkittäviä haasteita valitkaa vain viimeinen vaihtoehto. Kilpailuttamiskäytännöt Sopivien palveluntuottajien löytäminen Sopimusjuridiikka Laadunseuranta Hinnoittelu / korkea

4 hinta Potilasohjaus / palvelutarpeen arvio Ei erityisiä haasteita / ongelmia Jokin muu, mikä? 10. Jos olette ulkoistaneet tai suunnittelette perusterveydenhuollon palveluiden ulkoistamista alueellanne, mikä on tärkein syy ulkoistamiselle? (Valitkaa yksi (1) vaihtoehto) ( ) Henkilöstön saatavuuden parantaminen ( ) Palveluiden saatavuuden parantaminen ( ) Kustannusten vähentäminen ( ) Joustavammat työehdot ( ) Kuntapolitiikka ( ) Emme ole ulkoistaneet tai suunnitelleet ulkoistamista Viimeaikaisten selvitysten mukaan kansalaiset toivoisivat enemmän sähköisiä palveluita myös terveydenhuoltoon. Tällaisia palveluita voisivat olla mm. suojatut sähköpostiyhteydet terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden väliseen kommunikointiin, reseptien uusimiseen ja koetulosten ilmoittamiseen, sähköinen ajanvaraus ja esitietolomakkeet. 11. Mikä on tilanne seuraavien sähköisten palveluiden suhteen alueellanne? Lomakkeet sähköisesti saatavilla Terveys- ja palveluneuvonta (ohjeita) sähköisesti On On Ei ole lainkaan käytössä suunnitelmissa suunnitelmissa Internet-ajanvaraus Koetulosten vastaukset sähköpostilla Sähköpostitiedustelut ja yhteydenpito hoitajalle Sähköpostitiedustelut ja yhteydenpito lääkärille Reseptien uusiminen sähköpostilla E-resepti Muu sähköinen

5 palvelu, mikä? Perusterveydenhuollon palvelutuotannon menestyksekäs johtaminen edellyttää riittävää tietoa toiminnan nykytilanteesta johtamisen ja kehittämistyön tueksi. Tyypillisiä seurattavia toiminnan osa-alueita voivat olla esimerkiksi tuottavuus, kustannukset, sidosryhmien tyytyväisyys ja laatu. 12. Mikä on oman arvionne mukaan seuraavien osa-alueiden tilanne alueellanne nyt? Hyvällä tasolla, ei kehitettävää Hyväksyttävällä tasolla, tulisi kehittää Ei ole hyväksyttävällä tasolla, Kehitettävä kiireellisesti En osaa sanoa / Tilannetta ei ole seurattu Asiakastyytyväisyys ( ) Henkilöstön tyytyväisyys Henkilöstön osaaminen Henkilöstön saatavuus Palveluiden saatavuus ( ) ( ) ( ) ( ) Palveluiden laatu ( ) Toiminnan tehokkuus ( ) Kustannustehokkuus ( ) 13. Mitkä ovat merkittävimmät kehittämistyön esteet tällä hetkellä? (Numeroikaa vaihtoehdot yhdestä kolmeen niin, että numero 1 on mielestänne merkittävin este.) Puuttuva osaaminen Aika- ja / tai henkilöstöresurssien puute Muutosvastarinta Organisatoriset rajat Johtamisongelmat Muu, mikä? 14. Mitä perusterveydenhuollon toiminnan osa-alueita alueellanne seurataan jonkin mittarin avulla, ja miten säännöllistä seuranta on?

6 Kustannukset (esim. kustannukset per asukas/potilas/käynti, toimintojen vuosikustannus/toimintaalue) Suoritteet (esim. käynnit/lääkäri, käynnit/potilas toimintaalueittain (kuvantaminen, päivystys)) Toiminnanohjaus (esim. päivystyskäyntien osuus, puhelinkontaktit/vastaanotot) Palveluiden saatavuus (esim. jonotusajat vastaanotolle/puheluihin) Palveluiden laatu (esim. henkilökunnan vaihtuvuus, henkilöstö- ja asiakaspalautteet) Taustamittarit (esim. potilasmäärä ikäryhmittäin/toiminta-alue, diagnoosit/ikäryhmä, henkilöstön kokemus) Toiminnan tuottamat terveyshyödyt (esim. kroonisten kansantautien hoitotasapaino, riskipotilaiden haltuunotto tms.) Ei Säännöllisesti Satunnaisesti seurata Muu mittari, mikä? 15. Ovatko käytössänne olevat perusterveydenhuollon palvelutuotannon seuraavat mittarit riittävän tarkkoja ja mittaavatko ne palvelutuotannon johtamisen näkökulmasta oikeita osa-alueita. Kyllä Ei Kustannukset ( ) ( ) Suoritteet ( ) ( ) Toiminnanohjaus ( ) ( ) Palveluiden saatavuus ( ) ( ) Palveluiden laatu ( ) ( ) Muu, mikä? ( ) ( )

7 16. Ovatko mittarit riittävän tarkkoja ja yksityiskohtaisia, sekä onko tieto saatavilla tarvittaessa / oikea-aikaisesti? (Pisteytys 1-5, jossa 1 = huono/ei, 5 = erinomainen/kyllä) Mittaritiedon laatu (saatavilla olevaan tietoon voi luottaa) Mittaritiedon saatavuus (tiedon yleinen saatavuus) Mittaritiedon oikeaaikaisuus (tiedon saatavuus tarvittaessa) Mittarit ovat oikeat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Henkilöstöryhmien välisen työnjaon kehittäminen on ollut viime aikoina esillä keinona parantaa perusterveydenhuollon palveluiden tuottavuutta. Esimerkiksi joitain tehtäviä on siirretty lääkäreiltä sairaanhoitajille. 17. Onko alueenne perusterveydenhuollon palveluissa viimeisen vuoden aikana lääkärien tehtäviä siirretty hoitohenkilökunnalle? ( ) Kyllä ( ) Ei 18. Mitä lääkärien tehtäviä on siirretty hoitohenkilökunnalle viimeisen vuoden aikana? Vastatkaa tähän kysymykseen vain jos vastasitte "kyllä" edelliseen kysymykseen. [ ] Todistusten kirjoittaminen [ ] Pienten vaivojen hoitaminen (flunssat, haavat, hiertymät, korvakivut) [ ] Rutiiniseurannat (esim. verenpaine-, diabetes-, reuma-, astma-, päihdeseurantapotilaat) [ ] Muu, mitä? 19. Onko alueenne perusterveydenhuollon palveluissa viimeisen vuoden aikana hoitohenkilökunnan tehtäviä siirretty muille henkilöstöryhmille tai työnjakoa hoitohenkilökunnan sisäisesti muutettu?

8 ( ) Ei ( ) Kyllä, miten? Mille ryhmille? Terveydenhuollon palvelutuotannon kohtaamat haasteet ja niiden ratkaisukeinot ovat puhuttaneet laajasti viime aikoina. Keskusteluissa on esitetty lähtökohdiltaan erilaisia lähestymistapoja terveydenhuollon palvelutuotannon kohtaamiin ongelmiin. Ratkaisukeinoina on esitetty mm. resurssien lisäämistä, resurssien käytön tehostamista ja uudelleen organisointia ja priorisointia. 20. Laittakaa tärkeysjärjestykseen (1-4, 1 = tärkein) miten terveydenhuollon palvelutuotannon haasteisiin tulisi vastata tulevaisuudessa? Lisäämällä henkilöstöä perusterveydenhuoltoon Hallitsemalla kysyntää priorisoinnilla ja/tai terveydenedistämistä lisäämällä Rajaamalla kunnan tarjoamia palveluita nykyistä suppeammiksi Parantamalla nykyisten resurssien tuottavuutta organisointia ja prosesseja kehittämällä Muu, mikä? Terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet kunnissa viime vuosina. Useat kunnat ovat ilmaisseet että kustannukset ovat nousemassa tai jo nousseet yli niiden maksukyvyn. 21. Asettakaa seuraavat kustannusten nousuun vaikuttavat tekijät tärkeysjärjestykseen oman alueenne näkökulmasta Henkilöstön palkkojen nousu Väestön ikääntyminen Kysynnän lisääntyminen Tarjonnan lisääntyminen ( mm. eri palvelumuotojen määrän lisääntyminen) Hallinnon

9 kustannusten nousu Investoinnit Muu, mikä? 22. Mitä seuraavista toimenpiteistä olisitte valmis hyväksymään talouden tasapainottamiseksi? [ ] Palveluiden karsiminen [ ] Henkilöstön palkkojen leikkaaminen [ ] Lomautukset [ ] Irtisanomiset [ ] Palvelumaksujen korottaminen [ ] Ulkoistaminen [ ] Kiinteistöjen myyminen ulkopuolisille [ ] Jokin muu, mikä 23. Millä seuraavista tekijöistä voitaisiin mielestänne parhaiten vaikuttaa nykyiseen kustannuskehitykseen? (Valitkaa kolme (3) merkittävintä haastetta. Laittakaa merkittävimmän kohdalle numero 1, toiseksi merkittävimmän kohdalle numero 2 jne.) Yhteistyön lisääminen erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden kanssa Prosessien kehittäminen Resurssien uudelleenkohdentaminen Johtaminen Henkilöstön koulutus Muu, mikä 24. Onko mielestänne parempi leikata kustannuksia tasaisesti kaikkialta vai kohdistetusti? ( ) Tasaisesti ( ) Kohdistetusti Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kohdistetusti, vastatkaa vielä seuraavaan kysymykseen: 25. Mikäli kustannusleikkauksiin on pakko ryhtyä, mihin seuraavista alueista tulisi säästötoimenpiteitä mielestänne tulevaisuudessa kohdistaa? (Valitkaa kolme kohdetta. Laittakaa ensisijaisen säästökohteen kohdalle 1, toissijaisen 2 jne.) Neuvolapalvelut

10 Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Vanhuspalvelut Terveysasemien vastaanottopalvelut Päihdepalvelut Vammaispalvelut Jokin muu, mikä 26. Millaisessa organisaatiossa työskentelette? ( ) Kunnalla / kaupungilla, joka tuottaa terveyspalveluita vain itselleen ( ) Kunnalla / kaupungilla, joka tuottaa terveyspalveluita myös muille ( ) Kunnalla / kaupungilla, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita myös muille ( ) Liikelaitoksella / Kuntayhtymällä / yhteistoiminta-alueella, joka tuottaa terveyspalveluita ( ) Liikelaitoksella / Kuntayhtymällä / yhteistoiminta-alueella, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita ( ) Muussa organisaatiossa, missä? 27. Mikä on sen alueen asukasluku, jonka perusterveydenhuollon palvelutuotannosta vastaatte? ( ) Alle 2000 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Yli Oma asemanne / toimenkuvanne? Jos nimikkeenne ei vastaa suoraan mitään alla olevista vaihtoehdoista, valitkaa lähinnä oleva vaihtoehto. ( ) Terveyspalvelujohtaja ( ) Johtava lääkäri ( ) Sosiaalijohtaja ( ) Sosiaali- ja terveyspalvelujohtaja tai perusturvajohtaja ( ) Kuntayhtymän tai liikelaitoksen johtaja ( ) Kunnan- tai kaupunginjohtaja ( ) Muu, mikä? 29. Jos haluatte antaa palautetta kyselystämme tai täydentää vastauksianne, käyttäkää alla olevaa avointa kenttää.

11

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/15. Säästöistä kustannuksia. Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden. Eve Becker

Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/15. Säästöistä kustannuksia. Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden. Eve Becker Tehyn julkaisusarja B Selvityksiä 1/15 B Säästöistä kustannuksia Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden Eve Becker Eve Becker Säästöistä kustannuksia Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Terveyskioski palveluinnovaationa

Terveyskioski palveluinnovaationa 1 Terveyskioski palveluinnovaationa Vaihe I: Peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski -hankkeesta Tampereen yliopisto, Anna-Aurora Kork, Jari Stenvall, Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Johdanto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 ESPOON KAUPUNKI 1 Seurantaraportti I/2012 Selvitykset vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Konserniesikunnan vastaukset Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot